NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering"

Transkript

1 NORME Nrsk Råd fr Misjn g Evangelisering ÅRSRAPPORT Styret har i periden hatt følgende sammensetting: Rlf Kjøde (leder), Andreas Nrdli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westbrg Steel, Kari Margrethe Slvang g Jeffrey Huseby. Varamedlemmer: Bente Sandtrp (1. vara), Arnfinn Løyning (2. vara) g Clive Adams (3. vara). Første varamedlem innkalles fast til styremøtene. Daglig leder er styrets sekretær. Årsrapprten dekker periden 1. juni mai Styret har i denne periden hatt 6 møter g behandlet 59 saker. Referatene sendes medlemsrganisasjnene i frbindelse med innkallingen til årsmøtet. I ktber 2011 ble det fretatt skifte av daglig leder i NORME. Resultatet av dette ble kunngjrt ved frrige årsmøte. Vi vil uttrykke str takknemlighet til Rlf Ekenes fr den fltte tjenesten har fikk utføre i ver fem år sm daglig leder, g vi er svært takknemlig fr at Anne Lise Søvde søkte på stillingen g ville verta. Hun har gde kvalifikasjner. Styret vil uttrykke str tilfredshet med hennes inngang i tjenesten g er glad fr at det gde samarbeidet sm vi hadde med Rlf Ekenes har frtsatt med Anne Lise Søvde i daglig ledelse. 1. Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 ble hldt 6. september i Staffeldtsgate i frkant av LINK-knferansen. Valgene ga følgende resultat: Følgende ble valgt sm styremedlemmer fr 2 år: Øyvind Åsland, Jeffrey Huseby, Kari Margrethe Slvang Følgende ble valgt sm varamedlemmer fr 1 år: 1. vara: Bente Sandtrp, 2. vara: Arnfinn Løyning 3. vara: Clive Adams 2. Øknmi Regnskapet fr 2011 viste et underskudd på NOK. Både regnskapsfører g revisr råder til at NORME har en viss øknmisk buffer. Dette fr å kunne muliggjøre ekspansjn på mråder styret ser det ønskelig, g gså fr å kunne bidra mer til de internasjnale fellesskap vi er knyttet til, sm Lausanne, EEA g andre. Det er gså nødvendig med en viss reserve fr å kmme en ufrutsett øknmisk krise i møte. Vårt øknmiske bidrag til Lausanne har vært løftet en del de siste tre år i frbindelse med kngressen i EEA er en rganisasjn med annen type rganisering av mer fast karakter, hvr vi hvert år betaler en medlemskntingent sm de siste årene gså har inkludert bidrag til Wrld Evangelical Alliance. I tillegg kmmer et mindre bidrag til Eurpean Evangelical Missins Alliance. 3. Medlemskap/ kntingenter 1

2 a. persnlige medlemmer/ menigheter Persnlige medlemmer: Pr 1. juni 2012: 109, mt 106. I 2011 har 43 enkeltmedlemmer betalt kntingent pr 31.des. (á kr 300), mt 48 året før. Det har ikke vært kapasitet til å bruke mer ressurser på økt medl./kntingentvlum her. Vi utfrdrer jevnlig gjennm NORME-nytt g i andre sammenhenger til persnlig medlemskap, g vil frtsette med det. Resultatet er ikke verveldende. Menigheter: Pr 1. juni 2012: 53, det samme sm i Det ble ikke sendt ut fakturaer fr medlemskntingent til medlemsmenighetene i DL vil i år sende ut infrmasjn til dem g tilby menighetene å støtte NORME med en gave tilsvarende fjrårets kntingentbeløp sammen med årets utsending. b. kirkesamfunn/ rganisasjner I 2011 økte kntingenten med 5 % etter SSBs statistikk fr gjennmsnittlig lønnsøkning. Kntingenten fra kirkesamfunn g rganisasjner er vår øknmiske bærebjelke. Vi takker med dette våre per t 41 medlemskirker/-rganisasjner fr deres bidrag gjennm medlemskntingenten. Per 1. juni har samtlige kirkesamfunn g rganisasjner, så nær sm t betalt sin medlemskntingent. Medlemsversikt pr 1. juni 2012: (kntingent samt medlemmer i vedk. klasse i parentes) Klasse 5 3 (44.000) (NMS, NLM, Nrmisjn) Klasse 4 4 (33.000) (Arepags, Misj.alliansen, Frelsesarmeen, PYM) Klasse 3 14 (22.000) (MUG, Frik., IMF, Bibelselsk., NMØ, UiO, Misjnsfrbundet, Israelsmisj., Baptistkrk, Åpne Dører, DFEF, NKSS, Kristent Nettverk, Trens Bevis) Klasse 2 12 (11.000) (Metdistkrk, DELK, Tibetm., AsiaLink, EO, KMM, Wycliffe, Navigatørene, KIA, N.Samemisjn, NMS U, Guds Menighet Vegårshei) Klasse 1 10 (5.500) (KABA, Tent, Frntiers, LMF, OM, MAF, SMR, Bibelleseringen, Litteraturmisjnen, Damaris) Ttalt 43 medlemmer; sum kntingenter kr Kristen Muslimmisjn (KMM) har i 2012 søkt m å endre sin plassering i Medlemskategri 2, da de har hatt stre kutt i gaveinntekter g budsjett de siste årene. Saken har vært til behandling i styret, sm har besluttet å innvilge søknaden (på bakgrunn av regnskapstallene de siste årene). Endringen vil gjelde fra g med En ny gjennmgang av alle rganisasjnene vil igangsettes i kmmende arbeidsår. 4. Virksmhet knyttet til NORMEs nettverk Det er ulikt aktivitetsnivå innen NORMEs nettverk-grupper. Vi har hatt engasjement knyttet til flere nettverk det siste året. Følgende aktiviteter g nettverk nevnes: Missilgisk Frum MiF har i periden hatt følgende medlemmer i styringsgruppen: Knud Jørgensen (leder), Vija Esenberga Herefss, Rar Ftland, Erling Lundeby, Rlv Olsen, Knut Hallen, Heidi Westbrg Steel g DL i NORME. MiF eksisterer nå på sjette femte år, g er blitt et viktig frum fr missilgiske tema g debatter. T-tre møter avhldes hvert år, hvedsakelig på MF siden tre av utvalgets medlemmer underviser eller frsker der. I snitt har det kmmet til samlingene. I nvember 2011 hadde MiFs fagdag tittelen «Prselyttisme, trsbytte g mvendelse». Jhn Baxter Brwn, tidligere Kirkenes Verdensråd (KV), innledet m Christian Witness in a Multi-cultural Wrld: Recmendatins fr a Cde f Cnduct fra KV, Vatikanet g Wrld Evangelical Alliance. I tillegg 2

3 snakket Are Svendsen m Osl-kalisjnens Grund rules fr missinary activities. Faruc Terzik fra Islamsk Råd g Jørn Lemvik fra Digni deltk med respns. I februar 2012 var MiF medarrangør på MFs misjnsuke g med Rene Padilla fra Argentina sm hvedtaler. Padilla utfrdret Nrges kristne på en helhetlig g integrert misjnstenkning, g pekte spesielt på grådigheten sm ødeleggende i arbeidet fr en mer rettferdig verden. Fagdagen i april 2012 hadde temaet «Hvrdan lage seg en religin? Sannhet i en pluralistisk verden.» Da fikk vi besøk av Andrew Kirk fra England. I tillegg bidr Lars Dahle g Vija Herefss med respns. Den andre delen av fagdagen var mer praktisk, med innlegg fra Tre Laugerud fra Arepags, Maria Bjørdal fra NMS g DL. De siste Mi F har vært dårligere besøkt enn de tidligere, ne kmiteen jbber aktivt med. Ungdmsledernettverket. Dette nettverk er dratt i gang igjen etter Lausanne-kngressen i Cape Twn. Det har vært invitert til NORME Next Generatin frkst i 2011, g sendt infrmasjn m misjns-knferanser g events fr ungdm gjennm dette nettverket. Misjnsknferansen Reach 12 i Osl samlet rundt 100 unge. Det var gså en delegasjn av nrske ungdmmer på Missin-net i Tyskland ved nyttår (2011/2012). Willy g Kari Anne Meberg er kntaktpersner i Nrge fr Missin-net. NORME ønsker å samle et utvalg sm kan jbbe videre med NORME Next Generatin i fremtiden. Liv i Ledelse - tårsprgrammet. Den siste tårsrunden i Liv i Ledelse-prgrammet ble avsluttet i mai 07. Siden har det vært arbeidet med å frberede et nytt g akkreditert pplegg knyttet til Høgsklen i Staffeldtsgate eller Ansgarsklen (via NOKUT Nasjnalt Organ fr kvalitet i utdanningen). Det jbbes nå med å få på plass resurspersner g ledere fr å starte et nytt Liv i Ledelse-kurs. Sklekmiteen. Sklekmiteen under NORME arrangerer hvert år et krt innføringskurs fr misjnærer g utsendinger i samarbeidskirkene. Kurs fr 2011 ble avhldt juni på Gå Ut Senteret i Hurdal. I 2012 arrangeres kurset 25. til 28. juni. Her har NORME kun en infrmasjnsppgave. DAWN Dette er et nettverk fr menighetsplanting. Leder er Øyvind Augland. DL deltk på DAWNs lederfrum i januar 2012, et frum sm samler menighetsplantere fra mange kirker g rganisasjner i NORME-nettverket. NORME har en infrmasjns-funksjn mht DAWN. Følgende nettverk har vi hatt mindre kntakt med siste året. Vi frmidler infstff fra nen av disse nettverkene bl.a gjennm NORME-nytt når vi får materiale tilsendt. Bønn fr Nrge/ NORGE 40 dager K-vekst Willw Creek EurECA 5. Andre ppgaver/ engasjementer nasjnalt Kirkens Nødhjelp. - NORME er bservatør på Kirkens Nødhjelps rådsmøte. I 2011 var NORME representert ved Ragnhild Mestad, NMS, på KNs representantskapsmøte i Lillestrøm. I 2012 har DL vært i Trndheim på Representantskapsmøte. Aktuell sak i 2012 var Kirkens Nødhjelps vedtak vedr. Reprduktiv Helse i prsjekter sm jbber med Kvinner, rettigheter g helse, 3

4 hvr de åpner fr å støtte arbeid fr selvbestemt abrt i prsjektland. Saken ble debattert i Representantskapet. Nrges Kristne Råd. - NORME er bservatør i Nrges Kristne Råd. Daglig leder har vært invitert i NKRs styre g på representantskapsmøtet hvert andre år. Kntakten med NKR ppleves nyttig. I 2011 har den praktiske siden ved avtalen m gjensidige representasjnen mellm NOMRE/Nrges Kristne Råd vært ppe til behandling. Styret ser frem til å møte den nye generalsekretæren i Nrges Kristne Råd, Knut Refsdal. Digni (tidligere Bistandsnemda). Kntakten med Digni har økt i 2011, spesielt i frbindelse med samlkaliseringen. Generalsekretær i Digni møter i NORMEs styremøter sm bservatør, g DL i NORME får tilsvarende invitasjn til Dignis styremøter. Dignis generalsekretær har i 2011 gså sittet i NORMEs Valgkmite, g kmiteen sm arbeider med Utsendinger med familie. Styret har priritert nær kntakt g samarbeid med Digni. Den internasjnale bønneuken I en årrekke har NORME versatt g distribuert bønnemateriale fra EEA. Dette har vi ikke gjrt i 2011 g 2012, frdi det i liten grad ble benyttet. Nrges Kristne Råd har gså et pplegg fr økumenisk bønn fra Kirkenes Verdensråd lagt ut på sine hjemmesider. NORME har infrmert m NKR sitt bønnemateriell g hatt kntakt med Nasjnalt Bønnenettverk Nrge, fr å knytte ss pp mt Internatinal Day f Prayer. Egede Instituttet. Daglig leder inviteres til Egedes representantskapsmøte. Det er gd kntakt mellm NORME g Egede Instituttet, g den ppleves sm verdifull. Det jbbes med en knferanse m Pwer and Partnership fr 2013 sammen med Egede g Digni. Member Care Eurpe, under EEA. Bjørn Lande er NORMEs representant til MCE. Annet i nasjnal sammenheng: DL NORME inviteres til en rekke ulike sammenhenger hvr NORMEs nærvær/deltakelse ønskes. Flere invitasjner må vi takke nei til. Følgende har NORME deltatt på i rapprtperiden: Flkekirkens Missinsknferanse, Nybrg, Danmark juni 2012, Kirkemøtes åpningsdag i Tønsberg 12. april, Seminar m ungdm g alkhl, 9. mai, Kvinner i Midtøsten-seminar NKR, 29. februar, Samling med de nrdiske misjnsrådene i Sveits, februar, Fagdag med Digni, 5, desember 2011, Skaperkraft-seminar, 18. nvember 2011, Fakkeltg fr frfulgte kristne 27, ktber 2011, etc. Kirkelederdagen i Nrges Kristne Råd 23. mai, styreleder deltk. 6. Internasjnalt medlemskap/ tilknytning/ engasjement NORME har deltatt i følgende internasjnale fra i : 1) EEA Eurpean Evangelical Alliance. NORMEs engasjement i EEA er knyttet til generalfrsamlingen: a. EEAs årlige generalfrsamling: Fjrårets generalfrsamling ble gjennmført i Stuttgart, Tyskland. Årets gf arrangeres i Barcelna i ktber. Niek Tramper fra Nederland ble i 2010 valgt til ny leder i EEA. b. EEMA: Misjnsdelen i EEA er Eurpean Evangelica Missins Alliance. NORME har deltatt på knferanser g samlinger i regi av EEMA ved Ole Magnus Olafsrud. Styret har drøftet medlemskapet i EEMA, g det skal vurderes igjen til høsten (2012). Ved endringer av medlemskapet i EEMA vil saken legges frem fr Årsmøtet i

5 2) Lausanne. Dette er vår andre viktige relasjn internasjnalt ved siden av EEA. Etter Cape Twn kngressen i 2010 har engasjementet g kntakten mellm Lausanne g NORME vært økende. I etterkant av kngressen ble Cape Twn Cmitment versatt til nrsk, g bken Misjn til frandring Bilder g refleksjner fra Lausanne III ble skrevet. Et gdt utvalg av misjnsledere sm var i Cape Twn bidr til bken, sm km ut i juni Bken har blitt slgt i flere av våre medlemsrganisasjner, blant annet ved NMS sin generalfrsamling g sm julegave til de ansatte i NLM. 3) Eurchurch: Eurchurch er et misjnalt frum fr Eurpa, hvr intensjnen er å bringe sammen «academia & practitiners». Eurchurch ledes av Dr. Martin Rbinsn. Det planlegges en knferanse i Køln den ktber i Helge Hllerud fra Frikirken sitter i styringsgruppen fr Eurchurch. 4) Glbal Christian Frum: Sist samling var i Lahti, Finland, september Neste samling på verdensbasis arrangeres i Indnesia i (Spørsmålet m hvrvidt NORME frtsatt skal delta i Glbal Christian Frum er under drøfting). 5) Eurpean Leadership Frum ELF: Samling i Eger, Ungarn, i mai Et av de sentrale g vksende evangelikale møtesteder hvr ikke minst yngre ledere samles. DL NORME deltk på ELF i 2012, sammen med 45 andre nrske, deriblant en gruppe internasjnale studenter. Det ppleves nyttig med hensyn til nettverksbygging, kntakt med mulige seminarhldere g idefrum fr aktuelle NORME-temaer til LINK g annet. Misjn står nk fremdeles relativt svakt på ELF-uken. 7. Egne arrangementer/ initiativ helt/delvis A. LINK 2011 LINK-knferansen 2011 ble arrangert i Strsalen menighet i Osl 6. g 7. september. Det ble markert at NORME i 2011 har eksistert i 10 år, DL i NORME Rlf Ekenes ble takket av g ny DL Anne Lise Søvde ble frmelt innsatt. LINK 2011 hadde nær 150 deltagere (de fleste både tirsdag g nsdag). Tema fr LINK 2011 var Misjn g Bistand, bry eller bra? med hvedtaler Jel Edwards fra Mica Challenge. I tillegg var Jørn Lemvik fra Digni, Tne Lindheim fra Misjnsalliansen g Bjørn Bjørnø (PYM) g Hege Hertzberg (utviklingsdirektør i Utenriksdepartementet). Erik Slheim var pprinnelig invitert, men ble frhindret. Den internasjnale ppslutningen i LINK er økende g med det behvet fr versettelse til engelsk. Det er gså en str gruppe studenter sm pririterer LINK. B. Lederdagen 2011 Lederdagen 2011 ble arrangert i festsalen, Høgsklen i Staffeldtsgate, 7. desember. Omkring 40 ledere fra DnK g NORMEs medlemskirker/-rganisasjner deltk. Temaet var Å sitte ved Jesu føtter, g være Jesu føtter. Hvedtaler var Geir Gundersen, spesialrådgiver i Blå Krs. Lederdagen har utviklet seg til å bli en viktig møteplass fr evangelikale kirkeledere. Samtlige daglige ledere fr NORMEs medlemskirker g rganisasjner inviteres, sammen med en gruppe tneangivende evangelikale fra ulik sammenheng, ne sm gir ledene mulighet til å møtes, både på tvers av tilhørighet, gegrafi g alder. Også flere yngre ledere inviteres til Lederdagen, g pririterer denne. C. NORME sm medarrangør: NORME har stått/ står sm medarrangør ved følgende arrangementer: Misjnsuken på Menighetsfakultetet, i februar 2012 Pwer and Partnership, sammen med Digni g Egede, knferansen er under planlegging til

6 Edinburgh 2014; sammen med Nrges Kristne Råd i Saker behandlet i NORMEs styre Referat fra samtlige styremøter det siste året sendes ut i samlefil til alle medlemmer i frbindelse med innkallingen til årsmøtet. Av saker sm er behandlet i NORMEs styre i rapprtperiden, er de fleste mtalt i denne rapprten. I tillegg vil vi spesielt peke på følgende saker: 1) NORMEs ssialetiske prfil Styret har ønsket at NORME skal ha en større prfil i samfunnsrelaterte spørsmål. Det er nedsatt en kmite sm har jbbet med saken. Ulike aktører vil inviteres til dialg, fr å se hvilke saker sm bør pririteres g hvilke sakes sm frntes av andre aktører på et lignende verdigrunnlag. 2) Utsendinger med familier Styret har ønsket et større fkus på arbeid sm ivaretar misjnærfamilien g barnas situasjn i utlandet, en slags Member Care fr utsendinger med familie. En arbeidsgruppe er satt ned, g invitasjner er sendt til rganisasjnslederne. Frmålet med arbeidet er å finne ut hvilke utfrdringer, behv g ønsker sm finnes i medlemsrganisasjnene, samt hvilke ressurser sm er tilgjengelige i NORME-nettverket. 3) Lausanne, NORME g framtiden: NORME har fått flere utfrdringer fra Lausannes internasjnale lederskap på innspill g vurderinger i frbindelse med Lausannes frtsatte virksmhet i Eurpa. NORME ønsker å spille en aktiv rlle i Lausanne i tida sm kmmer, ne Ole-Magnus Olafsrud g styreleder Rlf Kjøde frmidlet videre i Lusanneledelsens samling i Bstn i juni Jean Paul Rempp ble i 2011 engasjert sm ny Eurpe Deputy Directr. Styreleder, Rlf Kjøde, har sagt seg villig til å sitte i Lausannes internasjnale råd. Vi har gså gitt innspill på navn til Senir Assciate Advisers, men da vi leverte NORMEs liste fikk vi tilbakemelding m at nen allerede var blitt utfrdret til disse stillingene. 4) Gjensidig bservasjnsstatus i Nrges Kristne Råd Styret har gjennmgått vår tilknytning til Nrges Kristne Råd, da den avtalte bservatørstatusen ikke har vært helt gjensidig. Styret har vedtatt at bservatørstatusen ikke bare skal innebære øknmisk gjensidighet (dvs. at ingen av rganisasjnene betaler medlemskntingent), men gså gjelde styremøter, lederdager g knferanser. 5) Ny strategiplan : På flere møter våren 2011 ble ny strategiplan drøftet, før den ble vedtatt på Årsmøtet i september Høsten 2011 ble det valgt ut nen fkusmråder, sm mye dreide seg m rekruttering g ungdm. 9. Misjnsstatistikken Misjnsstatistikken fr 2010 ble lagt fram på årsmøtet i september Darryl Krause i UiO har frtsatt et hvedansvar fr innsamling g bearbeiding av statistikken sammen med daglig leder, men ønsket fra 2011 å gi fra seg dette. Statistikken har gitt viktig infrmasjn m misjns-nrge sm NORME ss bekjent er alene m å framskaffe. Statistikken har mfattet alle rganisasjner /kirkesamfunn tilknyttet NORME sm arbeider med internasjnal misjn. Dermed har NORMEs misjnsstatistikk gitt et relativt gdt bilde av nrsk misjn glbalt. Midler brukt i Nrge har ikke vært med i statistikken. NORMEs styre har i 2011 hatt samtaler m hvrdan statistikken kan frbedres fr å inkludere ulike typer misjn sm ikke mfattes av spørreskjemaene i den nåværende statistikken. (Blant annet ulike typer krttidsengasjement, sm prsjektmisjnærer, ettåringer, team-arbeidere, såkalte 6

7 pendlermisjnærer g andre grupper utenm de tradisjnelle langtidsmisjnærer.) Styret har vedtatt at det skal utredes en ny måte å registrere nrsk internasjnal misjnsaktivitet, g en gruppe er nedsatt til å arbeide med dette. Arbeidet med frnying av NORMEs misjnsstatistikk har startet i begynnelsen av Vi jbber freløpig med en mulighet fr å gjennmføre en felles misjnsstatistikk med Digni. Da vil gså midler benyttet i Nrge inkluderes, ne sm gså gjør det lettere å hlde versikt ver rganisasjnenes vekst g tilpasse medlemskategri deretter. 10. Aksjn Håp /Søknad NRKs TV-aksjn 2013 Frvaltningen av restmidlene etter Aksjn Håp i 2006 er nå inne i siste fase. Midlene skulle være dispnert til de ulike prsjekter før Siste frist fr sluttrapprtering var 1. juni Det ble i mai 2011 returnert et ubrukt beløp på NOK til Aksjn Håp fra Digni (sm hadde brukt mindre tid på rapprtene enn først antatt). Høsten 2011 ble det derfr gjrt en ekstrabevilgning på NOK til seks av medlemsrganisasjnene. Fra nvember 2011 har DL i NORME vært sekretær fr Aksjn Håp. Tidligere sekretær i Aksjn Håp, Håkn Sigland i Baptistsamfunnet, avsluttet sitt engasjement i nvember Etter en gjennmgang av rundt 80 prsjekter, skal den siste dkumentasjnen nå leveres inn. Hs Digni er det Arne Kjell Raustøl sm har hatt hvedansvaret fr Aksjn Håp-rapprteringen. Mellm 6. februar g ut mars 2012 hadde Aksjn Håp en student på praksis, Vum Pau. Han jbbet med rapprtene sammen med DL, g gjrde en gd jbb med verføringen av Aksjn Håps arkiv til NORME (fysisk g elektrnisk). Aksjn Håp verførte arbeidet med søknad m NRKs tv-aksjn til Digni. NORMEs medlemsrganisasjner har allikevel vært invitert til å delta i søknaden, ne fire av dem gjrde. Det ble søkt m TV-aksjnen både i 2011 (fr 2012) g i 2012 (fr 2013). Ingen av søknadene har blitt valgt ut av NRKs TV-aksjns styre. 11. Hvr er vi hvr går vi? Handlingsplaner/ Strategiplan Gjør vi i NORME det vi skal i henhld til våre vedtekter, årlig handlingsplan g strategiplan? Dette er det viktig at vi har et blikk på hele veien. Vårt frmål g arbeidsppgaver, slik de er nedfelt i vedtektene (se disse), er utfrdrende. Det er spennende å måle vårt arbeid gjennm året pp mt disse punktene. Den årlige handlingsplanen sm styret vedtar, er et viktig arbeidsdkument fr ss. I tillegg peker vår femårs strategiplan på vesentlige arbeidsmråder vi skal ha ppmerksmheten på. Strategiplanen fr periden er knkretiseringer av vedtektenes frmål g arbeidsppgaver. Mange av mrådene er gdt dekket. I varierende grad er vi inne med et engasjement på samtlige av punktene strategiplanen nevner. Hvr er vi ikke i mål i følge strategien? (utfrdringer i året sm kmmer) Migrantkirkene g migrantknferanse: I følge strategien skal NORME hlde kntakt med migrantkirkene g frberede den planlagte knferansen med migrantkirkeledere g nrske kirkeledere i Osl/ Østlandsmrådet. Dette arbeidet er enda ikke satt i gang. NORMEs ssiplitisk prfil: Styret har bestemt at DL skal sette sammen en ressursgruppe sm kan hjelpe til å velge saker, etc. Det er ønskelig at aktiviteten skal krdineres ne med andre aktører sm Skaperkraft g Nrdisk Nettverk fr ekteskapet, etc. 7

8 Misjnsstatistikken: Arbeidet med å gjøre en gjennmgang av nåværende statistikkføring g etablere alternative måter å presentere NORMEs misjnsstatistikk på, er i gang. NORME ser på muligheten fr å gjøre dette sammen med Digni. Ungdm i misjn: Vi trenger et større engasjement blant ungdm fr misjn. Det finnes nk allerede, men det er viktig at disse ungdmmene møter misjnsledere g andre representanter fr etablerte rganisasjner. Et slikt møtested ønsker vi å skape, blant annet med LINK-knferansen. I tillegg vil NORME være med på knferanser g møtesteder fr misjnsengasjert ungdm. Det er gjrt fr eksempel gjennm Reach 2012 i mars. Nytt fkus på bønn: Den årlige bønneuken fr kristen enhet har hatt lang tradisjn i Nrge, men vi har sett at den får stadig mindre betydning i det evangelikale Nrge. Bønnemateriell mttatt fra EEA har blitt versatt g lagt ut på NORMEs nettsider, men blitt brukt i liten grad. Styret har dermed ønsket å løfte fkuset på bønn inn i våre sammenhenger, g knyttet kntakt med det framvksende bønnemiljø på evangelikal side i Nrge gjennm Nasjnalt Bønneråd. Bjørn Olav Hansen, sm leder Bønnerådet, har presentert de ulike bønneinitiativ fr styret. NORME vil etablere en fastere tilknytning til Nasjnalt Bønneråd g se på hvilken måte NORME kan frmidle bønneutfrdringen enda sterkere til misjnsbevegelsen i vårt land. 12. Kntr, administrasjn Samlkaliseringen med leieutgiftene har økt ne fra siste kvartal fr 2011 (da DL er på kntret fem dager i uken). Husleien er på NOK. De praktiske sidene ved det daglige arbeid fungerer gdt. Regnskapsfører i M i Rana gjør en gd jbb, uten gdtgjørelse. Vi har en rimelig revisr (5 000 NOK). DL i NORME har pensjnsavtale i Statens Pensjnskasse. Disse tingene gir en øknmisk innsparing på administrasjnskstnader. Sekretærhjelp til AH-ppgaver har fra nvember 2011 ligget hs DL i NORME. IKT-tjenester leveres av NLM IKT Service. Daglig leder tar selv alle administrative ppgaver. DL er gså sekretær fr Missilgisk Frum, Styret, LINK g de andre kmiteene sm jbber under NORME. DL har relativt tett kntakt med styret gjennm Styreleder, sm følger pp vedtak. 13. Annet/ sluttbemerkninger Infrmasjn. NORME-nytt: En epstbasert nyhetsbulletin sendes ut hver måned, eller med jevne mellmrm ut til alle medlemmene. Dette er et viktig kntaktledd g synlighetsskapende medium fr NORME. NORME-brev til hvedledere: Et månedlig brev til generalsekretærer g hvedledere sm får mer detaljert g tilpasset infrmasjn sm ikke gjelder hele rganisasjnen. Disse er nye av 2011 g DL har fått mye psitiv respns på dem. NORMEs nettsider: Siden ppdateres jevnlig med stff m NORME-aktiviteter g annet aktuelt stff. Siden kan brukes mer aktivt med tanke på påmeldingsskjemaer g interaktive muligheter. Media: NORME er gdt kjent innen det evangelikale Nrge g især på leder/adm.- nivå hvr vi skal være en servicerganisasjn. Ute blant vanlige kristne er vi mindre kjent. DLs faste spalte i Dagen i tillegg til jevnlige smånyheter i kristen media bidrar til synliggjøringen. 22. juni

9 Rlf Kjøde Anne Lise Søvde Andreas Nrdli Styreleder Daglig leder Nestleder i styret 9

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo

Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo Strategisk plan 2014 2018 Senter fr Ibsen-studier Universitetet i Osl Illustrasjn: Erik Werenskild, 1895 1 Innhld 1. Innledning... 3 Fakta... 3 2. Frskning... 3 Mål 1: Styrke frskningen: prsjektutvikling

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Sammensetning av styret og valgkomite i 2013. Aktiviteter gjennom året. Geir Fuglehaug. Bjørn Nielsen

Sammensetning av styret og valgkomite i 2013. Aktiviteter gjennom året. Geir Fuglehaug. Bjørn Nielsen Siden HallingExp s medlemmer ikke er rientert m hva vi til enhver tid jbber med, har vi laget en relativt detaljert versikt ver hva vi har hldt på med av prsjekter g aktiviteter i året sm har gått. Vi

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Evalueringsrapport ungdoms-ol Nanjing 2014

Evalueringsrapport ungdoms-ol Nanjing 2014 Evalueringsrapprt ungdms-ol Nanjing 2014 Innhld 1.0 Innledning... 3 2.0 Questback-undersøkelsen... 4 3.0 Egenrefleksjn trenere... 9 4.0 Intern evaluering OLT-lederteam... 13 5.0 Oppsummering... 17 2 1.0

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver.

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver. 1. Frrd Lungekreftfreningen er en landsmfattende rganisasjn fr persner sm har eller har hatt lungekreft g deres pårørende. Freningens frmål er å gi hjelp, støtte g råd til pasienter sm har, eller har hatt

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #05/13

REFERAT STYREMØTE #05/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Stavanger, 09.09.13 REFERAT STYREMØTE #05/13 Tid/ Sted:

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016)

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) Årsmelding 2015 fr Senirnett Asker. (Sendt medlemmer fr gdkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Sentrum g St. Hanshaugen Menighetsråd Prtkll Tirsdag 29. april 2014 Klkken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Innkalt Funksjn Møtt E-pst Telefn Kari Haaland Osberg (Nest)Leder X kari@nashba.n 915

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

REFERAT PARLAMENTSMØTE 05.03.2014

REFERAT PARLAMENTSMØTE 05.03.2014 REFERAT PARLAMENTSMØTE 05.03.2014 Tid: 05.03.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Inger Lene Slheim Tilstede: Ole Jørgen Dønnestad Anette Jhanssn Lisa Hjørund Linn Helgesen Anja Sunde

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS Øvingsforum ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012

Nord-Trøndelag LRS Øvingsforum ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012 1 Helsevesenet, Brannvesenet, Plitiet, Sivilfrsvaret, FORF g FM i Nrd-Trøndelag 13.03.12 ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012 Plitiverbetjent / perasjnsleder Mnica Frst Ravl ønsket velkmmen til seminaret sm

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede The internatinal assciatin f Lins Clubs District 104 A, Nrway Distriktsguvernør Halvdan Rkstad LC Sørreisa Mtt: LIONS hjelper med stlthet g glede Hnningsvåg 20.09.2014. Referat fra Distriktsrådsmøtet nr.

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer