STYRKING AV ANSATTES TVERRKULTURELLE KOMPETANSE Prosjekt i regi av Flyktningekontoret & Tolketjenesten i Bærum kommune 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRKING AV ANSATTES TVERRKULTURELLE KOMPETANSE Prosjekt i regi av Flyktningekontoret & Tolketjenesten i Bærum kommune 2007"

Transkript

1 STYRKING AV ANSATTES TVERRKULTURELLE KOMPETANSE Prosjekt i regi av Flyktningekontoret & Tolketjenesten i Bærum kommune 2007 Detaljpresentasjon av kursdagene: 1. Kurs for barnehageansatte, 8. November 2007 (1 dag) Høgskolelektor Kari Spernes stod for det pedagogiske opplegget denne dagen med unntak av foredraget om tolkebruk. Opplegget var pedagogisk variert, med veksling mellom foredrag, dialog, film og gruppearbeid. 30 kursdeltakere; pedagogiske ledere i barnehager eller barnehageansatte. Bidra til refleksjon rundt egne holdinger til minoriteter i daglig virke, samt tilegne seg noen metoder og verktøy som egner seg godt i dialog med minoritetsforeldre. Del 1. Rammeplanen for barnehageopplæring er premissleverandør for hvilke verdier skal forfektes i barnehagen ift mangfold. Rammeplanen blir da satt opp mot hverdagen i barnehagen. Hvordan utspiller verdiene i rammeplanen seg i praksis i forhold til for eksempel samarbeid med minoritetsforeldre? Hvilke holdninger gjenspeiler seg i møtet med foreldrene? Refleksjon omkring hvordan det kan oppleves for barna om barnehageansatte omtaler deres foreldre som: De forstår jo ingenting. Holdninger og verdier ble problematisert med utgangspunkt i erfaringer fra FOG prosjektet. Verktøy for samarbeid med minoritetsforeldre presentert. Bla. et brikkespill for å få foreldrene i dialog om hva de er opptatt av at barna deres skal lære og hvem som skal lære barna dette. Brikkespillet kan brukes som utgangspunkt for å komme i reell dialog med familien om hvordan barnehagen og foreldrene skal samarbeide for barnets beste. Presentasjon av film om barnehageoppstart og skolehverdag i Norge. Film av med og for minoritetsfamilier. Kan brukes som verktøy i presentasjon av hva en norsk barnehage er, og hva som forventes av foreldre. Forklare alle selvfølgeligheter nøye, flere ganger, bruk av tolk / oversatt materiale. Muligheten for å tilpasse foreldremøtene for minoritetspråkelige bruk av tolk på møter, evt. ha formøter for minoritetsforeldre ved behov. Del 2: Bruk av tolk og presentasjon av tolkens- og tolkebrukerens rolle ved prosjektleder og koordinator av tolketjenesten Katarina Ljusic. Standard informasjonspakke levert på flere av kursdagene: Foredrag om tolkenes rolle. Presentasjon av UDIs video om bruk av tolk og ulike caser som problematiserer både tolkens rolle og tolkebrukerens rolle. Plenumsdiskusjon om å være tolkebruker, og viktigheten av bruken av enkel og konkret informasjon både muntlig og skriftlig.

2 2. Kurs for ansatte i skole/ SFO, november 2007 (2 dager) *Dag 1 Prosjektleder og samfunnsviter Mona Abdel-Fadil var pedagogisk ansvarlig. Dagen inneholdt et variert opplegg med filmvising, refleksjon i plenum (18 personer) og foredrag og dialog. De påmeldte var lærere. Refleksjon rundt hvordan det er for et barn å flykte fra krig, overgangen til et nordisk land generelt, men spesielt ift skole og sosialisering. Refleksjon omkring hvorvidt lærere og skolen kan ta bedre vare på elevene med flyktningbakgrunn. Refleksjon rundt makten til medier og stereotypier ift identitetskonstruksjon blant minoritetsungdom. Del 1: Presentasjonen av filmen Zozo. Filmen er laget av libanesisk fødte Josef Fares, regisøren bak Yalla Yalla. Zozo bevarer den karakteristiske varme humoren, men presenterer et langt mer alvorlig tema, å flykte fra krig og nære bånd, og havne i et Skandinavisk land. Det er en sår og vakker beretning om nære relasjoner, brudd på nære relasjoner, forvirring, sorg, kjærlighet og håp. Filmen er delvis selvbiografisk. Zozos møte med Sverige gir et innblikk i hvordan overgangen til et land som Sverige eller Norge kan fortone seg for et barn som kommer fra Midtøsten. Filmen ble brukt som utgangspunkt for videre refleksjon for å øke forståelsen om enkelte barns opplevelser av både krig, men også møtet med en ny verden. Flere av lærere responderte at filmen bør brukes i undervisningen av barn. Anbefalingen fra Abdel-Fadil er å utvise forsiktighet da en slik film kan virke forløsende på barn som har krigsopplevelser. Må både forberede barna på forhånd, og sikre et slags ettervern særlig for barn som selv har opplevd liknende forhold. Del 2: Truede identiteter; identitetsarbeid blant unge muslimer i Norge Grov skisse over teorier om identitet og tidligere forskning på flerkulturelle barn. Rask innføring i begrepet identitet og hvordan det i stor grad forstås i dag. Kobling opp mot alle menneskers sammensatte identiteter ikke bare flerkulturelle ungdom. Tabloide framstillinger av islam ikke lenger bare forbeholdt tabloide medier eksempler fra antatte seriøse medier. I det offentlige rom finnes det en rekke indisier på at det skilles mellom kategorien nordmenn og muslim. Eksempler på minoritetsungdom ser seg selv som både norske, muslimer, og en annen nasjonal identitet men at de kan stadig vekk oppleve at identiteten muslim er under angrep og - omdefineres fra en positiv selvidentitifsering til en negativ tilskrevet identitet. På hvilken måte innvirker negative stereotypier i identitetskonstruksjon? Identitet som både muslim og norsk er under angrep. Hvordan forsvarer så ungdommene seg mot slike angrep? 5 mulige strategier (presenteres som analytiske verktøy): studere og spre ekte islam, humoristisk forsvar, distansere seg fra majoritetssamfunnet, distansere seg fra minoritetssamfunnet og militant/ voldelig forsvar.

3 *Dag 2 Høgskolelektor og psykolog Sunil Loona var pedagogisk ansvarlig for ½ dag med foredrag og dialog, og oppgaver. Tolkebruk v/ prosjektleder og koordinator for tolketjenesten Katarina Ljusic. Standard på alle kurs. (For mer info se kurs for barnehageansatte). Refleksjon rundt tospråklighet fra et kognitivt perspektiv. Reflektere rundt egen praksis og pedagogiske opplegg omkring tospråklighet og morsmålsundervisning. Å få et bevisst forhold til bruk av tolk. Del 1. Foredraget Språk, tenkning og tospråklighet ved psykolog Sunil Loona: Innføring i kognitiv utvikling hos mennesker. Først begrepsdannelse så språklig referanser betydninger av ord. Begrepsdannelsen i hjernen grunnlaget for språk. Du kan ikke formilde en idé du ikke har på et språk du har. Først begrepsdannelse og forståelse, så språk, så overførbart til alle språk. Dvs. Dersom du ikke har tilstrekkelig begrepsforståelse vil dette forplante seg til alle de språkene du evt. måtte tilegne deg etter hvert. Begrepsdannelsen i hjernen grunnlaget for språk. Vi bør lære slik hjernen fungerer dvs. gjennom systematiske begrepsdannelse: altså samlebegrep så delbegreper, eks: kropp; hånd, fot osv. Vi bør ikke pugge en tilfeldig sammensatt alfabetisk ordliste bestående av for eksempel navn på mineraler blandet med andre tilfeldig utvalgte ord. Jobber man systematisk ift begreper også i tilegning av nytt språk, vil eleven lettere kunne henge de nye ordene i det nye språket på allerede eksisterende begreper. Læringen vil da gå raskere og forståelsen øker samt forståelsen vil bli dypere lettere for å abstrahere som er et kriterium for å klare seg videre i skolen. Manglende begrepsdannelse illustrert ved eksempler på testresultater Morsmålslærere bør ikke fungere som tolker. Bør undervise ut i fra egen begrepsforståelse og referanserammer slik at barna får ta del i flere referanserammer og har større forutsetninger for å forstå. Det hjelper ikke å få den samme referanserammen på et annet språk, dersom du mangler referanserammen. Uheldig at morsmålslærer ikke er noen prioritert gruppe, har dårlige og usikre arbeidsforhold og brukes uhensiktsmessig når de først brukes. Har man først dekodifisert lesekoden på et alfabet, er overføringen til et nytt alfabet lekende lett. Derfor bør alle alfabetiseres. Illustrert ved lynkurs i hindi. Del 2. Rektor ved Gran skoles innlegg gikk ut pga sykdom. Ble erstattet ved plenumsdiskusjon av synspunkter på Sunil Loonas undervisningsbolk, relevans for skolen ledet av Mona Abdel-Fadil samt presentasjon av verktøy for samarbeid med foreldre i BHG som kan tilpasses skole. Del 3. Tolkebruk v/ prosjektleder og koordinator for tolketjenesten Katarina Ljusic. Standard på alle kurs. (For mer info se kurs for barnehageansatte).

4 3. Åpne dager for alle ansatte i Bærum kommune (2 dager) *Dag 1 Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen? Foredrag ved både Mona Abdel-Fadil & høgskolelektor og antropolog Jai Ganapthy. Inndeling i 3 grupper på ca 10 personer for gruppeveiledning. Gruppene var delt inn på tvers av etater, og veilederne veiledet ikke personer de til daglig har et tett samarbeid med. Gruppeveiledere var Kine Prytz Skarheim, antropolog og rådgiver ved Flyktningekontoret, Mona Abdel-Fadil og Jai Ganapthy. Tolkebruk ved Katarina Ljusic. 40 påmeldte, 30 som møtte. Det var en veldig bredde på tjenestesteder og stillinger i kommunen. Gi en teoretisk innføring i hva som farger møtet med den andre, stimulere til refleksjon omkring egne fordommer, og reaksjoner. Gruppeveiledning ift konkrete jobbsaker som ble opplevd som vanskelige, bygge på gruppens iboende kunnskap og erfaringsgrunnlag. Del 1. Foredrag v/samfunnsviter og prosjektleder Mona Abdel-Fadil. En innføring i ulike fallgruver i tverrkulturell kommunikasjon. Problematisering av antakelsen av at det er lett å kommunisere med majortitetsbefolkningen og vanskelig å kommunisere med minoriteter. Problematisering av at nordmenn er en homogen gruppe, og resten av verden er en homogen gruppe. Ubevisste tankemønstre som farger kommunikasjon. Ingen oppskrift i hvordan kommunisere med dem å oppdrive. Presentasjon av fallgruver som sperrer for god kommunikasjon og ulike hypoteser man har om den andre som man kun søker bekreftelser på. Informasjon og budskap må tilpasses til alle målgrupper/ mottakere. Når det gjelder minoriteter kan det være enda større barriere ift språklige utfordringer, og manglende felles referanseramme. Vi må alltid kommunisere det vi tar for gitt. Stiller store krav til kommunikasjonskompetanse. Du er ditt beste kommunikasjonsverktøy. Del 2. Foredrag ved sosialantropolog Jai Ganapathy. Hva gjør møtet med den fremmede med meg? Hvilke mekanismer og følelser er det som vekkes i meg? Utfordringen av tatt for gittheter, utfordrer mitt verdensbilde. Blir den fremmede truende? Klarer jeg å ta innover meg at det finnes flere sannheter, verdensbilder, tatt for gittheter? Hvordan takler jeg de følelsene som oppstår i meg i møte med den fremmede? Del 3. Gruppeveiledning. Kort presentasjonsrunde, fornavn og tjenestested Runde med å legge fram aktuelle utfordringer og problemstillinger fra jobben, som man ønsket å få innspill fra gruppen på. Utvelgelse av case.

5 Del 4. Hele gruppen fikk komme med innspill til veilanden. Problemstillingene som var tatt opp til veiledning er taushetsbelagt og kan ikke refereres i denne rapporten. 1 konkret case ble gjenstand for veiledning i 2 av gruppene. I en 1 gruppe ble 2 ulike konkrete caser gjenstand for veiledning. Tolkebruk v/ prosjektleder og koordinator for tolketjenesten Katarina Ljusic. Standard på alle kurs. (For mer info, se kurs for barnehageansatte). *Dag 2. Del 1: Foredraget Når identiteten velger oss ved Sunil Loona. Globalisering, innvirkningen på individets selvforståelse, og eksempler på selvindentifikasjon. Del 2: Foredraget Truede Identiteter: Identitetsarbeid blant unge muslimer i Norge - ved Mona Abdel-Fadil Temaer som den (se over). 4. Homestart - 14 november 2007 (1 time) Foredrag (1 time) ved Mona Abdel-Fadil, samfunnsviter og prosjektleder. Målgruppe: Frivillige som ønsker å knytte seg som familiekontakt i familier med minoritetsbakgrunn. Familiekontaktene tilbyr avlastning i familier med små barn i inntil 1 år, maks. 4 timer i uken. Bidra til økt kunnskap om flyktninger og kommunens arbeid med flyktninger. Stimulere til refleksjon over egne holdninger til både seg selv, og andre og det tatt for gitte ift hva som oppfattes som naturlig og riktig. Være bedre beredt til å møte familier med andre ideer og vaner enn det man selv tar for gitt. Problematisere ideen om at det kun finnes en norsk kultur. Flyktningekontorets arbeid knyttet til introduksjonsloven. Presentasjon av variasjonen blant individene flyktningekontoret jobber med. Presentasjonen av måloppnåelse i f t jobb. Spesielt fokus på utfordringer i kommunikasjon med familier med minoritetsbakgrunn. Problematisering av rollen som familiekontakt, og problematisering av normative antakelser, spørsmål og hjelp.

6 5. Vox 13. november 2007 (1 time) Rammer: Foredrag (1 time) ved Mona Abdel-Fadil. Målgruppen var lærere og ledere ved voksenopplæringsentrene i Oslo og Akershus. Ca. 100 deltakere. Foredragestittel: Forventinger til det flerkulturelle møtet i arbeidslivet: Hvordan forberede elev og arbeidsgiver på møtet med hverandre? Å problematisere enkelte elementer av den utvidede rollen som lærere ved VO har. Belyse der den ikke strekker til og trekke fram hvilke virkemidler som fungerer i overgangen til jobb for VO-elever. Stimulere til refleksjon over egen rolle og kompetanse. Viktigheten av at elever forstår og kan bruke ekte norsk. Lærere og kontaktpersoner blir ofte mestere i å forstå gebrokken norsk. Og å forstå gebrokken norsk avgjørende for mestringsopplevelse. Viktig å satse enda mer på mer reell norsktrening -> styrker elvenes sjanser i det virkelige liv. Problematisering av lærers rolle ift å være veiledere av sosialkoder og akseptert sosial adferd i og utenfor jobb. Ikke alle lærere som behersker kodene selv. Forventningsavklaring ift det praktiske både hos elev og lærer, arbeidstid, møter i arbeidstiden, arbeidsoppgaver. Avklare om det er noen begrensninger ift religiøs tro, og i så fall om arbeidsgiver aksepterer dette. Bør ha et bindeledd som forhandler kontrakt og megler ved evt. misforståelser. Utnevnelse av fadder som ønsker oppgaven. Avklare hva arbeidsgiver forventer av arbeidstaker, og om arbeidstaker kan oppfylle dette. Viktig at arbeidsgiver er tydelig på forventninger ift arbeidskultur, møtekultur, hvordan uttrykke misnøye, effektivitet osv. Mange konflikter oppstår pga misforståelser eller uavklarte forventninger. Ikke behandle minoriteter annerledes ift faglig kvalitet men må sikre at forventinger er tydelig kommunisert, og ikke minst forstått. 6. Sosialmedisinsk poliklinikk 7. og 21. november 2007 (2 halve dager) 2 halve dager interaktiv foredrag og plenumsdiskusjon. Hele opplegget v/ Mona Abdel-Fadil samfunnsviter og prosjektleder. Sosialmedisinsk poliklinikk tilbyr behandling til personer som har rus - eller spilleavhengighetsproblematikk ansatte deltok; behandlere; psykologer, psykologspesialister, sosionomer, klinisk sosionomer eller psykiatrisk sykepleiere. Tjenesteleder også representert. Alle deltakere inngår i direkte pasientkontakt, i behandlerrollen. Informere om flyktninger, og flyktningekontorets arbeid med flyktninger med spesielt fokus på helse og arbeidskvalifisering. De-mystifisere møte med den andre. Problematisere rundt hvorvidt man trenger å te seg annerledes når man møter minoritetsbefolkningen. Utveksle ideer om videre kontakt og behandling av flyktningmålgruppen hvor både rus og spilleavhengighet dessverre er en økende problematikk som avdekkes.

7 Del 1. Presentasjon av flyktningekontorets arbeid ift introduksjonslovenen Særlig vekt på tilpassning av programmet for helse, Migrasjon og flyktningehelse ift vår målgruppe og introprogram Dilemmaer knyttet til veldig friske som er alt annet enn psykisk friske Utfordringer ift helsevesenet Del 2. Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen? En innføring i ulike antakelser om den andre som preger og sperrer for god kommunikasjon. Diskusjon og veiledning ift konkrete utfordringer i arbeidsfeltet sosial medisinsk poliklinikk. Bruk av tolk i behandling. Problematisering av ulike syn på behandling. Hvem sin definisjon av behandlende effekt er maktbærende? - Behandlerens eller den som går til behandling? Utfordringer knyttet til ulike persepsjoner om behandling egen indre motivasjon for å slutte å ruse seg, som bygges opp over tid vs. formanende ikke drikk til neste gang som kan virke. Hva vil ha best effekt over tid? Ensomhet som kureres ved oppfølging/behandling/ menneskelig kontakt som er forutsigbar. Hvordan nå flyktningemålgruppen med behandlingstilbud? Konkrete tips ble fremmet: Utarbeidelse av enkel brosjyre oversatt til flere språk, som kunne distribueres ved sosialkontor, flyktningekontoret, BKVO, og legekontor feks. Foredrag på BKVO: Hvem er sosialmed. Poliklinikk. Hvordan jobber de? Og, hva slags hjelp man kan få der? Legge igjen brosjyrer slik at ingen trenger å innrømme foran alle de andre hva dere problem er. Normalisere uten å henge ut noen. Det må være målet. 7. Kurs for tolker 29. november 2007 (1 dag) Heldagskurs med variert pedagogisk opplegg ved veileder i kommunikasjon, Liv Brauer. Kombinasjon av foredrag, plenumsdiskusjon og gruppearbeid. Bidra til å styrke profesjonaliteten til tolkene, både erfarne og nye. Bidra til refleksjon over egen rolle og både ift etikk og kommunikasjon og samtaleteknikk. Problematisering av profesjonalitet og rolleforståelse Plenums diskusjon ift konkrete dilemmaer tolker kommer opp i Gjennomgang av etiske regler for tolker og hva dette betyr i praksis Teoretisk innføring om kommunikasjon via tolk Gruppeøvelse om samtaleteknikker

8 8. Veiledningstorg desember 2007 (halv dag) Interaktivt undervisningsopplegg (halv dag) med utgangspunkt i foredraget Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen? ved Mona Abdel- Fadil samfunnsviter og prosjektleder. Kursdeltakere: skrankepersonell sentralt ved informasjonsdesken samt andre sentrale resepsjoner for eksempel bibliotek. 8 personer. Veiledningstorg går ut på å yte bedre service til befolkningen i Bærum, og er i oppstartsfasen. Målet er at publikum skal kunne veiledes enten til riktig kontor/avdeling eller få praktisk bistand for eksempel med utfylling av skjema - der og da. Presentasjon av Flyktningekontorets arbeid, målsettinger og resultater Problematisering av ansvar for minoriteter som trenger hjelp til feks utfylling av skjemaer, eller se over jobbsøknad. Problematisering av tydelig rolleavklaring vs. empati vs. å ansvarsplassere /ansvarsfraskrivelse med utgangspunkt i reelle hendelser/ problemstillinger Hvordan fortoner det seg når andre etater ikke tar ansvaret? Veiledning av konkrete caser, i form av en uformell diskusjon framfor strukturert veiledningssesjon, pga av høy aktivitet i gruppa underveis.

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse Temahefte 19 Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse En utfordring for alle offentlige tjenester Utlendingsdirektoratets bibliotek er en sentral kunnskapsbase i Norge om flyktninger

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi

Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi Rapport basert på forprosjekt i avdeling familievern, barne- og familieetaten, Oslo kommune, 2003, av Gro Saltnes

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN SYKEPLEIE TIL MUSLIMSKE PASIENTER MED AFRIKANSK BAKGRUNN ERFARINGSBASERT MASTER I INTERKULTURELT ARBEID MIKA-316

MISJONSHØGSKOLEN SYKEPLEIE TIL MUSLIMSKE PASIENTER MED AFRIKANSK BAKGRUNN ERFARINGSBASERT MASTER I INTERKULTURELT ARBEID MIKA-316 MISJONSHØGSKOLEN SYKEPLEIE TIL MUSLIMSKE PASIENTER MED AFRIKANSK BAKGRUNN ERFARINGSBASERT MASTER I INTERKULTURELT ARBEID MIKA-316 av ELISABETH FOLLESØY SOLÅS STAVANGER DESEMBER 2014 1 2 Innhold Forord...

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer