Transport. Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport. Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen. www.bergen-chamber.no"

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2010 TEMA: Transport Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen

2 // marit warncke BLI MEDLEM AV BERGEN NÆRINGSRÅD: På lag med dine egne interesser? Bli medlem i Bergen Næringsråd! Se for mer informasjon om medlemskap, eller send en mail til Mer samferdsel eller politisk selvmord! Bergensk kollektivtrafikk har tatt første skritt mot et helhetlig kollektivnett gjennom åpningen av Bybanen. Politisk vilje til å satse, med ulike politiske aktører ved makten, har gitt Bergen et fyrtårnprosjekt som hele landet har lagt merke til. Samtidig har byens befolkning blitt en heiagjeng av bybaneentusiaster. Og bybaneforlengelse til Flesland må vi klare i takt med åpningen av Statoils nybygg og ny terminal på Flesland i Vei og bane i stampe På vei og togsiden er det derimot lite å glede seg over. Infrastrukturen i vest gir oss 50 % høyere logistikk-kostnader enn våre konkurrenter. Da er det frustrerende med utsatt manglende avklaring for alle regionens viktige veiprosjekt mot øst, vest, sør og nord, og en jernbane på vent. Regionpakke Bergen skisserer løsninger som åpner for alt dette. Det er mulig å få til ringveier, Bybaner i alle retninger, firefeltsveier i alle retninger, og broer og tunneler mot øst, nord og vest. Det er bare nye finansieringsløsninger, politisk vilje og kløkt som må til. De faktorene er det fullt mulig å gjøre noe med. Bergen klarte det med Bybanen. Vi klarte det også med Bergensprogrammet. Nå gjenstår den krevende øvelsen å samle seg om Regionpakke Bergen for å få pakken inn som en samlet plan i NTP Foto: Audun roe Grimstad kyststamvei som øker produktiviteten i regionen med 2,5 prosent, vil utgjøre en økt årlig verdiskaping på 5 milliarder. Det rettferdiggjør store investeringer. Ser vi dette i en kombinasjon med Vestlandsbanen, slik stortingsrepresentant Øyvind Halleraker foreslår, kan Stavanger og Bergen knyttes sammen som en kompetanseregion med felles arbeids- og bomarked. Da blir vi store og attraktive nok til å tiltrekke oss den kompetanse vi trenger. Det vil være helt avgjørende for framtidig verdiskaping på Vestlandet. Politisk selvmord Vi forventer at sentrale og lokale politikere tar utfordringen. Fram mot de kommende valg lokalt som sentralt kommer vi til å arbeide med det utgangspunkt at det er politisk selvmord for dem som ikke aktivt jobber for fergefri Kyststamvei. Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Ta kontakt på følgende måter: e-post: Tlf: Atle Kvamme, Jannecke Slettestøl, Bergen Næringsråd Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Marit Warncke Red.: Atle Kvamme Red. avsluttet: Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Bodoni Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonsesalg: Alf Gundersen AS Tlf.: e-post: Forside: Martin Halvorsen Leker utlånt av Rubens Skattkammer A/S - Bergens Beste Barnebutikk! Kollektivtrafikken må dobles annen trafikk dempes Et forsiktig anslag viser at bergensregionen får nye beboere de neste 30 år, med nye arbeidsplasser. Det haster å få Bybanen til alle bydeler, kombinert med et fullgodt kollektivnett med busser. Det viser også enten vi liker det eller ikke at vi må strupe trafikken inn til og gjennom Bergen sentrum. All gjennomgangstrafikk må ut av sentrum, øvrig trafikk må reguleres. Som økonom er det vanskelig å se bort fra det faktum at pris virker og at det vil ha effekt om bussen er gratis i samme periode på døgnet som det koster 100 kr å ta bilen med inn til byen, sier økonom Gunnar Eskeland ved NHH i dette Samspill. Vestfast og Vestlandsbanen Så tidlig som i 2001 ble Kyststamveien AS etablert av næringsforeningene i Stavanger og Bergen. Den synliggjorde mulighetene og pekte på alternativ finansiering av prosjektet. Det er flott at Vestlandets fylkesordførere nå endelig er samstemt og støtter en fullgod vei langs kysten. På vår Transportog logistikkdag viste professor Victor Norman til at med en fergefri Og helt til sist: I vår iver etter å forbedre togtilbudet, må vi også ta høyde for at Stortinget krever at alle nye togstrekninger i Norge skal bygges for høyhastighet. Vi må klare nødvendig oppgradering av Bergensbanen samtidig som vi står i fremste rekke når hurtigtoget går. Det vil være en ulykke om Bergen lykkes med 4 t til Oslo mens resten av landet kommer dit på 2 t. Vi må unngå at Bergensregionen henger igjen med en veteranbane som kun har interesse for turister. Ny regionpakke - Vestfast og VestlaNdsbaNeN - kardemommebyen bergen NÆriNgsrÅd // Nr. 5 // 2010 tema: transport 2 SAMSPILL // 0510

3 Hovedåren i Bergen. Regionpakke Bergen: Behov for drastiske transportomlegginger Det forventes nye innbyggere, nye arbeidsplasser og inntil nye boliger i Bergensregionen de neste 30 år. Da må kollektivandelen fordobles, hovedveinettet styrkes og ringvegene i området vesentlig forbedres. TEKST // atle kvamme En bredt sammensatt gruppe jobber for tiden med å fremme Bergensregionens framtidige transportsystem gjennom Konseptutvalgutredning (KVU) Regionpakke Bergen. Utredningen er bestilt av Samferdselsdepartementet som et innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) , og skal være et faglig grunnlag for en anbefaling av tiltak og langsiktig strategi og virkemiddelbruk fram til En tøff utfordring Utvalget skal se på folketallsutvikling, næringsutvikling, bostruktur og forventet reiseetterspørsel. Ut fra dette skal det tilrås hva som umiddelbart bør gjennomføres og hvilke tiltak som kan jobbes med over lengre tid. Ut fra en mellomstor vekst i folketall antas det en økning på personer i regionen i perioden fra 2010 til 2040, noe som er det dobbelte av økningen fra 1980 til Med nye arbeidsplasser og fra nye boliger, vil det gi en betydelig vekst i antall reiser. Bare noe så opplagt som å opprettholde dagens transportkorridorer og dagens kollektivnivå, vil derfor være et ambisiøst mål. Seks konsepter Ut fra dette grunnlag arbeider komiteen ut fra følgende seks alternative konsepter for tiltak: 0 beholde dagens vei- og kollektivsystem 1 Kollektivsatsing på dagens veiareal - og et lavt investeringsnivå 2 Bybane til alle bydeler ingen større veitiltak iverksettes 3 Kollektivsatsing sentralt og et ytre ringveisystem 4 Kollektivsatsing og veibygging 5 Kollektivsatsing sentralt og en midtre ringvei Det er lagt som er forutsetning at sykkelsatsing er nødvendig i alle konsept. Arbeidet så langt skisserer også at det er i gang en del tiltak som ikke er knyttet til enkeltkonseptene som Kyststamvegen, Eikefet-Romarheim, Oppgradering E 16 (øst-vest) og nye Vossebanen. I tillegg vil ny godshavn og ny jernbane- og godsterminal ha innvirkning. I ytre randsone kan nytt tverrsamband Mongstad-Øygarden og Hardangertunnelen ha innvirkning. Se konseptene med kommentarer på neste side. En mellomstor vekst i befolkningen viser nye inbyggere i SAMSPILL //

4 Regionpakke Bergen: Godt grunnlag nå starter prioriteringene Regionpakke Bergen skisserer fem alternativ for det framtidige trafikkmønster og medfølgende veier, baner og kollektivtraséer i Bergen, der alle vurderes opp mot dagens konsept 0. Bare ett alternativ er godt nok til å løse alle utfordringene. Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse ut fra vår vurdering. Regionpakkens konsept ligger tilgjengelig på Bergen Næringsråds sider i form av Magnus Natås sitt foredrag på Transport og Logistikkdagen den 20. september. Der kan den enkelte selv gjøre seg sine vurderinger av de ulike scenariene. Konsept 0 som er dagens vedtatte planer, uten nye tiltak og med avvikling av bompenger i 2025 er helt utilfredsstillende for en betydelig trafikkvekst. Kommentar: Dette er et referansegrunnlag for de øvrige konseptene for å påvise hva vi trenger av utbygging. Konsept 1 viser maksimal utnyttelse av Bybane i sør, av toget til Arna og bruk av halvparten av dagens innfartsårer til busstraséer. Betydelig økning av bompenger og med betaling i alle retninger. Konsept 3 tar utgangspunkt i å bygge ut kollektivnett sentralt og dempe trafikken gjennom sentrum med ytre ringveisystem både i vest og øst. Bybane til alle bydeler er fortsatt stamnettet i kollektivtrafikken sentralt. Både Nyborgtunnel og nytt Sotrasamband ligger inne som en del av konseptet, og mot sentrum er det fortsatt kollektivtrafikk som rår med nye kollektivfelt, opprettelse av sambruksfelt og høy betaling for privatbiler. Kommentar: Ringveier er en nødvendighet for å dempe unødig trafikk gjennom sentrum. Dette er et konsept som kan videreutvikles til et akseptabelt nivå for å få trafikken til å flyte og få passasjerer fram i tide. Konsept 4 gir et høystandard kollektivtilbud til alle bydeler, nye kollektivnett for busser, et utbygd hovedveinett i Bergen med Mindetunnel, regionale løsninger i vest (Sotrasamband), i øst (Arnatunnelen) og i nord (Nyborgtunnelen). Løsningene finansieres gjennom bompenger med mange bomstasjoner og betaling i alle retninger. Lik betalingen i alle stasjoner og med tidsdifferensiering. Kommentar: Eneste konseptet som har med alt for alle. Totalt sett det beste alternativet som ivaretar ønsker fra sentrum, nord, vest og øst. Konseptet ivaretar også miljødelen. Konsekvensen er høye bompenger. I kombinasjon med et godt kollektivsystem som gir valgfrihet fra alle innfartsretninger, vil dette være et godt alternativ. Konsept 5 tar som utgangspunkt at kollektivtransport og sykkel skal prioriteres i en utvidet bykjerne. Det tilrettelegges for at kollektiv eller sykkel skal være raskeste og mest attraktive alternativ. Biltrafikken i sentrum tillates kun i en midtre ring utenom kjerneområdet. Og annen biltrafikk flyttes helt utenom sentrum gjennom ringveier, samtidig som det fortsatt tilrettelegges for tunneler og broer mot nord, øst og vest. Kommentar: Et spennende alternativ som tar høyde for at Bergen på sikt vil ha behov for en nærmest bilfritt sentrum. Slike alternativer må gjennomtenkes, ikke minst må næringslivets behov for transport i deler av døgnet planlegges. Hvis byen vil bli storby, kan dette gi spennende alternativer for hvilke kvaliteter Bergen på sikt skal utvikle. Konsept 4 (under) inneholder alle regionens registrerte ønsker av veier, baner og kollektivtiltak. Kommentar: Utvilsomt et miljøtiltak som vil medføre kraftig kutt i biltrafikken, og der barnefamilier må prioritere å bo i samme område som de har jobb. Men å planlegge ut fra at veier som allerede i dag er sprengt, skal reduseres med 50%, vil være å rygge inn i fremtiden. Vår vurdering er at byen vil kollapse, og spesielt vil handelen i Bergen sentrum bli betydelig truet og utilgjengelig for mange. Konsept 2 er bybane til alle bydeler kombinert med sykkelstier. Med alle bydeler menes Flesland, Åsane og Loddefjord via Haukeland Sykehus og Oasen. Dagens veikapasitet og med bompenger på alle veier. Prisen noe lavere enn i konsept 1, men med køprising og betaling i alle retninger. Kommentar: Også en miljøvennlig løsning, som sammen med parkeringsrestriksjoner utvilsomt vil begrense biltrafikken i sentrum. En langt bedre løsning for næringslivet med samme muligheter som i dag for yrkesrettet transport, selv om prisen vil øke. 4 SAMSPILL // 0510

5 >> >> KJELL IVAR BRUVIK BANKSJEF PRO* VI FORTSETTER SUKSESSEN >> >> PRO-skolen gir deg kunnskap og konkrete verktøy til bruk i egen bedrift. Kurstilbudet passer for små og mellomstore bedrifter, og gjennomføres i løpet av fire samlinger. Oppstart: 9. november Les mer på * PRO ER SPAREBANK 1 SR-BANK SITT TILBUD TIL SMÅ- OG MELLOMSTORE BEDRIFTER. skolen Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanua NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoe Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

6 OPS-finansiering Miljø Bompenger? Bybane til alle bydeler Gang- og sykkelveinett Ringveier 4-felts veisystem Krav til regionpakken Regionpakken må være miljøvennlig, ha et fullt utbygget kollektivnett med bybane til alle bydeler, et sammenhengende gang- og sykkelveinett, og et 4-felt veisystem med ringveier utenom sentrum. TEKST // atle kvamme De ulike konseptene i Regionpakke Bergen har vi beskrevet på side tre og fire. Det er utvilsomt vanskelig å prioritere når man ser de ulike konseptene opp mot hverandre. Det er gjerne slik at vi vil ha alt, helt til konsekvensene eller prisen kommer på bordet. Den mest omfattende pakken vil nok være på minst 60-75mrd kr. En vurdering Bergen Næringsråd fikk utarbeidet for 2 år siden tilsa ca 50 mrd for denne pakken. De foreliggende alternativer er selvsagt uten pris dette er vurderinger ut fra behov, forventet transportutvikling og de prosjekter som per i dag allerede er lansert. Det er likevel påfallende å se hvor lik konseptene er med Handlingsplan 2030 som ressursgruppe Transport i Bergen Næringsråd har utarbeidet. Med bakgrunn i denne og det foreliggende utkast til Regionpakke Bergen, vil vi trekke fram følgende som regionpakken må ivareta: Miljøutfordringene må tas på alvor. Derfor må en plan ta utgangspunkt i gode og miljøvennlige kollektivløsninger med kollektivsystem i egne trasèer. Bybanen må fullføres til Flesland og deretter utbygges til alle bydeler, der Bybane blir stammen i byens framtidige kollektivsystem. Det må opprettes et sammenhengende gang- og sykkelveinett i hele Stor-Bergen. Hovedveinett i Bergensregionen må bestå av et ordinært 4-felts veisystem. Det må tilrettelegges for transport utenom sentrum gjennom gode ringveisystem i øst og i vest. Det må tas som forutsetning at Bergen-Os og Kyststamveien er iverksatt før regionpakken fremmes. Om så ikke er tilfelle, må dette frontes som del av pakken. Bergensregionen trenger følgende nye traséer for biltrafikk: - Fullføring av Ringvei Vest - Mindetunnelen - Ringvei Øst med Arnatunnel - Nyborgtunnelen - Nytt Sotrasamband Det må tilrettelegges for et miljøvennlig logistikk-knutepunkt i Bergensregionen der man kan samle gods fra bil, bane og båt. Statens andel til kollektivtransport i Bergen er svært lavt, og det må jobbes målrettet for å få aksept for at utbygging av Bybane utløser såkalte belønningsmidler. Bompenger vil likevel være en viktig bærebjelke for å realisere de tiltak regionen trenger. Her må vi kombinere tiltak med miljø på en slik måte at det finnes gode kollektive alternativer før bompenger iverksettes. Regionen må arbeide for å få gjennomført våre tiltak som OPS-prosjekter. Erfaring viser at det vil gi bedre og raskere tiltak. 6 SAMSPILL // 0510

7 lufthansa.com Networking Et produkt fra Lufthansa. Med over 200 destinasjoner verden over er du alltid der dine forretninger gjøres. Vi fl yr deg dit jobben din fører deg, uansett hvor det er. Smidige for bindelser og høy punktlighet gjør at nettverket ditt kan fungere like godt som vårt. Kontakt ditt reisebyrå eller besøk lufthansa.com for mer informasjon.

8 Kyststamveien: Vestfast og Vestlandsbanen Vestfast må på plass for å hindre at Vestlandet kommer i bakleksa. Og kombinert med den fergefrie kyststamveien bør vi bygge Vestlandsbanen. TEKST // atle kvamme - foto // Martin halvorsen Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker har arbeidet lenge med transport, kan mye om temaet og har visjoner som få andre tør å fronte. Til Samspill er han klar i sin tale om hva vår region trenger. Bergensregionen og Stavangerregionen utgjør et bo- og arbeidsmarked på over 1 million mennesker. Dette er samtidig ett av de viktigste næringsclustre i Norge med regionens sterke posisjon innen olje og gass og energinæringene. Samtidig vil vi bli sårbare når oljealderen avtar, og det tapet må kompenseres gjennom bedre kommunikasjon og tilgjengelighet, mener Halleraker. Må se til Østlandet Vi må tørre å sammenligne oss med Oslofjordregionen og det som skjer der. Triangelet ned til Vestfold, Østfold, Oslo i senter og strekningen opp til Lillehammer utgjør 1,7 mill. mennesker. Der er det en selvfølge med firefelts vei på begge sider av Oslofjorden og fire-felts vei til Lillehammer. Det blir også tatt som en selvfølge at området skal få hurtigtog. Og samtidig skal Norges viktigste korridor stå med luen i hånden mens andre områder suser forbi? Vi må samle oss, få opp en helhetlig prosess for infrastruktur langs Vestlandskysten, og tørre å tro på det. Vårt budskap må være at vi trenger en tjenlig vei for 1 mill. mennesker, og da holder ikke en puslevei, fremhever Halleraker. sammenhengende bo- og arbeidsmarked langs vestlandskysten. På Transport- og logistikkdagen viste også Norman til at dersom en ferjefri kyststamvei øker produktiviteten i regionen med 2,5 prosent årlig, vil det gi en økt årlig verdiskaping på 5 milliarder. Det rettferdiggjør store investeringer i infrastruktur. Med høyhastighetsbane i tillegg vil verdiskapingen bli langt høyere enn Normans analyse. Vi har stor verdiskaping i regionen, og er store på kunnskap og utdanning. Da må vi tilrettelegge for framtidens krav og framtidens arbeidsplasser, sier Halleraker. Unge mennesker vil reise miljøvennlig og kollektivt, vil ha tid til samliv og fritid, og vil ha gode jobber. Vestlandsregionen har alt dette, om vi får opp tjenlig infrastruktur. Dersom vi ikke har samme mulighet som andre regioner, vil regionen stagnere over tid. Derfor er Vestlandsbanen mellom Bergen og Stavanger den viktigste banestrekningen vi kan bygge i Norge. Og da må vi tørre å tenke 20 år fram i tid, ikke bare fire år til neste NTP. Vei og bane i samme trasé Vestfast må inn i vårt språk. Vi har til nå snakket om Rogfast og Hordfast, mens vi trenger en sammenhengende ferjefri vei langs vestlandskysten. Derfor er Vestfast nå rette begrepet, sier Kyststamveiens far. Samtidig ivrer Halleraker for at man tør å tenke langsiktig, og helhetlig. Det gir langt bedre effekt. Langs Mjøsa er det en suksess med vei og bane i samme trasè. Potensialet for raskere og rimeligere utbygging er store også langs Vestlandet. Tenk bare på effekten om man kunne krysset fjordene samlet. Det kunne gitt totalt sett rimeligere utbygging av broene, i tillegg til økt sikkerhet gjennom evakueringsmuligheter i parallelle løp i tunnelene. Vestlandsbanen Halleraker trekker også fram tankene til Victor Norman om et FAKTA // Øyvind halleraker Stortingsrepresentant for Hordaland fra Medlem av Transport- og kommunikasjonskomitéen (fra 2005) - og Høyre sin talsmann for transport. Født: Utdannelse: Fotograf og diplomøkonom. Har hatt en rekke politiske verv lokalt og sentralt. Omtalt som Kyststamveiens far og Lyntogets far. Ivrig talsmann for finansiering av infrastruktur gjennom OPS (offentlig privat samarbeid) 8 SAMSPILL // 0510

9 Kyststamveien: Lyntog kommer Jeg er overbevist om at lyntog kommer i Norge. Det er nå politisk aksept for at Norge skal satse på høyhastighetstog, og da vil dette bli en realitet. Vestlandsbanen en kommunikasjonsmessig revolusjon for Sør-Norge. Illustrasjon: Høyhastighetsringen TEKST // atle kvamme Øyvind Halleraker er kjent for å være lyntogets største forkjemper blant norske politikere. Så sterkt har han stått på barrikadene at han ofte blir kalt lyntogets far. Selv er han ikke så opptatt av dette, og velger selv begrepet høyhastighetstog. Blitt ledd av Skal Norge få moderne og miljøeffektiv infrastruktur, må vi satse på høyhastighetstog. Dette er Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget enige om. Derfor er Jernbaneverket nå i gang med utredninger for å se hvordan dette kan gjøres, sier Halleraker. Ingen nye linjer skal bygges i Norge uten av de tåler 250 km/t. Gardermobanen er der allerede, ny linje Oslo-Ski må følge dette, og det må også en ny Ringerikstunnel. Samtidig innrømmer han at det har vært en tøff kamp. Han var tidlig på barrikadene og tok parti, og er vel derfor omtalt som den mest lyntogkåte norske politikeren. Han mener han har rygg til å stå fast på lyntogsatsningen: Det er ikke uvant at vi politikere blir ledd av. Det ble jeg også da jeg i sin tid lanserte Trekantsambandet. For når du er visjonær og fremmer noe nytt, oppstår ofte følgende reaksjonsmønster. Først blir du ledd av, så blir du angrepet, og til slutt oppnår du tilslutning. Vi har råd i Norge I diskusjonen om høyhastighetstog må vi ha som mål at dette kan drives lønnsomt oppå sporet. I Norge har vi og må vi ta oss råd til å bekoste infrastrukturen utenom, gjerne finansiert gjennom OPS. Da er det fullt mulig å få dette til, mener Halleraker. Utredninger i tre faser Høyhastighetsutredningen som nå er i gang er delt inn i tre faser. Fase en besto av å samle inn og vurdere tidligere utredninger, men disse er vurdert til å være bygget opp så ulikt at de ikke kan sammenlignes. Fase to som nå er i gang med fem utredninger skal fastlegge premisser før de konkrete strekningene skal vurderes. Fase tre er utredningen av følgende strekninger som legges ut på anbud i slutten av oktober 2010: Oslo Bergen Oslo Kristiansand Stavanger Oslo Trondheim Oslo Gøteborg Oslo Stockholm Bergen Haugesund Stavanger (Vestlandsbanen) i kombinasjon med Oslo Bergen og Oslo Kristiansand - Stavanger FAKTA // Vestlandsbanen Ca 200 km Samnanger - Stavanger Reisetid Bergen - Stavanger 1t. 20 min. ekspress 1t. 30 min. stopper alle stasjoner Rutetilbud: pr. 30 min. Bergen - Stavanger pr. 20 min. Haugesund - Stavanger InterCitystrekning: Binder Vestlandet sammen til en funksjonell region SAMSPILL //

10 Kyststamveien: Bruk mer OPS Minst tre nye veiprosjekter og ett jernbaneprosjekt bør hvert år finansieres gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS). Vestfast og Vestlandsbanen vil passe godt for OPS, mener Øyvind Halleraker. Og samferdselsministeren er på glid i saken. Tog og vei vegg i vegg Vestfast og Vestlandsbanen i felles korridor over innløpet til Lygrespollen sør i Fusa kommune. Kartet illustrerer hvordan vei og jernbane kan bygges i samme operasjon. Store deler av strekningen vil ligge i tunnel. Dermed kan vei- og jernbanetunnelen fungere som hverandres rømningsvei. Dette vil gi store kostnadsbesparelser i forhold til å se prosjektene separat. Illustrasjon: Høyhastighetsringen Bergen Næringsråd har gjennom mange år frontet behov for å frigjøre infrastruktursatsinger fra statsbudsjettet for å få mer vei, raskere vei og mer forutsigbar veipolitikk. Gradvis har flere og flere ønsket det samme, og en ny rapport fra NHO om Raskere og smartere veibygging slår fast at OPS er en god løsning. Rapporten sier at OPS gir raskere utbygging, økt forutsigbarhet for veibygger, og større mulighet for å bygge hele veistrekningen samlet. Behov for tempo Vi må ikke miste tempo i prioriteringen av viktige samferdselsprosjekter fordi regjeringen rir kontantprinsippet, sier Øyvind Halleraker. Ved å bruke OPS vil norsk økonomi tåle flere store samferdselsprosjekter. Erfaringene fra prøveprosjekter viser også at slike prosjekt blir raskere igangsatt og gjennomført raskere enn om de drives frem på vanlig måte. Tre prosjekter gjennomført I Norge er tre veistrekninger bygget etter OPS-modellen: E39 Klett- Bårdshaug, E39 Lyngdal-Flekkefjord og E18 Grimstad-Kristiansand. Prosjektene er gjennomført raskere enn vanlig utbygging. NHO viser i sin rapport til at E 6 i Østfold tok syv år. Hadde man hatt samme effektivitet og framdrift som på E 18 på Sørlandet, ville utbyggingen tatt fem år og tre mnd. På Sørlandet bygget private 1 km fire-feltvei per måned. I utlandet er OPSfinansiering og gjennomføring vanlig. Til og med i Kina, som Bergen Næringsråd nylig besøkte, blir en stor del av veiene bygget på denne måten. Kleppa på glid På Transport- og Logistikkdagen i Bergen Næringsråd uttrykte samferdselsminister Kleppa seg på en måte som viser at hun er på glid mot mer alternativ finansiering. Det er et bredt engasjement over hele landet for å få i gang flere prosjekter, og jeg kjenner trykket hver dag. Derfor vil jeg ha forslag fra næringslivet på tiltak som kan iverksettes. Jeg vil også ha drøftet om vi kan bruke denne modellen flere steder, sa Magnhild Meltveit Kleppa. Så får vi håpe at hun klarer dette uten at Finansdepartementet og finansministeren griper inn. Departementet har i alle sammenhenger vist seg livredde for prosjekt som går over mer enn ett budsjettår. Og så lenge Sigbjørn Johnsen styrer departementet, ser det ut til at Kleppa største utfordrer sitter internt i regjeringen. 10 SAMSPILL // 0510

11 Vi ser på muligheten på å få Bybanen inn på samferdselsbudsjettet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Osveien og Kyststamveien kommer Ferjefri kyststamvei kan få plass i NTP ved rulleringen i Bybane i de større byene må også få en bredere diskusjon ved denne rulleringen, men Bybanen kan i denne omgang ikke regne med statlige midler for utbygging til de andre bydelene. Hordaland og Vestlandet må stå samlet for å gi mer kraft til samferdselsutbyggingene i vest, mener samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. TEKST // martin hirth - Foto // martin halvorsen Økt satsing i NTP Lange avstander gjør at næringslivet i Norge har høye kostnader knyttet til transport- og logistikk sammenlignet med andre land. Jeg vil gjøre mitt beste for å utjevne disse kostnadsforskjellene, lover en offensiv samferdselsminister. Selv om næringslivet krever et betydelig løft for å få bukt med etterslepet i samferdselssektoren, står Kleppa fast på at den rødgrønne regjeringen gjør en rekordsatsing på samferdsel gjennom Nasjonalt Transportplan for perioden Som første regjering noen gang oppfylte vi en NTP i perioden Nå skal det brukes 322 milliarder kroner på samferdsel i NTP som vi la frem i fjor, opplyser Kleppa. Norge er også det landet i Norden som bruker mest til utbygging og vedlikehold av vei, men jeg kjenner presset fra hele landet for å få på plass flere prosjekt, sier Kleppa og utfordrer alle involverte parter til en drøfting av hvordan mest mulig vei og bane kan komme på plass før neste rullering av NTP i Osveien skal iverksettes Bergensregionen har flere store og nødvendige samferdselsprosjekt som skal behandles i løpet av tidsrommet for inneværende NTP og Kleppa lover videre fokus på ferjefri kyststamvei og oppjustering av Bergensbanen. Vi har samlet satt av 14,5 milliarder kroner til E39 i perioden, noe som vil gi 150 kilometer med firefeltsvei, sier Kleppa. Samferdselsministeren forsikrer også at Svegatjørn-Rådal er fastlagt og skal iverksettes, til tross for at veistrekningen nå ikke fremmes som planlagt for Stortinget i Hordfast kan komme med i 2013 En ferjefri kyststamvei er etterlengtet på Vestlandet, og Kleppa forteller at prosessen er satt i gang. Vi har startet godkjenning av mandat til konseptutvalgsutredning for strekningen Aksdal-Bergen som inkluderer Hordfast. Utredningen gir viktige avklaringer som vil være på plass i til neste rullering av NTP i Mitt mål er at kyststamveien skal inn i NTP ved denne rulleringen, men det er sterk konkurranse om midlene, og jeg tar i mot alle kreative innspill til finansieringsløsninger. Men jeg vil påpeke at jo mer Hordaland og Vestlandet står samlet, jo sterkere kraft har regionen, sier Kleppa med hentydning til det nye initiativet fra fylkesordførerne i de fire vestlandsfylkene. Diffus om mer til Bybanen Samferdselsministeren blir mer diffus når det gjelder bybanenett i de store byene. Selv om staten ivrer for kollektivtrafikk og restriktive tiltak mot privatbilen, vil hun ikke love statlige midler til bybanenett i landets største byer. Her skyver hun ballen over til fylkeskommunene. Etter at forvaltningsreformen ble innført 1.januar i år, er det ikke lenger statlige prosjekt i Bergensprogrammet og finansieringen av Bybanens andre etappe vil derfor måtte basere seg på fylkeskommunale midler og bompenger. Jeg er glad for at andre etappe til nå er startet og jeg minner om at Bergen og Hordaland fikk mest av alle byområdene fra Belønningsordningen for økt kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Vi inviterer og til forhandlinger om en fireårig avtale som gir betydelig mer midler og som danner grunnlaget for å gå videre til Flesland, påpeker Kleppa. For videre utbygging til resten av bydelene er ikke ministeren like raus med lovnadene. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for kollektivtransporten i fylket. Og som i første omgang må drøfte om det er buss eller bane som skal utgjøre kjernen i Bergens kollektivnett. Så har regjering og Storting også et ansvar til å sette fylkeskommunene i stand til å kunne prioritere kollektivløsninger, avslutter Kleppa. SAMSPILL //

12 Foto: Jan Inge Haga PRO-skolen: nettverksarena og lærested PRO-skolen er et tilbud fra SpareBank 1 SR-Bank til små og mellomstore bedrifter. Kurset er tilrettelagt for læring og utvikling av ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner. Undervisningen foregår over 4 samlinger og tar for seg emnene økonomi, markedsføring, innovasjon og ledelse. Til nå har nærmere 500 personer gjennomført PRO-skolen. De som sitter på skolebenken den kurskvelden vi er innom PRO-skolen, har erfaring fra mange ulike bransjer. Felles for dem alle er at de vil lære mer om lønnsomhet, kompetanse, ledelse og markedsføring. Nettverksbygging er en viktig del av opplegget. Å dele erfaringer og å lære av hverandres feil eller suksess, er en dimensjon i opplæringen som deltakerne setter stor pris på. Det er ingen tvil om at dette har gitt mange både nye impulser og økt motivasjon. Det viktigste for meg er å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Deltager PRO-skolen ERFARNE FORELESERE Foreleserne har lang og bred erfaring fra ulike roller i næringslivet, og øser av sin erfaring og kunnskap på samlingene. De er også flinke til å gi deltakerne tips og råd som de kan benytte seg av umiddelbart i sitt daglige arbeid. DELTAKERNE LÆRER AV HVERANDRE Kjell Ivar Bruvik er banksjef og jobber mot PRO-segmentet. PRO er SpareBank 1 SR-Bank sin satsning mot små- og mellomstore bedrifter. Han forteller at PRO-skolen er like relevant for alle typer næringer, og det er bare en styrke at det er alt fra tømrere til farmasøyter på de samme kursene. Det er klassiske disipliner det blir undervist i, grunnleggende ting som enhver bedriftsleder må kunne noe om. Her får deltagerne påfyll av det de trenger for å styre sin egen bedrift i riktig retning, og legge til rette for en trygg og veldrevet hverdag. Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanua NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoe Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

13 «Staten må inn med mer penger til bybanen». Knut Arild Hareide Behov for større helhetstenkning -Vi trenger å se samferdselssatsinger mer i helhet enn hva tilfellet er i dag. Kortsiktighet og sektortenkning er de to største utfordringene for å gjennomføre en god samferdselspolitikk, sier Knut Arild Hareide, leder for Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget. TEKST // Martin Hirth - Foto // Gunnhild Sørås Staten må støtte Bybanen Bybanen er ett av mange tiltak som er gjort for å bedre kollektivsatsingen i Hordaland, og jeg mener staten må bidra for å gjennomføre de visjonene som finnes for videre utbygging. Jeg er tilhenger av at samferdselsprosjekt finansieres gjennom bompenger, men med så store kostnader som videre utbygging av bybanen vil kreve, er jeg skeptisk til at bompenger skal være primærfinansieringen, sier Hareide og påpeker også det miljømessige paradokset ved å finansiere kollektivtrafikk gjennom bompenger. Dersom bompenger skal finansiere bybanen, gjør samfunnet seg avhengig av biltrafikk for å gjennomføre kollektivtiltak, og dermed fjerner staten et insentiv for å redusere biltrafikken. I tillegg fraskriver staten seg ansvaret for gode kollektivsystemer i de største byene. Kyststamvei helt til Ålesund En ferjefri kyststamvei er et prosjekt det er viktig å holde fast ved, og som er avgjørende for at den vestlige kystlinjen fremdeles skal være en verdiskapende region hvor folk vil bosette seg. Hareide er opptatt av å se hele strekningen fra Ålesund til Bergen i en sammenheng, men presiserer at fylkene spiller en viktig rolle i prosessen. Det er viktig å holde trykket oppe, men de enkelte prosjektene må gjennomføres i en fornuftig rekkefølge i tråd med fylkenes vurderinger og prioriteringer. Få på plass Ringeriksbanen Sterke krefter på Vestlandet har lenge argumentert for en utbedring av Bergensbanen. Komitélederen slutter seg til dette synet. Banen må effektiviseres, og derfor mener jeg blant annet at byggingen av Ringeriksbanen er nødvendig, uttaler Hareide. Slå sammen trafikketatene Fra 1. april i år ble Jernbaneverket og Statens Vegvesen i Sverige slått sammen til ett Trafikkverk. En lignende utvikling er også på trappene i Finland. Knut Knut Arild Hareide, leder for Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget. Arild Hareide mener at Norge har mye å lære av en slik samordning. Sverige og Finland har tatt grep for å sikre mer helhet i samferdselspolitikken. Jeg mener vi har mye å lære av dette og derfor har KrF foreslått å utrede en felles transportetat som kan sikre mer helhet i satsingen, forklarer Hareide. Samferdselsprosjekt får ofte konsekvenser utover det enkelte prosjekt. Derfor er det viktig at vi legger fra oss en isolert sektortankegang. Det er viktig å vite hvordan f. eks lyntog virker inn på fly- og veitrafikken. Eller hvordan vi skal sørge for gode innfartsparkeringer, knutepunkt og god koordinering mellom transportformer. Mer forutsigbar finansiering Som siviløkonom er Hareide opptatt av hvordan Norge finansierer samferdselsprosjekt. I dag er investeringer og vedlikehold prisgitt årlige prioriteringer i statsbudsjettet. Derfor bør Jernbaneverket og Statens Vegvesen omorganiseres til statsforetak for å gi dem større handlefrihet til å løse sine oppgaver. De bør ha samme mulighet som en privat utbygger til å gjennomføre prosjekter på en effektiv måte. Jeg er også tilhenger av flere OPS-prosjekt. Samarbeid der privat sektor kan ta en større del av ansvaret knyttet til utvikling og drift av prosjektet, gjør at utbygging kan planlegges og bygges mer helhetlig og rasjonelt. Dessverre har den sittende regjeringen lukket døren for denne samarbeidsformen, avslutter Hareide. SAMSPILL //

14 Ringeriksbanen er det viktigste tiltaket langs Bergensbanen, sier Dag Skansen i aksjonsgruppen Bergensbanen Bergensbanepakken kan gjennomføres umiddelbart dersom det settes politisk vilje bak. Det er tvingende nødvendig at Bergensbanen oppgraderes, sier Dag Skansen. TEKST // martin hirth - foto // martin halvorsen Bergensbanen er en tverrpolitisk aksjonsgruppe som arbeider for at reisetiden med Bergensbanen reduseres til 4 timer innen 2020, og for at godstrafikken skal sikres langt bedre kapasitet og regularitet enn i dag. Gruppen ble stiftet våren 2010 og inkluderer LO i Bergen og omland, NHO Hordaland, Bergen Næringsråd og en rekke partipolitiske foreninger fra hele partispekteret. Vi jobber for å samle støtte til saken langs hele trasélinjen, forteller styreleder Dag Skansen. Alle vinner En utbedring av Bergensbanen gir mange vinnere. Det er store miljømessige gevinster ved å gjøre togtrafikk mer konkurransedyktig både for person- og godstrafikk. Næringslivet får en mer forutsigbar og effektiv toglinje å forholde seg til, og ikke minst vil alle stoppestedene langs Bergensbanen nyte godt av økt trafikk. Dette er god distriktspolitikk, sier Skansen. Estimat utarbeidet av Transportøkonomisk institutt viser at en reisetid mellom Oslo og Bergen på 4 til 4.5 timer vil øke antall reisende fra Bergen til Oslo med nesten sammenlignet med et scenario der dagens reisetid ligger til grunn. seksårsperiode fra Ringeriksbanen burde vært realisert for lenge siden og det er satt av alt for lite midler i NTP. Etter vår mening burde banen, sammen med andre prosjekt i Bergensbanepakken, vært løftet ut av NTP og inn i et mer helhetlig samfunnsmessig perspektiv. Norge som nasjon har flere ganger gjennomført ekstraordinære satsinger, nå er det nødvendig å satse på Bergensbanen, argumenterer Skansen. Andre viktige tiltak foruten Ringeriksbanen er tunnel mellom Trengereid og Takvam, rikelig antall krysningsspor, utbedring av kjøreledninger i Hallingdal og rassikringstiltak. Samlet er disse tiltakene beregnet til ca. 20 milliarder kroner, sier Skansen. Inviterer til felles aksjon Vi kommer i tiden fremover til å invitere flest mulig organisasjoner og bedrifter til å melde seg inn i Bergensbanen Det er viktig å få saken belyst og presentert i de riktige fora og for de riktige personene. Vi er optimistiske og tror at Bergensbanepakken er en så god politisk sak at vi vil få gjennomslag. Ingen parti kan være stolte av hva de har gjort for Bergensbanen de siste tretti årene, men nå har de muligheten til å gjøre opp for seg, avslutter Skansen. Tvingende nødvendig Bergensbanen har gått for lut og kaldt vann for lenge og kortere reisetid burde vært realisert for flere tiår siden. Nå har vi faktisk ikke råd til å vente lenger med absolutt nødvendige oppgraderinger og vedlikehold. Skansen presiserer at det ikke er motsetninger mellom Bergensbaneprosjektet og det pågående utredningsarbeidet for høyhastighetsbaner i Sør-Norge. Vi vil uansett trenge Bergensbanen til blant annet turist- og godsnæringene, og høyhastighetsbaner ligger uansett langt frem i tid. Ringeriksbanen - det viktigste tiltaket Ringeriksbanen er det viktigste enkelttiltaket i Bergensbanepakken og vil alene redusere reisetiden mellom Bergen og Oslo med en time. I Nasjonal Transportplan er det satt av midler til banen i planens siste Kort reisetid = stor passasjerøkning Basis - dagens tilbud med utbedringer planlagt i NTP innen 2019: færre årlige passasjerer, reisetid 6 t. og 12 min. Bygging av Ringeriksbanen: flere passasjerer årlig, reisetid inntil 4 t. og 30 min. Høyhastighetsbane: flere passasjerer årlig, reisetid inntil 2 t. og 21 min. Kilde: Transportøkonomisk institutt 14 SAMSPILL // 0510

15 SAMSPILL //

16 Kardemommeby med storbypreg TEKST // atle kvamme Bybanen skal ut til alle bydeler. For moderne kollektivtrafikk er skinnegående i kombinasjon med fjernbusser og tilbringerbusser. Og privatbil i bykjernen er intet privilegium i fremtiden. Bybanen har gjort Bergen til en moderne og spennende by en kombinasjon av storby og kardemommeby, mener fylkesrådmann Paul M. Nilsen. Dette er starten på å gjøre byen mer velfungerende og mer attraktiv, både for næringsliv, turister og studenter. Flesland er bankers Det er Hordaland fylkeskommune som har ansvaret for kollektivtrafikken, og fylket har vedtatt at bybanen skal til alle bydeler. Når, vet ingen. Bybanen til Flesland skal vi få til som en forlengelse av Bergensprogrammet. Det er viktig at vi bygger kontinuerlig og ikke stopper ved Lagunen. Det får vi til gjennom samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylke og staten. Alle er positive, så jeg er overbevist om at dette kommer på plass, sier Nilsen. «Dette må vi løse - enten med penger eller tiltak.» Kreativitet for resten Nilsen legger ikke skjul på at den videre utbyggingen er utfordrende. Det er enighet om bybane til alle bydeler, men så langt finnes det ikke muligheter innen kjente løsninger for å få finansieringen på plass. Det finnes ingen finansiell løsning etter Flesland. Norge har ikke finansieringsopplegg for skinnegående transport i våre byer. Så langt er Bybanen finansiert innenfor Bergensprogrammet, og her forventer vi at belønningsmidler fra staten bringer oss til Flesland (100 mill kr per år i 10 år). Men verken byen, fylket eller bilistene (bompenger) kan ta kostnaden med skinnegående løsning til hele byen. Sentrale politikere må forstå det og bidra til løsninger om de ønsker moderne og effektive byer. To metoder Vi må enten løse videre utbygging gjennom konkrete penger (kontanter) fra staten. Byene og fylkene har ikke muligheter alene for å løfte dette, så mer statlige midler må til dersom det politisk er vilje til å satse på skinnegående nett. Det andre er ordninger som gjør at vi settes i stand til å løfte prosjektene, f. eks gjennom langsiktige investeringer. I andre land ser vi f.eks at næringslivet som nyter godt av infrastrukturen får en særskatt (Frankrike har 1,8% av bedriftens lønnsutgifter) for å dekke infrastruktur. I Norge bør vi ha råd til å klare dette uten slike inngrep. Mål: Å bygge fortløpende Vi må få Bybanen til alle bydeler, og helst som en kontinuerlig prosess der vi fra nå av bygger fortløpende mot sør, så nord og deretter vest. Planprosessene tar lengre tid enn folk tror, så klarer vi en sammenhengende prosess, bør vi heise flagget. Å bygge i flere retninger samtidig er selvsagt ønskelig, men det tror jeg blir for krevende. Bussene må prioriteres Biltransport vil være viktig i vår region også i årene framover. Det må vi ikke glemme. Men biler i sentrum må begrenses. Ideelt sett bør ikke begrensningen komme før vi har på plass gode kollektivnett. Bussene vil også få en viktig rolle i vårt framtidige kollektivnett. Derfor må vi få flere kollektivfelt, og det bør være et mål å få bussfelt på alle innfartsårer og bussprioritering i sentrum. Vi heier fram kollektivbrukere, og da må vi som moderne by prioritere kollektivtrafikken. 16 SAMSPILL // 0510

17 Bybanen har gitt oss storbypreg, og må til alle bydeler. Men det fordrer kreative og samstemte politikere, mener fylkesrådmann Paul M. Nilsen. FAKTA // BYBANEN Hordaland fylkeskommune ønsker et bybanenett til alle bydeler i Bergen. Det finnes per dags dato ikke godkjente finansieringsløsninger for dette I 2013 kommer Bybanen til Lagunen. Strekningen Nesttun-Lagunen betales gjennom Bergensprogrammet, med 60 % fra bilistene og 40 fra staten. Framtidig bybanenett i Bergensområdet Knarvik Åsane Knarvik Åsane Lagunen-Flesland ønskes som forlengelse av dette programmet, men da bør staten inn med 1 mrd over 10 år. Mål: Ferdig 2015/2016 Fullt utbygget bybanenett til Flesland, Åsane og Loddefjord har en samlet prislapp på 8-10 mrd kr. Straume Loddefjord Straume Loddefjord Fyllingsdalen Fyllingsdalen Bergen sentrum Bergen sentrum Innen dagens program er det først etter 2025 at Bybanen kan bygges videre til Åsane og Loddefjord. Alternativt kan staten løfte bybaner til storbyene som viktig samferdselspolitisk tiltak enten gjennom langsiktige lån eller konkrete midler Hordaland fylke ønsker sammenhengende utbygging til alle bydeler Flyplassen Flyplassen Sandsli Sandsli Rådal Rådal Bergen kommune ønsker en langt raskere framdrift Os Os SAMSPILL //

18 Sykkelbyen Bergen: Ute og sykler Det finnes en vei ut av køen. Ny Sykkelstrategi for Bergen skisserer fullt utbygd hovedveinett for sykkel innen 2019, hvor 10% av reisene utføres på sykkel. Foto: Eirik Brekke / Bergens Tidende TEKST // jannecke Plugge Slettestøl Men det går tregt Sykkelforholdene i Bergen står fortsatt til stryk, mener syklistene. Undersøkelsen «Syklist i egen by» hvor 30 norske byer og tettsteder er med, viser at Bergen fortsatt har en lang vei å gå for å tilfredsstille de syklende. I 2008 ble Bergen Norges nest dårligste sykkelby. Bare Ålesund var verre. Årets undersøkelse bringer Bergen en plass opp fra Det mest oppsiktsvekkende er at det ikke er blitt bedre de siste to årene, sier generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening (SLF). Alle vet at å sykle er god samfunnsøkonomi. Derfor er det overraskende at ansvarlige myndigheter i Bergen fortsatt neglisjerer syklistene, sier han. Ingen sammenhengende sykkelveier I Bergen er syklistene spesielt misfornøyd med: mangel på sammenhengende sykkelveier hvor vanskelig det er å ferdes i byens sentrum, spesielt om vinteren at det oppleves som utrygt å sykle i Bergenstrafikken mangel på god skilting Som landets peneste og nest største by, burde Bergen hatt større ambisjoner om å være en sykkelby, mener generalsekretæren i Syklistenes Landsforening. Utbygging for 100 millioner Sykkelplanen fra 2004 oppnådde bare 37 prosent av sine mål. I den nye planen heter det at det skal utvikles et helhetlig sykkelveinett bestående av hovedruter (hovedrutenett) og bydelsruter. Og gang og sykkelstier i sentrum skal prioriteres. Hovedrutenettet i 2019 vil koste minimum 40 mill/år. For å nå målet om 10 % sykkelandel er det i tillegg behov for investeringer på bydelsrutene og på tiltak som sykkelparkering og informasjonsog mobilitetstiltak. Det samlede behovet for å nå målene innen 2019 er trolig over 100 mill/år. Stort potensiale Potensialet for økt sykkelbruk i Bergen er stort. Byrådet er opptatt av at den samfunnsøkonomiske nytteverdien av utbygging av sykkelveinettet i Bergen, er beregnet til tre ganger større enn kostnadene ved selve utbyggingen. Dette er svært gunstig og et godt argument for å investere i sykkelveinettet, både tiltak i sentrum, de beskrevne rutetyper og sykkelparkering. 18 SAMSPILL // 0510

19 54 Salhus 464 ske Høgstefjellet postveg Haukås E 39 Sotra Oversiktskart Godvik S otrav ei en Askøy 396 Lyderhorn Loddefjord Grimstad Sotraveien Bj ørg ev eien Søreide Bergen lufthavn Flesland Blomsterdalen Hjell est Lyderhornsv eien Flyplassvegen Må satse mer a dve gen Gravdal tre bygdsvegen Y Eidsvåg 8 og 9 22 og 23 Oasen NHH 20 og 21 Siljustøl, Sæverud Aboret/ Botanisk hage S alhusvegen Fyllingsdal ruten Nordåsstraumen 18 og 19 Ulset Åsa neveien 477 St ra umev eien Fa nav eie n Fjø sa nge rveie n Løvstakken Fritz C. Ri ebers vei Krokeidevegen 435 Storsåta Arnave gen Jordalsvatnet og 11 Fløyen 12 og 13 Sentrum N attlandsveien 352 Fantoft stavkirke Birkelundstoppen Gullsteinen Fjøsanger Grimevatnet Gamlehaugen, kongebolig Nattland Helldal Trollhaugen, Grieg Krokeide Åstveit Nyborg 6 og 7 Åsane Bergen Titlestad Jordal 14 og og 17 Fana Nestun Helldalsv eg en Osveien 643 Ulriken E 39 Kalands- Nordvik Landås 334 Hetlebakksåta vatnet Kis mulvegen Os Gaupås 642 Grønetua 674 Haugavarden Har dangervegen Kaland Hovednettet for sykkel i og rundt Bergen. Illustrasjon: Bergensprogrammet. Laksevåg Fanafjellet Laksevågruten Sandviksruten Fanaruten Landåsruten Ytre Arna Arnaveg en Livarden Kalandseidet Os / Stavanger Bergen kan ikke løse sine transport- og forurensningsproblemer uten at det satses betydelig på gang- og sykkelstier. Innen 20 år vil større og større del av indre bykjerne være bilfri. Garnes H a rdangerve gen Indre Arna Espeland jobb, med det å trene. Dermed slipper jeg å bruke verdifull tid på ettermiddag/kveld til trening, og får mer tid med familien. Jeg føler at jeg også får mer overskudd i hverdagen. Hardangervegen Voss 2. Her i Fana/Ytrebygda er det gode forhold for syklister. Men langs den nye Ytrebygdsveien fra Telenor til rundkjøringen i Kokstadveien, Romslo er Takkvam det laget noen underlig høye kanter ved passering av stikkveier. Her burde det vært laget motorvei for sykler. Var et ærend i byen her for leden. Skjønte ingenting av sykkelveiene der. Her må det gjøres noe med skiltingen. Hvis du ikke er kjent med sykkelveiene i byen, finner du de heller ikke. 3. Både ja og nei. Et av problemene er at sykkel blir et inneffektivt framkomstmiddel (spesielt inne i byen) om du skal følge trafikkreglene. Jeg er så heldig at der jeg sykler til vanlig, slipper jeg å krysse fotgjengerfelt osv. Ellers er vel vi syklister som folk flest. Noen er hensynsfulle, mens andre turer fram som om de eier veien. Jeg har nok ikke løsningen på hvordan konfliktene mellom syklister og gående skal løses. Det er dessverre slik at vi enten irriterer de gående eller bilistene. Det vil nok hjelpe på om vi får separate sykkelveier, men det blir helt sikkert en og Tegnforklaring: anna tulling som likevel sykler i vei eller på gangvei likevel Severdighet / Place of Interest Badeplass / Open air bath Anne-Grete Anbefalt Bøe, Statoil. rute fra bydelene / Recomende route Turvei / Route through parks etc. Jobber på Sandsli, bor på Midttun. Hovedvei/Main road 1. Det 0 er uavhengig 1 2 3og praktisk. 4 5 km Det er friskt. Det er å slå flere fluer i en smekk; bedret fysisk og mental helse (unngå kø og dårlig miljøsamvittighet, praktisk mht henting/levering i barnehage (man er uavhengig mht rutetider og har selv kontroll på når man kommer til jobb og hjem) og så er man uavhengig av parkeringsmuligheter. Trengereid 2. Å være syklist på bergenske veier fordrer at man er villig til å være ydmyk og fleksibel. Man er en utsatt gruppe som syklist, og man er nødt til å tenke defensivt. Enten man selv blir truffet av noe større, eller om man selv sykler på en annen syklist/fotgjenger, er det situasjoner man selv taper på, enten fysisk eller psykisk. Disse må for enhver pris unngås. Det hadde vært flott med mer adskilt og gjennomgående trafikk for syklister, skille gående fra syklende, samt at det også kunne fokuseres noe mer på at også bilister er nødt til å ta hensyn til syklister, som er trafikanter på lik linke med dem. Gullbotn Hardaanger 3. I stor grad syns jeg at syklister oppfører seg bra, men man ser også eksempler på det motsatte. Det er i enkelte tilfeller ikke mulig å vente på grønt lys, da lyset ofte er innstilt på en bil, og aldri vil utløses av en syklist. Det gjelder også i kryss der det er trangt, og syklisten presses opp på fortauet av uoppmerksomme bilister/sjåfører av store biler. Jeg prøver så langt det lar seg gjøre å kommunisere god trafikkoppførsel til alle mine medsyklister, da jeg er overbevist om at vi selv er nødt til å ha alt vårt på det tørre, før vi kan rope høyt på å bli respektert! Som syklist, gående eller busspassasjer bidrar man aktivt til en mer miljøvennlig by. For ikke å snakke om helsegevinstene. Beregninger viser nemlig at en syklist kan forlenge sin levealder med seks år. Hva kan vi lære av ivrige syklister: 1. Hvorfor sykler du til/fra jobb? 2. Hvordan opplever du det å være syklist på bergenske veier? 3. Opplever du at dine medsyklister respekterer trafikkreglene? Stig Inge Flatabø, Reinertsen Engineering. Jobber på Sandsli, og sykler til og fra jobb fra hjemmet på Sandsli. Gjerne via Fanafjellet Det er en kombinasjon av; det å få en fin start på dagen, gjøre unna treningen på vei til/fra jobb og mangel på parkeringsplass. En av de største fordelene ved å velge sykkel til jobb er at jeg da kan kombinere det å frakte meg selv til Stig Inge Flatbø og Anne-Grete Bøe er begge aktive syklister. SAMSPILL //

20 Logistikkforeningen: Flesland det nye logistikknutepunktet Beslutningen om ny havn i bergensregionen er utsatt igjen Nå til ut på nyåret. Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) er ikke i tvil om at Flesland er det beste alternativet, vurdert ut fra miljø- og kostnadseffektivitet og fordi varestrømmene viser at havnen bør ligge i Bergen syd. TEKST // Linn Pilskog Ny havn er utsatt i påvente av en konsekvensutredning som skal ta for seg miljøperspektivet, spesielt med tanke på biologisk mangfold i området. Når beslutningen skal tas vil miljøhensyn bli vektlagt. I tillegg til å gjøre selve transporten mer miljøvennlig i seg selv er det også viktig å legge til rette for en infrastruktur som reduserer utslippene. En havn på Flesland vil bidra til dette fordi miljøet spares for tungvint og energikrevende overgang mellom de ulike transportformene, mener Logistikkforeningen. I tillegg vil man sørge for at mye av båttrafikken som nå blir losset rett inn i Bergen slipper å reise innom sentrum. Dette er spesielt viktig med tanke på de store klimaproblemene Bergen opplevde forrige vinter. vil det spare næringslivet for mange stor kostnader. Må tenke fremtidsrettet Økt behov for effektiv lokaldistribusjon i kombinasjon med dobling av volumer og med høyfrekvent krysning av Bybanen ved Nygårdstangen, gjør at en videreføring av Dokken/ Nygårdstangen ikke er fremtidsrettet. Trafikken som i dag går til Nygårdstangen, må lastes om til lastebiler som sørger for mer luftforurensning i sentrumskjernen. Det er derfor viktig at vi flytter denne typen transportvirksomhet ut av sentrum. Per i dag finnes det ingen andre reelle løsninger som kan tilby den type samlokalisering Flesland har muligheten til, avslutter Strømmen. God samfunnsøkonomi Det vil være positivt for næringslivet i regionen at Flesland kan være konkurransedyktig og en supplerende importhavn for Østlandsområdet. En ny havn på Flesland vil koste penger, men samtidig vil man kunne frigjøre store områder på Dokken som kan brukes til andre inntektsbringende formål, sier styreleder Leif Arne Strømmen i Logistikkforeningen. Samlokaliseringen er det viktigste argumentet for Flesland. I Stavanger har man allerede en ny terminal som staten har betalt, men det finnes ingen samlokalisering av vei, bane og tog. Klarer vi dette, Trafikken er størst i Bergen sør. Derfor bør havnen til Flesland, mener Logistikkforeningen. 20 SAMSPILL // 0510

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR.5 2006 - Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

Rosenkilden. toppledere krever trafikkpakke

Rosenkilden. toppledere krever trafikkpakke VINDMØLLER I VINDEN side 36 VIL LOKKE ALLE TIL ÅLGÅRD side 22 MEDLEM NUMMER 1800 side 44 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 11 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden 20 toppledere krever trafikkpakke Næringslivet i Stavanger-regionen

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Fremtidens næringsliv. den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler. www.bergen-chamber.no

Fremtidens næringsliv. den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2011 TEMA: Fremtidens næringsliv den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler www.bergen-chamber.no den innovative regionen - motoren og

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Ser grenseløse muligheter

Ser grenseløse muligheter Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 4 2012 årgang 19 Slik skal de sammen takle veksten: Ser grenseløse muligheter Rekordvekst, tidenes muligheter og tidenes utfordringer krever samarbeid på alle nivå.

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Høyhastighetstoget fra Stavanger. Drøm eller virkelighet?

Høyhastighetstoget fra Stavanger. Drøm eller virkelighet? Høyhastighetstoget fra Stavanger Avgang Tog til Reisetid Spor Merknader 05:30 Oslo 2.05 2 Direktetog 05:45 Bergen 1.25 3 Stopp Haugesund 06:00 Oslo 2.05 2 Direktetog 06:15 Bergen 1.20 1 Direktetog 06:30

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Rapport Seminar og verksted 1. og 2. november 2012 Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000 Regionalplan for areal og transport på Haugalandet 1 Seminar og verksted Regionalplan for areal og transport

Detaljer

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år 2 10 Tema: Samferdsel i Torbjørn Digernes NTNU 100 år Unni Steinsmo SINTEF 60 år Kristian Fossheim DKNVS 250 år Opplev landet på Lian Dokk har jo verdens største grupperom, ute! - Kurs og konferanse gjest

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

Hun er den nye sjefen for Måltidets Hus. Les om ambisjonene til Ellen S. Math Henrichsen.

Hun er den nye sjefen for Måltidets Hus. Les om ambisjonene til Ellen S. Math Henrichsen. Måltidets kvinne Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 10-2009 årgang 16 Hun er den nye sjefen for Måltidets Hus. Les om ambisjonene til Ellen S. Math Henrichsen.. side 50, 51 og 52 Sykefraværet øker i

Detaljer

Bli med på Matens Oscar

Bli med på Matens Oscar Rosenkilden Næringsforeningen vil utdanne ENERGISPESIALISTER Næringslivsmagasinet n r. 7 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1836-2011 år Næringsforeningen vil utdanne spesialister i energieffektivisering og starter

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

MESSEN. Side 5, 6 og 7 GARDERMO. Oslo Lufthavn best i Europa. Mulighetenes konferanse. Les mer på side 9. Side 8. Side 10, 11, 12 og 13

MESSEN. Side 5, 6 og 7 GARDERMO. Oslo Lufthavn best i Europa. Mulighetenes konferanse. Les mer på side 9. Side 8. Side 10, 11, 12 og 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2007 7. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer