NOTAT. Dato: Saksnummer: Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug Stup-ledelse og administrasjon Mona Askerød sluttet som daglig leder i Stup 1. juni. MBL og NJ som eiere av ordningen må derfor vurdere hvordan vi ønsker administrasjon og ledelse av kompetansefondet fremover. Vi har avventet denne vurderingen til etter tariffoppgjøret, der ny kompetansetekst kom på plass. Bakgrunn og fakta Stup har hatt en daglig leder i full stilling i kun tre år, fra våren I forkant av dette lå både ledelse og sekretær-bistand på IJ. Landsstyret ønsket å løsrive Stup for å blåse mer liv i ordningen, gjøre kompetansemulighetene mer kjent og dermed også bygge ned det store fondet som hadde bygget seg opp som følge av for få søknader. Et vesentlig poeng var også å få litt avstand til STUPs største kursleverandør, som er IJ. Stup er hjemlet i Journalistavtalen NJ-MBL, og omfatter avis, ukepresse, digitale medier, etermedier og fagpresse. I dag er det kun NRK-Stup som har egen og selvstendig ordning men som i en viss grad kjøper tilbud av Stup. Stup finansieres gjennom at arbeidsgiverne betaler kroner per ansatt per år. Per i dag er cirka 4800 medlemmer omfattet av Stup, og årlig avgift er dermed på i overkant av 7,5 millioner kroner. Egenkapitalen i Stup var ved utgangen av 2011 på cirka 11 millioner kroner. Stup finansierer både kollektive kurs og individuelle stipend. Også lengre og kompetansegivende løp. Stup-styret består av tre representanter fra hver av partene. Stup har en daglig leder i full stilling (Mona), og en sekretær i 60 % stilling fra IJ. I tillegg kjøpes økonomitjenester fra IJ. Det er de siste årene gjort et omfattende og meget godt arbeid i Stup. Blant annet er forholdet mellom styre og daglig ledelse endret, det er vedtatt nye retningslinjer for bruk av fondet, nettsider og statistikksystemer er på plass. Daglig har jobbet i full stilling, men mener selv det i dag ikke er behov for mer enn halv stilling. Dette har sammenheng med at mye av utviklingsarbeidet er gjennomført og at man i dag er mer over på normal drift.

2 Forslag fra MBL MBL har fremmet forslag om at vi prøver ut en annen ordning enn ved en daglig leder i full stilling: Epost fra Arvid Sand, MBL, 25.mai: Hei, Som avtalt på telefon i går kommer her en nærmere beskrivelse av vårt forslag til en midlertidig administrativ løsning: Det opprettes et sekretariat bestående av en representant fra NJ og en representant fra MBL, som i en overgangsperiode sørger for å behandle søknader innenfor de fastsatte frister, samt forbereder saker som må fremlegges for behandling i styret, samt tar seg av eventuelle administrative løpende oppgaver. Disse vil også jobbe tettere mot Jeanette som har sagt seg villig til å bidra med mer enn hva hun gjør i dag. Hvor lang overgangsperioden skal være, må vi diskutere nærmere, men antydningsvis vil vi foreslå at denne i første omgang løper frem til 1. oktober. Hvis vi enes om en slik ordning, vil det kanskje være naturlig at NJ og MBL får dekket noen kostnader ved at det avsettes ressurser til dette arbeidet. Vennlig hilsen Arvid Ordningen som foreslås er nesten identisk med den ordningen MBL, NHO Grafisk og Fellesforbundet driver Grafisk utdanningsfond. Vi har vært i kontakt med Fellesforbundet som sier det fungerer godt med et felles sekretariat, og de er fornøyde med samarbeidet med både MBL og NHO Grafisk på dette feltet. Stup-styremedlemmenes vurdering NJs representanter i Stup-styret har behandlet saken, og de har kommet til at man vil prøve ut denne ordningen. Det er med på å redusere de administrative kostnadene i Stup, og det vil være med å forankre ordningen bedre hos de to eierorganisasjonene. Ulempen kan være at det blir vanskeligere å få eierskap hos de personene som konkret skal jobbe med Stup. Da tenker man spesielt på utvikling av ordningen videre. NJs representanter i styret mener det er viktig at Stup får en reell innvirkning på hvilke arbeidsoppgaver de som settes til Stup-arbeid skal gjøre. Derfor er det viktig å ha klare avtaler med begge organisasjonene slik at arbeidet får avsatt tid tilsvarende det man betaler for. Daglig leders vurdering Mona Askerød har i diskusjoner om dette vært positiv til en slik omlegging, både fordi hun mener jobben er vesentlig mindre enn en full stilling og kanskje særlig fordi en delt løsning vil gjøre at begge eiere tar aktivt eierskap i Stup. Mona mener dette kan styrke Stup på sikt. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Vår vurdering Kompetansearbeidet i bransjen er tuftet på et godt samarbeid mellom partene. Det er svært viktig at journalister og redaktører får tilbud om gode kompetansetiltak, både gjennom IJ og Stup, og at ordningene drives godt og profesjonelt. Vi mener forslaget fra MBL er godt og ønsker å prøve det ut, men med noen endringer: Sekretariatet for Stup består av en 50 % stilling, som deles mellom NJ og MBL. Vi foreslår en prøveperiode på halvannet år frem til årsskiftet 2013/14. Det er ikke mulig å hente ut erfaringer bare frem til 1.oktober i år. Etter prøveperioden skal det gjøres det en grundig evaluering av ordningen. Stup dekker administrasjonskostnadene ved en slik ordning, begrenset oppad til 25 % stilling i hver av organisasjonene. Partene må før ordningen iverksettes avklare arbeidsomfang og arbeidsdeling i daglig ledelse, mellom sekretariat og styret, og mellom sekretariatet og den jobben som gjøres for Stup av IJ. Innstilling: Landsstyret støtter foreslått sekretariatsordning for Stup under følgende forutsetninger: 1. Sekretariatet deles i en prøveperiode frem til mellom NJ og MBL, innenfor en 50 prosent stilling. 2. Stup dekker kostnadene ved sekretariatet, begrenset oppad til 25 % stilling i hver av organisasjonene. 3. Før ordningen iverksettes skal det avklares arbeidsomfang og arbeidsdeling i sekretariatet, mellom sekretariat og styret, og mellom sekretariat og IJ. Denne avklaringen må skje i tett samarbeid med Stupstyret, ved dets leder og nestleder. 4. Ordningen skal evalueres av partene før utløpet av prøveperioden. 5. Landsstyret ber generalsekretæren legge til rette for prioritering av Stuparbeidet i NJs sekretariat, slik at ordningen kan iverksettes fra tidlig høst Vedlegg 1: Vedlegg 2: Stups avtale med IJ om kjøp av tjenester Grafisk utdanningsfond klipp fra avisoverenskomsten MBL/Fellesforbundet Vedlegg 1: Stups avtale med IJ Administrasjonsavtale STUP Avtaleperiode (forlenget til ) Dekning av lønn og sosiale utgifter Jeanette Bertelsen Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Kostnader pensjon, mobil osv. iht. spesifikasjon Husleie, resepsjonstjeneste It-tjenester, som omfatter PC-utstyr og programmer, internett, datalinjer og brukerstøtte Diverse forbrukskostnader som omfatter kontorrekvisita, kopiering, porto, telefoner etc ,45 25 % mva ,86 Totalt inkl. mva ,31 Regnskapstjenester, pr. time ekskl. mva. 470,- Vedlegg 2: Bilag 11 til avisoverenskomst Fellesforbundet-MBL (se uthevning under pkt 4.) Grafisk Utdanningsfond 1. Formål og virkemidler Fondet har til formål å heve grafiske arbeidstakeres kompetansenivå samt støtte andre tiltak for utvikling av generell bransjekompetanse, slik at bedriftene og de ansatte kan følge med i utviklingen, og gjennom økt produktivitet bedre bedriftenes konkurranseevne. Fondet skal støtte bransjens kompetansesenter. Fondet kan dessuten støtte tiltak som Faglig råd tar initiativ til eller setter i verk. 2. Finansiering Fondets midler bringes til veie ved at arbeidsgiverne hvert kvartal etterskuddsvis, innbetaler kr 519,- per kvartal per arbeidstaker, unntatt lærlinger, som hører inn under overenskomstene for henholdsvis aviser, trykkerier, repro-/satsbedrifter og bokbinderfaget. Kr 9,- per uke (for overenskomster med ukelønn) /39,- per måned (for overenskomster med månedslønn) trekkes av arbeidstakerens lønn. Dette omfatter også bedrifter som ikke er medlemmer av NHO, men som innenfor de samme områder har overenskomst med Fellesforbundet. Halv sats kr (kr 4,50 per uke / 19,50 per måned for arbeidstakeren) beregnes for arbeidstaker som er ansatt på deltid i 60% stilling eller mindre. Anmerkning. Satsene ble sist gang hevet per etter vedtak i styret for Grafisk Utdanningsfond den For arbeidstakere som begynner eller slutter i løpet av et kvartal skal det innbetales premie for et halvt kvartal uansett når i kvartalet arbeidsforholdet tiltres eller opphører.ved skifte av arbeidsgiver i samme kvartal blir premie for et halvt kvartal i dette kvartal å innbetale både av den gamle og den nye arbeidsgiver. Trekk av arbeidstakers andel av premien skal i disse tilfeller foretas for den tid vedkommendes arbeidsforhold faktisk varer. Premie betales også for fraværsperioder i inntil 3 måneder. For fravær utover 3 måneder som skyldes sykdom, svangerskaps- og Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 fedrepermisjon, militærtjeneste, permittering eller permisjon skal det innbetales for et halvt kvartal, uansett når i kvartalet fraværsperioden avsluttes og arbeidet gjenopptas. Trekk av arbeidstakerens premieandel foretas samlet ved første lønnsutbetaling etter at arbeidet er gjenopptatt. Innbetaling av premie til fondet kan etter beslutning i styret stanses når den disponible kapital er nådd 20 mill. kroner og skal i så fall igjen tre i kraft når kapitalen er kommet ned i 10 mill. kroner. 3. Innkreving av premie Den premie som er nevnt i pkt. 2 innbetaler arbeidsgiveren under ett til NHO Grafisk. Sammen med innbetalingen føres det liste over de ansatte det er innbetalt avgift for. Navnelisten sendes inn samtidig med innbetalingen. Den tillitsvalgte på bedriften gis oppgavene over det beløpet bedriften innbetaler til fondet samt kopi av den innsendte navnelisten. Dersom bedriften ikke har innbetalt avgift i henhold til bestemmelsene i pkt. 2 kan det kreves etterbetaling, eventuelt tilbakebetaling av premie for inneværende tariffperiode. 4. Administrasjon Fondet ledes av et styre på 4 medlemmer, hvorav NHO Grafisk oppnevner 1 representant og Mediebedriftenes Landsforening 1 representant. Fra Fellesforbundet oppnevnes 2 representanter. For hver styrerepresentant skal det oppnevnes en personlig vararepresentant. Vervet som styrets leder alternerer mellom arbeidsgiversammenslutningene på den ene side og Fellesforbundet på den annen side 1 år av gangen. Fondets daglige virksomhet utføres av en representant for NHO Grafisk som blant annet skal føre kontroll med kontingentinnbetalingen, jf. pkt. 3. Fondet har et sekretariat med en representant fra NHO Grafisk og en representant fra Fellesforbundet som blant annet skal forberede saker som fondets styre skal behandle etter pkt Midlenes anvendelse og fordeling Fondets styre fastsetter hvert år de beløp som skal avsettes til de forskjellige tiltak som det skal ytes støtte til. Inntil 50% av de beløp som årlig innbetales i premie kan anvendes til bransjens kompetansesenter. Inntil 25 % av de beløp som årlig innbetales i premie kan, som en rammebevilgning, anvendes til hver av tariffpartene: Mediebedriftenes Landsforening, Fellesforbundet og NHO Grafisk med en 1/3 hver. Rammebevilgningen skal anvendes i henhold til fondets formålsbestemmelse. Ubrukte midler tilbakeføres Grafisk Utdanningsfond. 12 % av tildelt beløp kan anvendes til dekning av organisasjonenes administrative arbeid. Fondets styre fastsetter nærmere regler for bruk og rapportering av tildelte rammebevilgninger. Alle bedrifter og deres ansatte som innbetaler til fondet har anledning til å søke om økonomisk støtte til deltakelse på kurs som er utviklet og arrangert i overensstemmelse med vedtak i utdanningsfondets styre. Ansatte i bedrifter som er omfattet av denne avtale, og som det innbetales avgift for, er berettiget til kursrefusjon for kurs som er godkjent som refusjonsberettigede av utdanningsfondets styre. Rett til kursrefusjon forutsetter at det for kursdeltageren er innbetalt avgift til fondet i to kvartal. Dersom kursdeltageren kan dokumentere slik innbetaling til fondet fra annen Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 arbeidsgiver, er kursdeltageren berettiget til refusjon. Søknadene behandles av fondets styre. Ved vurderingen av søknad, skal det tas hensyn til om søknaden ligger innenfor fondets formål. Fondets styre kan selv fastsette nærmere regler for sin vurdering. Ved stemmelikhet har fondsstyrets leder dobbeltstemme. Merknad: Fondet vil i alminnelighet gi støtte til: - Arrangement av/deltakelse på kurs som arrangeres i overensstemmelse med vedtak i fondets styre. - Lønn som utbetales til deltakere på kurs lagt i arbeidstiden. Støtten beregnes ut fra ordinær timelønn inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift. - Reise samt borteboerstipend i forbindelse med deltakelse på kurs som arrangeres i overensstemmelse med vedtak i fondets styre. - Reise samt borteboerstipend for lærlinger som må bo borte i forbindelse med gjennomføring av lærlingskolen. 6. Regnskap og årsberetning Fondets regnskapsår er kalenderåret. Ved hvert regnskapsårs avslutning utarbeides et årsregnskap som skal revideres av en statsautorisert revisor ansatt av fondets styre. Regnskapet sammen med årsberetning fremlegges for NHO Grafisk, Mediebedriftenes Landsforening og Fellesforbundet. 7. Oppløsning Ved fondets eventuelle oppløsning må de innestående midler anvendes i overensstemmelse med avtalens pkt Varighet Denne avtale trer i kraft samtidig med tariffavtalen av Hvis en av partene ønsker at avtalen skal endres eller bortfalle, må krav om dette reises som tariffrevisjonskrav. Partene er enige om at det også i tariffperioden kan avtales endringer i avtalen dersom økonomiske grunner, den offentlige lovgivning e.l. forhold gjør det nødvendig med en slik endring. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

OVERENSKOMST. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett. på den ene side

OVERENSKOMST. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett. på den ene side 452 Fotball- håndball- og ishockeyoverenskomsten Utløp 30.04. 2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Detaljer

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014 Overenskomst nr. 57 Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri

Detaljer

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016 Avtalenr. 57 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 24 2 ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 Regnskapskontorer OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

LO - NHO bilagene. Korte velferdspermisjoner (12 punkter) 41

LO - NHO bilagene. Korte velferdspermisjoner (12 punkter) 41 LO - NHO bilagene 1. Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår 2 2. Avtale om ny AFP-ordning 3 3. Opplysnings- og utviklingsavtalen 7 4. Sluttvederlag 11 5. Ferie m.v. 22 6. Korte velferdspermisjoner (9 punkter)

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte 2008 2010 Ettertrykk forbudt 2008 2010 Regnskapskontorer

Detaljer

OVERENSKOMST. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia

OVERENSKOMST. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening Innholdsfortegnelse 1 OMFANG... 1 2 ANSETTELSE... 1 3 LEDIGE OG NYOPPRETTEDE

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening 2010 2012 Ettertrykk forbudt 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TAXUS AKERSHUS AS 2006/2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TAXUS AKERSHUS AS 2006/2008 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I...3 Den til enhver tid gjeldende Hovedavtale mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge....3 DEL II...3 Overenskomstens bestemmelser...3 1 Overenskomstens

Detaljer

Tunnel-, bom- og bruselskaper

Tunnel-, bom- og bruselskaper Tunnel-, bom- og bruselskaper 2008 2010 Tunnel-, bom- og broselskaper Gjelder 01.04.2008-31.03.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2014-30. april 2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2014-30. april 2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet 1 Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453 1. mai 2014-30. april 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet 2 Innholdsfortegnelse Del I Del II Hovedavtalen LO - NHO

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2012 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2008 2010 1 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom SAMFO. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

OVERENSKOMST. mellom SAMFO. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund 2012-2014 Vaktmestere OVERENSKOMST mellom SAMFO og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund omfattende lønns- og arbeidsvilkår for vaktmestertjeneste i bedrifter tilsluttet SAMFO 1 INNHOLD

Detaljer

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: DEL II Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 4 1 Overenskomstens omfang - definisjoner 4

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2014 2016 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Serviceoverenskomst for Svalbard

Serviceoverenskomst for Svalbard Serviceoverenskomst for Svalbard Gjelder 01.05.2008-30.04.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Bransjeavtale for bilselgere

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Bransjeavtale for bilselgere Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Bransjeavtale for bilselgere BRANSJEAVTALE FOR BILSELGERE 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og

Detaljer