PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR"

Transkript

1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Sid Planområdet, eksisterende forhold Sid Planprosessen Sid Planforslaget Sid Andre tiltak i forbindelse med planen Sid. 10 Vedlegg: 01. Plankart 02. Bestemmelser 03. Referat fra oppstartsmøte 04. Varslingsbrev og annonse 05. Adresse- og naboliste 06. Kopi av forhåndsuttalelser 07. Sjekkliste for Risiko og sårbarhetsanalyse 08. Planskisse 09. Perspektiver 10. Støyutredning 11. Bestilling av arkeologisk registrering Sist revidert Tlf / Fax

3 PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23, KROKSTADELVA 1. Innledning Oppdragsgiver. Oppdragsgiver for planarbeidet er Lindeveien Invest AS Eiendoms - og eierforhold. Gbnr: 40/14 - Lindeveien Invest AS Gbnr: 42/65 - Lindeveien Invest AS Gbnr: 40/123: - kommunal eiendom (Eksisterende gangvei) Gbnr: 40/87, 42/1, 41/1: kommunal eiendom (Lisethveien) 1.3. Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning. Planlegger er Halvorsen & Reine arkitekter AS er ansvarlig for utformingen av planmaterialet. Halvorsen & Reine har utarbeidet tilsvarende planer, både i Drammen og i andre kommuner, og er dermed godt kjent med krav til innlevert materiale og kommunens vedtekter/planer. Halvorsen & Reine har sentral godkjenning Hensikten med planen. Planutkastet har til hensikt å legge til rette for fradeling av fire boligtomter samt bygging av nye boliger med tilhørende adkomstveier på gbnr. 40/14 m.fl Gjennomføring av planen. Planleggingen av området startet med et oppstartsmøte i kommunen Videre ble oppstart av reguleringsarbeidet annonsert i Drammens Tidende , og brev til naboer og andre berørte myndigheter sendt Videre saksgang og planprosess er avklart med Nedre Eiker kommune. I prosessen er planavgrensningen endret noe til å omfatte et mindre areal enn tidligere antatt. Den planlagte veien i nordøst er nå fjernet Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold. Området inkluderes i kommuneplanens arealdel , hvor området er avsatt til boligområde. Gjeldende reguleringsplan som omfatter del av planområdet er KR 16, Gangvei Stenseth Eknesjordet, datert I gjeldende reguleringsplan er en stripe langs gangveien regulert til grønnstruktur. Vedtekter til plan- og bygningsloven 69 nr.3, vedtatt , gjelder der bestemmelsene ikke erstatter disse. Rikspolitiske retningslinjer som berører tiltaket er T-5/93 Samordnet areal og transportplanlegging, T-2/08 Barn og planlegging, og T-1442 Støy i arealplanleggingen. Andre bestemmelser/retningslinjer/lover som skal vurderes er statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommuner, og Naturmangfoldloven. Sist revidert Tlf / Fax

4 NEDRE EIKER KOMMUNE - samfunnsutvikling 2. Planområdet, eksisterende forhold: 2.1. Beliggenhet og størrelse. Oversiktskart eksisterende situasjon. Planområdet er markert med en rød nål. Eiendommene som inngår i planområdet er gbnr 40/14, 42/65, samt deler av 40/123, 40/87, 42/1 og 41,1. Planavgrensningen følger eiendommen 42/11 i nord. Mot øst grenser planområdet til eiendommene 42/51, 42/73, 42/61 samt deler av 41/80 og 42/47. Mot sør grenser området mot eiendommene 42/45 og 42/46. Mot vest grenser området til eiendommene 41/1, 41/80, 41/265 og 41/1. Planområdet er på ca. 5,4 mål Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. Det avsatte området ligger sentralt i et etablert boligområde i Krokstadelva med kort avstand til skole, barnehage, idrettsanlegg samt butikker. Området består av 5 tomter, hvor per i dag kun tomt 5 inneholder eksisterende bebyggelse. Resten av området er preget av mye vegetasjon, men ingen vegetasjon av bevaringsmessig karakter Bebyggelsens struktur, kvalitet og ev. verneverdig bebyggelse. Bebyggelsen i nærområdet omfatter i stor del eneboliger med tilhørende garasjer og veier. Boligen inne på planområdet er en eldre enebolig fra begynnelsen av 1900-tallet. Omkringliggende boligområder er også bebygd med variert eneboliger/småhusbebyggelse. Sist revidert Tlf / Fax

5 NEDRE EIKER KOMMUNE - samfunnsutvikling 2.4. (Demografiske forhold.) Det bor ca personer i Nedre Eiker (per SSB). Den største andelen av befolkningen tilhører aldersgruppene og år Barnehage, skole, forretninger. Skarpsnoveien familiebarnehage, Møllenhof barnehage og Krokstad familiebarnehage ligger svært nær planområdet. Krokstad skole og Eknes ungdomsskole ligger også i gangavstand til planområdet. Langs Gamle Riksvei ligger det en Sparbutikk Topografi og vegetasjon registrering/inntegning av verdifull vegetasjon. Områder stiger mot nord med en høydeforskjell fra nord til syd inne på planområdet på ca.12 meter. Det er ingen spesielt verdifull vegetasjon inne på området. Langs deler av gangveien som går langs store deler av Møllenhofveien og Lauvlia er det plantet en trerekke Klimatiske forhold sol og vind. Planområdet har orientering mot sør og får spesielt gode solforhold. Krokstadelva har Østlandsklima med varme sommere og kalde vintere Støy vegtrafikk, og evt. andre støykilder. Det er begrenset med støy da området er godt tilbaketrukket fra hovedfartsåren langs elven. Det er ellers begrenset med trafikken til og fra boligene, da Møllenhofveien er blindvei. I hht. støyrapport utarbeidet av Asplan Viak vil ikke støy være noe problem, se vedlegg V Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet. Adkomsten til området foregår fra Gamle Riksvei (som går fra Drammen til Krokstadelva) via Storenga inn Møllenhofveien Grunnforhold. Berggrunnen består av Fyllitt, glimmerskifer med løsmasser/fyllmasse. For øvrig er det mye vegetasjon/kratt på området Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg. Det ligger vann- og avløpsledninger gravd ned under gangvegen inne på planområdet. Planområdet. Sist revidert Tlf / Fax

6 3. Planprosessen. 3.1 Deltagere i planprosessen. Sivilarkitekt: Halvorsen & Reine Arkitekter AS Grunneiere, rettighetshavere og aktuelle offentlige myndigheter og organisasjoner er varslet i forbindelse med oppstart og oppfordret til å komme med eventuelle innspill til planen. 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid. Igangsatt planarbeid ble kunngjort i Drammens Tidende og med brev datert til berørte naboer, organisasjoner og myndigheter etter liste fra Nedre Eiker kommune. 3.3 Vurdering av forslaget med hensyn til krav om konsekvensutredning. Ihht. Plan og bygningsloven skal forslag til reguleringsplan som har vesentlig avvik i forhold til kommuneplanen konsekvensutredes. I kommuneplanen er området avsatt til boligområde. I planforslaget er hovedformålet beholdt som boligformål med tilhørende anlegg. I oppstartsmøte med kommunen kom det frem at planforslaget skal følge planprosess B, sammensatt detaljplan. Dette utløser ikke krav til konsekvensutredning. 3.4 Tidligere politiske vedtak. Gjeldende reguleringsplan som omfatter del av planområdet er KR 16, Gangvei Stenseth Eknesjordet, datert I gjeldende reguleringsplan er en stripe langs gangveien regulert til grønnstruktur. I ny plan er det foreslått en stripe på 2.0 meter som reguleres til naturområde/grønnstruktur. Området er avsatt for etablering av trær som forlengelse av eksisterende allè. Området inkluderes i kommuneplanens arealdel , hvor området er avsatt til boligområde. Planen er således i tråd med gjeldende kommuneplan. 3.5 Oppstartsmøte. Det ble avholdt oppstartsmøte Referat fra møtet ligger vedlagt. 3.6 Innspill til planarbeidet /merknader til plan. Lister opp mottatte innspill til planarbeidet: 1. Fylkesmannen i Buskerud 2. Buskerud Fylkeskommune 3. Statens vegvesen 4. Nabo gnr/bnr 42/11 5. Nabo gnr/bnr 42/51 1. Fylkesmannen i Buskerud, datert For ny støyømfintlig bebyggelse med uteoppholdsarealer må støyhensyn ivaretas i tråd med Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanleggingen T Det må også vurderes om tiltaket vil kunne medføre støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i nærområdet. Støyfaglige utredninger må følge saken ved offentlig ettersyn og eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen. Kommentar:Ihht støyrapport utarbeidet av Asplan Viak, konkluderes det med at gjeldende støykrav vil tilfredsstilles utendørs og innendørs for nye boliger på alle tomtene. Støyreduserende tiltak er ikke nødvendig mhp. Veitrafikkstøy. Se vedlagt støyrapport utarbeidet av Asplan Viak, vedlegg V10. Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. St. meld. Nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, f.eks varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette for dette. Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, Kommentar: Tas til etterretning. Boligtypene som skal etableres følger forskriftene i ny Plan- og bygningslov. I tillegg vil de planlagte boligene ha en kompakt, energieffektiv bygningskropp. Muligheten for installasjon av varmepumpe etc vil bli vurdert. Sist revidert Tlf / Fax

7 I denne forbindelse vil vi også vise til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. Vi ber om at de legges vekt på en trafikksikker atkomst for gående og syklende, og at kommunen ser på behovet vedr. tilretteleggingstiltak for å sikre at god tilgjengelighet til kollektive transportmidler blir vurdert. Kommentar: I planforslaget ivaretas myke trafikanter ved at eksisterende gangveg beholdes. I tillegg reguleres det inn en gangvei/stikkveg gjennom området som vil opprettholde en trafikksikker snarvei til bussholdeplassen samt atkomst til boligene. Det må legges vekt på å ivareta hensynet til grønnstruktur og landskapsmessige og estetiske forhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1.mars Det er videre en nasjonal målsetting å stanse tapet av biologisk mangfold og unngå inngrep i truede naturtyper. Vi vil vise til naturmangfoldloven der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Kommentar: Det er innenfor planområdet regulert inn en stripe med grønnstruktur. Her er det planlagt beplantning av en trerekke for å fullføre alleèn som eksisterer langs deler av gangveien. Innenfor resten av området skal det innenfor hver boligtomt avsettes 250m2 til oppholdsareal. Dette vil være med å sikre at planområdet bevarer det grønne inntrykket eiendommen gir i dag. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til grunn. Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelig lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek må sikres. Dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter blir berørt av planforslaget, stilles det i punkt 5d krav om erstatningsarealer. Skoleveien for barn i området bør vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak. Kommentar: Barns sikkerhet er ivaretatt gjennom at det i planforslaget både er ivaretatt eksisterende gangvei, samt at ny gangvei gjennom området blir etablert. Dette sikrer trafikksikre adkomster. I tillegg reguleres det inn en nærlekeplass på 100 m2 i kort avstand fra alle de nye, planlagte boligene. Ut over dette vil det i bestemmelsene sikre at det innenfor hver tomt avsettes minimum 250m2 areal til lek og opphold. Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne reguleringsbestemmelser. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Kommentar: Dette tas til etterretning. Forhold knyttet til universell utforming blir ivaretatt gjennom ny Plan- og bygningslov. 2. Buskerud Fylkeskommune, datert Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Registreringene av automatisk fredede kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Vi viser til Lov om kulturminner 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og større private tiltak. Kommentar: Arekeologisk registrering er bestilt av brev per (se vedlegg, V11) 3. Statens Vegvesen, datert Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skolevei) må avklares. Planforslaget omfatter del av viktig gang- og sykkelvei. Kommentar: Gang- og sykkelveg blir opprettholdt slik den er i dag. I tillegg blir det regulert inn en ny gangveg gjennom området. Sist revidert Tlf / Fax

8 Normal byggegrense for gang- og sykkelveier er nå 15m målt til hver side for senterlinjen. Kommentar: Området ligger innenfor et etablert boligområde. Det vil derfor være naturlig å legge ny bebyggelse på linje med eksisterende bygg. I oppstartsmøte med kommunen ble det enighet om å legge bebyggelsen så nærme gangvegen som mulig for å bedre adkomstforholdene samt områdene for uteopphold. 4. Nabo Christian Frykberg og Susanne Lindborg, datert Ser av tilsendt skisse at det er foreslått å anlegge adkomstvei over et område av vår tomt. Vi finner det merkelig å motta en slik tegning uten å ha blitt presentert for dette på forhånd. Vi er ikke interesserte i å avse denne delen av vår tomt, og ønsker heller ikke å få en ny bilvei inntil vår tomt. Kommentar: Kommentar: Utdrag fra brev sendt naboene : Dersom innsigelsen gjelder forståelse av at vist adkomstvei inn til to boliger i sin helhet er lagt på deres grunn, påpekes det at den viste adkomstveien selvsagt er lagt på tiltakshaver grunn. Tiltakshaver har hatt dialog med eier av eiendom Brudeberget 24 A/B (42/14) om mulighet for å erverve noe av hans nedre tomt/skråning som arealsupplering da tiltakshaver allerede eier en stripe på 1.0 meter inntil denne eiendommen i nedkant. I krysningspunktet mellom fire tomter vil det bli behov for å krysse en snipp på ca.3-4m2 på hjørnet av deres eiendom. Beklager hvis dere sitter med en oppfatning av at dette skulle vært gjort i forkant, men håper dere ser en positiv utvikling også for deres eiendom ved rydding av den vegetasjon på vår tomt som i flere 10-år har vært til stor sjenanse for solinnslipp og utsikt for tilliggende naboeiendommer. Håper på en positiv dialog med dere om overnevnte i en videre reguleringsprosess for området. Adkomstveien er nå allikevel endret fra det opprinnelige forslaget. Ny adkomstvei foreslås fra sør, sammen med adkomstene til eiendommene 2 og 5. Vi kan heller ikke se at vi har mottatt de vedleggene som er listet i brevet: planutkast med foreløpig skisse til påtenkt bebyggelse og liste over varslede. Vi savner særlig snitt- og fasadetegninger av påtenkte nybygg, noe vi etterlyste under besøk av Kjell Øverby i forbindelse med nabovarsel av Vi har kun fått presentert en situasjonsplan over de planlagte tomtene. Våre merknader her gjelder derfor kun den skisserte veien og ikke bebyggelsen da vi anser det nabovarselet vi har mottatt som ufullstendig. Kommentar: Varselet er et varsel om reguleringsoppstart, og det er i denne saken ikke detaljprosjektert ny bebyggelse. Ved ny byggesak vil selvfølgelig de forespurte tegningene bli oversendt. 5. Nabo Stein og Bodil Frykberg, datert Viser til mottatt varsel, og har følgende merknader til dette: 1. I vår kjøpekontrakt datert står vi som eiere av eiendommen gbnr 64/51 i Nedre Eiker. Vi kan ikke se at dette forholdet er tatt hensyn til i reguleringsplanen. Kommentar: Utdrag fra brev sendt naboene : Dersom innsigelsen gjelder forståelse av at vist adkomstvei inn til to boliger i sin helhet er lagt på deres grunn, påpekes det at den viste adkomstveien selvsagt er lagt på tiltakshaver grunn. Tiltakshaver har hatt dialog med eier av eiendom Brudeberget 24 A/B (42/14) om mulighet for å erverve noe av hans nedre tomt/skråning som arealsupplering da tiltakshaver allerede eier en stripe på 1.0 meter inntil denne eiendommen i nedkant. I krysningspunktet mellom fire tomter vil det bli behov for å krysse en snipp på ca.3-4m2 på hjørnet av deres eiendom. Beklager hvis dere sitter med en oppfatning av at dette skulle vært gjort i forkant, men håper dere ser en positiv utvikling også for deres eiendom ved rydding av den vegetasjon på vår tomt som i flere 10-år har vært til stor sjenanse for solinnslipp og utsikt for tilliggende naboeiendommer. Håper på en positiv dialog med dere om overnevnte i en videre reguleringsprosess for området. Adkomstveien er nå allikevel endret fra det opprinnelige forslaget. Ny adkomstvei foreslås fra sør, sammen med adkomstene til eiendommene 2 og Den foreslåtte veien vil få negative miljøkonsekvenser for oss i form av økt støy og støv. Vi har dessuten soverom i den delen som vender mot den evt. veien. Kommentar: Se kommentar over. Sist revidert Tlf / Fax

9 3. En vei på oversiden av vårt hus vil bli trang og uoversiktlig, og spesielt ved utkjøring til Lauvlia pga tett bebyggelse i øvre del av Laulia. Kommentar: Se kommentar over. 4. Ettersom dette blir en trang passasje blir snømåking muligens et problem, som kan få konsekvenser med at snø måkes inn på vår tomt, hvilket vi ikke ønsker. Kommentar: Se kommentar over. 5. En vei tett innpå vår tomt vi forringe bruken av den delen av tomten og verdien av vår eiendom. Kommentar: Se kommentar over. 6. Vi er sterkt kritiske mot at den planlagte innkjørselen til de nye boligene så nært innpå vår eiendom og motsetter oss den. Kommentar: Se kommentar over. Sist revidert Tlf / Fax

10 4 Planforslaget. Forslag til plankart. 4.1 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål. Tiltakshaver foreslår området regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg: - Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg - Lekeplass 2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: - Veg - Gangvei 3. Grønnstruktur: - Naturområde Sist revidert Tlf / Fax

11 4.2 Arealoppgave 1. Bebyggelse og anlegg: - Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg 4,7 daa. - Lekeplass 0,1 daa. 2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: - Veg 0,3 daa - Gangvei 0,1 daa 3. Grønnstruktur: - Naturområde 0,1 daa Planskisse. 4.3 Utnyttelsesgrad, høyder, struktur og mengder. Planutkastet har til hensikt å legge til rette for fradeling av fire boligtomter samt bygging av nye boliger med tilhørende adkomstveier og fellesareal på gbnr 40/14 mfl. 1. Bebyggelse og anlegg: 1. Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse. Foreslått utnyttelsesgrad er satt til BYA=30 % Sist revidert Tlf / Fax

12 Gesimshøyde er satt til maks 6.0 meter og mønehøyde er satt til maks 8,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrensen er satt til 4,0 meter fra tomtegrensene på tomtene 1-4. På tomt 5 settes avstand til gangveien lik 2,0 meter. Det settes karv til 2 parkeringsplasser per boenhet, inkludert gjesteparkering. Garasjer tillates ikke med mønehøyde over 4.5 meter over ferdig planert terreng, eller med bebygd areal over 50m2. Det tillates ikke bruksareal på loft for garasjer. Det skal til hver enebolig være min. 250m2 uteoppholds- og lekeareal, eksklusiv trafikkareal. 2. Lekeplass. Det skal opparbeides et felles lekeområde på 100m2 innenfor planområdet. Dette skal være en småbarnslekeplass for aldersgruppen 2-6 år. Lekeplassen ligger i kort avstand fra alle tomtene inne på området, samt er lett tilgjengelig for naboeiendommene. 2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: 3. Veg. Adkomstvegene tegnes inn på plankartet. Veg1 er utvidelse av en allerede eksisterende adkomstvei. Vegen skal fungere som adkomstvei til eiendommene 1-4. Veg 1 reguleres med bredde 3,0 meter, mens veg 2 reguleres med bredde 4.0 meter. Veg 2 skal fungere som adkomstveg til tomt nr.5. Denne vegen blir etablert fra sør mellom tomtene gbnr 41/1 og 42/45, Ødegårdssvingen nr. 14 og 16. Veien går over i en gangvei. 4. Gangveg Eksisterende gangveg (gangveg 1) beholdes slik den er i dag. Gangveg 2 er en ny stikkveg fra gangveg 1 og ned til Ødegårdssvingen. Gangveien etableres med bredde 1,0 meter. 3. Grønnstruktur: 5. Naturområde Langs gangveg 1 legges det inn et naturområde på 2 meter bredde. Området er avsatt for beplantning av trær, slik at allèen som er påbegynt langs deler av gangvegen blir komplett. 4.4 Estetiske forhold og byform. Hvordan de er ivaretatt i planen. Med dette planforslaget ønsker vi å legge til rette for en fortetting av eneboliger i et allerede godt etablert boligområde. Vi har valgt å tilrettelegge for funksjonelle eneboliger tilpasset småbarnsfamilier i et område med nærhet til barnehage, skole og idrettshall mm. Adkomstveien er lagt slik at de i minst mulig grad berører tomtearealene. BYA ligger på maks 30% og sammen gir dette mange muligheter for gode, solrike friarealer på hver enkelt tomt. Boligene som er tenkt innenfor disse områdene er i maks 2 etasjer bygget i materialer og farger som harmonerer med dagens eksisterende bebyggelse. To av tomtene er lagt bakenfor eksisterende bolig. Disse tomtene er svært bratte, og derfor er boligene trukket så langt tilbake som mulig mot gbnr 42/11. (se skisse s.10) Her er det et relativt flatt parti. Høydeforskjellen ned til eksisterende bolig bidrar til å skape luft rundt boligene. På tomt 1 og 2 planlegges det å bygge boligtypen funkis. (se bildet under). De to andre tomtene, tomt 4 og 5, legges nedenfor eksisterende bolig, på hver sin side av gangveien. Her er terrenget mye flatere. Boligen på tomt 5 trekkes opp mot gangveien (med en avstand på 2,0 meter). Dette bidrar til å skape nok luft mot eiendommene 42/45 og 42/46. På tomt 4 og 5 planlegges boligtypen Øko-hus.(se bilde under) Sist revidert Tlf / Fax

13 NEDRE EIKER KOMMUNE - samfunnsutvikling Funkishuset er i to etasjer med integrert carport. Den andre boligtypen er et øko-hus i to etasjer. Begge hustypene harmonerer med omkringliggende bebyggelse i størrelse, høyder og materialbruk. Planlagt bebyggelse på tomt 1 og 2 - Funkisbolig Sist revidert Tlf / Fax

14 NEDRE EIKER KOMMUNE - samfunnsutvikling Planlagt bebyggelse på tomt 4 og 5 - Øko-hus Sist revidert Tlf / Fax

15 4.5 Demografiske forhold antatt befolkningstilvekst og sammensetning etter en utbygging. Konsekvenser for behov for barnehage, skole, sykehjem mv. Planforslaget med en ramme på fire, nye eneboliger utløser ingen krav om barnehage, skole eller annet innenfor planområdet. 4.6 Vegetasjon - behandling av eksisterende og ny. Planen forholder seg til gjeldende kommuneplan grønnstruktur: grønnstruktur med korridorer skal sikres. Det skal spesielt tas hensyn til overordnet grønnstruktur, spesielt hovedstier og tråkk til /fra marka og vassdrag. Ved å etablere en allè langs gangvegen hensyntas den overordnete grønnstrukturen. Allèen som er påbegynt blir dermed komplett. 4.7 Klima - planens innvirkning på klimatiske forhold. Planen i seg selv får ingen innvirkning på klimatiske forhold, men planen ligger innenfor området for 200års-flom. Dvs. De to tomtene nærmest gangvegen blir berørt og det settes krav til kjellerfri bebyggelse over 5 og 7 meter over havet. 4.8 Terreng. Fra sør til nord stiger terrenget jevnt. Stigningen fortsetter opp bak planområdet mot nord. Innenfor planområdet stiger terrenget med ca. 12 meter. Tomtene vil ha en størrelse på minimum 600m2. Sammen med høydeforskjellen bidrar dette til å skape luft og avstand rundt boligene. Det må foretas noe arrondering for i best mulig grad å utnytte tomten, og i så stor grad som mulig sikre universell utforming på gårdsplasser ol. 4.9 Støy støyberegning og tiltak som må iverksettes for å bringe støynivået i og utenfor bygninger i overensstemmelse med tillatte grenseverdier. (reguleringsbestemmelser).rundskriv T- 8/79 og T-1/86, retningslinjer T samt NS Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et notat vedrørende støy av Asplan Viak. I dette notatet kan det konkluderes med at gjeldende støykrav vil tilfredsstilles utendørs og innendørs for nye boliger på tomtene 1-5. Støyreduserende tiltak er ikke nødvendig mhp. Veitrafikkstøy. Se vedlagt støyrapport, V Luft og annen forurensning. Evt. tiltak. Det foreligger ingen spesielle utfordringer med tanke på luft og annen forurensning. Planområdet er omgitt av mye grønt. Den planlagte bebyggelsen vil kunne generere beskjeden økning i trafikken. Det vil være naturlig å se på alternative oppvarmingskilder for boligbebyggelsen i tråd med nye anbefalinger. Der er ikke registrert forekomster av radon i grunnen. Forhold til radon sikres gjennom Plan- og bygningsloven. 4.11Trafikk - samordnet areal og trafikkplanlegging, rundskriv T- 5/93. Adkomsten til området foregår fra Gamle Riksvei (som går fra Drammen til Krokstadelva) via Storenga inn Møllenhofveien. 4.12Kollektivtrafikk - tilrettelegging. Nærmeste bussholdeplass er Ødegården, hvor rute 51, 54, går. 4.13Utvendige opphold - og aktivitetsareal/lekeplasser. Det skal tilrettelegges for gode uteareal for barn. Planen forholder seg til gjeldende kommuneplan hvor det er krav til et felles lekeområde på 100m2 innenfor planområdet. Dette skal være en småbarnslekeplass for aldersgruppen 2-6 år. I tillegg skal det til hver enebolig være min. 250m2 uteoppholds- og lekeareal, eksklusiv trafikkareal. 4.14Dimensjonering, plassering og bruk av felles utvendig oppholdsareal - jfr.pbl 69, vedtekt til denne og rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle. Ny bebyggelse forholder seg til forskriftene om universell utforming i ny plan- og bygningslov. Sist revidert Tlf / Fax

16 4.15(Forslag til arealbytte, ny plassering og endring av bruk/innhold. Lekeplass i bytte mot annet. Ved planlegging av sentrumsnære boligområder hvor det søkes om dispensasjon fra gjeldende vedtekt, skal det redegjøres for hvordan og ev. hvor dette kan kompenseres.) Det er fra forslagstillers side ikke foreslått bytte av arealer. 4.16(Beredskapsmessige hensyn) Veiene V1 og V2 utformes ned bredde 3.0 meter. Dette er tilstrekkelig til at utrykningskjøretøy kan komme fort frem til boligområdet. Nye ledninger, kabler og rør skal føres frem som jordkabler. Eksisterende luftstrekk skal ved fornyelse, samt utbygging legges i grunnen. 5 Andre tiltak i forbindelse med planen 5.1 Ev. økonomiske konsekvenser for Hurum kommune (barnehage, skole, kommunaltekniske anlegg og lignende). Forslagstiller kan ikke se at det blir noen økonomiske konsekvenser for Nedre Eiker kommune utover hva som blir avtalt i en utbyggingsavtale. 5.2 Utbyggingsavtale. Det skal igangsettes arbeid med utbyggingsavtale. Sist revidert Tlf / Fax

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE April - 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE I II III IV Beskrivelse Plankart Reguleringsbestemmelser Bilag - Bilag 1 Igangsetting regulering forhåndsvarsel - Bilag 2 Annonsering oppstart

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Endring av igangsatt detaljreguleringsplan for Gulliksrud boliggrend

Endring av igangsatt detaljreguleringsplan for Gulliksrud boliggrend Endring av igangsatt detaljreguleringsplan for Gulliksrud boliggrend del av gnr 39 bnr 1, 4 i Drammen Planbeskrivelse Forslagsstiller: Konsulent: Utarbeidet 27.04.2015 Revidert 30.11.2015 Bjørn Chr. Holm

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

PLANBESKRIVELSE, Plan Id Reguleringsplan for Amundrødhagen, Gamle Ravei 321

PLANBESKRIVELSE, Plan Id Reguleringsplan for Amundrødhagen, Gamle Ravei 321 PLANBESKRIVELSE, Plan Id 201406 Reguleringsplan for Amundrødhagen, Gamle Ravei 321 Figur 1 Dagens situasjon. 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Bergene Holm AS, Postboks 2060, Stubberød, 3255 Larvik. Kontaktperson:

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/8061 /2795/11- PLNID 1736 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 19.01.2011 PLAN 1736 - BOLIGTOMT OG LEKEPLASS, VESLEFRIKKVEGEN

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR HAREHAUGVEIEN 2 - GNR.132/BNR.5, OG FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR HAREHAUGVEIEN 26 - GNR.132/BNR.

PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR HAREHAUGVEIEN 2 - GNR.132/BNR.5, OG FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR HAREHAUGVEIEN 26 - GNR.132/BNR. PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR HAREHAUGVEIEN 2 - GNR132/BNR5, OG FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR HAREHAUGVEIEN 26 - GNR132/BNR3 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer