Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i"

Transkript

1

2 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Ledelse i håndverksfag. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon om studiets overordna læringsutbytte, innhold, opptakskrav, pedagogisk plattform, undervisningsmetoder og vurderingsformer, og andre elementer som er felles for emnene. Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: - Presentasjon av emnene - Emnekode - Omfang - Innhold - Læringsutbytte Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i A. Menkerud 0.1. fagskolestyret Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg Versjon revidert i henhold til Fagskoletilsynsforskriften Aas, Menkerud og Solberg 0.4. NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier uten at studiene direkte godkjennes av NOKUT. Grønne design- og miljøfag kjennetegnes av at utdanningene er innenfor fagområdet som omhandler design, utvikling, skjøtsel, vedlikehold og drift (forvaltning) av inne- og utemiljøer. Utdanningene skal inneholde et miljøperspektiv, blant annet gjennom praktisk anvendelse av miljørelaterte produkter, teknikker og løsninger. Utdanningene skal bygge videre på utdanningsprogrammet naturbruk og utdanningsprogrammet design- og håndverk i videregående opplæring. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, Side 2 av 24

3 Innhold Forord... 2 Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 Innledning... 4 Mål for studiet... 4 Overordna læringsutbytte:... 5 Opptakskrav... 6 Tittel... 6 Litteratur og teknisk hjelpemiddel... 6 Organisering og arbeidsformer... 6 Innhold i studiet... 7 Prosjektoppgave... 8 Internasjonalt... 8 Vurderings- og eksamensordningen... 9 Vurdering... 9 Mesterbrev... 9 Eksamenssensur Karakterskala Del 2 - Emnebeskrivelser og faglig innhold Bedriftsetablering og planlegging Produkt- og bedriftsutvikling Drift og administrasjon Fagspesifikk fordypning Side 3 av 24

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Mål for studiet Målet med studiet er å videreutdanne ulike håndverkere til lederskap i bedrifter innenfor eget håndverksfag. Studiet er bygget opp prosess- og kunnskapsbasert, ved at det mellom hver studiesamling er obligatoriske fagspesifikke innleveringsoppgaver/arbeidskrav med både merkantil og fagspesifikk veiledning. Gjennom en yrkesrettet og fagspesifikk tverrfaglig skriftlig eksamen, med påfølgende muntlig samtale/høring, får studenten mulighet til å vise sin helhetlige lederkompetanse innen eget yrkesfag. Mesterbrevutdanningen har de siste 20 årene fått en anerkjent status for sin lederopplæring for håndverksbedrifter (SMB). Av den grunn, og for at studenter med de rette kvalifikasjoner (se eget kapittel) skal kunne søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, er alle læreplanmålene til læreplan for mesterbrev i både Estetiske fag, Møbel- og trefag og Verkstedhåndverksfag implementert i dette studiet, ref. studieplanens del 2. Håndverksfagstudiet er i hovedsak er rettet mot design- og håndverksfag herunder: Blomsterdekoratør, blyglasshåndverker, bunadstilvirker, buntmaker, bøkker, børsemaker, fagoperatører innenfor fiskeredskapsfaget, garnfremstilling, industrisøm, trikotasje og veving, filigransarbeider, forgyller, fotograf, frisører, gipsmaker, gjørtler, glasshåndverker, gravør, gullsmed, herreskredder, håndbokbinder, håndvever, industrisnekker, industritapetserer, interiørkonsulent, keramiker, kjemisk renser, kjole- og draktsyer, komposittbåtbygger, kostymesyer, kurvmaker, maskør- og parykkmaker, porteføljemaker, modist, møbelsnekker, møbeltapetserer, nautisk instrumentmaker, orgelbygger, pianostemmer, profileringsdesigner, salmaker, seilmaker, skomaker, skredder, smed, storurmaker, strikker, sølvsmed, taksidermist, tekstilrenholder, trebåtbygger, tredreier, treskjærer, hovslager, urmaker, tanntekniker, utstillingsdesigner, hjul- og karosserimaker og forskjellige duojárer. Side 4 av 24

5 Overordna læringsutbytte: Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse har: kunnskap om hva det betyr å være leder innenfor eget fagområde og hvilke krav som stilles til lederskap gjennom moderne ledelsesteorier forståelse innen sentrale begreper innen ledelse og kunnskap om prinsipper og prosedyrer innen eget fagfelt kunnskap om grunnleggende yrkespedagogikk som sikrer god opplæring og rekruttering til eget håndverksfag kunnskaper om økonomistyring og kan gjennomføre beregninger knyttet til planlegging, budsjettering og regnskapsforståelse : kan anvende kunnskap til å løse oppgaver innen ledelse innenfor eget fagområde har praktiske ferdigheter i å planlegge drift og foreslå utvikling av en bedrift og dens personale og produkter innenfor eget håndverksområde kan utføre enkle driftsrutiner gjennom bruk av IKT i egen bedrift og bruker verktøyet for å løse driftsoppgaver har: kompetanse til å lede håndverksbedrifter på en lønnsom, målrettet og utviklingsfokusert måte kompetanse til å vise samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til refleksjon i egen yrkesutøvelse fagspesifikk kompetanse, generelt innenfor temaene ledelse, økonomi og markedsføring, spesielt innenfor områder som rekruttering, arbeidsmiljø og ressursutnyttelse innen eget håndverksfag oversikt over og kan vurdere bedriftens virkemidler i markedsføringsarbeidet Side 5 av 24

6 Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskolelovens 1. Opptakskravet til studiet er: Bestått videregående opplæring (jf. fagskolelovens 1, 2. ledd) innenfor design- og håndverksfag eller naturbruk med fag- og svennebrev i de fagene dette er relevant. eller Realkompetanse tilsvarende pkt. 1. Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning (det vil ikke være aktuelt for søkere med realkompetanse å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener). Særbestemmelse/betinget opptak: Fagskolen kan ta opp studenter med betingelser, dersom det foreligger dokumentasjon på at søkeren vil fullføre og dokumentere opptakskriteriene før studiestart/eksamensoppmelding. Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Tittel Etter fullført studium oppnår man tittelen Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Det forventes at studenten har grunnleggende kompetanse i Word, Excel og bruk av internett. Generell opplæring vil bli gitt. Det vil bli brukt dataverktøy til både undervisning, innleveringer og eksaminering. Gjeldende bokliste er tilgjengelig senest en måned før studiestart på skolens nettside og kan samtidig fås ved henvendelse til skolens bibliotek. Organisering og arbeidsformer Studiet gjennomføres som et samlingsbasert studium over ti måneder, med til sammen tolv samlinger. Hver samling vil gå over 3 dager. I tillegg kommer veiledning på prosjektoppgave og yrkesspesifikk undervisning og veiledning. Det benyttes elektronisk læringsplattform til formidling og dokumentasjon i studiet. Side 6 av 24

7 Det legges opp til obligatoriske innleveringer/arbeidskrav mellom samlingene hvor studentene skal besvare de ulike oppgavene med utgangspunkt i sitt eget yrkesfag (det faget de har fag-/svennebrev i). Oppgavene skal inneholde konkrete utfordringer hvor alle emneområdene er representert. Innhold i studiet Studiet består av ett fagområde, Ledelse i håndverksfag, som gir tittelen Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Ved bestått studium oppnås 30 fagskolepoeng. Fagområdet har følgende underliggende emner, se tabellen under. Det gjennomføres 6 obligatoriske innleveringer/arbeidskrav i løpet av studiet, og man må bestå alle for å kunne gå opp til eksamen. Begge eksamener må bestås for å kunne titulere seg som Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Bestått studium med karakteren D eller bedre gir rett til å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, dersom en tilfredsstiller mesterbrevnemndas krav til praksis/svennebrev. Studium Kode Undervisningstimer Studentarbeidstimer Totalt Fagskole poeng Ledelse i håndverksfag Inndelt i følgende: emner: Bedriftsetablering og planlegging Produkt- og bedriftsutvikling Drift og administrasjon LH Emnekode BP PB DA Sum Fagspesifikk del Enkelte fag FD Varierer etter fag, mellom 15 og 30 timer 150 % av tid til undervisning 1 Undervisningstimene fordeler seg omtrentlig på 280 timer klasseromsundervisning på Vea, 50 timer veiledning på arbeidskrav, i praksis og eksamen av faglærer og 20 timer veiledning i praksis av ekstern veileder. Side 7 av 24

8 Prosjektoppgave Første samlingsuke får studentene utlevert første del av en prosjektoppgave som skal besvares i form av obligatoriske innleveringer/arbeidskrav mellom hver samling. Temaene fra de enkelte samlingene bygger oppgaven opp praktisk og blir utvidelse til forrige arbeidskrav osv. På denne måten binder prosjektoppgaven studiet sammen og blir bearbeidet gjennom hele studiet parallelt med faglig formidling. Målet med prosjektoppgaven er gjennom gradvis utvidelse av kunnskaper og ferdigheter gi studenten en helhetlig fagspesifikk og generell kompetanse i håndverksbedriftsledelse. Samtidig er det et mål at prosjektoppgaven skal bidra til å utvikle studentenes fagspesifikke kompetanse på en praktisk måte, i tråd med læreplanen i mesterbrevs fagspesifikke del og i nært samarbeid med egen bedrift og/eller fagspesifikk veileder. (Alle mål i mesterbrevs læreplaner for estetiske fag, møbel- og trefag og verkstedhåndverksfagenes fagspesifikk del er implementert i emnene, med unntak av enkelte kompetanseområder som tilbys i fagspesifikk del for buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker og hovslager). Det ferdige arbeidskravet blir ett produkt hvor tema fra hver samling og alle emner i læreplanen er trukket inn i et helhetlig verk. Hvert arbeidskrav blir vurdert og veiledet av både skolens lærer(e) og veileder fra det enkelte yrkesfag (fagspesifikke veiledere). Internasjonalt Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer. Vea er tilknyttet et spennende Europeisk nettverk, FLORNET, Vi samarbeider om utplassering av studenter og lærere, deltagelse på ulike seminarer, workshops og mye mer. Som student på Vea kan du få mulighet til å benytte dette nettverket til egen faglig utvikling gjennom deltakelse i internasjonale aktiviteter eller utplassering hos en av våre partnere. Fagskolen legger til rette for at studenter fra andre land også kan hospitere hos oss. De vil da delta i undervisningen i den av våre klasser som har relevant studieinnhold. Undervisningen den eventuelle perioden vil da foregå på norsk/engelsk og aktivitetene tilpasses dette. Dette er aktiviteter vi har mye erfaring med og som både studenter og lærere opplever som en berikelse for læringsmiljøet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte til seg et internasjonalt nettverk. Side 8 av 24

9 Vurderings- og eksamensordningen Formålet med vurdering er å sikre en høy standard i opplæringen. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes mot grad av måloppnåelse i lys av de mål som er fastsatt. Forarbeidsbeskrivelse til den skriftlig yrkesfagrettede eksamen utleveres ved studiets oppstart og innleveres to uker før muntlig eksamen. Denne eksamensoppgaven er basert på en håndverksorganisasjons ledelsesutfordringer i den enkelte students yrkesfagområde og målene i mesterbrevnemndas læreplaner for både etablering og ledelse, faglig ledelse og fagspesifikk ledelse er implementert. Studentene må velge 5 av 8 temaer gitt i eksamensoppgaven. Det settes foreløpig karakter A - F på det skriftlige eksamensarbeidet. Studenten skal gjøres kjent med den foreløpige vurdering av det skriftlige arbeidet før han/hun gjennomfører muntlig forsvar av oppgaven. Etter at skriftlig tverrfaglig eksamen er vurdert, skal studenten ha en muntlig, individuell eksaminering i form av en faglig samtale om arbeidet med og innholdet i den skriftlige oppgaven. I samtalen legges det stor vekt på studentens yrkesfaglige forankring og refleksjon. Vurdering Målene for opplæringen slik de er fastsatt i denne studieplanen Vurderingen underveis skal vise i hvilken grad studenten har nådd målene i studieplanen Tilslutt skal studentens helhetlige kompetanse vurderes gjennom avsluttende eksamen, slik som beskrevet over Karakterer i det skriftlige arbeidet kan påklages; jf. Fagskolereglementet Muntlig eksaminering kan føre til at den foreløpige (skriftlige) karakteren justeres opp eller ned. Endelig karakter for denne første eksamensdelen settes etter at den faglige diskusjonen (muntlige eksamineringen) av oppgaven er gjennomført. Karakterer for både eksamen 1 og 2 skal fremgå av vitnemålet og den yrkesrettede eksamens temavalg skal angis på vitnemålet. Begge karakterene skal føres på vitnemålet/karakterutskriften. Mesterbrev Etter bestått eksamen med karakter D eller bedre, vil studiet, for studenter med svennebrev Estetiske fag, Møbel- og trefag og Verkstedhåndverksfag, kunne kvalifisere til å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener etter gitte kriterier (se over). Side 9 av 24

10 For enkelte håndverksfag spesifisert i emnebeskrivelsen kreves det i tillegg, dersom studenten ønsker å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, at studenten består obligatorisk innlevering i fagspesifikk del og at tema herfra blir obligatorisk tilleggstema på eksamen. Det blir gitt ekstra undervisning i denne delen. Eksamenssensur Studenten skal sikres objektiv vurdering av sine kunnskaper og ferdigheter. Rektor er ansvarlig for at det oppnevnes ekstern sensor ut fra faglige og pedagogiske kriterier. Intern sensor er til enhver tid aktuell faglærer. Ekstern og intern sensor skal begge sensurere skriftlig og muntlig eksamen. Ved eventuelle klager henvises til Veas retningslinjer for behandling av klager. Side 10 av 24

11 Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A B C D E F Fremragende Meget god God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Meget god prestasjon. viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Side 11 av 24

12 Del 2 - Emnebeskrivelser og faglig innhold Bedriftsetablering og planlegging Emnekode: Tema: Omfang: Antall fagskolepoeng: Undervisning: Arbeidskrav Eksamen: Informasjon om emnet Bedriftsetablering og planlegging BP Håndverksbedrift og bransje Økonomi 60 undervisningstimer 100 studentarbeidstimer 5 Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatorisk arbeidskrav i emnet med bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Tema BP1 Håndverksbedrift og -bransje Faglig innhold BEDRIFTSETABLERING OG PLANLEGGING Oppstart og etablering Finansiering og avvikling Valg av selskapsform Historie, organisasjonsform, tradisjoner og opplæringsform Organisasjoner og foreninger i faget BP2 Økonomi Kalkulasjon/faglig kalkulasjon Prisberegninger i eget fag Produktkalkyler og nøkkeltall Tilleggs satser Budsjettering Finansieringsformer Side 12 av 24

13 Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Beskrivelse av læringsutbyttet i emnet: har forståelse for de teorier, begreper, prinsipper, prosedyrer og tradisjoner innenfor det å etablere og planlegge drift i håndverksbedrifter har kunnskaper om grunnleggende utviklingstrekk og egenskaper ved organisasjonen og bransjen nasjonalt og internasjonalt kjenner til sentrale organisasjonsteoretiske begreper vet hvordan egen bransje er organisert og hvilke rammebetingelser og spesielle forhold bransjen jobber under har grunnleggende kunnskap om driftsregnskap, budsjett og resultatregnskap, og ser sammenheng mellom disse som viktige elementer i økonomistyringen Kan anvende kunnskap til å planlegge drift av håndverksbedrifter innenfor næringens rammebetingelser kan sette opp kalkyler og prisberegninger og gjennomføre og vurdere enkle avviksanalyser kan bruke budsjettmodeller og sette opp resultat- og likviditetsbudsjetter kan planlegge oppstart og drift av små håndverksbedrifter innenfor de til enhver tid gjeldende rammebetingelser forstår sammenhenger mellom foretakets funksjonsområder og organisasjonsteoretisk kunnskap kan vurdere og budsjettere kapitalbehov på kort og lang sikt i forhold til etablering, drift og utvidelse Side 13 av 24

14 Produkt- og bedriftsutvikling Emnekode: Tema: Omfang: Antall fagskolepoeng: Undervisning: Arbeidskrav: Eksamen: Informasjon om emnet Produkt- og bedriftsutvikling PB Håndverksledelse Personalutvikling Opplæring og yrkespedagogikk Håndverksproduksjon Markedsføring av hånverksprodukter Økonomi 190 undervisningstimer 360 studentarbeidstimer 15 Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av tre obligatoriske arbeidskrav i emnet med bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Tema: PB1 Håndverksledelse PB2 Personalutvikling PB3 Opplæring og yrkespedagogikk Faglig innhold Ledelsesteorier og ledelsesformer Kommunikasjon Bedriftskultur og organisasjonsutvikling Sysselsetting og verdiskaping Personalledelse Konflikthåndtering Rekruttering Kompetanseutvikling Lover og regler Yrkespedagogikk; Veiledning og opplæring av fagarbeidere og lærlinger i egen bransje Personaladministrasjon og teamutvikling Lover og regler Side 14 av 24

15 PB4 Håndverksproduksjon PB5 Markedsføring av håndverksprodukter PB6 Økonomi Kontroll, sikring og utvikling av bedriftens kvalitet. Kjennetegn på god form og design i eget fagområde Estetisk og kritisk bevissthet i forhold til kvalitet Markeds- analyser, -segmentering og -strategi Markedsanalyser Markedsføringsledelse Produktutviklingsprosesser i egen bransje Økonomiledelse Økonomistyringsprosessen: analyse, målsetting, planlegging, gjennomføring, kontroll og vurdering Kunnskap Beskrivelse av læringsutbyttet i emnet: har kunnskap om hvordan teorier, fakta, begreper og prosedyrer innenfor ledelse, personalarbeid, opplæring og rekruttering henger sammen har oversikt over tradisjonelle ledelsesformer i håndverksfagene kan gjennomføre en enkel analyse av en organisasjons bedriftskultur har kunnskap om bedriftens bidrag og forpliktelser til sysselsetting og verdiskaping har oversikt over aktuelle lover og regler som gjelder personalarbeidet kjenner til den teknologiske utviklingen innen faget har kunnskaper om kvalitetskontroll- og internkontrollsystemer kan gjøre rede for håndverksbedriftens viktigste rammebetingelser, og ha oversikt over de viktigste interessenter bedriften må forholde seg til kjenner til ulike metoder og teknikker som kan benyttes ved markedsundersøkelser har kunnskaper om markedsstrategivalg og kan begrunne valg av strategi i forhold til bestemte markeder har kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av en bedrift kan gjøre rede for hva organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser er Side 15 av 24

16 Ferdigheter Generell kompetanse kan utføre relevante lederoppgaver og bruke målstyring som lederverktøy kan anvende kommunikasjon ved hjelp av flere formidlingsmetoder for å oppnå gode resultater gjennom bedriftens ansatte kan utarbeide en plan for hvordan en omstilling kan gjennomføres i egen bransje for å møte utfordringer og muligheter kunne gjøre rede for de viktigste elementene i personalarbeidet og foreslå en helhetlig personalpolitikk kan identifisere yrkespedagogiske utfordringer i egen bedrift kan foreslå og koordinere intern kompetanseutvikling av medarbeidere og læringer i egen bedrift kan bygge opp kvalitetskontroll- og internkontrollsystemer kan foreta hensiktsmessige valg av markedsundersøkelser ut fra bedriftens behov kan gi yrkespedagogisk opplæring og foreslå god rekrutteringspraksis for å sikre kvalitet og forsterke rekrutteringsarbeidet, ved å anvende kunnskaper sammen med praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter forstår hva ledelse er og hvilke konkrete ledelsesoppgaver og ledelsesformer som bør ivaretas i en håndverksbedrift kan foreslå hvordan en organisasjon kan arbeide strategisk med planmessig rekruttering, motivering, produktivitet, kompetanseutvikling og evaluering og si hva konsekvensen er for slikt arbeid kan foreslå prosedyrer i en ansettelsesprosess og gjøre rede for prinsipper for personalutvelgelse, personalutvikling og rekrutteringsmetoder forstår viktigheten av god form og design og kan følge med og oppdatere seg på trender i markedet samt foreslå design av produkter/tjenester til ulike kan utvikle og bruke systemer for planlegging og kontroll av produksjonen har en grunnleggende forståelse av hva markedsføring er, hvilken betydning markedsføring har i håndverksbedrifter og hvordan markedsføring inngår som en del av lederrollen forstår hva interne og eksterne arbeidsbetingelser er og gjøre rede for hvilken betydning de har for bedriften og dens samspill med sine omgivelse Side 16 av 24

17 forstår hvorfor det er viktig å motivere ledere og ansatte til å tenke markedsføring både i utadrettet virksomhet og internt forstår hva økonomisk ledelse betyr og hvor viktig det er å ha gode rutiner for dette Side 17 av 24

18 Drift og administrasjon Emnekode: Tema: Omfang: Antall fagskolepoeng: Undervisning: Arbeidskrav: Eksamen: Informasjon om emnet Drift og administrasjon DA Hverdagsadministrasjon Håndverksbedriftens rammebetingelser Økonomi Markedsføring i håndverksbedrifter HMS 100 undervisningstimer 190 studentarbeidstimer 10 Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av to obligatoriske arbeidskrav i emnet med bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Innhold: Tema: DA1 Hverdagsadministrasjon DA2 Håndverksbedriftens rammebetingelser DA3 Økonomi DA4 Markedsføring i håndverksbedrifter Kontoradministrasjon Drifts- og planleggingsverktøy Sikkerhetsrutiner Lovverk, forskrifter, standarder, ISO, konvensjoner og avtaler Verdikjeden, service-, personal- og tjenesteytelser Incoterms og andre forsikringsregler ved transport av varer Regnskapsføring Økonomisk rapportering og kontroll Lønnsomhetsvurdering/Likviditetskontroll Bedriftens virkemidler Markedsføring i og utenfor bedriften Bedriftskulturens påvirkning Side 18 av 24

19 DA5 HMS Lovverk og forskrifter Holdningsutvikling Arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Beskrivelse av læringsutbyttet i emnet: har kunnskap om og forståelse for drifts- og styringsverktøy og forstår hvordan lover og avtaler, samt markedsføring og økonomifunksjoner påvirker drift og administrasjon i en håndverksbedrift har innsikt i sentrale kontoradministrative rutiner og hjelpemidler har kjennskap til de hovedaktiviteter som utføres i ulike bedrifter har kunnskaper om bedriftens rolle som ressursforvalter og holdningsskaper kan redegjøre for sentrale begrep i markedsføringen og kan beskrive de aktuelle markedene kan gjøre rede for avfallsproduktenes virkning på indre og ytre miljø kan anvende kunnskap og forskjellige verktøy til å løse problemer og oppgaver innenfor drift, administrasjon, økonomi og HMS kan anvende bransjerelevante lover, forskrifter, NS, ISO, konvensjoner og avtaler i ledelsen av egen bedrift kan sikre leveransen gjennom alle ledd i verdikjeden fra tjeneste og produktutvikling til måling av kvalitet kan registrere vanlige forretningstilfeller (bilag) i et regnskapssystem og avslutte enkle regnskap kan kartlegge bedriftens bedriftskultur kan iverksette tiltak for å hindre eller redusere forurensende utslipp fra både drift og produksjon i egen bransje kan anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis slik at de ved hjelp av samarbeidsevne, ansvarlighet og kritisk refleksjon kan organisere og administrere daglige driftsoppgaver i en håndverksbedrift forstår hvilken rolle håndverksbedriften spiller i samfunnet, blant annet som bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping kan utarbeide, forstå og anvende nøkkeltall og resultat- og balanserapporter i samsvar med gjeldende regelverk Side 19 av 24

20 kan vurdere betydningen av ekstern, intern og interaktiv markedsføring for bedriften forstår sammenhengen mellom arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet. Side 20 av 24

21 Fagspesifikk fordypning Aktuell for buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker og hovslager. Emnekode: Tema: Omfang: Antall fagskolepoeng: Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Informasjon om emnet Fagspesifikk fordypning FD Avhenger av hvilket fag den fagspesifikke fordypningen omhandler. Antall undervisningstimer avhenger av hvilket fag den fagspesifikke fordypningen omhandler, - anslagsvis mellom 15 og 30 timer. Studentarbeidstimer er 150 % mer enn undervisningstimer. - Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Beskrivelse av læringsutbyttet i emnet 2 : - har forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer - evner å anvende kunnskap til å løse fagspesifikke utfordringer og oppgaver - har fagspesifikk kompetanse til å kunne anvende kunnskaper og ferdigheter 2 Læringsutbytte på emnet ses i sammenheng med innholdet i den fagspesifikke delen, se tabell på neste side. Side 21 av 24

22 Innhold i fagspesifikk del for Blomsterdekoratør, buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker, børsemaker, steinfaget, gipsmaker, pottemaker og hovslager. Tema Blomsterdekoratør - Opplæring - Arbeidsmetoder - HMS - Kalkulasjon og lønnsomhet - IKT og teknologi - Avfall Buntmaker - Lagerhold - Forsikring - Konvensjoner og sertifikater - Import av skinn - Pelsfarmdrift har kunnskap om arbeidsmetoder og teknologiske hjelpemidler som brukes i blomsterdekoratørfaget har innsikt i, kan planlegge og gjennomføre ulike opplæringstiltak og kan utvikle gode arbeidsmetoder i faget har kjennskap til den teknologiske utviklingen i faget og kan utvikle og bruke systemer for planlegging og kontroll av produksjonen kan anvende HMS i forhold til kjemiske produkter som brukes og oppbevares i bedriften kan beregne priser på produkter og tjenester og foreta vurderinger av lønnsomhet for de ulike produktene, og kan utføre vanlige kalkyler og prisberegninger innen eget fag kan anvende kunnskaper fra etablering og ledelse til å forstå fagets/bransjens sentrale nøkkeltall samt ha kjennskap til begreper og metoder som benyttes til lønnsomhetsberegninger i eget fag har forståelse for betydningen av kontinuerlig rapportering av lønnsomhetsutviklingen i bedriften kan anvende IKT i økonomistyringen har kunnskap om og kan gjøre rede for avfallsproduktenes virkning på indre og ytre miljø har kunnskap om og kan iverksette tiltak for å hindre, begrense forurensning eller redusere forurensende utslipp har kunnskap om driften av et kjølelager, herunder temperatur og luftfuktighet, orden og organisering av lageret og kvalitetssikring av kundens pelsplagg. kjenner til hvordan forsikringsregler kommer inn i skade på et kjølelager og hvilken skader som dekkes av hvem har kunnskap om Washingtonkonvesjonen og CITES sine lister, og forstå betydningen av at det utstedes sertifikater og tillatelser. har kunnskap om lover og regler for import av skinn til Norge har kjennskap til hvordan en pelsfarm og driften av disse betyr for bransjen og miljøet har kjennskap til hvordan produksjonslandene ivaretar internasjonale lover og rettigheter har kjennskap til forhold rundt transport og forsikring av pelsvarer Side 22 av 24

23 Bunadstilvirker, håndvever og strikker: - Lover og rettigheter - Framstilling og handel - Bearbeiding har kunnskap om lov om opphavsrett, mønsterbeskyttelse, patent, varemerke har kunnskap om lov om håndverkstjenester i forhold til reparasjon og oppbevaring har kjennskap til hvordan internasjonal framstilling og handel med tekstiler/keramikk foregår har kjennskap til hvordan bearbeiding påvirker varen og miljøet har kjennskap til hvordan produksjonslandene ivaretar internasjonale lover og rettigheter Porteføljemaker - Materialforbruk - Materiallister kan beregne materialforbruk for møbel- o innredningsprodukter med utgangspunkt i nødvendige tegninger og beskrivelser kan sette opp kappliste og materialliste for ulike møbel- og innredningsprodukter Gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider og gravør - Materialforbruk - Kjemikalier Urmaker, instrumentmaker, tanntekniker og låsesmed - Materialforbruk kan vurdere og velge materialer, samt beregne tidsforbruk, materialforbruk og materialkostnad med utgangspunkt i arbeidstegninger, skisser og beskrivelser kjenner til hvilke krav som gjelder for de aktuelle produktene og kunne bruke aktuelle standarder har kjennskap til aktuelle tester kan bruke HMS i forhold til bruk av kjemikalier på verkstedet og i produksjonsprosessen kan vurdere og velge materialer, samt beregne tidsforbruk, materialforbruk og materialkostnad med utgangspunkt i arbeidstegninger, skisser og beskrivelser kjenner til hvilke krav som gjelder for de aktuelle produktene og kan bruke aktuelle standarder. har kjennskap til aktuelle tester Smed, hjul- og karosserimaker, børsemaker, steinfaget, gipsmaker, pottemaker - Materialforbruk - Kontroll kan vurdere og velge materialer, samt beregne tidsforbruk, materialforbruk og materialkostnad med utgangspunkt i arbeidstegninger, skisser og beskrivelser kjenner til hvilke krav som gjelder for de aktuelle produktene og kunne bruke aktuelle standarder. har kjennskap til aktuelle tester kan utvikle og bruke systemer for planlegging og kontroll av produksjon Side 23 av 24

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Ledelse i håndverksfag

Ledelse i håndverksfag Studieplan Ledelse i håndverksfag Fagskolestudium 30 fagskolepoeng Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. NOKUT

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12.

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12. Forord Dette dokumentet er Studieplan Historiske Grøntanlegg. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Studieplan for Grønn Fagskole

Studieplan for Grønn Fagskole Studieplan for Grønn Fagskole Toårig fagskoleutdanning for gartnere og blomsterdekoratører 2005 1 Forord Vedlegg 2.2.2a Vi har valgt å kalle hele dette dokumentet for Studieplan for Grønn Fagskole. Dokumentet

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 Retningslinjer for realkompetansevurdering Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 1 Retningslinjer ibm realkompetansevurdering på fagskolen Jf. FFF og NOKUTs retningslinjer for realkompetansevurdering.

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer