FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet. RAPPORT for 2004"

Transkript

1 FOLKEHØGSKOLENES UTVIKLINGSSTRATEGI (FUS) Til Folkehøgskolerådet RAPPORT for 2004 Bakgrunn. Folkehøgskolenes Utviklingsstrategi (FUS) er et utviklingsprogram igangsatt og ledet av Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Informasjonskontoret for Folkehøgskolen (IF). Målsetting. De ulike FUS-programmene skal hver for seg og samlet virke bevisstgjørende og utviklende i forhold til skoleslaget idégrunnlag. Ut fra denne basis har FUS følgende overordnede mål: 1. Å styrke fellesskapet innenfor den norske folkehøgskole. 2. Å bidra til en positiv utvikling av folkehøgskolen som et godt skoletilbud for elevene. 3. Å heve kompetansen hos de ansatte i folkehøgskolen Styringsgruppa Styringsgruppa har i 2004 hatt følgende medlemmer: Mette Aanderaa, hovedkoordinator, koordinator FUS D og FUS C (høst) Knud Jørgen Holck, koordinator FUS Informasjon. Nina Lindsholm, koordinator FUS D. Kristian Lund Silseth, koordinator FUS C (vår) og FUS Ledelse. Benedicte Hambro, koordinator FUS C, sekretær i styringsgruppa. Jon Krognes, IFs representant. Styringsgruppa ved hovedkoordinator har rapporterings- og regnskapsansvar overfor NF-styret etter retningslinjene i dokumentet Mandat for styringsgruppen i FUS. Budsjett og regnskap føres av Borgny Hagen på Informasjonskontoret. Styringsgruppa har hatt fire møter i 2004, tre møter i Oslo og ett på Agder Folkehøgskole. I tillegg har styringsgruppa sett behov for samrådingsmøte med NF/IF. I løpet av 2004 har vi hatt ett slikt møte. Foruten det løpende planarbeidet, budsjett og regnskap, kursevaluering og programvirksomhet, har arbeidet vært preget av drøftinger omkring FUS`rolle i pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole. Påmeldinga til enkelte kursforløp har vært synkende, uten at vi klart har sett årsaken. NF/IF har tatt del i disse drøftingene. Konklusjonen er at skolene i løpet av 2005 blir invitert til en utviklingsprosess der siktemålet er å motivere til ny giv i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Hovedkoordinator i FUS deltar i dette arbeidet sammen med representanter for NF/IF. 1

2 I løpet av våren 04 utviklet FUS i samarbeid med IF nytt brosjyremateriale for å få en helhetlig markedsføring av kurstilbudene. Brosjyrene lå ferdige i begynnelsen av mai og ble da sendt ut til skolene. Arbeidet med de forskjellige kursprogrammene i 2004 Kurs for nye lærere (FUS C) Kurset er et godt etablert tilbud til nyansatte lærere og lærere som fortsatt er i starten av sin karriere i folkehøgskolen og som ønsker å arbeide litt grundigere med skoleide og pedagogikk. Kursene tilbys som et forløp med tre hovedsamlinger og to nettverkssamlinger i løpet av skoleåret. ( I praksis er siste samling lagt etter skoleslutt.) Sentralt i kurset står emner som: - folkehøgskolens historie og idégrunnlag, pedagogikken i skoleslaget - hverdagen i folkehøgskolen, sosialpedagogikk, lov og forskrifter, organisasjonene - handlings/erfaringslæring, aktiv lytting, veiledning - arbeid med eget prosjekt gjennom året Kurset 2003/2004 startet opp med 4 deltakere. Andre samling i januar ble vanskelig å få til, i stedet ble dette løst ved et utvidet telefonmøte. Her var innføring i og diskusjon rundt prosjektoppgavene temaet. Fordi få skulle legge fram prosjekt i juni, ville det her bli god tid til å ta opp temaene som skulle vært behandlet på andre samling. Junisamlingen ble gjennomført på Fana Folkehøgskule. Nytt kursforløp startet opp før skolestart i august 04 med en liten, men aktiv forsamling. Vi valgte å legge kurset før skolestart etter ønske fra en del rektorer, noe som ikke gjorde utslag på deltakerantallet. Etter gode erfaringer fra tidligere kursforløp, er andre samling felles for FUS C og FUS D ( praktisk personale i folkehøgskolen). Denne samlingen dreier seg i stor grad om elevene og deres behov og virksomhet i skolehverdagen. Her er det viktig å få synspunkt og erfaringer fra alle grupper ansatte. Tilbakemeldinger fra deltakerne viser at en slik fellessamling også kan være med og fremme samarbeid og forståelse for hverandres arbeidsoppgaver. Koordinatorer: Benedicte Hambro, Ringerike Fhs. Kristian Lund Silseth, Nordmøre Fhs.(vår), Mette Aanderaa, Seljord Fhs.(høst). Kurs for praktisk personale (FUS D) - der vi ønsker å gi påfyll, inspirasjon og glød til videre arbeid i folkehøgskolen. Kurset er for vaktmestere, kjøkken, renhold, kontor og internatpersonale. Deltakerne inviteres til 10 dagers kursforløp, fordelt på 3 samlinger. De møter kollegaer fra andre skoler, utveksler erfaringer og inspirerer hverandre til ny innsats. Kursene blir lagt til tre folkehøgskoler, der møte med elever og ansatte vil gi innblikk andres skolehverdag. Aktuelle temaer i løpet av kurset omhandler folkehøgskoleideologi og folkehøgskolen som arbeidsplass, skolehverdagen, møtet med elevene og samarbeidet innad på skolen. 2

3 Gjennom forelesninger og innspill av ulikt slag, ved å lære av andre i tilsvarende situasjoner og selv være bidragsgivere samtaler, ved å prøve ut i praksis og lære gjennom egne handlinger ønsker vi å fremme refleksjon og kunnskap rundt emner som Grundtvigs folkehøgskoletanker er de gangbare 200 år etter? Folkehøgskolen en annerledes arbeidsplass. Hvilken rolle inntar det praktiske personale overfor elevene. Hvordan kan disse rollene utvikles? Elever i krise. Hvor går grensen for vår kompetanse? Kommunikasjon og samarbeid. Hvordan fremme forståelse og aksept. Å arbeide med forandring. Arbeidsglede, entusiasme og humor. Alle deltakerne arbeider med et selvvalgt endringsarbeid i løpet av kursforløpet, en bit av hverdagen de ønsker å gjøre bedre, der de samler praktisk erfaring og presenterer resultatene for hverandre. Kurs for praktisk personale 2003/2004 samlet 14 deltakere fra 8 skoler. Her var alle ansattegrupper representert, noe som ga bredde og spenst i diskusjonene. Andre samling i januar ble holdt på Agder folkehøgskole. Siste samling i april var på Norsk Senter for Seniorutvikling, Melsomvik. På denne samlinga besøkte vi også Skiringssal Folkehøyskole og møtte elever og ansatte der. Vi inviterte til nytt kursforløp høsten Dette startet opp på Seljord Folkehøgskule i september med 11 deltakere fra 6 skoler, også denne gangen med alle grupper ansatte. Tre av deltakerne kommer fra Ål folkehøyskole og kurssenter for Døve, en skole som møter med noen annerledes problemstillinger, nyttige innspill som viser bredden i folkehøgskolelandskapet. Andre samling på Agder Folkehøgskole i desember tok for seg folkehøgskoleelevene og vårt møte med dem, en samling som med god grunn kan være felles med FUS C ( kurs for nye lærere). Siste samling er lagt til Åsane Folkehøgskole i april 05. Koordinatorer er Mette Aanderaa, Seljord Fhs. og Nina Lindsholm, Skiringssal Fhs. Skoleutvikling i FUS-regi. Kvalitetsutvikling og selvevaluering. FUS Selvevaluering avsluttet andre kursforløp i desember Første kursforløp startet opp i Til sammen har 22 skoler deltatt på disse forløpene, der vi primært har sett på selvevaluering med skoleutvikling som mål. Fra 2004 er skolene pålagt selvevaluering, noe setter krav til rutiner og rapportering. Behovet for et møte med erfaringsutveksling og oppklaring var tilstede. 12.mars -04 ble skolene invitert til en seminardag på Romerike fhs. med temaet kvalitetsutvikling og selvevaluering. Gidske Holck var invitert som ressursperson. Seminardagen samlet 25 deltakere. Etter første runde med rapporter til departementet, stilte mange skoler spørsmål rundt innhold og omfang av et slikt dokument. Noen mal finnes ikke, men NF, IF og FUS inviterte skolene til en dagskonferanse om skoleutvikling med fokus på egen rapportskriving sett i lys av hva rapportene sa oss så langt. At temaet var aktuelt viste en oppslutning på 32 deltakere fra 25 skoler. Konferansen ble holdt på Radisson SAS Airport Hotel, Gardemoen. 3

4 Arrangementsansvarlige fra FUS: Knud Jørgen Holck, Fana Fhs., Mette Aanderaa, Seljord Fhs. FUS Ledelse kurs for ledere i folkehøgskolen. FUS Ledelse startet opp i 2003 og har i løpet av 2004 gjennomført de to siste samlingene. Kurset var et tilbud til ledere av alle kategorier innenfor folkehøgskolen og besto av tre samlinger med hvert sitt hovedtema innen ledelse. I tradisjon med metodikk benyttet i øvrige kursforløp, var erfaringsutveksling mellom deltakerne sentralt i kurset. Omfanget var tre felles samlinger på til sammen 8 dager og to mellomliggende telefonmøter i nettverksgruppene. 10 deltakere fra 6 skoler var påmeldt. I tillegg var Informasjonskontoret representert. Andre samling i februar 2004 ble lagt til Nordiska Folkhögskolan. Her var hovedtemaet Lagledelse, områder som økonomi, markedsføring/informasjonsarbeid ble også vektlag Tredje samling fant sted i juni på Sogndal fhs. Endringsledelse og prosjektoppgaver, mer om økonomi og markedsføring var hovedinnholdet på siste samling. 8 deltakere fullførte kursforløpet og fikk tildelt kursbevis av NF`s leder. Koordinator for samlingene var Kristian Lund Silseth. Hver samling har i tillegg vært basert på en tilkalt foreleser. FUS informasjon FUS I Ideen til dette kursforløpet kom fra Informasjonskontoret som inviterte FUS til samarbeid og ideutvikling. Bakgrunnen er at en rekke skoler har invitert IF til samtaler om informasjonsarbeidet på skolene. Dette arbeidet avslører hver gang hvor tett informasjonsarbeidet henger sammen men et dypdykk i, og utvikling av skolen m.h.t. visjon, verdier, mål og målgrupper, kompetanse, tilbud og fasiliteter. Et grundig informasjonsarbeid utfordrer skolene til å svare på disse spørsmålene og virker derved utviklende. FUS ser at informasjonsarbeid ut fra dette er et viktig utviklingsområde for skolene, der deltakerne kan høste og dele erfaringer med hverandre. Mål: å inspirere til å videreutvikle det informasjonsstrategiske arbeidet på deltakende skoler. Å utgi et veiledningshefte om informasjonsarbeid ved folkehøgskoler, basert på forløpets erfaringer, inklusive IF`s, til bruk for alle frilynte skoler. Målgruppa er de som sitter med ansvaret for det praktiske/utførende informasjonsarbeidet på skolene (FIN, skolebrosjyre og internett). Kursforløpet vil omfatte 4 samlinger med oppstart august Første samling, på Skiringssal Folkehøyskole, tok for seg Den uslåelige skoleplanen. Kommunikasjon og informasjon har svært få fasitsvar og er derfor et utpreget erfaringsbasert fagområde. De deltakende skolene hadde glede av å kunne formulere, dele og høste mange gode og nødvendige erfaringer og inspirere til økt bevissthet omkring informasjonsarbeid, alt dette supplert med kompetanse utenfra og fra IF. 22 deltakere fra 19 skoler følger kursforløpet. 4

5 En god informasjonsstrategi var temaet for andre samling. Her ble det nødvendig og vanskelig forarbeidet, verktøyet, kontakt med byrået og hvordan vi når frem med informasjonsarbeidet vektlagt. Samlingen fant sted på Agder fhs. 29/11-1/ Tredje samling vil finne sted i april 2005 og har overskriften Internkommunikasjon er Alfa og Omga. Etter ønske fra kursdeltakerne, ble det arrangert en praktisk kursdag 25.november 2004 der internettarbeid var hovedsaken. Ansvarlig for opplegg og gjennomføring er Øyvind Brandt, IF og Knud Jørgen Holck, FUS. IF bidrar til dette kursopplegget med tid og kompetanse som ikke belastes FUS. Aktivteter 2004: Uke 3: Rektormøte Uke 5: FUS D, 2.samling, Agder Folkehøgskole Uke 6: Styringsgruppemøte, Oslo Uke 7: FUS Ledelse, 2.samling Uke 11: Styringsgruppemøte, Oslo Uke 11: Selvevaluering, dagsseminar Romerike Folkehøgskole Uke 14: Landsmøte, Olavsskulen Uke 17: Samarbeidsmøte FUS/NF/IF, Oslo Uke 18: FUS D, 3.samling, Norsk Senter for Seniorutvikling Uke 22: FUS C, 3.samling, Fana Folkehøgskule Uke 23: IKV-kurs, Peder Morset Folkehøgskole Uke 24: FUS Ledelse, 3.samling Uke 33: FUS C, 1.samling, Holtekilen Folkehøgskole Uke 33: FUS Informasjon, 1.samling, Skiringssal Folkehøyskole Uke 37: Styringsgruppemøte, Oslo Uke 38: FUS C, 1. Samling, Seljord Uke 39: FUS D, 1.samling, Seljord Uke 42: Distriktsmøte, D6, Hallingdal Folkehøgskule Uke 45: Tillitsmannskurs, Fefor Uke 48: FUS/NF/IF Dagsseminar Selvevaluering, Gardemoen Uke 49: Styringsgruppemøte FUS, Agder Folkehøgskole Uke 49: FUS Informasjon, 2.samling, Agder Folkehøgskole Uke 49: FUS C/D, 2.samling, Agder Folkehøgskole I denne oversikten er det ikke tatt med deltagelse på styremøter i NF og IF eller møter i planleggingsgruppa for ny giv i det pedagogiske utviklingsarbeidet.. Kristian Lund Silseth er koordiantor i FUS og også valgt inn i styret i NF. Han representerer FUS på NF`s styremøter når ikke hovedkoordinator er spesielt innkalt. Litt statistikk: Skoler som har benyttet seg av ett eller flere tilbud fra FUS i løpet av

6 (Siden flere av kurstilbudene strekker seg over to kalenderår gir nedenstående oversikt et skjevt bilde av det antall skoler som til enhver tid er med i et forløp.) Buskerud Folkehøgskole: FUS C, FUS Informasjon Elverum Folkehøgskule: FUS Informasjon Fana Folkehøgskule: FUS D, FUS C, FUS Informasjon Fosen Folkehøgskole: FUS D, FUS Informasjon Hardanger Folkehøgskule: FUS Informasjon, FUS Ledelse Jæren Folkehøgskule: FUS Informasjon Karmøy Folkehøgskule: FUS D Manger Folkehøgskule: FUS Informasjon Møre Folkehøgskule: FUS C Namdals Folkehøgskole: FUS Informasjon, FUS D Norsk Senter for Seniorutv: FUS D, Nordiska Folkhögskolan: FUS Ledelse Nordmøre Folkehøgskule: FUS Informasjon Peder Morset Folkehøgskole: FUS Informasjon Ringebu Folkehøgskule: FUS D Ringerike Folkehøgskole: FUS C Romerike Folkehøgskole: FUS D Seljord Folkehøgskule: FUS Informasjon Skiringssal Folkehøyskole: FUS D, FUS Informasjon Skogn Folkehøgskole: FUS Informasjon Sogndal Folkehøgskule: FUS S Ledelse Sund Folkehøgskole: FUS Ledelse, FUS Informasjon Sunnhordland Folkehøgskule: FUS D, FUS Informasjon, FUS Ledelse Svanvik Folkehøgskole: FUS D, FUS Informasjon Toneheim Folkehøgskole: FUS Informasjon Toten Folkehøgskole: FUS C Vefsn Folkehøgskole: FUS Ledelse, FUS D, FUS Informasjon Vestoppland Folkehøgskole: FUS Ledelse Ål Folkehøyskole: FUS D Oppsummering I 2003 har 28 skoler benyttet seg av tilbudet fra Folkehøgskolenes utviklingsstrategi. De aller fleste skolene har hatt flere deltakere på kurs. I denne statistikken er ikke dagsseminarene som samlet ca.55 deltakere medregnet. Siden ny giv i pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole er et satsingsområde våren 2005, har FUS ikke planlagt nye kursforløp høsten FUS C, FUD D og FUS Informasjon vil fullføre kursforløpene våren Flatdal 5.februar 2005 For styringsgruppa i FUS Mette Aanderaa 6

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Våren 2005 forberedelser og pilotprosjekt... 4 Interne diskusjoner...

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av:

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Rapport for tildelte midler i 2012 Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Vårsemesteret Anders Hals (NF) Sund folkehøgskole Marte Skauen (NKF) Haugetun folkehøgskole Høstsemesteret

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Rapport fra utviklingsarbeidet Elever med spesielle behov Seljord Folkehøgskule 2005/2006

Rapport fra utviklingsarbeidet Elever med spesielle behov Seljord Folkehøgskule 2005/2006 Rapport fra utviklingsarbeidet Elever med spesielle behov Seljord Folkehøgskule 2005/2006 Hvert år møter vi elever med spesielle behov, elever som krever litt ekstra kompetanse. Høsten 2005 satte vi temaet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Oppsummerende rapport fra Kvam herads deltakelse i Fra ord til handling Juni 2009 Cathrine Borgen NLA og Tove Haugen Kvam herad 1 Innhold Innledning... 3 Kort

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Kvam, St. Sunniva og Anestua barnehager. Bakgrunn for prosjektet: Molde kommune ved Gro T. Ødegård ønsket å starte opp et prosjekt med fokus på arbeid med likestilling

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 2008 Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 Målfrid Bleka Katrine Giæver Marit Gjervan Innhold Innledning s. 3 Mål og målgruppe for kompetanseutviklingen s. 3 Styring og organisering

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer