Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner"

Transkript

1 Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner Professor Walmsley er professor i medisin på avdeling for infeksjonssykdommer ved Toronto Hospital, Ontario, Canada. Hun er assisterende direktør for immunsviktklinikken og leder for det kliniske forskningsprogrammet. Professor Walmsley tok den medisinske utdannelsen sin ved University of Western Ontario. Professor Walmsley er leder av den nasjonale forskningskomiteen, deler ledervervet ved det kliniske administrasjonssenteret til det canadiske nettverket for hivforsøk og er medlem av styringsgruppen for det internasjonale aidsforbundet. Hun er også tidligere leder av den første internasjonale konferansen om hiv og kvinner. Hun har deltatt i viktige forsøk med antiretrovirale virkestoffer og har publisert mye på feltet. Samtidig som hivepidemien fortsetter, øker forekomsten blant kvinner og epidemien rammer nå like mange kvinner som menn. En kvinne som har hiv, møter mange spørsmål hun må ta stilling til. Blant temaene som vil bli tatt opp nedenfor, er hvor sikker og effektiv antiretroviral terapi (ART) er for kvinner og ufødte barn, og spørsmål om legemiddelinteraksjoner med orale prevensjonsmidler eller virkestoffer som brukes for å håndtere tilleggssykdommer. Spørsmål knyttet til fertilitet og graviditetsalternativer for par der begge eller én av partene har hiv, og forebygging av transmisjon (overføring) fra mor til barn er også viktig. Etter hvert som befolkningen blir eldre, har det oppstått nye problemstillinger for kvinner, inkludert overgangsalder innenfor områdene osteoporose (benskjørhet), hjerte- eller hjernesykdom, og ulike kreftformer. Det anbefales å foreta vanlig helseoppfølging som hos friske kvinner som en del av behandlingen av hivsmittede kvinner. Det er flere faktorer som kan føre til at kvinner er mer utsatt for hivsmitte og at antallet hivsmittede kvinner øker, men de to viktigste er biologisk mottakelig og psykologiske faktorer. Biologiske faktorer bidrar til å gi kvinner en økt risiko for hivsmitte. Kvinner er generelt mer mottakelige for hivsmitte enn menn. Det tynne vevet i de kvinnelige kjønnsorganene kan lett få rifter som skaper en direkte overføringsbane for viruset. Ejakulasjonen til en hivsmittet mann kommer i direkte kontakt med slimhinner i vagina og livmorhals, og disse inneholder mange celler som viruset kan infisere. Ejakulasjonen utløses i større mengder og har et høyere virusinnhold enn kvinnelige sekreter. En rekke psykososiale faktorer bidrar også til at kvinner blir mer utsatt for hivsmitte. Kjønnsroller og vold bidrar på mange måter. Begrenset kontroll over virkemidler for å praktisere lavrisiko seksuell adferd, som bruk av kondom. Sosial status og manglende mulighet til å påvirke hvilken hyppighet og form den seksuelle omgangen tar. Vold kan øke en kvinnes utsatthet for hiv fordi ufrivillig seksuell omgang kan føre til rifter og sår som bidrar til at viruset overføres. Vold kan forhindre kvinner fra å forhandle om sikrere sex og

2 begrense tilgangen til behandling. Frykt for vold kan hindre kvinner fra å bli testet for hiv og/eller fortelle om hivstatusen sin til andre. : 1. WHO. Women and HIV/AIDS. Tilgjengelig på: [benyttet 9. januar 2008]. 2. The encyclopedia of HIV and AIDS. 2nd ed. New York: Facts on File; Pan American Health Organization. Gender and HIV Fact Sheet. Tilgjengelig på: [benyttet 8. januar 2008]. Moderne høyaktiv antiretroviral terapi (HAART) har økt levetiden til personer som er smittet av hiv. De demografiske kjennetegnene til de som nylig er blitt smittet endrer seg også, slik at andelen av nåværende og fremtidige tilfeller øker hos kvinne. Er det kjønnsforskjeller knyttet til immunologiske responser? virologiske responser? bivirkninger? farmakokinetikk? 2 Gjeldende retningslinjer for oppstart med antiretroviral terapi (ART) er lik for menn og kvinner. Hvorfor kan det være kjønnsforskjeller når det gjelder respons på ART?? Potensial for ulikheter i opptak, metabolisme og utskillelse av legemidler på grunn av: Kroppsstørrelse Kroppsfettinnhold Konsentrasjon av enzymer som forårsaker legemiddelmetabolisme Hormonelle effekter Gonadotropiner og sirkulerende steroider Hormonsubstitusjonsterapi Graviditet Orale prevensjonsmidler (legemiddelinteraksjoner) Holdingsforskjeller Etterlevelse Forsinkelser i oppstart Det er behov for kliniske studier som utføres over tid, for å evaluere responsen på det innledende HAART-regimet basert på kjønn og alder. Dette gjelder særlig for de mer effektive og forenklede ART-regimene og reduksjonen i dødelighet som er knyttet til disse. Som tidligere nevnt utsetter kvinner ofte oppstart av en behandling, særlig når de ikke er gravide, på grunn av en rekke sosiale og økonomiske årsaker. I tillegg kan det være holdningsforskjeller siden flere kvinner enn menn lider av klinisk depresjon, og det er kjent at depresjon spiller en viktig rolle for generell etterlevelse til HAART-terapi og virusbelastning. Delegater til rådgivningspanelet påpekte også at tidspunktet for diagnosen er annerledes for kvinnelige pasienter, som normalt kommer i én av to kategorier: (i) diagnostisert under graviditet, eller (ii) diagnostisert på et sent tidspunkt, (vanligvis en eldre kvinne med tilleggsykdommer som oppsøker behandling for en opportunistisk (underliggende?) infeksjon. Patterson K, Napravnik S, Eron J, et al. Effects of Age and Sex on Immunological and Virological Responses to Initial HAART. HIV Med 2007;8:

3 Det er begrenset med data om kjønnsbaserte forskjeller i eksponering for legemiddelklassen ARV som følge av forskjeller mellom kjønnene med hensyn til kroppsvekt, opptak og førstepassasje-metabolisme i tarm og lever. Det er viktig å merke seg at kjennetegnene på mange av de samme ART-komplikasjonene er annerledes hos kvinner enn hos menn, for eksempel metabolske abnormaliteter. En global observasjon som rådgivningspanelet foretok, var at kvinnelige pasienter i større grad enn menn rapporterte om bivirkninger, og at kvinner oftere avsluttet behandlingen som følge av bivirkninger. Eksempler: Eksempel 1: Alternativer for unnfangelse: hivpositive menn og kvinner Naturlig unnfangelse / ubeskyttet sex (med og uten ARV-er) Hivtransmisjon mellom to hivpositive personer (superinfeksjon) Planlagt unnfangelse Sædvasking med intrauterin inseminasjon Surrogat med egne egg eller surrogat med donoregg og med eller uten donorsæd Bruk av donorsæd med hjemmeinseminasjon eller intrauterin inseminasjon 3 Eksempel 2: Alternativer for unnfangelse: hivpositive kvinner og hivnegative menn Naturlig unnfangelse / ubeskyttet sex (med og uten ARV-er) Prebefruktings-, preeksponeringsprofylakse i hivdiskordante par (der den ene parten er hivsmittet og den andre ikke) Planlagt unnfangelse Hjemmeinseminasjon Intrauterin inseminasjon (IUI) Surrogat med egne egg eller surrogat med donoregg Professor Sullivan ga en beskrivelse av tidsperspektivet og de tre transmisjonsbanene ved mortil-barn-smitte (MTCT). Hos spedbarn som ammes, oppstår infeksjonen hos 18 % in utero; 44 % i løpet av den perinatale perioden og 38 % under ammeperioden. Til sammenligning utgjør in utero-smitte omtrent en firedel (1/4) av smittetilfellene hos spedbarn som ikke ammes, mens tre firedeler (3/4) smittes under fødselen og forløsningen. Sammendrag Hiv1-infeksjon er en av de viktigste årsakene til barnesykelighet og barnedødelighet globalt, og mor-til-barn-smitte (MTCT) er den vanligste smittemåten. I løpet av det siste tiåret har sykdommens naturhistorie og intervensjonsstudier gitt oss en bedre forståelse av patogenesen til MTCT og hiv1-infeksjon hos barn. Dette har resultert i utviklingen av effektive forebyggende strategier for å redusere antallet nye infeksjoner og terapeutiske strategier for å forbedre utfallet av en infeksjon. Vellykket implementering av disse forebyggende og terapeutiske strategiene har imidlertid vært begrenset i ressurssvake områder, der de fleste nye smittetilfellene hos barn oppstår. I tillegg kan toksisitet og antiretroviral resistens begrense nytten på lengre sikt av de strategiene som vi har tilgjengelig i dag. Fortsatt innsats for å forstå MTCT og pediatrisk hiv1-patogenese og forbedre de forebyggende og terapeutiske strategiene har høy prioritet. Luzuriaga K, Sullivan JL. Pediatric HIV1 infection: advances and remaining challenges. AIDS Rev 2002;4: Anbefalinger fra WHO Mødre: Alle kvinner som er identifisert som hivpositive under graviditeten, skal motta behandling med antiretrovirale legemidler (ARV).

4 Nyfødte: Alle nyfødte som har ukjent eller negativ status, skal daglig få NVP eller AZT for PMTCT. Amming Hiv-DNA finnes i brystmelken Hivtransmisjon kan forekomme ved amming Risikoen øker med varigheten av ammingen Man vet fortsatt ikke nøyaktig hvordan transmisjonen foregår Nye studier utført i Afrika har vist lav transmisjon hvis mor og barn behandles med ARV dette kan ikke anbefales rutinemessig Farmakokinetiske effekter av graviditet Fysiologiske endringer starter i det første trimesteret og når et maksimumsnivå i løpet av det tredje trimesteret De endrer legemidlenes farmakokinetikk på følgende måter: opptak distribusjon utskillelse metabolisme eliminasjon Overgang til morkakenfor NRTI-er, NVP og TDF er god Overgang til morkaken for PI-er (NFV, LPV, APV og RTV) er svært dårlig 4 In utero-dataene for bruk av ARV under graviditet er ikke fullstendige. TARGET er en pågående italiensk observasjonsstudie av HAART under graviditet, utført i samarbeid mellom flere fagmiljøer. En delstudie av farmakokinetikk har undersøkt bruken av NRTI (TDF) i 30 hivpositive gravide kvinner. Resultatene viser at TDF passerte effektivt over morkaken, med like konsentrasjoner i navlestrengen og morens blod ved forløsningen, mens dette ikke var tilfellet ved NRTI-ene AZT, 3TC og ABV. En tydelig, men ikke fullstendig overgang i morkaken ble også funnet for NVP, mens PI-ene NFV, LPV, APV og RTV-forsterker viste seg å ha dårlig evne til å passere morkaken. En annen studie som omfattet 58 mødre som fikk fler enn en PI ved nedkomsten, viste lav morkakeovergang av PI-er, men det ble observert forskjeller mellom legemidlene i denne klassen. En videre retrospektiv analyse av prøver fra PACTG 316-studien viste lave PI-konsentrasjoner hos fosteret, noe som reduserer muligheten for teratogeniske og toksiske effekter av disse legemidlene. Disse lave PI-nivåene kan imidlertid også føre til manglende beskyttelse mot transplacental eller intrapartum transmisjon av hiv. Mirochnick M, Dorenbaum A; Holland D, et al. Concentrations of protease inhibitors in cord blood after in utero exposure. Pedi Infect Dis 2002;9: Panel on Treatment of HIV Infected Pregnant Women and Prevention of Perinatal Transmission. Recommendations for Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV1 Infected Women for Maternal Health and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States. 2010: Tilgjengelig på: [benyttet februar 2011]. Chappuy H, Tréluyer JM, Rey E, et al. Maternal-fetal transfer and amniotic fluid accumulation of protease inhibitors in pregnant women who are infected with human immunodeficiency virus. Am J Obstet Gynecol 2004;191: Bonora S et al. CROI 2008, poster 738a. Kjønn, depresjon og etterlevelse av moderne høyaktiv antiretroviral terapi (HAART

5 Det er kjent at hivsmittede kvinner er særlig utsatt for depressive symptomer, og vedvarende depresjon har vært assosiert med redusert etterlevelse til HAART og betydelig dårligere overlevelsestall. Forholdet mellom kjønn, depresjon, medisinsk omsorg, psykisk helseomsorg og etterlevelse av medisinsk behandling i 1827 kvinnelige og 3246 mannlige rusmisbrukere som mottok en antiretroviral kombinasjonsterapi, ble undersøkt. Mens kvinner hadde lavere etterlevelse av behandlingen og økt risiko for å bli diagnostisert med depresjon, var det en noe sterkere forbindelse mellom psykisk helseomsorg og etterlevelse av behandling hos kvinner enn hos menn.1 Kvinner med diagnosen depresjon og som fikk psykiatrisk helseomsorg kombinert med antidepressiv behandling, hadde nesten dobbelt så stor justert sannsynlighet for bedre etterlevelse enn kvinner som ikke fikk noen av disse behandlingene. Det ble imidlertid også antatt at det var større sannsynlighet for at menn benytter seg av tilbud om psykiatrisk helseomsorg gjennom behandlingsprogrammer enn det kvinner gjør.1 Dette samsvarer med andre data2 som indikerer at det er lavere sannsynlighet for at kvinner mottar behandling fra en hivspesialist eller mottar antiretroviral terapi. 5 Turner BJ, Laine C, Cosler L et al. Relationship of gender, depression, and health care delivery with antiretroviral adherence in HIV Infected drug users. J Gen Intern Med 2003;18: Shapiro MF, Morton SC, McCaffey DF et al. Variations in the care of HIV infected adults in the United States: results from the HIV Cost and Services Utilisation Study. JAMA 1999;281: Problemstillinger som påvirker etterlevelse av antiretroviral terapi (ART ) for rusmisbrukere: Ustabil livsstil boligsituasjon, fattigdom Mangel på sosial støtte Mistillit til helsesystemet Helsepersonellets ubehag ved å behandle sprøytenarkomane De umiddelbare behovene knyttet til avhengigheten veier tyngre enn de langsiktige helsebehovene Medisinske komplikasjoner knyttet til avhengighet (infeksjoner, dårlig kosthold) Hepatitt C-infeksion Livmorhalssykdommer og hiv Fra tidligere studier vet vi at hivsmittede kvinner i større grad belastes med HPV (human papillomavirus)-smitte desto mer HR-infeksjon, desto større HPV-belastning og større sannsynlighet for å ha vedvarende HPV. CIN (celleforandringer) er vanligere, og risikoen for livmorhalssykdom er knyttet til graden av immunosuppresjon. Som en anerkjennelse av den økte risikoen ble invasiv livmorhalskreft i 1993 definert som en sykdom som kjennetegner aids. Kvinner utsettes for de samme komplikasjonene av aids som menn gjør, men det er også spesifikke manifestasjoner av sykdommen som er ulike mellom kjønnene, som blant annet gjentatte soppinfeksjoner i underlivet, alvorlig PID (infeksjon i bekkenet) og økt risiko for celleforandringer som er forstadier til kreft i livmorhalsen. Centers for Disease Control and Prevention revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1992;41:1 19. Sun XW, Kuhn L, Ellerbrock TV, et al. Human papillomavirus infection in women infected with the human immunodeficiency virus. N Engl J Med 1997;337:

6 Palefsky JM, Minkoff H, Kalish LA, et al. Cervicovaginal human papillomavirus infection in human immunodeficiency virus-1 (HIV) positive and high-risk HIV negative women. J Natl Cancer Inst 1999;91: Fakoya A, Lamba H, Mackie N, et al. British HIV Association, BASHH and FSRH guidelines for the management of the sexual and reproductive health of people living with HIV infection HIV Med 2008;9: Har hivpositive kvinner tidlig menopause? Sammendrag (Schoenbaum EE, et al. Clin Infect Dis 2005;41: ) MÅL: Å studere forholdet mellom hivsmitte, rusmisbruk og naturlig menopause. METODER: Analysene våre brukte Verdens helseorganisasjons definisjon av menopause (dvs. datoen for den siste menstruasjonen, bekreftet etter 12 måneders amenorrhea) og basislinjedata fra en prospektiv studie. Det ble gjennomført halvårlige intervjuer. Det ble innhentet tall for hiv antistoffnivå og CD4+. Menopause ble identifisert ved basislinjen eller i løpet av oppfølgingen de neste 12 månedene. Kvinner som tok reproduktive hormoner, ble ekskludert. Logistiske regresjonsanalyser ble brukt for å vurdere faktorer knyttet til menopause. 6 RESULTATER: Av 571 kvinner var 53 % hivsmittet og 52 % hadde brukt heroin eller kokain i løpet av de siste 5 årene. Medianalderen var 43 år (interkvartil variasjon [IQR], år); 48,9 % av kvinnene var svarte, 40,4 % var av spansk/latinamerikansk herkomst og 10,7 % var hvite. Median kroppsmasseindeks var 29,1 kg/m2 og 90,4 % av deltakerne var enten nåværende eller forhenværende sigarettrøykere. Menopause ble identifisert i 102 kvinner: 62 hivsmittede kvinner (medianalder 46 år; interkvartil variasjon [IQR], år) og 40 ikke-smittede kvinner (medianalder 47 år; IQR 44,5 48 år). Faktorer som ble uavhengig knyttet til menopause, omfattet hivsmitte (justert oddskvote [OR], 1,73; 95 % konfidensintervall [CI], 1,075 2,795), rusmisbruk (justert OR, 2,633; 95 % CI, 1,610 4,308) og fysisk aktivitet (justert OR, 0,895; 95 % CI, 0,844 0,950). Blant hivsmittede kvinner var følgende faktorer uavhengig knyttet til menopause: CD4+ nivå på >500 celler/mm3 (justert OR, 0,191; 95 % CI, 0,076 0,4848) og celler/mm3 (justert OR, 0,356; 95 % CI, 0,147 0,813). KONKLUSJON: Studien vår viser at hivsmitte og immunosuppresjon er knyttet til menopause ved lavere alder. Hvorvidt tidlig menopause hos hivsmittede kvinner øker risikoen for osteoporose og hjertesykdom må undersøkes nærmere. Sammendrag (Cejtin HE, et al. Obstet Gynecol 2006;108: ) MÅL: Å beskrive eggstokksvikt og langvarig amenorrhea av andre årsaker hos kvinner som er hivpositive og hivnegative. METODER: Dette var en kohortstudie som inngikk som en del av Women s Interagency HIV Study, en amerikansk samarbeidsstudie av hivsmitte hos kvinner. Langvarig amenorrhea ble definert som ingen vaginal blødning på minst ett år. Et follikkelstimulerende hormon i mer enn 25 milli-iu/ml og langvarig amenorrhea ble brukt for å definere eggstokksvikt. Logistiske regresjoner, x2-, og t-tester ble utført for å foreta en vurdering av forholdet mellom hivsmitte og tilleggsfaktorer til både eggstokksvikt og amenorrhea av andre årsaker. RESULTATER: Resultater for 1431 kvinner (1139 hivpositive og 292 hivnegative) var tilgjengelig. Mer enn halvparten av de hivpositive kvinnene med langvarig amenorrhea i minst 1 år hadde ikke eggstokksvikt. Etter at aldersjustering er foretatt, er det om lag tre ganger høyere sannsynlighet for at hivpositive kvinner får amenorrhea uten eggstokksvikt enn at hivnegative kvinner gjør det. Kroppsmasseindeks, albumin (protein) og paritet hadde alle en negativ forbindelse til eggstokksvikt hos hivpositive kvinner.

7 KONKLUSJON: Hivpositiv status er knyttet til langvarig amenorrhea. Det er vanskelig å slå fast om årsaken til langvarig amenorrhea ligger i eggstokkene hos hivsmittede kvinner uten å utføre flere studier. 1. Schoenbaum EE, Hartel D, Lo Y, et al. HIV infection, drug use, and onset of natural menopause. Clin Infect Dis 2005;41: Cejtin HE, Kalinowski A, Bacchetti P, et al. Effects of human immunodeficiency virus on protracted amenorrhea and ovarian dysfunction. Obstet Gynecol 2006;108: Har hivpositive kvinner sterkere symptomer på menopause? Ferreira et al (2007) Å være hivpositiv økte sannsynligheten for å oppleve symptomer på menopause med 65 %. Forekomsten av hetetokter var 80 % hos hivpositive kvinner, % hos kvinner uten hiv, de fleste hivpositive kvinner hadde psykiske plager. 7 Miller et al (2005) Å være hivpositiv økte sannsynligheten for å oppleve symptomer på menopause med 24 %. 90 % av hivpositive kvinner hadde psykologiske symptomer som irritabilitet, depresjon, redusert seksuell interesse, emosjonell labilitet og redusert konsentrasjon. Økte symptomer var også knyttet til sosioøkonomisk status, depressive symptomer, tre eller flere negative livshendelser. Clark et al (2000) 54 % med et høyere CD4-tall enn 500 celler/mm3 rapporterte om høy forekomst av hetetokter sammenlignet med 23 % med et CD4-tall som var lavere enn 200 celler/mm3 (p<0,03). Cejtin (13), 47,7 år uavhengig av hivstatus, men «oddskvoten for menopause ved hivinfeksjon var 2,34 (32 fra Cejtin )» (del av Women s Interagency HIV Study). Hivpositive har høyere sannsynlighet for «langvarig amenorrhea [over 1 år] uten eggstokksvikt». «Helsepersonellet hadde rett i diagnosen menopause hos hivpositive kvinner i bare 37 % av tilfellene» (17 fra Konjic). Andre fant ingen forskjeller, eller at flere av kvinnene med ekstremt tidlig menopause var hivpositive, selv om medianen var omtrent tilsvarende. Én studie fant en forbindelse mellom HAART og forhøyet LH og FSH. Ferreira et al = «økte psykologiske og vasomotoriske symptomer» hos hivpositive sammenlignet med hivnegative. 8 = «80 % forekomst av hetetokter sammenlignet med % i befolkningen generelt». Middelaldrende hivpositive = 97,9 % hadde psykiske plager, 78,1 % vasomotoriske symptomer, 73 % urogenitale symptomer. «Hivinfeksjon var uavhengig forbundet med symptomer på menopause og økte sannsynligheten for forekomsten av slike symptomer med 65 %.» Det er funn som viser at symptomer på menopause kan knyttes feilaktig til en annen prosess, for eksempel en forverring av hivsykdommen eller rusmiddelabstinens. Miller et al (14) «Blant hivpositive kvinner var forekomsten av psykologiske symptomer (irritabilitet, depresjon, redusert seksuell interesse, emosjonell labilitet og redusert konsentrasjon) 90 %, artralgi 64,9 %, vasomotoriske symptomer 64 %. Hivinfeksjon økte

8 sannsynligheten for å få symptomer på menopause med 24 %, noe som ikke bare var forbundet med perimenopause, men å motta trygdeytelser, ha depressive symptomer og ha opplyst om tre eller flere negative livshendelser var faktorer forbundet med forekomst av symptomer, mens opplevelsen av å ha god eller svært god helse og et CD4-lymfocyttall på 500 celler/mm3 eller mindre hos ikke-brukere av HAART reduserte sannsynligheten for at kvinnen rapporterte om symptomer.» «Terapeutiske intervensjoner for å forbedre hivpositive kvinners mentale helse kan bidra til å dempe symptomer på menopause.» Sammendrag (Ferreira C, Pinto-Neto A et al. Gynecol Endocrinol, 2007) MÅL: Å evaluere forekomsten av og faktorer knyttet til symptomer på menopause hos hivsmittede kvinner. 8 METODER: Det ble utført en tverrsnittsstudie av to grupper kvinner: 96 med hiv og 155 uten hiv. Kvinner som var i alderen 40 år og eldre, som var ikke-brukere av hormonterapi de siste 6 månedene og som var innfødte brasilianske kvinner, var omfattet av studien. Forekomsten av symptomer på menopause ble beregnet i henhold til variablene som ble undersøkt. Symptomene ble gruppert i seks kategorier: vasomotoriske, psykologiske, urogenitale, vektøkning, palpitasjoner og insomnia. En matematisk modell ble brukt for å identifisere faktorene forbundet med symptomer på menopause hos alle kvinner og kun hos hivsmittede kvinner. RESULTATER: Den gjennomsnittlige (+/- standardavvik) alderen hos kvinner henholdsvis med og uten hiv var 48,9 +/- 7,4 og 51,0 +/- 8,7 år (p = 0,07). Medianalder ved menopause for hivsmittede kvinner var 47,5 år. Symptomer på menopause forekom hyppigere hos hivsmittede kvinner, med vekt på psykologiske og vasomotoriske symptomer. Hivinfeksjon var forbundet med symptomer på menopause (oddskvote (OR) = 1,65, p = 0,03), i tillegg til alder fra 45 til 54 år (OR = 1,77, p = 0,01), høyere paritet (OR = 2,38, p = 0,01) og egenopplevelse av å ha god/dårlig helse (OR = 2,07, p < 0,01). Blant hivsmittede kvinner var det redusert sannsynlighet for å få symptomer i aldersgruppen 55 eller eldre (OR = 0,16, p = 0,03) og økt sannsynlighet blant pensjonerte kvinner (OR = 2,61, p = 0,02). KONKLUSJON: Symptomer på menopause var vanlige hos hivsmittede kvinner. Hivinfeksjon var uavhengig forbundet med symptomer på menopause, samtidig som alder og det å være pensjonert var forbundet med forekomsten av slike symptomer hos hivsmittede kvinner. Sammendrag (Miller S, Santoro N. Menopause 2005) MÅL: Å undersøke sammenhengen mellom hivinfeksjon, rusmisbruk og psykososiale stressfaktorer samt type og hyppighet av symptomer på menopause. OPPLEGG: I en tverrsnittsstudie gjennomgikk hivsmittede og ikke-hivsmittede middelaldrende kvinner standardiserte intervjuer om status for og symptomer på menopause, demografiske kjennetegn, depressive symptomer, negative livshendelser og rusmisbruk. Kroppsmasseindeks (BMI), hivstatus og CD4-tall ble målt. Sammenhenger mellom variabler i studien og symptomer på menopause ble undersøkt ved hjelp av generaliserte beregningsligninger (matematiske eller statistiske modeller) RESULTATER: Av 536 kvinner som ikke mottok hormonterapi, var 48 % svarte og 42 % av spansk/latinamerikansk avstamning, 54 % var hivpositive, og 30 % hadde nylig brukt illegale rusmidler. Gjennomsnittlig alder var 45 +/- 5 år; 48 % av kvinnene var i premenopausen og 37 % var i perimenopausen. Psykologiske symptomer forekom hyppigst (89 %), etterfulgt av artralgi (63 %) og vasomotoriske symptomer (61 %). Kvinner i perimenopausen rapporterte om betydelig flere symptomer på menopause enn kvinner i premenopausen (justert OR 1,34, 95 % CI, 1,09 1,65). Det var større sannsynlighet for at hivsmittede kvinner rapporterte om

9 symptomer på menopause enn at ikke-smittede kvinner gjorde det (justert OR 1,24, 95 % CI, 1,02 1,51). Blant hivsmittede kvinner som ikke fikk behandling med høyaktiv antiretroviral terapi, ble symptomene redusert når CD4-tallet sank. Økte symptomer på menopause ble i betydelig grad knyttet til depressive symptomer (f.eks. Center for Epidemiologic Studies poengskala for måling av depresjon > 23, justert OR 1,82, 95 % CI, 1,46 2,28), og til å ha opplevd mer enn tre negative livshendelser (justert OR 2,08, 95 % CI, 1,54 2,81). Økning i BMI (per kg/m2) var også forbundet med flere symptomer på menopause (justert OR 1,03, 95 % CI, 1,02 1,05). KONKLUSJON: Hivsmittede kvinner rapporterte om flere symptomer på menopause enn kvinner som ikke var smittet av hiv, men symptomene var mindre hyppige hos kvinner med en mer fremskreden hivsykdom. Depressive symptomer og negative livshendelser var også sterkt forbundet med symptomene. Det er behov for videre studier på menopausesymptomer og hivrelaterte faktorer. Intervensjoner for å forbedre den psykiske helsen kan også spille en rolle i å dempe menopausesymptomer. 9 Ferreira CE, Pinto-Neto AM, Conde DM, et al. Menopause symptoms in women infected with HIV: prevalence and associated factors. Gynecol Endocrinol. 2007;23: Miller SA, Santoro N, Lo Y, et al. Menopause symptoms in HIV infected and drug-using women. Menopause 2005;12: Menopause og hjertekarsykdom 15 % av kvinner dør av hjertekarsykdommer Forekomsten øker for menn gjennom hele livet, men for kvinner øker den bare etter menopause Vanligste dødsårsak i aldersgruppen over 60 år Risikoen for hjerte-, karsykdommer øker når østrogennivåene synker Høyere antall triglyserider og fettsyrer i serum Nedgang i følsomheten for insulin Økt lagring av fett i det sentrale bukområdet Sammendrag (Rees M, et al. Menopause Int 2008;14:40 45) British Menopause Society Council arbeider for å tilby oversikter over oppdaterte, offisielle forskningsresultater som kan hjelpe helsepersonell med å informere og gi råd til kvinner om viktige spørsmål knyttet til postreproduktiv helse. Koronar hjertesykdom er av de viktigste årsakene til dødelighet blant kvinner. Observasjonsstudier har konsekvent vist at østrogen kan bidra til å forebygge CHD hos kvinner i postmenopausen. Den store randomiserte, kontrollerte studien Women s Health Initiative (WHI) bekreftet ikke disse observasjonsfunnene. Imidlertid har videre analyser av WHI-studien og av observasjonsstudien Nurses Health Study nå slått fast at tidspunktet for oppstart med hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) er viktig og at østrogen kan bidra til å beskytte kvinner i alderen år mot koronar hjertesykdom. Denne konsensusrapporten vil undersøke funnene knyttet til HRT og behandlingsformer uten østrogen (lipidreduserende legemidler, aspirin, antihypertensiva, antidiabetiske legemidler, selektive østrogenreseptormodulatorer [SERM-er]) samt kosthold, livsstil og røykeslutt i den primære forebyggingen av koronar hjertesykdom hos kvinner. Sammendrag (Pinkerton J, et al. Ann N Y Acad Sci 2010;1204: ) Endringer i hormonproduksjonen i eggstokkene kan forårsake en rekke helseeffekter inkludert vasomotoriske symptomer, kardiovaskulær sykdom, osteoporose, kognisjon, depresjon, humørforstyrrelser, seksuell funksjon og vaginal atrofi. Vi vil sammenligne aldersrelaterte endringer med endringer knyttet til reproduktiv aldring og menopause og virkningen av østrogenbehandling på utvalgte helseeffekter. Hormonterapi (HT) reduserer hyppigheten og alvorlighetsgraden av hetetokter, forebygger bentap og bruddskader som følge av osteoporose og lindrer vaginal atrofi. Forsøk med ikke-hormonell behandling med antidepressiva eller

10 gabapentin for lindring av hetetokter er lovende. De kliniske forsøksdataene utgjør så langt ikke et tilstrekkelig grunnlag for å anbefale bruk av HT for å forebygge eller behandle kardiovaskulær sykdom, humørforstyrrelser, kognisjon eller søvnforstyrrelser. For enkelte sykdomstilstander, som kardiovaskulær sykdom og kognisjon, er det foreslått, men ikke bevist at det finnes et «kritisk tidsvindu», slik at bruk av østrogen tidlig i menopausen kan være fordelaktig, mens østrogenbruk senere i livet ville innebære økt helserisiko. PMID: Rees M, Stevenson J; British Menopause Society Council. Primary prevention of coronary heart disease in women. Menopause Int 2008;14: Pinkerton JV, Stovall DW. Reproductive aging, menopause, and health outcomes. Ann N Y Acad Sci 2010;1204: Osteoporose og risikofaktorer For tidlig (under45 år) overgangsalder Langvarig sekundær amenorrhea Primær hypogonadisme Kortikosteroider Anoreksi Overforbruk av alkohol Malabsorbsjon Lav kroppsmasseindeks Røyking Alder Kronisk nyresvikt Langvarig immobilitet Sammendrag INTRODUKSJON: Beregninger av forekomsten av osteopeni og osteoporose (redusert benmineraltetthet; BMD) hos hivsmittede pasienter og hvilken rolle antiretroviral terapi (ART) spiller, varierer i litteraturen. METODER: Vi utførte en metaanalytisk undersøkelse av tverrsnittsstudier publisert på engelsk for å finne de samlede oddskvotene (OR) til redusert BMD og osteoporose i følgende grupper: hivpositive versus hivnegative, ART-behandlede versus ART-naive, proteasehemmerbehandlede (PI-behandlede) versus PI-ubehandlede. Vi søkte på databasene MEDLINE, PubMed og EMBASE for å finne relevante referanser fra tidsperioden januar 1966 til november Modeller for tilfeldig avviksårsak ble brukt for å generere samlede OR-beregninger og konfidensintervaller. RESULTATER: Av 37 artikler som ble funnet, oppfylte 20 kriteriene for inkludering. Av de 884 hivsmittede pasientene hadde 67 % redusert BMD, derav 15 % osteoporose, noe som ga en samlet OR på henholdsvis 6,4 og 3,7 sammenlignet med hivsmittefrie kontrollundersøkelser (n = 654) ved bruk av 11 studier med tilgjengelige data. Sammenlignet med ART-naive pasienter (n = 202, 10 studier) hadde ART-behandlede personer (n = 824) 2,5 ganger økte odds for kraftig redusert BMD. Risikoen for kraftig osteoporose (syv studier) økte på lignende vis hos ARTbehandlede personer. Sammenlignet med hivpasienter som ikke var behandlet med PI (n = 410, 14 studier), hadde pasienter som var PI-behandlet (n = 791) økte odds for redusert BMD og osteoporose (12 studier). Få studier justerte for viktige kovarianser som alvorlighetsgraden av hivsykdommen eller lengden på behandlingstiden. KONKLUSJON: Forekomsten av osteoporose hos hivsmittede personer er mer enn tre ganger høyere sammenlignet med hivsmittefrie kontrollundersøkelser. ART-utsatte og PI-utsatte

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug Fra holdninger til levekår Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET - En intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus av Kristine Heitmann Masteroppgave i farmasi Senter

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner

Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner IS-1828 Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner Helsedirektoratets vurdering og anbefalinger Heftets tittel: Utgitt: 02/2012 Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner - Helsedirektoratets vurdering

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring Norad report 3/2014 Globale helseutfordringer Psykisk helse som global utfordring Foto: Ken Opprann, Jan Speed Norad Norwegian Agency for Development Cooperation P.O. Box 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Kolesterol og Statiner

Kolesterol og Statiner Paal Røiri: Kolesterol og Statiner Fører inntak av fett til økt kolesterolnivå i blodet? Er det sammenheng mellom høyt kolesterolnivå, aterosklerose og utvikling av koronarsykdom? Hvordan virker statiner,

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge Psoriasis og kosthold i Nord-Norge 5.-årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Malin Kristine Myklatun, kull 07 mankimy@gmail.com Veileder: Barbara Gasior-Chrzan Høst

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering Runa Frydenlund Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune UTGIVER: Kompetansesenter rus Oslo, Rusmiddeletaten, Oslo kommune Rapporten er utgitt med

Detaljer

Hva gjør WHO og hjelpeorganisasjoner for å bekjempe forfalskede og substandard legemidler i utviklingsland?

Hva gjør WHO og hjelpeorganisasjoner for å bekjempe forfalskede og substandard legemidler i utviklingsland? Hva gjør WHO og hjelpeorganisasjoner for å bekjempe forfalskede og substandard legemidler i utviklingsland? Hilde Eine Steinsland Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd:

Detaljer