ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014"

Transkript

1 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

2 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider (banedagbøker, terminlister m.m.) * Laget kan miste viktig informasjon hvis oppmenn ikke lager seg rutiner for å sjekke eks mail. * Oppmann sine oppgaver står beskrevet i Rammeplan. Oppstår det spørsmål blant foreldre? Kontakt styret eller sportslig utvalg. Les Rammeplan * Økonomi: Aktivitetsavgiften bestemmes på årsmøtet i Byåsen breddehåndball ( avholdes mai/juni hvert år) * Hva dekkes av breddeavdelingen? * Dommerutgifter * Påmelding til seriespill * Medisinkoffert, treningsvester 1.gang * SPAR/ BRING, 2.div, får tilskudd * Spillertrøyer, røde trøyer. Bortelagstrøyer må spillerne kjøpe selv. * Tildelte timer i hall * Trønderenergi- cup * Eventuelle tilskudd felles bortereisecuper * Hva må lagene selv dekke? * Påmeldinger til cuper * Isposer, tape, klister osv. Supplering av innhold i medisinkoffert (Avtale med apotek Byåsen butikksenter som gir 20% ) * Kjøring til og fra kamper * Ekstratimer som bestilles av lagene i private haller * Utgifter til omberamming av seriekamp * Dugnader : Vi har ansvar for driften av Munkvollhallen. Man- tors : fredager Lørdager: Søndager: * Disse vaktene blir fordelt på de eldste lagene. Alle lag må skaffe en person som administrerer oppsettet av vakter til dette.

3 OPPGAVER OPPMENN * - Medlemsavgift til Byåsen IL hoved- laget. * Alle skal være medlemmer av Byåsen IL før man får spille og trene med Byåsen håndball bredde, gi info på det første foreldremøtet om dette. * Nor- Contact er vår samarbeidspartner på sportsutstyr, og skal brukes ved kjøp av treningsdresser/overtrekks- dresser og spillerdrakter. Når det gjelder treningsdresser/overtrekks- dresser og spillerdrakter skal disse være godkjent i breddeavdelingen. Kun drakter/dresser kjøpt i henhold til dette tillates påtrykt Byåsen- logo. I tillegg oppfordrer vi så mange som mulig til å handle annet utstyr/klær/sko på Nor- Contact da dette vil generere inntekter til klubben. Vi skal verne om våre hovedsponsorer: Sparebank 1 og Nor- Contact. * Draktsponsorer: alle skal gjemme ett felt under sparebanken på magen, ellers fritt frem. NB! Sponsorer skal ikke komme i konflikt med hovedsponsorer, eks: ikke bank/eiendom reklame, m.m. for klubben svarer Toril Olsvik eller Vemund Lindås, på spørsmål som går på draktsponsing. * - Byåsen Elite:.Alle barn og foreldre oppfordres til å møte på kamper for å skape stemning og støtte elitelaget. Spillere i bredde kledd i overtrekks drakter eller spillertrøyer går inn gratis på Elites hjemmekamper!( unntak på enkelte europacup kamper m.m.). * Webside : under arbeid * Facebook : Byåsen Håndball Bredde har egen side der relevant info fra klubben blir lagt ut. * På hjemmekamper i Munkvollhallen har lagene mulighet for inntekt til lags- kassen gjennom salg av kaker/ kaffe m.m. Det finnes et bord til disposisjon, annet utstyr/ vekslepenger m.m. må lagene selv ordne. Unntaket er «Byåsendager» der alle kampene på en hel lørdag spilles av Byåsenlag. Da står klubben for kiosk med bidrag fra spillende lag.

4 Oppgaver for oppmenn i lag fra J/ G 15 år og opp til senior. * Mål: oppmenn skal sikre dialog sportslig utvalg/styret og treningsgruppe. Oppmann skal sikre at alle foreldre er informert om aktiviteter og kostnader, og at foreldre har fått gitt innspill på disse. Presiserer at alle skal ha mulighet til å gi innspill, MEN ikke alle kan være med å ta avgjørelser. Oppmann skal: * sende ut møteinnkallinger til foreldremøter senest en uke før møtet. På innkalling skal agenda stå. Det skal ikke tas beslutninger på, og avstemming på saker som ikke har stått i innkalling, eks økonomiske avgjørelser. Ved avstemminger skal hver spiller være representert med en stemme. Møter begge foreldre på møtet skal en av foreldrene ha stemmerett. Det skal sendes referat fra foreldremøter, det er enkelt å legge ved referat på Facebook. For lag j15/g15 og eldre skal styret ved leder og sportslig leder ha innkallingen og referat tilsendt. * - sikre at det sportslige tilbudet spillere får er i tråd med visjoner, mål og retningslinjer som sportslig utvalg/styret har gitt. Ta alltid kontakt med sportslig leder/ styret hvis du som oppmann er usikker på tilbud eller aktiviteter. * - skal spillere gis et sportslig tilbud utover det som er gitt av styret/ sportslig utvalg skal oppmann forsikre seg om at sportslig leder et informert om dette. * - skal forhøre seg med sportslig leder/ styret hvis spillergruppa skal ha tilbud om eks. Treningsstudio, fysioterapeut, coach m.m Klubben kan ha egne avtaler på dette. * - skal passe på av spillergruppen er lojal mot klubbens hovedsponsorer. J15/g15 og eldre representerer klubben på nasjonale idrettsarrangement. Det er særskilt viktig at spillere, oppmenn og trenere representerer i klubbdrakt. Ønsker spillergruppen egne klær, ta kontakt med styret/ sportslig leder for godkjenning.

5 Viktig å merke seg som oppmann * Det er viktig at oppmenn i Byåsen breddehåndball setter seg inn i Rammeplan. Viktig å merke seg hvem gjør hva eks: hospitering/overganger m.m * Byåsen breddehåndball har et eget styrevedtak på overganger: * Sak 05/2007 : Følgende ble vedtatt vedrørende spilleroverganger: I alle spørsmål vedrørende overganger for spiller i aldersbestemte lag t.o.m 15 år, har Byåsen håndball bredde med bakgrunn i lagets rammeplan følgende krav til dokumentasjon. * Byåsen håndball bredde skal ikke være aktiv i å hente inn spillere. * Klubbens styre må bekrefte at de ikke har et tilbud til nevnte årsklasse. * Sportslig utvalg bestemmer i samråd med trenerne hvilket lag spilleren skal plasseres på. * Vi bør ikke ta imot spiller hvis dette betyr at utøverens eget lag står i fare for å bli nedlagt/betydelig svekket. * Søknad om overgang kan i enkelttilfeller vurderes selv om kriteriene ikke er oppfylt. SU fatter da vedtak om godkjenning av overgang med begrunnelse på hvorfor kriteriene fravikes i dette tilfellet. * Overgangspapirene signeres av sportslig leder eller adm. leder etter at SU har fattet vedtak.

6 TRENERINSTRUKS * 1. Treneren rapporterer til sportslig leder. * 2. Treneren er hovedansvarlig for trinnets\lagets sportslige utvikling * 3. Treneren plikter å gjøre seg kjent med klubbens rammeplan. * 4. Treneren har ansvaret for trinnets\lagets treningsplaner. Planene skal framlegges for spillerne og på forespørsel for sportslig utvalg * 5. Treneren skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget, mellom andre lag i breddeavdelingen. * 6. Treneren har et forpliktende samarbeid med oppmann og foreldrekontakt. * 7. Treneren skal møte på trenermøter i regi av Byåsen Bredde. * 8. Treneren skal være tilstede ved all trenings og kampaktivitet for laget. Dersom treneren er forhindret, er det trenerens ansvar å skaffe annen ansvarlig erstatter. Treneren skal forberede sin erstatter med program for trening og eller notater for kampforberedelse og gjennomføring. * 9. Treneren representerer Byåsen Bredde utad og skal fremstå på en måte som skaper tillit og respekt. * 10. Ved uenighet mellom treneren og foreldre(gruppe) prøves først en dialog i foreldregruppen. Dersom saken ikke får en konstruktiv løsning på dette nivå så skal saken tas opp med sportslig leder og oppmannskontakt i fellesskap. De plikter da å treffe tiltak for å finne en løsning. Dersom saken ikke løses av disse, skal saken meldes til styret for breddeavdelingen. * 11. Treneren plikter å gjøre seg kjent med klubbens vedtekter, NHF og Norges Idrettsforbunds lover og regler. * 12. Treneren har ansvaret for og tilrettelegg treningsarbeidet slik at belastningsskade ikke oppstår. * 13. Treneren skal sikre gjennom dialog og observasjon av den enkelte spiller at alle får utfordringer. som står i forhold til kapasitet, ferdighet og motivasjon. * 14. Trener skal møte på de interne trenersamlinger i regi av klubben.( avvik behandles av SP.L)

7 ØKONOMI - LAGSREGNSKAP * Det er vedtatt på styremøtet i BBH samt påkrevd av lagets regnskapsfører at regnskap skal leveres til følgende datoer ( er siste frist): * - 30.september for regnskap * - 30.november for regnskap * - 31.januar for regnskap 31.12( årsoppgaven) * - 31.mars for regnskap * - 16.juni forregnskap 31.mai * Regnskap skal leveres av alle lag, Sendes til SMB Økonomi AS v/ Ann Cathrin 7074 Spongdal idrettsanlegg. Husk å merk regnskap med lagsnavn+ navn og tlf nr til kasserer på ditt lag.

8 MAI * Puljeoppsett for Trønderenergi serien er klar * Evt. foreldremøter * Lagsrapport sendes sportslig leder, samarbeid mellom trener og oppmann

9 JUNI * Oppmannsmøte med oppsummering av sesongen * Påmelding av Trønderenergi- cup/åpningscup.dette gjøres samlet av klubben. Frist kommer på mail. * Samle inn røde spillertrøyer. Skal de inn til trykking leveres de til administrasjonen. Hvis ikke oppbevarer oppmannen dem til høsten. Erfaring viser at det er vanskelig å få inn trøyer dersom spillere slutter i løpet av sommeren. Meld i fra til administrasjoonen dersom laget må ha nye trøyer. I utgangspunktet regnes det at en spiller skal ha samme trøye i to sesonger. * 16.juni: lagsregnskap for skal leveres til regnskapsfører. Dommerkvitteringer for våren skal leveres også. Samt kjørebok/krav for trenere

10 JULI * Terminlisteforslag blir lagt ut SOMMERFERIE

11 AUGUST * Frist for tilbakemelding på terminlisteforslaget, og evt. endringer i forhold til antilag osv. * Kvalifisering til J/G div innen september * Seriepåmelding miniserien Frist kommer på mail. * Oppdatere spiller- lister må inn til administrasjon på.listene skal oppdateres gjennom hele sesongen når spillere slutter og begynner. For de yngste lagene kontrollerer administrasjonen listene rett før seriestart i begynnelsen av oktober. * Melde inn evt. nye trenere og oppmenn til henholdsvis sportsligleder og administrasjon. * Oppmenn på lag der spillerne er lisenspliktige, påse at alle spillerne har løst lisens. Frist for betaling av lisens er 1. sept. Alle spillere skal løse lisens fra 1. januar det året de fyller 13 år. Se info for november. Info om lisens på * Hallfordeling, og treningstid blir fordelt og sendes på mail til trenere og oppmenn.

12 SEPTEMBER * Endelig terminlister for Trønderenergiserien. Få oversikt og være klar til første seriekamper * Sette seg inn i håndbok for hva og hvordan man gjennomfører kamper i Trønderenergi serien. Info finnes på Hjemmelag skal alltid skrive ut kampkort å ta med til kamp, samt å sende det inn etter kampslutt. Dette gjelder fra J / G 10 år og oppover. Info om hvordan finne kampkort kommer på oppmannsmøte i starten av september. * Lese info om barnehåndball, regler m.m. Hva gjør en barnekampveileder i kampene i E- hallene. * Foreldremøter for lagene, tema dommervert, fair play, kort info om hvordan sitte i sekretariat på kamper fra J / G 10 år og oppover. * Oppmannsmøte, der de ovenfor nevnte temaer diskuteres. * Trønderenergi cup * Trønderenergiserien starter * 30. september : lagsregnskap for leveres.

13 Oktober * Minihåndballserien er i gang, J / G 10 år og yngre. * Utsendelse av aktivitetsavgift, kommer pr mail til alle spillere. Av erfaring kan det ta litt tid med utsendelse av denne, avhengig av oppdaterte lagslister fra alle oppmenn.

14 November * Oppmannsmøte: Innkalling kommer pr. mail - Planlegge bortereisecup yngre (opp til 11 år) og eldre (fra 12 år og opp) / Forslag til aktuelle cup er fra oppmenn. * Registrere nye spillere som skal løse lisens fra januar neste år. Oppmenn får info om KID nr. fra administrasjonen for disse. * 30. november: Lagsregnskap for skal leveres.

15 Desember * 16.desember: Alle dommerkvitteringer ( originale) for høsten skal leveres til kasserer innen denne datoen. Dette gjelder også kjørelister/krav fra trenere innen denne fristen. NB! Trenere må ha skrevet kontrakt for å få utbetaling. Er ikke alle kamper ferdigspilt skal de dommerkvitteringene som kommer i etterkant før jul, leveres umiddelbart til kasserer etter jul. * NB. Får ikke tilbakebetalt dommerkvitteringer/ trener- honorar for høsten på våren! * KM- sats pr 2014 er på 4,05,- etter statens satser.

16 Januar * 31. januar : Lagsregnskap / årsregnskap skal leveres

17 Februar * Oppmannsmøte, innkalling kommer på mail - Info om bortereisecup yngre (opp til 11 år) og eldre (fra 12 år og opp)

18 Mars * 31.mars: Lagsregnskap for skal leveres

19 April * Påmelding Trønderenergi serien for neste sesong. Gjelder for J / G 11 år og oppover. Frist kommer pr mail. * Påmelding til Landsseriene Bring og Spar. Frist kommer på mail. * Påmelding NM Junior, frist kommer på mail. * Avslutning av sesongen. Ny sesong starter 1. mai. Husk å melde inn ny oppmann før du evt. slutter som oppmann. * Foreldremøter avholdes.

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Innledning. Håndball med stil - til dommerne!

Innledning. Håndball med stil - til dommerne! Arrangementsmal Innledning NHF Region Øst-Norge ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter kampene.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer