Kompetanse i barnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse i barnehagen"

Transkript

1 Kompetanse i barnehagen Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage Det handler om: Medvirkning Pedagogisk ledelse Språk som virkemiddel 1

2 2

3 Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage v/ Astrid Schmidt, daglig leder Lofthus 4790 Lillesand Mail: Tlf / Søknad om støtte til kompetansetiltak i barnehagen Jeg ønsker med dette å søke på kompetansemidler til å gjennomføre et, i første omgang, 2-årig prosjekt i vår barnehage. Vi velger å søke på midler gjennom departementets økonomiske satsing på kompetanseutvikling i barnehagesektoren da vi ser at kriteriene for tildelig av midler ligger godt innen det faglige innholdet i vårt prosjekt. I den informasjonen vi har funnet om strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren ser vi at enkeltbarnehager kan søke midler til prosjekter hvor noen av flere gitte kriterier bør oppfylles. De satsingsområdene vi mener å legge vekt på i vårt prosjekt er: 1. Barns medvirkning 2. Pedagogisk ledelse 3. Språk som virkemiddel Søknaden er skrevet ut fra mal for utvikling av kommunal kompetanse for å ha en oppskrift på hva som er viktig å ha med av innhold i prosjektbeskrivelsen, slik at dere som mottager av denne søknaden får med nok stoff til å kunne vurdere søknaden. Vi håper konseptet vårt kan virke interessant nok til at dere ønsker å gå inn for det. Hele kompetanseplanen, budsjettering og den konkrete summen vi søker om ligger inne i søknaden. Med vennligst hilsen Astrid Schmidt daglig leder Ingveig Aronsen styreleder 3

4 BARNEHAGENS V ERDIMESSIG FORANKRI NG Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage er en barnehage som baserer seg på Dr. Maria Montessoris pedagogiske prinsipper og filosofi. Det er en holistisk tenkning, det vil si at alt som skjer rundt og med barnet er med på å påvirke dets utvikling både fysisk og psykisk. Vi jobber bevisst med å gi barna muligheten til å ta frie valg innenfor gitte rammer, og legger tilrette for at barna skal bli selvstendige individer som skal få ha kontroll over eget liv. Et hjelpemiddel er å bruke observasjon for å kunne tilrettelegge miljøet for barnet i den utviklingsfasen de er i. VÅR VISJON I vårt veksthus skal alle frø spire. For å komme dit må vi: - Tro på menneskets iboende evner Observere Tilrettelegge miljøet Gi og få inspirasjon til å prøve nye ting 4

5 Hvilken kompetanse har vi? KOMPETANSEBEHOV Personalet i barnehagen har en solid formell kompetanse, med førskolelærere, montessoripedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og aktivitører. Vi har også medarbeidere med god realkompetanse. Vi har blant annet jobbet aktivt for å få et godt fysisk miljø som skal fremme barns utvikling og læring. Hvor mangler vi kompetanse? Det handler først og fremst om barns medvirkning. Dette er et spennende område som kan sees fra flere synsvinkler. I vår pedagogikk legger vi mye vekt på barns rett til å velge hva de vil holde på med innenfor de rammene som er satt. Her føler vi at medvirkning på hva dagen skal inneholde er ivaretatt. Vi føler at utfordringen vår til tider ligger i å håndtere sterkt utagerende barn og barn som er i konflikter eller som stenger hverandre ute fra lek. Vi ønsker både å gi barna muligheten til å påvirke egen hverdag, gjøre den lettere, mindre konfliktfylt og mindre frustrerende, og vi ønsker dyktige voksne som kan håndtere slike situasjoner på en god og løsningsfokusert måte. Vi har manglet verktøy å bruke til dette som kan fungere. Vår kultur er i utgangspunktet problem-orientert. Vi tror at hvis vi bare vet hva problemet er, så kan vi løse det. Slik viser det seg at verden ikke er. Vi ser at for å komme fram til gode løsninger, må vi jobbe med hvordan vi vil ha det og ikke hvordan vi ikke vil ha det. Det handler om språk, måten å prate til hverandre og om hverandre på. Språket er avgjørende i samhandling. Hvordan vi kommuniserer, hva vi sier og hvordan vi sier det, kan gjøre en forskjell. 5

6 Løsningsfokuser t tilnærming Løsningsfokusert tilnærming er en kommunikasjonsform, en samtale og intervjumetode som fokuserer på mestring, på selvtillit. Det viser håp og ønsker om det som er bedre. Det bidrar til å finne løsninger og de første små skrittene på vei mot noe som personer er mer fornøyd med. Løsningsfokusert tilnærming er framtids- og handlingsrettet, den fokuserer på det den enkelte selv ønsker å få til og gjøre annerledes. Det er fokus på det den enkelte selv ser kan fungere. Løsningsfokusert tilnærminger en måte å tenke på og forholde seg til andre mennesker og seg selv på. Tilnærmingen blir med godt utbytte brukt i skoler, barnehage, på arbeidsplasser, med mennesker som har psykiske problemer, mennesker som er i livskriser, som skal ta vanskelig valg og mennesker som er stoffavhengige. Metoden er nyttig i samarbeid, i bygging av relasjoner, for å få til et godt arbeids- og læringsmiljø, og ikke minst ved konflikter. Det kan også være en god støtte til å få fram potensialet i andre metoder. Vi ser at løft kan bidra til å vitalisere det vi allerede har og gi verktøy til oss. Hvilke kompetanseområder skal v i satse på? Hovedfokus blir på barns medvirkning o g p edag o g isk ledelse gj enn om språk som virkem iddel. Det er flere områder som går inn i hverandre og må jobbes med parallelt ut ifra den metoden vi har valgt. 6

7 Hvem skal være med på kompeta nseutviklingen? Vi ønsker å satse på hele personalgruppen, men ønsker å dele det i to parallelle løp. Et med hele personalgruppen og et med lederteamet. Vi ønsker ekstra kursing til lederteamet for at resultatene i prosjektet skal få en varighet ut over prosjektperioden, og at de skal opparbeide en egen kompetanse på det å være løsningsskapende i alt arbeidet. Vi ønsker at barna skal tilegne seg et utvidet språk repertoar for å kunne kommunisere istedenfor å løse konflikter og utfordringer fysisk. De skal få et verktøy til å medvirke i egen hverdag både overfor voksne og barn. Vi ønsker at p ersonalgrup p en skal bli enda bedre på samhandling med barn og hjelpe barna til å bli gode til å samhandle barna imellom. Hjelpe barna til å styrke den kompetansen de har til å sosialisere seg, si hva de vil og ikke vil. Vi ønsker også at personalet blir mer bevisst på hvordan måten man sier noe på er avgjørende på effekten. Vi ønsker at den p edag o g isk ledelsen skal få videreutvikle et felles ståsted og en felles forståelse for hvordan vi skal og barna kan løse ulike situasjoner. Vi ønsker å øke ledern es kompetanse i å lede, organisere læringsprosesser og opparbeide varig kompetanse på dette ved å tilby veiledning på prosessledelse. GJENNOMFØ RING AV KOMPET ANSEPLANEN Hva har vi aller ede gjort? Daglig leder har tatt grunnkurs i LØFT (Løsningsfokusert tilnærming). Ledergruppen (pedagogiske ledere og daglig leder) har kjørt en to-dagers samling i løsningsfokusert tenkning og metode. Tre av assistentene har vært på innføringskurs i løsningsfokusert tilnærming opp mot barn Hele personalgruppen har hatt et personalmøte og to sammenhengende planleggingsdager hvor vi har startet en utviklingsprosess. Parallelt med dette har vi begynt å tilnærme oss metoden med barn som har sterkere utagerende adferd enn det som kan vurderes innenfor normalen. Vi har erfart gode resultater på dette. 7

8 Hva ser vi for oss at vi ønsker å gjøre videre? Hele personalgruppen skal allerede i høst bruke to personalmøter og en planleggingsdag til arbeidet, og vi vil videre sette av to planleggingsdager til våren og flere personalmøter. Arbeidsmetoden baseres på løsningsfokusert tilnærming og en verdsettende kultur Prosjektet er prosessorientert, så vi vil sammen med veileder se hvor neste steg skal settes. Aktørene trekkes inn og bidrar slik at prosjektet tilhører den enkelte. Vi skal jobbe med løsningsfokusert tilnærming og en verdsettende kultur som metode og lære hvordan dette kan brukes i hverdagen vår sammen med barna og våre medarbeidere. Det vil bli foretatt evalueringer og korrigering av kurs utifra dette. Ledergruppen vil parallelt med dette få egen oppfølging i forhold til organisasjonsutviklingen som går på metoden Appriciative inquiry (på norsk: verdsettende undersøkelser). Denne metoden skal bidra til at kulturen skjer gjennom hver enkelt. En organisasjon består av enkeltmennesker. Organisasjonsutvikling handler om hva den enkelte ser av muligheter og hvordan de endrer sine holdninger og væremåte i samhandling med andre. Denne oppfølgingen skal skje gjennom to samlinger i halvåret med veiledning og delevalueringer underveis i prosessen. Hvordan skal kompetanseområdet utvikles? Vi vil satse på å jobbe målrettet gjennom å bruke personalmøter, planleggingsdager, avdelingsmøter og ledermøter i tillegg til egne samlinger for leder-teamet. Hovedmålet med prosjektet er at barna skal få mulighet til å medvirke i egen hverdag, men ved å jobbe med denne tilnærmingen vil det gi en synergi-effekt i forhold til personalets egne holdninger. Personalet får verktøy som kan brukes i mange flere situasjoner enn konfliktløsning blant barn. Det vil styrke evnen til løsningsfokusert samhandling med barn og personalet, metoden kan brukes i medarbeidersamtaler, foreldresamtaler og i veileding. Arbeidsformen Det vil være en blanding av undervisning, gruppearbeid, praksis, evaluering og veiledning og vi vil jobbe med ferdighetstrening og refleksjon. Hvordan skal det gjennomføres? Vi har knyttet til oss Pamela Aasand som skal være prosessveileder i prosjektet. Hun har hovedfag i pedagogikk og spisskompetanse innenfor feltet empowermentområdet. (dette innebærer blant annet: solution focused approach, Apprecative Inquiry, narrativ tilnærming, løsningsfokusert pedagogikk, løsningsfokuserte samtaler, team- og relasjonsbygging innenfor løsningsfokus og Brief Solution Mangement.) Pamela Aasand er pedagog og veileder, holder kurs og foredrag innenfor løft og Apprecative Inquiry. 8

9 Hvordan ønsker vi å legge opp prosjektet: Prosjektløp Hvordan vi tenker det utført Før evaluering hos foreldre, barn og Utforme en design på hva førevalueringen konkret personalet skal inneholde. Vi ser for oss å bruke et foreldremøte til å informere om prosjektet og ta en førevaluering gjennom gruppearbeid. Personalet tar en førevaluering gjennom individuelle samtaler og i grupper, både avdelingsvis og med hele personalgruppen. Barna intervjues av personalet. Ekstern hjelp (foredrag og veiledning) Faglig påfyll: Personalmøter og planleggingsdager høsten 07 Løft innføring og kursing av metoden (ca 12 timer) Tilspissing gjennom utprøvning i daglig Erfaringer i hverdagen, være deltagende virke med barna, evaluere underveis. observatører, skrifteliggjøre det vi erfarer og intervjue personalet. Evaluere på avdelingsmøter og Faglig påfyll: Videre kursing i metoden med gruppearbeid og evaluering. (ca 20 timer) Dokumentere, dele erfaringer, reflektere, justere. Lederutvikling Faglig påfyll: Videre kursing i metoden, oppfølging og korrigering av kursen. ledermøter. Planleggingsdager og personalmøter våren 2008 Evaluere og reflektere med hele personalgruppen / avdelingsvis / funksjonsvis dagers samlinger 3 Planleggingsdager og 5 personalmøter neste barnehageår. (2008 / 2009) Sluttevaluering Det vil være en kvantitativ evaluering hvor foreldre, barn og personalet er med på å evaluere etter noen gitte kriterier. Denne evalueringen vil sammenlignes med førevalueringen som inneholder de samme kriteriene. Den skriftelige dokumentasjonen som er gjort underveis vil også være med i sluttevalueringen. Vi vil etter denne prosessen sitte igjen med et stort rå materiale som vi kunne tenke oss å skrifteliggjøre, slik at det kan være tilgjengelig for andre som måtte ønske å høste av våre erfaringer med bruk av en løsningsfokusert tilnærming som metode. Dette er ikke med i prosjektets økonomiske rammer, men vi ser muligheten for eventuelt å kunne søke midler til dette på et senere tidspunkt. 9

10 EVALUERI NG Hva skal vi evalu ere? Vi ønsker å evaluere effekten av hvordan en løsningsfokusert tilnærming kan være med på å skape endring i barns måte å medvirke i sitt eget liv, både muntlig og gjennom kroppsspråk, gjennom adferd og reflektering. Vi vil evaluere hvordan barna handler overfor andre barn og voksne de omgir seg med. Vi ønsker også å evaluere hvordan personalet opplever endring i adferd hos barnet og i personalgruppen gjennom å bruke en løsningsfokusert metode i kommunikasjon med dem på. Hvordan skal vi eva luere? Det vil stort sett bli brukt kvalitative metoder for å evaluere, da kvantitative metoder vil være vanskelig i forhold til den metoden vi tar i bruk. Vi vil ta en førevaluering med foreldre, barn og personalet i forhold til gitte kriterier. Vi vil dokumentere underveis gjennom deltagende observasjon, praksisfortellinger, intervjuer med barn og samtaler med personalet individuelt og i grupper. Vi vil ta en sluttevaluering med foreldre, barn og personalet i forhold til gitte kriterier. Vi ønsker å sammenligne før- og etterevalueringen opp mot den dokumentasjonen som er gjort gjennom prosjektperioden. 10

11 Resultatet av dette prosjektet ønsker vi å dokumentere i et hefte slik at andre som måtte ønske å dra nytte av våre erfaringer kan ha mulighet til det. BUDSJETT VÅREN timers LØFT-kurs for daglig leder 0,- HØS TEN dagers ledersamling Kursholder 8000,- Lokaler, lunch, kaffe og frukt 4670,- Å møte det enkelte barnet 1800,- 3 assistenter deltok på en kursrekke VÅREN 2007 Personalmøte innføring og forventninger, Kursholder 1200,- Disponerer egne lokaler 2 planleggingsdager på Hillestad Kursholder ,- Kurslokaler, lunch og kaffe 4 230,- Overnatting på hytter ,- Investerte midler fram til nå: ,- HØS TEN 2007 / VÅREN 2008 Førevaluering, Design, informasjon /møte og gruppearbeid 4500,- 3 planleggingsdager, 4 personalmøter ,- (ca 30 timer) Kurslokaler: 0,- Egne lokaler for personalmøtetene Lokaler til 3 planleggingsdager ,- 4 dager med ledersamlinger Kursholder ,- Lokaler ,- Veiledning og oppfølging gjennom hele prosessen dette året. kr ,- 750,- pr time Totalt 07/ ,- HØS TEN 2008 / VÅREN Planleggingsdag - høst ,- 2 personalmøter - høst 2 planleggingsdager - vår 3 personalmøter vår Kurslokaler ,- Sluttevaluering ,- Foreldre 3 timer gruppeevaluering Personalet 7-8 timer fordelt. Totalt 08/ ,- 11

12 EIERS BIDRAG VÅREN timers LØFT-kurs for daglig leder HØS TEN dagers ledersamling Kursholder 8000,- Lokaler, lunch, kaffe og frukt 4670,- Å møte det enkelte barnet 1800,- 3 assistenter har deltatt på kursrekke VÅREN 2007 Personalmøte innføring og forventninger, Kursholder 1200,- Disponerer egne lokaler 2 planleggingsdager på Hillestad Kursholder ,- Kurslokaler, lunch og kaffe 4 230,- Overnatting på hytter ,- Totalt utlegg til eksterne: ,- Barnehagen har som vist i tabellen over allerede bidradd økonomisk gjennom innføring i forsterkende metoder som løsningsfokusert tilnærming. I tillegg til summene som står i tabellen kan man regne inn overtid for kurs på kvelden, lønn for de som har fri, de dagene heldagskursene holdes, reise og vikarerutgifter når de pedagogiske lederne er borte på samling. Vi vil fortsette å legge inn midler til å dekke lokaler (se busjett), bevertning på planleggingsdager, vikarer, og eventuelle uforutsette utgifter i neste års budsjett. Vi vil framover også måtte legge ekstra mye tid inn i observasjoner, skriftliggjøring, intervjuer og samtaler med barn, foreldre og personale som skal være med som en del av prosjektet. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Det søkes totalt midler på kr ,- fordelt over 2 år. 1. prosjekt år kr ,- 2. prosjekt år kr ,- For å få et best mulig resultat av prosjektet ser vi det som nødvendig å kunne drive prosjektet i minst 2 år som innebærer en før- og sluttevaluering og dokumentasjon underveis. 12

13 Barns medvirkning Pedagogisk kompetanse Språk som virkemiddel 13

14 14

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Likestilling i barnehagene

Likestilling i barnehagene Likestilling i barnehagene Rapport fra fire barnehager i Hedmark 2010 Nina Johannesen og Mona Renolen 0 Forord Likestillingssenteret takker Fylkesmannen i Hedmark ved seniorrådgiver Annebjørg Soleim for

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage.

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Prosjektet Likestilling i barnehagene Likestillingssenteret 2010 Innledning Prosjektet

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer