MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund den Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel TEKNISK: PS 0021/06 05/01271 GNR.24, BNR.65 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - KLAGEBEHANDLING LANDBRUK/NÆRING: PS 0022/06 06/00238 REFERAT LANDBRUK/NÆRING PS 0023/06 06/00107 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN "GARGO", GNR. 8, BNR. 2 PS 0024/06 05/01373 SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER, KONGESNEGLEFISKE PS 0025/06 06/00227 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MERKEVAREBYGGING - SKAIDI SKIRESORT PS 0026/06 05/01294 TILKNYTNING AV SCOOTER LØYPER - KVALSUND/PORSANGER (Innstillingssak til kommunestyret) EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 24/65 Arkivsaksnr.: 05/01271 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0021/06 Utviklingsutvalget GNR.24, BNR.65 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - KLAGEBEHANDLING Leders innstilling: Søknaden godkjennes ikke da den er i strid med gjeldende reguleringsplan. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens ledd. Administrativt vedtak av opprettholdes.

4 SAKSGRUNNLAG: 1. Reguleringsplan for Skaidi. 2. Søknad av fra Jan Erik Hermo. 3. Brev av fra Kvalsund kommune. 4. Brev av fra Jan Erik Hermo. SAKSOPPLYSNINGER: Jan Erik Hermo søker om tiltak for bygging av fritidsbolig på gnr. 24, bnr. 65. Planstatus: Eiendommen er beliggende i et området som er regulert til boligformål i vedtatt reguleringsplan datert 18/ I vedtatt arealplan av er området avsatt til byggeområde med krav til reguleringsplan før tiltak kan godkjennes. Inntil ny reguleringsplan er utarbeidet gjelder de vedtatte planene Kommunen har fattet følgende vedtak: Søknaden godkjennes ikke da den er i strid med gjeldende reguleringsplan. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens ledd. Kommunen har varslet igangsettelse av reguleringsarbeide for området. Av kapasitetsproblemer kan det ikke på nåværende tidspunkt sies når tid det kan foreligge en ny godkjent reguleringsplan for området. I brev av klager Jan Erik Hermo på kommunens vedtak og anfører følgende: Jeg har gjort flere henvendelser til kommune, både muntlig og skriftlig, vedrørende muligheter for å få bebygge tomten, uten at dette har gitt noe resultat. Primært ønsker jeg å bygge fritidsbolig på eiendommen. Min tomt ble i 2001 skilt ut ifra hovedeiendommen, gnr. 24, bnr.12, jfr. vedlagte tegning datert Jeg formoder at dette er gjeldende reguleringsplan for tomten. Hovedeiendommen er senere blitt omregulert til hytteområde og jeg mener dette er særskilt grunn til å la meg bygge fritidsbolig på min tomt. Dersom jeg ikke får tillatelse til å bygge fritidsbolig, vil jeg subsidiært søke om å få bygge bolig på eiendommen ihht. gjeldende reguleringsplan. SAKSVURDERING: I gjeldende reguleringsplan er området regulert til boliger. Kommunen har registrert en økende interesse for bygging av boliger på Skaidi, og etter kommunens mening bør det ikke tillates flere fritidsboliger i området før det er foretatt en helhetsvurdering av hele området omkring Skaidi sentrum og hva disse skal benyttes til.

5 Kommunen har varslet oppstart av reguleringsarbeidet for området, men arbeidene er ikke kommet i gang av kapasitetsmessige årsaker. Det er anført som særlige grunner at hovedeiendommen gnr. 24, bnr. 12 er regulert til fritidsboliger. Det medfører riktighet at deler av gnr. 24, bnr. 12 er regulert til fritidsboliger, men dette anses ikke som særlige grunner ihht. Plan- og bygningslovens 7. Det omsøkte området ligger ikke innenfor det området som er regulert til fritidsboliger. Administrativt vedtak av bør opprettholdes. Rådmannens tilråding: Søknaden godkjennes ikke da den er i strid med gjeldende reguleringsplan. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens ledd. Administrativt vedtak av opprettholdes. Geir Nesse rådmann

6 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00238 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/06 Utviklingsutvalget REFERAT LANDBRUK/NÆRING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

7 SAKSGRUNNLAG: 1. 06/ LAN/LAN/RM 141 &30 Hammerfest kommune KOMMUNEPLAN FOR HAMMERFEST SAMFUNNSDELEN - HØRING 2. 06/ LAN/LAN/RM 223 Håndtverkshuset i Alta SØKNAD OM PENGER TIL PROFILERING/PRESENTASJON AV UNIKE HÅNDTVERKSPRODUKT 3. 06/ LAN/LAN/RM V1 Det kongelige miljøverndepartementet VERN OM JORDA OG KULTURLANDSKAPET KOMMUNENES ANSVAR INNENFOR NASJONALE MÅL 4. 06/ LAN/LAN/RM Landbrukskontoret ÅRSMELDING - LANDBRUKSFORVALTNINGEN Rådmannens tilråding: Referatene tas til orientering. Geir Nesse Rådmann

8 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: G/B 8/2-K Arkivsaksnr.: 06/00107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/06 Utviklingsutvalget SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN "GARGO", GNR. 8, BNR. 2 Leders innstilling: Utviklingsutvalget gir konsesjon til Odd E. Markussen, Fægfjord for erverv av eiendommen Gargo, gnr. 8, bnr. 2 på følgende vilkår: Gjerder og eventuelle bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Det tillates beite på eiendommen som ikke er gjerdet inn.

9 SAKSGRUNNLAG: Søknad om konsesjon datert Kopi av skjøte - datert Kartutskrift M 1:5000 SAKSOPPLYSNINGER: Odd E. Markussen, Fægfjord søker om konsesjon for erverv av eiendommen Gargo, gnr. 8, bnr. 2 som ligger langs Tveelven mellom Gargo og Klemetstein. Søkeren oppgir i sin søknad at planene med ervervet er Tomteformål, hytte, hyttefelt. Eiendommen som er iflg. økonomisk kartverk på ca. 107 dekar, ligger på landsiden av riksvei 94 og strekker seg opp i høydedraget (mot syd). Den består kun av utmark og er ubebygd. Det vil ikke være aktuelt å betegne Gargo som landbrukseiendom. Dette skyldes både arealbegrensningene og at eiendommen heller ikke inneholder landbruksrelaterte bygninger. Det ble i 2000 fradelt en parsell på ca. 6 dekar av omsøkte eiendom. Parsellen som ligger på nedsiden av veien, er overdratt til Ann Mari Hansen og Andreas Reinholdtsen som eier og driver naboeiendommen gnr. 7, bnr. 16 og benyttes som tilleggsjord. Det er ellers ikke noe gårdsbruk i umiddelbar nærhet. Det er gitt tillatelse til å sette i gang med privat regulering av nabotomta, gnr. 8, bnr. 86. Iflg. gjeldende arealdel er ca. 50 dekar LNF med tillatelse for spredt bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, mens ca. 50 dekar er LNF-område generelt (alminnelig byggeforbud) og ca. 7 dekar nedslagsfelt for drikkevannskilde. LOVGRUNNLAG: Saken skal behandles etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjons-arealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, jfr. konsesjons-lovens 1. Landbruksdepartementet har overført denne myndighet til kommunene ved Rundskriv M-5/2003.

10 SAKSVURDERING: Selv om eiendommen Gargo er på 107 dekar totalt, vil eiendommens potensiale, både som egen driftsenhet og med tanke på dyrking av vinterfòr være svært begrenset. Eiendommen er ubebygd. Det er ingen drift på eiendommen. Eiendommen har ikke næringsinteresse med tanke på konvensjonelt jord- og husdyrbruk. Eiendommen har også relativt liten verdi som tilleggsjord for andre gårdbrukere. Ut fra dette vil det være urimelig å betrakte eiendommen som landbrukseiendom. Eiendommen har imidlertid vært tilgjengelig som utmarksbeite for sau og rein. Landbruksmyndighetene regner det som usannsylig at eiendommen Gargo blir brukt til slått i overskuelig framtid, men at det tillates utmarksbeite på eiendommen. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget gir konsesjon til Odd E. Markussen, Fægfjord for erverv av eiendommen Gargo, gnr. 8, bnr. 2 på følgende vilkår: Gjerder og eventuelle bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Det tillates beite på eiendommen som ikke er gjerdet inn. Geir Nesse rådmann

11 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 05/01373 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0008/06 Utviklingsutvalget Utsatt 0024/06 Utviklingsutvalget SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER, KONGESNEGLEFISKE Leders innstilling: Arctic Whelk SUS innvilges et tilskudd på 50 %, maksimalt kr ,- til det omsøkt forprosjektet. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond.

12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om forprosjektmidler for oppstart av sneglefiske, Arctic Whelk SUS, dato Tilbaketrukket søknad om forprosjektmidler, Tomi Dahl, dato SAKSOPPLYSNINGER: Arctic Whelk SUS ved Robin Juliussen søker Kvalsund kommune om kr i tilskudd til forprosjekt ved oppstart og etablering av egen bedrift. Selskapet har som målsetting å drive kongesneglefangst i Vest- Finnmark. Selskapet har som målsetting å ha egen fiskebåt, og i tillegg drive stasjon for mellomlagring av kongesnegler for andre fartøy i regionen. De har sammen med fiskebåteier Tomi Dahl tegnet kontrakt med Nordic Intermaritim AS om leveranse av inntil 500 tonn av selskapets fangst pr.år. Med to båter vil denne etableringen kunne gi 4-8 arbeidsplasser i tiden framover. I forprosjektet og etableringsfasen er det behov for nettverksbygging og markedsarbeid. Det er behov for å gjennomføre en del reiser og bedriftsbesøk, samt besøk hos teineprodusent, markedsaktører, og andre samarbeidspartnere. Gjennom dette forprosjektet skal behovene kartlegges og beskrives mer nøyaktig. Basert på dette skal det utarbeides en tilskuddssøknad til Innovasjon Norge om støtte til de større investeringene. Selskapet har leid reinslakteriet i Klubbukt av Aslak J. Eira. Det rustes opp og tilpasses deres behov. Det er også utført mye arbeid på Tomi Dahl sin fiskebåt for tilpassing av linesystemer og arbeidsforhold på dekk. Alt arbeidet gjøres som egeninnsats I det videre arbeidet er det behov for å gjøre en rekke betydelige investeringer for å kunne få en kostnadseffektiv produksjon. De viktigste områdene for investering er anskaffelse av teiner, tilpasning av fartøy, og bygging av lagerhall for utstyrlagring. Kostnader til forprosjektet: Nettverksreiser og bedriftsbesøk kr Bistand til utarbeidelse av søknader, plantegninger o.l Diverse oppstarts relaterte kostnader, tlf, km.godtgj, møter, etc Kostnader vedrørende tilpassing av båt, utstyr og lokaler Sum kostnader kr

13 Finansieringsplan: Egne midler, egeninnsats kr Kvalsund kommune Sum kr SAKSVURDERING: Selskapet står foran store utfordringer for å utnytte mulighetene som nå byr seg innen kongesneglefangst. Det er derfor viktig at Kvalsund kommune signaliserer vilje og støtte slik at vi kan få nyetablering innen dette markedet, og at vi legger til rette slik at de kan lykkes i etablering av egen bedrift. I tillegg til eget fiske skal de også ha en sentral rolle for de andre båtene som knytter seg til dette fisket. Robin Juliussen og Tomi Dahl og har i sommer, høst, og vinter drevet forsøkfiske etter snegler med godt resultat. De har utviklet teiner og annet nødvendig utstyr i båten, og de har tegnet en kontrakt med en teineutvikler og produsent i Trondheim som bistår dem i å ta frem det beste redskapet. De har også hatt et nært og hyppig samarbeid med foredlingsprodusenten Nordic Intermaritim AS angående utstyr og leveranser. De har i dag en båt i drift og arbeider nå med å skaffe en båt til. Fiske etter snegler er av en slik karater at det kan settes to mannskap på hver båt. Sammen med 1 mann på landanlegget vil dette kunne skape mellom 4-9 arbeidsplasser. Forprosjekt kan støttes med inntil 50 % av totalkostnadene. Eget arbeid kan verdisettes og inngå som egenkapital i finansieringsplanen. Samisk næringsråd er forespurt som mulig bidragsyter, men er restriktive til å gå inn i slike forprosjekt. Hos dem vil muligheten for tilskudd være større dersom etableringen blir en realitet. Rådmannens tilråding: Arctic Whelk SUS innvilges et tilskudd på 50 %, maksimalt kr ,- til det omsøkt forprosjektet. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond. Geir Nesse rådmann

14 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/00227 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/06 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL MERKEVAREBYGGING - SKAIDI SKIRESORT Leders innstilling: Hammerfest Turist AS innvilges et tilskudd på kr til det omsøkte prosjektet. Kvalsund kommune krever en representant i styringsgruppen, og det forutsettes at det øvrige næringsliv bidrar med resterende finansiering. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond.

15 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling- merkevarebygging Skaidi SkiResort, dato SAKSOPPLYSNINGER: Det vises til pågående reiselivsutvikling i Repparfjord - Skaidi området i regi av ulike aktører. Hammerfest Turist AS søker på vegne av næringsaktørene i området om tilskudd på kr som delfinansiering av et prosjekt for felles merkevarebygging og profilering av Skaidi som vintersportssted, Skaidi SkiResort. Skaidi utvikling AS gjennomfører nå sine planer om bygging av Finnmarks største alpinanlegg, og forholdene blir nå lagt til rette for en betydelig aktivitetsøkning i området knyttet til reiseliv. I den forbindelse samler nå Hammerfest Turist AS næringen i området til felles profil- og merkevarebygging. Det skal fokuseres på å etablere Skaidi SkiResort som en kjent merkevare knyttet til reiseliv og vinterturisme. Bakgrunn Skaidi har et potensiale i reiselivsammenheng som på ingen måtte er tatt ut helt. I dag har reiselivet i Kvalsund kommune en relativ liten aktivitet i forhold til mange av de investeringene som er foretatt. Tar man Skaidis naturgitte forutsetninger og ser disse i sammenheng med allerede etablert infrastruktur, bør det være mulig å etablere Skaidi som et sentralt vintersportssted i Norge i løpet av de neste årene. Våren 2006 starter byggingen av alpinanlegg på Skaidi med 2 skiheiser, 5 nedfarter, snøproduksjonsanlegg m.m. To selskaper utvikler nå hyttetomter for salg i større hyttefelt, og andre reiselivsaktører investerer i utstyr og infrastruktur for å møte forventet økning i etterspørsel når alpinanlegget åpner høsten inneværende år. Utfordringen ligger i å utnytte planlagt aktivitet til å bygge merkevaren og profilen Skaidi overfor kundegrupper lokalt, regionalt og internasjonalt. Målsetning Gjennom felles satsing skal Skaidi SkiResort utvikles som den sentrale vinterdestinasjonen i Nord-Norge. Profilen skal etableres som en sentral merkevare med solid kjennskap i det regionale markedet på kort sikt, og det internasjonale markedet på lang sikt. Profilbygging Skaidi SkiResort Utvikling av Skaidi som vintersportssted er en av de største satsingene på vinterturisme i Finnmark. Satsingen krever store ressurser og et utstrakt samarbeid mellom private virksomheter og offentlig forvaltning for å lykkes.

16 Uten en sterk merkevare og profil vil man aldri lykkes med destinasjonsutvikling. Det vises til de betydelige ressursene som er brukt på profilering av Finnmark som vinterdestinasjon, der flere års arbeid nå er i ferd med å gi resultater. Utvikling av prosjektbeskrivelse Det utvikles en prosjektbeskrivelse som presenteres for bedrifter og andre samarbeidspartnere. Prosjektbeskrivelsen utarbeides med bakgrunn i erfaringer fra andre prosjekt for merkevarebygging og profilering, samt naturlige rammebetingelser og utgangspunkt for Skaidi. Produktutvikling Som en del av utvikling av profil og merkevare gjennomgås produktet systematisk av prosjektleder i samarbeid med næringen med tanke på prising, kvalitet, tilgjengelighet, volum osv. Denne produktgjennomgangen skal resultere i endringer/justeringer av produkt slik at disse er tilpasset de langsiktige målsetninger for utvikling av Skaidi SkiResort. Profil og logodesign Basert på enighet mellom aktørene og gjennomgang av produkter utvikles profil, logo og markedsmateriell for Skaidi SkiResort. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med innleid rådgiver/grafisk designer som utvikler en helhetlig profil knyttet til logo, profil, grafisk uttrykk, tekst og innhold med mer. Fokus rettes mot tradisjonelle produkt som internettprofilering, brosjyredesign, annonseutforming, skilt og dekor etc. Profil- og merkevarebygging Parallelt med grafisk utforming av materiell startes profil- og merkevarebygging gjennom nettverksbygging, bedriftsbesøk, innsalg, produksjon og distribusjon av materiell. Bruk av media, direkte kundekontakt, og oppfølging av ulike prosesser vil være sentrale oppgaver i denne fasen. Organisering Hammerfest Turist AS er destinasjonsselskapet for kommunene Hammerfest og Kvalsund. Som overordnet organ med ansvar for produktutvikling, markedsarbeid, og nettverkbygging er virksomheten prosjektleder for dette arbeidet. Arbeidet utføres i nært samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen. Det etableres en styringsgruppe for arbeidet sammensatt av representanter fra næringen og kommunen. Det innledes også samarbeid med Skaidi Utviking AS som den sentrale næringsaktøren i området knyttet til koordinering av innsats fra begge parter. Følgende bedrifter er aktuelle som deltakere i denne merkevarebyggingen: Skaidi Utvikling AS Skaidi Fjellstue Skaidicenteret AS Hammerfest Turist AS Skaidi Skiheiser SUS Arctic Nature AS Holmgren Transport AS Skaidi Repparfjord hotell

17 Skaidi kroa AS Skaidi Handel Skaidi Eiendom AS Kostnader Logo og profildesign kr ,- Internettdesign og profilering kr ,- Brosjyre og annonseproduksjon kr ,- Profilbygging og nettverksarbeid kr ,- Totale kostnader kr ,- Finansiering Kvalsund kommune kr ,- Egenkapital kr ,- Total finansiering kr ,- Framdriftsplan Utvikling av prosjektbeskrivelse Februar 2006 Samarbeidsavtale med næringsaktører Mars 2006 Produktutvikling April-juni 2006 Profil og logodesign Juli-oktober 2006 Profil- og merkevarebygging Oktober 2006 April 2007 SAKSVURDERING: Som en del av utviklingen av Skaidi som vintersportssted må merkevare og profilering gå hånd i hånd. Det er viktig at denne profileringer pågår i forkant av utbyggingen slik at flest mulig vet om vårt tilbud innen vintersport og turopplevelser når anleggene står ferdig. Profilering er et arbeid som er både tid- og resurskrevende. Til arbeidet trengs dyktige folk med erfaring innen dette fagfeltet. Det er naturlig at Hammerfest Turist AS brukes til dette arbeidet da de har erfaring innen reiseliv, og er et destinasjonsselskap for kommunene Kvalsund og Hammerfest. Erfaringene fra Finland, spesielt Levi og Sariselka, viser at det tar mange år å arbeide seg inn i markedet. Bransjen er tøff og konkurransepreget, og stiller store krav til produkttilbyderne. Det er også av stor betydning at det lokale næringsliv følger med i denne utviklingen, og bidrar til å løfte vår kommune og våre produkter ut til publikum, både nasjonalt og internasjonalt. I fortsettelsen av denne merkevarebyggingen kommer den kontinuerlige markedsføringen som er minst like viktig. Her ligger også arbeidsoppgaver som må løses i fellesskap.

18 Det er naturlig at Kvalsund kommune får en plass i styringsgruppen for dette prosjektet. Tiltaket er støtteberettiget gjennom nettverk og samarbeidstiltak med inntil 50 % av den totale kostnaden. Rådmannens tilråding: Hammerfest Turist AS innvilges et tilskudd på kr til det omsøkte prosjektet. Kvalsund kommune krever en representant i styringsgruppen, og det forutsettes at det øvrige næringsliv bidrar med resterende finansiering. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond. Geir Nesse rådmann

19 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Hilde Svendsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 05/01294 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/06 Utviklingsutvalget TILKNYTNING AV SCOOTER LØYPER - KVALSUND/PORSANGER (Innstillingssak til kommunestyret) Leders innstilling: Kommunestyret vedtar å sammenføye løypene i Kokelv, og sammenføye scooterløypene i Kvalsund kommune med scooterløypene i Porsanger kommune på følgende steder: Forlengelse av løype 4 som forbindes med løype 3 i Kokelv. Her er det en sammen-føyning fra løype 4 ved Storberget, til løype 3 ved Reinelva. Her krysser scooter-løypen den fylkeskommunale veien ved Storberget. Løype 4 ved Bierfetjavri i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 4 ved Hahttirjohka i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6 ved Hahttirjohka. Løype 4 ved øvre Eidevatnet i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 1 ved nedre Eidevatnet i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6 ved nedre Eidevatnet.

20 SAKSGRUNNLAG: Referat fra møte med Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening Brev fra Fylkesmannen i Finnmark om tilrettelegging av scooterløyper, datert Søknad om forlengelse av scooterløype 3 sesongen 2005, datert Utmarksplan, datert Høringsuttalelser fra: Norges vassdrag- og energidirektorat, Arctic Nature AS v/ Lars Bjørn Mehus, datert Hans Petter Nilsen, datert Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening, datert Skaidi og Omeng bygdelag v/kai Hugo Knutsen, datert Marit Øien, Alta, datert Birger Isaksen, Honningsvåg, datert Vestfinnmark jeger og fiskeforening, datert Reinbeitedistrikt 23 Seainnus/Návggastat, Hætta/Buljo- gruppen, datert Skaidi utvikling AS v/kai Hugo Knutsen, datert Skaidi utvikling AS v/kai Hugo Knutsen, datert Kvalsund dalen hytte forening v/ Bård Sjursen, Datert Kokelv bygde- og ungdomslag, datert Fylkesmannen i Finnmark v/ Trond Aarseth og Harriet Reiestad, datert Brev fra Ordfører Ragnar Olsen til Ordføreren i Porsanger kommune, datert Høring- Statens vegvesen, Tilknytning av scooterløyper, datert Kartutsnitt over scooterløyper i Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, à jour per 6. desember 2005 Forskrift om scooterløyper, kvalsund og Porsanger, Utskrift fra lovdata Brev fra Ordfører i Porsanger til Ordføreren i Kvalsund kommune, datert Høringsuttalelse fra Statens vegvesen til Porsanger kommune, datert Høringsuttalelse fra Statens vegvesen til Kvalsund kommune, datert SAKSOPPLYSNINGER: Vinteren 1999 ble det avholdt møte mellom Kvalsund- og Porsanger kommune, Hammerfest og Kvalsund snescooterforening, angående samordning av snescooterløyper mellom kommunene.

21 Fylkesmannen i Finnmark godkjente et forslag om å legge en løype over Muvravarsæibos og tilknytte denne til løype 19 vest for sørenden av Gukkesgurjavri. Disse løypene er i dag tilknyttet hverandre. Teknisk etat i Kvalsund kommune har jobbet med en ny løypesak, og har sendt ut saken for høring, til lag og foreninger. Det er blitt laget ett forslag til løypenett mellom kommunene, og ordførerne i de to kommunene har vært i kontakt med hverandre for en ny samordning av 2 nye løyper mellom kommunegrensene. Samtidig ønsker kvalsund kommune å sammenknytte løype 3 og løype 4 i Kokelv. Kvalsund kommune har sendt ut saken på høring til Statens vegvesen per faks og per brev den I høringsuttalelsen fra Statens vegvesen godkjenner de krysning av på de 3 veiene som er opplistet nedenfor. Men dette må skje på oversiktlige strekninger. Videre er det kommunenes ansvar å merke hvor kryssing av vei skal være, da Statens vegvesen ikke vil ha ansvaret for oppmerkning av løypene som krysser vei. Statens vegvesen påpeker viktigheten med sikkerheten i forbindelse med kryssing av vei, og at der kryssingen foretas er en fastsatt, oppmerket og oversiktlig strekning på minst 130 meter hver vei. Ny scooterløype i Kokelv, forlengelse av løype 4 som forbindes med løype 3 i Kvalsund kommune. Her vil scooterløypen krysse fylkeskommunal vei, som ligger i nærheten av riksvei 889. Kart nr. 1 : Her er det en sammenføyning fra løype 4 ved Storberget, til løype 3 ved Reinelva. (ny løype er merket med grønt) Ny scooterløype til Porsanger kommune, fra Bierfetjavri til Hahttirjohka, løype 4 i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 4 i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6. Kart nr. 2 : Her er det sammenføyning fra løype 4 i Kvalsund kommune ved Bierfetjavri, til løype 4 ved Hahttirjohka i Porsanger kommune. (ny løype er merket med grønt) Ny scooterløype til Porsanger kommune, fra kommunegrensen Kvalsund/Porsanger til nedre Eidevatnet i Porsanger kommune. Løype 4 i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 1 i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6. Kart nr. 3 : Her er det løypesammenføyning fra løype 4 i Kvalsund kommune ved øvre Eidevatnet, til løype 1 ved nedre Eidevatnet i Porsanger kommune. (ny løype er merket med grønt)

22 SAKSVURDERING: Denne løypesammenføyningen er ønsket av begge kommuner, og for vinterturismen vil dette ha en positiv innvirkning. Det har vært en del søknader om dispensasjon fra løyper i Kvalsund kommune og over til løyper i Porsanger kommune. En løypesammenføyning vil spare begge kommunene for saksbehandling av dispensasjoner. Det er fra Kvalsund kommune ønskelig med en løypesammenføyning for de 2 løypene mellom kommunene, slik det er skissert ovenfor. Utgifter til merking/skilting må deles av kommunene. Kommunene må sørge for at det er oversiktlig der hvor løypene skal krysse vei. Kryssingspunktet må være et fast punkt som er godt oppmerket, der bilistene kan se skilt og snøscootere på lang avstand og minimum 130 meter hver vei. Det er viktig at sikkerheten blir godt ivaretatt ved kryssning av Veiene. Statens vegvesen tillater ikke kjøring på brøytekanter og/eller kjøring i veggrøfter, da dette gjør at veggrøftene fryser og lager problemer med vannet om våren. Rådmannens tilrådning: Kommunestyret vedtar å sammenføye løypene i Kokelv, og sammenføye scooterløypene i Kvalsund kommune med scooterløypene i Porsanger kommune på følgende steder: Forlengelse av løype 4 som forbindes med løype 3 i Kokelv. Her er det en sammen-føyning fra løype 4 ved Storberget, til løype 3 ved Reinelva. Her krysser scooter-løypen den fylkeskommunale veien ved Storberget. Løype 4 ved Bierfetjavri i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 4 ved Hahttirjohka i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6 ved Hahttirjohka. Løype 4 ved øvre Eidevatnet i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 1 ved nedre Eidevatnet i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6 ved nedre Eidevatnet. Geir Nesse Rådmann

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Stig Gunnar Lyngmo AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 11.05.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 23.03.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl.13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen, AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Sak 27/06 SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm Arkiv: GNR 131/1,2 Arkivsaksnr.: 05/390 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbeh.: Pål Reidar Fredriksen Arkivkode: Arkivsak: 10/861 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/10 Utviklingsutvalget 26.10.2010 RULLERING AV SNØSCOOTERLØPER I KVALSUND KOMMUNE Kvalsund,

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag 07.12.2005 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer