Nr årgang Oslo, 14. mars 1968

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968"

Transkript

1 Nr årgang Oslo, 14. mars 1968 INNHOLD Utenrikshandelen i februar ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1968 Detaljomsetningen i januar 1968 Skipsopplegg pr. 29. februar 1968 Forretnings- og sparebankenes driftsregnskaper for Forelopige tall Tallet på stillinger i statstjenesten og statens lonnsutgifter pr. 1. juli 1967 Fellingspremier for rov- og skadedyr i 1967 Dødsårsakene i 1966 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 1, 1968 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 10, 1968 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 Utenrikshandelen i februar Foreløpige tall Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver over verdien av utenrikshandelen uten skip i februar 1968 viser en innførsel på mill.kr. og en utførsel på 967 mill.kr. i januar var innførselen mill.kr. og utførselen 899 mill.kr. februar 1967 viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen uten skip en innførsel på mill.kr. og en utforsel på 826 mill.kr.

3 Engrosprisindeksen pr I5. februar 1968 (1961 = 100) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1968) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. februar 1968 var 115 mot 114 måneden for. Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetningen innen landet). 1961=100 Jan. Febr. Jan. Febr latvarer W..., Drikkew.rer og tobakk Ravaro.r.,, osea Fast brensel, brenselolje kraft t000 CI Animalske og vegetabilske jemikalier Cg Woo, Bearbeidde varer Maskiner og transportmidier,. 4e.0, Forskjellie ferdig7aṙer og elektrisk,..., 107 oljer og fett 103 T otal at 4 0 oetb.c410,4004* P onsumvarer.. 4, 4o Ikke-varige produksjonsmidler Av dette: ByggemEterialer Varige produksjonsmidler......, e ).,.,...,

4 Detaldomsetningen i januar 1968 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1968) Statistisk Sentralbyrås detaljomsetningsindeks viser at verdien av detaljomsetningen var 8 prosent høyere i -januar 1968 enn i samme måned året før. Indekstallene var 134 og 124 (gjennomsnittlig månedsomsetning i ). Sammenliknet med januar 1967 var det stigning for alle hovedgrupper. Både nærings- og nytelsesmidler og tekstil- og bekledningsvarer steg med 8 prosent. I samme tidsrom steg konsumprisindeksen med 4 prosent. Indeks over verdien av detal -jomsetningen Des. Jan. Des. Jan. TOTALINDES Nærings- og nytelsesmidler Tekstil- og bekledningsvarer Bøker, papir og kortevarer Møbler og innbo Jern- og fargevarer m.v Biler og rekvisita Brensel og smøreoljer OOOO Annen detaljomsetning

5 Ski2soalem pr. 29. februar 1968 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr, 9, 1968) Statistisk Sentralbyrås statistikk over skipsopplegg gjelder skip som ligger i opplag i norske havner, og omfatter hare skip over 500 bruttotonn 3CM ligger uvirksomme med avmønstret mannskap på grunn av fraktmarkedets stilling. Skip som reparerer, venter på plass ved verksted eller som midlertidig er tatt ut av fart som ledd i selskapets disposisjoner, er ikke tatt med. Tabell 1. Norske handelsskip i opplag ved utgangen av måneden I alt Tankskip Skip Br.tonn Skip Br.tonn Skip Br.tonn 1966: Oktober November Desember : Januar.. Oi e 0 o Februar..... O Mars April Mai Juni Juli , August a Septembe r Oktober November..., D esember : Januar.. e Februar Tabell 2. Skip i opplag pr. 29. februar 1968 etter størrelse og byggeår Byggeår I alt For o senere Størrels_e_s_ELuapei=----, Skip Br.tonn Skpfir.tonn S Br.ton_n_Skillr.tonn SkipBr.tonn br.t " I alt

6 Forretnings- oz sparebankenes driftsreenskaper for Foreløpip tall Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram en foreløpig statistikk over forretningsbankenes og sparebankenes driftsregnskaper for Da tallene bygger på et utvalg av kunngjorte bankregnskaper, avviker oppstillingen til dels fra den som offentliggjøres i Byråetspublikasjon redittmarkedstatistikk. Driftsregnskap 1966 og Mill.kr. Utgifter Avskrivninger Utbytt e.. --, Gaver ,2 Overført til 46,2 fond og avsetninger...) Forretnin anker Sparebanker ) ) 254,3 Renter til innskyterne (ekskl. banker) ,5 305,8 338,0 Andre renteutgifter Administrasjonsutgifter G... Lønninger, honorarer m.m. 4 P ensjonsutgifter ,00000 Ekstraordinært til pensjonsordning Andre utgifter 9 e00 O Avgift til Sikringsfondet o... Betalte skatter 2)... 0 eo 42,8 Overført til neste år -9 ooeonon I alt 148,0 170,3 9,3 12,0 366,0 406,6 200,9 223,9 217,0 247,6 117,7 132,3 24,2 22,4 14,9 13,8 3,2 0,5 3,2 2,7 121,6 136,1 65,1 75,1 12,7 14,3 5,4 6,1 53,9 56,9 30,2 30,1 52,3 75,7 33,0 37,6 43,9 47,8 3,4 3,9 34,5 39, , ,8 622, Inntekter Renter og diskonto Provisjon, agio og aksjeutbytte ow Inngatt på avskrevne fordringer og andre inntekter...e... Overføringer fra fond og avsetninger Overført fra forrige år... I alt 820,5 902,1 595,7 661,9 144,8 189,0 20,2 21,7 11,5 9,5 6,0 6,8 0,4 0,7 0,6 0, , ,11 143,8 622, 690,7 1) Foreløpige tall. 2) For forretningsbankene 1967 påregnede skatter.

7 Tallet på stilliner i statstjenesten og statens lønnsutzifter pr. 1.juli 1967 Lønns- og prisdepartementet har tidligere innhentet opplysninger om tallet på stillinger i statstjenesten og om statens lønnsutgifter. Fra 1.juli 1967 har Statistisk Sentralbyrd overtatt denne undersøkelsen. Skjemaer ble sendt ut til alle departementer og underliggende institusjoner. Undersøkelsen omfatter hele statstjenesten, bortsett fra enkelte statsforetak. Det ble i skjemaene bedt om oppgaver over tallet på stillinger i statstjenesten pr. 1. juli 1967 fordelt pa: faste og midlertidige organiserte stillinger stillinger for arbeidstakere lønt etter særregulativ stillinger for overenskomstlønte arbeidere bistillinger (både de som samtidig hadde hovedstilling i statstjenesten og de med privat hovedstilling) Det ble gitt oppgave over hvor mange av de oppførte stillinger som var ubesatt på tellingstidspunktet og hvor mange som var stillinger med kortere arbeidstid enn vanlig for statsstillinger. Videre ble det bedt om oppgave over hvor mange ansatte som etter individuell avtale arbeidde færre timer enn det som er fastsatt for stillingen (deltidsstillinger). Statens årlige lønnsutgifter er fordelt på de hovedgrupper som er nevnt foran. Lønnsutgiftene er beregnet under forutsetning av at alle stillinger pr. 1. juli 1967 var besatt og på grunnlag av lønnsnivået på dette tidspunkt. Utgiftene til stillinger for overenskomstlønte arbeidere bygger på tallet for forventet gjennomsnittlig sysselsetting. Lønnsutgiftene er beregnet på grunnlag av netto regulativlønn med alderstillegg og indekstillegg. Utgiftene til overtidsarbeid, særlige tillegg, innskott i Statens pensjonskasse og arbeidsgivertilskott er ikke tatt med. Det ble også bedt om oppgaver over nye stillinger og inndragning av stillinger i budsjettforslaget for Utgiftene er også her beregnet etter lønningene pr. 1. juli Det samlede antall stillinger i staten pr. 1. juli 1967 er beregnet til av disse stillinger er bistillinger og stillinger for overenskomstlønte arbeidere og arbeidstakere lønt etter særregulativer. I tallet er inkludert stillinger som var ubesatt på tellingstidspunktet. Statens beregnede netto lønnsutgifter etter tallet på stillinger pr. 1. juli 1967 var mill. kroner. Av dette beløpet utgjorde 38 mill.kroner utgifter til bistillinger og 680 mill. kroner utgifter til stillinger for overenskomstlonte arbeidere og arbeidstakere lønt etter særregulativer.

8 Tabell 1. Stillinger i statstjariesn pr. 1, juli 1967 Etat Faste og midlertidige stillinger Stillinger i alt Faste I alt stillinger Midlertidige stil- 1inger Stillinger etter særregulativ og overenskomstlonte arbeidere Stil- Stilling- stillinger er for ling _ lont overens- I alt er etter komstsear- lønte remfa arbeide A.1 Stortinget Riksrevisjonen, Departementenel) Sum A A.2 A Sen traladministrasjoi-len i tilknytning til departementene Den sivile ytre etat Statsadministrasjonen (A.1 -I- A.') - A,3)...,, B.1 Undervisning, forskning, heisevesen m.m B.2 0_,J9.at1ig og anle,z;lsvirksomhet 4 e Lt C. Forsvaret Statotjenesten i alt...,.., " " 10i b )./ - 11 (2n, m 4. 1) Inkl. Stort;riets.r. 1.).dsmann vajtningen og Fc -,osvan,ts embudsmann. 16 ::13

9 Tabell 2. Beregnede årlige netto lønnsutgifter etter tallet på stillinger pr. 1. juli 1967 Etat Lønns- Faste og utgifter midleri alt tidige stillinger 1000 kr kr. Stillinger for overens- Bikomstlønte stilarbeidere og. linger arbeidstakere lønt etter særregulativ 1000 kr kr. 525 A.1 Stortinget Riksrevisjonen Departementenel) Sum A A.2 Sentraladministrasjonen i tilknytning til departementene A.3 Den sivile ytre etat.... Sentraladministrasjonen (A.1 + A.2 + A.3) aossoipososooto O B.1 B.2 Undervisning, forskning, helseyesen m.m.... Offentlig naringsdrift og anleggsvirksomhet C. Forsvaret Statstjenesten i alt ) Inkl. Stortingets ombudsmann for forvaltningen og Forsvarets ombudsmann.

10 FellinEspremier for rov- og skadedyr i 1967 Tabell 1. Tallet på fellingspremier Bjorn U Jerv 46et Gaupe Ot er Rev. e Mink o e g Ilder wee Grevling Ørn -- Hubro..., Falk. Hønsehauk Sp urvehauk... o. Ramn. råke,.li Skj ære strost 4 o 44o64446 Make 446e I hvert av årene 1964 og 1966 ble det felt 1 bjørn som det ikke er betalt premie for. I 1965 ble det fanget 2 bjørnunger som ikke er premiert. I 1966 ble det felt 1 gaupe som ikke er premiert. Tabell 2. Utbetalt premiebeløp. roner Staten og Viltfondet Fylkene oosio46 ommunene Foreninger og private I alt 410, * på mink. Av det samlede premiebeløp i 1967 falt kr på rev og kr.

11 Dødsårsakene i 1966 Statistisk Sentralbyrås dødsårsaksstatistikk viser at i 1966 døde menn og kvinner av sykdommer og menn og 716 kvinner som følge av ulykke/skade, selvmord eller mord/drap. Tallet på dødsfall i alt var Sammenliknet med 1965 var det en stigning på 720 dødsfall av sykdom, mens tallet på voldsomme dødsfall var uforandret. Totalt sett var 51 prosent av dødsfallene registrert under hjerte- og karsykdommer, 18 prosent under ondartede svulster, 8 prosent under sykdommer i åndedrettsorganene og rims, 6 prosent under voldsomme dødsfall. Pr innbyggere var dødeligheten høyere for menn enn for kvinner både av sykdommer (970 for menn og 839 for kvinner) og av voldsomme dødsfall (72 for menn og 38 for kvinner). Dødeligheten av ondartede svulster var i 1966 litt lavere enn i 1965 for menn (179 mot 186), mens dødeligheten for kvinner var litt høyere (165 mot 158). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer under ett var litt høyere både for menn og kvinner. For menn steg den fra 507 i 1965 til 530 i 1966 og for kvinner fra 438 til 445. Dødelig-* heten av sykdommer i åndedrettsorganene var 74 for menn (76 i 1965) og 78 for kvinner (76 i 1965). Mennenes.dødelighet var høyere enn kvinnenes i alle aldersklasser. aldersklassen år hadde menn dobbelt så høy dødelighet som kvinner. Forskjellen skyldtes i første rekke hjerte- og karsykdommer. Dødeligheten av ischemisk hjertesykdom (medregnet hjerteinfarkt) var i denne aldersgruppen mar 4 ganger så høy blant menn som blant kvinner. I aldersklassen år var mennenes dødelighet mer enn dobbelt så høy som kvinnenes, vesentlig på grunn av dødsulykkene. Av i alt dødsulykker i 1966 skyldtes 28 prosent trafikkulykker og 17 prosent drukning, og disse typer av ulykker rammer særlig den yngre og mannlige del av befolkningen. Over en tredjedel av alle dødsfall ved ulykker og skader ble i 1966 registrert under skader ved fall, og de aller fleste av disse ulykkesdødsfall forekom blant befolkningen over 70 år.

12 Dødsfall etter kjønn og årsak Dødsårsak 1965 alt 1966 Menn vinner Tuberkulose ****** Alle andre infeksjonssykdo7er Ondartede svulster..... * Hjerte- og karsykdommer Sykdommer i åndedrettsorganene....., Sykdommer i fordøyelsesorganene Medfødte misdannelser Alle andre kjente sykdommer Alderdomssvakhet ion.a Annen ubestemt eller ukjent årsak Alle dødsfall a sykdom... Ulykker/skader...,... Selvmord d*O. or Mord/drap... OOOOO - alt...,. * Alle -- alders- er Dødsfall etter kjønn, alder og årsak. Prosent år Dødsårsak å'r år år år år og over 0,9 0,6 0,3 0,4 Tuberkulose 0,7 0,8 0,1 0,2 Alle andre infek- M 1,1 2,5 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 sjonssykdommer 0,7 3,4-1,2 0,5 0,2 0,3 Ondartede svulster M 0,3 13,4 12,2 17,4 21,3 16,0 17,2 1,0 19,4 18,9 45,7 34,0 13,0 18,9 Hjerte- og M 0,5 2,1 5,9 34,2 53,3 57,0 50,8 karsykdommer'' - 1,7 9,5 25,6 42,1 58,1 E0,8 Sykdommer i ånde- M 5,1 10,2 2,0 2,9 4,3 9,5 7,1 drettsorganene 2 ) 4,4 11,4 6,8 4,8 4,2 10,8 8,8 Sykdommer i for- M 4 2 5,3 2,4 2,6 2,8 2,7 2,8 døyelsesorganene 3,9 4,0 8,8 3,0 3,1 3,2 3,2 Medfødte M.16,9 7,0 3,4 1,2 0,2-0,8 misdannelser 20,3 11,4 0,7 1,1 0,4 0,0 0,8 Alle andre kjente M 63,1 9,5 8,1 7,3 4,7 5,0 6,9 sykdommer 57,7 9,9 24,9 3,7 7,8 4,3 6,5 Alderdomssvakhet M ,4 1,3... 0,0 3,3 2,5 Annen ubestemt angitt M 5,6 3,5 3,7 8,1 6,3 4,4 5,4 eller uoppgitt årsak 8,1 1,7 3,4 4,8 4,1 3,3 3,7 Alle dødsfall M 96,8 53,5 38,4 75,0 93,9 97,5 92,0 av sykdom 96,1 62,9 73,0 90,6 97,0 96,3 95,7 3 Ulykker/skader,,2 46,5 61,6 25,0 6,1 2,5 7,0 selvmord/mord 3,9 37,127,0 9,4 3,0 3,7 4,3 M 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Alle dødsårsaker 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1) Medregnet hjerneblødning, apopleksi og andre karlesjoner i sentralnervesystemet, sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk nefritt. 2) Medregnet astma, lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene.

13 II I 51 ON t N NO to to CV.14-\ \,o r-4 Cr1 to ON N Lc\.0-4 ON -4 cel Cr\ N I cy. -,t.4) kr\ N -4 0\ -4 (N/ r-4 0 ON -4 r-f to ON H t%`- kr\ kr to ON N CO N H to ON CV I -4 HHHH H,0 ON C) r--1 Lc\ H cc\ H H CO N Cr'1 ON LC\ N 4;:) H H I I ern (NI 04 C(1 \.0-4 H L"-- H I I 1.n. H H 0\.0 I r-i 1 }-11 N.0 t**-- o \O -40toHN--4. N to ) cr\ to 0 01 NO N c\tto.0 -,t ) to -4 \OH cr\ IX O cvl to N H -4 O O to M ON ON O 1-(1 C1-4` (n 41 CD (\ O ce\ tr\ r-1 CrtHH HH\OOONCNHMHtr\u-\H c'r*\nhhoon01-40i\ohtoce\r x\ H tx") H on.0 $-t a) ON ("\Z 0 tr\ kr\ to (V ON -4 N H O to C\Z ON ON In \D 0 t I ON to '00 (v1 H C3 C\Z COI N focd H HNHHHMN tr\\o to \O (, \ ojn cv C\1 3 C) NIX cçl 15() I cc\ cr\ ' o 1.t 0-4 N c\z N H H H H 042 or\ 01 HI H 0 r-i r-1 CV (n "03-4\000\toOkr\\D it\ O (N/ (Y1 CV ON CN/ CO N 0\ to N H H H cn CV CV N s() O\ 1-C1 ON 0 4N tr O (Nt Lr\i O C' C) 0 VC CV CV HH I C!) *cd H r-i (NZ H 1 (V CV -4 O H Cc\ (N/ O WO Cr11t0 H H CV CeN L`--- 0 CV -.II CV H H cnt kr\ (101 H H.0 0\ I a\ _ N kr\ (Y\ cr\ to -4, ON CV 'a) \.0 00 (N2 ' ON r-i H ON '4^ to 41 L'--..0 cr) i cv r-- \O r-f 0 H \D CV 1 tii (Ni 4 H H H to ON i N CN t 1-C\ ON CV kr\ N N cn 0 to -4. r-4 tr, (n 0 ON 0 C-- N,..0-4 r-{ I,a) to N -4 crl DO to H H H 0' H H.0 I r ) o -H H ce\ NI C\I i CV I ON./. 0 xr r-i kr1 to Lc\ on H kr\ to 1-1 0N...t ri \O 0 to uvu) Lc\ Ix\ 0 to xr\ 0 0 (n. /* -.4 i-1 to (N/ 1 02 W 3 r-i H xt\ \O r-i H H H 0 N r--i (N/ CV CV H \-0 Cc) CV CNI H rh H t \i) r r-i r-i 1-01 CV ON H r-i to CV r-{ H ON 0 CV I-I C) ", I 8 1 $-1 I Le\ H r-fl N r-4 (D +) +3 c-c\ 1 0 f-4 H -4 cr1 tr1-4 V--- H ON (N/ cn -4 (NZ to ce\ 1" '00 xs-n -4 O. kr\ kr\ O \ 4\ r--1 ( n.. tn 0 kr\ N \ H t bl) I r-1.0 i.r\ cr) 0 Lc\ H r i t-1 r-1-4 cr\ t--- oi CN/ \O N -,..t CS', H 1 9.H cv cr\ N H to kr\ N ON c-'- \ c-ii i H (V c' to ON C("\Cr1OHOtOr--INMCVNC\/-4kr\01.11Cr1M -00 CVN\O -4 " r.-1r-1 4 Cr) r-i H H H r-i H 1 d)cr1 cic6 I 0\ 041 F-4 1 cn I 0 '00 H N ) Cr) N 'CO to \() H I O ON I N -4-4 H xt\ J ocd Ix\ CVHHH CV c'e I kr -41 Ix\ I Cr)..0 \D 0\ H H ;..4krN r-4 I (Y1 H 1 -,;.t cr\ H 0 xn -4 C\ C\ Hr-I H H (N/ N N ocd H F-1 I N -4 I IH!MI I 1 0,1 1-r\ \O CfN -4 \O i 1 1 H cc,, N -4 (Ni cc - 1 O Nit.0 I I od CV H CV H to tr\ Cr1 cf\ Lr1 ON H H r,x 0 (Y\ c\2 1.0 cr\ cd Cl) F-t o I >. ".1 >71, 4,T2, bo. 1,. 0.. lit e. o.. (1) e. e N. e e e F-1 e 0 ecde o. FA a * a e tail tio a) rcj..... H.. $ E.. e. Co I 0 a CO,. a). rd CO ul. 9-i..1 r&! cl O s. +) Cf H (i) cl 0. a) It, a) Crl Ca -r-z $4 E gia) H V)0.. sr-i 0 :0.H o a) Ord0 Sl 4.)....-(1)) a -P a) UI (141 2 cpilg -P f-i 0 0 : c-i.. o 0 4-.),..1(I) 0cd Q) 0 clr 4. ri 01 0 H E tlo cf--1 rd.1. -P -r-4 a) al a) E F4 F4 l OCa r. O3 +) F-i.Hclcl00 -H Cf r-I Q) a) a) -,4 0 0 rd al 0 rd cd E a) -4(1). '''clo --, c- 1.,--o,-X -1-,M tad H cd rd rd 0 O. 0 rn -P -P Q).;, FA o rb H CD cd cl a., Ca.r-D H E txi 0 CO. (1)FX ca 0 -p 0 cd --P F-4 VI cd H r0 F-t CriOrd cd $4 4,4 cd a) a) f4 (-.) a) Ca Ord0 ri a) 0 :0 ra o cd Er-s4 r-i 4-) 'CI r- t/i) (1) r7z5,?) rd :o ci-i a) rn rd rd -P F f.-1 0 rd rd,. 0 rd H :0 :0 H Z Ca cd a) -1-1 cl cl.,--z a) H ci:lCOtoCO I co F-t 0 H a) E 0.) -P -P -H cl cd " 00 1:$ PO) Ttri cti cd E cd H ca H -PF-I old ch (i) ca Ord :0 'ri rd tlo P., clp H 0 H r-4 r-i H rd (N2 H cl cd Irc) t() to F61 0,t F-i -H CI) 0 E P., e

14 F-4 k 21 M.kr\ t-. kt\ 00 o L--- to,,c) cc to H to -4 kr\ cv L-- H -,,i- --,i- N kr\ cn 0 (N/ cr` --4 rrl Cri 0 to I -Nt V11"`4 (n... (.,... c.....,,, cp,...,.. c, c.,, A h h h A h h h h h h h h h h h h h h h.g.4, 1 lai 0' kr\ (N/ -4 Cr \ \.0 (:) IX N' '00 ti 0 to 'CO O "- 4 0 ON \r) 0 on L-- r-- -4 H H 0\ 00-4 CD_ 1-r\ r--1 N Hit0 q) q) \01 (n H 00 1.C.N Cel,4) 0 \O in Lr\ r-1 H c\ t H H (Ni ir\ MI kar\, ton r. Micn,-.() 1 F-4 H r-i H H 0'1 c*.q F to I ctla I 11-1 I I t)11 I.,..., rd,r3,\,.., 0 1 Lr\ t( q) 0-4 N -4. t t -,.., tcv mc--hn ir-% cc\ 00 kr\ \O N 0\ (N/ (*() ON *00 O O kr\ 00 cn CY\ r -1 to - -ț kr\ Or\ *4' (n h (n h 0_, h 4.\ h N.. 1. h h h A h h..6 'IN,,, ON.., Qt. h h h h h h th h h h h h h h 1 th h lx\ N. 7,,.21. c, c(n),4) 0.2 o cc\,,d 0\ C5', 00 N N \D -,1-\0 N -\ \ --"t H Ht t'- 'O H Cr/ N (N/ H \ ''. i**.ta ci-1? HN I (1) H "'*(-Nt C\ H H c`ts"3-c ((:'). NCNI 91 E H H r 13 I!H F-4 rh kr\ (\t M kr\ (-\/ (Ni L'..- (n \D (Nt L' -- 0 (N/ \(:) N 00 I I t"-- kr ' 0 0', L' - - 0\ 1 0\ 00 I (D NIDN kr\ F-4 01 cr,...., cp, c....,. cc., cc, 10, 0.,, <, S4 th h h,01 h h h h h h h cn,..,, c., I, 1 0, Io W > to -,t r-1 0(1 CD.00 \.0 \O 0'. kr\ c(1 N- 0.0 L'... \D 03 01/4/ 0 (Nt (N/ \O krn CNi N \O -.4 (Ni \O N L--- (n NO ---/- X11 L'''' 04 I 01 N (n H (N/ N lx\ (N/ kr\ N...0 lm.0 m 00 cnr-4., cc\oe ro H cl) (Nt a. \D 0 i er\ H 0\ -00 ON c\/ (n H -4 CD \O N (Nt H -4-4 Nip H N N L`-- to \,() (n -4 \D I -4- \01.00 c\t It9 43 HHCr1 Ce\ tr\ In r-i r-4 1-C\ Cr't 1 I al r-i rh I 1.. 0, 1 m -400N00\00\00000Hkr\NHODO(N/0 D (3\ N ("n,..-,. N c,-, cc\,....t... c,, kr\100 kr\ th h Ah h, h h h Ah h h h h h th h th th, h h h h,' =,....., o. ' 9, abh h I oct \ - 4 (Ni 0 L''.-. to L'' O -,/ N 0\ (-\/ kr\ (3 H 00 krn H -4 to H r-i to 1.r\ H ON 0 c\./ H H \O \D cn H cn -4 (Ni n 0 C'2 -D -4 0 \O M N (N/ (NI -.4 H O cr\ c(1 GO N Cr\ H C( C t c(1 C-- H N 0 0\ -4 }-c-\ (Nt N H H H H H H (N/ H 00 H H Hry\ (Nt _,.., (3\ e.1 0 to N to 0\ -4 (Nt cr) to lx\ 00.0 kr\ \O (N/ (-\/ (N/ N kr\ H ce\ ON O N CD \04 00 (Y1,..,-/ ri c, 1, e t,,, EN.....,..,, r,..,..., an,,,...,,,, 4,... in..., I or N N.0 kr\ (Nt N N H N H Cr\ Cg -4 \O 0/.0 N -4 N -,+t ON C\1 a\ Cr\ n (N H (N/ H (N/ H H t**-- O m -4 H \O -4 N M H \D -4 'O LC1 --..TCOCN/ 0-4 I I I H 0\ N 0-4 (N H N 0\ kr\ O t-- 00 Lil -,,t Cr\ \.0 0 Lr\ Cr.\ 0 H -4 C 1 s.0 Lc\ -/* --4- Ir\ to 0 i-r\ tx) N -4 OIN 02 in F-4..., in.,..,, ri,,.,,..k. r,.. o 4r. r. t, "..,. 0, 4,, h th h, h h kr\ 1 o Cd \O \O -,t C\1 0\ CD L's \O '4 --*4 O \.0 ' ON H -4 0 kr\ (NI kr\ \O \O -4 cr\ N kr\ -00 *CO -4 (V 0\ 0 0 0\ 0 x.r\ -4 to G\ H H cr\ H H n (Ni N H () N cr\ N i lx\ rh (\I Cr\ 00 0\ -4 O l \O ON I n\.0 (NI 0 'O 0\ Cr\ LC\ N C\I ON N (\I \O 0 H ON kr HH N ON -4 C\Z I kr 1-rt 0%, N $C) I,I. r I ip.'.,.. th. h h h h th h A h h h h h h h h h h h h h, h - /' H H (\/ -.4 H -.1. M -.1. H \D 01 H H (Nt (Nt cr\ -4 N kr\ lx\ -4 0,1 C\I (\I CNI \O cn 'CO kr\ Cr\ (NI H I 8 v341 \.0 0 H H (N.2 (NiHH ("\1 r0 1---i1Lr\ I H H C\1 rel 1 I kr\ 01 kr\ CD 0 \ -.4* ' 00 G' 00 C \ \O k r\ -00 kc**\ -4 xx*\ to 0 H *00 1 (Ci\ o r'cl -,..,...., c.,.., c,,, c,...,),., cp cp, 0,..., h h h h h h th h h h h CD H H (N/ -4* H H -4 kr\ -4 - cr\ H H H H \O (Nt -:t- (V H H cn H to N 0 (Nt (N/ H n A- H H (-\t r-a kr't -41 ikr\ -4 i 1 i 0 N \O \-0 H 1\ N c0 1 H 04 LC\ -4 tr\ CD I-1 kr\ \C) Or) In 4-\ (Nt 0 Mikr 1.rt H (n MH 1-4 (n 0,2 H i r H to (\/ (\I 0 Or le\ cv Le\ ON IX) C 04HN H ItO \D kr\ N I (n CV to tr\ to N H CD lx\ kr\ 00 c I kr\ (Ni I kn 0 MHN N h h h h h h h th fh h h h h h h h h A th h th h h 0 C\1 NOHH0 r--1 CV. (Nt H r (V (\2 0 r-1 cn 0 \O Cr-NH 1,(-N cy IN M IN (N/ 00 N r---1 ob 00 CNI \O H 0 or\ -4 \D r-i r-i CN/ (Ni 1 Cs- (N2 N (Nt \c) or\ O -4 N N C11 C\/ N kr\ to \O h h h h", th h h hh ohh h h thh h h h h h h r-i r-i 'CO to H or) (D\ NHnH UN Cc\. cr\ 1 ON 0,1 th (Ni 0-4- m N a, D i I ON I to I i I to orl I H ix) n to \O, IN 0.,, h h v, N (NI (NI' 00 Cr 02 H r-i LC.\ 0\O cd H H -4* H N kr\ \O Ir\ (n MC\1 H ts) ('WO N C\Z o cd ex0 0 p_ 4-4 X 4 `z4 H HH 0 C RtOI Cr) 0 C(1 (12 (Nt HH... rd rd. F cti t ø F-4.. E..... t'io.. Q) S L s. s.. 0 * H.. rd.. I."..s CO i = c) F.4 - :0.. o a) rd Ca.i-1 r rd. 6 H F,-( a) '-'4 -I.".... a) cf.2 Ca r--1 cd.-. H... 1 i e) 'ç--, H tao 01Ci) (D o. 0 -P :i.hg :0 -ri (1) CD G)..,, CO -P. CD CD,14, Ord -p -P. cd ocd (1) H cd,.-, a) +). co E.-1 O 0 L-t-P F-4 Q) 0 o *ri 0 CO 4) Cd O -P 0L1 cz,-, G)cd.. -H -P (il a) H R4 txo eh.h. ckj rd -Wr-z,'.. - P- P. 44 " PE -P 4-.)H 0 o I. ca (I)PL-t E bt.0 ta s F.-4 -H cd O. (D r.-1 CH C--1 -H re I (I) (1."1 b40 rd (1) (D rzi o a),-,... a) -,4 ;-I a) r.l.4 -P..i ç',,.. cf) ro bo 0 Cl.) *a +3 (1) 0 a) Q) 'CZ..,-. ;-4 ria CD C/2 (i) E,.4 a Z -P ari +3F-1 Ca (1) r.0 Eto :0 rd H ;-4 cti Q) a) a)ord0.1--1(1),-"d :0 d Er4T--i 1.-i rd.r.-z b.d F-3 a) rzi 0 F-4, rd -P... F-4,Y, (f) Z rd rd d rd rd :o f:4 Z ta c13 d L:: lo a) CD 44 ct). +) ci) H FI.=4 oct$ Ci)-O >7-1,-- cd 0 CL).ri H rd al -Pb!) cd d FA (i) ca co (D. p, Co -Y, 00 F_.1a) L-1 CD fa, CO Ca rd E rdra 0 rd -'-, rd O 0 0 :0 F-4 :0 QI rd cd rd o rd F-4 0,-- (1.) co 0 '3)0ta) rly_t a) r-1 rd (D 0 H H,'>-.). H H H+ 1H H H H (D -4. 4

15 - Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn og alder Nomenklatur Lokalisanr. sjon Munnhule og 148 svelg Alder år år år år år og over I alt Prosent Dødsfall M , , Fordøyelses- M ,0 159 organene og ,7 bukhinnen 160- Andedretts- M ,3 165 organene ,0 170 Bryst- M _ 2 0,1 kjertelen , Urogenital- M ,2 181 systemet ,8 Andre org el. uten M ,6 199 oppl. om ,9 lokalisasjon 140- Munnhule og 148 svelg De 200- lymfatiske M ,0 205 og bloddan ,1 nende organer M Ilt , ,0 Fordoyelses 150- organene og bukhinnen Pr innbyggere - 0,4 3,2 8,9 24,3 40,6 3,2 1,2 3,4 8,8 13,6 28,9 3,0 M 0,1 2,9 23,6 84,3 235,7 511,3 843,1 75,4 0,1 2,5 21,4 43,6 139,2 339,8 626,9 59, Andedretts- M 0,1 1,4 10,3 33,5 98,3 125,8 65,6 22,0 165 organene 2,4 6,0 13,5 27,2 33,3 4,9 170 Bryst- 0,6 1,1 0,1 kjertelen 4,9 23,6 51,2 70,1 89,2 177,8 27, Urogenital- M 1,5 6,0 7,5 23,8 88,2 319,0 715,1 41,7 181 systemet 1,5 7,8 34,5 63,7 93,5 142,7 144,5 36,0 Andre org el. uten M 3,1 8,3 13,4 31,3 47,4 79,2 162,4 19,0 199 oppl. om 1,5 5,4 7,8 21,1 47,3 84,1 191,2 19,6 lokalisasjon De lymfatiske 9, og bloddan- M 5,4 4,3 23,0 46,8 99,3 93,7 18,0 205 nende 4,7 3,4 6,0 11,2 40,0 71,3 75,6 15,0 organer M 10,2 22,9 64,6 199,1 525,9 1160,0 1920,5 179,4 I alt 7,8 24,0 101,9 200,2 412,4 767,9 _1278,2 165,2

16 Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn og alder Nomenklatur nr arlesjoner i sen- M 334 tralnervesystemet Revmatisk feber I alt ronisk revmatisk hjertesykdom Hjerteinfarkt,. koronarsklerose Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykd. ellers 430- Andre hjertesykd Hjertesykdom med M 443 hypertoni 444- Hypertoni uten 447 nevnt hjertesykdom ' kulasjonsorganene ronisk nefritt '450- ' , ,6 0, , , arlesjoner 16,9 i sen- M 50,7 271,8 1024,6 3363,2 143,7 334 tralnervesystemet 1,6 12,7 46,5 203,6 930,1 3187,7 163,5 '+00- '402 Revmatisk feber '410- ronisk revmatisk M 1+16 hjertesykdom Hjerteinfarkt,. koronarsklerose Arteriosklerotiske m og degenerative hjertesykd.ellers Andre hjertesykd '450- ' Hjertesykdom med hypertoni Hypertoni uten nevnt hjertesykdom Sykd. i arteriene Sykd. i vener og andre sykd. i sirkulasjonsorganene ronisk nefritt I alt Alder år Prosent C) alt år år år år og over M Dødsfall Sykd. i arteriene Sykd. i vener og andre sykd. i sir- Pr innbyggere 0,4 0,0 0,6 5,1 11,0 31,4 40,1 40,6 8,0 0,2 3,2 14,2 31,2 55,2 115,6 11,7 1,8 99,6 312,9 814,2 1480,1 2014,2 235,5 0,6 9,5 49,9 270,6 735,6 1391,6 114,7 0,4 6,3 27,8 126,7 557,8 2192,2 81,7 0,6 0,8 9,1 61,3 435,8 2283,0 89,6 0,3 2,7 9,3 32,6 93,0 365,4 15,5 0,3 2,8 6,5 26,0 97,7 391,2 19,4 2,0 7,1 31,4 105,7 156,1 12,0 4,7 29,1 90,1 231,2 14,7 0,3 2,4 7,1 14,2 20,1 31,2 4,2 2,0 4,0 13,0 17,0 24,4 3,7 0,1 2,4 6,2 23,7 89,8 618,3 18,4 0,7 2,0 3,4 9,3 63,7 549,1 19,1 0,1 0,8 2,6 8,3 18,0 50,0 3,0 0,8 2,4 4,2 29,7 51,1 3,9 2,0 5,5 12,4 24,3 29,6 46,8 7, ,7 143,7 447,5 1378,6 3458,8 8878,0 529,9 4,6 37,7 146,0 658, ,5 445,1 1,5 2,6 44,5 25, , , , , , ,3 78 0,8 70 0, , ,3 56 0,6 74 0, ,5 90 1,1

17 til de internasdonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 1, 1968 Tallene er mottatt i tiden 6/3-12/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. D anmark (tabell 79) Verdi av utenrikshandelen: a. Innforsel iio.o6.. wow ol. D0a b. Utførsel... " D.b Volum av utenrikshandelen: a. Innførsel $0 b. Utførsel à...4w Bytteforhold Sverige (tabell 80) *6664voo0 tt Januar 1855 (2002) Januar 1399 (1608) E.a 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal " E.b 1.kvartal 2.kvartal 11 3.kvartal 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal ArindJEO.Oyse e.64,06444,460,64$40,6 " A Februar 5365 (64,4) Verdi av utenrikshandelen: a. Innførsel..6é0.6 4 " C.a Januar 2336 (2025) b. Utførsel " C.b Januar 1794 (2313) Timefortjeneste O...64* " I 2.halvår 9,91 (9,86) Storbritannia (tabeli 81) Reuter's ravareindek8,... Reuter's råvareindeks 6 uketall...à. Timefortjeneste e*4004*4 Valutabeholdting a 0 * 0. e 0 0 Frankrike (tabell 82) Bytteforhold es.,0,,0s0.400 øyeblikkelig rente på statsobligasjoner Engrosprisindeks,... onsumprisindeks sm... 0 est-tyskland (tabell 83) Produksjon: a. Produksjonsindeks, industri Engrosprisindeks t Februar1.21 (120) 4/3-6/3 122 (121) It 2.halvår 116,0 (112,2) IT Februar 1154 (1145) It 4.kvartal 107 (106) It E Januar 5,76 (5,60) It F Januar 114 (114) " G Januar 130 (129) " C.a Desember 145 (136) " H Januar 107 (108) B elgia (tabell 84) Arbeidsløyse onsumprisindeks.... Sambandsstatene (tabell 85) 11 A Desember 81,6 (70,4) 11 Februar 124 (124) Verdi av utenrikshandelen: 2615 a. Innførse l... F.a Januar (2525) b. Utførsel... F.b Januar 2785 (2604) Moody's råvareindeks... It Februar 98 (98) Moody's råvareindeks, uketall... 4/3-8/3 98 (98) 106 Engrosnrisindeks 11 Pphrnar (106)

18 Publikasdoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 10, 1968 serien Norges offisielle statistikk: Sykehusstatistikk Sidetall 26. Pris kr. 4,00 Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni Sidetall 42. Pris kr. 4,50 Faste månedspublikasdoner fra Statistisk Sentralbyrå Statistisk månedshefte. Pris: Arsabonnement kr. 23,00 Pr. hefte kr. 2,30 Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Pris: Arsabonnement kr. 25,00 Pr. hefte kr. 2,50 Publikasjonene kan bestilles gjennom bokhandlerne.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Nr. 46 5 årgang Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Volum- og prisindekser for utenxdkshandelen (korreksjon) Skipsopplegg

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord i 1961

Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord i 1961 Nr. 10-4. årgang Oslo, 7. mars 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1963 Meieridriften i 1962 Dødsfall i 1961 Spebarnsdødeligheten i 1961 Dødsårsakene i 1961

Detaljer

Nr. 8-2. Avgang Oslo, 23. februar 1961

Nr. 8-2. Avgang Oslo, 23. februar 1961 Nr. 8-2. Avgang Oslo, 23. februar 1961 INNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1961 F5dte i 1959 Dödeligheten og sykeligheten av tuberkulose i 1959 Dödeligheten av hjerte- og karsykdommer i 1959 Tillegg

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

I N NHO L D. Utenrikshandelen i desember Foreløpige tall. Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i november 1965

I N NHO L D. Utenrikshandelen i desember Foreløpige tall. Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i november 1965 Nr. 3-7. årgang Oslo, 13. januar 1966 I N NHO L D Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i desember 1965. Foreløpige tall Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i november

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i februar ForelØpige tall. Avbetalingshandelen. 4. kvartal FØdte og døde i ForelØpige oppgaver

INNHOLD. Utenrikshandelen i februar ForelØpige tall. Avbetalingshandelen. 4. kvartal FØdte og døde i ForelØpige oppgaver Nr. 11-10. årgang Oslo, 13. mars 1969 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i februar 1969. ForelØpige tall Detaljomsetningen i januar 1969 Skipsopplegg pr. 28. februar 1969 Avbetalingshandelen.

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall. Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965

Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall. Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965 Nr. 15-6. årgang Oslo, 8. april 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965 Drukkenskapsforseelser i januar-februar

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979 Nr. 20/79 16. mai 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i april og januar-april 1979. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. april 1979 Engrosprisindeksen for april 1979 Produsentprisindeksen for april 1979

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland Nr. 24/76 9. juni 1976 INNHOLD Detaljomsetningen i april 1976 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 Overtredelser av alkohollovene i 1975 Bedriftstelling 1974. Foreløpige hovedtall

Detaljer

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning D r o n n i n g e n s g t. 16, O s l o- D e p., 0s 1 o 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 27/72 28. juni 1972 INNHOLD Byggevirksomheten i mai 1972 Innreise i mai 1972 Folketrygdfondet. Balanse pr. 31. mai

Detaljer

INNHOLD. Ordretilgangen i 3. kvartal 1968 og ordrereserven pr. 30. september Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3.

INNHOLD. Ordretilgangen i 3. kvartal 1968 og ordrereserven pr. 30. september Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3. Nr. 45-9. årgang Oslo. 7. november 968 INNHOLD Ordretilgangen i 3. kvartal 968 og ordrereserven pr. 30. september 968 Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3. kvartal 968 Ihendehaverobligasjonsgjelden.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Figurer o *

Figurer o * 19 Norske ftdselsrater for ettrive aldersklasser, 1968-1972 av jan M. Hoem, Er1mn Berge o7 Liv Hanson K NNHOLD L nnledning o 00000 0004 006 0* 2. Bereningsmatoder... 3. Karakteristiske trekk vej kurvene

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

OrdretilEangen i 1. kvartal 1969 o tez ordrereserven pr. 31. mars 1969 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1969)

OrdretilEangen i 1. kvartal 1969 o tez ordrereserven pr. 31. mars 1969 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1969) Oslo, 8. mai 1969 Nr. 19-10. årgang I N N H O L D Ordretilgangen i 1. kvartal 1969 og ordrereserver pr. 31. mars 1969 Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1. kvartal 1969 Folketrygdfondet, Månedsbalanse

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

INNHOLD. Jordbruksteljinga Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v. i Aust-Agder

INNHOLD. Jordbruksteljinga Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v. i Aust-Agder Nr. 44 2. årgang Oslo, 2. november 1961 INNHOLD Detaljomsetningen i august 1961 Meieridriften i september 1961 Jordbruksteljinga 1959. Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v.

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

KONJUNKTUR TENDENSENE

KONJUNKTUR TENDENSENE KONJUNKTUR TENDENSENE JANUAR 1977 oee Noe - 111.111 STATSTSK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16. Postboks 8131 Dep. Oslo1. Tit (02 )4138 20 NNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Tabellvedlegg

Detaljer

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2 Nr. 49/90 5. desember 1990 INNHOLD Emne Side 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1 22 Dødsårsakene, 1989 2 22 Dødelighet omkring fadselen og i ferste leveår, 1989 6

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-11. årgang Oslo, 4. juni 1970 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1970 Lagerstatistikk pr. 31. mars 1970 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1970

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4 IO 74/46 14. november 1974 FORHOLDET MELLOM OPPGITT FLYTTEDATO OG REGISTRERINGSDATO, NORSKE FLYTTEDATA 1970-1971. Am Arne Rideng INNHOLD Side 1 1. Innledning OOOOO. OOOOOOOO 2 2 Datagrunnlag.. OOOOOOO

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. APRIL 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A20

LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. APRIL 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A20 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A2 LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMET PR. 3. APRIL 196 Salaries of Insurance Employees April 3, 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 196 Norges offisielle

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke X Norway's Official Statistics, series X Rekke X Trykt 964 Nr. 27 Økonomisk utsyn over året 963 Economic survey 28 Veterinærvesenet 959 Service v6t6rinaire 29 Folketelling

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r onn ing e n s g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 21/72 18. mai 1972 INNHOLD Konjunkturtendensene i mai 1972 Sysselsettingsstatistikk Utenrikshandelen i april 1972. Foreløpige

Detaljer

InnfØrsel og utforsel etter transportmåte i 3. kvartal 1968

InnfØrsel og utforsel etter transportmåte i 3. kvartal 1968 Nr. 51/52-9. årgang Oslo, 19. desember 196F INNHOLD Utenriksregnskap for 1968. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. november 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. november 1968 Industristatistikk 1967

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Tynn rod strek tellingskretsgrense Tykk svart strek kystlinje Tynn svart strek elv

Tynn rod strek tellingskretsgrense Tykk svart strek kystlinje Tynn svart strek elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater TilbakegAende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyra fram de viktigste resultater fra Folketellingen 1960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ UNDERSØKELSE BLANT BRUKERE AV ØKONOMISK UTSYN. Av Liv Argel INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ UNDERSØKELSE BLANT BRUKERE AV ØKONOMISK UTSYN. Av Liv Argel INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/36 15. oktober 1980 UNDERSØKELSE BLANT BRUKERE AV ØKONOMISK UTSYN Av Liv Argel INNHOLD 1. Innledning 2 1.1. Formål 2 1.2. Litt om Økonomisk utsyn for årene 1975-1979

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

for forstegangsomsetning

for forstegangsomsetning Konsumprisindeks og Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Tidsserier og endringstall Innhold Innledning 4 Konsumprisindeks: Totalindeks. Tidsserie 5 Delindekser. Tidsserie 6 Endringstall 7 Prisindeks

Detaljer

Kvinner lever lenger, men er sykere

Kvinner lever lenger, men er sykere Inger Cappelen og Hanna Hånes Kvinner lever lenger, men er sykere Michael 26; 3:Suppl 3: 26 31. De siste 1 årene har levealderen økt betydelig både for menn og kvinner. Fra 19 til 2 økte forventet levealder

Detaljer

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973 Nr. 4/74 23. januar 1974 INNHOLD Handelsflåten i 4. kvartal 1973 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973 Innreise i desember 1973 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966 MODIS II En samfunnsøkonomisk modell med kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner av Arne Øien Med et vedlegg av Pål Lynum Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Nr. 48-1. årgang Oslo, 1. desember 1960

Nr. 48-1. årgang Oslo, 1. desember 1960 Nr. 48 -. årgang Oslo,. desember 960 I U N H O L D Foreløpig indekstall for industriproduksjonen i oktober 960 Detaijomsetningen i september 960 Utlån knyttet til avbetalingskontrakter etter långiver og

Detaljer

INNHOLD. InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2.

INNHOLD. InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2. Nr. 32/79 8. august 1979 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni 1979 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2. kvartal 1979 Produksjonen

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 1962

Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 1962 Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 962 INNHOLD Industriproduksjonen i august 962 Inn og utførselsverdi fordelt på varegrupper. Januar august 962 Meieridriften i august 962 Arbeidslønninger i industri, bygge

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer