Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142"

Transkript

1 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142

2 Side2

3 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet arbeider etter retningslinjer vedtatt av fylkestinget i 1995 og revidert i Både loven og reglementet fastslår at eldrerådet hvert år skal utarbeide rapport om sin virksomhet fra året som gikk. Årsrapporten oversendes fylkestinget og behandles som egen sak på fylkestinget. For å sikre eldre større innflytelse i saker som angår dem, er det viktig at kommune og fylkesting legger sakene fram for eldrerådene på et tidspunkt i saksbehandlingen der rådet har mulighet til å være rådgivende. Praksisen samhandling/arbeidsmåte mellom fylkesting og eldreråd bør tas opp til diskusjon. Årsrapporten for 2014 gir blant annet informasjon om hvilke saker eldrerådet i Nord- Trøndelag har behandla på sine møter, høringsuttalelser, erfaringsutveksling og skolering gjennom deltakelse i konferanser og møter både i og utenfor fylkeskommunen. Prosjekt Aktiv hvordan tilrettelegge for økt deltakelse og medvirkning er avslutta. I rapporten foreslås det 8 tiltakspunkter. Nå er det opp til eldrerådet å gripe fatt i de foreslåtte tiltakene og se hva som skal til for å sette tiltakene ut i livet. Sommeren 2014 var eldrerådet, sammen med fylkesrådsleder, politikere og ansatte i fylkeskommunen, på studietur til Finnmark. (Se vedlegg) Jeg må berømme ulike instanser som bidro til å gjøre turen mulig. Dette er en typisk sak på samhandling. Med godt fundert program som gjorde turen lærerik. Den avslørte vår manglende kunnskap om det samiske folks dagligliv, kultur, den ustoppelige tro på naturens krefter til å styre deres liv, lynne og språk barrierer. Samarbeid på ulike måter/ nivå er ønskelig kunne fortsette. Eldrerådet har i ettertid gått gjennom fylkeskommunen og Sametingets samarbeidsavtale og anbefalt eldres rolle blir tilføyd i avtalen. Utveksling/besøk i samisk eldreråd og eldrerådet i Nord Trøndelag er ønskelig, men økonomisk, en stor utfordring. Konferansen for kommunale eldreråd mai tar opp tema» Samisk kultur/helse». En har lov å tro at dette er en liten kime til å formidle kunnskap om mennesker med annet språk/kultur enn den vanlige nordtrønder. Eldrerådet kan se tilbake på er aktivt år med medlemmer som er interessert og deltar i debattene i saker som blir tatt opp i eldrerådet. Dette er siste melding som rådet legger fram i denne perioden. Vi takker for den tilliten som ble gitt oss ved valget. Ønsker fylkesting og nytt eldreråd i 2015 lykke til videre med viktig, spennende og meningsfylt arbeid. Hildur Fallmyr leder

4 Side4

5 Side5 Innhold Innledning... 6 Eldrerådets medlemmer... 6 Budsjett... 7 Møter og saker i Eldrerådskonferansen Aktiv Hvordan tilrettelegge for økt deltakelse og medvirkning... 8 Generasjonskonferansen 8. og 9. februar... 9 Kulturelle spaserstokken... 9 Morgendagens aktivitetssenter... 9 Studietur til Finnmark 3. til 6. juni Frivillighetsprisen Lyttevenner Høringsuttalelse/uttalelser til: Orienteringer: Deltakelse i møter og arrangement: Deltakelse i utvalg: Viktige oppgaver i tida framover: Vedlegg Studietur til Finnmark med eldrerådet juni

6 Side6 Innledning Eldrerådet i Nord-Trøndelag er oppnevnt av fylkestinget og følger fylkestingsperioden. Eldrerådet arbeider etter regelverk vedtatt av fylkestinget i 1995 og revidert i 2003/2007. Eldrerådets medlemmer Eldrerådet har for inneværende periode følgende medlemmer: Medlemmer: Varamedlemmer: Hildur Fallmyr, Ottersøy, (leder) Gunnar Vada, Steinkjer Laila Roel, Inderøy, (nestleder) Tora Lein, Steinkjer Gerd Nordmeland, Namsos Lise Hindbjørgmo, Inderøy *) Osvald Løberg, Snåsa Jon Wengstad, Stjørdal Hauk Paulsen, Vanvikan Aasta Arnstad, Skatval Kåre Viken, Nordli Inger Therese Ranum, Namsos *) Lise Hindbjørgmo gikk bort i høsten 2014 og nytt varamedlem fra desember 2014 er Per Odd Vennes, Steinkjer Laila Roel, Hildur Fallmyr, Gerd Nordmeland, Hauk Paulsen, Kåre Viken og Osvald Løberg

7 Side7 Budsjett Eldrerådet er administrativt knyttet til avdeling for Regional utvikling. Eldrerådet har eget budsjett som for 2014 var på ,- inkl. 50 % lønn til sekretær. Ingrunn Prestmo Amdahl er rådssekretær i 50% stilling. Møter og saker i 2014 Eldrerådet har i 2014 hatt 8 møter, hvorav ett fellesmøte med eldrerådene i Stjørdal, Meråker og Frosta. Pensjonistforbundet Nord-Trøndelags leder, Ole Flakken, deltar i eldrerådets møter som observatør. Eldrerådets leder deltar i Pensjonistforbundet Nord-Trøndelags møter som observatør. Eldrerådet har hatt 30 saker til behandling, inkl. referatsaker. Mer om eldrerådet her: Arbeids- og møteplan for 2014 har vært retningsgivende for rådets arbeid. Eldrerådskonferansen 2014 Årets eldrerådskonferanse ble arrangert i Steinkjer, 6. og 7. mai. Det var deltakere fra 17 kommuner i Nord-Trøndelag. I tillegg var Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag, representert. Tirsdag 6. mai - Fylkesordfører Gunnar Viken ønsket velkommen - Utfordringer i Nord-Trøndelag v/fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Inge Ryan - Lyttevennprosjektet samarbeid mellom grunnskolebarn og pensjonister v/kåre Viken, eldrerådet i Nord-Trøndelag - «Sunn og aktiv aldring». Nytt mandat fra Statens seniorråd v/wenche Frong Sellæg, leder av Statens seniorråd - Gruppearbeid

8 Side8 Onsdag 7. mai - Kulturelt innslag - Eldre i trafikken, nye regler v/rådgiver Terje Hafjell, Statens vegvesen - Fylkesmannens blikk på logopedtjenesten i Nord-Trøndelag v/jurist hos fylkesmannen - «Nord-Trøndelag og 1814» v/historiker Olav Skevik - Skal få seniorene i jobb v/prosjektleder Anne Peggy Schiefloe fra JOBBINT og initiativtaker til Seniorjobb, Håkon Arntsen - Gjennomgang av gårsdagens gruppeoppgaver - Avslutt v/leder Hildur Fallmyr Tilbakemeldingene viser at de fleste av deltakerne var tilfreds med konferansen, både når det gjaldt innlegg, innlosjering, mat og sosiale forhold. Flere ga uttrykk for at årets konferanse var nyttig og lærerik. Aktiv Hvordan tilrettelegge for økt deltakelse og medvirkning Det er KUN senter for kunnskap og likestilling har vært prosjekteiere og har gjennomført kartleggingen i prosjektet. Dette har foregått i nært samarbeid med en styregruppe sammensatt av representanter for folkehelsekomiteen, eldrerådet og eldrerådets sekretær. Målet med prosjektet har vært å innhente kunnskap om eldre i Nord- Trøndelag og deres vaner år det kommer til deltakelse og medvirkning. Prosjektet er utviklet i forbindelse med at økt deltakelse og medvirkning blant eldre i Nord-Trøndelag vil gi god effekt både for den enkelte og samfunnet som helhet. Rapporten ble ferdigstilt høsten I rapporten er det foreslått 8 tiltakspunkter. Rapporten blir lagt fram for eldrerådet i

9 Side9 Generasjonskonferansen 8. og 9. februar Bakgrunn for å ønske en slik konferanse i Nord- Trøndelag er de gode erfaringene de har gjort med Generasjonskonferanse i Nordland. Fokus skal være på generasjonskløften i samfunnet. Planleggingsgruppa har bestått av representanter fra Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Innvandrerrådet og Barne- og ungdomsrådet. Hovedtema for konferansen var «Grunnlovsjubileet - Norge i går, i dag og i morgen». Eldrerådet ønsker fortsatt å være medspiller i videre satsing på generasjonskonferanser og da hvert 2. år. Kulturelle spaserstokken Den kulturelle spaserstokken er en tilskuddsordning for kommunesektoren øremerket kultur for eldre. Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunstog kulturformidling av høy kvalitet. Fra 2007 til 2012 ble tilskudd fordelt av Kulturdepartementet, etter skjønnsmessig vurdering av kommunenes søknader med omtaler av konkrete prosjekter. I 2013 er prosjektsøknadene fra kommunene behandlet ut ifra en helhetlig vurdering, med vekt på kvantitative fordelingskriterier. I kommuneøkonomiproposisjonen for 2014 ble det varslet at midlene i Den kulturelle spaserstokken skal fordeles via fylkeskommunene neste år, basert på kvantitative kriterieretter modell av Den kulturelle skolesekken. I Regjeringens forslag til budsjett ble det foreslått et betydelig økonomisk kutt i ordningen. Brev ble sendt til Stortingsrepresentantene for Nord-Trøndelag hvor det ble bedt om at ordningen må videreføres. Morgendagens aktivitetssenter Fra Pensjonistforbundet er det mottatt informasjonsskriv om forskningsprosjektet Morgendagens aktivitetssenter. Pensjonistforbundet har fått midler av helsedirektoratet til prosjektet. Samarbeidspartnere i prosjektet er Røde Kors og Høyskolen i Telemark (HIT). Prosjektgruppa består av medlemmer fra disse organisasjonene samt fra Røa eldresenter Bydel Vestre Aker, Oslo. Prosjektgruppen ønsker kunnskap om hva innholdet i sentrene skal være, hvordan det bør organiseres og lokaliseres, hvilken form den daglige driften bør ha, hvordan arbeidet med å rekruttere flere brukere bør organiseres, hvilke lokale og regionale instanser, ideelle- og frivillige organisasjoner og foreninger som bør samarbeide om å bygge opp og drifte sentrene Eldrerådet i Nord-Trøndelag ga innspill til punkter som bør være med. Rapporten er ennå ikke mottatt.

10 Side10 Studietur til Finnmark 3. til 6. juni Turen ble mye mer enn forventet fra eldrerådets side. Det avslører manglende kunnskap om det samiske folkets daglige liv, kultur, troen på naturens krefter til å styre liv og lynne, samt språkbarrierer. En utførlig rapport legges ved årsrapporten. Sametingets samarbeidsavtale for perioden 2010 til 2013 skal revideres. Eldrerådet ønsker en tilføyelse til punktet om strategier «Spesielt skal tiltak rettet mot kvinner, ungdom og eldre prioriteres». Sametingets representanter fra Nord-Trøndelag Fylkeskommunens kulturpris 2014 Eldrerådet sendte også i år inn forslag på kandidat. Frivillighetsprisen 2014 Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Det er Frivillighet Norge som står bak. Nominasjonskomiteen består av kultursjefen v/clas Rønning, NTBUR v/line Nordkvelle, FFO Nord-Trøndelag v/kari Frøseth Johansen og Ingrunn Amdahl, sekretær for ER og RLF. Fylkesjuryen for Frivillighetsprisen i Nord-Trøndelag har nominert Jøbl Sangerknaben v/knut Dypvik som fylkets kandidat til prisen. Fylkets kandidat til Frivillighetsprisen 2014 ble hedret under Frivillighetskonferansen, 14. oktober på Steinkjer. Kandidaten nådde ikke opp nasjonalt.

11 Side11 Lyttevenner Kåre Vikens engasjement for å få lyttevennprosjektet kjent, har ført til oppslag i Trønder-Avisa og Namdalsavisa. Det er også sendt en henvendelse til oppvekstsjefene i Nord-Trøndelag med oppfordring om å ta i bruk dette pedagogiske tilbudet. Mer om prosjektet her: Fellesmøte med eldrerådene i Stjørdal, Meråker og Frosta Eldrerådet i NT har årlige møter med kommunale eldreråd. Her blir saker som eldrerådene er opptatt av, drøftet. Høringsuttalelse/uttalelser til: Den andre samhandlingsreformen en solidarisk omsorgstjeneste Orienteringer: Kulturelle spaserstokken v/kultursjef Ragnhild Kvalø Nord-Trøndelag som pilotfylke sluttrapport v/prosjektleder Anne Caroline Haugan Informasjon om nødvendig reisefølge på reise Folkehelseplan v/rådgiver Guri Vist Aktiv 60+ v/prosjektleder Linn Bylund, KUN Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommunen v/rådgiver Sigurd Kristiansen Lyttevennprosjektet v/eldrerådets medlem, Kåre Viken Brukerutvalget i Nord-Trøndelag v/hildur Fallmyr og Laila Roel Deltakelse i møter og arrangement: Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd i Drammen, 20. til 22. mai Helse og omsorgskonferansen 2014 Bruker og etat møtes 2014 en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater Fellesmøte med eldrerådene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, 4. og 5. september, på Bårdshaug Studietur til Finnmark 3. til 6. juni Generasjonskonferansen 8. til 9. februar Samhandlingskonferansen 30. januar Deltakelse i utvalg: Folkehelseplan ; Kåre Viken i arbeidsgruppa «Alle skal med i Nord- Trøndelag og Hauk Paulsen i arbeidsgruppa «Gode Levevaner i Nord-Trøndelag. Aktiv representanter i styringsgruppa: Laila Roel og rådssekretær Brukerutvalget i Nord-Trøndelag, Hildur Fallmyr og Laila Roel

12 Side12 Observatør i NPF Nord-Trøndelag Felles styringsgruppe for prosjektene samordning av bestillingstransport og TTtransport og Kollektivtransport i distriktene (KID-Prosjektet), Laila Roel Viktige oppgaver i tida framover: Rådet vil samarbeide med; - Flere offentlige etater, (Fylkesmannen, NAV) - Eldrerådene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag/ arbeide for å få til dialogmøte i Fylkestinget - Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag Rådet skal følge opp; - Fylkesplan for Nord-Trøndelag - eldrerådets eldrepolitiske program Prosjektet Aktiv et bedre samarbeid med media/presse Rådet skal følge opp arbeidet med; - folkehelse - geriatri - tannhelse - Kulturelle spaserstokken - trafikksikkerhet - pådriverrollen til oppstart av flere eldresentra og Frivilligsentraler - aldersdiskriminering Rådet skal; - informere om eldreråd opp mot politikere og offentlige etater - arrangere generasjonskonferanse sammen med RLF, NTBUR og Innvandrerrådet - arrangere årlig eldrerådskonferanse for kommunale eldreråd - arrangere felles rådsmøter med kommunale eldreråd

13 Side13 Vedlegg Studietur til Finnmark med eldrerådet juni 2014 Denne blide gjengen reiste nordover tirsdag 3. juni til et fantastisk Finnmark, som bød på mange varmegrader, sol hele døgnet og lite mygg (ennå). F.v.: Hauk Paulsen, Gerd Normeland, Lise Hinbjørgmo, Bjørn Engen, Hildur Falmyr, Anne Marit Mevassvik, Ingrunn Amdahl, Kåre Viken og Laila Roel. Da bildet ble tatt var ikke fylkestingsrepresentant Inger Marit Eira-Åhren og Tove Mette Jåma Wigdahl til stede. Foto: Elin Solvang Det første faglige punktet på programmet var et besøk hos Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern (SANKS). SANKS jobber med psykiatri og rus og møter samiske pasienter over store deler av Norge. Tanken bak er å møte pasientene med forståelse for og kunnskap om den samiske kulturen, så behandlingen og hjelpen blir best mulig. Inger Marit er ansatt i SANKS og har sitt kontor på Snåsa. Vi fikk høre blant annet om Villmaksterapi der familier drar ut i naturen for å bo i lavvo og fiske, helt andre omgivelser enn de tradisjonelle behandlingskontorene. De hadde også opplevd at eldre samer ikke greide snakke norsk og opplevde at det var til god hjelp å ha samisktalende behandlere. I tillegg dukket det også ofte opp problemstillinger der kulturforståelsen var ekstra viktig.

14 Prosjektkoordinator Tone Kristin Amundsen. Fylkesrådslederen var begeistret for å høre om arbeidet og sier hun vil ta med seg den kunnskapen inn i samarbeidet i Nord-Trøndelag, både i møte med helseforetaket og skolene. Der det er mulig ønsker hun å framsnakke denne unike satsningen på psykisk helse og ser for seg mange tilfeller der kompetansen til SANKS kan være nyttig. Side14

15 Side15 Lekerommet for samiske barn på SANKS. Vi tok buss til Kautokeino der vi besøkte Samisk høgskole. Blant fagene de tilbyr er: Árbediehtu/Tradisjonell kunnskap, Featurejournalistikk og mediespesialisering, Formidling av samisk kultur og samfunn 1 og samisk grunnskolelærerutdanning. Informasjonskonsulenten som viste oss rundt fortalte at skolen nå har søkt om å få godkjent en samisk doktorgrad. Høgskolen var vakkert utsmykket med samisk kunst, både tradisjonell og mer modernistisk.

16 Side16 Bjørn Engen i kantina på høgskolen. Lise Hinbjørgmo og Hildur Falmyr fant mye pent å se på.

17 Side17 På høgskolen møtte vi Anne Marit triumf som orienterte om Sametinget og hvordan det fungerer. Sametinget hadde plenumsmøte da vi var i Finnmark. Det er valgt inn 39 representanter fra 7 valgkretser. Samisk høgskole, Kautokeino Onsdag ettermiddag besøkte vi Juhls sølvsmie og fikk hørehistorien om hvordan det dansk-tyske ekteparet Frank og Regine Juhl kom til Kautokeino i en tid da det ikke var bygget ordentlige veier ennå. Her falt de hodestups for de nordiske nomadene og startet sin egen sølvsmie i 1959 som lager smykker og annen kunst kraftig inspirert av det samiske. Huset i seg selv er et kunstverk, med tak som minner om snøskavler og detaljer fra en hel verden.

18 Side18 Samiske smykker, Juhls sølvsmie Fra verkstedet

19 Side19 Juhls produserer glasskunst også Et ungdommelig eldreråd foran gullegget ved Juhls

20 Side20 Etter overnatting i Kautokeino gikk turen til Sametinget i Karasjok. To politiske ledere: Sametingspresident Aili Keskitalo og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik. Her fikk vi omvisning, fulgte deler av plenumsseansen og møtte sametingets eldreråd. De to eldrerådene utvekslet erfaringer og ble enige om å møtes igjen. Blant annet fikk vi høre at de opplevde at eldre og yngre hadde helt ulike språkbehov. Fv. Rådgiver i sametinget Inga Margrethe Eira Bjørn og Berit Inga Nikkinen Varsi fra eldrerådet.

21 Mange flotte detaljer i Sametinget. Kåre Viken til høyre. Side21

22 Nordtrønderske representanter i Sametinget. Ellinor Marita Jåma nederst til høyre. Side22

23 Side23 Fra Graveniid, Karasjok Torsdag ettermiddag besøkte vi Strikkebedriften Graveniid i Karasjok. De produserer samiskinspirerte klær og drives langt på vei idealistisk av en hel familie. Vi fikk også en omvisning i senteret Sapmi park der temaet var samisk historie og kultur.

24 Side24 Middagen i Storgamma restaurant var et høydepunkt, både på grunn av omgivelsene og den gode samiske maten. Mari Boines konsertantrekk og priser står utstilt på Språksenteret i Lakselv.

25 Side25 På språksenteret i Lakselv orienterte daglig leder Alf Nystad om arbeidet på senteret, samisk språk og samisk kultur og nåtid generelt. Han fikk mange spørsmål fra interesserte nordtrøndere. Den samiske kalenderen beskriver flere årstider enn de tradisjonelle 4. En egen periode på våren kalles rett og slett kalving.

26 Side26 Hovederfaringen fra turen er at vi (dessverre) vet for lite om samisk kultur, men interessen er der absolutt. Slik lyder noen av kommentarene fra deltakerne på turen: - Turen ble mye mere enn forventet fra min side. Den avslørte min manglende kunnskap om det samiske folkets daglige liv, kultur, den ustoppelige tro på naturens krefter til å styre deres liv, og lynne, samt språkbarrierene. Skulle ønske det kunne bli en fortsettelse i form av samarbeid på ulike nivå. - Minner og kunnskap om gjestfrie mennesker med en genuin interesse for sitt folk, sin kultur og sitt språk. Bonus at vi fikk noen dager med trivelig folk fra Nord-Trøndelag fylkeskommune under midnattssolens strålende lys. - Jeg tenker det er mye som kan gjøres for at sørsamisk språk og kultur skal bli mer kjent for alle, et stort arbeide innen barnehage, skole, utdanningsinstitusjoner, innen helse, politikk, næringer osv. Det er flott at Nord-Trøndelag eldreråd og deltagerne på denne studieturen er nysgjerrig på den samiske kulturen, og håper det bærer frukter også inn i fremtiden. Anbefaler flere å være like nysgjerrige! - Det var mye interessant, spesielt vil jeg framheve besøket hos SANKS. Her er det gjort en grundig jobb, og det som var ekstra var at de ansatte virket så oppriktig glad i arbeidet. Mye ny lærdom for dette visste jeg absolutt ingenting om. Også informasjonen hos språksenteret i Porsanger var meget bra. Nystad ga en veldig fin innføring i den samiske kulturen. På en skala fra 1-6 gir jeg 4.5. Og med det været ble jo hele turen en naturopplevelse. - For meg var turen en opplevelse, fikk innblikk i en kultur som jeg var rimelig ukjent med, fikk bli bedre kjent med eldrerådet og hvordan de tenker og jobber. Flotte folk! - For meg ga studieturen først og fremst en mulighet til å høre hva eldrerådet, fylkesrådsleder og komiteleder ønsket å få bedre innblikk i, deretter var det en fantastisk mulighet til å se og lære hvordan eldrerådet arbeider. Så igjen, tusen takk for en fantastisk tur og hyggelig selskap:) - Jeg har fått en annen forståelse for samenes kultur og deres holdninger. Er blitt mer positiv, for å si det sånn.

27 Side27 For flere bilder og høyoppløste varianter. Se albumet vårt her. Elin Solvang Steinkjer 26. juni 2014

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer