Beredskapsledelse. (20 studiepoeng) Kursforslag. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsledelse. (20 studiepoeng) Kursforslag. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM)"

Transkript

1 Beredskapsledelse (20 studiepoeng) Kursforslag Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM) Studium: Videreutdanning Kurs på Bachelorgradsnivå Varighet: 2 semestre (høsten 2013 og våren 2014) Studiested: Samlinger i Haugesund og/eller andre steder Studiepoeng: 20 Studieavgift: Ingen

2 Innhold 1 GENERELT OM STUDIET INNHOLD MÅLGRUPPE LÆRINGSUTBYTTE OPPTAKSKRAV PRIS KONTAKTINFORMASJON ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE SAMLINGER ØVINGSOPPGAVER CASESTUDIE OG BEREDSKAPSPLAN PRAKTISKE ØVELSER PROSJEKTOPPGAVE NETTBASERT LÆRINGSPLATTFORM STUDIEKRAV OG VURDERING STUDIEKRAV Casestudie Beredskapsplan Praktiske øvelser EKSAMEN Prosjektoppgave Hjemmeeksamen UNDERVISNINGSPLAN AKTUELL LITTERATUR PENSUM VALGFRI LITTERATUR... 9 Sist endret: 22. november 2012 Side 2 av 10

3 1 Generelt om studiet Studiet skal en innføring i beredskapsplanlegging og krisehåndtering, og gi deltakerne et solid faglig grunnlag for å kunne utføre beredskapsrelaterte oppgaver både før, under og etter ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Prinsipper og metoder for gjennomføring av beredskapsrelaterte oppgaver vil bli spesielt vektlagt. 1.1 Innhold Studiet inneholder følgende temaer: Aktuelle lover og forskrifter. Beredskapsorganisasjoners oppbygning og virkemåte. Roller og ansvarsforhold i planleggingsprosessen og ved håndtering av hendelser. Kartlegging, evaluering og dimensjonering av beredskapen, herunder bruk av risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for beredskapsplanleggingen. Utarbeidelse og anvendelse av beredskapsplaner. Kritiske faktorer som påvirker håndtering av ulykker og kriser; beslutningstaking, ledelse, koordinering, teamarbeid og mediehåndtering. Menneskers psykologiske reaksjoner i krisesituasjoner og psykologiske ettervirkninger etter ulykker og katastrofer. Planlegging og organisering av psykologisk kriseberedskap. Planlegging og gjennomføring av øvelser. Evaluering og læring av øvelser og hendelser/innsatser. 1.2 Målgruppe Målgruppen for studiet er alle som har beredskapsrelaterte oppgaver i beredskapsorganisasjoner, private virksomheter eller offentlig sektor. 1.3 Læringsutbytte Etter endt studie skal deltakerne ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse: Kunnskaper Ha grunnleggende kunnskaper om aktuelle lover og forskrifter som gjelder i forbindelse med beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser. Ha inngående kunnskap om det norske beredskaps- og krisehåndteringssystemet. Ha god forståelse av prinsippene for oppbygning og virkemåte av beredskapsorganisasjoner. Ha kunnskap om ulike aktørers ansvarsforhold i forbindelse med beredskapsarbeid, inkludert rolle og oppgaver i planleggingsprosessen og ved håndtering av hendelser. Ha god kunnskap om prinsipper og metoder for beredskapsplanlegging. Kan gjøre rede for kritiske faktorer som påvirker håndteringen av ulykker og kriser, slik som beslutningstaking i operative situasjoner, utøvelse av ledelse, forhold som fremmer og hemmer kommunikasjonen i kritiske situasjoner, teamarbeid og menneskelig samhandling, samvirke mellom ulike aktører som samarbeider under håndtering av en hendelse, og medias rolle og opptreden i en ulykkes- og krisesituasjon. Sist endret: 22. november 2012 Side 3 av 10

4 Ferdigheter Kompetanse Ha kunnskap om psykologiske reaksjoner under og etter krisesituasjoner, både for innsatspersonell og rammede, samt gjennomføring av psykologisk debriefing. Ha god kunnskap om læring innen beredskapsarbeid, samt planlegging og gjennomføring av øvelser. Kan anvende aktuelle lover og forskrifter. Kan bruke risiko- og sårbarhetsanalyse til å kartlegge, evaluere og dimensjonere beredskap for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Kan utarbeide og anvende beredskapsplaner. Kan fatte beslutninger, lede innsatser, samhandle med andre og håndtere media i ulykkes- og krisesituasjoner. Kan planlegge og organisere psykologisk kriseberedskap både for innsatspersonell og personer rammet av ulykker og kriser. Kan planlegge og organisere øvelser. Kan evaluere og trekke ut lærdommer av øvelser og hendelser/innsatser. Ha god forståelse for beredskapstenkning generelt, og planleggingsprosessen og håndteringsfasen spesielt. Kan reflektere over godheten av beredskapen for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Kan identifisere løsninger på problemstillinger relatert til beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvensene av løsningene. Kan reflektere over egen faglig utøvelse under øvelser innen ulykkes- og krisehåndtering, både individuelt og i grupper, og justere denne under veiledning. Kan tilegne seg og formidle sentralt fagstoff innenfor beredskapsledelse. 1.4 Opptakskrav For opptak på studiet kreves det generell studiekompetanse eller realkompetanse. 1.5 Pris Det er ingen studieavgift på kurset, men en semesteravgift på kr. 660,- pr. semester. Deltakerne må imidlertid selv dekke utgifter til litteratur, samt reise og opphold i forbindelse med samlingene. 1.6 Kontaktinformasjon Fagansvarlig: Navn: Morten Sommer E-post: Telefon: Adm. koordinator: Navn: E-post: Telefon: Sist endret: 22. november 2012 Side 4 av 10

5 2 Organisering og arbeidsmåte Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium. Det vil benyttes det en kombinasjon av forelesninger og veiledning som undervisningsform og arbeid med øvingsoppgaver, casestudie, beredskapsplan og prosjektoppgave som arbeidsform. I tillegg vil ulike praktiske øvelser inngå i studiet. 2.1 Samlinger På samlingene vil det primært holdes forelesninger om de ulike temaene som inngår i studiet, men det vil også legges opp til diskusjoner og mindre gruppeoppgaver. Det legges opp til 5 samlinger á 2 dager (f.eks. fredager kl ca. kl og lørdager kl ca. kl ). Samlingen med praktiske øvelser kan eventuelt gå over 3 dager. 2.2 Øvingsoppgaver Øvingsoppgaver som tar for seg mindre deler av de ulike temaene i studiet, og til sammen dekker hele studiets innhold, vil bli utlevert. Det vil ikke være krav om at disse oppgavene skal leveres inn for godkjenning, men er ment å være til hjelp for den enkelte deltaker i bearbeidelsen av fagets innhold. 2.3 Casestudie og beredskapsplan Arbeid med casestudie, der håndteringen av reelle ulykkes-/krisehendelser analyseres ved hjelp av teoretisk kunnskap, skal bidra til å gi deltakerne innsikt i hvordan ulykker og kriser håndteres. I studiet vil innsatsen i forbindelse med terrorangrepene 22. juli 2011 analyseres, men også mindre case/hendelser kan eventuelt bli gjennomgått. Arbeid med beredskapsplaner skal bidra til å gi deltakerne innsikt i hvordan man forbereder seg på ulykker og kriser. I studiet skal det derfor utarbeides en beredskapsplan for en reell eller tenkt virksomhet, eventuelt at eksisterende beredskapsplaner for en organisasjon analyseres. Både casestudiet og arbeidet med beredskapsplanen skal fortrinnsvis gjennomføres i grupper, men kan gjennomføres individuelt etter avtale med fagansvarlig. 2.4 Praktiske øvelser Praktiske øvelser skal bidra til å gi deltakerne trening i å anvende beredskapsplaner, fatte beslutninger, samhandle med andre og lede innsatser i forbindelse med ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. I studiet vil det gjennomføres både modellbordøvelser og fullskalaøvelse. 2.5 Prosjektoppgave I løpet av studiet skal det skrives en individuell prosjektoppgave på ca ord (ca. 10 sider). Tema/problemstilling for prosjektoppgaven kan velges fritt innenfor området beredskapsledelse. Prosjektoppgaven vil inngå som en del av eksamenen i studiet. 2.6 Nettbasert læringsplattform En nettbasert læringsplattform (Fronter eller It s Learning) vil benyttes som informasjonsog kommunikasjonskanal i studiet. Her vil faginformasjon, beskjeder, relevante dokumenter, øvingsoppgaver, forelesningsnotater o.l. bli gjort tilgjengelig fortløpende. I Sist endret: 22. november 2012 Side 5 av 10

6 tillegg vil deltakerne ha mulighet til å drøfte faglige spørsmål og problemstillinger, både av generell art og relatert til øvingsoppgavene, casestudiet, beredskapsplanen og prosjektoppgaven, med faglærer og andre studenter. 3 Studiekrav og vurdering I studiet vil det være studiekrav i tillegg til eksamen. Studiekravene må være godkjent/ bestått før eksamen kan avlegges. 3.1 Studiekrav Studiekravene består av casestudie, beredskapsplan og praktisk øvelser. Studiekravene vurderes med henholdsvis Bestått / Ikke bestått og Deltatt / Ikke deltatt. I tillegg er det krav om 80 % fremmøte på samlingene. Ved ugyldig fravær utover 20 % vil deltakerne ikke kunne avlegge eksamen Casestudie Casestudiet vil, som nevnt ovenfor, omhandle en analyse av innsatsen i forbindelse med terrorangrepet 22. juli Det vil bli gitt konkrete spørsmål og problemstillinger relatert til denne innsatsen som skal besvares og vurderes i casestudiet Beredskapsplan Som også nevnt ovenfor skal det utarbeides en beredskapsplan for en reell eller tenkt virksomhet. Alternativt kan eksisterende beredskapsplaner for en organisasjon analyseres Praktiske øvelser De praktiske øvelsene vil bestå av ulike øvingsmomenter, slik at deltakerne skal få trening i de forskjellige delene av innsatser i forbindelse med ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. 3.2 Eksamen Eksamen i studiet består av 2 elementer: individuell prosjektoppgave (utgjør 50 % av sluttkarakteren) og individuell hjemmeeksamen (utgjør 50 % av sluttkarakteren). Begge elementene vurderes med graderte karakterer (A-F) Prosjektoppgave Som nevnt ovenfor skal det i løpet av studiet skrives en individuell prosjektoppgave på ca ord. Tema/problemstilling for prosjektoppgaven kan velges fritt innenfor området beredskapsledelse Hjemmeeksamen Avsluttende eksamen vil være en individuell hjemmeeksamen som går over 2 eller 3 dager. Alle hjelpemidler (pensumlitteratur, forelesningsnotater osv.) vil være tillatt ved hjemmeeksamenen. Sist endret: 22. november 2012 Side 6 av 10

7 4 Undervisningsplan Forslag til undervisningsplan med tema for de ulike samlingene. Samling Tema Mulige forelesere 1 (September 2013) Dag 1: Introduksjon m.v.; Aktuelt lovverk Dag 2: Beredskapsorganisasjoners oppbygning og virkemåte; Det norske beredskaps- og krisehåndteringssystemet 2 (Oktober 2013) 3 (November/ desember 2013) 4 (Januar 2014) 5 (Februar/ mars 2014) Dag 1: Beslutningstaking i operative situasjoner; Operativ ledelse; Teamarbeid; Koordinering og strategisk ledelse Dag 2: Mediehåndtering; Casestudie av innsatsen 22. juli Dag 1: Prinsipper og metoder for beredskapsplanlegging; Evaluering og dimensjonering av beredskap Dag 2: Gjennomføring av ROS-analyser; Utarbeidelse og anvendelse av beredskapsplaner Dag 1: Menneskelige reaksjoner i krisesituasjoner; Planlegging og organisering av psykologisk kriseberedskap; Gjennomføring av psykologisk debriefing Dag 2: Læring innen beredskapsarbeid; Evaluering og læring av øvelser og hendelser/innsatser Dag 1: Planlegging og gjennomføring av øvelser; Praktiske øvelse: varsling/alarmering og skadested (modellbordøvelser) Dag 2: Praktiske øvelse: stab og lange/omfattende innsatser (modellbordøvelser) Dag 3: Praktisk øvelse: samvirkeøvelse (fullskalaøvelse) Innlevering av casestudie: Slutten av november 2013 Innlevering av beredskapsplan: Slutten av januar 2014 Innlevering av prosjektoppgave: Slutten av mars 2014 Hjemmeeksamen: Slutten av april 2014 Sist endret: 22. november 2012 Side 7 av 10

8 5 Aktuell litteratur Litteraturen i studiet deles inn i pensumlitteratur, som er obligatorisk lesing, og valgfri litteratur som kan leses for å få en mer utfyllende forståelse av temaene i faget. Litteraturen vil hovedsakelig være på norsk, med unntak av enkelte artikler og bokkapitler som vil være på engelsk. Nedenfor følger forslag til litteratur som kan inngå i pensumlitteratur og valgfri litteratur. 5.1 Pensum Furevik, E. (2012). Sivilbeskyttelsesloven: en praktisk og juridisk veileder. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. (178 sider) Politidirektoratet (2011). Politiets beredskapssystem del 1 (PBS 1): retningslinjer for politiets beredskap. Oslo: Politidirektoratet Kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12. (122 sider) Weisæth, L. & Kjeserud, R. (2007). Ledelse ved kriser: en praktisk veileder. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 2, 3 og 4. (106 sider) Cedergårdh, E. & Winnberg, T. (2006). Utformning av ledningsorganisation. I: L. Fredholm & A.L. Göransson (Red.), Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Karlstad: Räddningsverket. (48 sider) Comfort, L. K. & Kapucu, N. (2006). Inter-organizational coordination in extreme events: The World Trade Centre attacks, September 11, Natural Hazards, 39, s (18 sider) Sjõberg, M., Wallenius, C. & Larsson, G. (2006). Leadership in complex, stressful rescue operations: a qualitative study. Disaster Prevention and Management, 15(4), s (9 sider) Koobberltvedt, T. & Brun, W. (2007). Kognitive, affektive og selvregulerende mekanismer i operative risikosituasjoner. I: C. Moldjord, A. Arntzen, K. Firing, O. A. Solberg & J. C. Laberg, (Red.), Liv og lære i operative miljøer: Tøffe menn gråter!. Bergen: Fagbokforlaget. (19 sider) Flin, R. & Arbuthnot, K. (2002). Lessons from the hot seat. I: R. Flin & K. Arbuthnot (Red.), Incident command: tales from the hot seat. Aldershot: Ashgate. (23 sider) Flin, R. (1996). Sitting in the hot seat: leaders and teams for critical incident management. Chichester: Wiley Deler av kap. 4 (The stress of incident command). (33 sider) Flin, R., O Connor, P. & Crichton, M. (2008). Safety at the sharp end: a guide to nontechnical skills. Aldershot: Ashgate Kap. 3 (Decision-making). (24 sider) Brun, W. & Kobbeltvedt, T. (2006). Beslutningstaking i operative situasjoner. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (23 sider) Larsson, G. (2006). Operativ ledning. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (14 sider) Sist endret: 22. november 2012 Side 8 av 10

9 Johnsen, B. H. & Eid, J. (2006). Samhandling i operative team. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (16 sider) Eriksen, J. (2011). Krise- og beredskapsledelse: teamtrening. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Kap. 5 (Metoder for trening) og kap. 8 (Rammevilkår). (33 sider) Løvik, K. (2010). Øvelse gjør mester: planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser. Kristiansand: Høyskoleforlaget Innledende del. (88 sider) Olsen, O. E., Mathiesen, E. R. & Boyesen, M. (2008). Media og krisehåndtering: en bok om samspillet mellom journalister og krisehånterere. Kristiansand: Høyskoleforlaget Kap. 5, 6, 7 og 8. (120 sider) McConnell, A. & Drennan, L. (2006). Mission impossible? Planning and preparing for crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(2), s (11 sider) Perry, R. W. & Lindell, M. K. (2003). Preparedness for emergency response: guidelines for the emergency planning process. Disasters, 27(4), s (13 sider) Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget Kap. 1, 2, 3, 4, 7 og 8. (164 sider) Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing: hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforlaget 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. (97 sider) NOU 2012:14 (2012). Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning Kap. 2, 6, 7, 8, 9 og 19. (161 sider) Moldjord, C. (2007). Betydningen av å dele erfaringer i operative miljøer. I: C. Moldjord, A. Arntzen, K. Firing, O. A. Solberg & J. C. Laberg, (Red.), Liv og lære i operative miljøer: Tøffe menn gråter!. Bergen: Fagbokforlaget. (20 sider) Sommer, M. (2013). Learning in emergency response work (PhD-thesis) Utvalgte deler. 5.2 Valgfri litteratur DSB (2012). Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. NSO (2012). Veiledning til forskrift om industrivern. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO (2011). Innsatsledelse på skadested. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO (2011). Beredskapsplanverk. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO (2011). Risikoanalyse. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO (2011). Øvelser. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. DSB (2011). Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS): ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sist endret: 22. november 2012 Side 9 av 10

10 DSB (1994). Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. Direktoratet for sivilt beredskap. DSB (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging: kartlegging av risiko og sårbarhet. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB (2005). Veiledning: øvelsesmodell i krisehåndtering for strategisk ledelse for fylker og kommuner. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB/POD/Helsedir (2008). Øvingsveileder høringsutgave. Samarbeid Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet, Helsedirektoratet. Løvik, K. (2010). Øvelse gjør mester: planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Løvik, K. (2007). Håndbok i informasjonsberedskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Eriksen, J. (2011). Krise- og beredskapsledelse: teamtrening. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Räddningsverket (2002). The elements of command & control: the general principles of command & control in fire and rescue operations. Karlstad: Räddningsverket. Lindell, M. K., Prater, C. & Perry, R. W. (2007). Introduction to emergency management. Hoboken: Wiley Kap. 8 (Myths and realities of disaster response). Flin, R. (2001). Decision making in crises: the Piper Alpha disaster. I: U. Rosenthal, R. A. Boin & L. K. Comfort (Red.), Managing crises: threats, dilemmas, opportunities. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas. Crichton, M. T., Lauche, K. & Flin, R. (2005). Incident command skills in the management of an oil industry drilling incident: a case study. Journal of Contingencies and Crisis Management, 13(3), s DSB (2012). Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Helsedirektoratet (2012). Læring for bedre beredskap: helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli Oslo: Helsedirektoratet. DNK (2011). Bruk av Nødnett 22. juli Oslo: Direktoratet for nødkommunikasjon. Sist endret: 22. november 2012 Side 10 av 10

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR. 15 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN

STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN 15 STUDIEPOENG Utkast 7. mai 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av hendelser, fra daglige situasjoner

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

Presentert av Dag Auby-Hagen

Presentert av Dag Auby-Hagen www.nusb.no Presentert av Dag Auby-Hagen Intensivkurs kommunal beredskap Risiko- og krisekommunikasjon Kommunal beredskapsplikt (e-læringskurs) Kommunal krisehåndtering Øvelsesplanlegging Mediehåndtering

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i krisehåndtering,

Studieplan for. Årsstudium i krisehåndtering, Studieplan for Årsstudium i krisehåndtering, 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 17.09.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: A. 1. Innledning Årsstudium i krisehåndtering er utviklet i samarbeid

Detaljer

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER Modul 4:10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. desember 2017 1. Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer 1.1. Innledning Den

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2015 1. Innledning Norges Bank, Stortinget og Departementene

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Morten Sommer Seminarum: Att lära av räddningsinsatser från teori till praktik Karlstad (Dömle), 9. september 2014 Hva jeg skal snakke

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 6 Organisasjon og ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015 2014-2015 Side 1/5 VVL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching 30 Studiepoeng Norsk HØST 2014 VÅR 2015 INNLEDNING Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. Det er

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor det

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. desember 2014 1. Innledning Redningstjeneste er en av de viktigste og mest krevende oppgaver

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE 2 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Etterforsking hvor IKT-teknologi er involvert, er i betydelig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER. 20 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER 20 studiepoeng Modul 2B: Kriminalteknisk etterforskning av ulykker og ekstraordinære hendelser

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng)

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng) 05.12.2006 Side 1 av 5 Studieplan Operativ Psykologi (15 studiepoeng) Generelle læringsmål Operativ psykologi er et relativt nytt emneområde innen det anvendt psykologi, der fokus er lagt på betydningen

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng NO EN Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kompetanse i arbeidsinkludering på masternivå. Studiet gir en innføring i forskningsbasert kunnskap om arbeidslivets

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON NO EN Rus og kommunikasjon Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser relevante for forebyggende arbeid og individuell behandling. RUS OG KOMMUNIKASJON Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON Kriminalteknikk: Modul 2C 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning En av kriminalteknikkens

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 30.04.2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Politi- og lensmannsetaten har til enhver tid behov for rekruttering til ulike lederstillinger.

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revidert 27. juni 2013 1. Innledning Etterforsking hvor datateknologi er involvert,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE 60 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Politidistriktene behandler en rekke oppgaver innen den sivile

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer