DFS skal være en framtidsrettet organisasjon med fokus på vårt bidrag til totalforsvaret, vår samfunnsrolle innen våpenkultur og skyting som sport.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DFS skal være en framtidsrettet organisasjon med fokus på vårt bidrag til totalforsvaret, vår samfunnsrolle innen våpenkultur og skyting som sport."

Transkript

1 DFS skal være en framtidsrettet organisasjon med fokus på vårt bidrag til totalforsvaret, vår samfunnsrolle innen våpenkultur og skyting som sport.

2 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Handlingsplan III beskrev behovet for et mer systematisk arbeid med informasjon. Behovet for en informasjonsstrategi ble aktualisert gjennom bevilgningssaken våren 2002, hvor et slikt verktøy ble etterlyst. Et aktivt informasjonsarbeid på alle nivå bidro likevel til at Stortinget vedtok å opprettholde driftsstøtten til DFS. Etter debatt på Skyttertinget 2002 og videre initiativ fra Norges Skytterstyre ble det vedtatt å utforme en strategiplan. 1.2 Disposisjon Planen er disponert slik at den først beskriver en visjon som utledes gjennom mål og delmål. Organisasjonen deles så i tre nivå; sentralt, regionalt og lokalt. For å få en systematisk oversikt over tiltakene på hvert organisasjonsnivå settes det opp et skjema som har følgende innhold; tiltak, målgruppe, ansvar og tid. 1.3 Tidsplan og iverksetting Planen har et tidsperspektiv for gjennomføring i perioden , med mål om fortløpende evaluering og eventuell justering. Norges Skytterstyre legger opp til at planen vedtas og iverksettes for alle organisasjonsnivå fra og med Skyttertinget Tiltak som krever økonomiske ressurser vil bli budsjettert av styret fra og med 2004.

3 2.Visjon DFS skal være en framtidsrettet organisasjon med fokus på vårt bidrag til totalforsvaret, vår samfunnsrolle innen våpenkultur og skyting som sport. 2.1 Mål Planens mål tar utgangspunkt i grunnreglenes 1-1 og 1-2. Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Det frivillige Skyttervesens mål skal søkes nådd gjennom ungdoms- og rekrutteringsarbeid, instruksjon i våpenbruk, samt øving og konkurranser i bane-og feltmessige øvelser. 2.2 Delmål Intern bevissthet DFS vil at medlemsmassen skal bli bevisst vår samfunnsrolle. Dette skal gjøres ved planlagt opplæring og aktiv deltakelse i DFS virksomheter på alle nivå av organisasjonen Bekjentgjøring og synliggjøring DFS skal bekjentgjøre og synliggjøre sine aktiviteter og samfunnsrolle. Dette søkes oppnådd gjennom god kontakt med politiske myndigheter, Forsvaret, media og befolkningen generelt.

4 3. Sentralt nivå DFS sentrale organer er Norges Skytterstyre, Skytterkontoret, DFSU og DFS/SFU. De har totalansvar for å bidra til intern bevissthet samt å gjøre Det frivillige Skyttervesen kjent og synlig. De har spesielt ansvar for følgende målgrupper: 3.1 Skyttersamlag og skytterlag Skyttersamlagene er det organisasjonsnivå som fra sentralt nivå prioriteres i forbindelse med kursvirksomhet. Dette er allerede tydeliggjort gjennom Handlingsplan III med satsning på regionale seminarer. Formidling av kunnskap om DFS samfunnsrolle skal prioriteres i et aktivt informasjonsarbeid gjennom Norsk Skyttertidende og annet informasjonsmateriell. 3.2 Stortinget med Forsvarskomiteen Stortinget med Forsvarskomiteen er bevilgende myndighet og således den viktigste målgruppen i forhold til å sikre det økonomiske grunnlaget for DFS. Stortingsrepresentantene har en valgperiode på 4 år og det er derfor nødvendig å gi informasjon om DFS etter hvert valg. Forsvarskomiteen må spesielt prioriteres. Ett møte etter at det nye Stortinget er satt sammen og ett møte i løpet av Stortingsperioden. Dette bør følges opp med møter med representanter for det enkelte parti. Det første møtet med ny forsvarskomite skal være en orientering om DFS mål, organisasjon og økonomi. Det andre møtet blir en oppdatering. På møtene gis føringer til hvilke satsningsområder som krever økonomiske ressurser gjennom forsvarsbudsjettet. 3.3 Forsvarsdepartementet, Forsvarstaben, Heimevernet, Forsvarets skoler og Forsvarsbygg Fra 1. august 2003 skjedde det store organisasjonsendringer for Forsvarets ledelse. Forsvarssjefen og et strategisk element ble integrert i Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben ble opprettet. Det vil være nødvendig å ha god kontakt med både den politiske og militære ledelse. Med den politiske ledelse bør det søkes å få et møte etter hvert regjeringsskifte. Deretter bør det videre satses på møter med statsråd, statssekretær eller politiske rådgiver(e) hvert annet år. Budskapet til den politiske ledelse bør være en redegjørelse for DFS organisasjon og økonomi, samt innspill om aktuelle utfordringer. Det må søkes å oppnå faste møter med den militære ledelsen og representant i Forsvarsstaben hvert annet år. Møtet skal gjennomgå samarbeid og utfordringer på kort og lang sikt. Spesielt må det gjennomføres årlige møter med Heimevernsstaben. Møtene må ha som mål å knytte informasjon mellom DFS/HV tettere sammen. Det må iverksettes praktiske tiltak som gjør at det blir mer utveksling av informasjon mellom Norsk Skyttertidende og Heimevernsbladet. Det må gjennom slike grep tydeliggjøres at begge organisasjoner har en gjensidig avhengighet som en del av det norske totalforsvar.

5 DFSU må arbeide for et utvidet samarbeid med HV-ungdommen. DFS/SFU må holde nær kontakt med HV-staben for å fremme felles konkurranser i skifelt/skogsløp. Det må arbeides for at DFS får innpass til å holde undervisning om organisasjonen og dens tilbud til alle elever ved Forsvarets skoler. Spesielt tilpasset informasjonsmateriell er nødvendig. Arbeidet med å komme inn med fast time(r) må koordineres med Forsvarets militære ledelse. Forsvarsbygg (FB) er en svært viktig samarbeidspartner når det gjelder miljø-og støytiltak, samt for felles arealplanlegging ved skytebanebygging. 3.4 Andre departement og statlige organer Vi må tydeliggjøre at DFS er Norges viktigste organisasjon når det gjelder å ivareta god våpenkultur. Vi må samarbeide med Justisdepartementet/Politidirektoratet for fortsatt å kunne bidra til hensiktsmessige lover og forskrifter for våpenbruk. Det må etableres en fast ordning med Kulturdepartementet for årlige møter for å ivareta vår berettigede plass som mottaker av spillemidler til våre skytebaner. Ved at vi gjennomfører skyteprøven for storviltjegere må DFS ha tett kontakt med Direktoratet for naturforvaltning. Det er viktig å ivareta dette forholdet, slik at DFS sin rolle som den største organisasjon for avleggelse av storviltprøven, blir opprettholdt. Et godt samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) er nødvendig for å ivareta at DFS skal få best mulige rammebetingelser på våre baner. 3.5 Media Media må brukes aktivt for å fremme skytterpolitiske spørsmål. Vi må i tillegg synliggjøre oss for media der den politiske og administrative ledelse gjennomfører kurs og møter. Landsskytterstevnets PR-verdi må utnyttes som organisasjonens flaggskip mot sentrale media. Å opprettholde god kontakt og avtale med NRK om sending fra Landsskytterstevnet må prioriteres. I forbindelse med Landsskytterstevnet skal det også gjennomføres et sosialt arrangement i DFS regi sammen med pressen. I større saker som kommer fram i media må det utarbeides klare linjer for hvem som uttaler seg om hva. Det må opprettes et beredskapsutvalg som tar seg av spesielt vanskelige saker. Fra sentralt nivå bør det holdes kurs for pressekontakter og andre som er i nærkontakt med media.

6 Sentralt nivå Norges Skytterstyre, Skytterkontoret, DFSU og DFS/SFU Stortinget med Forsvarskomiteen er bevilgende myndighet for DFS, og således den viktigste målgruppen for sentralt nivå. Målgruppe Tiltak Når Ansvar Skyttersamlag/Skytterlag Kurs og informasjon gjennom bl.a. Kontinuerlig Norges Skytterstyre, Skytterkontoret Norsk Skyttertidende. Stortingsrepresentanter Informasjonspakke om DFS I begynnelsen av Norges Skytterstyre, Skytterkontoret stortings-perioden. Forsvarskomiteen Informasjonsmøter Det første snarlig etter at Norges Skytterstyre, Skytterkontoret det nye Stortinget er satt, og et oppdateringsmøte i løpet av 4 års perioden. Forsvarsdepartementet Informasjonsmøter Hvert annet år Norges Skytterstyre, Skytterkontoret Forsvarsstaben, Forsvarsbygg Forsvarets skoler Innføre obligatorisk informasjon om Fast leksjon hvert år Skytterkontoret DFS Heimevernet Styrke samarbeidsavtalen. Samarbeid mellom Heimevernsbladet og Norsk Kontinuerlig Norges Skytterstyre, Skytterkontoret, DFSU, DFS/SFU Skyttertidende. Justisdepartementet Informasjonsmøter Ved behov Skytterkontoret Kulturdepartementet, SFT Direktoratet for naturforvalting Befolkningen Bedre synliggjøringen når vi er ute på kurs og møter. Ved ekstern virksomhet Norges Skytterstyre, Skytterkontoret, DFSU, DFS/SFU Media Beredskapsutvalg for mediehåndtering Ved oppdukkende saker Norges Skytterstyre, Skytterkontoret Sosialt arrangement Landsskytterstevnet Pressekontakter Kurs i mediehåndtering. Jevnlig Skytterkontoret

7 4. Regionalt nivå DFS regionale nivå er landsdeler, landsdelskretser og samlag. De har spesielt ansvar for følgende målgrupper: 4.1 Skytterlag og skyttere Samlagene må være bevisst sitt opplæringsansvar når det gjelder å avholde organisasjonskurs for skytterlagene. Ombudmøtet bør utnyttes som arena for informasjon om hvilke oppgaver samlagets styre vil prioritere, samt nyheter fra sentralt hold. Samlagene må arbeide for at det tas i bruk kommunikasjonsverktøy (eks. e-post) som gjør det lettere og hurtigere å spre informasjon til skytterlag og skyttere. 4.2 Fylkespolitikere, fylkesadministrasjon, regionale idrettskonsulenter Organiseringen av DFS regionalt er ikke sammenfallende med de politiske og byråkratiske inndelinger. Det er derfor nødvendig med samarbeid mellom flere samlag eksempelvis mot fylkene for at alle berørte politikere og myndigheter i sitt område får god informasjon om DFS. Norges Skytterstyre sine landsdelsrepresentanter må arbeide for at landsdelens stortingsrepresentanter blir kjent med DFS sin virksomhet i egen region. Det må gjøres en arbeidsfordeling slik at hver enkelt samlagsformann får ansvar for sine stortingsrepresentanter. Den samme arbeidsfordeling må gjøres mot fylket og fylkesadministrasjonen, hvor det bør gjennomføres årlige møter for en gjennomgang av status for skytebaner og muligheter for aktivitetsstøtte. Det er i den forbindelse også viktig å få til jevnlige møter med de regionale idrettskonsulenter for å gjennomgå utfordringer i forbindelse med skytebaner, og for å påvirke prioriteringer av regionale idrettsanlegg. 4.3 HV-distrikt Det må holdes årlige samarbeidsmøter mellom distriktssjefene i HV og landsdelskretser/samlag. Målet for disse møtene er å utvikle et tettere samarbeid om skyteopplæring av HV-mannskaper samt tilrettelegge for større aktivitet i AG-3 klassen. Felles bruk av anlegg og støtte ved arrangement er også aktuelle tema. HV-distriktene må inviteres til å delta på alle ombudsmøter. 4.4 Forsvarets skoler/institusjoner I samarbeid med sentralt nivå må det innføres et system for å informere om DFS på Forsvarets skoler regionalt. Landsdelskretsene/samlagene må gjøre en arbeidsfordeling for hvem som tar seg av undervisningen på de enkelte skoler. Materiell besørges fra sentralt nivå. 4.5 Regionale media I hvert samlag må arbeidet med å opprette en god pressekontakt prioriteres. Vervet må gis til personer med interesse og kjennskap til medias arbeidsmåter, og som har teft for nyheter i DFS. For å utdanne og stimulere pressekontakter i skytterlagene må det holdes mediekurs. Kursene må støttes fra sentralt hold med foredragsholdere som arbeider i de regionale media.

8 Regionalt nivå Landsdelskretser og samlag Målgruppe Tiltak Når Ansvar Skytterlag og skyttere Kurs, informasjonsskriv, Kontinuerlig Samlagsstyret Fylkespolitikere og fylkesadministrasjon internett og e-post Informasjonsmøter Hvert år Landsdelens rep. i Norges Skytterstyre, Landsdelskretser, samlagsstyret Regionale idrettskonsulenter Forsvarets skoler/institusjoner Innføre obligatorisk Fast leksjon hvert år Landsdelskretser informasjon om DFS HV-distrikt Samarbeidsmøter med Årlig Landsdelskretser, samlagsstyret distriktssjefene i HV Regionale medier Kurs for pressekontakter i lagene. Hvert annet år Samlagsstyret

9 5. Lokalt nivå Lokalt nivå er skytterlagene. De har ansvar for: 5.1 Medlemmer og skyttere Skytterlagenes styre må informere sine medlemmer og skyttere for å skape felles forståelse for den aktivitet skytterlaget gjennomfører. Skytterlagets årsmøte bør utnyttes for informasjon om nyheter og til intern organisasjonsopplæring Kommunepolitikere og administrasjon Som på det regionale nivå er organiseringen lokalt ikke sammenfallende med kommunegrensene. Mange kommuner har flere skytterlag og det er derfor nødvendig at disse samarbeider om en planmessig informasjon mot kommunepolitikere og administrasjon. Skytterlagene som tilhører samme kommune bør hvert år avholde et møte med kommunens ledelse. Møtet bør inneholde informasjon og oppdatering av skytterlagenes aktiviteter og status for kommunens skytebaner. Det bør også søkes å komme inn med regelmessig informasjon til kommunestyret, eksempel med en presentasjon på et kommunestyremøte. 5.3 HV-område Skytterlagene må arbeide for et tett samarbeid med lokalt HV-område. Det må søkes et størst mulig praktisk samarbeid om skytebaner og anlegg. Områdesjefen må innbys til skytterlagets årsmøte og der informere om neste års aktiviteter i HV-område. 5.4 Lokale media Skytterlagenes pressekontakter må årlig ta initiativ til et koordineringsmøte med lokale medier for å informere om aktiviteter gjennom året. Møtet må følges opp med jevnlig kontakt for å forstå hvordan media ønsker stoffet presentert og hvordan skytterlaget ønsker å framstå. Pressekontakten og skytterlagets formann må utvikle en felles forståelse om hvem som uttaler seg om hvilke saker. 5.5 Befolkningen generelt Skytingens Dag må utnyttes til å markedsføre skytterlaget mot befolkningen, politikere, Forsvaret, jegere og media for størst mulig blest om skyttersaken. Skytterlagene bør samarbeide om felles annonsering. Skytterlagene bør videre utnytte markedsdager etc. for å profilere skytterlaget i lokalsamfunnet. Skyting blir ofte et trekkplaster på slike arrangementer hvor en kan tilby enkle skytekonkurranser.

10 Lokalt nivå Skytterlag Målgruppe Tiltak Når Ansvar Medlemmer Informasjonsmøter, Årsmøtet, Kontinuerlig Skytterlagets styre Internett og e-post Kommunepolitikere og Informasjonsmøter Årlig Skytterlagets styre administrasjon HV-område Samarbeidsmøter Årlig Skytterlagets styre Lokale media Koordineringsmøter Årlig Skytterlagets styre Befolkningen generelt Skytingens Dag Diverse arrangementer/stands Siste helg i mai Jevnlig Skytterlagets styre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

2.1 Sentrale opplæringstiltak

2.1 Sentrale opplæringstiltak 1. FORMÅL Heimevernet (HV) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) har som formål å tjene hverandre i den virksomhet som har til hensikt å styrke skyttersaken og landets forsvar. 1.1 Innhold Denne samarbeidsavtale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 1.1 Innledning/bakgrunn NAFOs kommunikasjon er et strategisk verktøy for å styrke og bevare NAFOs posisjon som en ledende aktør i arbeidet for å integrere akupunktur i det norske

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Nr. 2006:6 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Forord Pl oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Statskonsult gjennomf@rt en evaluering av departementets tilskudd til

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer