norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984."

Transkript

1 norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Firma: Tittel/stilling: norsam as Sivilingeniør MRIF Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og Utdannelse: Kurs: Språk: Medlemskap: 1972 Norges Tekniske Høgskole (NTH), Trondheim Bygningsingeniøravdelingen Hovedfag i trafikkteknikk, trafikkplanlegging samt by- og regionplanlegging Ny Plan- og bygningslov 1998 Prosjektstyring, MS Project 98 - Flere NIF-kurs - Flere TTF-kurs Engelsk Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) Sammendrag: 32 års erfaring innen følgende arbeidsområder: Vegplanlegging Idéutvikling Vegutredninger Hovedplaner/konsekvensutredninger Detaljplaner/reguleringsplaner Byggeplaner Trafikk Trafikkanalyser Trafikkavvikling/trafikkstyring Løsninger og reguleringer for kollektivtrafikk Terminaler og parkeringsanlegg Prosjektledelse Prosjektledelse og prosjektadministrasjon i tverrfaglige samferdselsprosjekter som f.eks. Samordnet regulering av jernbane, riksveg og havn i Moss og Rygge kommuner Utredning av alternative løsninger for E18 gjennom Drammen Tilbringersystem/adkomstsonen på ny hovedflyplass på Gardermoen Delstrekninger på ny høyhastighetsbane Oslo-Eidsvoll (Gardermobanen) Delstrekninger på Oslofjordforbindelsen Delstrekninger på modernisert Vestfoldbane

2 Siv ing. Anton A. Bakken Side 2 av 5 Praksis: Norsam as, Nordliveien 4c, 0571 OSLO, Medeier, Sivilingeniør Statens vegvesen, Region øst : Trafikkanalyse som grunnlag for utforming av framtidig vegnett i Sørkorridoren i Oslo. Statens vegvesen, Region øst : Utredning av Rv 152 i Follo, Måna Mastemyr, som grunnlag for prioritering av tiltak. Statens vegvesen, Region Vest : Trafikkanalyse som grunnlag for utforming av RYFASTforbindelsen, Rv13 mellom Stavanger og Solbakk i Strand kommune. Ulven Hovin Næringsvel / Økernsenter AS : Forslag til utforming av lokalvegnett og anleggsgjennomføring ved ombygging av Rv159 / Økernkrysset. Asker kommune / Røyken kommune / Statens vegvesen, Region øst : Analalyse av transportmønsteret i Asker Røyken kooridoren. Statens vegvesen, Region øst : Analyse og forslag til tiltak for å forbedre framkommeligheten for busser langs Ring 2, Blindernveien Kierschows gate. Statens vegvesen, Region øst : Analyse av transportmønsteret for 2001 og 2015 i Oslo og Akershus som grunnlag i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Statens vegvesen, Region vest : Mulighetsstudie av Arnatunnelens tilknyting til vegnett i Bergen sentrum. Skien kommune : Trafikkutredning for Skien sentrum som grunnlag for planprogram og regulering av 4 sentrumskvartaler inklusive nytt kollektivknutepunkt på Landmannstorget. Statens vegvesen Oslo : Mulighetsstudie for nedbygging av Trondheimsveien mellom Oslo grense og Ring 3. Asker kommune : Utviklingsstrategi for arealbruk og vegsystem i E18-korridoren. Statens vegvesen Oslo : Utredning av sambruksfelt langs Ring 2 på stekningen Blindernveien Fjellgata. Statens vegvesen Oslo og Akershus. Utredning av løsningsalternativer for ny E18 Lysaker- Framnes som grunnlag for kommunedelplan i Oslo. - Statens vegvesen Oslo. Analysearbeid i forbindelse med Nasjonal transportplan for Oslo og Akershus Jernbaneverket : Plan for avvikling av publikumstrafikken ved Oslo S ved ombygging av sentral- og fordelingshallen. Statens vegvesen Buskerud :Miljørevisjon / detaljplan for E18 gjennom Drammen med alternative løsningsforslag for utvidelse av eksisterende motorvegbru. Statens vegvesen Oslo : Reguleringsplan for Jernbanetorget kollektivknutepunkt. Statens vegvesen Buskerud :Detalj- og reguleringsplan for Kreftings gate og Øvre Sund bru, Drammen. Parallelloppdrag med ideinnspill til utviklingsplaner for Bjørvika- og Bispvika-området i Oslo. Statens vegvesen Oslo : Utreding Ring 3, Teisen. Tåsen, Oslo IT Fornebu Eiendom : Veg- og trafikkutredinger.

3 Siv ing. Anton A. Bakken Side 3 av GRØNER AS, 1324 Lysaker, Avd. Samferdsel, Sivilingeniør - Samordnet reguleringsplan for jernbane, riksveg og havn i Moss og Rygge kommuner. Videreutvikling av vinnerforslag fra parallellkonkurranse med delanalyser, detaljering de enkelte anlegg innenfor planområdet, reguleringsplan med beskrivelse og bestemmelser.. - Etterbruk Fornebu. Utredninger som bidrag til KDP II på vegne av Statsbygg som grunnerier. Delprosjektleder for veg- og trafikkløsninger. - Konsekvensutredning for nord-øst-korridoren Oslo. Redigering, sammenstilling og presentasjon av konsekvensutyredning for vegsystemet i nord-øst-korridoren i Oslo (Groruddalen).. - Statens vegvesen Buskerud: E18, Drammen. Utvikling, analyse og sammenligning av alternative løsninger for føring av E18 gjennom Drammen. Løsningene omfatter bruer, kulverter, senketunneler og fjelltunneler. - Parallelloppdrag Fornebu Forslag til arealbruk på Fornebu. Bidrag: Transportsystem. Utført I samarbeid med AVIAPLAN for IT-Fornebu Forslag til nytt hovedkontor for Telenor. Bidrag: Transportsystem og parkering. - Samferdselsdepartementet: Berdeskapsplan - tilbringersystemet til Gardermoen Oppdatering av trafikkgrunnlag, utarbeidelse og konsekvensvurdering av tiltak, forslag til handlingsstrategi. - Statens vegvesen Oslo: Nytt vegsystem i Bjørvika/Bispevika, Oslo Idéutvikling og trafikkanalyse for nytt vegsystem i Bjørvika/Bispevika med ny E18, nye hovedveger med tilknytning til Rv4/Ring 1 og nytt lokalt gatesystem. - Statens vegvesen Oslofjordforbindelsen / Statens vegvesen Akershus: Rv23, Oslofjordforbindelsen. Reguleringsplan, Byggeplan/anbudsgrunnlag for parsel 5; Måna-Vassum og forprosjekt for kryss mellom E6 og Rv23 på Vassum SCANDIAPLAN a/s, medeier, veg- og trafikkingeniør - NSB Eiendom / NSB Gardermobanen Utvikling av Oslo S Handlingsplan for utvikling av Oslo S som kollektivt knutepunkt, trafikkvurderinger for Gardermoterminalen og ny adkomstterminal på sjøsiden.. - Jernbaneverket Utbygging: Modernisering av Vestfoldbanen Detljplan og reguleringsplan for ny dobbeltsporet høyhastighetsbane, parsell 7.1 Barkåker- Tønsberg. - NSB Gardermobanen A/S: Gardermobanen, Eidsvoll S - Eidsvoll N. Forprosjekt, byggeplan og anbud for ny dobbeltsporet høyhastighetsbane og ny stasjon på Eidsvoll. - Detalj- og reguleringsplan, Bangeløkka i Drammen. Veg- og trafikkteknisk detaljering av kryss mellom E 18 og ny Rv 11 med tilknytning til lokalt vegnett. - Oslo Hovedflyplass A/S i samarbeid med NSB Gardermobanen A/S og Statens vegvesen Akershus: Adkomstsonen på ny hovedflyplass Gardermoen Forprosjekt, bebyggelsesplan, byggeplan og anbudsgrunnlag for adkomstsonen på flyplassen (ca da). Adkomstsonen omfatter offentlige veger, interne veger, jernbane, parkeringsplasser, næringsarealer og grøntområder. Prosjektet er utført i et omfattende tverrfaglig samarbeid med medarbeidere fra mange firmaer.

4 Siv ing. Anton A. Bakken Side 4 av 5 - NSB Gardermobanen A/S: Gardermobanen, Sørum kommune. Detalj-og reguleringsplan for ny dobbeltsporet høyhastighetsbane (Gardermobanen) gjennom Sørum kommune. - Statens vegvesen Buskerud: Nytt hovedvegnett i Drammen Trafikkanalyser og utredning i forbindelse med utbygging av nytt hovedvegnett i Drammen. Investeringskostnad mill. kr. - Oslo byplankontor: Kommunedelplan for Groruddalen, Oslo Forprosjekt for utvikling av framtidig vegnett i Groruddalen.. - Statens vegvesen Oslo: Ryenkrysset, Oslo Utarbeidelse av planutkast og detaljplan for nytt planskilt Ryenkryss. Statens vegvesen Oslo: - Utredning av hovedvegnettet i Oslo som følge av hovedflyplass på Gardermoen. Vegutredning for Oslo med hovedvekt på nord-øst-korridoren. Prosjektmedarbeider - Luftfartsverket: Hovedflyplass på Gardermoen Hovedplan for adkomstsystem. for delprosjektet adkomstsystemer (veg, jernbane og parkering). Delprosjektleder - Oslo kommune og Vegplankontoret for Oslo: E 18 i Oslo Utarbeidelse av planer for både midlertidige og langsiktige vegløsninger for E 18 på begge sider av Oslotunnelen. - Vestfold vegkontor: Ny Nøtterøyforbindelse Hovedplan for ny vegforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy, med tilhørende konsekvensvurdering. Løsningsalternativene omfatter både bruer, senketunneler og fjelltunneler. - Hordaland vegkontor: Vestre innfartsåre til Bergen (ytre del) Revisjon av tidligere hovedplan, detaljplan for utformingen av et nytt hovedvegnett mellom Askøybrua og Gravdal. Utarbeidelse av reguleringsplan med komplett saksframstilling for samme strekning. - Vegdirektoratet/Akershus vegkontor: E 18 Oslo-Asker Utredning av nye løsninger for E 18 mellom Oslo sentrum og Asker sentrum. Utføres i samarbeid med flere konsulentfirmaer. Prosjektmedarbeider - Vegdirektoratet/Djupdalskontoret: Granfosslinja i Oslo Utforming av Store Ringvei med tilhørende kryss mellom Lysakerelva og Ullern kirke. - Vegdirektoratet/Djupdalskontoret: Store Ringvei i Oslo Trafikkteknisk vurdering og geometrisk detaljering av alternative løsninger for ombygging av deler av Store Ringvei i Oslo, blant annet med reguleringsplan for nytt Storo-kryss og Sinsenkryss. - Vestfold vegkontor: Rv 308 Tønsberg Veg- og kryssutforming langs Rv 308 gjennom Tønsberg. - Oslo kommune: Henrik Ibsen-ringen i Oslo Samlet planframstilling av hele Henrik Ibsen-ringen med blant annet trafikkteknisk vurdering av reguleringsforslag. Utforming av omkjøringstraséer i anleggsperioden for Dittenkvartalet. - Hordaland vegkontor: E 68 Hop-Midttun Reguleringsplan for ny E 68 Hop-Midttun i Bergen med blant annet 4 planskilt kryss.

5 Siv ing. Anton A. Bakken Side 5 av 5 - Hordaland vegkontor: Nordre innfartsåre, Bergen Forprosjekt og detaljplan for styring av trafikkavviklingen i Fløyfjellstunnelen i forhold til gatenettet i Bergen sentrum. Utforming av løsninger for trafikkovervåking i tunnelen med oppbygging av egen vaktsentral. - A/S Vannlinjen: Vannlinjen, Oslo Planer for den veggeometriske utforming av Vannlinjen med 4 planskilte kryss. Illustrasjoner omkring mulig sentrumsutvikling i tilknytning til prosjektet. Prosjektmedarbeider - Akershus vegkontor og Skedsmo kommune: Sentrumsplan for Lillestrøm Vurdering av alternative løsninger av nytt sentrumsgatenett i Lillestrøm. - Nordland vegkontor: Rv 80, Bodø Detaljplan for vegutforming og trafikkstyring av 3-felts-veg med reversibelt midtfelt. - Telemark vegkontor: Trafikkregulering i Porsgrunn Forprosjekt for trafikktekniske reguleringer ved gjennomføring av gatebruksplan. - Hordaland vegkontor: Søndre innfartsåre til Bergen Plan for kryssutforming, etappevis utbygging, trafikkberegninger, konsekvensanalyse, reguleringsplan i forbindelse med utbygging på strekningen Hop-Fjøsanger. - Hordaland vegkontor: Hovedplan for Vestre innfartsåre til Bergen (indre del) Forslag til alternative vegføringer og kryssutforminger på strekningen Nygårdstangen- Gravdal. Trafikkberegninger og utforming av avgiftssystem/avgiftsstasjoner. - Idéutvikling Oppdrag med å foreslå og utvikle idéer til veg- og trafikkløsninger for blant annet: hovedvegnett i Oslo sør hovedvegnett i Oslo vest, Bærum og Asker vegnettet i sentrale deler av Oslo ny vegforbindelse til ny hovedflyplass på Hurum - Utbyggingsprosjekter Trafikkanalyser samt veg- og trafikkløsninger for et stort antall utbyggingsprosjekter, omfattende boligområder/næringsbygg/offentlige bygg/idrettsanlegg.

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Ringeriksbanen. Stasjoner. April1993. NSB Eiendomsdivisjonen

Ringeriksbanen. Stasjoner. April1993. NSB Eiendomsdivisjonen Ringeriksbanen Stasjoner April1993 NSB Eiendomsdivisjonen NSB Eiendomsdivisjonen Forord Stortinget vedtok den 18. juni 1992 at Ringeriksbanen skal realiseres. Den foreslås derved tatt med i NJP 1994-97

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. I bestillingen

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Curriculum Vitae. Stein H. Stokkebø. Stein Håvard Stokkebø Malmgruvebakken 16, N-1354 Bærums Verk

Curriculum Vitae. Stein H. Stokkebø. Stein Håvard Stokkebø Malmgruvebakken 16, N-1354 Bærums Verk Curriculum Vitae Stein H. Stokkebø Personlige data: Navn: Adresse: Født: 16-06-1959 Telefon privat: (+47) 67801030 Telefon arbeid: (+47) 67801033 Mobiltelefon: 90184211 Hjemmekontor: - telefon: (+47) 67801033

Detaljer

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 Saksnr.: 200602811/31 Emnekode: BBY

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015 1821 Telefon: 77 79 01 12 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité Kommunestyret

Detaljer

Fra nav til nettverk 13. august 2015

Fra nav til nettverk 13. august 2015 Fra nav til nettverk 13. august 2015 Side 2 KVU Oslo-Navet har utviklet mulige tiltak for det området i og rundt Oslo som kan betjenes eller betjenes av lokaltog (markert med lyserødt), med hovedvekt på

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad CURRICULUM VITAE Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Drøbakveien 31, 1432 Ås Tel.: 64 96 54 00 E-post: jon.arne.engan@nmbu.no JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker I TELEMARK AUST-AGDER FYLKES- KOMMUNE Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder Qlker ALTERNATIVE T R A S E P O ~ R E RFOR GRENLANDSBANEN Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden August 2015 Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune

Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune Planprogram Reguleringsplan Høringsutkast Region sør Drammen kontorsted Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 8. juni 2011 Forord Buskerud

Detaljer

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING Einar Haanæs Lunøe Utdanning 2005 - Masterkurs Urbanisme, AHO 1986-92 Sivilarkitekt, NTNU, 1989-90 Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark 1990-91 Ex. Phil, NTNU, 1991-92 Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer