Nr årgang Oslo, 14. mars 1968

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968"

Transkript

1 Nr årgang Oslo, 14. mars 1968 INNHOLD Utenrikshandelen i februar ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1968 Detaljomsetningen i januar 1968 Skipsopplegg pr. 29. februar 1968 Forretnings- og sparebankenes driftsregnskaper for Forelopige tall Tallet på stillinger i statstjenesten og statens lonnsutgifter pr. 1. juli 1967 Fellingspremier for rov- og skadedyr i 1967 Dødsårsakene i 1966 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 1, 1968 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 10, 1968 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 Utenrikshandelen i februar Foreløpige tall Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver over verdien av utenrikshandelen uten skip i februar 1968 viser en innførsel på mill.kr. og en utførsel på 967 mill.kr. i januar var innførselen mill.kr. og utførselen 899 mill.kr. februar 1967 viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen uten skip en innførsel på mill.kr. og en utforsel på 826 mill.kr.

3 Engrosprisindeksen pr I5. februar 1968 (1961 = 100) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1968) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. februar 1968 var 115 mot 114 måneden for. Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetningen innen landet). 1961=100 Jan. Febr. Jan. Febr latvarer W..., Drikkew.rer og tobakk Ravaro.r.,, osea Fast brensel, brenselolje kraft t000 CI Animalske og vegetabilske jemikalier Cg Woo, Bearbeidde varer Maskiner og transportmidier,. 4e.0, Forskjellie ferdig7aṙer og elektrisk,..., 107 oljer og fett 103 T otal at 4 0 oetb.c410,4004* P onsumvarer.. 4, 4o Ikke-varige produksjonsmidler Av dette: ByggemEterialer Varige produksjonsmidler......, e ).,.,...,

4 Detaldomsetningen i januar 1968 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1968) Statistisk Sentralbyrås detaljomsetningsindeks viser at verdien av detaljomsetningen var 8 prosent høyere i -januar 1968 enn i samme måned året før. Indekstallene var 134 og 124 (gjennomsnittlig månedsomsetning i ). Sammenliknet med januar 1967 var det stigning for alle hovedgrupper. Både nærings- og nytelsesmidler og tekstil- og bekledningsvarer steg med 8 prosent. I samme tidsrom steg konsumprisindeksen med 4 prosent. Indeks over verdien av detal -jomsetningen Des. Jan. Des. Jan. TOTALINDES Nærings- og nytelsesmidler Tekstil- og bekledningsvarer Bøker, papir og kortevarer Møbler og innbo Jern- og fargevarer m.v Biler og rekvisita Brensel og smøreoljer OOOO Annen detaljomsetning

5 Ski2soalem pr. 29. februar 1968 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr, 9, 1968) Statistisk Sentralbyrås statistikk over skipsopplegg gjelder skip som ligger i opplag i norske havner, og omfatter hare skip over 500 bruttotonn 3CM ligger uvirksomme med avmønstret mannskap på grunn av fraktmarkedets stilling. Skip som reparerer, venter på plass ved verksted eller som midlertidig er tatt ut av fart som ledd i selskapets disposisjoner, er ikke tatt med. Tabell 1. Norske handelsskip i opplag ved utgangen av måneden I alt Tankskip Skip Br.tonn Skip Br.tonn Skip Br.tonn 1966: Oktober November Desember : Januar.. Oi e 0 o Februar..... O Mars April Mai Juni Juli , August a Septembe r Oktober November..., D esember : Januar.. e Februar Tabell 2. Skip i opplag pr. 29. februar 1968 etter størrelse og byggeår Byggeår I alt For o senere Størrels_e_s_ELuapei=----, Skip Br.tonn Skpfir.tonn S Br.ton_n_Skillr.tonn SkipBr.tonn br.t " I alt

6 Forretnings- oz sparebankenes driftsreenskaper for Foreløpip tall Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram en foreløpig statistikk over forretningsbankenes og sparebankenes driftsregnskaper for Da tallene bygger på et utvalg av kunngjorte bankregnskaper, avviker oppstillingen til dels fra den som offentliggjøres i Byråetspublikasjon redittmarkedstatistikk. Driftsregnskap 1966 og Mill.kr. Utgifter Avskrivninger Utbytt e.. --, Gaver ,2 Overført til 46,2 fond og avsetninger...) Forretnin anker Sparebanker ) ) 254,3 Renter til innskyterne (ekskl. banker) ,5 305,8 338,0 Andre renteutgifter Administrasjonsutgifter G... Lønninger, honorarer m.m. 4 P ensjonsutgifter ,00000 Ekstraordinært til pensjonsordning Andre utgifter 9 e00 O Avgift til Sikringsfondet o... Betalte skatter 2)... 0 eo 42,8 Overført til neste år -9 ooeonon I alt 148,0 170,3 9,3 12,0 366,0 406,6 200,9 223,9 217,0 247,6 117,7 132,3 24,2 22,4 14,9 13,8 3,2 0,5 3,2 2,7 121,6 136,1 65,1 75,1 12,7 14,3 5,4 6,1 53,9 56,9 30,2 30,1 52,3 75,7 33,0 37,6 43,9 47,8 3,4 3,9 34,5 39, , ,8 622, Inntekter Renter og diskonto Provisjon, agio og aksjeutbytte ow Inngatt på avskrevne fordringer og andre inntekter...e... Overføringer fra fond og avsetninger Overført fra forrige år... I alt 820,5 902,1 595,7 661,9 144,8 189,0 20,2 21,7 11,5 9,5 6,0 6,8 0,4 0,7 0,6 0, , ,11 143,8 622, 690,7 1) Foreløpige tall. 2) For forretningsbankene 1967 påregnede skatter.

7 Tallet på stilliner i statstjenesten og statens lønnsutzifter pr. 1.juli 1967 Lønns- og prisdepartementet har tidligere innhentet opplysninger om tallet på stillinger i statstjenesten og om statens lønnsutgifter. Fra 1.juli 1967 har Statistisk Sentralbyrd overtatt denne undersøkelsen. Skjemaer ble sendt ut til alle departementer og underliggende institusjoner. Undersøkelsen omfatter hele statstjenesten, bortsett fra enkelte statsforetak. Det ble i skjemaene bedt om oppgaver over tallet på stillinger i statstjenesten pr. 1. juli 1967 fordelt pa: faste og midlertidige organiserte stillinger stillinger for arbeidstakere lønt etter særregulativ stillinger for overenskomstlønte arbeidere bistillinger (både de som samtidig hadde hovedstilling i statstjenesten og de med privat hovedstilling) Det ble gitt oppgave over hvor mange av de oppførte stillinger som var ubesatt på tellingstidspunktet og hvor mange som var stillinger med kortere arbeidstid enn vanlig for statsstillinger. Videre ble det bedt om oppgave over hvor mange ansatte som etter individuell avtale arbeidde færre timer enn det som er fastsatt for stillingen (deltidsstillinger). Statens årlige lønnsutgifter er fordelt på de hovedgrupper som er nevnt foran. Lønnsutgiftene er beregnet under forutsetning av at alle stillinger pr. 1. juli 1967 var besatt og på grunnlag av lønnsnivået på dette tidspunkt. Utgiftene til stillinger for overenskomstlønte arbeidere bygger på tallet for forventet gjennomsnittlig sysselsetting. Lønnsutgiftene er beregnet på grunnlag av netto regulativlønn med alderstillegg og indekstillegg. Utgiftene til overtidsarbeid, særlige tillegg, innskott i Statens pensjonskasse og arbeidsgivertilskott er ikke tatt med. Det ble også bedt om oppgaver over nye stillinger og inndragning av stillinger i budsjettforslaget for Utgiftene er også her beregnet etter lønningene pr. 1. juli Det samlede antall stillinger i staten pr. 1. juli 1967 er beregnet til av disse stillinger er bistillinger og stillinger for overenskomstlønte arbeidere og arbeidstakere lønt etter særregulativer. I tallet er inkludert stillinger som var ubesatt på tellingstidspunktet. Statens beregnede netto lønnsutgifter etter tallet på stillinger pr. 1. juli 1967 var mill. kroner. Av dette beløpet utgjorde 38 mill.kroner utgifter til bistillinger og 680 mill. kroner utgifter til stillinger for overenskomstlonte arbeidere og arbeidstakere lønt etter særregulativer.

8 Tabell 1. Stillinger i statstjariesn pr. 1, juli 1967 Etat Faste og midlertidige stillinger Stillinger i alt Faste I alt stillinger Midlertidige stil- 1inger Stillinger etter særregulativ og overenskomstlonte arbeidere Stil- Stilling- stillinger er for ling _ lont overens- I alt er etter komstsear- lønte remfa arbeide A.1 Stortinget Riksrevisjonen, Departementenel) Sum A A.2 A Sen traladministrasjoi-len i tilknytning til departementene Den sivile ytre etat Statsadministrasjonen (A.1 -I- A.') - A,3)...,, B.1 Undervisning, forskning, heisevesen m.m B.2 0_,J9.at1ig og anle,z;lsvirksomhet 4 e Lt C. Forsvaret Statotjenesten i alt...,.., " " 10i b )./ - 11 (2n, m 4. 1) Inkl. Stort;riets.r. 1.).dsmann vajtningen og Fc -,osvan,ts embudsmann. 16 ::13

9 Tabell 2. Beregnede årlige netto lønnsutgifter etter tallet på stillinger pr. 1. juli 1967 Etat Lønns- Faste og utgifter midleri alt tidige stillinger 1000 kr kr. Stillinger for overens- Bikomstlønte stilarbeidere og. linger arbeidstakere lønt etter særregulativ 1000 kr kr. 525 A.1 Stortinget Riksrevisjonen Departementenel) Sum A A.2 Sentraladministrasjonen i tilknytning til departementene A.3 Den sivile ytre etat.... Sentraladministrasjonen (A.1 + A.2 + A.3) aossoipososooto O B.1 B.2 Undervisning, forskning, helseyesen m.m.... Offentlig naringsdrift og anleggsvirksomhet C. Forsvaret Statstjenesten i alt ) Inkl. Stortingets ombudsmann for forvaltningen og Forsvarets ombudsmann.

10 FellinEspremier for rov- og skadedyr i 1967 Tabell 1. Tallet på fellingspremier Bjorn U Jerv 46et Gaupe Ot er Rev. e Mink o e g Ilder wee Grevling Ørn -- Hubro..., Falk. Hønsehauk Sp urvehauk... o. Ramn. råke,.li Skj ære strost 4 o 44o64446 Make 446e I hvert av årene 1964 og 1966 ble det felt 1 bjørn som det ikke er betalt premie for. I 1965 ble det fanget 2 bjørnunger som ikke er premiert. I 1966 ble det felt 1 gaupe som ikke er premiert. Tabell 2. Utbetalt premiebeløp. roner Staten og Viltfondet Fylkene oosio46 ommunene Foreninger og private I alt 410, * på mink. Av det samlede premiebeløp i 1967 falt kr på rev og kr.

11 Dødsårsakene i 1966 Statistisk Sentralbyrås dødsårsaksstatistikk viser at i 1966 døde menn og kvinner av sykdommer og menn og 716 kvinner som følge av ulykke/skade, selvmord eller mord/drap. Tallet på dødsfall i alt var Sammenliknet med 1965 var det en stigning på 720 dødsfall av sykdom, mens tallet på voldsomme dødsfall var uforandret. Totalt sett var 51 prosent av dødsfallene registrert under hjerte- og karsykdommer, 18 prosent under ondartede svulster, 8 prosent under sykdommer i åndedrettsorganene og rims, 6 prosent under voldsomme dødsfall. Pr innbyggere var dødeligheten høyere for menn enn for kvinner både av sykdommer (970 for menn og 839 for kvinner) og av voldsomme dødsfall (72 for menn og 38 for kvinner). Dødeligheten av ondartede svulster var i 1966 litt lavere enn i 1965 for menn (179 mot 186), mens dødeligheten for kvinner var litt høyere (165 mot 158). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer under ett var litt høyere både for menn og kvinner. For menn steg den fra 507 i 1965 til 530 i 1966 og for kvinner fra 438 til 445. Dødelig-* heten av sykdommer i åndedrettsorganene var 74 for menn (76 i 1965) og 78 for kvinner (76 i 1965). Mennenes.dødelighet var høyere enn kvinnenes i alle aldersklasser. aldersklassen år hadde menn dobbelt så høy dødelighet som kvinner. Forskjellen skyldtes i første rekke hjerte- og karsykdommer. Dødeligheten av ischemisk hjertesykdom (medregnet hjerteinfarkt) var i denne aldersgruppen mar 4 ganger så høy blant menn som blant kvinner. I aldersklassen år var mennenes dødelighet mer enn dobbelt så høy som kvinnenes, vesentlig på grunn av dødsulykkene. Av i alt dødsulykker i 1966 skyldtes 28 prosent trafikkulykker og 17 prosent drukning, og disse typer av ulykker rammer særlig den yngre og mannlige del av befolkningen. Over en tredjedel av alle dødsfall ved ulykker og skader ble i 1966 registrert under skader ved fall, og de aller fleste av disse ulykkesdødsfall forekom blant befolkningen over 70 år.

12 Dødsfall etter kjønn og årsak Dødsårsak 1965 alt 1966 Menn vinner Tuberkulose ****** Alle andre infeksjonssykdo7er Ondartede svulster..... * Hjerte- og karsykdommer Sykdommer i åndedrettsorganene....., Sykdommer i fordøyelsesorganene Medfødte misdannelser Alle andre kjente sykdommer Alderdomssvakhet ion.a Annen ubestemt eller ukjent årsak Alle dødsfall a sykdom... Ulykker/skader...,... Selvmord d*O. or Mord/drap... OOOOO - alt...,. * Alle -- alders- er Dødsfall etter kjønn, alder og årsak. Prosent år Dødsårsak å'r år år år år og over 0,9 0,6 0,3 0,4 Tuberkulose 0,7 0,8 0,1 0,2 Alle andre infek- M 1,1 2,5 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 sjonssykdommer 0,7 3,4-1,2 0,5 0,2 0,3 Ondartede svulster M 0,3 13,4 12,2 17,4 21,3 16,0 17,2 1,0 19,4 18,9 45,7 34,0 13,0 18,9 Hjerte- og M 0,5 2,1 5,9 34,2 53,3 57,0 50,8 karsykdommer'' - 1,7 9,5 25,6 42,1 58,1 E0,8 Sykdommer i ånde- M 5,1 10,2 2,0 2,9 4,3 9,5 7,1 drettsorganene 2 ) 4,4 11,4 6,8 4,8 4,2 10,8 8,8 Sykdommer i for- M 4 2 5,3 2,4 2,6 2,8 2,7 2,8 døyelsesorganene 3,9 4,0 8,8 3,0 3,1 3,2 3,2 Medfødte M.16,9 7,0 3,4 1,2 0,2-0,8 misdannelser 20,3 11,4 0,7 1,1 0,4 0,0 0,8 Alle andre kjente M 63,1 9,5 8,1 7,3 4,7 5,0 6,9 sykdommer 57,7 9,9 24,9 3,7 7,8 4,3 6,5 Alderdomssvakhet M ,4 1,3... 0,0 3,3 2,5 Annen ubestemt angitt M 5,6 3,5 3,7 8,1 6,3 4,4 5,4 eller uoppgitt årsak 8,1 1,7 3,4 4,8 4,1 3,3 3,7 Alle dødsfall M 96,8 53,5 38,4 75,0 93,9 97,5 92,0 av sykdom 96,1 62,9 73,0 90,6 97,0 96,3 95,7 3 Ulykker/skader,,2 46,5 61,6 25,0 6,1 2,5 7,0 selvmord/mord 3,9 37,127,0 9,4 3,0 3,7 4,3 M 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Alle dødsårsaker 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1) Medregnet hjerneblødning, apopleksi og andre karlesjoner i sentralnervesystemet, sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk nefritt. 2) Medregnet astma, lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene.

13 II I 51 ON t N NO to to CV.14-\ \,o r-4 Cr1 to ON N Lc\.0-4 ON -4 cel Cr\ N I cy. -,t.4) kr\ N -4 0\ -4 (N/ r-4 0 ON -4 r-f to ON H t%`- kr\ kr to ON N CO N H to ON CV I -4 HHHH H,0 ON C) r--1 Lc\ H cc\ H H CO N Cr'1 ON LC\ N 4;:) H H I I ern (NI 04 C(1 \.0-4 H L"-- H I I 1.n. H H 0\.0 I r-i 1 }-11 N.0 t**-- o \O -40toHN--4. N to ) cr\ to 0 01 NO N c\tto.0 -,t ) to -4 \OH cr\ IX O cvl to N H -4 O O to M ON ON O 1-(1 C1-4` (n 41 CD (\ O ce\ tr\ r-1 CrtHH HH\OOONCNHMHtr\u-\H c'r*\nhhoon01-40i\ohtoce\r x\ H tx") H on.0 $-t a) ON ("\Z 0 tr\ kr\ to (V ON -4 N H O to C\Z ON ON In \D 0 t I ON to '00 (v1 H C3 C\Z COI N focd H HNHHHMN tr\\o to \O (, \ ojn cv C\1 3 C) NIX cçl 15() I cc\ cr\ ' o 1.t 0-4 N c\z N H H H H 042 or\ 01 HI H 0 r-i r-1 CV (n "03-4\000\toOkr\\D it\ O (N/ (Y1 CV ON CN/ CO N 0\ to N H H H cn CV CV N s() O\ 1-C1 ON 0 4N tr O (Nt Lr\i O C' C) 0 VC CV CV HH I C!) *cd H r-i (NZ H 1 (V CV -4 O H Cc\ (N/ O WO Cr11t0 H H CV CeN L`--- 0 CV -.II CV H H cnt kr\ (101 H H.0 0\ I a\ _ N kr\ (Y\ cr\ to -4, ON CV 'a) \.0 00 (N2 ' ON r-i H ON '4^ to 41 L'--..0 cr) i cv r-- \O r-f 0 H \D CV 1 tii (Ni 4 H H H to ON i N CN t 1-C\ ON CV kr\ N N cn 0 to -4. r-4 tr, (n 0 ON 0 C-- N,..0-4 r-{ I,a) to N -4 crl DO to H H H 0' H H.0 I r ) o -H H ce\ NI C\I i CV I ON./. 0 xr r-i kr1 to Lc\ on H kr\ to 1-1 0N...t ri \O 0 to uvu) Lc\ Ix\ 0 to xr\ 0 0 (n. /* -.4 i-1 to (N/ 1 02 W 3 r-i H xt\ \O r-i H H H 0 N r--i (N/ CV CV H \-0 Cc) CV CNI H rh H t \i) r r-i r-i 1-01 CV ON H r-i to CV r-{ H ON 0 CV I-I C) ", I 8 1 $-1 I Le\ H r-fl N r-4 (D +) +3 c-c\ 1 0 f-4 H -4 cr1 tr1-4 V--- H ON (N/ cn -4 (NZ to ce\ 1" '00 xs-n -4 O. kr\ kr\ O \ 4\ r--1 ( n.. tn 0 kr\ N \ H t bl) I r-1.0 i.r\ cr) 0 Lc\ H r i t-1 r-1-4 cr\ t--- oi CN/ \O N -,..t CS', H 1 9.H cv cr\ N H to kr\ N ON c-'- \ c-ii i H (V c' to ON C("\Cr1OHOtOr--INMCVNC\/-4kr\01.11Cr1M -00 CVN\O -4 " r.-1r-1 4 Cr) r-i H H H r-i H 1 d)cr1 cic6 I 0\ 041 F-4 1 cn I 0 '00 H N ) Cr) N 'CO to \() H I O ON I N -4-4 H xt\ J ocd Ix\ CVHHH CV c'e I kr -41 Ix\ I Cr)..0 \D 0\ H H ;..4krN r-4 I (Y1 H 1 -,;.t cr\ H 0 xn -4 C\ C\ Hr-I H H (N/ N N ocd H F-1 I N -4 I IH!MI I 1 0,1 1-r\ \O CfN -4 \O i 1 1 H cc,, N -4 (Ni cc - 1 O Nit.0 I I od CV H CV H to tr\ Cr1 cf\ Lr1 ON H H r,x 0 (Y\ c\2 1.0 cr\ cd Cl) F-t o I >. ".1 >71, 4,T2, bo. 1,. 0.. lit e. o.. (1) e. e N. e e e F-1 e 0 ecde o. FA a * a e tail tio a) rcj..... H.. $ E.. e. Co I 0 a CO,. a). rd CO ul. 9-i..1 r&! cl O s. +) Cf H (i) cl 0. a) It, a) Crl Ca -r-z $4 E gia) H V)0.. sr-i 0 :0.H o a) Ord0 Sl 4.)....-(1)) a -P a) UI (141 2 cpilg -P f-i 0 0 : c-i.. o 0 4-.),..1(I) 0cd Q) 0 clr 4. ri 01 0 H E tlo cf--1 rd.1. -P -r-4 a) al a) E F4 F4 l OCa r. O3 +) F-i.Hclcl00 -H Cf r-I Q) a) a) -,4 0 0 rd al 0 rd cd E a) -4(1). '''clo --, c- 1.,--o,-X -1-,M tad H cd rd rd 0 O. 0 rn -P -P Q).;, FA o rb H CD cd cl a., Ca.r-D H E txi 0 CO. (1)FX ca 0 -p 0 cd --P F-4 VI cd H r0 F-t CriOrd cd $4 4,4 cd a) a) f4 (-.) a) Ca Ord0 ri a) 0 :0 ra o cd Er-s4 r-i 4-) 'CI r- t/i) (1) r7z5,?) rd :o ci-i a) rn rd rd -P F f.-1 0 rd rd,. 0 rd H :0 :0 H Z Ca cd a) -1-1 cl cl.,--z a) H ci:lCOtoCO I co F-t 0 H a) E 0.) -P -P -H cl cd " 00 1:$ PO) Ttri cti cd E cd H ca H -PF-I old ch (i) ca Ord :0 'ri rd tlo P., clp H 0 H r-4 r-i H rd (N2 H cl cd Irc) t() to F61 0,t F-i -H CI) 0 E P., e

14 F-4 k 21 M.kr\ t-. kt\ 00 o L--- to,,c) cc to H to -4 kr\ cv L-- H -,,i- --,i- N kr\ cn 0 (N/ cr` --4 rrl Cri 0 to I -Nt V11"`4 (n... (.,... c.....,,, cp,...,.. c, c.,, A h h h A h h h h h h h h h h h h h h h.g.4, 1 lai 0' kr\ (N/ -4 Cr \ \.0 (:) IX N' '00 ti 0 to 'CO O "- 4 0 ON \r) 0 on L-- r-- -4 H H 0\ 00-4 CD_ 1-r\ r--1 N Hit0 q) q) \01 (n H 00 1.C.N Cel,4) 0 \O in Lr\ r-1 H c\ t H H (Ni ir\ MI kar\, ton r. Micn,-.() 1 F-4 H r-i H H 0'1 c*.q F to I ctla I 11-1 I I t)11 I.,..., rd,r3,\,.., 0 1 Lr\ t( q) 0-4 N -4. t t -,.., tcv mc--hn ir-% cc\ 00 kr\ \O N 0\ (N/ (*() ON *00 O O kr\ 00 cn CY\ r -1 to - -ț kr\ Or\ *4' (n h (n h 0_, h 4.\ h N.. 1. h h h A h h..6 'IN,,, ON.., Qt. h h h h h h th h h h h h h h 1 th h lx\ N. 7,,.21. c, c(n),4) 0.2 o cc\,,d 0\ C5', 00 N N \D -,1-\0 N -\ \ --"t H Ht t'- 'O H Cr/ N (N/ H \ ''. i**.ta ci-1? HN I (1) H "'*(-Nt C\ H H c`ts"3-c ((:'). NCNI 91 E H H r 13 I!H F-4 rh kr\ (\t M kr\ (-\/ (Ni L'..- (n \D (Nt L' -- 0 (N/ \(:) N 00 I I t"-- kr ' 0 0', L' - - 0\ 1 0\ 00 I (D NIDN kr\ F-4 01 cr,...., cp, c....,. cc., cc, 10, 0.,, <, S4 th h h,01 h h h h h h h cn,..,, c., I, 1 0, Io W > to -,t r-1 0(1 CD.00 \.0 \O 0'. kr\ c(1 N- 0.0 L'... \D 03 01/4/ 0 (Nt (N/ \O krn CNi N \O -.4 (Ni \O N L--- (n NO ---/- X11 L'''' 04 I 01 N (n H (N/ N lx\ (N/ kr\ N...0 lm.0 m 00 cnr-4., cc\oe ro H cl) (Nt a. \D 0 i er\ H 0\ -00 ON c\/ (n H -4 CD \O N (Nt H -4-4 Nip H N N L`-- to \,() (n -4 \D I -4- \01.00 c\t It9 43 HHCr1 Ce\ tr\ In r-i r-4 1-C\ Cr't 1 I al r-i rh I 1.. 0, 1 m -400N00\00\00000Hkr\NHODO(N/0 D (3\ N ("n,..-,. N c,-, cc\,....t... c,, kr\100 kr\ th h Ah h, h h h Ah h h h h h th h th th, h h h h,' =,....., o. ' 9, abh h I oct \ - 4 (Ni 0 L''.-. to L'' O -,/ N 0\ (-\/ kr\ (3 H 00 krn H -4 to H r-i to 1.r\ H ON 0 c\./ H H \O \D cn H cn -4 (Ni n 0 C'2 -D -4 0 \O M N (N/ (NI -.4 H O cr\ c(1 GO N Cr\ H C( C t c(1 C-- H N 0 0\ -4 }-c-\ (Nt N H H H H H H (N/ H 00 H H Hry\ (Nt _,.., (3\ e.1 0 to N to 0\ -4 (Nt cr) to lx\ 00.0 kr\ \O (N/ (-\/ (N/ N kr\ H ce\ ON O N CD \04 00 (Y1,..,-/ ri c, 1, e t,,, EN.....,..,, r,..,..., an,,,...,,,, 4,... in..., I or N N.0 kr\ (Nt N N H N H Cr\ Cg -4 \O 0/.0 N -4 N -,+t ON C\1 a\ Cr\ n (N H (N/ H (N/ H H t**-- O m -4 H \O -4 N M H \D -4 'O LC1 --..TCOCN/ 0-4 I I I H 0\ N 0-4 (N H N 0\ kr\ O t-- 00 Lil -,,t Cr\ \.0 0 Lr\ Cr.\ 0 H -4 C 1 s.0 Lc\ -/* --4- Ir\ to 0 i-r\ tx) N -4 OIN 02 in F-4..., in.,..,, ri,,.,,..k. r,.. o 4r. r. t, "..,. 0, 4,, h th h, h h kr\ 1 o Cd \O \O -,t C\1 0\ CD L's \O '4 --*4 O \.0 ' ON H -4 0 kr\ (NI kr\ \O \O -4 cr\ N kr\ -00 *CO -4 (V 0\ 0 0 0\ 0 x.r\ -4 to G\ H H cr\ H H n (Ni N H () N cr\ N i lx\ rh (\I Cr\ 00 0\ -4 O l \O ON I n\.0 (NI 0 'O 0\ Cr\ LC\ N C\I ON N (\I \O 0 H ON kr HH N ON -4 C\Z I kr 1-rt 0%, N $C) I,I. r I ip.'.,.. th. h h h h th h A h h h h h h h h h h h h h, h - /' H H (\/ -.4 H -.1. M -.1. H \D 01 H H (Nt (Nt cr\ -4 N kr\ lx\ -4 0,1 C\I (\I CNI \O cn 'CO kr\ Cr\ (NI H I 8 v341 \.0 0 H H (N.2 (NiHH ("\1 r0 1---i1Lr\ I H H C\1 rel 1 I kr\ 01 kr\ CD 0 \ -.4* ' 00 G' 00 C \ \O k r\ -00 kc**\ -4 xx*\ to 0 H *00 1 (Ci\ o r'cl -,..,...., c.,.., c,,, c,...,),., cp cp, 0,..., h h h h h h th h h h h CD H H (N/ -4* H H -4 kr\ -4 - cr\ H H H H \O (Nt -:t- (V H H cn H to N 0 (Nt (N/ H n A- H H (-\t r-a kr't -41 ikr\ -4 i 1 i 0 N \O \-0 H 1\ N c0 1 H 04 LC\ -4 tr\ CD I-1 kr\ \C) Or) In 4-\ (Nt 0 Mikr 1.rt H (n MH 1-4 (n 0,2 H i r H to (\/ (\I 0 Or le\ cv Le\ ON IX) C 04HN H ItO \D kr\ N I (n CV to tr\ to N H CD lx\ kr\ 00 c I kr\ (Ni I kn 0 MHN N h h h h h h h th fh h h h h h h h h A th h th h h 0 C\1 NOHH0 r--1 CV. (Nt H r (V (\2 0 r-1 cn 0 \O Cr-NH 1,(-N cy IN M IN (N/ 00 N r---1 ob 00 CNI \O H 0 or\ -4 \D r-i r-i CN/ (Ni 1 Cs- (N2 N (Nt \c) or\ O -4 N N C11 C\/ N kr\ to \O h h h h", th h h hh ohh h h thh h h h h h h r-i r-i 'CO to H or) (D\ NHnH UN Cc\. cr\ 1 ON 0,1 th (Ni 0-4- m N a, D i I ON I to I i I to orl I H ix) n to \O, IN 0.,, h h v, N (NI (NI' 00 Cr 02 H r-i LC.\ 0\O cd H H -4* H N kr\ \O Ir\ (n MC\1 H ts) ('WO N C\Z o cd ex0 0 p_ 4-4 X 4 `z4 H HH 0 C RtOI Cr) 0 C(1 (12 (Nt HH... rd rd. F cti t ø F-4.. E..... t'io.. Q) S L s. s.. 0 * H.. rd.. I."..s CO i = c) F.4 - :0.. o a) rd Ca.i-1 r rd. 6 H F,-( a) '-'4 -I.".... a) cf.2 Ca r--1 cd.-. H... 1 i e) 'ç--, H tao 01Ci) (D o. 0 -P :i.hg :0 -ri (1) CD G)..,, CO -P. CD CD,14, Ord -p -P. cd ocd (1) H cd,.-, a) +). co E.-1 O 0 L-t-P F-4 Q) 0 o *ri 0 CO 4) Cd O -P 0L1 cz,-, G)cd.. -H -P (il a) H R4 txo eh.h. ckj rd -Wr-z,'.. - P- P. 44 " PE -P 4-.)H 0 o I. ca (I)PL-t E bt.0 ta s F.-4 -H cd O. (D r.-1 CH C--1 -H re I (I) (1."1 b40 rd (1) (D rzi o a),-,... a) -,4 ;-I a) r.l.4 -P..i ç',,.. cf) ro bo 0 Cl.) *a +3 (1) 0 a) Q) 'CZ..,-. ;-4 ria CD C/2 (i) E,.4 a Z -P ari +3F-1 Ca (1) r.0 Eto :0 rd H ;-4 cti Q) a) a)ord0.1--1(1),-"d :0 d Er4T--i 1.-i rd.r.-z b.d F-3 a) rzi 0 F-4, rd -P... F-4,Y, (f) Z rd rd d rd rd :o f:4 Z ta c13 d L:: lo a) CD 44 ct). +) ci) H FI.=4 oct$ Ci)-O >7-1,-- cd 0 CL).ri H rd al -Pb!) cd d FA (i) ca co (D. p, Co -Y, 00 F_.1a) L-1 CD fa, CO Ca rd E rdra 0 rd -'-, rd O 0 0 :0 F-4 :0 QI rd cd rd o rd F-4 0,-- (1.) co 0 '3)0ta) rly_t a) r-1 rd (D 0 H H,'>-.). H H H+ 1H H H H (D -4. 4

15 - Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn og alder Nomenklatur Lokalisanr. sjon Munnhule og 148 svelg Alder år år år år år og over I alt Prosent Dødsfall M , , Fordøyelses- M ,0 159 organene og ,7 bukhinnen 160- Andedretts- M ,3 165 organene ,0 170 Bryst- M _ 2 0,1 kjertelen , Urogenital- M ,2 181 systemet ,8 Andre org el. uten M ,6 199 oppl. om ,9 lokalisasjon 140- Munnhule og 148 svelg De 200- lymfatiske M ,0 205 og bloddan ,1 nende organer M Ilt , ,0 Fordoyelses 150- organene og bukhinnen Pr innbyggere - 0,4 3,2 8,9 24,3 40,6 3,2 1,2 3,4 8,8 13,6 28,9 3,0 M 0,1 2,9 23,6 84,3 235,7 511,3 843,1 75,4 0,1 2,5 21,4 43,6 139,2 339,8 626,9 59, Andedretts- M 0,1 1,4 10,3 33,5 98,3 125,8 65,6 22,0 165 organene 2,4 6,0 13,5 27,2 33,3 4,9 170 Bryst- 0,6 1,1 0,1 kjertelen 4,9 23,6 51,2 70,1 89,2 177,8 27, Urogenital- M 1,5 6,0 7,5 23,8 88,2 319,0 715,1 41,7 181 systemet 1,5 7,8 34,5 63,7 93,5 142,7 144,5 36,0 Andre org el. uten M 3,1 8,3 13,4 31,3 47,4 79,2 162,4 19,0 199 oppl. om 1,5 5,4 7,8 21,1 47,3 84,1 191,2 19,6 lokalisasjon De lymfatiske 9, og bloddan- M 5,4 4,3 23,0 46,8 99,3 93,7 18,0 205 nende 4,7 3,4 6,0 11,2 40,0 71,3 75,6 15,0 organer M 10,2 22,9 64,6 199,1 525,9 1160,0 1920,5 179,4 I alt 7,8 24,0 101,9 200,2 412,4 767,9 _1278,2 165,2

16 Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn og alder Nomenklatur nr arlesjoner i sen- M 334 tralnervesystemet Revmatisk feber I alt ronisk revmatisk hjertesykdom Hjerteinfarkt,. koronarsklerose Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykd. ellers 430- Andre hjertesykd Hjertesykdom med M 443 hypertoni 444- Hypertoni uten 447 nevnt hjertesykdom ' kulasjonsorganene ronisk nefritt '450- ' , ,6 0, , , arlesjoner 16,9 i sen- M 50,7 271,8 1024,6 3363,2 143,7 334 tralnervesystemet 1,6 12,7 46,5 203,6 930,1 3187,7 163,5 '+00- '402 Revmatisk feber '410- ronisk revmatisk M 1+16 hjertesykdom Hjerteinfarkt,. koronarsklerose Arteriosklerotiske m og degenerative hjertesykd.ellers Andre hjertesykd '450- ' Hjertesykdom med hypertoni Hypertoni uten nevnt hjertesykdom Sykd. i arteriene Sykd. i vener og andre sykd. i sirkulasjonsorganene ronisk nefritt I alt Alder år Prosent C) alt år år år år og over M Dødsfall Sykd. i arteriene Sykd. i vener og andre sykd. i sir- Pr innbyggere 0,4 0,0 0,6 5,1 11,0 31,4 40,1 40,6 8,0 0,2 3,2 14,2 31,2 55,2 115,6 11,7 1,8 99,6 312,9 814,2 1480,1 2014,2 235,5 0,6 9,5 49,9 270,6 735,6 1391,6 114,7 0,4 6,3 27,8 126,7 557,8 2192,2 81,7 0,6 0,8 9,1 61,3 435,8 2283,0 89,6 0,3 2,7 9,3 32,6 93,0 365,4 15,5 0,3 2,8 6,5 26,0 97,7 391,2 19,4 2,0 7,1 31,4 105,7 156,1 12,0 4,7 29,1 90,1 231,2 14,7 0,3 2,4 7,1 14,2 20,1 31,2 4,2 2,0 4,0 13,0 17,0 24,4 3,7 0,1 2,4 6,2 23,7 89,8 618,3 18,4 0,7 2,0 3,4 9,3 63,7 549,1 19,1 0,1 0,8 2,6 8,3 18,0 50,0 3,0 0,8 2,4 4,2 29,7 51,1 3,9 2,0 5,5 12,4 24,3 29,6 46,8 7, ,7 143,7 447,5 1378,6 3458,8 8878,0 529,9 4,6 37,7 146,0 658, ,5 445,1 1,5 2,6 44,5 25, , , , , , ,3 78 0,8 70 0, , ,3 56 0,6 74 0, ,5 90 1,1

17 til de internasdonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 1, 1968 Tallene er mottatt i tiden 6/3-12/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. D anmark (tabell 79) Verdi av utenrikshandelen: a. Innforsel iio.o6.. wow ol. D0a b. Utførsel... " D.b Volum av utenrikshandelen: a. Innførsel $0 b. Utførsel à...4w Bytteforhold Sverige (tabell 80) *6664voo0 tt Januar 1855 (2002) Januar 1399 (1608) E.a 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal " E.b 1.kvartal 2.kvartal 11 3.kvartal 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal ArindJEO.Oyse e.64,06444,460,64$40,6 " A Februar 5365 (64,4) Verdi av utenrikshandelen: a. Innførsel..6é0.6 4 " C.a Januar 2336 (2025) b. Utførsel " C.b Januar 1794 (2313) Timefortjeneste O...64* " I 2.halvår 9,91 (9,86) Storbritannia (tabeli 81) Reuter's ravareindek8,... Reuter's råvareindeks 6 uketall...à. Timefortjeneste e*4004*4 Valutabeholdting a 0 * 0. e 0 0 Frankrike (tabell 82) Bytteforhold es.,0,,0s0.400 øyeblikkelig rente på statsobligasjoner Engrosprisindeks,... onsumprisindeks sm... 0 est-tyskland (tabell 83) Produksjon: a. Produksjonsindeks, industri Engrosprisindeks t Februar1.21 (120) 4/3-6/3 122 (121) It 2.halvår 116,0 (112,2) IT Februar 1154 (1145) It 4.kvartal 107 (106) It E Januar 5,76 (5,60) It F Januar 114 (114) " G Januar 130 (129) " C.a Desember 145 (136) " H Januar 107 (108) B elgia (tabell 84) Arbeidsløyse onsumprisindeks.... Sambandsstatene (tabell 85) 11 A Desember 81,6 (70,4) 11 Februar 124 (124) Verdi av utenrikshandelen: 2615 a. Innførse l... F.a Januar (2525) b. Utførsel... F.b Januar 2785 (2604) Moody's råvareindeks... It Februar 98 (98) Moody's råvareindeks, uketall... 4/3-8/3 98 (98) 106 Engrosnrisindeks 11 Pphrnar (106)

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966 Oslo, 7. oktober 966 Nr. - 7. årgang INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. september 966 Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

AV NEDRUSTNING I NORGE

AV NEDRUSTNING I NORGE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.17 SÆRTRYKK FRA TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING HEFTE 4, 1965, UNIVERSITETSFORLAGET ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDRUSTNING I NORGE Av Olav Bjerkholt ECONOMIC CONSEQUENCES

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 962-63 HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 962 63 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer