PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING"

Transkript

1 ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER STANGE/DRONNINGA LANDSKAP)

2

3 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING September 2013 OPPDRAGSNR. A031710/ UTGIVELSESDATO OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON: Monica Nedrebø Nesse OPPDRAGSANSV. I COWI: Svein Ole Åstebøl UTARBEIDET Svein Ole Åstebøl, Simona Robba, Gunnar Stenvik, Hans Vebjørn Kristoffersen, Stein Broch Olsen KONTROLLERT Hans Vebjørn Kristoffersen, Sverre Finnvik GODKJENT Stein Broch Olsen

4

5 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 5 FORORD Foreliggende veileder er initiert av Jæren Vannområde. Med befolkningsvekst og et endret klima forventes økt belastning på vassdragene samtidig som det er behov for å bedre dagens tilstand i vassdragene. Det er et mål å fremme bruken av lokale overvannsløsninger for å redusere avrenningen og forurensningstilførselen fra urbane områder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for planlegging av lokale overvannstiltak i ny og eksisterende bebyggelse. Utarbeidelsen av veilederen er basert på oppdatert kunnskap om overvann, eksempler fra en rekke konkrete overvannsprosjekter samt fra befaringer til et stort antall anlegg i innog utland. En referansegruppe har fulgt prosjektet og har gitt konstruktive bidrag og kommentarer til arbeidet underveis. Referansegruppen har bestått av: - Signe Kvandal, Sandnes kommune - Kirsten Vike, Sandnes kommune - Eirik Sør-Reime, Hå kommune - Frank Bjørnø, Klepp kommune - Elin Valand, Jæren Vannområde - Monica Nedrebø Nesse, Jæren Vannområde/Sandnes kommune Prosjektet er finansiert med statlige midler gjennom Miljødirektoratet (tidl. KLIF). Prosjektansvarlig i Jæren Vannområde har vært Monica Nedrebø Nesse. Veilederen er utarbeidet av COWI v/svein Ole Åstebøl, Simona Robba, Gunnar Stenvik, Hans Vebjørn Kristoffersen og Stein Broch Olsen. Prosjektansvarlig i COWI har vært Svein Ole Åstebøl. Eksemplene i veilederen er hentet fra Norge, Sverige, Danmark, Island, Tyskland og USA. Eksemplene er med få unntak befart av COWI. Alle foto er tatt av COWI unntatt der fotograf er navngitt.

6 6 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING INNHOLD 1 Hvorfor veilederen - bakgrunn og formål 8 2 Hvordan bruke veilederen 9 3 Urban utvikling - utfordringer og behov for lokal overvannshåndtering Mål Utfordringer og behov Hydrologisk grunnlag for Jæren Forurensninger i overvann Eksisterende og nye områder 15 4 Overvann i arealplanleggingen Overordnet plannivå Regional plan / interkommunalt plansamarbeid Kommuneplan / kommunedelplan Reguleringsplaner Byggesak Andre virkemidler i planleggingen Miljøoppfølgingsprogram Blågrønn faktor (BGF) 20 5 Lokal overvannshåndtering på Jæren karakteristiske forhold 21 6 Løsninger for lokal overvannshåndtering Overvann i ulike typeområder Bebyggelse Vassdrag, overvannshåndtering og bebyggelse Sikkerhet vann og barn Næringsområde Vei, gate og parkering Eksisterende bebyggelse 40 7 Funksjonskrav til åpne overvannsløsninger Estetikk og landskap Vannkvalitet og vannbehandling 44

7 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING Drift 44 8 Litteratur 46 Vedlegg: Temablad om overvannsløsninger 48

8 8 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 1 Hvorfor veilederen - bakgrunn og formål Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Jærregionen fremover. Dette medfører nye utbyggingsområder og tilhørende økt overvannsbelastning på ledningsanlegg og vassdrag. Jæren vannområde har arbeidet aktivt for å få kommunene til å innføre tiltak som reduserer avrenningen og forurensningen til vassdrag fra utbyggingsområder og industrianlegg. Formålet med veiledningen er å imøtekomme behovet for informasjon om gode lokale overvannsløsninger som bidrar til redusert avrenning og forurensning til vassdragene. Veilederen skal dekke områder med og uten naturlige muligheter for infiltrasjon av overvann i grunnen. Løsningene skal være robuste i forhold til forventede klimaendringer som økt nedbørintensitet og -mengde. I veilederen er det lagt mest vekt på åpne overvannsløsninger. Veilederen omhandler kun avrenning fra urbane områder. Utfordringen er å få til gode løsninger i nye utbyggingsområder, men det er også behov for overvannstiltak i eksisterende bebyggelse dersom mål om god tilstand i vannforekomstene skal oppnås. I forvaltningsplanen for Figgjovassdraget er krav om lokal overvannshåndtering tatt inn som viktige tiltak. Mange kommuner på Jæren har tatt inn bestemmelser om lokal overvannshåndtering i sine kommuneplaner. Målsetningen er at veilederen skal motivere til og påskynde planleggingen av lokale overvannsløsninger i nye og eksisterende urbane områder. Målgruppen for veilederen er kommunal forvaltning, utbyggere og rådgivere.

9 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 9 2 Hvordan bruke veilederen Veilederen har et 3- delt innhold: Overvann i planleggingen Overvannshåndtering i ulike typeområder Temablad med beskrivelse av de enkelte overvannsløsninger med vekt på oppbygging, funksjon, dimensjonering og drift. Veilederen er praktisk rettet med omtale av ulike løsninger samt viktige forutsetninger for å lykkes med lokal overvannshåndtering. Veilederen går ikke ned i tekniske detaljer for løsningene. Utformingen av løsningene presenteres som prinsippskisser og med fotoeksempler. Veilederen omfatter ikke tiltak på eksisterende ledningsanlegg som sanering av anlegg, kapasitetsøkning etc. Veilederen omtaler heller ikke kommersielle produkter.

10 10 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 3 Urban utvikling - utfordringer og behov for lokal overvannshåndtering 3.1 Mål Følgende 3 hovedmål legges til grunn for håndtering av overvann i bebygde områder: Forebygge skader Overvannet skal håndteres slik at sikkerhet for liv, helse og miljø ivaretas. Forurensning av vannforekomster skal reduseres. Utnytte overvann som ressurs Overvannet skal utnyttes som positivt landskapselement i bymiljøet og for bruk til rekreasjonsformål. Styrke biologisk mangfold i bymiljøet Gjennom infiltrasjon, bruk av åpne vannveier og dammer skal det biologiske mangfoldet fremmes. 3.2 Utfordringer og behov Bymessig utbygging vil generelt påvirke avrenningen og vannets kretsløp på følgende måte: En høy andel av nedbøren renner av på overflaten grunnet store arealer med harde flater. Overflateavrenningen skjer raskere og med høyere intensitet og dette gir større vannmengder på kortere tid sammenlignet med avrenning fra naturlig terreng. Flomstørrelsen øker betydelig sammenlignet med avrenning fra naturlige områder (fig. 1-3). Regnvannet fjernes fra menneskene og miljøet ved at vannet tradisjonelt har vært ført til ledningsanlegg Avrenningen til vassdrag reduseres i tørrværsperioder pga. redusert andel infiltrasjon og raskere drenering av utbyggingsområdene (magasineringen av vann i grunnen reduseres etter utbygging) Avrenningen fra harde flater især trafikkerte arealer, inneholder forurensninger som havner i vassdraget

11 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 11 Figur 1. Relative forskjeller i avrenningsintensitet for ulike typeområder. Figur 2. Fordelingen av nedbør på ulike vannstrømmer i bymessige områder (veiledende prosenttall for tradisjonell overvannshåndtering).

12 12 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING Figur 3. Illustrasjon av behovet for å fordrøye (magasinere) avrenningen fra et urbant område for å oppfylle kravet til maksimalt påslipp til kommunalt anlegg eller til vassdrag. Figuren viser fordrøyningsbehovet for en gitt nedbørepisode. Fordrøyningsbehovet kan dekkes ved å lagre vann i et konstruert magasin (åpen dam, lukket magasin etc.) og ved infiltrasjon i grunnen. Løsningen på de nevnte utfordringer ligger i å håndtere overvannet lokalt dvs. gjennom magasinering, infiltrasjonsløsninger etc. slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. Begrepet «åpen overvannshåndtering» er brukt om en rekke metoder for håndtering av overvannet lokalt basert på løsninger som etterligner naturens egen måte å ta hånd om overvannet på som for eksempel infiltrasjon, fordrøyning på oversvømmelsesflater (grønne arealer), i dammer eller våtmarker. Anleggene kjennetegnes ved at overvannet til forskjell fra bortledning i lukkede systemer, er synlig. Anleggene har ved riktig dimensjonering og utforming gode forutsetninger for å holde tilbake forurensninger i overvannet. Relatert til figur 2 ovenfor innebærer lokal overvannshåndtering at man ønsker å overføre mest mulig av overvannsavrenningen til magasinering på overflaten og infiltrasjon. I praksis innebærer dette at tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet reduseres eller unngås helt. Hvorfor lokal overvannshåndtering: Reduserer flombelastningen til vassdrag (utjevner tilrenningen fra urbane områder) Reduserer forurensningstilførselen til vassdrag Frigjøre kapasitet i eksisterende ledningsnett Reduserer tilrenningen til renseanlegg fra områder med fellessystem

13 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 13 Flom: Lokale overvannsløsninger vil ofte være koblet sammen med et lukket overvannsanlegg (ledningsanlegg) til en helthetlig overvannsløsning for et gitt område. Verken de lokale løsningene eller ledningsanleggene vil ha kapasitet til å håndtere ekstreme regnepisoder. I slike tilfelle må overskytende flomavrenning ledes til vassdrag i trygge flomveier på overflaten. Planleggingen av flomveier må inngå som en integrert del av overvannsplanleggingen i utbyggingsområder. Hvilke verdier representerer lokale åpne løsninger: Utnytter regnet som ressurs for planter og mennesker (lokalmiljøet) Økt biologisk mangfold og muligheter for liv og rekreasjon Vann i byområder gir liv, trivsel og rekreasjon. Belastningen på vassdrag og risikoen for flomskader reduseres Erfaringsmessig er ikke kostnaden for anlegg og drift av lokale overvannsløsninger høyere enn for tradisjonelle løsninger. Med lokale åpne løsninger oppnås tilleggsverdier som rekreasjon og økt biologisk mangfold. God lokal overvannshåndtering reduserer belastningen på vassdrag. Foto av Høylandsåna og utbyggingsområde v/brattebø gård i Sandnes. Oppgradering av elva har bidratt til et estetisk og attraktivt utemiljø (foto: Elin Valand). Strategi: Målsetningen er å fremme et godt bo- og bymiljø. Dette fordrer samarbeid på tvers av fagområdene arealplanlegging, landskapsforming, miljø og VA-teknikk. Vannplanleggingen må inngå i tidlig fase i planleggingen av nye utbyggingsområder. Regnvannet betraktes som en ressurs som ikke skal skjules eller gjøres til et problem, men kan utnyttes som en kvalitet i byen. Suksess oppnås gjennom kommunikasjon, involvering og dialog med borgerne som skaper aksept og ansvar for overvannsanleggene. Et viktig element i strategien er å utprøve nye løsninger og endog ta noen sjanser.

14 14 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING Nøkkelen til suksess er forsinkelse i avrenningen basert på magasinering og infiltrasjon. Der de naturgitte infiltrasjonsforholdene er dårlige, kan man bygge kunstige infiltrasjonsløsninger eller alternativt at man skaper magasineringsvolum på overflaten enten som permanente eller temporære vannspeil. Har man gode infiltrasjonsforhold, men ønsker å beskytte grunnvann i forhold til f.eks. drikkevannsinteresse må man sørge for god rensing av overvannet før infiltrasjon alternativt at overvannsløsningen isoleres mot grunnen med membran eller tette masser. Jo større del av overvannet som håndteres (forsinkes/infiltreres) lokalt dess mindre blir belastningen på overvanns- og avløpssystemet sentralt. Lokale overvannsløsninger må planlegges og utformes i sammenheng med lukkede anlegg, flomveier på overflaten og vassdrag. 3.3 Hydrologisk grunnlag for Jæren Hydrologisk grunnlag finnes i Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg på Jæren (2012); Vedlegg 9 «Overvannshåndtering». 3.4 Forurensninger i overvann I urbane områder tilføres overvannet en rekke ulike forurensninger som partikler, næringssalter, miljøgifter og veisalt. Stoffenes forekomst har en rekke kilder deriblant atmosfærisk nedfall, slitasje og eksosutslipp fra trafikken, materialbruk i biler, overflatedekker, bygningsmasse (maling, bygningsmaterialer) og drift av veinettet. Forurensningsmengden i overvannet vil være avhengig av andelen tette flater som er bestemt av befolkningstetthet, trafikkmengde etc. Det er således stor forskjell i forurensningsgrad i takvann sammenlignet med veivann fra en høytrafikkert vei. Takvann betraktes som «rent», mens veivannet er forurenset (høy forurensningsgrad ved høy trafikktetthet). Av Miljødirektoratets prioriterte miljøgifter er det dokumentert forekomst av i alt 20 organiske miljøgifter og 6 tungmetaller i overvann (Åstebøl et. al, 2012). Tett by (sentrumsområder/høy andel tette flater) og veier med høy trafikkmengde har de høyeste konsentrasjonene av forurensningsstoffer. Krav til rensing av overvann avhenger av resipientens sårbarhet, utslippets omfang og de vannkvalitetsmål som gjelder for resipienten.

15 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 15 Statens vegvesen har angitt generelle anbefalinger for rensing av veivann i håndbok 017 (Veg- og gateutforming): ÅDT < 8 000: Normalt ikke behov for rensing ÅDT : Ofte behov for rensing ved små og sårbare resipienter og ved viktige gyteplasser for fisk ÅDT : Normalt behov for rensing (unntak krever undersøkelser og god dokumentasjon) ÅDT > : Trenger vanligvis rensing Basseng for rensing av veivann fra E39/Rv44 i Sandnes. Rensing av overvann i lokale løsninger oppnås gjennom to hovedprosesser: Sedimentasjon av partikkelbundne forurensninger i dammer Filtrering, binding og nedbrytning av forurensninger i jord/filtermasser Renseprosessene kan forbedres ved ulike videregående rensemetoder slik som mekanisk filtrering, sandfiltrering, sorpsjonsfilter og felling. De fleste lokale overvannsløsninger har med noen unntak gode forutsetninger for tilbakeholdelse av forurensninger. 3.5 Eksisterende og nye områder Eksisterende og nye områder har ulike muligheter for lokale overvannstiltak. I nye områder kan optimalisering av arealbruk, landskapsutforming og VA-tekniske løsninger skape gode forutsetninger for overvannsløsninger tilpasset de lokale forholdene. I eksisterende områder er hovedstrukturen i overvannssystemet gitt og dette begrenser utvalget av løsninger. Tiltakene må rettes mot kilden før vannet havnet i ledningssystemet f.eks. frakobling av takvann fra ledningsnettet eller ved utløpet før vassdrag f.eks etablering av sentrale overvanns- eller filterbassenger. Ledningsanlegg ligger ofte på 2-3 m dybde. Skal ledningsanlegg tilknyttes åpen bassengløsning, forutsetter dette at terrengforholdene gjør det mulig å hente overvannet opp i dagen. Eksempler er vist i kap. 6.5.

16 16 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 4 Overvann i arealplanleggingen Overvann (og vassdrag) berører en rekke viktige tema i arealplanleggingen: Terreng- og landskapsutforming inkl. bekker med kantsoner Infrastruktur og opparbeidelse av byggegrunn (veier, ledningsanlegg, dreneringstiltak) Vannføring og vannkvalitet i vassdrag Fordrøying av overvann Flomveier Biologisk mangfold/biotoper Verneområder Klimatilpasning Gjennomføring av ønskede overvannstiltak kan og bør sikres gjennom Plan- og bygningsloven (PBL). Gjennom PBL kan politiske mål gis en formell forankring, og det kan gis juridisk bindende føringer for overvannshåndtering så vel på et strategisk/overordnet nivå som på detaljnivå. Det er nødvendig at overvannshåndteringen blir ivaretatt gjennom hele planog byggesakshierarkiet, fra overordnet plan via reguleringsplaner til byggesak. 4.1 Overordnet plannivå Regional plan / interkommunalt plansamarbeid Nedbørfelt/vannsystemer strekker seg ofte over kommunegrenser. Det kan da være nødvendig med en samordnet plan- og tiltaksstrategi for å nå felles mål. Forebyggende arbeid i et vassdrag/nedbørfelt med målsetting om å redusere fare for flom og flomskader er et aktuelt eksempel i denne sammenhengen. Utarbeidelse av en temaplan på regionalt eller interkommunalt nivå iht. PBL kan være hensiktsmessig i slike tilfeller. Regional plan: Regional plan utarbeides av regional planmyndighet (fylkeskommunen). Regionale planer skal ha et langsiktig perspektiv og skal alltid ha et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Regionale planer er rettslig bindende for kommunale planer. Interkommunal plan: Interkommunal plan kan utarbeides av to eller flere kommuner når det er hensiktsmessig å samordne planlegging over kommunegrenser. Interkommunal plan kan omfatte alle

17 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 17 plantyper, og utarbeides etter de samme regler som ordinære kommunale planer. Hver kommune treffer planvedtak for sitt område Kommuneplan / kommunedelplan I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig å forankre håndteringen av overvann på et kommunalt nivå. For å sikre en helhetlig og framtidsrettet utvikling av overvannssystemet i kommunen, er det viktig at målsetting og hovedprinsipper for overvannshåndtering fastsettes på et overordnet plannivå, dvs. gjennom forankring i kommuneplan eller kommunedelplan. Kommuneplan: I kommuneplanens samfunnsdel kan det bl.a. gis retningslinjer for håndtering av miljømessige utfordringer, herunder utfordringer knyttet til overvann. Slike retningslinjer vil være viktige som politisk forankring av kommunens mer konkrete arbeide med overvannshåndtering på lavere plannivå og i byggesak. I kommuneplanens arealdel kan det fastlegges hensynssoner, det vil si områder der det skal tas spesielle hensyn, f. eks. med tanke på flomfare/miljøulempe og/eller områder med påbud om nærmere angitte infrastrukturløsninger for bl.a. vann/overvann. Det kan gis generelle bestemmelser og retningslinjer til slike hensynssoner som bl.a. angir nærmere hvilke hensyn som skal tas ifm. arealbruk. Arealdelen kan også båndlegge områder som grøntstruktur, herunder områder langs elver og vassdrag. Kommunedelplan: Som et alternativ eller supplement til kommuneplanen kan det være hensiktsmessig å utarbeide en egen tematisk kommunedelplan for overvann/vassdrag. En kommunedelplan vil tydeliggjøre det aktuelle temaet, og gir gjerne anledning til en grundigere faglig utredning enn tilfellet vil være innenfor rammen av et bredt anlagt kommuneplanarbeid. En tematisk kommunedelplan skal ha en handlingsdel som skal revideres årlig og som skal angi hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. En kommunedelplan legger dermed sterke føringer mht. handling/gjennomføring. En kommunedelplan for overvann/vassdrag bør samordnes med (evt. slås sammen med) kommunedelplan for grøntstrukturen dersom slik plan skal utarbeides. Miljøteknisk hovedplan for overvannshåndtering: Som grunnlag for kommune-/kommunedelplanens fastsettelse av overordnete hovedprinsipper og strategier for overvann, bør kommunen utarbeide en miljøteknisk hovedplan for overvann. Dvs. en overordnet plan som beskriver de store systemene og hovedprinsipper for håndtering av overvann i et nærmere definert område: Utredning/dokumentasjon av dagens tilstand samt utviklingstrekk mht. overvann

18 18 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING Definere mål på kort og lang sikt Beskrive årsaks- og virkningsforhold og foreslå strategiske hovedprinsipper/ -tiltak som er nødvendige for å oppnå de mål som er satt Beskrive prinsipper for overvannshåndtering i nye utbyggingsområder Forslag til handlingsprogram Kommuneplaner/kommunedelplaner bør gi bindende føringer for etterfølgende reguleringsplaner og byggeprosjekter, basert på anbefalte system og prinsippløsninger i overordnet miljøteknisk hovedplan. 4.2 Reguleringsplaner All vassdrags- og overvannsrelatert arealbruk må fremgå av reguleringsplan sammen med øvrig arealbruk. Dette omfatter bl.a. bekkedrag med grøntsoner, våtmarksområder, arealer til overflatebasert overvannshåndtering (infiltrasjonsområder, dammer, flomveier etc.). PBL skiller mellom to typer reguleringsplaner: Områderegulering Detaljregulering Områderegulering: Områdeplaner er i utgangspunktet kommunens egen reguleringsplan som brukes der det er stilt krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller der kommunen finner at det er behov for en mer detaljert områdevis avklaring av arealbruk, teknisk infrastruktur, vernehensyn m.v. Plantypen benyttes gjerne i forbindelse med utvikling av større nye utbyggingsområder fastlagt i kommuneplanen. I slike sammenhenger bør det utarbeides en overvannsplan for hele utbyggingsområdet i forkant av eller i tidlig fase av reguleringsplanarbeidet. Overvannsplanen bør fastlegge konkrete hovedløsninger for overvannsystemet innenfor planområdet som gis formell forankring gjennom reguleringsbestemmelsene. Reguleringsbestemmelser til en områderegulering kan stille krav om etterfølgende detaljregulering av delområder og at det i den forbindelse skal redegjøres mer detaljert for overvannshåndtering. Detaljregulering: Detaljert reguleringsplan utarbeides ifm. konkrete byggeprosjekter, og skiller seg fra områdeplanen ved at utforming og tekniske løsninger i større grad er fastsatt i planen. Dette gir også anledning til å stille mer konkrete krav til løsninger for overvannshåndtering, både gjennom plankart og reguleringsbestemmelser. En detaljert reguleringsplan kan f.eks. gi juridisk bindende føringer vedrørende:

19 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 19 Hovedprinsippene for håndtering av overvann og drensvann innenfor planområdet (dersom disse ikke allerede er fastlagt på kommuneplannivå eller i områderegulering). Utslipp, fordrøyning, infiltrasjon i boligfelt og grøntkorridorer. Spesifiserte overvannstiltak på privat og offentlig grunn. Krav til terrengforming og -høyder mhp. fremføring av overvann, flomveier, VAnett og veger. Utformingsprinsipper for overvannsanleggene; renner, kanaler, bekker, infiltrasjonsområder, dammer, flomveier etc. Krav til drenering og grunnarbeider. Krav om fordrøying av regnvann fra tak og tette markflater. Krav til utomhusanlegg der det er relevant av hensyn til vassdrag og overvannshåndtering. Illustrasjonsplan/utomhusplan: I forbindelse med planer på reguleringsnivå bør det utarbeides illustrasjonsplan som viser hovedtrekk mht. terrenginngrep (nytt og gammelt terreng), opparbeidelse av byggeområder, infrastrukturanlegg i grunnen, overvannsløsninger og vannveier. I reguleringsbestemmelsene kan det stilles krav om at det i forbindelse med etterfølgende byggesak skal utarbeides detaljert utomhusplan for godkjenning, og at denne også skal redegjøre detaljert for håndtering av overvann (terrengendringer, høyder, teknisk løsning for overvannssystem m.v.). Reguleringsbestemmelser er et effektivt virkemiddel for å sikre at overvannstiltak i det enkelte byggeprosjekt blir gjennomført iht. en helhetlig strategi i kommunen, og det er derfor helt avgjørende at disse får et innhold som er i samsvar med strategier vedtatt i overordnet plan. 4.3 Byggesak Byggesaker skal behandles med utgangspunkt i de føringene som er gitt i vedtatt reguleringsplan for det aktuelle området, noe som understreker viktigheten av at overvannsproblematikken håndteres målrettet og konsekvent i kommunens planprosesser (kommuneplan- og reguleringsplannivå). Ved 2-trinns byggesøknader må det påses at føringer gitt i reguleringsplan følges opp og konkretiseres som vilkår for rammetillatelser.

20 20 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING Dersom det i reguleringsplanen er stilt krav om detaljert utomhusplan, må det påses at denne er i samsvar med og bygger opp om vedtatte planer og strategier for overvannshåndtering i kommunen. Gjennomføring av overvannstiltak skjer etter godkjent byggesøknad, og det er derfor viktig at byggetillatelse gis på vilkår av at de føringer som er hjemlet i godkjent arealplan følges. 4.4 Andre virkemidler i planleggingen Miljøoppfølgingsprogram Ifm. de ulike planfasene kan det som et supplement til de formelle plandokumentene og vedtakene utarbeides et miljøoppfølgingsprogram som konkretiserer og utdyper miljømål for ulike temaer, deriblant overvann og vassdrag. Slike dokumenter kan sikre at ansvarsforhold rundt dokumentasjon etc. avklares for ulike faser i planlegging, gjennomføring og drift. I miljøprogrammet bør det avklares hvilke temaer som skal inngå i detaljerte miljøoppfølgingsplaner for de ulike fasene. Aktuelle temaer kan være ytre miljø, landskap/utomhusanlegg, infrastruktur, materialbruk. Her vil hensynet til overvannshåndtering og vassdrag inngå i ulike temaer Blågrønn faktor (BGF) Blågrønn faktor er et verktøy som skal bidra til å skape generell kvalitetsheving i uterom med tanke på god lokal overvannshåndtering, vegetasjonsbruk og biologisk mangfold. Verktøyet skal sikre kvaliteter ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og permeable flater. BGF fungerer som et tillegg til den juridiske sikringen av blågrønn struktur i arealplaner etter PBL og vern av natur etter naturmangfoldsloven. Hovedformål med BGF er å sikre lokal blågrønn infrastruktur og bygningsintegrert grøntstruktur i utbyggingsprosjekter. En veileder for BGF i byggesaksbehandlingen er utviklet av Fremtidens byer/miljøverndepartementet (ref.: Dronninga Landskap/COWI/C. F. Møller, 2013).

21 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 21 5 Lokal overvannshåndtering på Jæren karakteristiske forhold Nedenfor omtales noen karakteristiske forhold for Jæren som påvirker utnyttelsen, funksjonen og utformingen av lokale overvannstiltak. Store variasjoner i jordbunnsforhold fra områder med godt drenert grunn og til områder med tette jordmasser (leire) eller fjellgrunn. Tilsvarende store variasjoner i grunnvannsnivå. Mildt klima med lang vekstsesong er gunstig for bruken og funksjonen til lokale overvannstiltak En del eksisterende bebyggelse på flate arealer har tidvis problemer med avvanningen pga høy vannstand/flom i kanaler. Vann på overflaten: vannmettet jord ved langvarig regn og ved varierende frost og regn på vinteren kombinert med tele (regn på frossen mark) I noen områder utnyttes grunnvannskilder til vannforsyning (Hå kommune). Her er det særlig behov for å beskytte grunnvannet mot forurensning. Det er registrert en økning i regnintensiteten på ca 20 % jfr. oppdaterte intensitetskurver fra 2010 i VA-normen, vedlegg 9. Omfattende landbruksdrift og stort utbyggingspress (press på arealer til urbane formål). Hustomter/sidearealer langs veier etc er små. Generelt vanskelig med tilgjengelige arealer til LOD (strenge krav til arealbruk). Muligheter ligger bl.a. i sambruk med annen arealbruk f.eks. idrettsanlegg, grøntstruktur. Det er store utfordringer med overvannsutslipp til vassdrag og kystområder (Gandsfjorden/Hafrsfjord) fra nye utbygginger i forhold til flom og forurensningsbelastning.

22 22 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 6 Løsninger for lokal overvannshåndtering 6.1 Overvann i ulike typeområder I det etterfølgende gjennomgås lokale overvannstiltak i ulike typeområder. Typeområdene er valgt ut fra at de har særtrekk som betinger ulike typer LOD-tiltak. Mange LOD-tiltak vil derimot være egnet for flere typeområder og vil således gå igjen i beskrivelsen. Dessuten vil kombinasjon av kjente tiltak være en viktig del av planlegging for å oppnå optimale løsninger tilpasset den stedlige situasjonen. Typeområdene er: Bebyggelse Næringsområder Vei, gate og parkering Det er utarbeidet faktaark for de enkelte overvannsløsningene i vedlegg. 6.2 Bebyggelse Å ta hånd om regnet der det faller er den grunnleggende filosofien for lokal overvannshåndtering. Dette innebærer tiltak på både privat og offentlig grunn nær bebyggelse og øvrige tette flater som veier, parkering etc. I bebyggelse er følgende lokale overvannstiltak aktuelle (fig. 4-14): A. Grønne tak B. Infiltrasjon av takvann på grønne arealer C. Infiltrasjonssone/-grøft D. Regnbed E. Dammer F. Kjørbare arealer m/infiltrasjon (grus, åpen betongstein etc) A. Grønne tak Grønne tak fungerer i prinsippet som grønne arealer på bakken med den forskjell at jordlaget er langt tynnere på tak (fig.4). Grønne tak holder tilbake regnvann og forsinker avrenningen ved regn. På sommeren reduseres en stor del av avrenningen ved fordampning fra takene. Evnen til å holde på vann er avhengig av tykkelsen på jordlaget. Tynne ekstensive grønne tak har mindre vannlagringsevne enn de intensive takene med

23 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 23 tykkere jorddekke. Ved langvarig regn overmettes de ekstensive takene og reduksjonen i avrenningsintensiteten er minimal. Figur 4. Grønt tak (Scharnhauser Park i Stuttgart). B. Takvann til infiltrasjon I etterfølgende figurer (5-6) er ulike varianter av løsninger for infiltrasjon og magasinering av takvann illustrert. Infiltrasjonsløsningen må tilpasses de lokale topografiske forhold og grunnforholdene. For å infiltrere takvannet på egen tomt kreves et tilstrekkelig areal og permeable grunnforhold. Hvis arealet eller grunnforholdene ikke er tilfredsstillende (liten tomt, tette masser), kan overskuddsvannet fanges opp av en avskjærende infiltrasjonssone bygd opp av permeable masser med underliggende drenering. Alternativt bygges et underjordisk magasin med lukket avløp til overvannsnett. Et lukket magasin er mer utsatt for gjentetting. En grunnleggende forutsetning for lokal håndtering av takvannet, er at utomhusarealet har godt fall bort fra bygningen. Takvannet bør føres på tett renne 2-3 m ut fra bygningen for ikke å skape fuktbelastning mot grunnmur.

24 24 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING Figur 5. Infiltrasjonsløsninger for takvann på arealer med permeable og tette jordmasser.

25 VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 25 Figur 6. Utledning av takvann på renne til infiltrasjon på plenareale (venstreväxjö, høyre Oslo). C. Infiltrasjonssoner i boligbebyggelse I bebyggelse kan det etableres felles infiltrasjonssoner for å ta hånd om overvann fra tak, lokalveier og plasser (fig. 7-8). Infiltrasjonssonen etableres langs lokalveier og g/s-veier. Infiltrasjonssonen er bygd opp av permeable masser over underliggende drenering. Infiltrasjonssonen kan etableres med overløp koblet til drensledningen. Figur 7. Eksempel på nedsenket infiltrasjonssone langs bebyggelse. Tilrenning fra gangvei og taknedløp (Växjö i Sverige, foto: Gøran Lundgren). Figur 8. Bygde infiltrasjonssoner i boligområde med tette jordmasser (plan/snitt).

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer