"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?""

Transkript

1 "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk Ytre Arna barnehage

2 INNHOLD Del 1 - Presentasjon av prosjektet 1. Prosjektbeskrivelse s. 3 Mål for prosjektet s. 3 Delmål s. 3 Rammebetingelse s. 3 Valg av tema s. 4 Forventninger i personalgruppen s. 4 Ledelse og fremdrift s. 4 Valg av forskningsspørsmål/problemstilling s. 5 Personalutviklingsprosessen s Teoribakgrunn s. 5 Teori som barnehagen har støttet seg på s Metode s. 6 Datainnsamling s. 6 Tiltak og arbeidsmetoder s. 6 Verktøy brukt i prosessen s Resultater s. 7 Resultater fra datainnsamling/prosessen s. 7 Svar på problemstilling s. 7 Personalutvikling s. 8 Del 2-Evaluering av prosjektet s Hva var bra med prosjektet? s Hvorfor var det bra? s Hva kan bli bedre? s Hvordan kunne prosjektet ha blitt bedre? s. 9 Del 3-Avslutning av prosjektet s Videreføring s Litteraturliste s. 11 2

3 Del 1 - Presentasjon av prosjektet 1. Prosjektbeskrivelse Mål for prosjektet: Bergen kommune har gjennom Barnehageløftet satset på kvalitetsheving av barnehagetilbudet i privat og kommunal sektor. Fagavdeling barnehage og skole inviterte barnehagene til å søke prosjektmidler og bli prosjektbarnehage for 2009/2010. Pedagogisk lederteam formulerte prosjektsøknad i juni 2009, og vi fikk deltagelse på fagområdet: "Digitale verktøy i barnehagen". Vi valgte fra starten av å ha samme satsingsområde for barnehagen og det innebar at vår interne vurdering også skulle ha fokus på digitale verktøy. Hovedmål og delmål. Hovedmål: 1. Barna skal eksperimentere og bli nysgjerrige på digitale verktøy. Delmål: 1. Barna får erfaring med digitale verktøy i barnehagen. 2. Gi personalet økt kompetanse i digitale verktøy. Kriterier: 1. Den voksne legger til rette for at barna får utforske data og tegneprogram. 2. Den voksne legger til rette for at barna får ta bilder selv og bearbeide dem. 3. Den voksne bruker digitale verktøy i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Rammebetingelser Deltagelse i utviklingsprosjektet gav Ytre Arna barnehage følgende midler fra Bergen kommune: Kr ,- i prosjektmidler som ble brukt til vikar når prosjektleder var på nettverkssamlinger, ulike kurs og opplæring av personalet på dagtid. Kr ,- til innkjøp av digitale verktøy. 3

4 Et digitalt kamera og påfølgende opplæring av Jon Hoem ved HiB, Mediesenteret: Fotokurs/ bildedokumentasjon/ introduksjon i lydopptak. Her deltok prosjektleder og en pedagogisk leder. Styrer og prosjektleder var med på "Kick-off seminar", med forelesning av Astrid Manger om prosjektarbeid i praksis. Styrer og prosjektleder har deltatt på 3 nettverkssamlinger på fagområdet, ledet av Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Eric Duncan. Pedagogisk leder og prosjektleder kurs i Photo Story ved kursholder Jon Hoem HiB, Mediesenteret. Valg av tema Vi ønsket at personalet skulle få økt kompetanse på området for å kunne ta mer i bruk digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet med barna. Vi mener det var av stor betydning at hele personalet fikk grunnleggende kunnskap og forståelse for å ta i bruk de ulike verkøyene. Barnehagen skal være en lærende organisasjon, og det blir tilrettelagt for videreutvikling av personalets kompetanse kontinuerlig. Forventninger i personalgruppen Hele personalgruppen og alle barna har vært med i prosjektet. Fra begge grupper var det ulike forventninger; noen ivrige etter å komme i gang, utforske de ulike verktøyene, mens andre litt mer nølende. For noen var mye nytt, mens andre hadde erfaring med bruk av digitale verktøy. Personalet og barna var motivert til deltagelse i prosjektet. Ledelse og fremdrift Prosjektleder Karin Fonn og styrer Maud Gaupås har ledet prosjektet, men pedagogisk lederteam i barnehagen der Marita Børdal og Grethe Schjønning er med, har også hatt en viktig funksjon. Styrer laget detaljert møteplan klart til august, med datoer og innhold i samlingene, og prosjektet ble en del av barnehagens kompetanseplan for personalet. Styrer og prosjektleder har hatt jevnlige møter med tema: refleksjon, drøftinger, evalueringer og veien videre. Prosjektleder har underveis utarbeidet ulike maler til hjelp for personalet og hatt praktiske gjennomføringer med digitale verktøy. Prosjektskissen har vært nyttig i prosjektperioden, og bidratt til å holde oversikt over innhold og avgrensninger i prosjektet. Prosjektleder og styrer har hatt stor nytte av deltagelse i nettverkssamlingene, innspill fra de andre deltakerne har vært inspirerende og lærerikt å høre på. Fagavdelingen har bidratt med faglig påfyll ved forelesere og kritiske spørsmål til refleksjon som vi har tatt med oss videre i prosjektet. Prosjektleder, styrer og pedagogisk lederteam har samarbeidet om det faglige innholdet på planleggingsdager og personalmøter. 4

5 Valg av forskningsspørsmål/problemstilling Vi valgte forskningsspørsmålet: "Hvordan kan personalet arbeide for at barna skal eksperimentere og bli nysgjerrige på digitale verktøy?" Spørsmålet ble valgt i samarbeid av prosjektleder, styrer og pedagogisk lederteam. Personalutviklingsprosessen Deltagelse i prosjektet har ført til en positiv utvikling for barnehagen som organisasjon. Kollektiv læring, hele personalgruppen har vært deltagende i utviklingsprosjektet. Vi startet opp med at alle leste temaheftet om "IKT i barnehagen" av Nina Bølgan. På den måte fikk alle et felles faglig utgangspunkt for arbeidet. Vi visste at det var ulike holdninger i personalgruppen til bruk av data med barn i førskolealder, og på bakgrunn av dette valgte vi å arbeide bevisst i forhold til å bli bedre kjent med hva Rammeplanen sier og hvilke krav det er til personalet på fagområdet. Første samlingen for personalet brukte vi dialogspillet med følgende påstander: Jeg ser frem til å få økt kompetanse i digitale verktøy. Digitale verktøy er skremmende og provoserende. Jeg ser frem til å undersøke, veve sammen tradisjonelle og nye teknikker og arbeidsmåter. Digitale verktøy er interessante og spennende. 2. Teoribakgrunn Reggio Emilia filosofien har inspirert oss. I 2005 var barnehagen på studietur til Stockholm, og på besøk til flere barnehager som drives etter denne pedagogikken. Dette inspirerte oss til å lære mer om dialog, prosess og dokumentasjon. Derfor leste alle i personalet boken Lyttende pedagogikk - etikk og demokrati i pedagogisk arbeid av Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi. Det sentrale i boken er at voksne og barn lærer sammen i dialog, enighet er ikke målet, men å lage rom for dialog. Å dokumentere er å forstå verden på ulike måter, men det er vår felles refleksjon over dokumentasjonen som har betydning. Vi må synliggjøre det lyttende og skape en barnehage der alle er delaktige, og barna må bli mer delaktige i utformingen av sitt eget læringsmiljø. Den voksne er medforsker og lytter og undrer seg sammen med barnet. Personalet er bevisst sin rolle som medforsker, og ikke den som skal komme med de rette svarene. Inspirasjon, synet på barns medvirkning, barn som subjekt har vi fra artikkel til Berit Bae: Barn som subjekt. Hun skriver at det "innebærer å vise respekt for deres lek, formidle forståelse for at her foregår det prosesser som er viktig for dem ut fra deres perspektiv", og at å kjenne at noen lytter og tar inn det de tenker og føler, er en viktig forutsetning for individets selvfølelse, mentale helse og relasjoner til andre. For oss i personalgruppen innebærer dette bevisstgjøring av personal og deres syn på barn for eksempel at de voksne må spørre om de kan få ta bilder av barnet, hvilke bilde som skal brukes, barn må spørre andre barn om de kan få bruke /ta bilde av hverandre. 5

6 Forelesning ved Marita Børdal med utgangspunkt i boka Hva fortelles om meg? (B. Svenning): der hovedpunktene i korte trekk fremhever hvilket stort etisk ansvar det innebærer å jobbe med mennesker og dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som fører til analyse, refleksjon og tolkning. Målet er ikke å finne sannheten, men å få øye på ulike måter å forstå og bruke de perspektiver når man skal velge veien videre i arbeidet med barna. Barna skal selv være synlige kompetente og aktivt kunnskapssøkende subjekter, barn sees på som medforskere. Forankring i rammeplan under fagområdet: Natur, miljø og teknikk : Barna erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Personalet må bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. I St. meld. Nr 41 om IKT i barnehagen står det at: Barna i barnehagen bør få møte digitale verktøy som en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Videre nevnes det hvordan manglende kompetanse om bruk av digitale verktøy i pedagogisk sammenheng, manglende interesse hos personalet og mangel på digitale verktøy oppgis som sentrale hindre for utvikling av digital kompetanse i barnehagen. Temaheftet IKT i barnehagen trekker frem at barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Digitale verktøy blir en ny måte å formidle kulturskaping og bidra til at alle får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Videre settes det fokus på personalets rolle. Det å kunne undre seg sammen med barna og tenke kreativt, vil gi barna nye opplevelse og erfaringer. Trekkes også frem viktigheten over at personalet lærer seg å bruke verktøyene. 3. Metode Datainnsamling Som metode for systematisk informasjonsinnhenting valgte vi å bruke utstilling av bilder, dokumentanalyse og intervju med førskolebarna og deres foreldre. Videre brukte vi Ringstabekk-krysset som en del av datainnsamling for prosjektet. Tiltak og arbeidsmetoder Litteraturbearbeiding; alle lese og være forberedt på samlingene. Dialogspillet; arbeide med holdningene til digitale verktøy, der en må begrunne standpunktet sitt og reflektere over hva en mener. Opplæring i bruk av data, digitale kamera og tegneprogram. Intern barnehage vurdering. Kurs i regi av Fagavdelingen og HiB, Mediesenteret. Verktøy brukt i prosessen Bærbar data på hver avdeling, gruppe rom, pauserom og stasjonær data på kontoret. Kopimaskin, skanner og faks. Fotoprinter Digitale kamera på hver avdeling. Videokamera på hver avdeling. Smartboard Tegneprogram, andre program 6

7 Dataspill for barn. 4. Resultater Resultater fra datainnsamling/prosessen Vi valgte følgende vurderingskriterier for prosjektet: 1. Den voksne legger til rette for at barna får utforske data og tegneprogram. 2. Den voksne legger til rette for at barna får ta bilder selv og bearbeide dem. 3. Den voksne bruker de digitale verktøyene i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Resultatene fra datainnsamlingsperioden viste at alle de voksne har latt barna utforske tegneprogram. Alle barna og voksne fikk skrive ut, velge en tegning til laminering og hengt opp til utstilling. Alle de voksne fulgte opp barna som de hadde ansvar for slik at de fikk tatt to bilder hver, bearbeidet de, tatt utskrift, laminere dem og hengt bildene til utstilling. Videre funn fra dokument innsamlingen viste at alle i personalgruppen, unntatt en (vikar), fikk sjekket sin mail minst en gang per uke i vurderingsperioden. De voksne, bortsett fra 2, fikk sendt ett bearbeidet foto via mail og levert ett laminert bilde bearbeidet i Paint program. Intervju av førskolebarna bekreftet ønsket praksis. Det vil si at barna hadde fått tatt egne bilder i barnehagen, og valgt hvilke to bilder de ville ha med i utstillingen. De bekreftet også at de hadde fått tegnet med tegneprogram. Resultatet fra intervju med førskolebarnas foreldre viste at tre (av seks) av barna hadde fortalt hjemme angående bruk av digitale verktøy i barnehagen. Fem av foreldrene kjente til at barnet hadde tatt egne bilder i barnehagen, en visste det ikke. Fire av seks foreldre kjente til at barnet deres hadde fått tegne med tegneprogram. Alle de intervjuede foreldre syntes det var positivt at barnehagen hadde digitale verktøy som tema i barnehagen. Svar på problemstilling Problemstillingen vi valgte var: Hvordan kan personalet arbeide for at barna skal eksperimentere og bli nysgjerrige på digitale verktøy? Utviklingsarbeidet er omfattende i og med at hele personalgruppen og alle barna er med. Men vi har prøvd å avgrense og konkretisere tydelige kriterier. Vi ønsket at hele personalgruppen skulle få erfaring og øke kompetansen sin på området, og gi oss et godt grunnlag for å kunne svar på problemstillingen. Dette er en kontinuerlig prosess og svaret vil endre seg etter hvert som vi får nye erfaringer. Resultater fra datainnsamlingen og evalueringsdelen gir oss svar på problemstillingen. Praksisfortelling: En jente på 2,3 år blir spurt om ho vil tegne på data. Hun har sett på noen av de eldste barna flere ganger. Den voksne tar henne på fanget, viser henne, men hun rister på hodet. Hun trekker seg vekk, ja, ja, kanskje neste gang tenker den voksne. Neste dag er det noen barn som tegner på dataen, jenten på 2,3 år står og ser og ser, plutselig trykker ho i vei på tastaturet, hver dag ser ho på utstillingen, på sitt bilde, prøver å foretelle, vise oss personalet og foreldre. 7

8 Personalutvikling Personalets holdninger til digitale verktøy utvikler seg hele tiden, og er på vei til det som står i IKT i barnehagen av Nina Bølgan: For barnehage personalet innebar det å gå fra å se datamaskiner som et teknisk verktøy, til å se de pedagogiske mulighetene som digitale verktøy kan by på. En del av personalet må bli tryggere selv på verktøyet før de kan fungere optimalt i det pedagogiske arbeidet med barna. Det er viktig å videreføre den positive prosessen som er kommet i gang og holde fast på målsettingen. Del 2 - Evaluering av prosjektet Som metode for evaluering av prosjektet har vi brukt Ringstabekk - krysset, der personalet skulle besvare følgende spørsmål: Hva var bra med prosjektet? Hvorfor var det bra? Hva kan bli bedre? Hvordan kunne prosjektet ha blitt forbedret? Hele personalgruppen leverte inn skriftlige navngitte svar. Hva var bra med prosjektet? Prosjektet har vært en god start for flere, lærerikt og en nødvendighet med søkelys på digitale verktøy i dagens barnehage. Videre svarte personalet: "Det er flott, supert, interessant og gøy". Flere mente det var positivt at hele personalgruppen var med i prosjektet slik at vi fikk kjennskap til hvordan vi kan jobbe med data med barn. Noen fremhevet at prosjektet har vært med på gjøre personalet mer bevisst på å gå inn på data og bruk av data. Flere av personalet fremhevet barnas nytte og glede av å bruke digitale verktøy i barnehagen barna koste seg, syntes det var spennende og kjekt å få ta både bilder, tegne på data og til slutt sjå sine ting på utstillingen. Barna blei opptatt av å utforske data for eksempel trykke på tastaturet. Barna fikk selv bestemme hva de ville ta bilde av. Personalet satte søkelyset på relasjoner som positivt: Alle barna har fått tid sammen med voksen på en ny måte. Andre punkter som var bra med prosjektet: Vi fikk prosjektmidler, og personalet fikk bruke tid i grupper, på planleggingsdager og opplæringen har vært nyttig. 8

9 Hvorfor var det bra? Fått lært, feilet og fått det til! De fleste fremhever viktigheten av å få økt sin kompetanse innenfor data i dag, både for barn og voksne: For å være gode veileder for barna, må de voksne ha noen grunnleggende kunnskaper og holdninger på plass først. Når alle er med får alle et eierforhold til prosjektet, og dermed mer ansvarsbevisst for at vi skal lykkes. Noen sier noe om samarbeidsevnen i personalgruppen: Lære noe nytt sammen med alle, kunne spørre om hjelp, diskutere og lære av hverandre. Og ringvirkningene av det å løse problemer ved at en kan noe, en annen noe og hjelpe hverandre for at vi sammen skal nå målene vi har satt oss. Ved å velge prosjektområde innenfor vårt satsningsområde og dermed bruke intern vurdering som en del av dokumentasjons innhenting, får vi gjøre nytte av metoder som vi kan innenfor nye områder. I denne sammenheng også nyttig i forhold til at vurderingsperioden var nødvendig for å få alle til å prøve seg. Det å se gleden barna viste når de fikk ting til, være med i prosessen, utstillingen og vise sine foreldre, varmet mye. Hva kan bli bedre? De fleste av personalet hadde ønsket mer tid, mer kursing og jobbet flere planleggings dager, eller i smågrupper. Ellers fremheves det i evalueringene: For å bli bedre må det jobbes kontinuerlig, Ta opp på avdelingsmøtene fremover hva mer en kan videreføre og Ha fast tid der man sjekker mail og jobber på data. Hvordan kunne prosjektet ha blitt forbedret? I tilbakemeldingen fra personalet ble det trukket frem at prosjektleder burde hatt enda mer tid til opplæring av personalet og at vi kanskje burde hatt ekstern hjelp til installering av ulike programmer. Dette er et spørsmål om ressurser og prioriteringer. Noen stilte spørsmål om vi bare skulle valgt barn fra 3 år og oppover. Krevende å få tid til alle barna, og at det ble vanskelig for de yngste. Dette var et bevisst valg, for å oppnå at alle fikk erfaring med digitale verktøy. Flere av personalet sier i evalueringene sine at det er tidkrevende å gjennomføre prosjektukene med intern vurdering og utføre kriteriene. Prosjektgruppen ser på den interne vurderingen som en del av et helt prosjekt, men også nødvendig med tidsfrister. Personalet var ivrige etter å få gjennomført det de skulle, og strålende fornøyde når de hadde fått det til. "Me kan, me vil, me får det til!" 9

10 Det ble også stilt spørsmål om barns tidsbruk på data i forhold til lek og andre aktiviteter. Nina Bølgan peker på nødvendigheten av at digitale verktøy bør være et likeverdig tilbud sett i forhold til andre aktiviteter i dagens barnehage. Ikke dermed sagt at barna skal få bruke data ubegrenset, personalet har et særlig ansvar i forhold til at data bli brukt bevisst. Et annet spørsmål man kunne stilt seg er visst vi ikke hadde valgt å ta med alle i personalgruppen, hva med de som ikke var med i prosjektet? Ville de fått samme nytte av våre erfaringer? I teoridelen vår påpekes det at for at barna skal kunne eksperimentere med digitale verktøy må de voksne se på barnet som medforsker. Da bør de voksne være trygge på seg selv i bruk av digitale verktøy. Barna vil etter hvert få nytte av den nye kunnskapen, de vil få anledning til å glede seg over og undre seg over muligheter med digitale verktøy. Flere barn og voksne har lært mye av prosjektet og meningen er å bruke de digitale verktøy som en del av barnehagens dokumentasjons arbeid på ulike fagområder. Resultatet fra den interne vurderingsperioden viste at det tekniske kan være en utfordring: to hadde problemer å sende bearbeidet foto, eller en som ikke hadde aktivert sin mail. Det gjenspeiles også i funn i datainnsamlingen at det er utfordringer ved skifte av personalet og vikar som måtte få egen opplæring og hjelp til installering av programmer. Vi i prosjektgruppen har sett nødvendigheten av å ha prosjekt for å finne veien videre, bli bedre og tryggere på digitale verktøy. Forslag fra foreldre til digitale aktiviteter bør tas med videre i prosessen. Del 3 Avslutning av prosjektet 1. Videreføring Ytre Arna barnehage har bestemt å videreføre arbeidet med Digitale verktøy i barnehagen neste barnehage år. Deltagelse i utviklingsprosjektet har gitt alle økt kompetanse på et område vi ønsker skal bli bedre for å oppfylle de krav som Rammeplanen setter til personalet. Det blir avgjørende for oss å ha Digitale verktøy i barnehagen som satsingsområde over flere år for å sikre oss at hele personalet blir trygge på de ulike verktøyene til å kunne bruke de kreativt i det pedagogiske arbeidet med barna. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av barnas og foreldres tilbakemeldinger, den subjektive evalueringen fra hver enkelt i personalet, og en samlet vurdering tatt av lederteamet om hvor viktig det er å holde fokus over lengre tid for å øke den enkeltes kompetanse og for at kunnskapen blir varig og muligheter for kreativ bruk av i ulike fagområder. Personalet har fått grunnleggende kunnskap som skal videreføres og utvikles. I det videre arbeidet ønsker vi at de eldste barna får utforske de digitale verktøyene og ta del i dokumentasjonsprosessen enda mer. Produsere egne historier, ta opp lyd og sette bilde- og lydfiler inn i Power Point eller Photo Story. Barna må også ta mer i bruk Smartboarden, og personalet må tilegne seg mer kunnskap om de mange muligheten tavlen har å by på. I prosjektperioden har pedagogisk lederteam i barnehagen hatt en avgjørende og viktig rolle. Dette ønsker vi å fortsette med, for å sikre at innholdet på personalmøter og planleggings dager blir faglig godt og sikrer økt kompetanse hos personalet. Det er sentralt at personalet føler et eierskap og tar ansvar for at barnehagen er en lærende organisasjon, og bidrar aktivt med å tilføre fellesskapet ny og relevant kunnskap. Pedagogiske ledere skal også være en sikring i det daglige arbeidet hvor man setter IKT på dagsorden på ukeplaner og avdelingsmøter. 10

11 Satsingsområdet blir knyttet til den interne vurderingen i barnehagen. Her blir det viktig å ha mål og kriterier som sikrer at alle barn og voksne får en progresjon i forhold til sist vurdering. Det er med å sikre at personalet holder fokus gjennom året og arbeider målrettet med vurderingsområdet. Vi ønsker at personalet skal reflektere enda mer over arbeidet de gjør, og vi vil ta mer systematisk i bruk de fire sentrale spørsmålene i Ringstadbekk krysset. Når vi evaluerer på den måten, får vi en grundig gjennomgang av de ulike sider og synspunkt, og kan velge veien videre i arbeidet vårt til det beste for barns utvikling. Et viktig område som vi hele tiden må holde fokus på er personvern og etiske perspektiver. I forhold til bruk av foto og video av barna følger vi Datatilsynets regler. Vi må forsikre oss om at personalet er sitt ansvar bevisst, og holder seg til det foreldrene har gitt oss samtykke til. Det er barnets beste som må stå i fokus, både på kort og lang sikt, og hos personalet må etikken ligge i ryggmargen (Bølgan 2009). 2. Litteraturliste - Bølgan Nina: Du bare gjør sånn! Bruk av digitale verktøy sammen med barna. Fagbokforlaget Bølgan Nina: Temahefte om "IKT i barnehagen". - Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006 / Kunnskapsdepartementet ). - St. meld. Nr.44 ( ). Kvalitet i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. - Svenning Bente: Hva fortelles om meg? Barns rettigheter og muligheter til medvirkning i barnehagers bruk av dokumentasjon. Cappelen Damm AS. (2009). - Åberg Ann og Hillevi Lenz Taguchi: Lyttende pedagogikk- etikk og demokrati i pedagagisk arbeid. Universitetsforlaget. - Nettsteder: Picasa: Photostory: Smartboard: 11

ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage

ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage 1 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Årshjul 4 3. Vurdering 6 2 INNLEDNING Ulike planer vi har for arbeidet vårt: Langtidsplan: Har et tidsperspektiv på flere år og omfatter pedagogisk

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Språkglede i en mangfoldig barnehage

Språkglede i en mangfoldig barnehage Språkglede i en mangfoldig barnehage Prosjekt 2009 2010 Storetveit barnehage Vi ser deg med hjertet 1 Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan s. 35 Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR

LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR 2014-2016 Mål for målperiode 2014-2016: Barnehagen har tilegnet seg kompetanse på ledelse,

Detaljer

Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn

Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn LIAKROKEN BARNEHAGE Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Kompetanseutviklingsplan 2016-17 INNLEDNING Barnehageåret 2016/17 skal personalet jobbe med

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Hvordan kan personalet i Vappus Festtangen arbeide for å sikre barn medvirkning på innhold i prosjekt?

Hvordan kan personalet i Vappus Festtangen arbeide for å sikre barn medvirkning på innhold i prosjekt? Hvordan kan personalet i Vappus Festtangen arbeide for å sikre barn medvirkning på innhold i prosjekt? Rapport fra utviklingsprosjekt i perioden november 2008-juni 2009. Fagområde: Barns medvirkning Vappus

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

EN DIGITAL HVERDAG MED BARN

EN DIGITAL HVERDAG MED BARN ARNATVEIT BARNEHAGE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde. I Kunnskapsdepartementets strategiplan for utvikling av kompetanse og rekruttering i

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN

HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN VÅREN 2010 Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse. Tverrfaglige prosjekter s. 3 Vinter og vinteraktiviteter s. 5 -fokus på mangfoldet av opplevelser

Detaljer

Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena

Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena Skolen i digital utvikling Skolelederkonferansen på Lillestrøm 6. desember 2007 Nina Bølgan Førskolelærerutdanningen Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Ett verktøy for kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

BARNS MEDVIRKNING GRØNTULIEN BARNEHAGE 2008/2009

BARNS MEDVIRKNING GRØNTULIEN BARNEHAGE 2008/2009 BARNS MEDVIRKNING GRØNTULIEN BARNEHAGE 2008/2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektbeskrivelse s. 1 1.1 Rammebetingelser s. 1 1.2 Teoribakgrunn s. 2 1.3 Metode s. 2 1.4 Resultater s. 3 2. Evaluering s. 4

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015 ANERKJENNE! "Det er en kunst å lytte så barn snakker, og snakke så barn lytter" Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning.

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning. PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE I GYLDENPRIS BARNEHAGE 2012 Bakgrunn Gyldenpris har alltid hatt et stort fokus på omsorg og nære relasjoner i barnehagen. Personalet har vært bevisst sin rolle i forhold

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN

ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN HVEM ER VI? Barnehagen Hundre ligger i naturskjønne landlige omgivelser på Holt. Vi er en privat foreldreeid barnehage som våren 2010 flyttet inn i nyrenoverte lokaler.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2009

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2009 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012 FJELDLUND BARNEHAGE Bakgrunn Barnehage: Adresse: Kontaktperson: Fjeldlund Holmliveien 2, 1252 Oslo Elisabeth N Jensen Tlf: 23 49 62 92

Detaljer

IKT-plan for. Meråker, oktober 12.

IKT-plan for. Meråker, oktober 12. IKT-plan for Meråker, oktober 12. IKT- plan for Tollmoen barnehage IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I Rammeplan for barnehager står det blant annet at barn i barnehagen bør få oppleve

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager Ilabekken barnehager Årsplan del 1 Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Innhold Reggio Emilia. Vår inspirasjon. 4 Omsorg 5 Danning 5 Lek 6 Læring 6 Barns medvirkning 7 Progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2010 Trygghet og glede hver dag! Årsplan -2010 FORORD Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Vår visjon: Glede i hvert steg

Vår visjon: Glede i hvert steg Vår visjon: Glede i hvert steg Halvårsplan for Lånke barnehage 2016 (januar juli) (Årsplanene skal gå fra august til august, derfor har vi nå laget en halvårsplan som går fram til august 2016.) Mer utfyllende

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

IKT plan for Nome kommunes barnehager

IKT plan for Nome kommunes barnehager IKT plan for Nome kommunes barnehager 2017-2020 (Foto: Herregårdshavna Fagerli barnehage) 1 1. Innledning og overordnede mål Den første planen for digital kompetanse i barnehagen ble laget i 2013. Det

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012 ÅS KOMMUNE REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012 Vi så utover høsten at jentene fort kom inn i ulik og variert lek. Vårt inntrykk er at forskjellig aktivitet på atelieret, butikklek og lek i kottet

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer