DEN GERIATRISKE PASIENTEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN GERIATRISKE PASIENTEN."

Transkript

1 DEN GERIATRISKE PASIENTEN. 1 FAGDAG Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Marit Anda Spesialist i geriatri og allmennmedisin.

2 KASUISTIKK 1 KASUISTIKK 2 Mann 79 år. Små snekkeroppdrag. Jogget 3-4 km 2-3 ggr per uke. Tidl frisk, ingen medikamenter. Økende anstrengelsesrel tungpust og svimmelhet fra sommeren -13. Sluttet å jogge. Utredning: systolisk bilyd over hjertet, ellers normale funn. God AT. Blodpr OK inkludert nyrefunksjon og hematologi. Ekko cor: aortastenose. Op på Haukeland nov 13 med biologisk aortaklaff. Forbig postop AF, ellers ukomplisert. Mobilisert, begynt å løpe igjen fra mars år gml enke. Lite ute blant folk etter radiusfraktur sept-13. Husker dårligere, trenger mer hjelp av barna. Spiser dårlig. Sykdommer: Osteoporose m/ kyfose KOLS mod grad, røyker fortsatt Dia type II >20 år, beh insulin og metformin Polynevropati med dårlig balanse, hyperkolesterolemi, hypertensjon og nyresvikt. 10 ulike medikamenter Blir funnet på badegolvet av sønnen en formiddag: tungpusten, fortumlet. Innlagt Sus, påvist akutt hjerteinfarkt. 2

3 EUROPEISK DEFINISJON AV GERIATRIFAGET: Geriatri omfatter fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved behandling av eldre pasienter. Behandling av akutte og kroniske sykdommer, forebyggende behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt. Pasientgruppen er preget av skrøpelighet og multimorbiditet. Atypisk sykdomspresentasjon. Geriatrisk behandling kjennetegnes av tverrfaglig helhetlig tilnærming. Behandlingens hovedmål er å optimalisere den eldre pasientens funksjonsevne og øke livskvalitet og autonomi. De fleste geriatriske pas er > 65 år. Pas over 80 år har best utbytte av geriatrisk behandlingsmetode. 3

4 GERIATRI Den internasjonale definisjonen av geriatri vektlegger pasientens: SKRØPELIGHET MULTISYKELIGHET ATYPISKE SYMPTOMER BEHOV FOR HELHETLIG TILNÆRMING I praksis håndtering av interaksjoner: MEDIKAMENT - MEDIKAMENT SYKDOM SYKDOM SYKDOM MEDIKAMENT ALDER SYKDOM ALDER - MEDIKAMENT 4

5 GERIATRI Få oversikt over alle relevante elementer i pasientens helseproblem og hvordan de påvirker hverandre. - for å kunne gjøre endringer, slik at pasienten skal få en best mulig funksjon. 5

6 ALDRING Aldring gir celletap. De fleste av kroppens organer minker i størrelse. Organfunksjonen reduseres sakte med alderen. Kroppen har stor reservekapasitet. Akutt sykdom setter større krav til organfunksjon, og kan medføre at reservekapasiteten overskrides. = organsvikt. Kroppens relative innhold av vann reduseres, mens andelen fett går opp. Aldringsprosessen forløper svært ulikt. Biologisk alder. 6

7 ALDRING Hud: redusert elastisitet. Stående hudfolder uten å være dehydrert Lunger: redusert elastisitet. Dårligere oksygenering Knatrelyder på lungene hos gamle kan være helt normalt. Arterier: stivere. Høyere pulstrykk/syst blodtrykk Økt pumpearbeid for hjertet. Tarm: Økt kollagenavleiring i tykktarm Dårligere tarmbevegelse. Økt tendens til forstoppelse 7

8 ALDRING Hjertet: Redusert elastisitet gir stivere vegger i hjertekamrene. Langsommere fylning av hjertet før utpumping Diastolisk hjertesvikt Pumpesvikt/ nedsatt pumpefunksjon ved pulsøkning. Immunsystemet Svakere feberrespons Mindre CRP-stigning Svekket motstand mot infeksjoner 8

9 ALDRING - HJERNEN Nevrontap. Hjernen har stor reservekapasitet Plastisitet med nydannelse av nettverksforbindelser i hjernen. Normale aldersforandringer: Redusert evne til gjenkalling/ huske spontant 9

10 ALDRING - SARKOPENI Sarkopeni = aldersrelatert tap av muskelmasse og styrke. Alle eldre taper muskelmasse. Regelmessig fysisk aktivitet kan bremse prosessen. Sengeleie øker tap av muskelmasse dramatisk! Ca 1,5% tap i muskelmasse per døgn med absolutt sengeleie Trenger nesten 2 uker rehabilitering per dags absolutt sengeleie for å komme tilbake til opprinnelig funksjonsnivå 10

11 NB!!! Tidlig mobilisering ved akutt sykdom for ikke å miste for mye funksjon. 11

12 SÅRBARHET Fysiologiske reserver minker. Kroppen får redusert evne til å opprettholde indre likevekt (homeostase) når en utsettes for ytre påvirkning. Økt tilbøyelighet til å utvikle sykdom og organsvikt når noe ekstra inntrer = ØKT SÅRBARHET. 12

13 SÅRBARHET BASERT PÅ BREI GERIATRISK VURDERING FUNKSJONSNIVÅ (padl, iadl) KOMORBIDITET POLYFARMASI/ LEGEMIDDELBRUK KOGNITIV FUNKSJON ERNÆRINGSSTATUS EMOSJONELL STATUS/ DEPRESJON SOSIALT NETTVERK 13

14 14 GERIATRISK UTREDNING

15 GERIATRISK UTREDNING Formålet med diagnostikk hos den geriatriske pasienten er å få best mulig oversikt over pasientens Sykdommer Aldersforandringer Legemidler/ bivirkninger Funksjonsnivå Hensikten er å identifisere problemer som det kan gjøres noe med og optimalisere tilstanden best mulig. 15

16 FUNKSJONSNIVÅ Hvordan har pasientens funksjonsnivå vært? Tilkommet endringer? Raskt eller gradvis? Kognisjon ADL Motorikk/ fysisk funksjon Sosialt liv, interesser Emosjonelt Hjelpebehov, boforhold, familie NB! Komparentopplysninger. Pasienter med kognitiv svikt underrapporterer sine problemer. 16

17 GERIATRISK UTREDNING FORTS Klinisk undersøkelse: Gangmønster, av/påkledning, mimikk, ikke-verbal kommunikasjon. Utseende svarende til alder? Ernæringsstatus. Vitale parametra (BT, puls, hud etc) Klinisk organundersøkelse, evt nevrologisk status Hørsel og syn! Testing Mange muligheter avhengig av problemstilling og funksjonsnivå. (NB hensyn til språk og utdanningsnivå ved tolking av tester). F eks Klokketest, MMSE, GDS, Barthel, 3-ordstest, andre huk. tester, trailmaking A/B, komparentskjemaer. Supplerende undersøkelser Blodprøver, EKG, spiro, rtg, spesialistvurderinger 17

18 GERIATRISK UTREDING FORTSETTER Tverrfaglig kartlegging fra flere yrkesgrupper. Observasjon over tid. Viktig å dele informasjonen for å kunne optimalisere pasienten! Tidlig rehabilitering parallelt med videre utredning og kartlegging. Tenke rehabilitering i alt en gjør, hendene på ryggen -tenkning. Gjentakende enkel informasjon. Reorientering. Bruke aktivt syns- og hørselshjelpemidler i kommunikasjon, lysforhold, søvn-våkenhetsrytme. 18

19 FUNKSJONSSVIKT Jo raskere funksjonssvikten har utviklet seg og jo mer allmennpåvirket pasienten er, jo mer haster det med utredning og behandling! Bedre overlevelse Bedre funksjonsnivå Dersom svikten har utviklet seg over lengre tid og pasientens allmenntilstand er ganske god, har man mindre hastverk. 19

20 KASUISTIKK 3 Fru Larsen er 85 år, enke. Hjemme spl x1 per uke. Tidligere sykdommer: Dia II KOLS Mulig lett demens 3 innleggelser på sykehus siste 2 år: 1 innl hjerteinfarkt 1 innl hjertesvikt og pneumoni 1 innl TIA 20

21 KASUISTIKK 3 FORTSETTER Aktuelt: Funnet av hjemmesykepleier på kjøkkengolvet: Forvirret, klarer ikke gjøre rede for seg Urin i buksene Sendes til akuttmottak med spørsmål om hjerneslag eller TIA. Det blir raskt tatt blodsukker ( gluk 7,3), CT hode (kr ischemiske forandringer, ellers ok) og EKG (ingen ferske forandringer). 21

22 KASUISTIKK 3 FORTSETTER 5 timer etter innkomst blir pasienten vurdert av turnuslegen. Status er da: Tp 36,7 gr C. BT 128/73, puls 96 rgm, pustefrekvens 24 og O2-metn 96% Forvirret, urolig, medtatt. Systolisk bilyd over hjertet Knatrelyder basalt over begge lunger Ynker seg ved undersøkelse av nedre mage. Kjølige hender og føtter. Blek. Diagnose: Funksjonssvikt. Pasienten sendes på medisinsk sengepost. 22

23 SPØRSMÅL 1. Er fru Larsen alvorlig syk? 2. Er det greit at fru Larsen venter i akuttmottak i 5 timer før hun blir sett på av lege? 3. Er det forsvarlig å sende henne på post uten mer avklaring? 4. Du arbeider på sengeposten pasienten kommer til hva vil du være obs på? 23

24 24 AKUTT SYKDOM HOS ELDRE

25 AKUTT SYKDOM HOS GAMLE Mangler ofte de typiske symptomene Positive funn uten betydning Symptomer fra andre deler av kroppen enn der den akutte sykdommen er. Symptomer fra organsystemer med svekket reservekapasitet. Viser seg ofte som tap av ferdigheter/ akutt funksjonssvikt. 25

26 MANGLER TYPISKE SYMPTOMER Infeksjoner uten feber Hjerteinfarkt uten brystsmerter Blindtarmsbetennelse uten smerter i høyre nedre mage Urinveisinfeksjon uten svie ved vannlating 26

27 FUNN I ORGANSTATUS Uttrykk for akutt sykdom? Uttrykk for kronisk sykdom? Uttrykk for aldersforandringer? Bilyd over hjertet Tegn på klaffesykdom? Forkalkning i klaffen som ikke har noen betydning? Knatrelyder på lungene Lungebetennelse? Stuvning/ hjertesvikt? Normale aldersforandringer? 27

28 SYMPTOMER FRA ANDRE ORGANER Akutt syke gamle får ofte symptomer fra organer med redusert reservekapasitet. Akutt sykdom: økt belastning på alle organsystemer. Reservekapasiteten overskrides lettest der det er lite å gå på. Pasient med demens som får et akutt hjerteinfarkt: Hjernekapasiteten overskrides, og akutt forvirring kan være eneste symptom på hjerteinfarktet. Pasient med nedsatt muskelkraft og polynevropati som til vanlig går rimelig greit: Falltendens kan være symptom på UVI. KOLS-pasienten med akutt tarmslyng: Økt tungpust og rask pustefrekvens kan være hovedsymptom på hans tarmslyng. 28

29 AKUTT FUNKSJONSSVIKT Akutt funksjonssvikt er et alvorlig symptom som krever rask diagnostisk utredning. Ved akutt funksjonssvikt finner vi ofte følgende elementer: Akutt kognitiv svikt = akutt forvirring/delir Nyoppstått falltendens Akutt urininkontinens Dehydrering 29

30 FRU LARSEN CRP 184, leuk 19,5 Kreat 378 (Ved sist innl 118) TnT 870 (Ref omr < 30) U-stix: Leuk 4+, nitritt pos, + prot. Diagnoser? 30

31 GERIATRISK TVERRFAGLIG BEHANDLING VED AKUTT FUNKSJONSSVIKT Behandle akutte sykdommer og andre årsaker til funksjonssvikten Optimalisere behandling av kroniske sykdommer Kritisk legemiddelgjennomgang, med hyppige revurderinger Korrigere dehydrering, el.lytt forstyrr, anemi og hypoksemi. Aktiv rehabilitering fra dag 1 Optimal ernæring Tarm og blærefunksjon Enkel, gjentatt informasjon, samarbeid med pårørende 31

32 AKUTT FUNKSJONSSVIKT Akutt funksjonssvikt er svært ofte forårsaket av akutt alvorlig sykdom. Det er lett å bli lurt når de klassiske sykdomstegnene mangler. Let etter ÅRSAKENE bak funksjonssvikten! Mobilisering og legemiddelgjennomgang parallelt med utredning og behandling. 32

33 KASUSISTIKK 4 81 år gammel enkemann. Bolig med alt på ett plan. Tidl sykd: Koronarsykdom siden 2004, stentet 5 ganger. Ryggsmerter (hatt prolaps) Kneleddsartrose Angst, ensomhet. Restless leggs. Utredet for anemi, normal colonoskopi og gastroskopi. Lett B12-mangel. Lettgradig nyresvikt. 33

34 KASUISTIKK 4 FORTS. Innlagt sykehus mars 2011 med brystsmerter. Ikke infarkt. Lagt til imdur og paralgin forte. Under oppholdet tilkom Forvirring Ustøhet, falltendens Hodepine Utskrevet. Hjemmesykepleie. Trygghetsalarm. Reinnlagt etter 5 dager pga økende magesmerter, hodepine, falt flere ganger, desorientert. Gastroskopi negativ Forstoppelse (paralgin forte+ sengeleie) Startet Movikol for forstoppelse. Sep imdur (hodepine + lavt BT med falltendens) 34

35 KASUISTIKK 4 Denne gangen rehabiliteringsopphold på sykehjem Tverrfaglig behandling. Kom seg betraktelig, bedre balanse, gangfunksjon, bedre humør, mer energi. Hjem med hj spl x1 per uke. 35

36 MEDIKAMENTLISTE: Albyl-e tbl 75 mg x1 Plavix 75 mg x1 Selo-zok tbl 50 mg x1 Atacand plus tbl 16/12.5 mg x1 Tegretol ret tbl 300 mg x1 Lipitor tbl 80 mg x1 Norvasc tbl 5 mg x1 Omeprazol tbl 20 mg x1 Rivotril tbl 2 mg x1 36

37 KASUISTIKK 4 Aktuelt: okt 2012 til fastlegen i følge med datter: Siste 3 uker orket lite, påfallende trett ved aktivitet. Litt klem i brystet. Siste 10 dager svimmel, ikke klart å gjøre dagligdagse aktiviteter, måttet legge seg ned pga svimmelhet og angst for å falle. Økende problemer med urininkontinens. BT 148/67, puls 60. Afebril. O2-metning 98%. Systolisk bilyd over hjertet, noe krepitasjoner nedad på ve lunge. EKG uendret. CRP 13. Hb 10,5, kreat 188, leuk 5,1. Ved oppreising faller BT til 120/50 og pasienten svimler. U-stix p+. 37

38 KASUISTIKK 4 Datter følger tett opp hjemme, hj spl morgen + dagtid. BT + puls x1. Reduserer antihypertensiv medikasjon: Atacand plus nulles Selo-zok halveres til 25 mg Rivotril halveres Ytterligere blodprøver inkl TnI og anemiutredning. Rtg thorax drop in samme dag. Ny time om 2 dager. Utstyres med innleggelsesskriv ved forverring oppsøke sykehus akutt. 38

39 KASUISTIKK 4 Ktr 2 dager seinere: Mindre svimmel, kommer seg rundt i huset etter medikasjonen er redusert. TNI negativ. Rtg thorax stort hjerte, ellers neg. Tiltak: ny ktr om 1 uke. Oppfølgning av hjemmesykepleier. Henvises kardiolog. (pga bilyd og fortsatt tungpust ved små anstrengelser.) 39

40 SUBAKUTT FUNKSJONSSVIKT Innlegges sykehus? Hvis man skal unngå innleggelse på sykehus kreves raskt time ( innen et par dager) eller sykebesøk av fastlege og tett oppfølgning! Diagnostisk avklaring og tiltak. Godt samarbeid mellom pårørende, hjemmetjenesten og fastlegen 40

41 KASUISTIKK 5 FRU ANDERSEN 81 år gammel enke, ingen barn. Bor alene, hj spl x5 daglig. Alzheimers demens diagnostisert for 5 år siden. Andre sykd: diabetes, hypertensjon, angina pectoris. Aktuelt: siste halvår gradvis dårligere: Uro, vandrer Snur døgnet Aggressiv og mistenksom mot naboene Flere fall Etter et fall blir hun innlagt Sus: utredn viser lettgradig anemi og nyresvikt. Konklusjon: Demens hovedårsak til hennes kroniske funksjonssvikt. 41

42 KRONISK FUNKSJONSSVIKT Ofte fordel å unngå sykehusinnleggelse. Diagnostikk for å finne sannsynlige årsaker som ligger bak. Optimalisere behandlingen av kr sykdommer. Medikamentgjennomgang: Redusere behandlingsintensitet/ seponere medikasjon som ikke lenger trengs eller gir bivirkninger. Adferdsproblemer- tenke smerter som ikke er tilstrekkelig behandlet. Riktig omsorgsnivå? Behov for sykehjemsplass? Pårørendebelastning? 42

43 43 FALLTENDENS

44 KASUISTIKK 6 80 ÅR GAMMEL KVINNE MED GJENTATTE FALL Fam: Bor med mann i leilighet med alt på ett plan. Hj hjelp x1 per 14 dag. Tidl sykdommer: Bilaterale hofteproteser etter tidl brudd. Osteoporose Hjerneslag med lette høyresidige utfall Nedsatt funksjon ve fot etter seneruptur etter kortison inj. Aktuelt: Gjentatte fall med og uten skader. Uten forvarsel falt i gulvet. Mente selv hun ikke hadde vært bevisstløs. I tillegg hyppige korte anfall med intens svimmelhet eller ilinger i hodet med nesten besvimelse. 44

45 KASUISTIKK FORTSETTER Funn: Nedsatt balanse ved gange Redusert muskelstyrke i beina Redusert bevegelighet i hofteledd Nedsatt styrke og førlighet ve fot BT fall ved ortostatisk BT-måling, men fikk da ikke symptomer. Carotismassasje: hø side ga bradykardi på 30. Ny carotismassasje ved vippetest på 70gr ga 6 sek pause i hjerterytmen, BT-fall og synkope. Da hun våknet til anga hun at hun hadde hatt iling i hodet, men oppfattet ikke selv at hun hadde vært bevisstløs. Tiltak: Ganghjelpemiddel Trening (styrke + balanse) Implantasjon av pacemaker. 45

46 FALLTENDENS UTREDNING - BRITISKE OG AMERIKANSKE RETN LINJER: Hvem bør utredes? Hjemmeboende eldre med 2 eller flere fall med behov for legekontakt ved fall eller problemer med gange eller balanse 46

47 UTREDNING AV FALLTENDENS I PRIMÆRHELSETJENESTEN: Grundig sykehistorie og generell klinisk undersøkelse. Spesielt nøye gjennomgang av fallene: Svimmelhet? Synkope? Ved oppreising? Alkoholforbruk? Nevrologisk us, liggende/stående BT, TUG, kognitiv vurdering. Vurdere carotismassasje under pågående EKG. Legemiddelgjennomgang. Behov for henv til spes helsetj/ nevrolog eller kardiolog? Suppl us inkl blodprøver, CT caput, m fl. Fysioterapeutvurdering av gangfunksjon, styrke og balanse. Vurdering av føtter og skotøy. 47

48 TUG TIMED UP-AND-GO Test på generell bevegelsesevne Sier noe om risiko for fall Utførelse: Pas sitter i stol med armlener og vanlig spisestolhøyde. 3 meter framfor fremre stolbein merkes med fargeteip. Pas får beskjed om å reise seg fra stolen så raskt som mulig, gå fram til merket, snu seg, gå tilbake til stolen og sette seg igjen. Evt en prøveomgang først. TUG > 14 sekunder er forbundet med forhøyet fallrisiko. 48

49 KJENTE RISIKOFAKTORER FOR FALL HOS GAMLE: Ortostatisme Hjertesykdom Sinus caroticus syndrom/ synkope Nedsatt styrke og balanse Polyfarmasi Kognitiv svikt D-vitaminmangel Lav kroppsmasseindeks (BMI) < 22 49

50 UNDERSØKELSE I FALLPOLIKLINIKKEN VED OUS: Funn ved tverrfagl us hos lege, fysioterapeut og sykepleier: Redusert gangfunksjon med nedsatt balanse og styrke i underex. (nesten alle) Ortostatisme (24%) D-vitaminmangel (18%) Carotishypersensitivitet (11%) Redusert sensibilitet i føtter (Monofilamenttest) (43%) BMI < 22 (31%) MMSE < 24. (31%) Sjeldne funn: Anemi med bakenforliggende cancer coli Normaltrykkshydrocephalus Subduralt hematom 50

51 FALLTENDENS - BEHANDLING Trening i regi av fysioterapeut Hjemmetrening/ hjemmerehabilitering Legemiddelendringer Ganghjelpemiddel Hjemmebesøk: Sanering av fallfeller, hjelpemidler i hjemmet. Hoftebeskytter, elastiske strømper, trygghetsalarm Ved carotissinussyndrom: Pacemaker oftest bare aktuelt ved pauser på minst 6 sekunder 51

52 KILDER Geriatri. En medisinsk lærebok av Torgeir Bruun Wyller Tidsskrift for den norske legeforening nr 7, Eldre kvinne med uforklarlige fall og ilinger gjennom hodet (Mellingsæter, Wyller, Steen) Tidsskrift for den norske legeforening nr 7, Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk (Smebye, Granum, Wyller, Mellingsæter) Aldring og helse. Nasjonalt kompetansesenter: NEL Norsk elektronisk legehåndbok. 52

53 De gamle er unge mennesker som har blitt eldre 53

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet. Publikasjonens tittel: Mot lysere tider Rapport fra den tredje nasjonale utviklingskonferansen for den akuttmedisinske kjede. Trondheim, 5. og 6. mars 2014 Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-0422

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

REHAB-INFO Januar 2015

REHAB-INFO Januar 2015 REHAB-INFO Januar 2015 Fall og fallførebygging Teamet har ordet Fall er den vanlegaste årsaka til at eldre skadar seg både i og utanfor helseinstitusjonar. Kvart år vert rundt 9000 personar over 50 år

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

«Typiske senskader ved polio»

«Typiske senskader ved polio» «Typiske senskader ved polio» Ekstrem tretthet (slitenhet) Følelsen av å orke mindre, ha nedsatt total kapasitet, både fysisk og psykisk. Nye lammelser i tidligere poliorammet muskulatur. Smerter i muskler

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

Helse Aktuelt. - Håper på medisin mot lungefibrose. Diabetiker? - 8 tiltak for å unngå hjerteinfarkt og slag. - Vi ønsker deg en riktig god sommer

Helse Aktuelt. - Håper på medisin mot lungefibrose. Diabetiker? - 8 tiltak for å unngå hjerteinfarkt og slag. - Vi ønsker deg en riktig god sommer Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 02 2015 Lungefibrosesyk Per Sjøvoll: - Håper på medisin mot lungefibrose Diabetiker? - 8 tiltak for å unngå hjerteinfarkt og slag Anne Lise Eidem Johannesen om: Lindrende behandling

Detaljer

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Vestre Viken HF klinikk Kongsberg sykehus Oktober 2012 august 2014 0 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning...

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Utkast pr.05.10.2012 Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Paramedicen og den eldre pasienten.

Paramedicen og den eldre pasienten. Paramedicen og den eldre pasienten. Prosjektoppgave av Frode Fylling Paramedicstudiet ved Høyskolen i Lillehammer Våren 2008 Innholdsfortegnelse. A. Innledning 3 B. Teori C. Gjennomføring A1. Hvem er den

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer