Nabolag på lag Eksperter i team TET Smart Grid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid"

Transkript

1 Nabolag på lag Eksperter i team TET Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013

2 Sammendrag Elkraftsystemet i dag er basert på at kraftproduksjon til enhver tid skal stemme overens med kraftforbruk og tapet i overføringssystemet. Forbruker varierer mye for ulike kraftkunder, prisene går opp og ned etter tilbud og etterspørsel, og investeringer i kraftsystemet må dimensjoneres etter forbrukstopper. Dette systemet er bare forutsigbart til en viss grad, og har mange usikre momenter på grunn av det variable forbruket. For å stabilisere forbruket, vil denne rapporten utrede effektene av å introdusere energilagringsmedium på nabolagsnivå eller husstandsnivå for å begrense effekttoppene. Aller først gis det en introduksjon til temaet SmartGrid og en mer detaljert oversikt over hva lastutjevning vil innebære. Etter en rask oversikt over tidligere norske prøveprosjekter innenfor temaet, drøftes forskjellige typer energilagringsmedium, før det konkluderes med at batterier er det beste alternativet. Deretter utredes batteriteknologier, og det velges å bruke kasserte Nissan Leaf batterier etter at deres levetid i elbilen er omme. Systemmodelleringen utforsker hvordan en praktisk løsning på problemstillingen vår vil se ut, og i hvor stor grad Nissan Leaf kan forsyne en og ti husstander. Den konkluderer med at en delvis lastutjevning sentralt ved hjelp av tre gamle bilbatterier vil være tilstrekkelig og mest kostnadseffektivt. Et elbilbatteri for hver husstand kan ikke forsvares økonomisk, så en sentral enhet ble derfor det logiske valget. Etter dette drøftes noen hovedutfordringer rundt AMS kommunikasjon og miljøpåvirkningen av batteribruken. Et mest mulig tilpasningsdyktig interface for batterisentralen vil være viktig fordi det ikke er naturlig å velge kun en kommunikasjonsform. Det vil være nok råmateriale til å produsere batteriene, men det vil også medføre store CO 2 -utslipp ved produksjon og ved resirkulering etter endt bruk. Batteriene vil uansett produseres til biler, så å forlenge livssyklusen deres ved bruk til lastutjevning er bra for miljøet. Et løsningsforslag på hvordan en slik batteribank kan se ut er et kabinett med nødvendig antall batterimoduler fra Nissan Leaf, og kan monteres i sammenheng med nettstasjoner. Totalt sett vil løsningen veie rundt 600kg, og kan installeres ved hjelp av mobilkran. Disse batteriene kan også brukes i Europa og utviklingsland for å integrere de dynamiske fornybare energikildene med annen produksjon, samt å lage solcellemikrogrid med mulighet for energi også på natten. I kostnadsanalyse av konseptet ble det konkludert med at de høye investeringskostnadene kan ikke forsvares for forbrukere ettersom prisforskjellen gjennom et døgn gir en besparelse på 121 kr per år per husholdning. Kraftprodusentene med jevn produksjon vil kunne operere på optimalt turtall og få bedre utnyttelse av råstoffet deres, men det er netteierne som har mest å spare på konseptet. Ved å installere batterier i nabolag vil avbrudd utenfor nabolaget ikke oppleves som avbrudd for forbrukerne, og KILE-kostnadene fra disse vil ikke minske inntekten netteierne har lov til å ta ut, slik de må idag.

3 Innhold 1 Innledning 1 2 Bakgrunn for prosjektet Hva er SmartGrid? Utjevning av last Andre lignende prøveprosjekter Energilagringsmedium Alternativer Batteriteknologi Nissan Leaf Modellering Utgangspunkt for simuleringer Utvikling av simuleringsmodell Resultater og grafer Slutninger fra simuleringene Utfordringer AMS og kommunikasjon Integrasjon av batterisentral i kommunikasjonskanalen Miljøaspekter Praktisk gjennomføring Design for plassering Integrasjon med eksisterende infrastruktur Integrasjon i nybygg Konseptforslag Global tilpasning Europa Utviklingsland Kostnadsanalyse Kostnader ved batterivalg Investeringsanalyse Sensitivitetsanalyse og delkonklusjon Samfunnsøkonomisk effekt av energilagring Konklusjon 33 Referanser 34 Appendiks 36 A Simuleringsscript 36 B Hverdagssimuleringer av systemet 41 i

4 1 Innledning Motivasjon Elektrisitetssystemet i dagens samfunn er basert på storproduksjon i den ene enden av linja, og konsentrert forbruk i den andre enden. Særlig i Norge har dette vært en naturlig prosess for systemet ettersom vannkraft lenge var den eneste kilden til produksjon. Forbruket av kraft varierer mye i løpet av døgnets timer, og med vannkraften kan produksjonen også justeres, men høyt forbruk fører fremdeles til stor belastning av linjene og andre komponenter i systemet, som dermed må dimensjoneres for å tåle dette. Noen systemer har energikilder uten denne muligheten til å nedjustere produksjonen. For andre vil en nedjustering medføre høye elektriske og økonomiske tap. Både disse og det norske systemet vil dra stor nytte av et mer jevnt forbruk, slik at de nevnte tapene kan unngås i stor grad. I tillegg kan hele systemets produksjonsenheter dimensjoneres ned når forbrukstoppen minskes. Disse utfordringene vil fremtidens smarte nett prøve å adressere, det såkalte Smart Grid of the future. Hvordan det skal se ut, er ikke blitt bestemt, men denne rapporten vil ta for seg enkelte deler av systemet, med tilhørende forbedrende tiltak, for å jevne ut forbruket og dets belastning av nettet. Problemstillingens hovedfokus er å finne ut om det finnes et energilagringsmedium som kan tilfredsstille kravene og være lønnsomt. Det vil også bli undersøkt om den optimale plasseringen av mediet vil være enten i en batterisentral ved en nettstasjon for å forsyne hele nabolaget, eller i hver enkelt husholdning. Struktur Rapporten vil i kapittel 2 først klargjøre aspekter man vet at fremtidens nettsystem innebærer, samt utdype bakgrunnen for og problemstillingene knyttet til samhandling mellom produksjon og forbruk, og deretter tar den for seg hvordan AMS allerede har blitt brukt i et par prøveprosjekter. Kapittel 3 vil ta for seg ulike medium for energilagring, og deretter konkludere med hvilket medium som vil bli brukt videre. For å sjekke hvor stor energikapasitet og effektbehov mediet må kunne levere, vil det bli utført flere ulike simuleringer i kapittel 4. Deretter vil utfordringer knyttet til kommunikasjon og miljø bli drøftet i kapittel 5, før en praktisk diskusjon rundt integrasjonen i bygninger blir tatt i kapittel 6. I kapittel 7 vil det bli kastet lys på mulighetene en energilagring i nettet gir i andre land i verden. Deretter vil en kostnadsanalyse bli gjort i kapittel 8 for å gi svar på om en slik foreslått energilagring er økonomisk gunstig, og eventuelt for hvem. Til slutt vil det konkluderes med den optimale energilagringsløsningen, om den finnes, med tanke på medium, plassering, integrering med eksisterende system, kostnader for ulike aktører og miljøet. Appendiks inneholder modelleringsskript samt noen ekstra simuleringsgrafer i større skala enn det som blir presentert i rapporten. 1

5 2 Bakgrunn for prosjektet 2.1 Hva er SmartGrid? Smart Grid er et overordnet begrep som omfatter mange nytenkninger innen kraftproduksjon og -distribusjon. Hovedmålet med Smart Grid er å redusere effektforbruk samt å forhindre overproduksjon av kraft. Dette gjøres ved å bruke måle- og datateknologi til å samle informasjon om forbruk og produksjon, som så kan benyttes til å beregne mer nøyaktige forbruksprofiler. I tillegg kan sanntidsinformasjon brukes til å styre avanserte reguleringssystemer, som også forhindrer overproduksjon. Som en naturlig konsekvens av dette vil Smart Grid også gjøre strømnettet og strømforbruket mer miljøvennlig. Allerede nå er passive (og til og med aktive) hus og kontorbygg blitt populære, og disse passer godt inn i forespeilet bruk av Smart Grid, som også vil tillate tilbakeføring av strøm til strømnettet. Hovedkomponenten i Smart Grid er et Avansert Målings- og Styringssystem, heretter kalt AMS, en boks som installeres i alle hjem, kontorer og lignende, som måler forbruk/produksjon og rapporterer dette kontinuerlig til en sentral. Staten har pålagt alle kraftselskap å innstallere dette hos forbrukerne innen I første omgang er bruken av et slikt AMS tenkt å være automatisk innrapportering av strømforbruk, men mulighetene for integrasjon med tilleggssystemer er mange. Ved hjelp av informasjon om total lastprofil og strømpriser kan AMS brukes til å styre energikrevende husholdningsartikler som varmtvannsbereder, vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmekabler o.l. til å slå seg på når strømmen er billig, eksempelvis når lasten på nettet er lav. Mulighetene for kommersielle utvidelser er store. Smart Grid vil også spare strømselskapene for mye arbeid med vedlikehold og overvåking av utstyr. Hittil har strømselskapene vært nødt til å sende ut folk for å gjøre mange av de operasjonene som Smart Grid og AMS nå kan automatisere, for eksempel spenningsmåling, feilsøking, frakobling av kunde og lignende. 2.2 Utjevning av last Kraftforbruket idag varierer mye med tiden på døgnet, men mange kraftleverandører produserer en konstant kraftmengde, eller har topproduksjon ved et annet tidspunkt enn øyeblikket da topplasten til forbrukerne finner sted. Denne uoverensstemmelsen er blant de viktigste årsakene til variabel strømpris, stabilitetsproblemer i nettet og behovet for ekstra høy dimensjonering av utstyr, slik at nettet kan forsyne topplasten. En lastprofil beskriver hvordan effektbehovet varierer over dagen for en type forbruker. For hushold er den lav store deler av natten, med en liten topp på morgenen før jobb når mange skal dusje, og med en større topp på ettermiddagen når de kommer hjem fra jobb, skal lage middag og vaske klær. Forbruket for en helg kjennetegnes ved et jevnt lavere forbruk om morgenen, og et høyere forbruk om kvelden. Figur 2.1 er bygget på bakgrunn av 75 eneboliger i fire forskjellige nettområder, og er temperaturkorrigert. Disse to lastprofilene er hentet fra Hanne Sæle ved Sintef, og de danner et godt grunnlag for vår videre analyse. Lastprofilen for næringsbygg må differensieres litt mer ettersom mange ulike bedrifter har ulik aktivitet. Typisk for kontorbygg er lavt forbruk om natten og større på dagen pga oppvarming på formiddagen og nedkjøling på ettermiddagen. Forbrukere av typen aluminiumsprodusent, vil typisk ha et konstant høyt forbruk gjennom hele døgnet. 2

6 Figur 2.1: Gjennomsnittlig, temperaturkorrigert lastprofil for en husholdning Alle disse aktørene vil ha noe å spare på en jevnere strømpris, og har lite å tape på et mer fordelt forbruk. For å utjevne lasten i hushold, vil et smartere strømforbruk hvor, eksempelvis vaskemaskiner kjøres og biler lades opp, bli utført om natten. Dette vil glatte ut lastprofilen litt, men man har fremdeles alle de øyeblikkelige behovene på ettermiddagen som ikke kan vente. For å jevne ut lastprofilen for nettet ytterligere, vil det være behov for energilagringskapasitet. Da kan man ta vare på energien fra når det er mye effekt på nettet, og bruke den når forbruket er høyere enn produksjonen. 2.3 Andre lignende prøveprosjekter Demo Steinkjer Demo Steinkjer er et nasjonalt pilotprosjekt som har til hensikt å gi et erfaringsgrunnlag for utbygging av AMS i Norge. Det er ønskelig å undersøke kundens forbruk, og utvikle gode løsninger på problemer som er knyttet opp mot utbygging og bruk av AMS. Erfaringer fra dette prosjektet vil være svært nyttig i denne oppgaven, da utjevning av last ved bruk av batterier vil avhenge av et velfungerende AMS-system. I likhet med denne problemstillingen er et av målene til Demo Steinkjer å utjevne last. Ved å gjøre kunden bevisst på sitt forbruk og gi dem tilgang til informasjon om hvordan strømprisene varierer over døgnet, er det håp om at effekttoppene vil bli redusert. I løpet av Demo Steinkjer prosjektet rapporterte deltakerne at de er fornøyde med utførelsen av prosjektet og til videre bruk av AMS. Fra kunden sitt perspektiv selger kraftselskap komfort, og ikke strøm. Kundene fikk den samme komforten som før, og dette var mye av grunnen til at kundene var fornøyde. [4] [5] Malvik I et pilotprosjektet som ble gjennomført i Malvik ble topplasten til forbrukerne redusert ved at kraftselskapet koblet ut varmtvannsberedere, varmekabler og andre strømkrevende apparater. I tillegg ble det gjort små enkle tiltak for at kunden aktivt kunne være med på å redusere lasten. Et eksempel på dette er at kraftselskapet leverte ut merkelapper med røde områder 3

7 som indikerer de tidene på døgnet hvor strømprisen er høyest. Resultatet av dette var at man fikk en jevnere last sammenlignet med andre lignende prosjekter. I likhet med Demo Steinkjer prosjektet kom kundene med positive tilbakemelding. [6] Demo Steinkjer og Pilot Malvik viser at de første stegene i retning av utjevning av last var vellykket, spesielt med tanke på positive tilbakemeldinger fra kundene. Dette gir inspirasjon til å utvikle nye løsninger, og muligens gjennomføre et lignende pilotprosjekt for bruk av batterier. 4

8 3 Energilagringsmedium For å vurdere hvilke metoder som kan være løsning i konseptet om nabolag på lag, er det essensielt å se på livsløpet til de ulike løsningene for å lagre og forbruke energi. Prosjektet setter følgende krav til energilagringen. Den må i første omgang være plasseringsvennlig. Løsningen må installeres på en effektiv måte. Energilagringen er døgnbasert, dvs. energien lagret vil bli utnyttet gjennom det kommende døgnet. Det er derfor ingen behov for langtidslagring av energien. Det er ønskelig at løsningen er så bærekraftig som mulig. Her under utvinning og produksjon av løsningen. Hva er den smarteste løsningen iforhold til miljøbelastningen. 3.1 Alternativer Valg av energilagringsmedium er viktig for å maksimere nytteverdien av systemet. Ved evaluering av disse alternativene ses det på virkningsgrad, miljømessige innvirkninger, lagringskapasitet, levetid, kapasitet, evne til å levere effekt og vedlikeholdskostnad. Hydrogen Bruken av hydrogen som en energibærer kan lønne seg der en vil unngå energitap over tid. Det er en bærekraftig løsning som krever mindre ressurser enn andre typer energilagring. I tillegg er energilagring i hydrogen en ren lagringsform, med lite miljømessige innvirkninger og ingen giftige stoffer som påvirker miljøet ved utslipp. En av ulempene ved bruk av hydrogen som energilagring gjenspeiler seg i energitapet ved produksjon og bruk av hydrogen. The actual power output of the fuel cell is taken as the potential available in the tank multiplied by the efficiency of the fuel cell, which is assumed to be a constant value of 0.5. [16] Siden prosjektet krever en energiprofil over 24 timer er ikke langtidslagring nødvendig. Plasseringsvennlighet er et viktig moment i forhold til nabolag. Dermed er ikke bruk av hydrogen brenselceller den beste løsningen på problemstillingen i prosjektet. Mekaniske løsninger Det finnes flere mekaniske alternativer for energilagring, for eksempel luftkomprimering, svinghjul og hydrostatiske varianter. Felles for disse er fordeler som liten miljøpåvirkning ved utvinning og avhending, lang levetid, og lite behov for vedlikehold. Ulempen er at de fleste av disse har lav virkningsgrad. I tillegg har de redusert evne til å levere mye effekt, og er lite plasseringsvennlige. Dette tilsier at disse alternativene ikke lønner seg. Gravity power module En mekanisk løsning som imidlertid vekker oppmerksomhet er et patent fra 2010 som beskriver et svært interessant konsept for å lagre energimengder. Prinsippet bygger på hydraulikk og beskriver en silo som er fylt med vann, og et betongstempel som presser vannet gjennom en turbin via et lukket kretsløp, som genererer strøm. Når energien skal lagres reverseres turbinen og pumper vannet tilbake i siloen og løfter betongstempelet som igjen bygger potensiell energi. Løsningen beskriver en virkningsgrad på 75-80%. Systemet har en levetid på minimum 30 år. Allikevel vil dette konseptet være vanskelig å plassere for i dette tilfellet. Siloene må være dype og brede for å kunne lagre de energimengdene som trengs. Og konseptet lønner seg mer for 5

9 store mengder energi lagret hos kraftselskaper og lignende. Batterier Batterier byr på høyere energitetthet og lavere energitap ved lagring av strøm, med en virkningsgrad på over 90%. I forhold til alternativene er de små og plasseringsvennlige. Negative egenskaper inkluderer høy pris, energitap over tid og begrenset levetid. I tillegg har batterier en stor innvirkning på miljøet både ved produksjon og avhending av brukte enheter. Med energilagring over et døgn vil ikke energitap over tid være problematisk, og ved å overta brukte bilbatterier vil man kunne få ned både pris og miljøpåvirkning. Energilagringsmediet som systemet baseres på blir dermed batteriet. 3.2 Batteriteknologi Fire av dagens mest populære batteriteknologier er NaS-, NiCd-, Litium-ion- og Blybatteri. De er alle godt utviklede teknologier, som har flere forskjellige bruksområder. For å finne den best mulige batteriteknologien til formålet lastutjevning, er det noen kriterier som er spesielt viktige å se på. I dette tilfellet må teknologien være tilpasset formålet både ved enkeltbatteri i husstander, og en felles batteribank for et helt nabolag. Siden lading og utlading vil være ujevn gjennom året, må batteriet kunne tåle å bli ladet og utladet uavhengig av status. NiCd Nikkel-kadmium-batterier er et godt alternativ til småskala lastutjevning. Energitettheten er stor, som er å foretrekke når det skal installeres på nabolagsnivå. Men det finnes også forskjellige ulemper med denne teknologien. Prisen er blant annet veldig høy(ref. [2]). Batteriet har høy selvutlading, i tillegg til at det består av giftige tungmetaller(ref. [11]). NiCd-batterier utelukkes derfor som et alternativ i denne sammenhengen. NaS Natrium-svovelbatterier har vært brukt mye til lastutjevning i stor skala(ref. [2]), og er en godt utviklet teknologi. Men temperaturen som kreves for at det skal operere er opp under 300 C. På nabolagsnivå er dette heller ikke å foretrekke. Litium-ion- vs. Blybatteri Både litium-ion- og blybatteri er gode alternativer til småskala lastutjevning. De er begge godt utviklede teknologier, men har litt forskjellige fordeler og ulemper. Engergitetthet Ved installasjon i husstander vil størrelsen på batteriet være en viktig faktor. Litium-ion-batteri har en betraktelig større energitetthet enn blybatteri. Litium-ion-batteriet har en kapasitet på 400 Wh per liter, mens blybatteriet ikke har mer enn 70 Wh på samme volum. Dette vil si at et 5 kwh-batteri vil ha et volum på 12 liter dersom man bruker litium-ion. For samme energimengden vil et blybatteri ta opp 70 liter(ref. [23]). Levetid Ved å se på levetiden til de to batteriene er det klare forskjeller. En avgjørende faktor er utladningsnivået, som er nivået batteriet kan lades ut til. Litium-ion-batterier har evnen til å lade seg helt ut, og likevel opprettholde kapasiteten rimelig bra. Men dersom utladningen begrenses til 80%, vil levetiden til batteriet øke betraktelig. For blybatteri er det vanlig å operere med 50% utladning. Det kreves dermed en større kapasitet fra blybatteriet, dersom 6

10 samme mengde energi skal leveres. I tillegg er blybatteri sensitiv i forhold til temperatur. Ved økt temperatur reduseres levetiden. Litium-ion-batteri er derimot ganske motstandsdyktig helt opp til 50 grader celsius. Figur 3.1: Levetid, Moderat klima (25 C), ref.[14] Som vist i figur 3.1, så reduseres kapasiteten til blybatteri drastisk etter 1000 utladninger, dersom utladnignsnivået settes til 50%. Litium-ion-batteriet har etter 2000 utladninger fremdeles en kapasitet på 80% av startkapasiteten, dersom utladningsnivået settes til 75%. For å oppnå omtrent samme prosentvise kapasitet som litium-ion-batteriet, må blybatteriet ha et utladningsnivå på 30%. Dette betyr at kapasiteten til blybatteriet må være 2,5 ganger så stor som for litium-ion. Figur 3.2: Levetid, Varmt klima (33 C), ref.[14] Ved å sammenligne de to batteritypene i et varmere klima, vises det i figur 3.2 at blybatterier levetid reduseres enda raskere enn for moderat klima. Litium-ion-batteriet holder seg derimot konstant når det gjelder levetid. Noe som er mer aktuelt for et batteri plassert i Trondheim, er kulde. Tilgjengelig kapasitet reduseres dersom temperaturen er under 20 grader. Igjen er det litium-ion-batteriet som tåler temperaturpåkjenningene best, som vist i figur 3.3 Ytelse For hurtig utladning vil kapasiteten til batteriet reduseres. Dette gjelder for begge teknologier, men for litium-ion-batteri er reduksjonen betraktelig mindre enn for blybatteri. Det vises i figur 3.4 at dersom utladningen skjer innen fem timer, så vil litium-ion-batteriet fremdeles beholde kapasiteten. Blybatteriet er, under samme forhold, nede på ca. 80% av startkapasiteten. Kostnad For de to forkjellige batteriteknologiene er det mange faktorer som gir en totalkostnad. Det vil være naturlig å se på en livstidskostnad, der begge batteriene opererer i en viss periode. 7

11 Figur 3.3: Kapasitet vs. Temperatur (Kulde), ref.[14] Figur 3.4: Kapasitet i forhold til utladningstid, ref.[14] I et eksempel, hvor både moderat og varmt klima blir vurdert, settes litium-ion og blybatteri opp mot hverandre. Totalkostnad per kilowattime regnes ut for et 100 kwh blybatteri, og et 62,5 kwh litium-ion-batteri. Utladningsnivåene settes henholdsvis til 50% og 80%. For moderat klima viser det seg at litiumbatteriet er 18% dyrere enn blybatteriet, mens for varmt klima er det 67,5% dyrere med blybatteri. Prisen per batteri er betraktelig lavere for blybatteri, men levetiden er igjen mye kortere. (ref. [14]) Valg av batteri Ved valg av batteri er det viktig å se på en fremtidig løsning. Løsningen skal holde i mange år, og det er derfor viktig å ikke bare tenke på hva som er mest lønnsomt i dag. Batteriteknologien er i stadig utvikling, og da først og fremst for litium-ion(ref. [17]). Det er spesielt prisen for det fysiske batteriet som trekker totalkostnaden opp. Men samtidig er levetiden veldig lang. Med 8

12 fremtidig satsing på denne batteriteknologien vil kostnadene kunne gå ned, og sannsynligvis være det mest økonomiske valget. 3.3 Nissan Leaf Nissan Leaf er verdens første 100 % elektriske nullutslippsbil produsert for massemarkedet, ref [19]. Den har en batterikapasitet på 24 kwh, og en effektstrømning på 3,3 kw. Full lading og utlading vil derfor ta ca: 24kWh = 7.3h = 7 timer og 20 minutter (3.1) 3.3kW Etter noen års bruk vil batteriet til bilen ikke lenger være i stand til å forsyne den med tilstrekkelig energi. Batteriet må da byttes ut. Men selv etter ti år vil kapasiteten være på 70 prosent av det den var i utgangspunktet. For å få mest mulig ut av batteriet, har blant annet ABB i samarbeid med forskjellige andre aktører vurdert muligheten for å bruke gamle Nissan Leaf-batterier som energilagringsenheter i nettet. Ett av bruksområdene som blir vurdert er lastutjevning, ref [3]. Batteriet som brukes er av typen litium-ion. Det består av 48 moduler, som igjen består av fire celler, ref [9]. I neste kapittel blir det utført simuleringer der Nissan Leaf-batterier blir brukt. 9

13 4 Modellering 4.1 Utgangspunkt for simuleringer Det vil i denne delen bli vurdert hvordan en batteriløsning kan integreres i et nabolag. Utgangspunktet er et fiktivt nabolag i Trondheim. Lastprofil for hverdags- og helgeforbruk har blitt gitt av Hanne Sæle fra SINTEF, og det er disse grafene som vil bli brukt videre i rapporten. Første utfordring er å vite hvor batteriet skal plasseres, og hvor mange husstander det skal kunne forsyne. Ett alternativ vil være å ha fellesbatteri for et helt nabolag. Alle husstandene trekker da effekt fra dette batteriet når det trengs. Dette kan fort blir uoversiktlig, og konfliktskapende. En annen mulighet vil være å plassere ett batteri i hver enkelt husstand. Kunden har da god oversikt over eget forbruk, og blir ikke påvirket av andres forbruk. I begge tilfellene må batteriet dimensjoneres slik at det ikke på noe som helst tidspunkt går tom for energi. I tillegg må effektflyten som kreves ikke overskride maksimalverdien som kan leveres fra batteriet. Dimensjoneringen bør derfor, ideelt sett, være tilpasset tiden på året hvor forbruket er på sitt høyeste. Men på grunn av begrenset tilgjengelig data, er det verdiene som har blitt gitt av SINTEF som brukes. Når det gjelder plassering av batteri i hver husstand vil det, med installert AMS, likevel kunne være mulig å dele energien med andre i nabolaget. Dette vil da være avhengig av godkjenningsavtaler kundene imellom. Simuleringen tar utgangspunkt i at alle husene har likt forbruk. Dette vil sannsynligvis ikke være et reelt tilfelle, men igjen er det mangel på forbruksverdier som begrenser simuleringen. I forskjellige nabolag vil det være forskjellig forbruk, og batteriet må derfor alltid tilpasses hvert enkelt tilfelle, dersom løsningen skal brukes i flere prosjekter. 4.2 Utvikling av simuleringsmodell For å finne ut om energilagring har ønsket effekt på samlet forbruk for nabolaget, og for å kvantifisere nødvendige størrelsesdimensjoner av lagringsenheten, ble det utviklet et simuleringsskript og en -funksjon som begge er gjengitt i sin helhet i Appendix A. Funksjonen tar imot data om lastprofildagen(se Tabell 4.1), casene husholdning vs nabolag og batterirelaterte parametre. Tid, [t] Hverdag, [kw] Helgedag, [kw] Tid, [t] Hverdag, [kw] Helgedag, [kw] Tabell 4.1: Temperaturkorrigerte lastprofildata fra Sintef for hverdager og helgedager Selve simuleringen tar utgangspunkt i lastprofilen for den aktuelle dagen og dimensjonerer denne ut ifra antall husholdninger det skal simuleres for. Batteriet trenger en referanseverdi for 10

14 å vite når det skal lade seg opp fra eller ut til systemet, og denne baseres på gjennomsnittsforbruket multiplisert med ønsket margin. Batterikapasiteten og oppladningsbegrensningen er inputdata til funksjonen, men batteristartnivået er definert som 10% av batterikapasiteten. Noen av disse verdiene kan man se i Tabell 4.2, og ble klargjort for i kapittel 3.3. Utregningen tar for seg differansen mellom batterireferansen og lastprofilen time for time. Ved positiv differanse lades batteriet opp frem til differansen blir negativ eller at batteriet er fullt. Ellers vil det lades ut frem til 10% eller differansen blir positiv igjen. Mengden oppog utladning tar også hensyn til ladebegrensningen til batteriet, og virkningsgraden til lagret energi i batteriet. For litium-ion-batterier kan dette være over 90%, så en tilnærming på 95% virkningsgrad inn og ut av batteriet er blitt gjort, og resulterer i total energivirkningsgrad for lagret energi på 90.25%. Det totale forbruket for systemet for den aktuelle timen tilsvarer lastprofilens forbruk pluss batteriets oppladningsmengde, evt minus utladningsmengden. På denne måten vil den totale belastningen fra det interne systemet sett utenfra være en vesentlig mer glattet kurve enn enn et øyeblikkelig forbruk ville gitt. Batteriets referanseverdi = Σ lastprofil (1 + margin % Batteriets ladebegrensning (LB) = 3300 #batteri [kw] Batterikapasitet = #batteri alderskoeffisient [kwh] Lastdifferanse (LD) = Batteriets referanseverdi lastprofil(i) [kw] Oppladning = minimum(ld, LB, FulltBatteri) [kw] Faktisk forbruk(i) = lastprofil(i) + Oppladning [kw] Batterinivaa(i) = Batterinivaa(i-1) + Oppladning [kwh] Tabell 4.2: Formler for verdiene til simuleringen 4.3 Resultater og grafer Én husstand For å se på muligheten for å installere en batterienhet i hver husstand, ble det først simulert for den originale lastprofilen. Det ble prøvd litt ulike verdier, blant annet fra formlene i Tabell 4.2, men bilbatteriets ladebegrensning og kapasitet var så mye høyere enn én enkelt husstand behøvde. Det faktiske forbruket for både hverdag og helgedag ble som i Figur 4.1(a). Ved å nedjustere kapasiteten fra 24 kwh til 5 kwh, ser man at det faktiske forbruket blir synlig lavere enn referanseverdien i det øyeblikket batterinivået når kapasitetsgrensen(se Figur 4.1(b)). Her har ikke batteriet mulighet til å ta unna den antatt ekstra effekten i nettet, og produksjonen i systemet må minskes. Ti husstander For å simulere ti husstander har den oppgitte lastprofilen blitt multiplisert med en faktor k = 10. Ladebegrensningen forblir på 3300 kw, som er en vanlig oppladningshastighet for elbiler, og en kapasitet på 24 kwh som tilsvarer et nytt lithiumionbatteri. Fra Figur 4.2 ser viser den rød kurvene i tidsperioden t [0, 5]h at selv om batteriet er langt nok unna full oppladning, klarer det ikke å ta opp hele lastdifferansen fordi denne overstiger ladebegrensningen. Ved å tenke at muligheten for hurtigladning er reell, ville dette uansett ført til at batteriet nådde sin kapasitet før lastdifferansen ble reversert. For både hverdag og helgedag intreffer dette med den nåværende ladekapasiteten, og ett enkelt batteri for ti husholdninger vil være for lite. 11

15 (a) Hverdag (b) Helgedag Figur 4.1: Simulering av ett batteri med lav kapasitet for én husstand (a) Hverdag (b) Helgedag Figur 4.2: Simulering av ett nytt batteri for ti husstander Ti husstander, to batterier Ettersom ett batteri ikke var nok, ville det være interessant å se for seg to batterier koblet i parallell i batterisentralen. Dette vil effektivt fordoble både ladebegrensningen og batterikapa- 12

16 siteten slik at det faktiske forbruket for det lokale systemet kan glattes ut mest mulig. Ettersom helgedagen har stort effektoverskudd på formiddagen og stort effektunderskudd på ettermiddagen, representerer slike dager den største utfordringen for batteriene. Systemets respons på hverdager for de ulike batterikonfigurasjonene kan studeres i mer detalj i Appendix B. I figur 4.3(a) kan man se at to batteriers ladebegrensning er nesten nok til å ta unna effektoverskuddet i t [2, 4]h, men kapasiteten er fortsatt en begrensende faktor ved t = 9h. I tillegg er dette to nye batterier, og en slik kostnad er det usikkert hvem som skal bære. Ti husstander, to gamle batterier Ettersom bilbatteriene må kasseres når de har 80% av ny kapasitet, vil det være rimelig å simulere med kapasitet på 80% av dette igjen hvis de har vært i bruk i systemet en stund. Dette tilsvarer en kapasitet på 64% av det et nytt batteri har, altså kwh for to batterier. Det er en selvfølge at enda mindre kapasitet, som var hovedutfordringen i forrige scenario vist i Figur 4.3(a), ikke forbedrer energilagringssystemet. Fra Figur 4.3(b) er det tydelig at batteriet når sin kapasitet lenge før effektoverskuddet skifter til et -underskudd, og det faktiske forbruket får betydelige daler og topper ved t = 6h og t = 20h. (a) Simulering av to nye batterier (b) Simulering av to gamle batterier Figur 4.3: Simulering for ti husstander Ti husstander, tre gamle batterier Ved å koble enda et brukt batteri parallelt i batterisentralen vil responsen endres til det som er vist i Figur 4.4, etter at batteriene har vært en del av systemet i en del år. Her er ikke lenger ladebegrensningen et problem, men fremdeles setter den totale batterikapasiteten et tak på for mye av effektoverskuddet fra systemet som kan trekkes inn i batteriene. 13

17 Figur 4.4: Simulering av tre gamle batterier for ti husstander 4.4 Slutninger fra simuleringene Det er ikke realistisk å tenke at batteriene til enhver tid skal peakshave lastprofilen. Marginen må i så tilfelle være større og lastprofildataene må justeres til å stemme for vinteren, og dermed må det kobles inn fler enn tre batterier. Dette vil antageligvis medføre for høye investeringskostnader uavhengig av hvilken part av kraftsystemet man antar skal bære kostnadene. En mer intelligent regulator for batteriene kan tenkes å ta i betraktning forventet lastprofil basert på tidligere statistikk. I tillegg kan den kanskje heller fordele dalen som kan ses på Figur 4.4 i tidsrommet t [6, 10]h utover tidsrommet t [23, 10]h, og dermed la faktisk forbruk resultere i en grunnere dal enn det som er tilfellet nå. En slik justering vil være verdifull for de store kraftverkene som har virkningsgrad av brenselet basert på effekten de leverer, og kan være tilfredsstillende peakshaving for et realistisk tilfelle. Et annet aspekt verdt å merke seg er hvordan lastprofilen vil endre seg om alle de ti husstan- 14

18 dene skulle hatt hver sin elbil. Ettermiddagstoppen ville blitt veldig mye høyere idag om de ikke har en smart laderegulator, og dette ville ført til vesentlig flere batterier i batterisentralen for å ha kapasitet til å fremdeles peakshave lastprofilen. En nærmere undersøkelse av integrering av billading vil være nødvendig for å finne den mest optimale løsningen, men ettersom dette er litt på siden av denne problemstillingen vil dette ikke bli gransket nærmere her. 15

19 5 Utfordringer 5.1 AMS og kommunikasjon Som et ledd i en europeisk innføring av AMS-systemer har EU-organisasjonene CEN (European Committee for Standardization), CENELEC (European Commitee for Electrotechnical Standardization) og ETSI (European Telecommunications Standards Institute) kommet frem til noen standarder for AMS-funksjonalitet. Basert på disse har NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) utarbeidet egne forskrifter. I disse forskriftene er det ikke spesifisert hva slags kommunikasjonsprotokoller som skal benyttes. Det presiseres [1]: Måleverdiene, jf. 4-3, tredje ledd, skal vederlagsfritt gjøres tilgjengelig for sluttbrukeren via Internett. Nettselskapet skal via Internett presentere informasjon om forbruk i det enkelte målepunkt. Informasjonen skal presenteres på en slik måte at det er mulig å sammenligne forbruket, priser og kostnader over tid. Leverandører av energitjenester, herunder kraftleverandører skal ved fullmakt fra kunden vederlagsfritt få tilgang til måleverdiene fra nettselskapet på standardisert format. Det er altså ikke fastsatt noen standarder for kommunikasjon mellom AMS og nettselskap. I en høringsuttalelse fra NVE kommer det frem at grunnet teknologiutvikling vil de ikke låse systemet fast til en spesifikk teknologi, men antar heller at nettselskapene vil samarbeide om en standard kommunikasjonsløsning etterhvert som systemene utvikles. Det er allikevel nevnt en del mulige løsninger, som kan benyttes så lenge de tilfredsstiller en del sikkerhestkrav spesifisert av NVE [13]. Som vist i figur 5.1 er både Internett, GSM, radio og PLC (Power Line Communication) vurdert som mulige kommunikasjonssystemer mellom AMS og nettselskapet. 16

20 Figur 5.1: Skisse av AMS-infrastruktur. SINTEF

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Slik kan Norge gjøre en forskjell

Slik kan Norge gjøre en forskjell Rapport nr. 04/2015 Slik kan Norge gjøre en forskjell 16 tekster om norske bidrag i den globale klimakampen 2 Slik kan Norge gjøre en forskjell 3 Slik kan Norge gjøre en forskjell REDAKSJON: Anders Bjartnes

Detaljer

Batteridrift av ferger

Batteridrift av ferger Batteridrift av ferger ZERO-RAPPORT november 2010 Olav Andreas Opdal Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON:

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: RAPPORT 04/2011 NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland Rapporten er skrevet av SSB på bestilling fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre

Detaljer