STYRKING AV ANSATTES TVERRKULTURELLE KOMPETANSE Prosjekt i regi av Flyktningekontoret & Tolketjenesten i Bærum kommune 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRKING AV ANSATTES TVERRKULTURELLE KOMPETANSE Prosjekt i regi av Flyktningekontoret & Tolketjenesten i Bærum kommune 2007"

Transkript

1 STYRKING AV ANSATTES TVERRKULTURELLE KOMPETANSE Prosjekt i regi av Flyktningekontoret & Tolketjenesten i Bærum kommune 2007 Detaljpresentasjon av kursdagene: 1. Kurs for barnehageansatte, 8. November 2007 (1 dag) Høgskolelektor Kari Spernes stod for det pedagogiske opplegget denne dagen med unntak av foredraget om tolkebruk. Opplegget var pedagogisk variert, med veksling mellom foredrag, dialog, film og gruppearbeid. 30 kursdeltakere; pedagogiske ledere i barnehager eller barnehageansatte. Bidra til refleksjon rundt egne holdinger til minoriteter i daglig virke, samt tilegne seg noen metoder og verktøy som egner seg godt i dialog med minoritetsforeldre. Del 1. Rammeplanen for barnehageopplæring er premissleverandør for hvilke verdier skal forfektes i barnehagen ift mangfold. Rammeplanen blir da satt opp mot hverdagen i barnehagen. Hvordan utspiller verdiene i rammeplanen seg i praksis i forhold til for eksempel samarbeid med minoritetsforeldre? Hvilke holdninger gjenspeiler seg i møtet med foreldrene? Refleksjon omkring hvordan det kan oppleves for barna om barnehageansatte omtaler deres foreldre som: De forstår jo ingenting. Holdninger og verdier ble problematisert med utgangspunkt i erfaringer fra FOG prosjektet. Verktøy for samarbeid med minoritetsforeldre presentert. Bla. et brikkespill for å få foreldrene i dialog om hva de er opptatt av at barna deres skal lære og hvem som skal lære barna dette. Brikkespillet kan brukes som utgangspunkt for å komme i reell dialog med familien om hvordan barnehagen og foreldrene skal samarbeide for barnets beste. Presentasjon av film om barnehageoppstart og skolehverdag i Norge. Film av med og for minoritetsfamilier. Kan brukes som verktøy i presentasjon av hva en norsk barnehage er, og hva som forventes av foreldre. Forklare alle selvfølgeligheter nøye, flere ganger, bruk av tolk / oversatt materiale. Muligheten for å tilpasse foreldremøtene for minoritetspråkelige bruk av tolk på møter, evt. ha formøter for minoritetsforeldre ved behov. Del 2: Bruk av tolk og presentasjon av tolkens- og tolkebrukerens rolle ved prosjektleder og koordinator av tolketjenesten Katarina Ljusic. Standard informasjonspakke levert på flere av kursdagene: Foredrag om tolkenes rolle. Presentasjon av UDIs video om bruk av tolk og ulike caser som problematiserer både tolkens rolle og tolkebrukerens rolle. Plenumsdiskusjon om å være tolkebruker, og viktigheten av bruken av enkel og konkret informasjon både muntlig og skriftlig.

2 2. Kurs for ansatte i skole/ SFO, november 2007 (2 dager) *Dag 1 Prosjektleder og samfunnsviter Mona Abdel-Fadil var pedagogisk ansvarlig. Dagen inneholdt et variert opplegg med filmvising, refleksjon i plenum (18 personer) og foredrag og dialog. De påmeldte var lærere. Refleksjon rundt hvordan det er for et barn å flykte fra krig, overgangen til et nordisk land generelt, men spesielt ift skole og sosialisering. Refleksjon omkring hvorvidt lærere og skolen kan ta bedre vare på elevene med flyktningbakgrunn. Refleksjon rundt makten til medier og stereotypier ift identitetskonstruksjon blant minoritetsungdom. Del 1: Presentasjonen av filmen Zozo. Filmen er laget av libanesisk fødte Josef Fares, regisøren bak Yalla Yalla. Zozo bevarer den karakteristiske varme humoren, men presenterer et langt mer alvorlig tema, å flykte fra krig og nære bånd, og havne i et Skandinavisk land. Det er en sår og vakker beretning om nære relasjoner, brudd på nære relasjoner, forvirring, sorg, kjærlighet og håp. Filmen er delvis selvbiografisk. Zozos møte med Sverige gir et innblikk i hvordan overgangen til et land som Sverige eller Norge kan fortone seg for et barn som kommer fra Midtøsten. Filmen ble brukt som utgangspunkt for videre refleksjon for å øke forståelsen om enkelte barns opplevelser av både krig, men også møtet med en ny verden. Flere av lærere responderte at filmen bør brukes i undervisningen av barn. Anbefalingen fra Abdel-Fadil er å utvise forsiktighet da en slik film kan virke forløsende på barn som har krigsopplevelser. Må både forberede barna på forhånd, og sikre et slags ettervern særlig for barn som selv har opplevd liknende forhold. Del 2: Truede identiteter; identitetsarbeid blant unge muslimer i Norge Grov skisse over teorier om identitet og tidligere forskning på flerkulturelle barn. Rask innføring i begrepet identitet og hvordan det i stor grad forstås i dag. Kobling opp mot alle menneskers sammensatte identiteter ikke bare flerkulturelle ungdom. Tabloide framstillinger av islam ikke lenger bare forbeholdt tabloide medier eksempler fra antatte seriøse medier. I det offentlige rom finnes det en rekke indisier på at det skilles mellom kategorien nordmenn og muslim. Eksempler på minoritetsungdom ser seg selv som både norske, muslimer, og en annen nasjonal identitet men at de kan stadig vekk oppleve at identiteten muslim er under angrep og - omdefineres fra en positiv selvidentitifsering til en negativ tilskrevet identitet. På hvilken måte innvirker negative stereotypier i identitetskonstruksjon? Identitet som både muslim og norsk er under angrep. Hvordan forsvarer så ungdommene seg mot slike angrep? 5 mulige strategier (presenteres som analytiske verktøy): studere og spre ekte islam, humoristisk forsvar, distansere seg fra majoritetssamfunnet, distansere seg fra minoritetssamfunnet og militant/ voldelig forsvar.

3 *Dag 2 Høgskolelektor og psykolog Sunil Loona var pedagogisk ansvarlig for ½ dag med foredrag og dialog, og oppgaver. Tolkebruk v/ prosjektleder og koordinator for tolketjenesten Katarina Ljusic. Standard på alle kurs. (For mer info se kurs for barnehageansatte). Refleksjon rundt tospråklighet fra et kognitivt perspektiv. Reflektere rundt egen praksis og pedagogiske opplegg omkring tospråklighet og morsmålsundervisning. Å få et bevisst forhold til bruk av tolk. Del 1. Foredraget Språk, tenkning og tospråklighet ved psykolog Sunil Loona: Innføring i kognitiv utvikling hos mennesker. Først begrepsdannelse så språklig referanser betydninger av ord. Begrepsdannelsen i hjernen grunnlaget for språk. Du kan ikke formilde en idé du ikke har på et språk du har. Først begrepsdannelse og forståelse, så språk, så overførbart til alle språk. Dvs. Dersom du ikke har tilstrekkelig begrepsforståelse vil dette forplante seg til alle de språkene du evt. måtte tilegne deg etter hvert. Begrepsdannelsen i hjernen grunnlaget for språk. Vi bør lære slik hjernen fungerer dvs. gjennom systematiske begrepsdannelse: altså samlebegrep så delbegreper, eks: kropp; hånd, fot osv. Vi bør ikke pugge en tilfeldig sammensatt alfabetisk ordliste bestående av for eksempel navn på mineraler blandet med andre tilfeldig utvalgte ord. Jobber man systematisk ift begreper også i tilegning av nytt språk, vil eleven lettere kunne henge de nye ordene i det nye språket på allerede eksisterende begreper. Læringen vil da gå raskere og forståelsen øker samt forståelsen vil bli dypere lettere for å abstrahere som er et kriterium for å klare seg videre i skolen. Manglende begrepsdannelse illustrert ved eksempler på testresultater Morsmålslærere bør ikke fungere som tolker. Bør undervise ut i fra egen begrepsforståelse og referanserammer slik at barna får ta del i flere referanserammer og har større forutsetninger for å forstå. Det hjelper ikke å få den samme referanserammen på et annet språk, dersom du mangler referanserammen. Uheldig at morsmålslærer ikke er noen prioritert gruppe, har dårlige og usikre arbeidsforhold og brukes uhensiktsmessig når de først brukes. Har man først dekodifisert lesekoden på et alfabet, er overføringen til et nytt alfabet lekende lett. Derfor bør alle alfabetiseres. Illustrert ved lynkurs i hindi. Del 2. Rektor ved Gran skoles innlegg gikk ut pga sykdom. Ble erstattet ved plenumsdiskusjon av synspunkter på Sunil Loonas undervisningsbolk, relevans for skolen ledet av Mona Abdel-Fadil samt presentasjon av verktøy for samarbeid med foreldre i BHG som kan tilpasses skole. Del 3. Tolkebruk v/ prosjektleder og koordinator for tolketjenesten Katarina Ljusic. Standard på alle kurs. (For mer info se kurs for barnehageansatte).

4 3. Åpne dager for alle ansatte i Bærum kommune (2 dager) *Dag 1 Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen? Foredrag ved både Mona Abdel-Fadil & høgskolelektor og antropolog Jai Ganapthy. Inndeling i 3 grupper på ca 10 personer for gruppeveiledning. Gruppene var delt inn på tvers av etater, og veilederne veiledet ikke personer de til daglig har et tett samarbeid med. Gruppeveiledere var Kine Prytz Skarheim, antropolog og rådgiver ved Flyktningekontoret, Mona Abdel-Fadil og Jai Ganapthy. Tolkebruk ved Katarina Ljusic. 40 påmeldte, 30 som møtte. Det var en veldig bredde på tjenestesteder og stillinger i kommunen. Gi en teoretisk innføring i hva som farger møtet med den andre, stimulere til refleksjon omkring egne fordommer, og reaksjoner. Gruppeveiledning ift konkrete jobbsaker som ble opplevd som vanskelige, bygge på gruppens iboende kunnskap og erfaringsgrunnlag. Del 1. Foredrag v/samfunnsviter og prosjektleder Mona Abdel-Fadil. En innføring i ulike fallgruver i tverrkulturell kommunikasjon. Problematisering av antakelsen av at det er lett å kommunisere med majortitetsbefolkningen og vanskelig å kommunisere med minoriteter. Problematisering av at nordmenn er en homogen gruppe, og resten av verden er en homogen gruppe. Ubevisste tankemønstre som farger kommunikasjon. Ingen oppskrift i hvordan kommunisere med dem å oppdrive. Presentasjon av fallgruver som sperrer for god kommunikasjon og ulike hypoteser man har om den andre som man kun søker bekreftelser på. Informasjon og budskap må tilpasses til alle målgrupper/ mottakere. Når det gjelder minoriteter kan det være enda større barriere ift språklige utfordringer, og manglende felles referanseramme. Vi må alltid kommunisere det vi tar for gitt. Stiller store krav til kommunikasjonskompetanse. Du er ditt beste kommunikasjonsverktøy. Del 2. Foredrag ved sosialantropolog Jai Ganapathy. Hva gjør møtet med den fremmede med meg? Hvilke mekanismer og følelser er det som vekkes i meg? Utfordringen av tatt for gittheter, utfordrer mitt verdensbilde. Blir den fremmede truende? Klarer jeg å ta innover meg at det finnes flere sannheter, verdensbilder, tatt for gittheter? Hvordan takler jeg de følelsene som oppstår i meg i møte med den fremmede? Del 3. Gruppeveiledning. Kort presentasjonsrunde, fornavn og tjenestested Runde med å legge fram aktuelle utfordringer og problemstillinger fra jobben, som man ønsket å få innspill fra gruppen på. Utvelgelse av case.

5 Del 4. Hele gruppen fikk komme med innspill til veilanden. Problemstillingene som var tatt opp til veiledning er taushetsbelagt og kan ikke refereres i denne rapporten. 1 konkret case ble gjenstand for veiledning i 2 av gruppene. I en 1 gruppe ble 2 ulike konkrete caser gjenstand for veiledning. Tolkebruk v/ prosjektleder og koordinator for tolketjenesten Katarina Ljusic. Standard på alle kurs. (For mer info, se kurs for barnehageansatte). *Dag 2. Del 1: Foredraget Når identiteten velger oss ved Sunil Loona. Globalisering, innvirkningen på individets selvforståelse, og eksempler på selvindentifikasjon. Del 2: Foredraget Truede Identiteter: Identitetsarbeid blant unge muslimer i Norge - ved Mona Abdel-Fadil Temaer som den (se over). 4. Homestart - 14 november 2007 (1 time) Foredrag (1 time) ved Mona Abdel-Fadil, samfunnsviter og prosjektleder. Målgruppe: Frivillige som ønsker å knytte seg som familiekontakt i familier med minoritetsbakgrunn. Familiekontaktene tilbyr avlastning i familier med små barn i inntil 1 år, maks. 4 timer i uken. Bidra til økt kunnskap om flyktninger og kommunens arbeid med flyktninger. Stimulere til refleksjon over egne holdninger til både seg selv, og andre og det tatt for gitte ift hva som oppfattes som naturlig og riktig. Være bedre beredt til å møte familier med andre ideer og vaner enn det man selv tar for gitt. Problematisere ideen om at det kun finnes en norsk kultur. Flyktningekontorets arbeid knyttet til introduksjonsloven. Presentasjon av variasjonen blant individene flyktningekontoret jobber med. Presentasjonen av måloppnåelse i f t jobb. Spesielt fokus på utfordringer i kommunikasjon med familier med minoritetsbakgrunn. Problematisering av rollen som familiekontakt, og problematisering av normative antakelser, spørsmål og hjelp.

6 5. Vox 13. november 2007 (1 time) Rammer: Foredrag (1 time) ved Mona Abdel-Fadil. Målgruppen var lærere og ledere ved voksenopplæringsentrene i Oslo og Akershus. Ca. 100 deltakere. Foredragestittel: Forventinger til det flerkulturelle møtet i arbeidslivet: Hvordan forberede elev og arbeidsgiver på møtet med hverandre? Å problematisere enkelte elementer av den utvidede rollen som lærere ved VO har. Belyse der den ikke strekker til og trekke fram hvilke virkemidler som fungerer i overgangen til jobb for VO-elever. Stimulere til refleksjon over egen rolle og kompetanse. Viktigheten av at elever forstår og kan bruke ekte norsk. Lærere og kontaktpersoner blir ofte mestere i å forstå gebrokken norsk. Og å forstå gebrokken norsk avgjørende for mestringsopplevelse. Viktig å satse enda mer på mer reell norsktrening -> styrker elvenes sjanser i det virkelige liv. Problematisering av lærers rolle ift å være veiledere av sosialkoder og akseptert sosial adferd i og utenfor jobb. Ikke alle lærere som behersker kodene selv. Forventningsavklaring ift det praktiske både hos elev og lærer, arbeidstid, møter i arbeidstiden, arbeidsoppgaver. Avklare om det er noen begrensninger ift religiøs tro, og i så fall om arbeidsgiver aksepterer dette. Bør ha et bindeledd som forhandler kontrakt og megler ved evt. misforståelser. Utnevnelse av fadder som ønsker oppgaven. Avklare hva arbeidsgiver forventer av arbeidstaker, og om arbeidstaker kan oppfylle dette. Viktig at arbeidsgiver er tydelig på forventninger ift arbeidskultur, møtekultur, hvordan uttrykke misnøye, effektivitet osv. Mange konflikter oppstår pga misforståelser eller uavklarte forventninger. Ikke behandle minoriteter annerledes ift faglig kvalitet men må sikre at forventinger er tydelig kommunisert, og ikke minst forstått. 6. Sosialmedisinsk poliklinikk 7. og 21. november 2007 (2 halve dager) 2 halve dager interaktiv foredrag og plenumsdiskusjon. Hele opplegget v/ Mona Abdel-Fadil samfunnsviter og prosjektleder. Sosialmedisinsk poliklinikk tilbyr behandling til personer som har rus - eller spilleavhengighetsproblematikk ansatte deltok; behandlere; psykologer, psykologspesialister, sosionomer, klinisk sosionomer eller psykiatrisk sykepleiere. Tjenesteleder også representert. Alle deltakere inngår i direkte pasientkontakt, i behandlerrollen. Informere om flyktninger, og flyktningekontorets arbeid med flyktninger med spesielt fokus på helse og arbeidskvalifisering. De-mystifisere møte med den andre. Problematisere rundt hvorvidt man trenger å te seg annerledes når man møter minoritetsbefolkningen. Utveksle ideer om videre kontakt og behandling av flyktningmålgruppen hvor både rus og spilleavhengighet dessverre er en økende problematikk som avdekkes.

7 Del 1. Presentasjon av flyktningekontorets arbeid ift introduksjonslovenen Særlig vekt på tilpassning av programmet for helse, Migrasjon og flyktningehelse ift vår målgruppe og introprogram Dilemmaer knyttet til veldig friske som er alt annet enn psykisk friske Utfordringer ift helsevesenet Del 2. Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen? En innføring i ulike antakelser om den andre som preger og sperrer for god kommunikasjon. Diskusjon og veiledning ift konkrete utfordringer i arbeidsfeltet sosial medisinsk poliklinikk. Bruk av tolk i behandling. Problematisering av ulike syn på behandling. Hvem sin definisjon av behandlende effekt er maktbærende? - Behandlerens eller den som går til behandling? Utfordringer knyttet til ulike persepsjoner om behandling egen indre motivasjon for å slutte å ruse seg, som bygges opp over tid vs. formanende ikke drikk til neste gang som kan virke. Hva vil ha best effekt over tid? Ensomhet som kureres ved oppfølging/behandling/ menneskelig kontakt som er forutsigbar. Hvordan nå flyktningemålgruppen med behandlingstilbud? Konkrete tips ble fremmet: Utarbeidelse av enkel brosjyre oversatt til flere språk, som kunne distribueres ved sosialkontor, flyktningekontoret, BKVO, og legekontor feks. Foredrag på BKVO: Hvem er sosialmed. Poliklinikk. Hvordan jobber de? Og, hva slags hjelp man kan få der? Legge igjen brosjyrer slik at ingen trenger å innrømme foran alle de andre hva dere problem er. Normalisere uten å henge ut noen. Det må være målet. 7. Kurs for tolker 29. november 2007 (1 dag) Heldagskurs med variert pedagogisk opplegg ved veileder i kommunikasjon, Liv Brauer. Kombinasjon av foredrag, plenumsdiskusjon og gruppearbeid. Bidra til å styrke profesjonaliteten til tolkene, både erfarne og nye. Bidra til refleksjon over egen rolle og både ift etikk og kommunikasjon og samtaleteknikk. Problematisering av profesjonalitet og rolleforståelse Plenums diskusjon ift konkrete dilemmaer tolker kommer opp i Gjennomgang av etiske regler for tolker og hva dette betyr i praksis Teoretisk innføring om kommunikasjon via tolk Gruppeøvelse om samtaleteknikker

8 8. Veiledningstorg desember 2007 (halv dag) Interaktivt undervisningsopplegg (halv dag) med utgangspunkt i foredraget Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen? ved Mona Abdel- Fadil samfunnsviter og prosjektleder. Kursdeltakere: skrankepersonell sentralt ved informasjonsdesken samt andre sentrale resepsjoner for eksempel bibliotek. 8 personer. Veiledningstorg går ut på å yte bedre service til befolkningen i Bærum, og er i oppstartsfasen. Målet er at publikum skal kunne veiledes enten til riktig kontor/avdeling eller få praktisk bistand for eksempel med utfylling av skjema - der og da. Presentasjon av Flyktningekontorets arbeid, målsettinger og resultater Problematisering av ansvar for minoriteter som trenger hjelp til feks utfylling av skjemaer, eller se over jobbsøknad. Problematisering av tydelig rolleavklaring vs. empati vs. å ansvarsplassere /ansvarsfraskrivelse med utgangspunkt i reelle hendelser/ problemstillinger Hvordan fortoner det seg når andre etater ikke tar ansvaret? Veiledning av konkrete caser, i form av en uformell diskusjon framfor strukturert veiledningssesjon, pga av høy aktivitet i gruppa underveis.

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB Hva er en veileder? Veilederen gir en oversikt over viktige metodiske, juridiske og praktiske hensyn som bør

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Hva lærer man på tolkebrukerkurs?

Hva lærer man på tolkebrukerkurs? Hva lærer man på tolkebrukerkurs? Offentlige tjenester på hundre språk? Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013. Grand hotel, Oslo Tatjana Radanović Felberg Førsteamanuensis

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET LEVEL:START En god start på samlivet OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET Innhold INNLEDNING...2 KURSREGLER... 3 ARBEIDSOPPLEGG... 3 1 FORVENTNINGER... 5 Tankekart... 5 Stikkord til kolasjen... 6 2 KOMMUNIKASJON...

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Arbeidslivsfag Tema: HMS Trinn: 8 Tidsramme: 8 uker (Undervisningen pr uke er lagt opp slik at elevene har en undervisningstime 45 min i klasserom, og tre praktiske undervisningstimer

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

Praksis for PPU-studenter ved ILS

Praksis for PPU-studenter ved ILS Praksis for PPU-studenter ved ILS Inga Staal Jenset vår 2012 Teori og praksis Observasjon og ulike verktøy for observasjon Veiledning Skolebesøk Teori-praksis problematikken Teoretisk kunnskap er en helt

Detaljer

Standardkontrakt for veiledning i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning

Standardkontrakt for veiledning i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning 1 Standardkontrakt for veiledning i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning Parter: Veileder og psykolog -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Einar Aadland og Asbjørn Kaasa. Organisasjonsetikk. Hvordan drive etisk refleksjon i flerkulturelle organisasjoner?

Einar Aadland og Asbjørn Kaasa. Organisasjonsetikk. Hvordan drive etisk refleksjon i flerkulturelle organisasjoner? Einar Aadland og Asbjørn Kaasa Organisasjonsetikk. Hvordan drive etisk refleksjon i flerkulturelle organisasjoner? 1 Utgangspunkt: Etikk i helse og omsorgssektoren handler om service og kvalitet. Det handler

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Erfaringer og tiltak fra OT/PPT

Erfaringer og tiltak fra OT/PPT Hvordan kan vi forstå mestring av skolehverdagen i lys av psykisk helse? Erfaringer og tiltak fra OT/PPT Ved Laila Caradoon og Hanne Kvam Rådgiversamling i Bergen, 6. november 2012. Erfaringer fra videregående

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Innhold. Del I Innføring i veiledning...21. Forord...15. Innledning...17 Introduksjon til boken...19

Innhold. Del I Innføring i veiledning...21. Forord...15. Innledning...17 Introduksjon til boken...19 Veiledning_BOOK.book Page 3 Friday, November 28, 2008 9:34 AM Innhold Forord...15 Innledning...17 Introduksjon til boken...19 Del I Innføring i veiledning...21 Kapittel 1 Veiledning i en lærende organisasjon

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Flerspråklighet en ressurs eller et problem???

Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Noe å tenke over : Hvorfor var det slik at fransktalende barn var stolte over sitt morsmål mens barn med arabisk ønsket å skjule? Er det slik at flerspråklighet

Detaljer

Høgskolelektor Mette Bunting Høgskolen i Telemark VEILEDNING OG VURDERING

Høgskolelektor Mette Bunting Høgskolen i Telemark VEILEDNING OG VURDERING Høgskolelektor Mette Bunting Høgskolen i Telemark VEILEDNING OG VURDERING 1 Innhold Begrepsavklaring Veiledning Vurdering Relasjon veiledning, vurdering og ledelse Erfaringer fra en skole 2 Leder som veileder

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Bakgrunn England: Improvement Foundation Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Norge: Pensjonistforbundet + Kunnskapssenteret og Sandefjord kommune Lyst på livet til Norge Pilotprosjekt

Detaljer

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning.

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning. PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE I GYLDENPRIS BARNEHAGE 2012 Bakgrunn Gyldenpris har alltid hatt et stort fokus på omsorg og nære relasjoner i barnehagen. Personalet har vært bevisst sin rolle i forhold

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Rica Dyreparken Hotell 14-02/15-02 2014 Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten

Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten 1 Hva finner du i dette heftet? Dette heftet er for skoleledere, yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører, fellesfaglærere og deres

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon Velkommen til introduksjon BETTY SANDVIK DØBLE 2014 Introduksjon til ABC modellen Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014 19 fylker 428 kommuner Befolkning i Norge April 2014 5 124 383 ca 4,5

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene

Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene 104513 GRMAT Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene 140101.indd 1 02.07.14 13:27 Innhold Kapittel 1 Fagdidaktisk tenkning

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Tryg Tilbake Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Kom trygt tilbake på jobb Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Læringsmål i muntlige ferdigheter

Læringsmål i muntlige ferdigheter Læringsmål i muntlige ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 FRA BARNEHAGE TIL FAST JOBB: MYE MORO OG LITT STREV ERFARINGER & REFLEKSJONER KRISTIAN BOGEN Tre viktige rettesnorer Alminneliggjøre ( Normalitetens mangfold ) Inkludere

Detaljer

Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006).

Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006). Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006). Etnisitet og kultur Majoritet og minoritet oss og de andre

Detaljer

Strategisk plan 2015 Oslo VO Sinsen

Strategisk plan 2015 Oslo VO Sinsen Strategisk plan 2015 Oslo VO Sinsen Oslo Voksenopplæring Sinsen har følgende satsningsområder skoleåret 2015 1. Elevenes fem grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret 2. Legge grunnlag for en dialogbasert

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet 1 Verden i dag Migrasjon, 1990-2000: 175 mill. i 2000 (x4 jf. 1975) og 230 mill. innen 2050 Kilde: Population Action

Detaljer

Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO

Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO Forstå grunnlag for kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker i en arbeidssituasjon, som for eksempel mellom leder/underordnet, mann/kvinne, ung/gammel, frisk/syk

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi Innhold Innledning... 11 Mottakelighet... 12 Konteksten... 13 Ressurser... 13 Kulturen... 14 Følelser... 15 Mening... 16 Selvtillit... 16 Autonomi... 17 Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling...

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann www.ks.no/etikk-kommune 2 Hvorfor bør etisk refleksjon helst ha en LEDER som er tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter? 3

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

Kompetanseplan i migrasjonspedagogikk for skoler med innføringsklasser

Kompetanseplan i migrasjonspedagogikk for skoler med innføringsklasser FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE Nøstegaten 58A, 5011 Bergen Postboks 7700, 500 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 5 fagavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Til Innføringsskoler Deres

Detaljer

Normalitetens komplekse individualitet

Normalitetens komplekse individualitet Normalitetens komplekse individualitet I mine filosofiske samtaler med rusavhengige i Bjørgvin fengsel, merket jeg meg tidlig at begrepet det normale gjentok seg i de mange samtaler. Ikke ut fra en fortelling

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Nevropedagogikk hva er det?

Nevropedagogikk hva er det? Nevropedagogikk hva er det? Nevropedagogikk er samspill mellom pedagogikk og nevropsykologi Egentlig god pedagogikk der en tar hensyn til elevens læreforutsetninger Nevropedagogikk er anvendt nevropsykologi,

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 INNLEDNING Kompetanseplanen er laget for Snehvit familiebarnehage. Hva sier «Rammeplanen for barnehager» om kompetanse? «Som pedagogisk samfunnsinstitusjon

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer