Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142"

Transkript

1 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142

2 Side2

3 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet arbeider etter retningslinjer vedtatt av fylkestinget i 1995 og revidert i Både loven og reglementet fastslår at eldrerådet hvert år skal utarbeide rapport om sin virksomhet fra året som gikk. Årsrapporten oversendes fylkestinget og behandles som egen sak på fylkestinget. For å sikre eldre større innflytelse i saker som angår dem, er det viktig at kommune og fylkesting legger sakene fram for eldrerådene på et tidspunkt i saksbehandlingen der rådet har mulighet til å være rådgivende. Praksisen samhandling/arbeidsmåte mellom fylkesting og eldreråd bør tas opp til diskusjon. Årsrapporten for 2014 gir blant annet informasjon om hvilke saker eldrerådet i Nord- Trøndelag har behandla på sine møter, høringsuttalelser, erfaringsutveksling og skolering gjennom deltakelse i konferanser og møter både i og utenfor fylkeskommunen. Prosjekt Aktiv hvordan tilrettelegge for økt deltakelse og medvirkning er avslutta. I rapporten foreslås det 8 tiltakspunkter. Nå er det opp til eldrerådet å gripe fatt i de foreslåtte tiltakene og se hva som skal til for å sette tiltakene ut i livet. Sommeren 2014 var eldrerådet, sammen med fylkesrådsleder, politikere og ansatte i fylkeskommunen, på studietur til Finnmark. (Se vedlegg) Jeg må berømme ulike instanser som bidro til å gjøre turen mulig. Dette er en typisk sak på samhandling. Med godt fundert program som gjorde turen lærerik. Den avslørte vår manglende kunnskap om det samiske folks dagligliv, kultur, den ustoppelige tro på naturens krefter til å styre deres liv, lynne og språk barrierer. Samarbeid på ulike måter/ nivå er ønskelig kunne fortsette. Eldrerådet har i ettertid gått gjennom fylkeskommunen og Sametingets samarbeidsavtale og anbefalt eldres rolle blir tilføyd i avtalen. Utveksling/besøk i samisk eldreråd og eldrerådet i Nord Trøndelag er ønskelig, men økonomisk, en stor utfordring. Konferansen for kommunale eldreråd mai tar opp tema» Samisk kultur/helse». En har lov å tro at dette er en liten kime til å formidle kunnskap om mennesker med annet språk/kultur enn den vanlige nordtrønder. Eldrerådet kan se tilbake på er aktivt år med medlemmer som er interessert og deltar i debattene i saker som blir tatt opp i eldrerådet. Dette er siste melding som rådet legger fram i denne perioden. Vi takker for den tilliten som ble gitt oss ved valget. Ønsker fylkesting og nytt eldreråd i 2015 lykke til videre med viktig, spennende og meningsfylt arbeid. Hildur Fallmyr leder

4 Side4

5 Side5 Innhold Innledning... 6 Eldrerådets medlemmer... 6 Budsjett... 7 Møter og saker i Eldrerådskonferansen Aktiv Hvordan tilrettelegge for økt deltakelse og medvirkning... 8 Generasjonskonferansen 8. og 9. februar... 9 Kulturelle spaserstokken... 9 Morgendagens aktivitetssenter... 9 Studietur til Finnmark 3. til 6. juni Frivillighetsprisen Lyttevenner Høringsuttalelse/uttalelser til: Orienteringer: Deltakelse i møter og arrangement: Deltakelse i utvalg: Viktige oppgaver i tida framover: Vedlegg Studietur til Finnmark med eldrerådet juni

6 Side6 Innledning Eldrerådet i Nord-Trøndelag er oppnevnt av fylkestinget og følger fylkestingsperioden. Eldrerådet arbeider etter regelverk vedtatt av fylkestinget i 1995 og revidert i 2003/2007. Eldrerådets medlemmer Eldrerådet har for inneværende periode følgende medlemmer: Medlemmer: Varamedlemmer: Hildur Fallmyr, Ottersøy, (leder) Gunnar Vada, Steinkjer Laila Roel, Inderøy, (nestleder) Tora Lein, Steinkjer Gerd Nordmeland, Namsos Lise Hindbjørgmo, Inderøy *) Osvald Løberg, Snåsa Jon Wengstad, Stjørdal Hauk Paulsen, Vanvikan Aasta Arnstad, Skatval Kåre Viken, Nordli Inger Therese Ranum, Namsos *) Lise Hindbjørgmo gikk bort i høsten 2014 og nytt varamedlem fra desember 2014 er Per Odd Vennes, Steinkjer Laila Roel, Hildur Fallmyr, Gerd Nordmeland, Hauk Paulsen, Kåre Viken og Osvald Løberg

7 Side7 Budsjett Eldrerådet er administrativt knyttet til avdeling for Regional utvikling. Eldrerådet har eget budsjett som for 2014 var på ,- inkl. 50 % lønn til sekretær. Ingrunn Prestmo Amdahl er rådssekretær i 50% stilling. Møter og saker i 2014 Eldrerådet har i 2014 hatt 8 møter, hvorav ett fellesmøte med eldrerådene i Stjørdal, Meråker og Frosta. Pensjonistforbundet Nord-Trøndelags leder, Ole Flakken, deltar i eldrerådets møter som observatør. Eldrerådets leder deltar i Pensjonistforbundet Nord-Trøndelags møter som observatør. Eldrerådet har hatt 30 saker til behandling, inkl. referatsaker. Mer om eldrerådet her: Arbeids- og møteplan for 2014 har vært retningsgivende for rådets arbeid. Eldrerådskonferansen 2014 Årets eldrerådskonferanse ble arrangert i Steinkjer, 6. og 7. mai. Det var deltakere fra 17 kommuner i Nord-Trøndelag. I tillegg var Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag, representert. Tirsdag 6. mai - Fylkesordfører Gunnar Viken ønsket velkommen - Utfordringer i Nord-Trøndelag v/fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Inge Ryan - Lyttevennprosjektet samarbeid mellom grunnskolebarn og pensjonister v/kåre Viken, eldrerådet i Nord-Trøndelag - «Sunn og aktiv aldring». Nytt mandat fra Statens seniorråd v/wenche Frong Sellæg, leder av Statens seniorråd - Gruppearbeid

8 Side8 Onsdag 7. mai - Kulturelt innslag - Eldre i trafikken, nye regler v/rådgiver Terje Hafjell, Statens vegvesen - Fylkesmannens blikk på logopedtjenesten i Nord-Trøndelag v/jurist hos fylkesmannen - «Nord-Trøndelag og 1814» v/historiker Olav Skevik - Skal få seniorene i jobb v/prosjektleder Anne Peggy Schiefloe fra JOBBINT og initiativtaker til Seniorjobb, Håkon Arntsen - Gjennomgang av gårsdagens gruppeoppgaver - Avslutt v/leder Hildur Fallmyr Tilbakemeldingene viser at de fleste av deltakerne var tilfreds med konferansen, både når det gjaldt innlegg, innlosjering, mat og sosiale forhold. Flere ga uttrykk for at årets konferanse var nyttig og lærerik. Aktiv Hvordan tilrettelegge for økt deltakelse og medvirkning Det er KUN senter for kunnskap og likestilling har vært prosjekteiere og har gjennomført kartleggingen i prosjektet. Dette har foregått i nært samarbeid med en styregruppe sammensatt av representanter for folkehelsekomiteen, eldrerådet og eldrerådets sekretær. Målet med prosjektet har vært å innhente kunnskap om eldre i Nord- Trøndelag og deres vaner år det kommer til deltakelse og medvirkning. Prosjektet er utviklet i forbindelse med at økt deltakelse og medvirkning blant eldre i Nord-Trøndelag vil gi god effekt både for den enkelte og samfunnet som helhet. Rapporten ble ferdigstilt høsten I rapporten er det foreslått 8 tiltakspunkter. Rapporten blir lagt fram for eldrerådet i

9 Side9 Generasjonskonferansen 8. og 9. februar Bakgrunn for å ønske en slik konferanse i Nord- Trøndelag er de gode erfaringene de har gjort med Generasjonskonferanse i Nordland. Fokus skal være på generasjonskløften i samfunnet. Planleggingsgruppa har bestått av representanter fra Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Innvandrerrådet og Barne- og ungdomsrådet. Hovedtema for konferansen var «Grunnlovsjubileet - Norge i går, i dag og i morgen». Eldrerådet ønsker fortsatt å være medspiller i videre satsing på generasjonskonferanser og da hvert 2. år. Kulturelle spaserstokken Den kulturelle spaserstokken er en tilskuddsordning for kommunesektoren øremerket kultur for eldre. Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunstog kulturformidling av høy kvalitet. Fra 2007 til 2012 ble tilskudd fordelt av Kulturdepartementet, etter skjønnsmessig vurdering av kommunenes søknader med omtaler av konkrete prosjekter. I 2013 er prosjektsøknadene fra kommunene behandlet ut ifra en helhetlig vurdering, med vekt på kvantitative fordelingskriterier. I kommuneøkonomiproposisjonen for 2014 ble det varslet at midlene i Den kulturelle spaserstokken skal fordeles via fylkeskommunene neste år, basert på kvantitative kriterieretter modell av Den kulturelle skolesekken. I Regjeringens forslag til budsjett ble det foreslått et betydelig økonomisk kutt i ordningen. Brev ble sendt til Stortingsrepresentantene for Nord-Trøndelag hvor det ble bedt om at ordningen må videreføres. Morgendagens aktivitetssenter Fra Pensjonistforbundet er det mottatt informasjonsskriv om forskningsprosjektet Morgendagens aktivitetssenter. Pensjonistforbundet har fått midler av helsedirektoratet til prosjektet. Samarbeidspartnere i prosjektet er Røde Kors og Høyskolen i Telemark (HIT). Prosjektgruppa består av medlemmer fra disse organisasjonene samt fra Røa eldresenter Bydel Vestre Aker, Oslo. Prosjektgruppen ønsker kunnskap om hva innholdet i sentrene skal være, hvordan det bør organiseres og lokaliseres, hvilken form den daglige driften bør ha, hvordan arbeidet med å rekruttere flere brukere bør organiseres, hvilke lokale og regionale instanser, ideelle- og frivillige organisasjoner og foreninger som bør samarbeide om å bygge opp og drifte sentrene Eldrerådet i Nord-Trøndelag ga innspill til punkter som bør være med. Rapporten er ennå ikke mottatt.

10 Side10 Studietur til Finnmark 3. til 6. juni Turen ble mye mer enn forventet fra eldrerådets side. Det avslører manglende kunnskap om det samiske folkets daglige liv, kultur, troen på naturens krefter til å styre liv og lynne, samt språkbarrierer. En utførlig rapport legges ved årsrapporten. Sametingets samarbeidsavtale for perioden 2010 til 2013 skal revideres. Eldrerådet ønsker en tilføyelse til punktet om strategier «Spesielt skal tiltak rettet mot kvinner, ungdom og eldre prioriteres». Sametingets representanter fra Nord-Trøndelag Fylkeskommunens kulturpris 2014 Eldrerådet sendte også i år inn forslag på kandidat. Frivillighetsprisen 2014 Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Det er Frivillighet Norge som står bak. Nominasjonskomiteen består av kultursjefen v/clas Rønning, NTBUR v/line Nordkvelle, FFO Nord-Trøndelag v/kari Frøseth Johansen og Ingrunn Amdahl, sekretær for ER og RLF. Fylkesjuryen for Frivillighetsprisen i Nord-Trøndelag har nominert Jøbl Sangerknaben v/knut Dypvik som fylkets kandidat til prisen. Fylkets kandidat til Frivillighetsprisen 2014 ble hedret under Frivillighetskonferansen, 14. oktober på Steinkjer. Kandidaten nådde ikke opp nasjonalt.

11 Side11 Lyttevenner Kåre Vikens engasjement for å få lyttevennprosjektet kjent, har ført til oppslag i Trønder-Avisa og Namdalsavisa. Det er også sendt en henvendelse til oppvekstsjefene i Nord-Trøndelag med oppfordring om å ta i bruk dette pedagogiske tilbudet. Mer om prosjektet her: Fellesmøte med eldrerådene i Stjørdal, Meråker og Frosta Eldrerådet i NT har årlige møter med kommunale eldreråd. Her blir saker som eldrerådene er opptatt av, drøftet. Høringsuttalelse/uttalelser til: Den andre samhandlingsreformen en solidarisk omsorgstjeneste Orienteringer: Kulturelle spaserstokken v/kultursjef Ragnhild Kvalø Nord-Trøndelag som pilotfylke sluttrapport v/prosjektleder Anne Caroline Haugan Informasjon om nødvendig reisefølge på reise Folkehelseplan v/rådgiver Guri Vist Aktiv 60+ v/prosjektleder Linn Bylund, KUN Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommunen v/rådgiver Sigurd Kristiansen Lyttevennprosjektet v/eldrerådets medlem, Kåre Viken Brukerutvalget i Nord-Trøndelag v/hildur Fallmyr og Laila Roel Deltakelse i møter og arrangement: Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd i Drammen, 20. til 22. mai Helse og omsorgskonferansen 2014 Bruker og etat møtes 2014 en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater Fellesmøte med eldrerådene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, 4. og 5. september, på Bårdshaug Studietur til Finnmark 3. til 6. juni Generasjonskonferansen 8. til 9. februar Samhandlingskonferansen 30. januar Deltakelse i utvalg: Folkehelseplan ; Kåre Viken i arbeidsgruppa «Alle skal med i Nord- Trøndelag og Hauk Paulsen i arbeidsgruppa «Gode Levevaner i Nord-Trøndelag. Aktiv representanter i styringsgruppa: Laila Roel og rådssekretær Brukerutvalget i Nord-Trøndelag, Hildur Fallmyr og Laila Roel

12 Side12 Observatør i NPF Nord-Trøndelag Felles styringsgruppe for prosjektene samordning av bestillingstransport og TTtransport og Kollektivtransport i distriktene (KID-Prosjektet), Laila Roel Viktige oppgaver i tida framover: Rådet vil samarbeide med; - Flere offentlige etater, (Fylkesmannen, NAV) - Eldrerådene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag/ arbeide for å få til dialogmøte i Fylkestinget - Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag Rådet skal følge opp; - Fylkesplan for Nord-Trøndelag - eldrerådets eldrepolitiske program Prosjektet Aktiv et bedre samarbeid med media/presse Rådet skal følge opp arbeidet med; - folkehelse - geriatri - tannhelse - Kulturelle spaserstokken - trafikksikkerhet - pådriverrollen til oppstart av flere eldresentra og Frivilligsentraler - aldersdiskriminering Rådet skal; - informere om eldreråd opp mot politikere og offentlige etater - arrangere generasjonskonferanse sammen med RLF, NTBUR og Innvandrerrådet - arrangere årlig eldrerådskonferanse for kommunale eldreråd - arrangere felles rådsmøter med kommunale eldreråd

13 Side13 Vedlegg Studietur til Finnmark med eldrerådet juni 2014 Denne blide gjengen reiste nordover tirsdag 3. juni til et fantastisk Finnmark, som bød på mange varmegrader, sol hele døgnet og lite mygg (ennå). F.v.: Hauk Paulsen, Gerd Normeland, Lise Hinbjørgmo, Bjørn Engen, Hildur Falmyr, Anne Marit Mevassvik, Ingrunn Amdahl, Kåre Viken og Laila Roel. Da bildet ble tatt var ikke fylkestingsrepresentant Inger Marit Eira-Åhren og Tove Mette Jåma Wigdahl til stede. Foto: Elin Solvang Det første faglige punktet på programmet var et besøk hos Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern (SANKS). SANKS jobber med psykiatri og rus og møter samiske pasienter over store deler av Norge. Tanken bak er å møte pasientene med forståelse for og kunnskap om den samiske kulturen, så behandlingen og hjelpen blir best mulig. Inger Marit er ansatt i SANKS og har sitt kontor på Snåsa. Vi fikk høre blant annet om Villmaksterapi der familier drar ut i naturen for å bo i lavvo og fiske, helt andre omgivelser enn de tradisjonelle behandlingskontorene. De hadde også opplevd at eldre samer ikke greide snakke norsk og opplevde at det var til god hjelp å ha samisktalende behandlere. I tillegg dukket det også ofte opp problemstillinger der kulturforståelsen var ekstra viktig.

14 Prosjektkoordinator Tone Kristin Amundsen. Fylkesrådslederen var begeistret for å høre om arbeidet og sier hun vil ta med seg den kunnskapen inn i samarbeidet i Nord-Trøndelag, både i møte med helseforetaket og skolene. Der det er mulig ønsker hun å framsnakke denne unike satsningen på psykisk helse og ser for seg mange tilfeller der kompetansen til SANKS kan være nyttig. Side14

15 Side15 Lekerommet for samiske barn på SANKS. Vi tok buss til Kautokeino der vi besøkte Samisk høgskole. Blant fagene de tilbyr er: Árbediehtu/Tradisjonell kunnskap, Featurejournalistikk og mediespesialisering, Formidling av samisk kultur og samfunn 1 og samisk grunnskolelærerutdanning. Informasjonskonsulenten som viste oss rundt fortalte at skolen nå har søkt om å få godkjent en samisk doktorgrad. Høgskolen var vakkert utsmykket med samisk kunst, både tradisjonell og mer modernistisk.

16 Side16 Bjørn Engen i kantina på høgskolen. Lise Hinbjørgmo og Hildur Falmyr fant mye pent å se på.

17 Side17 På høgskolen møtte vi Anne Marit triumf som orienterte om Sametinget og hvordan det fungerer. Sametinget hadde plenumsmøte da vi var i Finnmark. Det er valgt inn 39 representanter fra 7 valgkretser. Samisk høgskole, Kautokeino Onsdag ettermiddag besøkte vi Juhls sølvsmie og fikk hørehistorien om hvordan det dansk-tyske ekteparet Frank og Regine Juhl kom til Kautokeino i en tid da det ikke var bygget ordentlige veier ennå. Her falt de hodestups for de nordiske nomadene og startet sin egen sølvsmie i 1959 som lager smykker og annen kunst kraftig inspirert av det samiske. Huset i seg selv er et kunstverk, med tak som minner om snøskavler og detaljer fra en hel verden.

18 Side18 Samiske smykker, Juhls sølvsmie Fra verkstedet

19 Side19 Juhls produserer glasskunst også Et ungdommelig eldreråd foran gullegget ved Juhls

20 Side20 Etter overnatting i Kautokeino gikk turen til Sametinget i Karasjok. To politiske ledere: Sametingspresident Aili Keskitalo og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik. Her fikk vi omvisning, fulgte deler av plenumsseansen og møtte sametingets eldreråd. De to eldrerådene utvekslet erfaringer og ble enige om å møtes igjen. Blant annet fikk vi høre at de opplevde at eldre og yngre hadde helt ulike språkbehov. Fv. Rådgiver i sametinget Inga Margrethe Eira Bjørn og Berit Inga Nikkinen Varsi fra eldrerådet.

21 Mange flotte detaljer i Sametinget. Kåre Viken til høyre. Side21

22 Nordtrønderske representanter i Sametinget. Ellinor Marita Jåma nederst til høyre. Side22

23 Side23 Fra Graveniid, Karasjok Torsdag ettermiddag besøkte vi Strikkebedriften Graveniid i Karasjok. De produserer samiskinspirerte klær og drives langt på vei idealistisk av en hel familie. Vi fikk også en omvisning i senteret Sapmi park der temaet var samisk historie og kultur.

24 Side24 Middagen i Storgamma restaurant var et høydepunkt, både på grunn av omgivelsene og den gode samiske maten. Mari Boines konsertantrekk og priser står utstilt på Språksenteret i Lakselv.

25 Side25 På språksenteret i Lakselv orienterte daglig leder Alf Nystad om arbeidet på senteret, samisk språk og samisk kultur og nåtid generelt. Han fikk mange spørsmål fra interesserte nordtrøndere. Den samiske kalenderen beskriver flere årstider enn de tradisjonelle 4. En egen periode på våren kalles rett og slett kalving.

26 Side26 Hovederfaringen fra turen er at vi (dessverre) vet for lite om samisk kultur, men interessen er der absolutt. Slik lyder noen av kommentarene fra deltakerne på turen: - Turen ble mye mere enn forventet fra min side. Den avslørte min manglende kunnskap om det samiske folkets daglige liv, kultur, den ustoppelige tro på naturens krefter til å styre deres liv, og lynne, samt språkbarrierene. Skulle ønske det kunne bli en fortsettelse i form av samarbeid på ulike nivå. - Minner og kunnskap om gjestfrie mennesker med en genuin interesse for sitt folk, sin kultur og sitt språk. Bonus at vi fikk noen dager med trivelig folk fra Nord-Trøndelag fylkeskommune under midnattssolens strålende lys. - Jeg tenker det er mye som kan gjøres for at sørsamisk språk og kultur skal bli mer kjent for alle, et stort arbeide innen barnehage, skole, utdanningsinstitusjoner, innen helse, politikk, næringer osv. Det er flott at Nord-Trøndelag eldreråd og deltagerne på denne studieturen er nysgjerrig på den samiske kulturen, og håper det bærer frukter også inn i fremtiden. Anbefaler flere å være like nysgjerrige! - Det var mye interessant, spesielt vil jeg framheve besøket hos SANKS. Her er det gjort en grundig jobb, og det som var ekstra var at de ansatte virket så oppriktig glad i arbeidet. Mye ny lærdom for dette visste jeg absolutt ingenting om. Også informasjonen hos språksenteret i Porsanger var meget bra. Nystad ga en veldig fin innføring i den samiske kulturen. På en skala fra 1-6 gir jeg 4.5. Og med det været ble jo hele turen en naturopplevelse. - For meg var turen en opplevelse, fikk innblikk i en kultur som jeg var rimelig ukjent med, fikk bli bedre kjent med eldrerådet og hvordan de tenker og jobber. Flotte folk! - For meg ga studieturen først og fremst en mulighet til å høre hva eldrerådet, fylkesrådsleder og komiteleder ønsket å få bedre innblikk i, deretter var det en fantastisk mulighet til å se og lære hvordan eldrerådet arbeider. Så igjen, tusen takk for en fantastisk tur og hyggelig selskap:) - Jeg har fått en annen forståelse for samenes kultur og deres holdninger. Er blitt mer positiv, for å si det sånn.

27 Side27 For flere bilder og høyoppløste varianter. Se albumet vårt her. Elin Solvang Steinkjer 26. juni 2014

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Journalnummer: 15/03200

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Journalnummer: 15/03200 Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Journalnummer: 15/03200 LEDER HAR ORDET: Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til sine reglement og etter retningslinjer som

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport En ressurs for samfunnet!

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport En ressurs for samfunnet! Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2012 En ressurs for samfunnet! LEDER HAR ORDET: Det er gledelig å registrere at de kommunale eldreråd stadig jobber bedre og har oppnådd god kontakt med kommuneadministrasjonene/-politikerne.

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Årsmelding 2014. Fra turstien Solem-Himovatnet. Journalnummer 15/02655

Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Årsmelding 2014. Fra turstien Solem-Himovatnet. Journalnummer 15/02655 Rådet for likestilling av funksjonshemmede Årsmelding 2014 Fra turstien Solem-Himovatnet Journalnummer 15/02655 Side2 Leder har ordet: FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøyheimen, møterom: Inderøyheimen, Administrasjon

Møteinnkalling. Inderøyheimen, møterom: Inderøyheimen, Administrasjon Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldres råd Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Inderøyheimen, møterom: Inderøyheimen, Administrasjon Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

LEDER HAR ORDET: Hildur Fallmyr leder

LEDER HAR ORDET: Hildur Fallmyr leder LEDER HAR ORDET: Det er gledelig å registrere at de kommunale eldreråd stadig jobber bedre og har oppnådd god kontakt med kommuneadministrasjonene/-politikerne. Eldrerådskonferansene er i så måte en viktig

Detaljer

Eldrerådet i N-T Nord-Trøndelag fylkeskommune MØTEPROTOKOLL. " K0, kjrvau. Møtedato : , kl

Eldrerådet i N-T Nord-Trøndelag fylkeskommune MØTEPROTOKOLL.  K0, kjrvau. Møtedato : , kl Eldrerådet i N-T Nord-Trøndelag fylkeskommune MØTEPROTOKOLL " K0, kjrvau ---^.^- i Møtedato : 25.2.2008, kl 1200-1600 Møtested : Fylkets Hus Møteleder: Hildur Fallmyr Sak nr : 08/6-08/8 Til stede : Forfall:

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid

1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid 1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid Fra 1991 er alle kommuner og fylkeskommuner pålagt å ha et eldreråd. I Finnmarks fylkeskommunalt reglement beskrives organisering og mandat for eldrerådet slik:

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av rådsleder Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Utviklingssjefens kontor 21.03.2014 kl 12:00 14:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato: 30.06.2014 Tid: 10:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Saksbehandler: Ingrunn Amdahl Saksnr.: 11/00250-2 Arkiv: 015. Dato: 4.4.2011

Saksbehandler: Ingrunn Amdahl Saksnr.: 11/00250-2 Arkiv: 015. Dato: 4.4.2011 NORD-TKiNDLLAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Ingrunn Amdahl Saksnr.: 11/00250-2 Arkiv: 015 Dato: 4.4.2011 Kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag, Kongensgt. 41, 7713 Steinkjer

Detaljer

Samhandling i et brukerperspektiv.

Samhandling i et brukerperspektiv. Samhandling i et brukerperspektiv. Samhandling må være en holdning før det blir en handling, er overskriften på konferansen. Slik kan man også definere brukermedvirkning,enten det er i helse,eller andre

Detaljer

ELDRERÅDETS medlemmer med personlige varamedlemmer for inneværende periode:

ELDRERÅDETS medlemmer med personlige varamedlemmer for inneværende periode: Årsrapport 2009 2 ELDRERÅDET I NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT 2009 Nord-Trøndelag fylkes eldreråd er oppnevnt av fylkestinget og følger fylkestingsperioden. Eldrerådet arbeider etter regelverk vedtatt av fylkestinget

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2011. En ressurs for framtida!

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2011. En ressurs for framtida! Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2011 En ressurs for framtida! LEDER HAR ORDET: Det er gledelig å registrere at de kommunale eldreråd stadig jobber bedre og har oppnådd god kontakt med kommuneadministrasjonene/-politikerne.

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord eldreråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord eldreråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord eldreråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 14.02.2017 Tid: 18:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00

Detaljer

År 2007. Årstnelciing. Telemark. Fylkeskommunale eldreråd TELEMARK FYLKESKOMMUNE. O l JULI 2008"' Aridvar.OlST. UøK HORDALAND FYLKESKOMMUNE

År 2007. Årstnelciing. Telemark. Fylkeskommunale eldreråd TELEMARK FYLKESKOMMUNE. O l JULI 2008' Aridvar.OlST. UøK HORDALAND FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Satar.200to332bok.nr. O l JULI 2008"' Aridvar.OlST. : UøK Årstnelciing x Telemark 'v> "^,',, Fylkeskommunale eldreråd År 2007 Telemark fylkeskommunale eldreråd

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ingen varamedlemmer kunne møte. Lisa Mietinen, 8. klasse Kirkenes ungdomskole. Rådgiver Bjørnar S. Simonsen

Ingen varamedlemmer kunne møte. Lisa Mietinen, 8. klasse Kirkenes ungdomskole. Rådgiver Bjørnar S. Simonsen MØTEPROTOKOLL Møte: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Vadsø Møtetid: 8. juni 2011 Sekretariat: Kultur- og idrettsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Protokollfører: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Oddbjørn

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. 1 2 HVA

Detaljer

PS 4/14 Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe - kommunale helse og omsorgstjenester - tildelingskriterier Årsmelding Eldres råd

PS 4/14 Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe - kommunale helse og omsorgstjenester - tildelingskriterier Årsmelding Eldres råd Møteinnkalling Utvalg: Namsos Eldres råd Møtested: Hudiksvall, Namsos Samfunnshus Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.c^OJ^JanSY Dok.nr. i;?2_ Arkivnr. 015" Eksp. U.off. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET H MA! 2010 Saksh. XV^f+l s,. Il >. ^^^tiiiif^"y '^' m^ v ; * -«*.;V- -rt^**'*4'

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M:

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M: Møteinvitasjon Møtet gjelder: Nettverksamling Finnmark region 4 Tid: Tirsdag 28. Juni 2016 Sted: Karasjok Frivilligsentral Inviterte: Frivilligsentralene i Finnmark Møteinnkaller: Nettverkleder: Runar

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Biskopsrud Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00-15:10 Møtet ble ledet av Terje Aasterud, leder Til stede Terje Aasterud Synnøve

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. ikp(i7. Nord-Trøndelag fylkeskommune Eldrerådet i N-T. Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: Til stede: Laila Roel

MØTEPROTOKOLL. ikp(i7. Nord-Trøndelag fylkeskommune Eldrerådet i N-T. Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: Til stede: Laila Roel ikp(i7 Nord-Trøndelag fylkeskommune Eldrerådet i N-T MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtested: Møteleder: Sak nr: 31.8.2009, kl 1100-1530 Fylkets Hus Hildur Fallmyr 09/17 09/26 Til stede: Laila Roel Hildur Fallmyr

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Skarnes rådhus Dato: 08.02.2010 Kl 1115 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Oddny Høgalmen Torgeir Andersen Marthe Kraabøl Mats Odden-Mæleng Kjellaug Langård Østberg Kristoffersen Svein

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal.

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal. 1 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDET MØTEDATO: 3.10.2011 PROTOKOLL Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl. 1100 1500, i fylkeshuset, Arendal. Til stede var: Ragnhild Thomassen, leder Audun Tømmerås,

Detaljer

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Saknr. 13/913-1 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 18.02.2009 Tid: 10:00 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden/Mjøsa Dato: 15.09.2016 Kl 10:00-15:30 Fellesmøte: Eldrerådet, Ungdommens fylkesting, Det flerkulturelle rådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede fra kl 10.00-12.00.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 22.09.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen I møtet gis det informasjon om: Prosjektet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL Møtetid: 31.05.12 kl. 10.00 14.00 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Saksnr.: 14/2012-19/2012 Arkivsaksnr: 2012/1084 Møteleder: Hege Sørlie Møtende medlemmer: Hege Sørlie Håkon Kolstrøm Gudrun Fossem Jacob

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: 14.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Tilstede: Ernst Eidem, leder Turid Gaarder, nestleder Anna Steinfjell Anne Britt Sletteng, FrP Varamedlem: Ingrid

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 14.02.2017 Tid: 18:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008 Rådet for

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Møteprotokoll. Eldres råd. Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for. Elin Solvor Grindberg Varamedlem FRP Einar Arnold Haug

Møteprotokoll. Eldres råd. Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for. Elin Solvor Grindberg Varamedlem FRP Einar Arnold Haug Møteprotokoll Eldres råd Møtedato: 06.03.2015 Tidspunkt: 11:30-12:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Galleriet - Otto Sverdrup Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Jarle Kjesbu Leder Magne

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Adressater Vår saksbehandler: Tove Gaupset Tlf. 73 86 64 31 E-post: tove.gaupset@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no Deres ref.: Vår ref.: 200711156-9 Oppgis

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET ÅRSMELDING FOR 2010 Årsmelding 2010 for fylkeseldrerådet i Buskerud Fylkeseldrerådet i Buskerud er opprettet i medhold av lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2015

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2015 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2015 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. HVA ER

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer i rådet Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 10.06.2014 Referat fra møte i rådet for likestilling 10. juni 2014 Til stede: Rolf Tømmerås, Svein J. Svensson, Odd Steinkjer,

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2014

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2014 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. HVA ER

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede Deres ref: Vår ref: LIER 2015/7436 Dato: 14.06.2016 Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 14. juni

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Disposisjon Hvorfor brukermedvirkning? Hvordan praktiseres brukermedvirkning i Helse Øst? Hvilke erfaringer har brukerrådet

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 11:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 11:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008 - Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 19.10.2016 Tid: 10:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arne

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Møterom "Nordland I" kl Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak:

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Møterom Nordland I kl Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak: Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom "Nordland I" kl. 10.30 Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak: 200300401 Til stede: Sara Johannesen Edvard Johnsen Astrid Bjørgaas

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 017/12-020/12 Møte nr: 4/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Eldrerådets studietur 27. - 29. april 2011

Eldrerådets studietur 27. - 29. april 2011 Eldrerådets studietur 27. - 29. april 2011 Lottahjemmet Thyra Falck Arkiv:11/00065-14 Side 1 Referat fra Eldrerådets studietur 27. mars 29. mars 2011 til København/Oslo Deltakere: Hildur Fallmyr, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Dato: 23.08.2017 Tid 11:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Botsvatn Møtende medlemmer: Navn: Ole Mikalsen Sigurd Ledaal Arne Austenå Turid Haugstøyl Kari-Mette Jomaas Bjørg Skinnes

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Inderøyheimen, Administrasjon, Inderøyheimen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus

Detaljer

Sak 1/11 Referatsaker.

Sak 1/11 Referatsaker. Sak 1/11 Referatsaker. Referat fra møtet 30.9 1.10. 2010. Strategiplan 2011-14, (sendt organisasjonene) Regionale forskningsfond Regionale utviklingsmidler, bevilgninger Arealpolitiske saker, - regionalpolitisk

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18. 11. 201 5 kl. 10.00 14. 00 Møtested: Fylke t s Hus, Steinkjer Saksnr.: 32 /2015-40 /2015 Arkivsaksnr: 2015 / 1359

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18. 11. 201 5 kl. 10.00 14. 00 Møtested: Fylke t s Hus, Steinkjer Saksnr.: 32 /2015-40 /2015 Arkivsaksnr: 2015 / 1359 Møtetid: 18. 11. 201 5 kl. 10.00 14. 00 Møtested: Fylke t s Hus, Steinkjer Saksnr.: 32 /2015-40 /2015 Arkivsaksnr: 2015 / 1359 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Håkon Kolstrøm

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 275 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer