NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering"

Transkript

1 NORME Nrsk Råd fr Misjn g Evangelisering ÅRSRAPPORT Styret har i periden hatt følgende sammensetting: Rlf Kjøde (leder), Andreas Nrdli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westbrg Steel, Kari Margrethe Slvang g Jeffrey Huseby. Varamedlemmer: Bente Sandtrp (1. vara), Arnfinn Løyning (2. vara) g Clive Adams (3. vara). Første varamedlem innkalles fast til styremøtene. Daglig leder er styrets sekretær. Årsrapprten dekker periden 1. juni mai Styret har i denne periden hatt 6 møter g behandlet 59 saker. Referatene sendes medlemsrganisasjnene i frbindelse med innkallingen til årsmøtet. I ktber 2011 ble det fretatt skifte av daglig leder i NORME. Resultatet av dette ble kunngjrt ved frrige årsmøte. Vi vil uttrykke str takknemlighet til Rlf Ekenes fr den fltte tjenesten har fikk utføre i ver fem år sm daglig leder, g vi er svært takknemlig fr at Anne Lise Søvde søkte på stillingen g ville verta. Hun har gde kvalifikasjner. Styret vil uttrykke str tilfredshet med hennes inngang i tjenesten g er glad fr at det gde samarbeidet sm vi hadde med Rlf Ekenes har frtsatt med Anne Lise Søvde i daglig ledelse. 1. Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 ble hldt 6. september i Staffeldtsgate i frkant av LINK-knferansen. Valgene ga følgende resultat: Følgende ble valgt sm styremedlemmer fr 2 år: Øyvind Åsland, Jeffrey Huseby, Kari Margrethe Slvang Følgende ble valgt sm varamedlemmer fr 1 år: 1. vara: Bente Sandtrp, 2. vara: Arnfinn Løyning 3. vara: Clive Adams 2. Øknmi Regnskapet fr 2011 viste et underskudd på NOK. Både regnskapsfører g revisr råder til at NORME har en viss øknmisk buffer. Dette fr å kunne muliggjøre ekspansjn på mråder styret ser det ønskelig, g gså fr å kunne bidra mer til de internasjnale fellesskap vi er knyttet til, sm Lausanne, EEA g andre. Det er gså nødvendig med en viss reserve fr å kmme en ufrutsett øknmisk krise i møte. Vårt øknmiske bidrag til Lausanne har vært løftet en del de siste tre år i frbindelse med kngressen i EEA er en rganisasjn med annen type rganisering av mer fast karakter, hvr vi hvert år betaler en medlemskntingent sm de siste årene gså har inkludert bidrag til Wrld Evangelical Alliance. I tillegg kmmer et mindre bidrag til Eurpean Evangelical Missins Alliance. 3. Medlemskap/ kntingenter 1

2 a. persnlige medlemmer/ menigheter Persnlige medlemmer: Pr 1. juni 2012: 109, mt 106. I 2011 har 43 enkeltmedlemmer betalt kntingent pr 31.des. (á kr 300), mt 48 året før. Det har ikke vært kapasitet til å bruke mer ressurser på økt medl./kntingentvlum her. Vi utfrdrer jevnlig gjennm NORME-nytt g i andre sammenhenger til persnlig medlemskap, g vil frtsette med det. Resultatet er ikke verveldende. Menigheter: Pr 1. juni 2012: 53, det samme sm i Det ble ikke sendt ut fakturaer fr medlemskntingent til medlemsmenighetene i DL vil i år sende ut infrmasjn til dem g tilby menighetene å støtte NORME med en gave tilsvarende fjrårets kntingentbeløp sammen med årets utsending. b. kirkesamfunn/ rganisasjner I 2011 økte kntingenten med 5 % etter SSBs statistikk fr gjennmsnittlig lønnsøkning. Kntingenten fra kirkesamfunn g rganisasjner er vår øknmiske bærebjelke. Vi takker med dette våre per t 41 medlemskirker/-rganisasjner fr deres bidrag gjennm medlemskntingenten. Per 1. juni har samtlige kirkesamfunn g rganisasjner, så nær sm t betalt sin medlemskntingent. Medlemsversikt pr 1. juni 2012: (kntingent samt medlemmer i vedk. klasse i parentes) Klasse 5 3 (44.000) (NMS, NLM, Nrmisjn) Klasse 4 4 (33.000) (Arepags, Misj.alliansen, Frelsesarmeen, PYM) Klasse 3 14 (22.000) (MUG, Frik., IMF, Bibelselsk., NMØ, UiO, Misjnsfrbundet, Israelsmisj., Baptistkrk, Åpne Dører, DFEF, NKSS, Kristent Nettverk, Trens Bevis) Klasse 2 12 (11.000) (Metdistkrk, DELK, Tibetm., AsiaLink, EO, KMM, Wycliffe, Navigatørene, KIA, N.Samemisjn, NMS U, Guds Menighet Vegårshei) Klasse 1 10 (5.500) (KABA, Tent, Frntiers, LMF, OM, MAF, SMR, Bibelleseringen, Litteraturmisjnen, Damaris) Ttalt 43 medlemmer; sum kntingenter kr Kristen Muslimmisjn (KMM) har i 2012 søkt m å endre sin plassering i Medlemskategri 2, da de har hatt stre kutt i gaveinntekter g budsjett de siste årene. Saken har vært til behandling i styret, sm har besluttet å innvilge søknaden (på bakgrunn av regnskapstallene de siste årene). Endringen vil gjelde fra g med En ny gjennmgang av alle rganisasjnene vil igangsettes i kmmende arbeidsår. 4. Virksmhet knyttet til NORMEs nettverk Det er ulikt aktivitetsnivå innen NORMEs nettverk-grupper. Vi har hatt engasjement knyttet til flere nettverk det siste året. Følgende aktiviteter g nettverk nevnes: Missilgisk Frum MiF har i periden hatt følgende medlemmer i styringsgruppen: Knud Jørgensen (leder), Vija Esenberga Herefss, Rar Ftland, Erling Lundeby, Rlv Olsen, Knut Hallen, Heidi Westbrg Steel g DL i NORME. MiF eksisterer nå på sjette femte år, g er blitt et viktig frum fr missilgiske tema g debatter. T-tre møter avhldes hvert år, hvedsakelig på MF siden tre av utvalgets medlemmer underviser eller frsker der. I snitt har det kmmet til samlingene. I nvember 2011 hadde MiFs fagdag tittelen «Prselyttisme, trsbytte g mvendelse». Jhn Baxter Brwn, tidligere Kirkenes Verdensråd (KV), innledet m Christian Witness in a Multi-cultural Wrld: Recmendatins fr a Cde f Cnduct fra KV, Vatikanet g Wrld Evangelical Alliance. I tillegg 2

3 snakket Are Svendsen m Osl-kalisjnens Grund rules fr missinary activities. Faruc Terzik fra Islamsk Råd g Jørn Lemvik fra Digni deltk med respns. I februar 2012 var MiF medarrangør på MFs misjnsuke g med Rene Padilla fra Argentina sm hvedtaler. Padilla utfrdret Nrges kristne på en helhetlig g integrert misjnstenkning, g pekte spesielt på grådigheten sm ødeleggende i arbeidet fr en mer rettferdig verden. Fagdagen i april 2012 hadde temaet «Hvrdan lage seg en religin? Sannhet i en pluralistisk verden.» Da fikk vi besøk av Andrew Kirk fra England. I tillegg bidr Lars Dahle g Vija Herefss med respns. Den andre delen av fagdagen var mer praktisk, med innlegg fra Tre Laugerud fra Arepags, Maria Bjørdal fra NMS g DL. De siste Mi F har vært dårligere besøkt enn de tidligere, ne kmiteen jbber aktivt med. Ungdmsledernettverket. Dette nettverk er dratt i gang igjen etter Lausanne-kngressen i Cape Twn. Det har vært invitert til NORME Next Generatin frkst i 2011, g sendt infrmasjn m misjns-knferanser g events fr ungdm gjennm dette nettverket. Misjnsknferansen Reach 12 i Osl samlet rundt 100 unge. Det var gså en delegasjn av nrske ungdmmer på Missin-net i Tyskland ved nyttår (2011/2012). Willy g Kari Anne Meberg er kntaktpersner i Nrge fr Missin-net. NORME ønsker å samle et utvalg sm kan jbbe videre med NORME Next Generatin i fremtiden. Liv i Ledelse - tårsprgrammet. Den siste tårsrunden i Liv i Ledelse-prgrammet ble avsluttet i mai 07. Siden har det vært arbeidet med å frberede et nytt g akkreditert pplegg knyttet til Høgsklen i Staffeldtsgate eller Ansgarsklen (via NOKUT Nasjnalt Organ fr kvalitet i utdanningen). Det jbbes nå med å få på plass resurspersner g ledere fr å starte et nytt Liv i Ledelse-kurs. Sklekmiteen. Sklekmiteen under NORME arrangerer hvert år et krt innføringskurs fr misjnærer g utsendinger i samarbeidskirkene. Kurs fr 2011 ble avhldt juni på Gå Ut Senteret i Hurdal. I 2012 arrangeres kurset 25. til 28. juni. Her har NORME kun en infrmasjnsppgave. DAWN Dette er et nettverk fr menighetsplanting. Leder er Øyvind Augland. DL deltk på DAWNs lederfrum i januar 2012, et frum sm samler menighetsplantere fra mange kirker g rganisasjner i NORME-nettverket. NORME har en infrmasjns-funksjn mht DAWN. Følgende nettverk har vi hatt mindre kntakt med siste året. Vi frmidler infstff fra nen av disse nettverkene bl.a gjennm NORME-nytt når vi får materiale tilsendt. Bønn fr Nrge/ NORGE 40 dager K-vekst Willw Creek EurECA 5. Andre ppgaver/ engasjementer nasjnalt Kirkens Nødhjelp. - NORME er bservatør på Kirkens Nødhjelps rådsmøte. I 2011 var NORME representert ved Ragnhild Mestad, NMS, på KNs representantskapsmøte i Lillestrøm. I 2012 har DL vært i Trndheim på Representantskapsmøte. Aktuell sak i 2012 var Kirkens Nødhjelps vedtak vedr. Reprduktiv Helse i prsjekter sm jbber med Kvinner, rettigheter g helse, 3

4 hvr de åpner fr å støtte arbeid fr selvbestemt abrt i prsjektland. Saken ble debattert i Representantskapet. Nrges Kristne Råd. - NORME er bservatør i Nrges Kristne Råd. Daglig leder har vært invitert i NKRs styre g på representantskapsmøtet hvert andre år. Kntakten med NKR ppleves nyttig. I 2011 har den praktiske siden ved avtalen m gjensidige representasjnen mellm NOMRE/Nrges Kristne Råd vært ppe til behandling. Styret ser frem til å møte den nye generalsekretæren i Nrges Kristne Råd, Knut Refsdal. Digni (tidligere Bistandsnemda). Kntakten med Digni har økt i 2011, spesielt i frbindelse med samlkaliseringen. Generalsekretær i Digni møter i NORMEs styremøter sm bservatør, g DL i NORME får tilsvarende invitasjn til Dignis styremøter. Dignis generalsekretær har i 2011 gså sittet i NORMEs Valgkmite, g kmiteen sm arbeider med Utsendinger med familie. Styret har priritert nær kntakt g samarbeid med Digni. Den internasjnale bønneuken I en årrekke har NORME versatt g distribuert bønnemateriale fra EEA. Dette har vi ikke gjrt i 2011 g 2012, frdi det i liten grad ble benyttet. Nrges Kristne Råd har gså et pplegg fr økumenisk bønn fra Kirkenes Verdensråd lagt ut på sine hjemmesider. NORME har infrmert m NKR sitt bønnemateriell g hatt kntakt med Nasjnalt Bønnenettverk Nrge, fr å knytte ss pp mt Internatinal Day f Prayer. Egede Instituttet. Daglig leder inviteres til Egedes representantskapsmøte. Det er gd kntakt mellm NORME g Egede Instituttet, g den ppleves sm verdifull. Det jbbes med en knferanse m Pwer and Partnership fr 2013 sammen med Egede g Digni. Member Care Eurpe, under EEA. Bjørn Lande er NORMEs representant til MCE. Annet i nasjnal sammenheng: DL NORME inviteres til en rekke ulike sammenhenger hvr NORMEs nærvær/deltakelse ønskes. Flere invitasjner må vi takke nei til. Følgende har NORME deltatt på i rapprtperiden: Flkekirkens Missinsknferanse, Nybrg, Danmark juni 2012, Kirkemøtes åpningsdag i Tønsberg 12. april, Seminar m ungdm g alkhl, 9. mai, Kvinner i Midtøsten-seminar NKR, 29. februar, Samling med de nrdiske misjnsrådene i Sveits, februar, Fagdag med Digni, 5, desember 2011, Skaperkraft-seminar, 18. nvember 2011, Fakkeltg fr frfulgte kristne 27, ktber 2011, etc. Kirkelederdagen i Nrges Kristne Råd 23. mai, styreleder deltk. 6. Internasjnalt medlemskap/ tilknytning/ engasjement NORME har deltatt i følgende internasjnale fra i : 1) EEA Eurpean Evangelical Alliance. NORMEs engasjement i EEA er knyttet til generalfrsamlingen: a. EEAs årlige generalfrsamling: Fjrårets generalfrsamling ble gjennmført i Stuttgart, Tyskland. Årets gf arrangeres i Barcelna i ktber. Niek Tramper fra Nederland ble i 2010 valgt til ny leder i EEA. b. EEMA: Misjnsdelen i EEA er Eurpean Evangelica Missins Alliance. NORME har deltatt på knferanser g samlinger i regi av EEMA ved Ole Magnus Olafsrud. Styret har drøftet medlemskapet i EEMA, g det skal vurderes igjen til høsten (2012). Ved endringer av medlemskapet i EEMA vil saken legges frem fr Årsmøtet i

5 2) Lausanne. Dette er vår andre viktige relasjn internasjnalt ved siden av EEA. Etter Cape Twn kngressen i 2010 har engasjementet g kntakten mellm Lausanne g NORME vært økende. I etterkant av kngressen ble Cape Twn Cmitment versatt til nrsk, g bken Misjn til frandring Bilder g refleksjner fra Lausanne III ble skrevet. Et gdt utvalg av misjnsledere sm var i Cape Twn bidr til bken, sm km ut i juni Bken har blitt slgt i flere av våre medlemsrganisasjner, blant annet ved NMS sin generalfrsamling g sm julegave til de ansatte i NLM. 3) Eurchurch: Eurchurch er et misjnalt frum fr Eurpa, hvr intensjnen er å bringe sammen «academia & practitiners». Eurchurch ledes av Dr. Martin Rbinsn. Det planlegges en knferanse i Køln den ktber i Helge Hllerud fra Frikirken sitter i styringsgruppen fr Eurchurch. 4) Glbal Christian Frum: Sist samling var i Lahti, Finland, september Neste samling på verdensbasis arrangeres i Indnesia i (Spørsmålet m hvrvidt NORME frtsatt skal delta i Glbal Christian Frum er under drøfting). 5) Eurpean Leadership Frum ELF: Samling i Eger, Ungarn, i mai Et av de sentrale g vksende evangelikale møtesteder hvr ikke minst yngre ledere samles. DL NORME deltk på ELF i 2012, sammen med 45 andre nrske, deriblant en gruppe internasjnale studenter. Det ppleves nyttig med hensyn til nettverksbygging, kntakt med mulige seminarhldere g idefrum fr aktuelle NORME-temaer til LINK g annet. Misjn står nk fremdeles relativt svakt på ELF-uken. 7. Egne arrangementer/ initiativ helt/delvis A. LINK 2011 LINK-knferansen 2011 ble arrangert i Strsalen menighet i Osl 6. g 7. september. Det ble markert at NORME i 2011 har eksistert i 10 år, DL i NORME Rlf Ekenes ble takket av g ny DL Anne Lise Søvde ble frmelt innsatt. LINK 2011 hadde nær 150 deltagere (de fleste både tirsdag g nsdag). Tema fr LINK 2011 var Misjn g Bistand, bry eller bra? med hvedtaler Jel Edwards fra Mica Challenge. I tillegg var Jørn Lemvik fra Digni, Tne Lindheim fra Misjnsalliansen g Bjørn Bjørnø (PYM) g Hege Hertzberg (utviklingsdirektør i Utenriksdepartementet). Erik Slheim var pprinnelig invitert, men ble frhindret. Den internasjnale ppslutningen i LINK er økende g med det behvet fr versettelse til engelsk. Det er gså en str gruppe studenter sm pririterer LINK. B. Lederdagen 2011 Lederdagen 2011 ble arrangert i festsalen, Høgsklen i Staffeldtsgate, 7. desember. Omkring 40 ledere fra DnK g NORMEs medlemskirker/-rganisasjner deltk. Temaet var Å sitte ved Jesu føtter, g være Jesu føtter. Hvedtaler var Geir Gundersen, spesialrådgiver i Blå Krs. Lederdagen har utviklet seg til å bli en viktig møteplass fr evangelikale kirkeledere. Samtlige daglige ledere fr NORMEs medlemskirker g rganisasjner inviteres, sammen med en gruppe tneangivende evangelikale fra ulik sammenheng, ne sm gir ledene mulighet til å møtes, både på tvers av tilhørighet, gegrafi g alder. Også flere yngre ledere inviteres til Lederdagen, g pririterer denne. C. NORME sm medarrangør: NORME har stått/ står sm medarrangør ved følgende arrangementer: Misjnsuken på Menighetsfakultetet, i februar 2012 Pwer and Partnership, sammen med Digni g Egede, knferansen er under planlegging til

6 Edinburgh 2014; sammen med Nrges Kristne Råd i Saker behandlet i NORMEs styre Referat fra samtlige styremøter det siste året sendes ut i samlefil til alle medlemmer i frbindelse med innkallingen til årsmøtet. Av saker sm er behandlet i NORMEs styre i rapprtperiden, er de fleste mtalt i denne rapprten. I tillegg vil vi spesielt peke på følgende saker: 1) NORMEs ssialetiske prfil Styret har ønsket at NORME skal ha en større prfil i samfunnsrelaterte spørsmål. Det er nedsatt en kmite sm har jbbet med saken. Ulike aktører vil inviteres til dialg, fr å se hvilke saker sm bør pririteres g hvilke sakes sm frntes av andre aktører på et lignende verdigrunnlag. 2) Utsendinger med familier Styret har ønsket et større fkus på arbeid sm ivaretar misjnærfamilien g barnas situasjn i utlandet, en slags Member Care fr utsendinger med familie. En arbeidsgruppe er satt ned, g invitasjner er sendt til rganisasjnslederne. Frmålet med arbeidet er å finne ut hvilke utfrdringer, behv g ønsker sm finnes i medlemsrganisasjnene, samt hvilke ressurser sm er tilgjengelige i NORME-nettverket. 3) Lausanne, NORME g framtiden: NORME har fått flere utfrdringer fra Lausannes internasjnale lederskap på innspill g vurderinger i frbindelse med Lausannes frtsatte virksmhet i Eurpa. NORME ønsker å spille en aktiv rlle i Lausanne i tida sm kmmer, ne Ole-Magnus Olafsrud g styreleder Rlf Kjøde frmidlet videre i Lusanneledelsens samling i Bstn i juni Jean Paul Rempp ble i 2011 engasjert sm ny Eurpe Deputy Directr. Styreleder, Rlf Kjøde, har sagt seg villig til å sitte i Lausannes internasjnale råd. Vi har gså gitt innspill på navn til Senir Assciate Advisers, men da vi leverte NORMEs liste fikk vi tilbakemelding m at nen allerede var blitt utfrdret til disse stillingene. 4) Gjensidig bservasjnsstatus i Nrges Kristne Råd Styret har gjennmgått vår tilknytning til Nrges Kristne Råd, da den avtalte bservatørstatusen ikke har vært helt gjensidig. Styret har vedtatt at bservatørstatusen ikke bare skal innebære øknmisk gjensidighet (dvs. at ingen av rganisasjnene betaler medlemskntingent), men gså gjelde styremøter, lederdager g knferanser. 5) Ny strategiplan : På flere møter våren 2011 ble ny strategiplan drøftet, før den ble vedtatt på Årsmøtet i september Høsten 2011 ble det valgt ut nen fkusmråder, sm mye dreide seg m rekruttering g ungdm. 9. Misjnsstatistikken Misjnsstatistikken fr 2010 ble lagt fram på årsmøtet i september Darryl Krause i UiO har frtsatt et hvedansvar fr innsamling g bearbeiding av statistikken sammen med daglig leder, men ønsket fra 2011 å gi fra seg dette. Statistikken har gitt viktig infrmasjn m misjns-nrge sm NORME ss bekjent er alene m å framskaffe. Statistikken har mfattet alle rganisasjner /kirkesamfunn tilknyttet NORME sm arbeider med internasjnal misjn. Dermed har NORMEs misjnsstatistikk gitt et relativt gdt bilde av nrsk misjn glbalt. Midler brukt i Nrge har ikke vært med i statistikken. NORMEs styre har i 2011 hatt samtaler m hvrdan statistikken kan frbedres fr å inkludere ulike typer misjn sm ikke mfattes av spørreskjemaene i den nåværende statistikken. (Blant annet ulike typer krttidsengasjement, sm prsjektmisjnærer, ettåringer, team-arbeidere, såkalte 6

7 pendlermisjnærer g andre grupper utenm de tradisjnelle langtidsmisjnærer.) Styret har vedtatt at det skal utredes en ny måte å registrere nrsk internasjnal misjnsaktivitet, g en gruppe er nedsatt til å arbeide med dette. Arbeidet med frnying av NORMEs misjnsstatistikk har startet i begynnelsen av Vi jbber freløpig med en mulighet fr å gjennmføre en felles misjnsstatistikk med Digni. Da vil gså midler benyttet i Nrge inkluderes, ne sm gså gjør det lettere å hlde versikt ver rganisasjnenes vekst g tilpasse medlemskategri deretter. 10. Aksjn Håp /Søknad NRKs TV-aksjn 2013 Frvaltningen av restmidlene etter Aksjn Håp i 2006 er nå inne i siste fase. Midlene skulle være dispnert til de ulike prsjekter før Siste frist fr sluttrapprtering var 1. juni Det ble i mai 2011 returnert et ubrukt beløp på NOK til Aksjn Håp fra Digni (sm hadde brukt mindre tid på rapprtene enn først antatt). Høsten 2011 ble det derfr gjrt en ekstrabevilgning på NOK til seks av medlemsrganisasjnene. Fra nvember 2011 har DL i NORME vært sekretær fr Aksjn Håp. Tidligere sekretær i Aksjn Håp, Håkn Sigland i Baptistsamfunnet, avsluttet sitt engasjement i nvember Etter en gjennmgang av rundt 80 prsjekter, skal den siste dkumentasjnen nå leveres inn. Hs Digni er det Arne Kjell Raustøl sm har hatt hvedansvaret fr Aksjn Håp-rapprteringen. Mellm 6. februar g ut mars 2012 hadde Aksjn Håp en student på praksis, Vum Pau. Han jbbet med rapprtene sammen med DL, g gjrde en gd jbb med verføringen av Aksjn Håps arkiv til NORME (fysisk g elektrnisk). Aksjn Håp verførte arbeidet med søknad m NRKs tv-aksjn til Digni. NORMEs medlemsrganisasjner har allikevel vært invitert til å delta i søknaden, ne fire av dem gjrde. Det ble søkt m TV-aksjnen både i 2011 (fr 2012) g i 2012 (fr 2013). Ingen av søknadene har blitt valgt ut av NRKs TV-aksjns styre. 11. Hvr er vi hvr går vi? Handlingsplaner/ Strategiplan Gjør vi i NORME det vi skal i henhld til våre vedtekter, årlig handlingsplan g strategiplan? Dette er det viktig at vi har et blikk på hele veien. Vårt frmål g arbeidsppgaver, slik de er nedfelt i vedtektene (se disse), er utfrdrende. Det er spennende å måle vårt arbeid gjennm året pp mt disse punktene. Den årlige handlingsplanen sm styret vedtar, er et viktig arbeidsdkument fr ss. I tillegg peker vår femårs strategiplan på vesentlige arbeidsmråder vi skal ha ppmerksmheten på. Strategiplanen fr periden er knkretiseringer av vedtektenes frmål g arbeidsppgaver. Mange av mrådene er gdt dekket. I varierende grad er vi inne med et engasjement på samtlige av punktene strategiplanen nevner. Hvr er vi ikke i mål i følge strategien? (utfrdringer i året sm kmmer) Migrantkirkene g migrantknferanse: I følge strategien skal NORME hlde kntakt med migrantkirkene g frberede den planlagte knferansen med migrantkirkeledere g nrske kirkeledere i Osl/ Østlandsmrådet. Dette arbeidet er enda ikke satt i gang. NORMEs ssiplitisk prfil: Styret har bestemt at DL skal sette sammen en ressursgruppe sm kan hjelpe til å velge saker, etc. Det er ønskelig at aktiviteten skal krdineres ne med andre aktører sm Skaperkraft g Nrdisk Nettverk fr ekteskapet, etc. 7

8 Misjnsstatistikken: Arbeidet med å gjøre en gjennmgang av nåværende statistikkføring g etablere alternative måter å presentere NORMEs misjnsstatistikk på, er i gang. NORME ser på muligheten fr å gjøre dette sammen med Digni. Ungdm i misjn: Vi trenger et større engasjement blant ungdm fr misjn. Det finnes nk allerede, men det er viktig at disse ungdmmene møter misjnsledere g andre representanter fr etablerte rganisasjner. Et slikt møtested ønsker vi å skape, blant annet med LINK-knferansen. I tillegg vil NORME være med på knferanser g møtesteder fr misjnsengasjert ungdm. Det er gjrt fr eksempel gjennm Reach 2012 i mars. Nytt fkus på bønn: Den årlige bønneuken fr kristen enhet har hatt lang tradisjn i Nrge, men vi har sett at den får stadig mindre betydning i det evangelikale Nrge. Bønnemateriell mttatt fra EEA har blitt versatt g lagt ut på NORMEs nettsider, men blitt brukt i liten grad. Styret har dermed ønsket å løfte fkuset på bønn inn i våre sammenhenger, g knyttet kntakt med det framvksende bønnemiljø på evangelikal side i Nrge gjennm Nasjnalt Bønneråd. Bjørn Olav Hansen, sm leder Bønnerådet, har presentert de ulike bønneinitiativ fr styret. NORME vil etablere en fastere tilknytning til Nasjnalt Bønneråd g se på hvilken måte NORME kan frmidle bønneutfrdringen enda sterkere til misjnsbevegelsen i vårt land. 12. Kntr, administrasjn Samlkaliseringen med leieutgiftene har økt ne fra siste kvartal fr 2011 (da DL er på kntret fem dager i uken). Husleien er på NOK. De praktiske sidene ved det daglige arbeid fungerer gdt. Regnskapsfører i M i Rana gjør en gd jbb, uten gdtgjørelse. Vi har en rimelig revisr (5 000 NOK). DL i NORME har pensjnsavtale i Statens Pensjnskasse. Disse tingene gir en øknmisk innsparing på administrasjnskstnader. Sekretærhjelp til AH-ppgaver har fra nvember 2011 ligget hs DL i NORME. IKT-tjenester leveres av NLM IKT Service. Daglig leder tar selv alle administrative ppgaver. DL er gså sekretær fr Missilgisk Frum, Styret, LINK g de andre kmiteene sm jbber under NORME. DL har relativt tett kntakt med styret gjennm Styreleder, sm følger pp vedtak. 13. Annet/ sluttbemerkninger Infrmasjn. NORME-nytt: En epstbasert nyhetsbulletin sendes ut hver måned, eller med jevne mellmrm ut til alle medlemmene. Dette er et viktig kntaktledd g synlighetsskapende medium fr NORME. NORME-brev til hvedledere: Et månedlig brev til generalsekretærer g hvedledere sm får mer detaljert g tilpasset infrmasjn sm ikke gjelder hele rganisasjnen. Disse er nye av 2011 g DL har fått mye psitiv respns på dem. NORMEs nettsider: Siden ppdateres jevnlig med stff m NORME-aktiviteter g annet aktuelt stff. Siden kan brukes mer aktivt med tanke på påmeldingsskjemaer g interaktive muligheter. Media: NORME er gdt kjent innen det evangelikale Nrge g især på leder/adm.- nivå hvr vi skal være en servicerganisasjn. Ute blant vanlige kristne er vi mindre kjent. DLs faste spalte i Dagen i tillegg til jevnlige smånyheter i kristen media bidrar til synliggjøringen. 22. juni

9 Rlf Kjøde Anne Lise Søvde Andreas Nrdli Styreleder Daglig leder Nestleder i styret 9

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i 2012. Vi feiret 30 år sm egen

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: 26.9.2014 Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 7.10.2014 kl. 13-15 i Eckhffs hjørne,

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer