Beredskapsledelse. (20 studiepoeng) Kursforslag. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsledelse. (20 studiepoeng) Kursforslag. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM)"

Transkript

1 Beredskapsledelse (20 studiepoeng) Kursforslag Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM) Studium: Videreutdanning Kurs på Bachelorgradsnivå Varighet: 2 semestre (høsten 2013 og våren 2014) Studiested: Samlinger i Haugesund og/eller andre steder Studiepoeng: 20 Studieavgift: Ingen

2 Innhold 1 GENERELT OM STUDIET INNHOLD MÅLGRUPPE LÆRINGSUTBYTTE OPPTAKSKRAV PRIS KONTAKTINFORMASJON ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE SAMLINGER ØVINGSOPPGAVER CASESTUDIE OG BEREDSKAPSPLAN PRAKTISKE ØVELSER PROSJEKTOPPGAVE NETTBASERT LÆRINGSPLATTFORM STUDIEKRAV OG VURDERING STUDIEKRAV Casestudie Beredskapsplan Praktiske øvelser EKSAMEN Prosjektoppgave Hjemmeeksamen UNDERVISNINGSPLAN AKTUELL LITTERATUR PENSUM VALGFRI LITTERATUR... 9 Sist endret: 22. november 2012 Side 2 av 10

3 1 Generelt om studiet Studiet skal en innføring i beredskapsplanlegging og krisehåndtering, og gi deltakerne et solid faglig grunnlag for å kunne utføre beredskapsrelaterte oppgaver både før, under og etter ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Prinsipper og metoder for gjennomføring av beredskapsrelaterte oppgaver vil bli spesielt vektlagt. 1.1 Innhold Studiet inneholder følgende temaer: Aktuelle lover og forskrifter. Beredskapsorganisasjoners oppbygning og virkemåte. Roller og ansvarsforhold i planleggingsprosessen og ved håndtering av hendelser. Kartlegging, evaluering og dimensjonering av beredskapen, herunder bruk av risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for beredskapsplanleggingen. Utarbeidelse og anvendelse av beredskapsplaner. Kritiske faktorer som påvirker håndtering av ulykker og kriser; beslutningstaking, ledelse, koordinering, teamarbeid og mediehåndtering. Menneskers psykologiske reaksjoner i krisesituasjoner og psykologiske ettervirkninger etter ulykker og katastrofer. Planlegging og organisering av psykologisk kriseberedskap. Planlegging og gjennomføring av øvelser. Evaluering og læring av øvelser og hendelser/innsatser. 1.2 Målgruppe Målgruppen for studiet er alle som har beredskapsrelaterte oppgaver i beredskapsorganisasjoner, private virksomheter eller offentlig sektor. 1.3 Læringsutbytte Etter endt studie skal deltakerne ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse: Kunnskaper Ha grunnleggende kunnskaper om aktuelle lover og forskrifter som gjelder i forbindelse med beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser. Ha inngående kunnskap om det norske beredskaps- og krisehåndteringssystemet. Ha god forståelse av prinsippene for oppbygning og virkemåte av beredskapsorganisasjoner. Ha kunnskap om ulike aktørers ansvarsforhold i forbindelse med beredskapsarbeid, inkludert rolle og oppgaver i planleggingsprosessen og ved håndtering av hendelser. Ha god kunnskap om prinsipper og metoder for beredskapsplanlegging. Kan gjøre rede for kritiske faktorer som påvirker håndteringen av ulykker og kriser, slik som beslutningstaking i operative situasjoner, utøvelse av ledelse, forhold som fremmer og hemmer kommunikasjonen i kritiske situasjoner, teamarbeid og menneskelig samhandling, samvirke mellom ulike aktører som samarbeider under håndtering av en hendelse, og medias rolle og opptreden i en ulykkes- og krisesituasjon. Sist endret: 22. november 2012 Side 3 av 10

4 Ferdigheter Kompetanse Ha kunnskap om psykologiske reaksjoner under og etter krisesituasjoner, både for innsatspersonell og rammede, samt gjennomføring av psykologisk debriefing. Ha god kunnskap om læring innen beredskapsarbeid, samt planlegging og gjennomføring av øvelser. Kan anvende aktuelle lover og forskrifter. Kan bruke risiko- og sårbarhetsanalyse til å kartlegge, evaluere og dimensjonere beredskap for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Kan utarbeide og anvende beredskapsplaner. Kan fatte beslutninger, lede innsatser, samhandle med andre og håndtere media i ulykkes- og krisesituasjoner. Kan planlegge og organisere psykologisk kriseberedskap både for innsatspersonell og personer rammet av ulykker og kriser. Kan planlegge og organisere øvelser. Kan evaluere og trekke ut lærdommer av øvelser og hendelser/innsatser. Ha god forståelse for beredskapstenkning generelt, og planleggingsprosessen og håndteringsfasen spesielt. Kan reflektere over godheten av beredskapen for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Kan identifisere løsninger på problemstillinger relatert til beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvensene av løsningene. Kan reflektere over egen faglig utøvelse under øvelser innen ulykkes- og krisehåndtering, både individuelt og i grupper, og justere denne under veiledning. Kan tilegne seg og formidle sentralt fagstoff innenfor beredskapsledelse. 1.4 Opptakskrav For opptak på studiet kreves det generell studiekompetanse eller realkompetanse. 1.5 Pris Det er ingen studieavgift på kurset, men en semesteravgift på kr. 660,- pr. semester. Deltakerne må imidlertid selv dekke utgifter til litteratur, samt reise og opphold i forbindelse med samlingene. 1.6 Kontaktinformasjon Fagansvarlig: Navn: Morten Sommer E-post: Telefon: Adm. koordinator: Navn: E-post: Telefon: Sist endret: 22. november 2012 Side 4 av 10

5 2 Organisering og arbeidsmåte Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium. Det vil benyttes det en kombinasjon av forelesninger og veiledning som undervisningsform og arbeid med øvingsoppgaver, casestudie, beredskapsplan og prosjektoppgave som arbeidsform. I tillegg vil ulike praktiske øvelser inngå i studiet. 2.1 Samlinger På samlingene vil det primært holdes forelesninger om de ulike temaene som inngår i studiet, men det vil også legges opp til diskusjoner og mindre gruppeoppgaver. Det legges opp til 5 samlinger á 2 dager (f.eks. fredager kl ca. kl og lørdager kl ca. kl ). Samlingen med praktiske øvelser kan eventuelt gå over 3 dager. 2.2 Øvingsoppgaver Øvingsoppgaver som tar for seg mindre deler av de ulike temaene i studiet, og til sammen dekker hele studiets innhold, vil bli utlevert. Det vil ikke være krav om at disse oppgavene skal leveres inn for godkjenning, men er ment å være til hjelp for den enkelte deltaker i bearbeidelsen av fagets innhold. 2.3 Casestudie og beredskapsplan Arbeid med casestudie, der håndteringen av reelle ulykkes-/krisehendelser analyseres ved hjelp av teoretisk kunnskap, skal bidra til å gi deltakerne innsikt i hvordan ulykker og kriser håndteres. I studiet vil innsatsen i forbindelse med terrorangrepene 22. juli 2011 analyseres, men også mindre case/hendelser kan eventuelt bli gjennomgått. Arbeid med beredskapsplaner skal bidra til å gi deltakerne innsikt i hvordan man forbereder seg på ulykker og kriser. I studiet skal det derfor utarbeides en beredskapsplan for en reell eller tenkt virksomhet, eventuelt at eksisterende beredskapsplaner for en organisasjon analyseres. Både casestudiet og arbeidet med beredskapsplanen skal fortrinnsvis gjennomføres i grupper, men kan gjennomføres individuelt etter avtale med fagansvarlig. 2.4 Praktiske øvelser Praktiske øvelser skal bidra til å gi deltakerne trening i å anvende beredskapsplaner, fatte beslutninger, samhandle med andre og lede innsatser i forbindelse med ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. I studiet vil det gjennomføres både modellbordøvelser og fullskalaøvelse. 2.5 Prosjektoppgave I løpet av studiet skal det skrives en individuell prosjektoppgave på ca ord (ca. 10 sider). Tema/problemstilling for prosjektoppgaven kan velges fritt innenfor området beredskapsledelse. Prosjektoppgaven vil inngå som en del av eksamenen i studiet. 2.6 Nettbasert læringsplattform En nettbasert læringsplattform (Fronter eller It s Learning) vil benyttes som informasjonsog kommunikasjonskanal i studiet. Her vil faginformasjon, beskjeder, relevante dokumenter, øvingsoppgaver, forelesningsnotater o.l. bli gjort tilgjengelig fortløpende. I Sist endret: 22. november 2012 Side 5 av 10

6 tillegg vil deltakerne ha mulighet til å drøfte faglige spørsmål og problemstillinger, både av generell art og relatert til øvingsoppgavene, casestudiet, beredskapsplanen og prosjektoppgaven, med faglærer og andre studenter. 3 Studiekrav og vurdering I studiet vil det være studiekrav i tillegg til eksamen. Studiekravene må være godkjent/ bestått før eksamen kan avlegges. 3.1 Studiekrav Studiekravene består av casestudie, beredskapsplan og praktisk øvelser. Studiekravene vurderes med henholdsvis Bestått / Ikke bestått og Deltatt / Ikke deltatt. I tillegg er det krav om 80 % fremmøte på samlingene. Ved ugyldig fravær utover 20 % vil deltakerne ikke kunne avlegge eksamen Casestudie Casestudiet vil, som nevnt ovenfor, omhandle en analyse av innsatsen i forbindelse med terrorangrepet 22. juli Det vil bli gitt konkrete spørsmål og problemstillinger relatert til denne innsatsen som skal besvares og vurderes i casestudiet Beredskapsplan Som også nevnt ovenfor skal det utarbeides en beredskapsplan for en reell eller tenkt virksomhet. Alternativt kan eksisterende beredskapsplaner for en organisasjon analyseres Praktiske øvelser De praktiske øvelsene vil bestå av ulike øvingsmomenter, slik at deltakerne skal få trening i de forskjellige delene av innsatser i forbindelse med ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. 3.2 Eksamen Eksamen i studiet består av 2 elementer: individuell prosjektoppgave (utgjør 50 % av sluttkarakteren) og individuell hjemmeeksamen (utgjør 50 % av sluttkarakteren). Begge elementene vurderes med graderte karakterer (A-F) Prosjektoppgave Som nevnt ovenfor skal det i løpet av studiet skrives en individuell prosjektoppgave på ca ord. Tema/problemstilling for prosjektoppgaven kan velges fritt innenfor området beredskapsledelse Hjemmeeksamen Avsluttende eksamen vil være en individuell hjemmeeksamen som går over 2 eller 3 dager. Alle hjelpemidler (pensumlitteratur, forelesningsnotater osv.) vil være tillatt ved hjemmeeksamenen. Sist endret: 22. november 2012 Side 6 av 10

7 4 Undervisningsplan Forslag til undervisningsplan med tema for de ulike samlingene. Samling Tema Mulige forelesere 1 (September 2013) Dag 1: Introduksjon m.v.; Aktuelt lovverk Dag 2: Beredskapsorganisasjoners oppbygning og virkemåte; Det norske beredskaps- og krisehåndteringssystemet 2 (Oktober 2013) 3 (November/ desember 2013) 4 (Januar 2014) 5 (Februar/ mars 2014) Dag 1: Beslutningstaking i operative situasjoner; Operativ ledelse; Teamarbeid; Koordinering og strategisk ledelse Dag 2: Mediehåndtering; Casestudie av innsatsen 22. juli Dag 1: Prinsipper og metoder for beredskapsplanlegging; Evaluering og dimensjonering av beredskap Dag 2: Gjennomføring av ROS-analyser; Utarbeidelse og anvendelse av beredskapsplaner Dag 1: Menneskelige reaksjoner i krisesituasjoner; Planlegging og organisering av psykologisk kriseberedskap; Gjennomføring av psykologisk debriefing Dag 2: Læring innen beredskapsarbeid; Evaluering og læring av øvelser og hendelser/innsatser Dag 1: Planlegging og gjennomføring av øvelser; Praktiske øvelse: varsling/alarmering og skadested (modellbordøvelser) Dag 2: Praktiske øvelse: stab og lange/omfattende innsatser (modellbordøvelser) Dag 3: Praktisk øvelse: samvirkeøvelse (fullskalaøvelse) Innlevering av casestudie: Slutten av november 2013 Innlevering av beredskapsplan: Slutten av januar 2014 Innlevering av prosjektoppgave: Slutten av mars 2014 Hjemmeeksamen: Slutten av april 2014 Sist endret: 22. november 2012 Side 7 av 10

8 5 Aktuell litteratur Litteraturen i studiet deles inn i pensumlitteratur, som er obligatorisk lesing, og valgfri litteratur som kan leses for å få en mer utfyllende forståelse av temaene i faget. Litteraturen vil hovedsakelig være på norsk, med unntak av enkelte artikler og bokkapitler som vil være på engelsk. Nedenfor følger forslag til litteratur som kan inngå i pensumlitteratur og valgfri litteratur. 5.1 Pensum Furevik, E. (2012). Sivilbeskyttelsesloven: en praktisk og juridisk veileder. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. (178 sider) Politidirektoratet (2011). Politiets beredskapssystem del 1 (PBS 1): retningslinjer for politiets beredskap. Oslo: Politidirektoratet Kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12. (122 sider) Weisæth, L. & Kjeserud, R. (2007). Ledelse ved kriser: en praktisk veileder. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 2, 3 og 4. (106 sider) Cedergårdh, E. & Winnberg, T. (2006). Utformning av ledningsorganisation. I: L. Fredholm & A.L. Göransson (Red.), Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Karlstad: Räddningsverket. (48 sider) Comfort, L. K. & Kapucu, N. (2006). Inter-organizational coordination in extreme events: The World Trade Centre attacks, September 11, Natural Hazards, 39, s (18 sider) Sjõberg, M., Wallenius, C. & Larsson, G. (2006). Leadership in complex, stressful rescue operations: a qualitative study. Disaster Prevention and Management, 15(4), s (9 sider) Koobberltvedt, T. & Brun, W. (2007). Kognitive, affektive og selvregulerende mekanismer i operative risikosituasjoner. I: C. Moldjord, A. Arntzen, K. Firing, O. A. Solberg & J. C. Laberg, (Red.), Liv og lære i operative miljøer: Tøffe menn gråter!. Bergen: Fagbokforlaget. (19 sider) Flin, R. & Arbuthnot, K. (2002). Lessons from the hot seat. I: R. Flin & K. Arbuthnot (Red.), Incident command: tales from the hot seat. Aldershot: Ashgate. (23 sider) Flin, R. (1996). Sitting in the hot seat: leaders and teams for critical incident management. Chichester: Wiley Deler av kap. 4 (The stress of incident command). (33 sider) Flin, R., O Connor, P. & Crichton, M. (2008). Safety at the sharp end: a guide to nontechnical skills. Aldershot: Ashgate Kap. 3 (Decision-making). (24 sider) Brun, W. & Kobbeltvedt, T. (2006). Beslutningstaking i operative situasjoner. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (23 sider) Larsson, G. (2006). Operativ ledning. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (14 sider) Sist endret: 22. november 2012 Side 8 av 10

9 Johnsen, B. H. & Eid, J. (2006). Samhandling i operative team. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (16 sider) Eriksen, J. (2011). Krise- og beredskapsledelse: teamtrening. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Kap. 5 (Metoder for trening) og kap. 8 (Rammevilkår). (33 sider) Løvik, K. (2010). Øvelse gjør mester: planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser. Kristiansand: Høyskoleforlaget Innledende del. (88 sider) Olsen, O. E., Mathiesen, E. R. & Boyesen, M. (2008). Media og krisehåndtering: en bok om samspillet mellom journalister og krisehånterere. Kristiansand: Høyskoleforlaget Kap. 5, 6, 7 og 8. (120 sider) McConnell, A. & Drennan, L. (2006). Mission impossible? Planning and preparing for crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(2), s (11 sider) Perry, R. W. & Lindell, M. K. (2003). Preparedness for emergency response: guidelines for the emergency planning process. Disasters, 27(4), s (13 sider) Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget Kap. 1, 2, 3, 4, 7 og 8. (164 sider) Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing: hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforlaget 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. (97 sider) NOU 2012:14 (2012). Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning Kap. 2, 6, 7, 8, 9 og 19. (161 sider) Moldjord, C. (2007). Betydningen av å dele erfaringer i operative miljøer. I: C. Moldjord, A. Arntzen, K. Firing, O. A. Solberg & J. C. Laberg, (Red.), Liv og lære i operative miljøer: Tøffe menn gråter!. Bergen: Fagbokforlaget. (20 sider) Sommer, M. (2013). Learning in emergency response work (PhD-thesis) Utvalgte deler. 5.2 Valgfri litteratur DSB (2012). Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. NSO (2012). Veiledning til forskrift om industrivern. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO (2011). Innsatsledelse på skadested. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO (2011). Beredskapsplanverk. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO (2011). Risikoanalyse. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. NSO (2011). Øvelser. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. DSB (2011). Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS): ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sist endret: 22. november 2012 Side 9 av 10

10 DSB (1994). Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. Direktoratet for sivilt beredskap. DSB (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging: kartlegging av risiko og sårbarhet. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB (2005). Veiledning: øvelsesmodell i krisehåndtering for strategisk ledelse for fylker og kommuner. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB/POD/Helsedir (2008). Øvingsveileder høringsutgave. Samarbeid Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet, Helsedirektoratet. Løvik, K. (2010). Øvelse gjør mester: planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Løvik, K. (2007). Håndbok i informasjonsberedskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Eriksen, J. (2011). Krise- og beredskapsledelse: teamtrening. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Räddningsverket (2002). The elements of command & control: the general principles of command & control in fire and rescue operations. Karlstad: Räddningsverket. Lindell, M. K., Prater, C. & Perry, R. W. (2007). Introduction to emergency management. Hoboken: Wiley Kap. 8 (Myths and realities of disaster response). Flin, R. (2001). Decision making in crises: the Piper Alpha disaster. I: U. Rosenthal, R. A. Boin & L. K. Comfort (Red.), Managing crises: threats, dilemmas, opportunities. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas. Crichton, M. T., Lauche, K. & Flin, R. (2005). Incident command skills in the management of an oil industry drilling incident: a case study. Journal of Contingencies and Crisis Management, 13(3), s DSB (2012). Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Helsedirektoratet (2012). Læring for bedre beredskap: helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli Oslo: Helsedirektoratet. DNK (2011). Bruk av Nødnett 22. juli Oslo: Direktoratet for nødkommunikasjon. Sist endret: 22. november 2012 Side 10 av 10

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i krisehåndtering,

Studieplan for. Årsstudium i krisehåndtering, Studieplan for Årsstudium i krisehåndtering, 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 17.09.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: A. 1. Innledning Årsstudium i krisehåndtering er utviklet i samarbeid

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 6 Organisasjon og ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Morten Sommer Seminarum: Att lära av räddningsinsatser från teori till praktik Karlstad (Dömle), 9. september 2014 Hva jeg skal snakke

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. desember 2014 1. Innledning Redningstjeneste er en av de viktigste og mest krevende oppgaver

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng)

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng) 05.12.2006 Side 1 av 5 Studieplan Operativ Psykologi (15 studiepoeng) Generelle læringsmål Operativ psykologi er et relativt nytt emneområde innen det anvendt psykologi, der fokus er lagt på betydningen

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Politi- og lensmannsetaten har til enhver tid behov for rekruttering til ulike lederstillinger.

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED Kriminalteknikk: Modul 3D 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 15. februar 2012 Revidert 17.oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 19. februar 2014 1. Innledning Politihunden er en viktig ressurs innen vinter- og fjellredningstjenesten,

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revidert 27. juni 2013 1. Innledning Etterforsking hvor datateknologi er involvert,

Detaljer

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING POLITIOPERATIVE DISIPLINER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING POLITIOPERATIVE DISIPLINER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING POLITIOPERATIVE DISIPLINER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE 60 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Politidistriktene behandler en rekke oppgaver innen den sivile

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER

KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER Godkjent av rektor 19. august 2015 Kursplan for hundeførere i politiet med våpenhunder 2014 Side 1 1. Innledning Politihunden er en viktig

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1. 30 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 11. september 2013 1. Innledning Innsatspersonell i norsk politi er delt i fem kategorier etter kompetanse 1

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Et velfungerende integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte, erfarne

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER Kriminalteknikk: Modul 2A 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Matematikk 2 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-MAT2

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere Studieprogramkode K1169 Innledning Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF) har i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING 10 studiepoeng Modul 1 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Det er en sentral kriminalpolitisk målsetning at straffbare

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

Studieplan Vår 2014. Katastrofe- og krisehåndtering - forutsetninger og overordnede perspektiver (KAKRI) HiBu Fakultet for helsevitenskap

Studieplan Vår 2014. Katastrofe- og krisehåndtering - forutsetninger og overordnede perspektiver (KAKRI) HiBu Fakultet for helsevitenskap Side 1/6 Studieplan Vår 2014 - forutsetninger og overordnede perspektiver (KAKRI) HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf +47 32 20 64 00 Fax+47 32 20 64

Detaljer