PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR"

Transkript

1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Sid Planområdet, eksisterende forhold Sid Planprosessen Sid Planforslaget Sid Andre tiltak i forbindelse med planen Sid. 10 Vedlegg: 01. Plankart 02. Bestemmelser 03. Referat fra oppstartsmøte 04. Varslingsbrev og annonse 05. Adresse- og naboliste 06. Kopi av forhåndsuttalelser 07. Sjekkliste for Risiko og sårbarhetsanalyse 08. Planskisse 09. Perspektiver 10. Støyutredning 11. Bestilling av arkeologisk registrering Sist revidert Tlf / Fax

3 PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23, KROKSTADELVA 1. Innledning Oppdragsgiver. Oppdragsgiver for planarbeidet er Lindeveien Invest AS Eiendoms - og eierforhold. Gbnr: 40/14 - Lindeveien Invest AS Gbnr: 42/65 - Lindeveien Invest AS Gbnr: 40/123: - kommunal eiendom (Eksisterende gangvei) Gbnr: 40/87, 42/1, 41/1: kommunal eiendom (Lisethveien) 1.3. Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning. Planlegger er Halvorsen & Reine arkitekter AS er ansvarlig for utformingen av planmaterialet. Halvorsen & Reine har utarbeidet tilsvarende planer, både i Drammen og i andre kommuner, og er dermed godt kjent med krav til innlevert materiale og kommunens vedtekter/planer. Halvorsen & Reine har sentral godkjenning Hensikten med planen. Planutkastet har til hensikt å legge til rette for fradeling av fire boligtomter samt bygging av nye boliger med tilhørende adkomstveier på gbnr. 40/14 m.fl Gjennomføring av planen. Planleggingen av området startet med et oppstartsmøte i kommunen Videre ble oppstart av reguleringsarbeidet annonsert i Drammens Tidende , og brev til naboer og andre berørte myndigheter sendt Videre saksgang og planprosess er avklart med Nedre Eiker kommune. I prosessen er planavgrensningen endret noe til å omfatte et mindre areal enn tidligere antatt. Den planlagte veien i nordøst er nå fjernet Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold. Området inkluderes i kommuneplanens arealdel , hvor området er avsatt til boligområde. Gjeldende reguleringsplan som omfatter del av planområdet er KR 16, Gangvei Stenseth Eknesjordet, datert I gjeldende reguleringsplan er en stripe langs gangveien regulert til grønnstruktur. Vedtekter til plan- og bygningsloven 69 nr.3, vedtatt , gjelder der bestemmelsene ikke erstatter disse. Rikspolitiske retningslinjer som berører tiltaket er T-5/93 Samordnet areal og transportplanlegging, T-2/08 Barn og planlegging, og T-1442 Støy i arealplanleggingen. Andre bestemmelser/retningslinjer/lover som skal vurderes er statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommuner, og Naturmangfoldloven. Sist revidert Tlf / Fax

4 NEDRE EIKER KOMMUNE - samfunnsutvikling 2. Planområdet, eksisterende forhold: 2.1. Beliggenhet og størrelse. Oversiktskart eksisterende situasjon. Planområdet er markert med en rød nål. Eiendommene som inngår i planområdet er gbnr 40/14, 42/65, samt deler av 40/123, 40/87, 42/1 og 41,1. Planavgrensningen følger eiendommen 42/11 i nord. Mot øst grenser planområdet til eiendommene 42/51, 42/73, 42/61 samt deler av 41/80 og 42/47. Mot sør grenser området mot eiendommene 42/45 og 42/46. Mot vest grenser området til eiendommene 41/1, 41/80, 41/265 og 41/1. Planområdet er på ca. 5,4 mål Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. Det avsatte området ligger sentralt i et etablert boligområde i Krokstadelva med kort avstand til skole, barnehage, idrettsanlegg samt butikker. Området består av 5 tomter, hvor per i dag kun tomt 5 inneholder eksisterende bebyggelse. Resten av området er preget av mye vegetasjon, men ingen vegetasjon av bevaringsmessig karakter Bebyggelsens struktur, kvalitet og ev. verneverdig bebyggelse. Bebyggelsen i nærområdet omfatter i stor del eneboliger med tilhørende garasjer og veier. Boligen inne på planområdet er en eldre enebolig fra begynnelsen av 1900-tallet. Omkringliggende boligområder er også bebygd med variert eneboliger/småhusbebyggelse. Sist revidert Tlf / Fax

5 NEDRE EIKER KOMMUNE - samfunnsutvikling 2.4. (Demografiske forhold.) Det bor ca personer i Nedre Eiker (per SSB). Den største andelen av befolkningen tilhører aldersgruppene og år Barnehage, skole, forretninger. Skarpsnoveien familiebarnehage, Møllenhof barnehage og Krokstad familiebarnehage ligger svært nær planområdet. Krokstad skole og Eknes ungdomsskole ligger også i gangavstand til planområdet. Langs Gamle Riksvei ligger det en Sparbutikk Topografi og vegetasjon registrering/inntegning av verdifull vegetasjon. Områder stiger mot nord med en høydeforskjell fra nord til syd inne på planområdet på ca.12 meter. Det er ingen spesielt verdifull vegetasjon inne på området. Langs deler av gangveien som går langs store deler av Møllenhofveien og Lauvlia er det plantet en trerekke Klimatiske forhold sol og vind. Planområdet har orientering mot sør og får spesielt gode solforhold. Krokstadelva har Østlandsklima med varme sommere og kalde vintere Støy vegtrafikk, og evt. andre støykilder. Det er begrenset med støy da området er godt tilbaketrukket fra hovedfartsåren langs elven. Det er ellers begrenset med trafikken til og fra boligene, da Møllenhofveien er blindvei. I hht. støyrapport utarbeidet av Asplan Viak vil ikke støy være noe problem, se vedlegg V Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet. Adkomsten til området foregår fra Gamle Riksvei (som går fra Drammen til Krokstadelva) via Storenga inn Møllenhofveien Grunnforhold. Berggrunnen består av Fyllitt, glimmerskifer med løsmasser/fyllmasse. For øvrig er det mye vegetasjon/kratt på området Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg. Det ligger vann- og avløpsledninger gravd ned under gangvegen inne på planområdet. Planområdet. Sist revidert Tlf / Fax

6 3. Planprosessen. 3.1 Deltagere i planprosessen. Sivilarkitekt: Halvorsen & Reine Arkitekter AS Grunneiere, rettighetshavere og aktuelle offentlige myndigheter og organisasjoner er varslet i forbindelse med oppstart og oppfordret til å komme med eventuelle innspill til planen. 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid. Igangsatt planarbeid ble kunngjort i Drammens Tidende og med brev datert til berørte naboer, organisasjoner og myndigheter etter liste fra Nedre Eiker kommune. 3.3 Vurdering av forslaget med hensyn til krav om konsekvensutredning. Ihht. Plan og bygningsloven skal forslag til reguleringsplan som har vesentlig avvik i forhold til kommuneplanen konsekvensutredes. I kommuneplanen er området avsatt til boligområde. I planforslaget er hovedformålet beholdt som boligformål med tilhørende anlegg. I oppstartsmøte med kommunen kom det frem at planforslaget skal følge planprosess B, sammensatt detaljplan. Dette utløser ikke krav til konsekvensutredning. 3.4 Tidligere politiske vedtak. Gjeldende reguleringsplan som omfatter del av planområdet er KR 16, Gangvei Stenseth Eknesjordet, datert I gjeldende reguleringsplan er en stripe langs gangveien regulert til grønnstruktur. I ny plan er det foreslått en stripe på 2.0 meter som reguleres til naturområde/grønnstruktur. Området er avsatt for etablering av trær som forlengelse av eksisterende allè. Området inkluderes i kommuneplanens arealdel , hvor området er avsatt til boligområde. Planen er således i tråd med gjeldende kommuneplan. 3.5 Oppstartsmøte. Det ble avholdt oppstartsmøte Referat fra møtet ligger vedlagt. 3.6 Innspill til planarbeidet /merknader til plan. Lister opp mottatte innspill til planarbeidet: 1. Fylkesmannen i Buskerud 2. Buskerud Fylkeskommune 3. Statens vegvesen 4. Nabo gnr/bnr 42/11 5. Nabo gnr/bnr 42/51 1. Fylkesmannen i Buskerud, datert For ny støyømfintlig bebyggelse med uteoppholdsarealer må støyhensyn ivaretas i tråd med Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanleggingen T Det må også vurderes om tiltaket vil kunne medføre støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i nærområdet. Støyfaglige utredninger må følge saken ved offentlig ettersyn og eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen. Kommentar:Ihht støyrapport utarbeidet av Asplan Viak, konkluderes det med at gjeldende støykrav vil tilfredsstilles utendørs og innendørs for nye boliger på alle tomtene. Støyreduserende tiltak er ikke nødvendig mhp. Veitrafikkstøy. Se vedlagt støyrapport utarbeidet av Asplan Viak, vedlegg V10. Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. St. meld. Nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, f.eks varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette for dette. Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, Kommentar: Tas til etterretning. Boligtypene som skal etableres følger forskriftene i ny Plan- og bygningslov. I tillegg vil de planlagte boligene ha en kompakt, energieffektiv bygningskropp. Muligheten for installasjon av varmepumpe etc vil bli vurdert. Sist revidert Tlf / Fax

7 I denne forbindelse vil vi også vise til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. Vi ber om at de legges vekt på en trafikksikker atkomst for gående og syklende, og at kommunen ser på behovet vedr. tilretteleggingstiltak for å sikre at god tilgjengelighet til kollektive transportmidler blir vurdert. Kommentar: I planforslaget ivaretas myke trafikanter ved at eksisterende gangveg beholdes. I tillegg reguleres det inn en gangvei/stikkveg gjennom området som vil opprettholde en trafikksikker snarvei til bussholdeplassen samt atkomst til boligene. Det må legges vekt på å ivareta hensynet til grønnstruktur og landskapsmessige og estetiske forhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1.mars Det er videre en nasjonal målsetting å stanse tapet av biologisk mangfold og unngå inngrep i truede naturtyper. Vi vil vise til naturmangfoldloven der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Kommentar: Det er innenfor planområdet regulert inn en stripe med grønnstruktur. Her er det planlagt beplantning av en trerekke for å fullføre alleèn som eksisterer langs deler av gangveien. Innenfor resten av området skal det innenfor hver boligtomt avsettes 250m2 til oppholdsareal. Dette vil være med å sikre at planområdet bevarer det grønne inntrykket eiendommen gir i dag. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til grunn. Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelig lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek må sikres. Dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter blir berørt av planforslaget, stilles det i punkt 5d krav om erstatningsarealer. Skoleveien for barn i området bør vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak. Kommentar: Barns sikkerhet er ivaretatt gjennom at det i planforslaget både er ivaretatt eksisterende gangvei, samt at ny gangvei gjennom området blir etablert. Dette sikrer trafikksikre adkomster. I tillegg reguleres det inn en nærlekeplass på 100 m2 i kort avstand fra alle de nye, planlagte boligene. Ut over dette vil det i bestemmelsene sikre at det innenfor hver tomt avsettes minimum 250m2 areal til lek og opphold. Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne reguleringsbestemmelser. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Kommentar: Dette tas til etterretning. Forhold knyttet til universell utforming blir ivaretatt gjennom ny Plan- og bygningslov. 2. Buskerud Fylkeskommune, datert Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Registreringene av automatisk fredede kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Vi viser til Lov om kulturminner 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og større private tiltak. Kommentar: Arekeologisk registrering er bestilt av brev per (se vedlegg, V11) 3. Statens Vegvesen, datert Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skolevei) må avklares. Planforslaget omfatter del av viktig gang- og sykkelvei. Kommentar: Gang- og sykkelveg blir opprettholdt slik den er i dag. I tillegg blir det regulert inn en ny gangveg gjennom området. Sist revidert Tlf / Fax

8 Normal byggegrense for gang- og sykkelveier er nå 15m målt til hver side for senterlinjen. Kommentar: Området ligger innenfor et etablert boligområde. Det vil derfor være naturlig å legge ny bebyggelse på linje med eksisterende bygg. I oppstartsmøte med kommunen ble det enighet om å legge bebyggelsen så nærme gangvegen som mulig for å bedre adkomstforholdene samt områdene for uteopphold. 4. Nabo Christian Frykberg og Susanne Lindborg, datert Ser av tilsendt skisse at det er foreslått å anlegge adkomstvei over et område av vår tomt. Vi finner det merkelig å motta en slik tegning uten å ha blitt presentert for dette på forhånd. Vi er ikke interesserte i å avse denne delen av vår tomt, og ønsker heller ikke å få en ny bilvei inntil vår tomt. Kommentar: Kommentar: Utdrag fra brev sendt naboene : Dersom innsigelsen gjelder forståelse av at vist adkomstvei inn til to boliger i sin helhet er lagt på deres grunn, påpekes det at den viste adkomstveien selvsagt er lagt på tiltakshaver grunn. Tiltakshaver har hatt dialog med eier av eiendom Brudeberget 24 A/B (42/14) om mulighet for å erverve noe av hans nedre tomt/skråning som arealsupplering da tiltakshaver allerede eier en stripe på 1.0 meter inntil denne eiendommen i nedkant. I krysningspunktet mellom fire tomter vil det bli behov for å krysse en snipp på ca.3-4m2 på hjørnet av deres eiendom. Beklager hvis dere sitter med en oppfatning av at dette skulle vært gjort i forkant, men håper dere ser en positiv utvikling også for deres eiendom ved rydding av den vegetasjon på vår tomt som i flere 10-år har vært til stor sjenanse for solinnslipp og utsikt for tilliggende naboeiendommer. Håper på en positiv dialog med dere om overnevnte i en videre reguleringsprosess for området. Adkomstveien er nå allikevel endret fra det opprinnelige forslaget. Ny adkomstvei foreslås fra sør, sammen med adkomstene til eiendommene 2 og 5. Vi kan heller ikke se at vi har mottatt de vedleggene som er listet i brevet: planutkast med foreløpig skisse til påtenkt bebyggelse og liste over varslede. Vi savner særlig snitt- og fasadetegninger av påtenkte nybygg, noe vi etterlyste under besøk av Kjell Øverby i forbindelse med nabovarsel av Vi har kun fått presentert en situasjonsplan over de planlagte tomtene. Våre merknader her gjelder derfor kun den skisserte veien og ikke bebyggelsen da vi anser det nabovarselet vi har mottatt som ufullstendig. Kommentar: Varselet er et varsel om reguleringsoppstart, og det er i denne saken ikke detaljprosjektert ny bebyggelse. Ved ny byggesak vil selvfølgelig de forespurte tegningene bli oversendt. 5. Nabo Stein og Bodil Frykberg, datert Viser til mottatt varsel, og har følgende merknader til dette: 1. I vår kjøpekontrakt datert står vi som eiere av eiendommen gbnr 64/51 i Nedre Eiker. Vi kan ikke se at dette forholdet er tatt hensyn til i reguleringsplanen. Kommentar: Utdrag fra brev sendt naboene : Dersom innsigelsen gjelder forståelse av at vist adkomstvei inn til to boliger i sin helhet er lagt på deres grunn, påpekes det at den viste adkomstveien selvsagt er lagt på tiltakshaver grunn. Tiltakshaver har hatt dialog med eier av eiendom Brudeberget 24 A/B (42/14) om mulighet for å erverve noe av hans nedre tomt/skråning som arealsupplering da tiltakshaver allerede eier en stripe på 1.0 meter inntil denne eiendommen i nedkant. I krysningspunktet mellom fire tomter vil det bli behov for å krysse en snipp på ca.3-4m2 på hjørnet av deres eiendom. Beklager hvis dere sitter med en oppfatning av at dette skulle vært gjort i forkant, men håper dere ser en positiv utvikling også for deres eiendom ved rydding av den vegetasjon på vår tomt som i flere 10-år har vært til stor sjenanse for solinnslipp og utsikt for tilliggende naboeiendommer. Håper på en positiv dialog med dere om overnevnte i en videre reguleringsprosess for området. Adkomstveien er nå allikevel endret fra det opprinnelige forslaget. Ny adkomstvei foreslås fra sør, sammen med adkomstene til eiendommene 2 og Den foreslåtte veien vil få negative miljøkonsekvenser for oss i form av økt støy og støv. Vi har dessuten soverom i den delen som vender mot den evt. veien. Kommentar: Se kommentar over. Sist revidert Tlf / Fax

9 3. En vei på oversiden av vårt hus vil bli trang og uoversiktlig, og spesielt ved utkjøring til Lauvlia pga tett bebyggelse i øvre del av Laulia. Kommentar: Se kommentar over. 4. Ettersom dette blir en trang passasje blir snømåking muligens et problem, som kan få konsekvenser med at snø måkes inn på vår tomt, hvilket vi ikke ønsker. Kommentar: Se kommentar over. 5. En vei tett innpå vår tomt vi forringe bruken av den delen av tomten og verdien av vår eiendom. Kommentar: Se kommentar over. 6. Vi er sterkt kritiske mot at den planlagte innkjørselen til de nye boligene så nært innpå vår eiendom og motsetter oss den. Kommentar: Se kommentar over. Sist revidert Tlf / Fax

10 4 Planforslaget. Forslag til plankart. 4.1 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål. Tiltakshaver foreslår området regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg: - Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg - Lekeplass 2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: - Veg - Gangvei 3. Grønnstruktur: - Naturområde Sist revidert Tlf / Fax

11 4.2 Arealoppgave 1. Bebyggelse og anlegg: - Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg 4,7 daa. - Lekeplass 0,1 daa. 2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: - Veg 0,3 daa - Gangvei 0,1 daa 3. Grønnstruktur: - Naturområde 0,1 daa Planskisse. 4.3 Utnyttelsesgrad, høyder, struktur og mengder. Planutkastet har til hensikt å legge til rette for fradeling av fire boligtomter samt bygging av nye boliger med tilhørende adkomstveier og fellesareal på gbnr 40/14 mfl. 1. Bebyggelse og anlegg: 1. Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse. Foreslått utnyttelsesgrad er satt til BYA=30 % Sist revidert Tlf / Fax

12 Gesimshøyde er satt til maks 6.0 meter og mønehøyde er satt til maks 8,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrensen er satt til 4,0 meter fra tomtegrensene på tomtene 1-4. På tomt 5 settes avstand til gangveien lik 2,0 meter. Det settes karv til 2 parkeringsplasser per boenhet, inkludert gjesteparkering. Garasjer tillates ikke med mønehøyde over 4.5 meter over ferdig planert terreng, eller med bebygd areal over 50m2. Det tillates ikke bruksareal på loft for garasjer. Det skal til hver enebolig være min. 250m2 uteoppholds- og lekeareal, eksklusiv trafikkareal. 2. Lekeplass. Det skal opparbeides et felles lekeområde på 100m2 innenfor planområdet. Dette skal være en småbarnslekeplass for aldersgruppen 2-6 år. Lekeplassen ligger i kort avstand fra alle tomtene inne på området, samt er lett tilgjengelig for naboeiendommene. 2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: 3. Veg. Adkomstvegene tegnes inn på plankartet. Veg1 er utvidelse av en allerede eksisterende adkomstvei. Vegen skal fungere som adkomstvei til eiendommene 1-4. Veg 1 reguleres med bredde 3,0 meter, mens veg 2 reguleres med bredde 4.0 meter. Veg 2 skal fungere som adkomstveg til tomt nr.5. Denne vegen blir etablert fra sør mellom tomtene gbnr 41/1 og 42/45, Ødegårdssvingen nr. 14 og 16. Veien går over i en gangvei. 4. Gangveg Eksisterende gangveg (gangveg 1) beholdes slik den er i dag. Gangveg 2 er en ny stikkveg fra gangveg 1 og ned til Ødegårdssvingen. Gangveien etableres med bredde 1,0 meter. 3. Grønnstruktur: 5. Naturområde Langs gangveg 1 legges det inn et naturområde på 2 meter bredde. Området er avsatt for beplantning av trær, slik at allèen som er påbegynt langs deler av gangvegen blir komplett. 4.4 Estetiske forhold og byform. Hvordan de er ivaretatt i planen. Med dette planforslaget ønsker vi å legge til rette for en fortetting av eneboliger i et allerede godt etablert boligområde. Vi har valgt å tilrettelegge for funksjonelle eneboliger tilpasset småbarnsfamilier i et område med nærhet til barnehage, skole og idrettshall mm. Adkomstveien er lagt slik at de i minst mulig grad berører tomtearealene. BYA ligger på maks 30% og sammen gir dette mange muligheter for gode, solrike friarealer på hver enkelt tomt. Boligene som er tenkt innenfor disse områdene er i maks 2 etasjer bygget i materialer og farger som harmonerer med dagens eksisterende bebyggelse. To av tomtene er lagt bakenfor eksisterende bolig. Disse tomtene er svært bratte, og derfor er boligene trukket så langt tilbake som mulig mot gbnr 42/11. (se skisse s.10) Her er det et relativt flatt parti. Høydeforskjellen ned til eksisterende bolig bidrar til å skape luft rundt boligene. På tomt 1 og 2 planlegges det å bygge boligtypen funkis. (se bildet under). De to andre tomtene, tomt 4 og 5, legges nedenfor eksisterende bolig, på hver sin side av gangveien. Her er terrenget mye flatere. Boligen på tomt 5 trekkes opp mot gangveien (med en avstand på 2,0 meter). Dette bidrar til å skape nok luft mot eiendommene 42/45 og 42/46. På tomt 4 og 5 planlegges boligtypen Øko-hus.(se bilde under) Sist revidert Tlf / Fax

13 NEDRE EIKER KOMMUNE - samfunnsutvikling Funkishuset er i to etasjer med integrert carport. Den andre boligtypen er et øko-hus i to etasjer. Begge hustypene harmonerer med omkringliggende bebyggelse i størrelse, høyder og materialbruk. Planlagt bebyggelse på tomt 1 og 2 - Funkisbolig Sist revidert Tlf / Fax

14 NEDRE EIKER KOMMUNE - samfunnsutvikling Planlagt bebyggelse på tomt 4 og 5 - Øko-hus Sist revidert Tlf / Fax

15 4.5 Demografiske forhold antatt befolkningstilvekst og sammensetning etter en utbygging. Konsekvenser for behov for barnehage, skole, sykehjem mv. Planforslaget med en ramme på fire, nye eneboliger utløser ingen krav om barnehage, skole eller annet innenfor planområdet. 4.6 Vegetasjon - behandling av eksisterende og ny. Planen forholder seg til gjeldende kommuneplan grønnstruktur: grønnstruktur med korridorer skal sikres. Det skal spesielt tas hensyn til overordnet grønnstruktur, spesielt hovedstier og tråkk til /fra marka og vassdrag. Ved å etablere en allè langs gangvegen hensyntas den overordnete grønnstrukturen. Allèen som er påbegynt blir dermed komplett. 4.7 Klima - planens innvirkning på klimatiske forhold. Planen i seg selv får ingen innvirkning på klimatiske forhold, men planen ligger innenfor området for 200års-flom. Dvs. De to tomtene nærmest gangvegen blir berørt og det settes krav til kjellerfri bebyggelse over 5 og 7 meter over havet. 4.8 Terreng. Fra sør til nord stiger terrenget jevnt. Stigningen fortsetter opp bak planområdet mot nord. Innenfor planområdet stiger terrenget med ca. 12 meter. Tomtene vil ha en størrelse på minimum 600m2. Sammen med høydeforskjellen bidrar dette til å skape luft og avstand rundt boligene. Det må foretas noe arrondering for i best mulig grad å utnytte tomten, og i så stor grad som mulig sikre universell utforming på gårdsplasser ol. 4.9 Støy støyberegning og tiltak som må iverksettes for å bringe støynivået i og utenfor bygninger i overensstemmelse med tillatte grenseverdier. (reguleringsbestemmelser).rundskriv T- 8/79 og T-1/86, retningslinjer T samt NS Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et notat vedrørende støy av Asplan Viak. I dette notatet kan det konkluderes med at gjeldende støykrav vil tilfredsstilles utendørs og innendørs for nye boliger på tomtene 1-5. Støyreduserende tiltak er ikke nødvendig mhp. Veitrafikkstøy. Se vedlagt støyrapport, V Luft og annen forurensning. Evt. tiltak. Det foreligger ingen spesielle utfordringer med tanke på luft og annen forurensning. Planområdet er omgitt av mye grønt. Den planlagte bebyggelsen vil kunne generere beskjeden økning i trafikken. Det vil være naturlig å se på alternative oppvarmingskilder for boligbebyggelsen i tråd med nye anbefalinger. Der er ikke registrert forekomster av radon i grunnen. Forhold til radon sikres gjennom Plan- og bygningsloven. 4.11Trafikk - samordnet areal og trafikkplanlegging, rundskriv T- 5/93. Adkomsten til området foregår fra Gamle Riksvei (som går fra Drammen til Krokstadelva) via Storenga inn Møllenhofveien. 4.12Kollektivtrafikk - tilrettelegging. Nærmeste bussholdeplass er Ødegården, hvor rute 51, 54, går. 4.13Utvendige opphold - og aktivitetsareal/lekeplasser. Det skal tilrettelegges for gode uteareal for barn. Planen forholder seg til gjeldende kommuneplan hvor det er krav til et felles lekeområde på 100m2 innenfor planområdet. Dette skal være en småbarnslekeplass for aldersgruppen 2-6 år. I tillegg skal det til hver enebolig være min. 250m2 uteoppholds- og lekeareal, eksklusiv trafikkareal. 4.14Dimensjonering, plassering og bruk av felles utvendig oppholdsareal - jfr.pbl 69, vedtekt til denne og rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle. Ny bebyggelse forholder seg til forskriftene om universell utforming i ny plan- og bygningslov. Sist revidert Tlf / Fax

16 4.15(Forslag til arealbytte, ny plassering og endring av bruk/innhold. Lekeplass i bytte mot annet. Ved planlegging av sentrumsnære boligområder hvor det søkes om dispensasjon fra gjeldende vedtekt, skal det redegjøres for hvordan og ev. hvor dette kan kompenseres.) Det er fra forslagstillers side ikke foreslått bytte av arealer. 4.16(Beredskapsmessige hensyn) Veiene V1 og V2 utformes ned bredde 3.0 meter. Dette er tilstrekkelig til at utrykningskjøretøy kan komme fort frem til boligområdet. Nye ledninger, kabler og rør skal føres frem som jordkabler. Eksisterende luftstrekk skal ved fornyelse, samt utbygging legges i grunnen. 5 Andre tiltak i forbindelse med planen 5.1 Ev. økonomiske konsekvenser for Hurum kommune (barnehage, skole, kommunaltekniske anlegg og lignende). Forslagstiller kan ikke se at det blir noen økonomiske konsekvenser for Nedre Eiker kommune utover hva som blir avtalt i en utbyggingsavtale. 5.2 Utbyggingsavtale. Det skal igangsettes arbeid med utbyggingsavtale. Sist revidert Tlf / Fax

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer