Prosjektplan Kurslederkurs Treningskontakt. Dato: Versjon nr.: 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Kurslederkurs Treningskontakt. Dato: 28.04.2014 Versjon nr.: 1.4"

Transkript

1 Kurslederkurs Treningskontakt Dato: Versjon nr.: 1.4 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.1 Arne Okkenhaug Arne Okkenhaug Etter arb.møte Arne Okkenhaug Etter møte med prosjektleder Arne Okkenhaug Etter innspill fra referansegr

2 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORANKRING Oppsummering av prosjektmandat Definisjoner og begreper MÅL PROSJEKTORGANISERING OVERORDNET MILEPÆLSPLAN HOVEDAKTIVITETER GJENNOMFØRING Hvem vil prosjektet påvirke (i prosjektperioden), og hvordan Gjennomføring av prosjektet PROSJEKTBUDSJETT OG FINANSIERING KRITISKE SUKSESSFAKTORER RAPPORTERING TIL STYRINGSGRUPPE. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 10 REFERANSER

3 1 Bakgrunn og forankring Siden 2009 har HNT Sykehuset Levanger, psykiatrisk klinikk, Levanger, Verdal og Steinkjer kommuner samarbeidet om å skolere treningskontakter etter kursmodell fra Helse Førde. 3 kurs med i overkant av 90 deltakere har vært avholdt, de to siste kursene med egne undervisningskrefter. I tillegg til deltagere fra egne kommuner, har 5 andre kommuner også deltatt. Kurset var organisert som et prosjekt finansiert med midler fra Fylkesmannen, Nord- Trøndelag fylkeskommune v/ folkehelsekomiteen, og egenandeler fra kommunene. I de tre kommunene er treningskontaktordningen rettet mot mennesker med rus- og / eller psykiske problemer. Tilbakemeldingene fra involvert helsepersonell og brukere er positive og det er et behov for utdannede treningskontakter. Til sammenlikning med Nord Trøndelag sin 90 utdannende treningskontakter, har Hordaland idrettskrets, i samspill med fylket og kommuner, drevet et treningskontaktprosjekt siden 2007 og utdannet over 570 treningskontakter. Bergen kommune avsetter årlig en fast sum til treningskontaktarbeidet i sitt budsjett (Andersen, 2012). Treningskontaktordningen er et effektivt og nyttig tiltak som anbefales for å få mennesker med psykiske plager i mer fysisk aktivitet (Martinsen, 2011; Skrede, 2006; Helsedirektoratet; 2011, Okkenhaug, 2013). Treningskontaktordningens opphavsmenn, Atle Skrede og Harald Munkvold, har uttalt at: ved å utdanne treningskontakter, har kommunene fått tilgang til lekfolk som er interessert i å være fysisk aktive sammen med sine medmennesker. Dette gjør det lettere for pasienter å holde seg i aktivitet, og treningskontaktene kan samtidig hjelpe de til å få inngang til nye sosiale arenaer (2006). Ressursgruppen for etablering av treningskontaktordningen i Nord Trøndelag har bestått av representanter fra de 3 kommunene, HNT Psykiatrisk klinikk, Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Prosjektlederansvaret har ligget til Levanger Kommune. I Nord Trøndelag fylkeskommune sin handlingsplan for folkehelse, er en målsetting at treningskontaktordningen bør være etablert i minimum 10 kommuner innen utgangen av Før de siste treningskontaktkursene har kursarrangørene forsøkt å stimulere til utbredelse av treningskontaktordningen. Det har blitt sendt invitasjon til leder i helse og sosial etat i nærliggende kommuner med tilbud om å kunne stille med deltakere på kurset. Deltakere har møtt, men en god forankring av ordningen, ser ut til å være en utfordring, i de fleste kommuner. Samtidig som Levanger, Steinkjer og Verdal kommune ser behovet for selv å utdanne flere treningskontakter, ønsker ressursgruppen å legge til rette for spredning av treningskontaktordningen. Erfaring tilsier at kursarrangørene bør gjøre forandringer i forarbeidet og markedsføring for å lykkes med spredning og forankring av ordningen i Nord Trøndelag. 3

4 1.1 Oppsummering av prosjektmandat Utarbeide en modell for gjennomføring av kurslederkurs for utdanning av treningskontakter. Kurslederkurset gjennomføres som en del av treningskontaktkurset. Gjennomføre en nytt treningskontaktkurs høsten 2014, der det settes av 24 plasser til fremtidige treningskontakter i etablerte kommuner, 8 plasser til deltakere fra andre kommuner og 10 plasser til kursledere. Det skal i forkant av arrangement være arbeidet med å forankre treningskontaktordningen i flere Nord trønderske kommuner. Dette arbeidet sikres med en vedtatt kommunikasjonsplan. 1.2 Definisjoner og begreper Treningskontakt: Person som har gjennomført et kurs i planlegging og tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer og inngår i kommunens tilbud om personlig assistanse(is 2076). Treningskontakten er en skolert ressursperson i kommunen som skal bidra til: Hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet. Å øke aktivitetsnivå ut fra brukeren sine behov Motivere og følge/delta i aktuell aktivitet Å bruke vanlige treningsarenaer som treningssenter, turlag, svømmehaller osv Bidra til mestringsopplevelser gjennom meningsfull aktivitet Oppmuntre til sosial deltaking Bygge på friske ressurser hos deltakeren Deltaker kurs «Kursleder treningskontaktordningen»: En person med helse- eller sosialfaglig kompetanse med erfaring fra arbeid med rus- og/eller psykisk helsevern. Vedkommende er oppnevnt som deltaker av beslutningstaker i egen kommune. Etter endt kurs forventes han/hun å være skikket til å kunne delta i arrangørapparatet ved fremtidige treningskontaktkurs. Vedkommende skal være skikket til å kunne delta i organiseringen av treningskontaktordningen i egen kommune, samt bidra som veileder i samtale mellom fremtidige treningskontakter og deltakere. 2 Mål 1. Hovedmål 1: Rekruttere nye kommuner inn i treningskontaktordningen Rådmenn og frisklivssentraler er en viktig målgruppe i dette arbeidet Hovedansvar for måloppnåelse: FMNT og NTFK Finn egnede arenaer: KS-samlinger, eget inspirasjonsseminar, folkehelsekonferansen og FMNT/NTFK sine informasjonskanaler. 2. Hovedmål 2: Utdanne kursledere og ressurspersoner som kan bidra med forankring og struktur i egen kommune, kurs 4 dager + kvelder x 8 timer = 32 timer 4

5 Hovedansvar for måloppnåelse: HNT HF, Regionalt nivå og kommunene i fellesskap Utarbeide rammer for kursledermodellen, kompetansekrav til deltaker, krav til deltakelse. Utarbeidelse av kurspakke og innhold i kurspakke: Hensikt, bakgrunn og funksjonelle rammer for treningskontaktordningen. Hvordan forankre ordningen i egen kommune. Kunnskap om målgruppe, treningslære og ulike treningsaktiviteter for målgruppen. 3. Hovedmål 3: Utdanne nye treningskontakter, kurs 4 kvelder x 4 timer = 16 timer Hovedansvar for måloppnåelse: Levanger, Verdal og Steinkjer kommune Innhold/kurspakke: anatomi, fysiologi, treningslære, ulike treningsaktiviteter Legge til rette for felles veiledning og tilleggsopplæring ut 2015 i form av 4 samlinger for alle utdannede treningskontakter. Formålet er å gjennomføre de 3 hovedmålene som et prosjekt slik at det legges et grunnlag for forankring av ordningen i flere kommuner, samt at treningskontaktutdannet fagfolk i kommunene kan stimulere til nye kurs og gode strukturer i egen kommune. 3 Prosjektorganisering Prosjekteier initierer, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg. Gi råd i problemstillinger som prosjektansvarlig tar opp. Prosjektansvarlig samarbeider nært med prosjektleder. Oppnevner prosjektgruppe og referansegruppe ved behov i samarbeid med prosjektleder. Overordnet styring av prosjekt. Nødvendig rapportering til prosjekteier. Utarbeider prosjektplan i samarbeid med prosjektleder. Har hovedansvaret for kontakten opp mot referansegruppen, og sørger for å være bindeledd mellom gruppen og prosjektleder. Prosjektleder utarbeider prosjektplan og leder prosjektaktivitetene. Prosjektleder delegerer oppgaver til arbeidsgruppene og følger opp omfang, kvalitet, framdrift og ressursbruk. Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig. Arbeidsgruppene skal realisere beslutninger som er tatt i prosjekteiermøter- og i felles møter arbeidsgruppene i mellom. Arbeidsgruppe 1: Ansvar for forarbeid, gjennomføring og evaluering av hovedmål 1. Arbeidsgruppe 2: Ansvar for forarbeid, gjennomføring og evaluering av hovedmål 2 og 3. Referansegruppen er sammensatt av personer prosjektgruppen vurderer som sentrale ressurspersoner i et samhandlingsprosjekt. Disse fungerer som informanter og kunnskapsspredere. 5

6 Rolle: Navn Kompetansebehov bakgrunn for deltakelse Prosjekteier Fagråd for forebygging Øverste fagråd i NT hjemlet i samhandlingsavtale tjenesteavtale 10. Prosjektansvarlig Arne Okkenhaug Rådgiver Psyk. klin, SL, HNT HF. Lang erfaring med etablering av treningskontakt Prosjektleder(e) Torhild Grevskott frem til , Linda Barøy ut prosjektperioden Arbeidsgruppe 1 Toril Skjørholm, Kyrre Kvistad, Arne O, Linda B, Torhild G Arbeidsgruppe 2 Andre Karlsen, Arne O, Linda B, Torhild G, Elin Svardal, Marian Lyngsaunet, Frode Grevskott, Gro Toldnes Referansegruppe HiNT v/ Vegar Rangul, Helsedir v/ Inger Merete Skarpås, Helse Førde v/ Harald Munkvold, Frisklivskoordinator Bodil Klev Urstad; Snåsa, Reidun Korssjøen; Prosjektleder Nærøy, Værnesregionen ved Frisklivssentralen. Tidligere vært prosjektledere. Har vært, og er, kursledere Representerer FM, FK og prosjektledelse Kursarrangører. Representerer frisklivssentraler, kommunal ledelse og fagmiljø HNT Gruppen er ønsket som rådgivere i kraft av tilknytning enten til forskning eller fagutv. vedr fysisk helse, ledelse av prosjekt knyttet til samhandling og/eller treningskontakt. 4 Overordnet Milepælsplan Milepæler Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Godkjent prosjektplan med vedlegg Søknad behandlet Etablert prosjektorg. Kurslederkurs godkjent Kom.- og prosj.plan fulgt Offisiell annonsering Kursavholdelse Evaluering og videreføring 6

7 5 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteter (HA) HA1 med vedlegg Krav til aktiviteten Utarbeide plan med vedlegg. Avklare prosjektorganisering. Gjennomgåelse, verifikasjon og validering Planlagt Start Planlagt Ferdig Ansvar og myndighet Prosjektansv. Starte, prosjektleder fullfører HA2 Godkjenning av prosjektplan med vedlegg HA3 Økonomi HA4 Kommunikasjon til nye kommuner HA5 Rekruttere nye kommuner HA6 Innhold kurs for kursledere HA7 Innhold kursleder og treningskontaktkurs. HA8 Annonsering og markedsføring Avholdt møte fylkets hus 7.4. Sende plan mellom deltakerne. Når enighet om innhold, prosjektleder og prosjektansvarlig ferdigstille. Søke på midler hos FM, Legge ved prosjektplan, kursprogram, FK og prosjekt: «Fremming helse for kropp og sinn» kommunikasjonsplan Godkjenne infoskriv ut til kommuner, siden markedsføre. Før Følge opp hovedmål 1. Møte i arb.gruppe 1 Starten Avklare roller, av mai ansvar og fremdriftsog kommunikasjonsplan Fullføre arbeidet, avklare forelesere og innhol. Godkjenne innhold. Møte arbeidsgruppe 2. Av- og påtroppende prosjektleder bør være tilstede Godkjenne på møte i arb. gruppe 2 Avklares på møte i arb.gruppe. Avklare roller, ansvar, innhold, markedsføring Juni Prosjektleder og prosjektansv Prosjektleder April / Mai Prosjektleder Starten av mai Prosjektleder kaller inn Arb. gr. 2 v/ Andre K Prosjektleder Følge kommunikasjonsplan Bl. a Annonse i avis Prosjektleder HA9 Gjennomføre Hver enkelt kommune gjør intervju av dette med sine deltakere deltakere HA10 Kurs - gjennomføring Uke 39 (23.9) Uke 36 /37 Ansvarlig i hver enkelt kommune Uke 42 (15.10) Prosjektleder HA11 Evaluering Samle arb. gruppe 1 og 2 Okt/nov Prosjektleder HA12 Rapportering HA13 fellessamlinger Rapportering i løpet av perioden til prosjekteier og bidragsytere. Gjennomføre 4 fellessamlinger for fylkets treningskontakter 2014 / 2015 November Prosjektansv til eier. Prosjektleder økonomi Prosjektleder 7

8 6 Gjennomføring 6.1 Hvem vil prosjektet påvirke (i prosjektperioden), og hvordan Vi vil utvikle en modell der vi gjennomfører opplæring av fremtidige kursledere i kombinasjon med utdanning av treningskontakter. Vi har gode erfaringer med opplæring av fagfolk fra det første treningskontaktkurset i Nord Trøndelag, og vil bygge videre på denne kunnskapen. Vi vil holde et felles kurs for fremtidige kursledere for hele Nord Trøndelag, og treningskontakter. De fremtidige kurslederne vil få flere kurstimer enn de ordinære treningskontaktene. I tillegg til lokale forelesere på kurslederkurset vil det bli benyttet foreleser fra Helse Førde og fra Oppland fylke. Det begrunnes i at de har en kompetanse og erfaring av stor verdi for Nord Trøndelag. På kursdag 3 (14.10) for kursledere, vil det åpnes opp for flere deltakere på dagtid. Prosessen og organisering av tjenesten internt i kommunen vil være fokus. Det anbefales at kommuner med kurslederdeltakere også har med beslutningstakere denne dagen. Vi ønsker med prosjektet å bidra til at andre kommuner får sine ressurspersoner innen treningskontaktområdet, og på denne måten jobbe i sine respektive kommuner med å integrere tilbudet ut fra lokale behov. Det utdannes nye treningskontakter for å vedlikeholde muligheten for å ha tiltakene i kommunene. Det har vært en del naturlig frafall av tidligere utdannende kontakter, og det er behov for jevnlig rekruttering. Etterhvert som tilbudet har blitt integrert i kommunenes tilbud, er etterspørselen nå økende. 6.2 Gjennomføring av prosjektet Det oppnevnes to arbeidsgrupper i prosjektet. En gruppe har ansvar for å rekruttere nye kommuner inn i treningskontaktordningen. Gruppen består av prosjektleder, prosjektansvarlig, Toril B. Skjørholm fra fylkesmann og Kyrre Kvistad fra fylkeskommunen. Arbeidsgruppe 2 består av representanter fra Levanger, Verdal, Steinkjer kommune og HNT HF Prosjektleder Torhild Grevskott, Veileder/Kognitiv terapeut, Levanger Kommune Prosjektleder Linda Barøy, Ansvarlig for støtte og treningskontakttjenesten, Verdal kommune Andre Karlsen, Spesialist i fysioterapi, HNT HF Marian Lyngsaunet, Konsulent, flyktninge- og aktivitetstjenesten, Steinkjer kommune Elin Svardal, avdelingsleder, Trening og støttekontaktordningen, Levanger kommune. Gro Toldnes, fungerende daglig leder, Frisklivssentralen, Levanger kommune 8

9 Frode Grevskott, daglig leder, Frisklivssentralen, Verdal kommune Utarbeidet fremdriftsplan og kommunikasjonsplan vil bli fulgt. Man ønsker i tillegg å fortsette med fire fellessamlinger for alle utdannede treningskontakter i 2014 og Disse samlingenes tema vil bli utfra behov og signaler gitt fra treningskontaktene og veiledere. Man vil ha første samling, tema, sted og tidspunkt, klart ved kursoppstart i 2014 De respektive kommunene står som arrangør av kurset i samarbeid med HNT, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger. Det settes av 24 plasser til fremtidige treningskontakter i etablerte kommuner, 8 plasser til deltakere fra andre kommuner og 10 plasser til kursledere. Det anbefales at kommunene deltar med minimum to potensielle kursledere(eller samarbeider med nærliggende kommune). Prosjektleder eller prosjektansvarlig kan kontaktes ved behov for informasjon. Informasjonsskriv vil bli sendt til alle kommuner i Nord Trøndelag. 7 Prosjektbudsjett og finansiering Budsjett 2014 SUM Lønnsutgifter Organisator / prosjektleder ,- Lønnsutgifter Kursholdere ,- Innleie av foredragsholdere (Munkvold og Wigernæs) ,- Markedsføring (Brosjyrer og avisannonser) ,- Bevertning 6.000,- 4 fellessamlinger ( ) ,- Utgifter (diplom, utstyr, kopiering, lokaler) 4.000,- Andre driftskostnader (Uforutsette utgifter ) 4.000,- Sum kostnader ,- Kursavgift (egenandel) pr deltaker (30 stk) a 200, ,- Kursavgift treningskontaktledere (10 stk) a 500, ,- Egenandel Levanger, Verdal og Steinkjer kommune ,- Egeninnsats fra kommuner og HNT ,- Midler fra prosjekt: «Fremming av helse for kropp og sinn» ,- Midler søkt finansiert via Fylkesmann ,- Midler søkt finansiert via Fylkeskommune ,- Sum finansiering ,- 9

10 8 Kritiske suksessfaktorer Nr Kritiske faktorer S K RF Mulige tiltak Frist Ansvarlig 1 Søknad om støtte innvilges ikke Kurslederkurset avlyses og Levanger/Verdal arrangerer treningskontaktkurs internt 2 Sykdom eller fravær blant nøkkelpersoner (prosjektledelse) Flere har erfaring med dette arbeidet. Detaljert prosjektplan er skrevet og vi mener prosjektet kan gjennomføres. 3 Nødvendig rekruttering av deltakere uteblir Må vurdere arrangementet, men mindre sannsynlig, da tidligere erfaringer viser et behov 4 Juni 2014 S Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest sannsynlig) K Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk) RF Risikofaktor (S * K). 15 eller høyere vil måtte utløse et tiltak innen en gitt dato 1 vedlegg: Kommunikasjonsplan 9 Referanser Hordaland%20rapport%20NIF%20folkehelse% pdf 4 Andersen, I. og Hurrød, L. Norges idrettsforbund. (2012). Rapport på statsbudsjettet 2011 tilskudd over kapitel 719. Annet folkehelsearbeid post 73 fysisk aktivitet i regi av norsk idrett. NTNU Samfunnsforskning AS, Senter for idrettsforskning. 5 Bahr, R. (2008). Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Helsedirektoratet. 6 Buskerud fylkeskommune, Modum Bad, Modum kommune. (2012). : Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse Helsedirektoratet (2011). Veileder for etablering av kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. Publikasjonsnummer: IS Helsedirektoratet (2013). Veilederutkast Sammen om mestring. Veilder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. IS

11 9 Martinsen, E. W. (2011). Kropp og sinn. Fysisk aktivitet - psykisk helse kognitiv terapi. 2. utgave. Fagbokforlaget. 10 Nyland, H.G. (2012). Møte mellom mennesker et vågestykke og en mulighet. Evaluering av prosjekt med treningskontakter i Nord Trøndelag Masteroppgave. Høgskolen i Nord Trøndelag. 11 Okkenhaug, A., m. fl. (2011). Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling. Innherredsmodellen Trinn 1. Sluttrapport Forprosjekt. Lastes ned fra 12 Okkenhaug, A. (2013). Fremming av helse for kropp og sinn rapport. Lastes ned fra 13 Skarpaas, I.M (2013). Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter. Lastes ned fra https://kreftforeningen.no/pagefiles/104/treningskompis%20sluttrapport%20extrastif telsen.pdf 14 Skrede, A., Munkvold, H., Watne, Ø. og Martinsen, E.W. (2006). Treningskontaktar ved rusproblem og psykiske lidingar. Tidsskrift Norsk Lægeforening, 126, s

Verdal kommune (1721) Postboks 24 7651 Verdal Vår ref.: 2015/4493 Deres ref.: 2015/3622 PROSJEKTRAPPORT. Tilskudd Frisklivsarbeid 2015

Verdal kommune (1721) Postboks 24 7651 Verdal Vår ref.: 2015/4493 Deres ref.: 2015/3622 PROSJEKTRAPPORT. Tilskudd Frisklivsarbeid 2015 Verdal kommune (1721) Postboks 24 7651 Verdal Vår ref.: 2015/4493 Deres ref.: 2015/3622 PROSJEKTRAPPORT Tilskudd Frisklivsarbeid 2015 UTDANNING AV TRENINGSKONTAKTER 2015 et tilbud til alle kommuner Nord-Trøndelag

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt treningskontakt fordypning i friluftsliv. Forfatter Arne Okkenhaug Dato 16.07.2015 Versjonsnr 1.1

Sluttrapport. Forprosjekt treningskontakt fordypning i friluftsliv. Forfatter Arne Okkenhaug Dato 16.07.2015 Versjonsnr 1.1 Sluttrapport Forprosjekt treningskontakt fordypning i friluftsliv Forfatter Arne Okkenhaug Dato 16.07.2015 Versjonsnr 1.1 Godkjent av Prosjektansvarlig Dato 16.07.15 Innhold: 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

Bakgrunn og erfaring med treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Bakgrunn og erfaring med treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag Samarbeidsprosjektet: «Treningskontakt» - en videreføring av støttekontaktordningen Bakgrunn og erfaring med treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag Verdal 24.09.14 Arne Okkenhaug, HNT HF, Sykehuset

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Treningskontakt Innherredsmodellen «Vi skal opp på toppen, men vi finner bare en annen vei. Sånn er livet». Arild Bragstad, skuespiller, fra

Detaljer

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Arne Okkenhaug Rådgiver forskning og fagutviklingsenheten HNT HF, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 24.10.14 Jæren DPS Forslag til agenda fra NT Dere velger «fordypning»:

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer

Samarbeidsmøte. Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner

Samarbeidsmøte. Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner Samarbeidsmøte Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner Gymsal, Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger 11.06.12 Arne Okkenhaug Samhandlingskoordinator FFE,

Detaljer

Treningskontakt kan brukes for å tilrettelegge for deltakelse i aktivitet hos lag og foreninger, i treningsstudio og andre sosiale arenaer.

Treningskontakt kan brukes for å tilrettelegge for deltakelse i aktivitet hos lag og foreninger, i treningsstudio og andre sosiale arenaer. Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Vår dato: 27.3.2008 Arkivkode: _;G10 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01771-128/WIAN Deres referanse: Vår saksbehandler: Annie Abrahamsen Wik tlf.

Detaljer

Levanger kommune. Treningskontakt

Levanger kommune. Treningskontakt PROSJEKTPLAN Levanger kommune UVerdal kommune Steinkjer kommune tipc/j. HELSE NORD-TRØNDELAG Treningskontakt Et samarbeidsprosjekt mellom HNT, Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk, Levanger Kommune,

Detaljer

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport -for tildelte folkehelsemidler gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Målsetning: Målsetning hentet ut

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebyggende. Prosjektnummer: 2011/01/0420. Prosjektnavn: Fremming av helse for kropp og sinn

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebyggende. Prosjektnummer: 2011/01/0420. Prosjektnavn: Fremming av helse for kropp og sinn SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebyggende Prosjektnummer: 2011/01/0420 Prosjektnavn: Fremming av helse for kropp og sinn Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten oppsummerer de erfaringene vi

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse»

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 19. 08. 2016 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Problemstilling... 3 4. Avgrensninger... 3 5. Metode... 4 5.1 Utvalg/målgruppe...

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

Treningskontakter- Oslo 2010

Treningskontakter- Oslo 2010 Oslo Sluttrapport Treningskontakter- Oslo 2010 Oslo Idrettskrets, januar 2011 Forebygging, 2009/1/0294 Treningskontakter- Oslo Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympsike komité. n Forord Formålet

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Med bakgrunn i notat til Bystyrekomite for helse- og sosialsaker som ble behandlet den 7. februar, ble det

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Prosjekt nr. 2008/1/0338 Ved Prosjektleder Jesper Sode Hansen Forord Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel Kilde. http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag Møte i kontaktutvalget for DMS Inn - Trøndelag Steinkjer, 4. april 2016 Camilla Sandvik

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Kontaktperson Oppgi en person som kan kontaktes dersom vi har spørsmål om søknaden

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012 Frisklivssentral Verdal kommune Oppstart 01.01.2012 1 Bakgrunn Innherredsmodellen I tråd med Samhandlingsreformens intensjoner har Levanger-, Verdal kommune, Helse Nord- Trøndelag HF Nav, Senter for helsefremmende

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Friskliv på Innherred, Utviklingssentral Midt Norge 2014-2016 Friskliv på Innherred en partnerskapsmodell Frivillige lag og organisasjoner Private

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,-

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,- Sluttrapport til NRF angående prosjekt: Bevegelse i alle ledd Prosjektnummer 2009/3/0061 Virksomhetsområde: rehabilitering Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Sammendrag Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer

Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer Fysisk aktivitet, psykisk helse og rehabilitering Ingvild Kristiansen 7. aug 2013 Hvem er vi? Randi Kluge Vatne - Aktiv på Dagtid medlem Ingvild

Detaljer

Historikk og status for HPH i Helse Nord-Trøndelag HF. Nancy Haugan Rehabiliteringsklinikken 12.12.13

Historikk og status for HPH i Helse Nord-Trøndelag HF. Nancy Haugan Rehabiliteringsklinikken 12.12.13 Historikk og status for HPH i Helse Nord-Trøndelag HF Nancy Haugan Rehabiliteringsklinikken 12.12.13 Nettverket er initiert av WHO Health Promoting Hospitals Network (HPH) Sekretariat: Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2017 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7 PROSJEKTPLAN Forprosjekt Innherred Samkommune 2 7 Innherred samkommune D a t o Side 1/7 Prosjektet Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Innherred samkommune ble etablert 1. februar 2004 som den første og eneste

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika.

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika. Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen Nasjonalt topplederprogram Kari Mette Vika Gjøvik Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Prosjektet

Detaljer

1.0 Bakgrunn for prosjektet

1.0 Bakgrunn for prosjektet Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet... 3 3.0 Hovedmål... 4 3.1 Målgruppe... 4 4.0 Prosjektorganisering... 4 4.1 Styringsgruppe... 5 4.2 Prosjektleder... 5 4.3 Rolle- og ansvarsfordeling...

Detaljer

Treningskompis i Inn -Trøndelag

Treningskompis i Inn -Trøndelag Treningskompis i Inn -Trøndelag Rapport om prosjekt Treningskompis i Inn-Trøndelag Desember 2014 Inderøykommune Verrankommune Steinkjerkommune Snåsakommune Bakgrunn Kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram Prosjektbeskrivelse og Planprogram Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Tana kommune 1 Innhold 1. Prosjektbeskrivelse... 2 2. Prosjektet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Rammer for prosjektet...

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL

Saksframlegg. Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 Saksbehandler: Marit Lang-Ree Finstad INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Treningskontakter Hordaland

Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland Gunn Hilde Øymo, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Grethe Hillestad, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Anne-Kristine Aas, Norges idrettsforbund

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Treningskontakter i Oppland

Treningskontakter i Oppland Prosjektskisse Treningskontakter i Oppland Øverby Helsesportsenter 1 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Målbeskrivelse Opplandsmodellen... 4 2.1 Prosjektmålet... 4 2.2 Resultatmål... 4 2.3 Effektmål... 4 2.4 Avgrensning...

Detaljer

Nettverkssamling for koordinerende enheter

Nettverkssamling for koordinerende enheter Nettverkssamling for koordinerende enheter Gode pasientforløp rus og psykiatri Steinkjer 1. sept. 2015 Kari Helene Alstad og Reidun G. Korssjøen Bakgrunn: Aktuelt lovverk for kommune- og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017

Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017 Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017 v/ Christine Sønningdal Fysioterapeut/Folkehelsekoordinator Risør kommune Agenda Hva er KID og KIB KIB i Risør- bakgrunn

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Kar Johans gate 23 B 0159 Oslo Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. Treningskontakt-Oslo

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2008/9348 Klassering: 223/D11 Saksbehandler: Ellen

Detaljer

Samarbeid om forebygging

Samarbeid om forebygging Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging (Helse og omsorgstjenesteloven 6 2 nr. 10) Dato: 30.april 2013 Rapport om oppfølging av tjenesteavtale 10, mellom kommunene og Helse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei Frisklivssentraler Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei 25.10.2017 https://www.mentimeter.com/s/2fb07db2287ed4de09d91016b7c8ccde/d6d4e481f3ea/edit www.menti.com 3 Kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer