Prosjektplan Kurslederkurs Treningskontakt. Dato: Versjon nr.: 1.4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Kurslederkurs Treningskontakt. Dato: 28.04.2014 Versjon nr.: 1.4"

Transkript

1 Kurslederkurs Treningskontakt Dato: Versjon nr.: 1.4 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.1 Arne Okkenhaug Arne Okkenhaug Etter arb.møte Arne Okkenhaug Etter møte med prosjektleder Arne Okkenhaug Etter innspill fra referansegr

2 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORANKRING Oppsummering av prosjektmandat Definisjoner og begreper MÅL PROSJEKTORGANISERING OVERORDNET MILEPÆLSPLAN HOVEDAKTIVITETER GJENNOMFØRING Hvem vil prosjektet påvirke (i prosjektperioden), og hvordan Gjennomføring av prosjektet PROSJEKTBUDSJETT OG FINANSIERING KRITISKE SUKSESSFAKTORER RAPPORTERING TIL STYRINGSGRUPPE. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 10 REFERANSER

3 1 Bakgrunn og forankring Siden 2009 har HNT Sykehuset Levanger, psykiatrisk klinikk, Levanger, Verdal og Steinkjer kommuner samarbeidet om å skolere treningskontakter etter kursmodell fra Helse Førde. 3 kurs med i overkant av 90 deltakere har vært avholdt, de to siste kursene med egne undervisningskrefter. I tillegg til deltagere fra egne kommuner, har 5 andre kommuner også deltatt. Kurset var organisert som et prosjekt finansiert med midler fra Fylkesmannen, Nord- Trøndelag fylkeskommune v/ folkehelsekomiteen, og egenandeler fra kommunene. I de tre kommunene er treningskontaktordningen rettet mot mennesker med rus- og / eller psykiske problemer. Tilbakemeldingene fra involvert helsepersonell og brukere er positive og det er et behov for utdannede treningskontakter. Til sammenlikning med Nord Trøndelag sin 90 utdannende treningskontakter, har Hordaland idrettskrets, i samspill med fylket og kommuner, drevet et treningskontaktprosjekt siden 2007 og utdannet over 570 treningskontakter. Bergen kommune avsetter årlig en fast sum til treningskontaktarbeidet i sitt budsjett (Andersen, 2012). Treningskontaktordningen er et effektivt og nyttig tiltak som anbefales for å få mennesker med psykiske plager i mer fysisk aktivitet (Martinsen, 2011; Skrede, 2006; Helsedirektoratet; 2011, Okkenhaug, 2013). Treningskontaktordningens opphavsmenn, Atle Skrede og Harald Munkvold, har uttalt at: ved å utdanne treningskontakter, har kommunene fått tilgang til lekfolk som er interessert i å være fysisk aktive sammen med sine medmennesker. Dette gjør det lettere for pasienter å holde seg i aktivitet, og treningskontaktene kan samtidig hjelpe de til å få inngang til nye sosiale arenaer (2006). Ressursgruppen for etablering av treningskontaktordningen i Nord Trøndelag har bestått av representanter fra de 3 kommunene, HNT Psykiatrisk klinikk, Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Prosjektlederansvaret har ligget til Levanger Kommune. I Nord Trøndelag fylkeskommune sin handlingsplan for folkehelse, er en målsetting at treningskontaktordningen bør være etablert i minimum 10 kommuner innen utgangen av Før de siste treningskontaktkursene har kursarrangørene forsøkt å stimulere til utbredelse av treningskontaktordningen. Det har blitt sendt invitasjon til leder i helse og sosial etat i nærliggende kommuner med tilbud om å kunne stille med deltakere på kurset. Deltakere har møtt, men en god forankring av ordningen, ser ut til å være en utfordring, i de fleste kommuner. Samtidig som Levanger, Steinkjer og Verdal kommune ser behovet for selv å utdanne flere treningskontakter, ønsker ressursgruppen å legge til rette for spredning av treningskontaktordningen. Erfaring tilsier at kursarrangørene bør gjøre forandringer i forarbeidet og markedsføring for å lykkes med spredning og forankring av ordningen i Nord Trøndelag. 3

4 1.1 Oppsummering av prosjektmandat Utarbeide en modell for gjennomføring av kurslederkurs for utdanning av treningskontakter. Kurslederkurset gjennomføres som en del av treningskontaktkurset. Gjennomføre en nytt treningskontaktkurs høsten 2014, der det settes av 24 plasser til fremtidige treningskontakter i etablerte kommuner, 8 plasser til deltakere fra andre kommuner og 10 plasser til kursledere. Det skal i forkant av arrangement være arbeidet med å forankre treningskontaktordningen i flere Nord trønderske kommuner. Dette arbeidet sikres med en vedtatt kommunikasjonsplan. 1.2 Definisjoner og begreper Treningskontakt: Person som har gjennomført et kurs i planlegging og tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer og inngår i kommunens tilbud om personlig assistanse(is 2076). Treningskontakten er en skolert ressursperson i kommunen som skal bidra til: Hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet. Å øke aktivitetsnivå ut fra brukeren sine behov Motivere og følge/delta i aktuell aktivitet Å bruke vanlige treningsarenaer som treningssenter, turlag, svømmehaller osv Bidra til mestringsopplevelser gjennom meningsfull aktivitet Oppmuntre til sosial deltaking Bygge på friske ressurser hos deltakeren Deltaker kurs «Kursleder treningskontaktordningen»: En person med helse- eller sosialfaglig kompetanse med erfaring fra arbeid med rus- og/eller psykisk helsevern. Vedkommende er oppnevnt som deltaker av beslutningstaker i egen kommune. Etter endt kurs forventes han/hun å være skikket til å kunne delta i arrangørapparatet ved fremtidige treningskontaktkurs. Vedkommende skal være skikket til å kunne delta i organiseringen av treningskontaktordningen i egen kommune, samt bidra som veileder i samtale mellom fremtidige treningskontakter og deltakere. 2 Mål 1. Hovedmål 1: Rekruttere nye kommuner inn i treningskontaktordningen Rådmenn og frisklivssentraler er en viktig målgruppe i dette arbeidet Hovedansvar for måloppnåelse: FMNT og NTFK Finn egnede arenaer: KS-samlinger, eget inspirasjonsseminar, folkehelsekonferansen og FMNT/NTFK sine informasjonskanaler. 2. Hovedmål 2: Utdanne kursledere og ressurspersoner som kan bidra med forankring og struktur i egen kommune, kurs 4 dager + kvelder x 8 timer = 32 timer 4

5 Hovedansvar for måloppnåelse: HNT HF, Regionalt nivå og kommunene i fellesskap Utarbeide rammer for kursledermodellen, kompetansekrav til deltaker, krav til deltakelse. Utarbeidelse av kurspakke og innhold i kurspakke: Hensikt, bakgrunn og funksjonelle rammer for treningskontaktordningen. Hvordan forankre ordningen i egen kommune. Kunnskap om målgruppe, treningslære og ulike treningsaktiviteter for målgruppen. 3. Hovedmål 3: Utdanne nye treningskontakter, kurs 4 kvelder x 4 timer = 16 timer Hovedansvar for måloppnåelse: Levanger, Verdal og Steinkjer kommune Innhold/kurspakke: anatomi, fysiologi, treningslære, ulike treningsaktiviteter Legge til rette for felles veiledning og tilleggsopplæring ut 2015 i form av 4 samlinger for alle utdannede treningskontakter. Formålet er å gjennomføre de 3 hovedmålene som et prosjekt slik at det legges et grunnlag for forankring av ordningen i flere kommuner, samt at treningskontaktutdannet fagfolk i kommunene kan stimulere til nye kurs og gode strukturer i egen kommune. 3 Prosjektorganisering Prosjekteier initierer, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg. Gi råd i problemstillinger som prosjektansvarlig tar opp. Prosjektansvarlig samarbeider nært med prosjektleder. Oppnevner prosjektgruppe og referansegruppe ved behov i samarbeid med prosjektleder. Overordnet styring av prosjekt. Nødvendig rapportering til prosjekteier. Utarbeider prosjektplan i samarbeid med prosjektleder. Har hovedansvaret for kontakten opp mot referansegruppen, og sørger for å være bindeledd mellom gruppen og prosjektleder. Prosjektleder utarbeider prosjektplan og leder prosjektaktivitetene. Prosjektleder delegerer oppgaver til arbeidsgruppene og følger opp omfang, kvalitet, framdrift og ressursbruk. Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig. Arbeidsgruppene skal realisere beslutninger som er tatt i prosjekteiermøter- og i felles møter arbeidsgruppene i mellom. Arbeidsgruppe 1: Ansvar for forarbeid, gjennomføring og evaluering av hovedmål 1. Arbeidsgruppe 2: Ansvar for forarbeid, gjennomføring og evaluering av hovedmål 2 og 3. Referansegruppen er sammensatt av personer prosjektgruppen vurderer som sentrale ressurspersoner i et samhandlingsprosjekt. Disse fungerer som informanter og kunnskapsspredere. 5

6 Rolle: Navn Kompetansebehov bakgrunn for deltakelse Prosjekteier Fagråd for forebygging Øverste fagråd i NT hjemlet i samhandlingsavtale tjenesteavtale 10. Prosjektansvarlig Arne Okkenhaug Rådgiver Psyk. klin, SL, HNT HF. Lang erfaring med etablering av treningskontakt Prosjektleder(e) Torhild Grevskott frem til , Linda Barøy ut prosjektperioden Arbeidsgruppe 1 Toril Skjørholm, Kyrre Kvistad, Arne O, Linda B, Torhild G Arbeidsgruppe 2 Andre Karlsen, Arne O, Linda B, Torhild G, Elin Svardal, Marian Lyngsaunet, Frode Grevskott, Gro Toldnes Referansegruppe HiNT v/ Vegar Rangul, Helsedir v/ Inger Merete Skarpås, Helse Førde v/ Harald Munkvold, Frisklivskoordinator Bodil Klev Urstad; Snåsa, Reidun Korssjøen; Prosjektleder Nærøy, Værnesregionen ved Frisklivssentralen. Tidligere vært prosjektledere. Har vært, og er, kursledere Representerer FM, FK og prosjektledelse Kursarrangører. Representerer frisklivssentraler, kommunal ledelse og fagmiljø HNT Gruppen er ønsket som rådgivere i kraft av tilknytning enten til forskning eller fagutv. vedr fysisk helse, ledelse av prosjekt knyttet til samhandling og/eller treningskontakt. 4 Overordnet Milepælsplan Milepæler Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Godkjent prosjektplan med vedlegg Søknad behandlet Etablert prosjektorg. Kurslederkurs godkjent Kom.- og prosj.plan fulgt Offisiell annonsering Kursavholdelse Evaluering og videreføring 6

7 5 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteter (HA) HA1 med vedlegg Krav til aktiviteten Utarbeide plan med vedlegg. Avklare prosjektorganisering. Gjennomgåelse, verifikasjon og validering Planlagt Start Planlagt Ferdig Ansvar og myndighet Prosjektansv. Starte, prosjektleder fullfører HA2 Godkjenning av prosjektplan med vedlegg HA3 Økonomi HA4 Kommunikasjon til nye kommuner HA5 Rekruttere nye kommuner HA6 Innhold kurs for kursledere HA7 Innhold kursleder og treningskontaktkurs. HA8 Annonsering og markedsføring Avholdt møte fylkets hus 7.4. Sende plan mellom deltakerne. Når enighet om innhold, prosjektleder og prosjektansvarlig ferdigstille. Søke på midler hos FM, Legge ved prosjektplan, kursprogram, FK og prosjekt: «Fremming helse for kropp og sinn» kommunikasjonsplan Godkjenne infoskriv ut til kommuner, siden markedsføre. Før Følge opp hovedmål 1. Møte i arb.gruppe 1 Starten Avklare roller, av mai ansvar og fremdriftsog kommunikasjonsplan Fullføre arbeidet, avklare forelesere og innhol. Godkjenne innhold. Møte arbeidsgruppe 2. Av- og påtroppende prosjektleder bør være tilstede Godkjenne på møte i arb. gruppe 2 Avklares på møte i arb.gruppe. Avklare roller, ansvar, innhold, markedsføring Juni Prosjektleder og prosjektansv Prosjektleder April / Mai Prosjektleder Starten av mai Prosjektleder kaller inn Arb. gr. 2 v/ Andre K Prosjektleder Følge kommunikasjonsplan Bl. a Annonse i avis Prosjektleder HA9 Gjennomføre Hver enkelt kommune gjør intervju av dette med sine deltakere deltakere HA10 Kurs - gjennomføring Uke 39 (23.9) Uke 36 /37 Ansvarlig i hver enkelt kommune Uke 42 (15.10) Prosjektleder HA11 Evaluering Samle arb. gruppe 1 og 2 Okt/nov Prosjektleder HA12 Rapportering HA13 fellessamlinger Rapportering i løpet av perioden til prosjekteier og bidragsytere. Gjennomføre 4 fellessamlinger for fylkets treningskontakter 2014 / 2015 November Prosjektansv til eier. Prosjektleder økonomi Prosjektleder 7

8 6 Gjennomføring 6.1 Hvem vil prosjektet påvirke (i prosjektperioden), og hvordan Vi vil utvikle en modell der vi gjennomfører opplæring av fremtidige kursledere i kombinasjon med utdanning av treningskontakter. Vi har gode erfaringer med opplæring av fagfolk fra det første treningskontaktkurset i Nord Trøndelag, og vil bygge videre på denne kunnskapen. Vi vil holde et felles kurs for fremtidige kursledere for hele Nord Trøndelag, og treningskontakter. De fremtidige kurslederne vil få flere kurstimer enn de ordinære treningskontaktene. I tillegg til lokale forelesere på kurslederkurset vil det bli benyttet foreleser fra Helse Førde og fra Oppland fylke. Det begrunnes i at de har en kompetanse og erfaring av stor verdi for Nord Trøndelag. På kursdag 3 (14.10) for kursledere, vil det åpnes opp for flere deltakere på dagtid. Prosessen og organisering av tjenesten internt i kommunen vil være fokus. Det anbefales at kommuner med kurslederdeltakere også har med beslutningstakere denne dagen. Vi ønsker med prosjektet å bidra til at andre kommuner får sine ressurspersoner innen treningskontaktområdet, og på denne måten jobbe i sine respektive kommuner med å integrere tilbudet ut fra lokale behov. Det utdannes nye treningskontakter for å vedlikeholde muligheten for å ha tiltakene i kommunene. Det har vært en del naturlig frafall av tidligere utdannende kontakter, og det er behov for jevnlig rekruttering. Etterhvert som tilbudet har blitt integrert i kommunenes tilbud, er etterspørselen nå økende. 6.2 Gjennomføring av prosjektet Det oppnevnes to arbeidsgrupper i prosjektet. En gruppe har ansvar for å rekruttere nye kommuner inn i treningskontaktordningen. Gruppen består av prosjektleder, prosjektansvarlig, Toril B. Skjørholm fra fylkesmann og Kyrre Kvistad fra fylkeskommunen. Arbeidsgruppe 2 består av representanter fra Levanger, Verdal, Steinkjer kommune og HNT HF Prosjektleder Torhild Grevskott, Veileder/Kognitiv terapeut, Levanger Kommune Prosjektleder Linda Barøy, Ansvarlig for støtte og treningskontakttjenesten, Verdal kommune Andre Karlsen, Spesialist i fysioterapi, HNT HF Marian Lyngsaunet, Konsulent, flyktninge- og aktivitetstjenesten, Steinkjer kommune Elin Svardal, avdelingsleder, Trening og støttekontaktordningen, Levanger kommune. Gro Toldnes, fungerende daglig leder, Frisklivssentralen, Levanger kommune 8

9 Frode Grevskott, daglig leder, Frisklivssentralen, Verdal kommune Utarbeidet fremdriftsplan og kommunikasjonsplan vil bli fulgt. Man ønsker i tillegg å fortsette med fire fellessamlinger for alle utdannede treningskontakter i 2014 og Disse samlingenes tema vil bli utfra behov og signaler gitt fra treningskontaktene og veiledere. Man vil ha første samling, tema, sted og tidspunkt, klart ved kursoppstart i 2014 De respektive kommunene står som arrangør av kurset i samarbeid med HNT, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger. Det settes av 24 plasser til fremtidige treningskontakter i etablerte kommuner, 8 plasser til deltakere fra andre kommuner og 10 plasser til kursledere. Det anbefales at kommunene deltar med minimum to potensielle kursledere(eller samarbeider med nærliggende kommune). Prosjektleder eller prosjektansvarlig kan kontaktes ved behov for informasjon. Informasjonsskriv vil bli sendt til alle kommuner i Nord Trøndelag. 7 Prosjektbudsjett og finansiering Budsjett 2014 SUM Lønnsutgifter Organisator / prosjektleder ,- Lønnsutgifter Kursholdere ,- Innleie av foredragsholdere (Munkvold og Wigernæs) ,- Markedsføring (Brosjyrer og avisannonser) ,- Bevertning 6.000,- 4 fellessamlinger ( ) ,- Utgifter (diplom, utstyr, kopiering, lokaler) 4.000,- Andre driftskostnader (Uforutsette utgifter ) 4.000,- Sum kostnader ,- Kursavgift (egenandel) pr deltaker (30 stk) a 200, ,- Kursavgift treningskontaktledere (10 stk) a 500, ,- Egenandel Levanger, Verdal og Steinkjer kommune ,- Egeninnsats fra kommuner og HNT ,- Midler fra prosjekt: «Fremming av helse for kropp og sinn» ,- Midler søkt finansiert via Fylkesmann ,- Midler søkt finansiert via Fylkeskommune ,- Sum finansiering ,- 9

10 8 Kritiske suksessfaktorer Nr Kritiske faktorer S K RF Mulige tiltak Frist Ansvarlig 1 Søknad om støtte innvilges ikke Kurslederkurset avlyses og Levanger/Verdal arrangerer treningskontaktkurs internt 2 Sykdom eller fravær blant nøkkelpersoner (prosjektledelse) Flere har erfaring med dette arbeidet. Detaljert prosjektplan er skrevet og vi mener prosjektet kan gjennomføres. 3 Nødvendig rekruttering av deltakere uteblir Må vurdere arrangementet, men mindre sannsynlig, da tidligere erfaringer viser et behov 4 Juni 2014 S Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest sannsynlig) K Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk) RF Risikofaktor (S * K). 15 eller høyere vil måtte utløse et tiltak innen en gitt dato 1 vedlegg: Kommunikasjonsplan 9 Referanser Hordaland%20rapport%20NIF%20folkehelse% pdf 4 Andersen, I. og Hurrød, L. Norges idrettsforbund. (2012). Rapport på statsbudsjettet 2011 tilskudd over kapitel 719. Annet folkehelsearbeid post 73 fysisk aktivitet i regi av norsk idrett. NTNU Samfunnsforskning AS, Senter for idrettsforskning. 5 Bahr, R. (2008). Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Helsedirektoratet. 6 Buskerud fylkeskommune, Modum Bad, Modum kommune. (2012). : Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse Helsedirektoratet (2011). Veileder for etablering av kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. Publikasjonsnummer: IS Helsedirektoratet (2013). Veilederutkast Sammen om mestring. Veilder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. IS

11 9 Martinsen, E. W. (2011). Kropp og sinn. Fysisk aktivitet - psykisk helse kognitiv terapi. 2. utgave. Fagbokforlaget. 10 Nyland, H.G. (2012). Møte mellom mennesker et vågestykke og en mulighet. Evaluering av prosjekt med treningskontakter i Nord Trøndelag Masteroppgave. Høgskolen i Nord Trøndelag. 11 Okkenhaug, A., m. fl. (2011). Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling. Innherredsmodellen Trinn 1. Sluttrapport Forprosjekt. Lastes ned fra 12 Okkenhaug, A. (2013). Fremming av helse for kropp og sinn rapport. Lastes ned fra 13 Skarpaas, I.M (2013). Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter. Lastes ned fra https://kreftforeningen.no/pagefiles/104/treningskompis%20sluttrapport%20extrastif telsen.pdf 14 Skrede, A., Munkvold, H., Watne, Ø. og Martinsen, E.W. (2006). Treningskontaktar ved rusproblem og psykiske lidingar. Tidsskrift Norsk Lægeforening, 126, s

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Treningskontakt Innherredsmodellen «Vi skal opp på toppen, men vi finner bare en annen vei. Sånn er livet». Arild Bragstad, skuespiller, fra

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer