Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE"

Transkript

1 Nyhetsbrev Oktober 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Det er aktive og spennende dager i Nødnettprosjektet for tiden. Det pågår aktiviteter i hele landet for at nettet skal rulles ut som planlagt innen For at styring og koordinering av utallige parallelle aktiviteter skal bli best mulig fremover, har prosjektet synligg jort behovet for økte ressurser. Det er i ferd med å skje, og dere vil stifte bekjentskap med enkelte nye ansikter fremover. DSB har også den senere tid økt sitt fokus rundt forvaltningsspørsmål. Dette for at miljøene ute skal oppleve en tydeligere adresse på spørsmål som ikke direkte angår prosjektutrullingen. MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 I forbindelse med valg av radioterminaler til brann- og redningsvesen i fase 2 og 3 har det vært g jennomført en minikonkurranse hvor tre leverandører har gitt tilbud på ulike kategorier radioterminaler. Leverandørene var, Sepura og Cassidian. Kvalitetssikring av interne prosesser og fokus på håndtering og oppfølging av usikkerheter har den siste tiden lagt beslag på mye av min prosjektleder tid. Det har ikke vært ønskelig eller i tråd med mine intensjoner, men nødvendig for å sikre kvalitet og robusthet. Med en tilbakelagt jobb innenfor området, vil jeg i større grad kunne vektlegge møter og dialog med miljøene ute. En liten hospiteringsrunde ved sentralen til OBRE, samt flere planlagte møter med sentralene i nær fremtid blir i så måte en flott start. Ellers ønsker jeg i dette nyhetsbrevet å gi en ekstra honnør til prosjektets prosesseiere; Ragnhild, Ulf, Tone og Anne for deres tålmodige og krevende koordinerings- og oppfølgingsarbeid. Vi ser alle viktigheten av og lykkes med korte og funksjonelle kommunikasjonslinjer ut mot dere i brannmiljøene i de ulike fasene i utrullingen, og jobber kontinuerlig med forbedringstiltak. Nevner i samme åndedrag DNK`s nye prosjektleder Helen Knutsen, som sammen med koordinator Dag Erik Lauritzen, bidrar til at samspillet mellom DNK og DSB blir så godt og funksjonelt som mulig. Lykke til videre med arbeidet for etableringen av digitalt Nødsamband i deres distrikt, jeg ser at dere jobber godt og hardt innenfor deres tilmålte rammer. Vi snakkes plutselig! Hilsen Tom terminaler til fase 2 og 3 DNK har styrt innkjøpsprosessen og påsett at det innkjøpsjuridiske har blitt overholdt samt at terminalene oppfyller de kvalitetsmessige kravene. DSB har involvert et betydelig antall representanter fra aktuelle brann- og redningsvesen i testprosessen av de ulike terminalene. I valget av leverandør for de ulike terminalkategoriene har fire kriterier med ulik vekting vært bestemmende: brukervennlighet 35 % pris 40 % kvalitet 15 % risiko 10 % Leverandør og modell for de ulike terminalkategoriene til brannvesen Radio terminal kategori Beskrivelse Modell Leverandør Kategori A Lett håndholdt radio (utalarmeringsradio) MTP3250 Kategori B1 Robust håndholdt radio (fullt tastatur) MTP3250 Kategori B2 Robust radio røykdykker radio (redusert tastatur) MTP3200 Kategori C* Bilmontert radio MTM5400 Kategori C1* Bordmodell radio MTM5400 TC Connect Kategori D Eksplosjonssikker radio MTP850ATEX TC Connect Kategori G* Radioterminaler til motorsykler, båter og snøscooter MTM5400 TC Connect Nødnettprosjektet i DSB 1

2 FORVENTNINGER TIL GATEWAY PÅ ELVERUM Det nærmer seg golive for Alarmsentral Brann Innlandet (fase 1). I denne forbindelse har brannvesenet i Østre Toten Kommune g jennomført dekningstester med fokus på gateway i bygg som er utfordrende i forhold til innendørsdekning. Regional prosjektleder Trond Brenden er så langt fornøyd med resultatene og tror brannvesenet innen 110-distriktet vil bli positivt overrasket over dekningen i det nye nødnettet. Ett av byggende som har blitt testet er Felleskjøpets anlegg på Lena; et bygg i massiv betong og stål. Brannvesenet foretok først en test i vanlig TMO og fant at dekningen var tilfredsstillende fra første kjelleretasje, ca. 4 meter under bakkenivå, og oppover. Når vi kom til kjelleretasje 3 og 4 mistet vi dekning i TMO. Dette var ca 8 9 meter under bakkenivå, sier varabrannsjef i Østre Toten kommune, Bård Henriksen Deretter satte vi den bilmonterte radioen over i gatewaymodus og de håndholdte radioene i DMO mot gatewayen. Da oppnådde vi god dekning i alle kjelleretasjene. Kommandobilen var plassert ute på oppstillingsplassen for utrykningskjøretøy, sier Henriksen Brannvesenet i Østre Toten har også testet dekning utendørs på andre steder i kommunen hvor det tidligere ikke var dekning på analogt samband. Dekningen har vært god på disse stedene i TMO. For å få utnyttet teknologien best mulig har vi valgt å lage en prosedyre for bruk av gateway i sambandsreglementet som vi har etablert for vårt 110-disitrikt. Her har vi sagt at gatewaymodus alltid skal benyttes ved røykdykkerinnsats og andre innsatser innvendig i bygg, sier Trond Brenden. Det er også g jennomført tester av repeater i Bergen blant annet ved Haukeland sykehus og i utbåt-bunkeren ver Håkonsvern, med positive resultat. Gateway og repeater gir store muligheter om det blir brukt riktig, sier Kristian Bording i DSB. Samtidig g jenstår teknisk testing, særlig i situasjoner der det er flere repeatere på samme sted. For å utnytte mulighetene best mulig og sikre riktig bruk er det vesentlig å implementere gode rutiner i sambandsreglementene i tillegg til å integrere dette i øvelser, avslutter Bordning. Felleskjøpets anlegg på Lena SUPERBRUKEROPPLÆRING RADIOTERMINAL ER I GANG I FASE 1 Mandag 14.oktober startet superbrukeropplæring på radioterminal for første pulje på Gjøvik. Superbrukeropplæringen omfatter 2 dagers opplæring med instruktører fra Nødnettprosjektet i DSB. Ivar Svensson og Håvard Halvorsen fra Nord Aurdal brannvesen deler litt av sine inntrykk etter g jennomført superbrukeropplæring. Hvordan har dere opplevd superbrukeropplæringen på radioterminal? Vi synes opplæringen har gitt en god innføring i bruk av radioterminaler. Opplæringen har omfattet både tekniske forhold og mer praktisk bruk. Håvard og Ivar er superbrukere for fire brannvesen i fase 1 og skal etter hvert lære opp sluttbrukere i disse brannvesenene. Regional prosjektleder Trond Brenden Jeg var med i arbeidsgruppa som laget sambandsreglement del 3 for brannvesenene i fase 1. Det gav meg god brakgrunnsforståelse og innsikt i bruken av radioterminaler og samband, sier Ivar. 2

3 regionale prosjektledere har også vært mye ute hos oss i brannvesenet og bistått med bestillinger og informasjon. HVA SKJER UTE I REGIONALE PROSJEKTER? Superbrukere Ivar Svensson og Håvard Halvorsen Noen overraskelser? Først og fremst positive overraskelser. I brann-norge er det mange som har pratet mye negativt om Nødnett, og media har også bidratt til å spre mye skepsis og negativt fokus. I superbrukeropplæringen har vi fått et tydelig inntrykk av at det nye utstyret kommer til å fungere godt, noe som motiverer til å få til et godt opplegg hjemme. FASE 1: Programmering av terminaler til fase 1 er g jennomført for kjøretøymonterte terminaler og levert til Alarmsentral Brann innlandet. Programmering av håndholdte terminaler skal være ferdig i uke 49. Installasjonsplan er utarbeidet og installasjon av radioterminaler er ventet ferdigstilt ila uke 47. Opplæring i radioterminaler for superbrukere fra brannvesenene i fase 1 startet i uke 42 og 43. Kurset foregår ute i distriktene og varer i 2 dager. På kontrollrommet g jennomfører Frequentis nå Site acceptance test (SAT). SAT er en fem-dagers testperiode der Frequentis sjekker at installasjonen i kontrollrommet fungerer som den skal. Begge peker på at brannvesenet kjennetegnes av en mer eller mindre sunn skepsis til endringer. Men skal vi henge med i ut viklingen må vi engasjere oss og være villige til å se på mulighetene som ny teknologi gir, sier Håvard. Her tror jeg mange brannvesen har noe å lære, tilføyer han. Hvordan ser dere på oppgaven å lære opp slutt brukere i brannvesenene i bruk av radioterminal? For oss som er superbrukere er det bra med litt dypere bakgrunnsinformasjon, og så blir det vår jobb å tilpasse undervisningen på en best mulig måte for sluttbrukerne, sier Halvorsen. Hva tror dere blir den største endringen med nytt utstyr? Vi tror at dekning og talekvalitet vil bli noe av det vi merker størst endring på. Vi har mange dekningshull i dag, og blir det så bra som vi er forespeila er vi godt fornøyd. Lojalitet til og kunnskap om sambandsreglement trekkes også fram som en viktig endring. Med de kanalene vi hadde før så hadde det ikke så mye å si om vi ikke brukte sambandsreglement. Men med flere inne i samme talegruppe blir disiplin og rutiner viktig. Superbrukeropplæring radioterminaler på Gjøvik FASE 2: Transisjons kick-off for Telemark og Agder ble g jennomført i uke 37. I transisjonskick-off etableres et eget transisjonsteam, bestående av regional prosjektleder og en representant fra DNK, DSB, BDO og leverandør, som skal følge det regionale prosjektet fram til golive. På kontrollrommene er alt nå klart for å begynne installasjon av nytt utstyr. (ready for installation-rfi). starter da med to-ukers installasjon som avløses av Frequentis installasjonsarbeid. Begge er godt kjent med sambandsreglementet allerede og har lenge brukt kallesignaler slik de er angitt i sambandsreglementet. Hvordan er stemningen blant mannskaper i brannvesenene deres ift Nødnett? Vi har inntrykk av at de fleste er veldig klar for å få et nytt samband. Mange steder har man f.eks vært sparsomme med å vedlikeholde eksisterende utstyr i påvente av nytt Nødnett. Flere mannskaper får også nå sin egen radio sammenlignet med før, så vi opplever at alle nå er motivert til å ta i bruk nytt utstyr. Ivar og Håvard vil g jerne også benytte anledningen til å skryte av de regionale prosjektlederne for branns innføringsprosjekt i fase 1. Vi har fått mye god både informasjon og hjelp fra våre regionale prosjektledere. Dialogen har vært god hele veien og Ny brannstasjon og 110-sentral åpnet 13. september i Arendal 3

4 Fra transisjons-kickoff i Telemark FASE 3: Leverandørens befaring på 110-sentralene (Site-survey) ble g jennomført på 110-sentralene i Stavanger, Haugesund, Bergen og Florø i uke 42. Første samling for prosjektlederkurs ble g jennom ført i Stavanger i slutten av september. Radioterminaler til fase 3 skal bestilles innen utgangen av oktober. Nødnett prosjektet i DSB har i denne forbindelse besøkt regionale prosjekter i fase 3 for å bistå i arbeidet med bestillingene, nummerplan og sambandsreglement. Fase 3 har startet opp med såkalt brannintern prosjektoppfølging med fast statusrapportering og oppfølging fra DSB. Detaljplanlegging for fase 3 pågår i samarbeid mellom DNK, DSB og (MSI). Fra prosjektledersamling for fase 3 i Stavanger: Regional prosjektleder Cato Larsen med sine nk`er Stig Ove Haarberg og Robin Asheim FASE 4 OG 5: Prosjektoppstartssamling for fase 4 og 5 ble avholdt ved Justissektorens kurs og øvingssenter (JKØ) i Stavern i uke 38. Formøte til befaring (Pre-site-survey) ble g jennomført i uke 39 ved 110-sentralene i Ålesund, Trondheim og Namsos. For fase fem g jennomføres formøte til befaring i uke 46 ved 110-sentralene i Mo i Rana, Bodø, Tromsø og Hammerfest. Minikonkurranse for radioterminaler til fase 4 og 5 skal etter planen g jennomføres andre uka i februar Fra Site-survey ved 110-sentralen i Haugesund: planlegging av nytt teknisk rom representanter fra Frequentis, (MSI), DNK, BDO, DSB, regionale prosjekt og bygningseier. Fra prosjektoppstartssamling for fase 4 og 5 i Stavern Fra prosjektledersamling i fase 3 i Stavanger: god arbeidsinnsats av regionale prosjektledere og nk`er fra Sør-Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 4

5 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Besøksadresse: Rambergveien 9 Telefon Telefaks B Retur Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Tønsberg AKTUELT: Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere er revidert og lagt ut på og på regionale prosjektlederes område på dsb.no Ny treminutters animasjonsfilm Nødnett laget av DNK og Sølvsuper AS finner du på 5

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT Nyhetsbrev Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Geir Jahrsengene ble ansatt som ny prosjektleder i DSB 1. juni og gleder seg til mye spennende aktiviteter i branns innføringsprosjekt

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet Nødnett- magasinet En utgivelse fra DNK 2014/2015 Et Nødnett med lang levetid Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover har et godt system som brukerne kan stole på. Side 18-21

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014 Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 4-2013 nå kommer nødnett vi tar i bruk nødnett i 2014 issw 2014 internasjonal skredkonferanse

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6. TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side. INNHOLD

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer