MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund den Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel TEKNISK: PS 0021/06 05/01271 GNR.24, BNR.65 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - KLAGEBEHANDLING LANDBRUK/NÆRING: PS 0022/06 06/00238 REFERAT LANDBRUK/NÆRING PS 0023/06 06/00107 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN "GARGO", GNR. 8, BNR. 2 PS 0024/06 05/01373 SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER, KONGESNEGLEFISKE PS 0025/06 06/00227 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MERKEVAREBYGGING - SKAIDI SKIRESORT PS 0026/06 05/01294 TILKNYTNING AV SCOOTER LØYPER - KVALSUND/PORSANGER (Innstillingssak til kommunestyret) EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 24/65 Arkivsaksnr.: 05/01271 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0021/06 Utviklingsutvalget GNR.24, BNR.65 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - KLAGEBEHANDLING Leders innstilling: Søknaden godkjennes ikke da den er i strid med gjeldende reguleringsplan. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens ledd. Administrativt vedtak av opprettholdes.

4 SAKSGRUNNLAG: 1. Reguleringsplan for Skaidi. 2. Søknad av fra Jan Erik Hermo. 3. Brev av fra Kvalsund kommune. 4. Brev av fra Jan Erik Hermo. SAKSOPPLYSNINGER: Jan Erik Hermo søker om tiltak for bygging av fritidsbolig på gnr. 24, bnr. 65. Planstatus: Eiendommen er beliggende i et området som er regulert til boligformål i vedtatt reguleringsplan datert 18/ I vedtatt arealplan av er området avsatt til byggeområde med krav til reguleringsplan før tiltak kan godkjennes. Inntil ny reguleringsplan er utarbeidet gjelder de vedtatte planene Kommunen har fattet følgende vedtak: Søknaden godkjennes ikke da den er i strid med gjeldende reguleringsplan. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens ledd. Kommunen har varslet igangsettelse av reguleringsarbeide for området. Av kapasitetsproblemer kan det ikke på nåværende tidspunkt sies når tid det kan foreligge en ny godkjent reguleringsplan for området. I brev av klager Jan Erik Hermo på kommunens vedtak og anfører følgende: Jeg har gjort flere henvendelser til kommune, både muntlig og skriftlig, vedrørende muligheter for å få bebygge tomten, uten at dette har gitt noe resultat. Primært ønsker jeg å bygge fritidsbolig på eiendommen. Min tomt ble i 2001 skilt ut ifra hovedeiendommen, gnr. 24, bnr.12, jfr. vedlagte tegning datert Jeg formoder at dette er gjeldende reguleringsplan for tomten. Hovedeiendommen er senere blitt omregulert til hytteområde og jeg mener dette er særskilt grunn til å la meg bygge fritidsbolig på min tomt. Dersom jeg ikke får tillatelse til å bygge fritidsbolig, vil jeg subsidiært søke om å få bygge bolig på eiendommen ihht. gjeldende reguleringsplan. SAKSVURDERING: I gjeldende reguleringsplan er området regulert til boliger. Kommunen har registrert en økende interesse for bygging av boliger på Skaidi, og etter kommunens mening bør det ikke tillates flere fritidsboliger i området før det er foretatt en helhetsvurdering av hele området omkring Skaidi sentrum og hva disse skal benyttes til.

5 Kommunen har varslet oppstart av reguleringsarbeidet for området, men arbeidene er ikke kommet i gang av kapasitetsmessige årsaker. Det er anført som særlige grunner at hovedeiendommen gnr. 24, bnr. 12 er regulert til fritidsboliger. Det medfører riktighet at deler av gnr. 24, bnr. 12 er regulert til fritidsboliger, men dette anses ikke som særlige grunner ihht. Plan- og bygningslovens 7. Det omsøkte området ligger ikke innenfor det området som er regulert til fritidsboliger. Administrativt vedtak av bør opprettholdes. Rådmannens tilråding: Søknaden godkjennes ikke da den er i strid med gjeldende reguleringsplan. Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens ledd. Administrativt vedtak av opprettholdes. Geir Nesse rådmann

6 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00238 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/06 Utviklingsutvalget REFERAT LANDBRUK/NÆRING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

7 SAKSGRUNNLAG: 1. 06/ LAN/LAN/RM 141 &30 Hammerfest kommune KOMMUNEPLAN FOR HAMMERFEST SAMFUNNSDELEN - HØRING 2. 06/ LAN/LAN/RM 223 Håndtverkshuset i Alta SØKNAD OM PENGER TIL PROFILERING/PRESENTASJON AV UNIKE HÅNDTVERKSPRODUKT 3. 06/ LAN/LAN/RM V1 Det kongelige miljøverndepartementet VERN OM JORDA OG KULTURLANDSKAPET KOMMUNENES ANSVAR INNENFOR NASJONALE MÅL 4. 06/ LAN/LAN/RM Landbrukskontoret ÅRSMELDING - LANDBRUKSFORVALTNINGEN Rådmannens tilråding: Referatene tas til orientering. Geir Nesse Rådmann

8 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: G/B 8/2-K Arkivsaksnr.: 06/00107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/06 Utviklingsutvalget SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN "GARGO", GNR. 8, BNR. 2 Leders innstilling: Utviklingsutvalget gir konsesjon til Odd E. Markussen, Fægfjord for erverv av eiendommen Gargo, gnr. 8, bnr. 2 på følgende vilkår: Gjerder og eventuelle bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Det tillates beite på eiendommen som ikke er gjerdet inn.

9 SAKSGRUNNLAG: Søknad om konsesjon datert Kopi av skjøte - datert Kartutskrift M 1:5000 SAKSOPPLYSNINGER: Odd E. Markussen, Fægfjord søker om konsesjon for erverv av eiendommen Gargo, gnr. 8, bnr. 2 som ligger langs Tveelven mellom Gargo og Klemetstein. Søkeren oppgir i sin søknad at planene med ervervet er Tomteformål, hytte, hyttefelt. Eiendommen som er iflg. økonomisk kartverk på ca. 107 dekar, ligger på landsiden av riksvei 94 og strekker seg opp i høydedraget (mot syd). Den består kun av utmark og er ubebygd. Det vil ikke være aktuelt å betegne Gargo som landbrukseiendom. Dette skyldes både arealbegrensningene og at eiendommen heller ikke inneholder landbruksrelaterte bygninger. Det ble i 2000 fradelt en parsell på ca. 6 dekar av omsøkte eiendom. Parsellen som ligger på nedsiden av veien, er overdratt til Ann Mari Hansen og Andreas Reinholdtsen som eier og driver naboeiendommen gnr. 7, bnr. 16 og benyttes som tilleggsjord. Det er ellers ikke noe gårdsbruk i umiddelbar nærhet. Det er gitt tillatelse til å sette i gang med privat regulering av nabotomta, gnr. 8, bnr. 86. Iflg. gjeldende arealdel er ca. 50 dekar LNF med tillatelse for spredt bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, mens ca. 50 dekar er LNF-område generelt (alminnelig byggeforbud) og ca. 7 dekar nedslagsfelt for drikkevannskilde. LOVGRUNNLAG: Saken skal behandles etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjons-arealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, jfr. konsesjons-lovens 1. Landbruksdepartementet har overført denne myndighet til kommunene ved Rundskriv M-5/2003.

10 SAKSVURDERING: Selv om eiendommen Gargo er på 107 dekar totalt, vil eiendommens potensiale, både som egen driftsenhet og med tanke på dyrking av vinterfòr være svært begrenset. Eiendommen er ubebygd. Det er ingen drift på eiendommen. Eiendommen har ikke næringsinteresse med tanke på konvensjonelt jord- og husdyrbruk. Eiendommen har også relativt liten verdi som tilleggsjord for andre gårdbrukere. Ut fra dette vil det være urimelig å betrakte eiendommen som landbrukseiendom. Eiendommen har imidlertid vært tilgjengelig som utmarksbeite for sau og rein. Landbruksmyndighetene regner det som usannsylig at eiendommen Gargo blir brukt til slått i overskuelig framtid, men at det tillates utmarksbeite på eiendommen. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget gir konsesjon til Odd E. Markussen, Fægfjord for erverv av eiendommen Gargo, gnr. 8, bnr. 2 på følgende vilkår: Gjerder og eventuelle bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Det tillates beite på eiendommen som ikke er gjerdet inn. Geir Nesse rådmann

11 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 05/01373 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0008/06 Utviklingsutvalget Utsatt 0024/06 Utviklingsutvalget SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER, KONGESNEGLEFISKE Leders innstilling: Arctic Whelk SUS innvilges et tilskudd på 50 %, maksimalt kr ,- til det omsøkt forprosjektet. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond.

12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om forprosjektmidler for oppstart av sneglefiske, Arctic Whelk SUS, dato Tilbaketrukket søknad om forprosjektmidler, Tomi Dahl, dato SAKSOPPLYSNINGER: Arctic Whelk SUS ved Robin Juliussen søker Kvalsund kommune om kr i tilskudd til forprosjekt ved oppstart og etablering av egen bedrift. Selskapet har som målsetting å drive kongesneglefangst i Vest- Finnmark. Selskapet har som målsetting å ha egen fiskebåt, og i tillegg drive stasjon for mellomlagring av kongesnegler for andre fartøy i regionen. De har sammen med fiskebåteier Tomi Dahl tegnet kontrakt med Nordic Intermaritim AS om leveranse av inntil 500 tonn av selskapets fangst pr.år. Med to båter vil denne etableringen kunne gi 4-8 arbeidsplasser i tiden framover. I forprosjektet og etableringsfasen er det behov for nettverksbygging og markedsarbeid. Det er behov for å gjennomføre en del reiser og bedriftsbesøk, samt besøk hos teineprodusent, markedsaktører, og andre samarbeidspartnere. Gjennom dette forprosjektet skal behovene kartlegges og beskrives mer nøyaktig. Basert på dette skal det utarbeides en tilskuddssøknad til Innovasjon Norge om støtte til de større investeringene. Selskapet har leid reinslakteriet i Klubbukt av Aslak J. Eira. Det rustes opp og tilpasses deres behov. Det er også utført mye arbeid på Tomi Dahl sin fiskebåt for tilpassing av linesystemer og arbeidsforhold på dekk. Alt arbeidet gjøres som egeninnsats I det videre arbeidet er det behov for å gjøre en rekke betydelige investeringer for å kunne få en kostnadseffektiv produksjon. De viktigste områdene for investering er anskaffelse av teiner, tilpasning av fartøy, og bygging av lagerhall for utstyrlagring. Kostnader til forprosjektet: Nettverksreiser og bedriftsbesøk kr Bistand til utarbeidelse av søknader, plantegninger o.l Diverse oppstarts relaterte kostnader, tlf, km.godtgj, møter, etc Kostnader vedrørende tilpassing av båt, utstyr og lokaler Sum kostnader kr

13 Finansieringsplan: Egne midler, egeninnsats kr Kvalsund kommune Sum kr SAKSVURDERING: Selskapet står foran store utfordringer for å utnytte mulighetene som nå byr seg innen kongesneglefangst. Det er derfor viktig at Kvalsund kommune signaliserer vilje og støtte slik at vi kan få nyetablering innen dette markedet, og at vi legger til rette slik at de kan lykkes i etablering av egen bedrift. I tillegg til eget fiske skal de også ha en sentral rolle for de andre båtene som knytter seg til dette fisket. Robin Juliussen og Tomi Dahl og har i sommer, høst, og vinter drevet forsøkfiske etter snegler med godt resultat. De har utviklet teiner og annet nødvendig utstyr i båten, og de har tegnet en kontrakt med en teineutvikler og produsent i Trondheim som bistår dem i å ta frem det beste redskapet. De har også hatt et nært og hyppig samarbeid med foredlingsprodusenten Nordic Intermaritim AS angående utstyr og leveranser. De har i dag en båt i drift og arbeider nå med å skaffe en båt til. Fiske etter snegler er av en slik karater at det kan settes to mannskap på hver båt. Sammen med 1 mann på landanlegget vil dette kunne skape mellom 4-9 arbeidsplasser. Forprosjekt kan støttes med inntil 50 % av totalkostnadene. Eget arbeid kan verdisettes og inngå som egenkapital i finansieringsplanen. Samisk næringsråd er forespurt som mulig bidragsyter, men er restriktive til å gå inn i slike forprosjekt. Hos dem vil muligheten for tilskudd være større dersom etableringen blir en realitet. Rådmannens tilråding: Arctic Whelk SUS innvilges et tilskudd på 50 %, maksimalt kr ,- til det omsøkt forprosjektet. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond. Geir Nesse rådmann

14 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/00227 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/06 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL MERKEVAREBYGGING - SKAIDI SKIRESORT Leders innstilling: Hammerfest Turist AS innvilges et tilskudd på kr til det omsøkte prosjektet. Kvalsund kommune krever en representant i styringsgruppen, og det forutsettes at det øvrige næringsliv bidrar med resterende finansiering. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond.

15 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling- merkevarebygging Skaidi SkiResort, dato SAKSOPPLYSNINGER: Det vises til pågående reiselivsutvikling i Repparfjord - Skaidi området i regi av ulike aktører. Hammerfest Turist AS søker på vegne av næringsaktørene i området om tilskudd på kr som delfinansiering av et prosjekt for felles merkevarebygging og profilering av Skaidi som vintersportssted, Skaidi SkiResort. Skaidi utvikling AS gjennomfører nå sine planer om bygging av Finnmarks største alpinanlegg, og forholdene blir nå lagt til rette for en betydelig aktivitetsøkning i området knyttet til reiseliv. I den forbindelse samler nå Hammerfest Turist AS næringen i området til felles profil- og merkevarebygging. Det skal fokuseres på å etablere Skaidi SkiResort som en kjent merkevare knyttet til reiseliv og vinterturisme. Bakgrunn Skaidi har et potensiale i reiselivsammenheng som på ingen måtte er tatt ut helt. I dag har reiselivet i Kvalsund kommune en relativ liten aktivitet i forhold til mange av de investeringene som er foretatt. Tar man Skaidis naturgitte forutsetninger og ser disse i sammenheng med allerede etablert infrastruktur, bør det være mulig å etablere Skaidi som et sentralt vintersportssted i Norge i løpet av de neste årene. Våren 2006 starter byggingen av alpinanlegg på Skaidi med 2 skiheiser, 5 nedfarter, snøproduksjonsanlegg m.m. To selskaper utvikler nå hyttetomter for salg i større hyttefelt, og andre reiselivsaktører investerer i utstyr og infrastruktur for å møte forventet økning i etterspørsel når alpinanlegget åpner høsten inneværende år. Utfordringen ligger i å utnytte planlagt aktivitet til å bygge merkevaren og profilen Skaidi overfor kundegrupper lokalt, regionalt og internasjonalt. Målsetning Gjennom felles satsing skal Skaidi SkiResort utvikles som den sentrale vinterdestinasjonen i Nord-Norge. Profilen skal etableres som en sentral merkevare med solid kjennskap i det regionale markedet på kort sikt, og det internasjonale markedet på lang sikt. Profilbygging Skaidi SkiResort Utvikling av Skaidi som vintersportssted er en av de største satsingene på vinterturisme i Finnmark. Satsingen krever store ressurser og et utstrakt samarbeid mellom private virksomheter og offentlig forvaltning for å lykkes.

16 Uten en sterk merkevare og profil vil man aldri lykkes med destinasjonsutvikling. Det vises til de betydelige ressursene som er brukt på profilering av Finnmark som vinterdestinasjon, der flere års arbeid nå er i ferd med å gi resultater. Utvikling av prosjektbeskrivelse Det utvikles en prosjektbeskrivelse som presenteres for bedrifter og andre samarbeidspartnere. Prosjektbeskrivelsen utarbeides med bakgrunn i erfaringer fra andre prosjekt for merkevarebygging og profilering, samt naturlige rammebetingelser og utgangspunkt for Skaidi. Produktutvikling Som en del av utvikling av profil og merkevare gjennomgås produktet systematisk av prosjektleder i samarbeid med næringen med tanke på prising, kvalitet, tilgjengelighet, volum osv. Denne produktgjennomgangen skal resultere i endringer/justeringer av produkt slik at disse er tilpasset de langsiktige målsetninger for utvikling av Skaidi SkiResort. Profil og logodesign Basert på enighet mellom aktørene og gjennomgang av produkter utvikles profil, logo og markedsmateriell for Skaidi SkiResort. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med innleid rådgiver/grafisk designer som utvikler en helhetlig profil knyttet til logo, profil, grafisk uttrykk, tekst og innhold med mer. Fokus rettes mot tradisjonelle produkt som internettprofilering, brosjyredesign, annonseutforming, skilt og dekor etc. Profil- og merkevarebygging Parallelt med grafisk utforming av materiell startes profil- og merkevarebygging gjennom nettverksbygging, bedriftsbesøk, innsalg, produksjon og distribusjon av materiell. Bruk av media, direkte kundekontakt, og oppfølging av ulike prosesser vil være sentrale oppgaver i denne fasen. Organisering Hammerfest Turist AS er destinasjonsselskapet for kommunene Hammerfest og Kvalsund. Som overordnet organ med ansvar for produktutvikling, markedsarbeid, og nettverkbygging er virksomheten prosjektleder for dette arbeidet. Arbeidet utføres i nært samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen. Det etableres en styringsgruppe for arbeidet sammensatt av representanter fra næringen og kommunen. Det innledes også samarbeid med Skaidi Utviking AS som den sentrale næringsaktøren i området knyttet til koordinering av innsats fra begge parter. Følgende bedrifter er aktuelle som deltakere i denne merkevarebyggingen: Skaidi Utvikling AS Skaidi Fjellstue Skaidicenteret AS Hammerfest Turist AS Skaidi Skiheiser SUS Arctic Nature AS Holmgren Transport AS Skaidi Repparfjord hotell

17 Skaidi kroa AS Skaidi Handel Skaidi Eiendom AS Kostnader Logo og profildesign kr ,- Internettdesign og profilering kr ,- Brosjyre og annonseproduksjon kr ,- Profilbygging og nettverksarbeid kr ,- Totale kostnader kr ,- Finansiering Kvalsund kommune kr ,- Egenkapital kr ,- Total finansiering kr ,- Framdriftsplan Utvikling av prosjektbeskrivelse Februar 2006 Samarbeidsavtale med næringsaktører Mars 2006 Produktutvikling April-juni 2006 Profil og logodesign Juli-oktober 2006 Profil- og merkevarebygging Oktober 2006 April 2007 SAKSVURDERING: Som en del av utviklingen av Skaidi som vintersportssted må merkevare og profilering gå hånd i hånd. Det er viktig at denne profileringer pågår i forkant av utbyggingen slik at flest mulig vet om vårt tilbud innen vintersport og turopplevelser når anleggene står ferdig. Profilering er et arbeid som er både tid- og resurskrevende. Til arbeidet trengs dyktige folk med erfaring innen dette fagfeltet. Det er naturlig at Hammerfest Turist AS brukes til dette arbeidet da de har erfaring innen reiseliv, og er et destinasjonsselskap for kommunene Kvalsund og Hammerfest. Erfaringene fra Finland, spesielt Levi og Sariselka, viser at det tar mange år å arbeide seg inn i markedet. Bransjen er tøff og konkurransepreget, og stiller store krav til produkttilbyderne. Det er også av stor betydning at det lokale næringsliv følger med i denne utviklingen, og bidrar til å løfte vår kommune og våre produkter ut til publikum, både nasjonalt og internasjonalt. I fortsettelsen av denne merkevarebyggingen kommer den kontinuerlige markedsføringen som er minst like viktig. Her ligger også arbeidsoppgaver som må løses i fellesskap.

18 Det er naturlig at Kvalsund kommune får en plass i styringsgruppen for dette prosjektet. Tiltaket er støtteberettiget gjennom nettverk og samarbeidstiltak med inntil 50 % av den totale kostnaden. Rådmannens tilråding: Hammerfest Turist AS innvilges et tilskudd på kr til det omsøkte prosjektet. Kvalsund kommune krever en representant i styringsgruppen, og det forutsettes at det øvrige næringsliv bidrar med resterende finansiering. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond. Geir Nesse rådmann

19 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Hilde Svendsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 05/01294 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/06 Utviklingsutvalget TILKNYTNING AV SCOOTER LØYPER - KVALSUND/PORSANGER (Innstillingssak til kommunestyret) Leders innstilling: Kommunestyret vedtar å sammenføye løypene i Kokelv, og sammenføye scooterløypene i Kvalsund kommune med scooterløypene i Porsanger kommune på følgende steder: Forlengelse av løype 4 som forbindes med løype 3 i Kokelv. Her er det en sammen-føyning fra løype 4 ved Storberget, til løype 3 ved Reinelva. Her krysser scooter-løypen den fylkeskommunale veien ved Storberget. Løype 4 ved Bierfetjavri i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 4 ved Hahttirjohka i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6 ved Hahttirjohka. Løype 4 ved øvre Eidevatnet i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 1 ved nedre Eidevatnet i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6 ved nedre Eidevatnet.

20 SAKSGRUNNLAG: Referat fra møte med Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening Brev fra Fylkesmannen i Finnmark om tilrettelegging av scooterløyper, datert Søknad om forlengelse av scooterløype 3 sesongen 2005, datert Utmarksplan, datert Høringsuttalelser fra: Norges vassdrag- og energidirektorat, Arctic Nature AS v/ Lars Bjørn Mehus, datert Hans Petter Nilsen, datert Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening, datert Skaidi og Omeng bygdelag v/kai Hugo Knutsen, datert Marit Øien, Alta, datert Birger Isaksen, Honningsvåg, datert Vestfinnmark jeger og fiskeforening, datert Reinbeitedistrikt 23 Seainnus/Návggastat, Hætta/Buljo- gruppen, datert Skaidi utvikling AS v/kai Hugo Knutsen, datert Skaidi utvikling AS v/kai Hugo Knutsen, datert Kvalsund dalen hytte forening v/ Bård Sjursen, Datert Kokelv bygde- og ungdomslag, datert Fylkesmannen i Finnmark v/ Trond Aarseth og Harriet Reiestad, datert Brev fra Ordfører Ragnar Olsen til Ordføreren i Porsanger kommune, datert Høring- Statens vegvesen, Tilknytning av scooterløyper, datert Kartutsnitt over scooterløyper i Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, à jour per 6. desember 2005 Forskrift om scooterløyper, kvalsund og Porsanger, Utskrift fra lovdata Brev fra Ordfører i Porsanger til Ordføreren i Kvalsund kommune, datert Høringsuttalelse fra Statens vegvesen til Porsanger kommune, datert Høringsuttalelse fra Statens vegvesen til Kvalsund kommune, datert SAKSOPPLYSNINGER: Vinteren 1999 ble det avholdt møte mellom Kvalsund- og Porsanger kommune, Hammerfest og Kvalsund snescooterforening, angående samordning av snescooterløyper mellom kommunene.

21 Fylkesmannen i Finnmark godkjente et forslag om å legge en løype over Muvravarsæibos og tilknytte denne til løype 19 vest for sørenden av Gukkesgurjavri. Disse løypene er i dag tilknyttet hverandre. Teknisk etat i Kvalsund kommune har jobbet med en ny løypesak, og har sendt ut saken for høring, til lag og foreninger. Det er blitt laget ett forslag til løypenett mellom kommunene, og ordførerne i de to kommunene har vært i kontakt med hverandre for en ny samordning av 2 nye løyper mellom kommunegrensene. Samtidig ønsker kvalsund kommune å sammenknytte løype 3 og løype 4 i Kokelv. Kvalsund kommune har sendt ut saken på høring til Statens vegvesen per faks og per brev den I høringsuttalelsen fra Statens vegvesen godkjenner de krysning av på de 3 veiene som er opplistet nedenfor. Men dette må skje på oversiktlige strekninger. Videre er det kommunenes ansvar å merke hvor kryssing av vei skal være, da Statens vegvesen ikke vil ha ansvaret for oppmerkning av løypene som krysser vei. Statens vegvesen påpeker viktigheten med sikkerheten i forbindelse med kryssing av vei, og at der kryssingen foretas er en fastsatt, oppmerket og oversiktlig strekning på minst 130 meter hver vei. Ny scooterløype i Kokelv, forlengelse av løype 4 som forbindes med løype 3 i Kvalsund kommune. Her vil scooterløypen krysse fylkeskommunal vei, som ligger i nærheten av riksvei 889. Kart nr. 1 : Her er det en sammenføyning fra løype 4 ved Storberget, til løype 3 ved Reinelva. (ny løype er merket med grønt) Ny scooterløype til Porsanger kommune, fra Bierfetjavri til Hahttirjohka, løype 4 i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 4 i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6. Kart nr. 2 : Her er det sammenføyning fra løype 4 i Kvalsund kommune ved Bierfetjavri, til løype 4 ved Hahttirjohka i Porsanger kommune. (ny løype er merket med grønt) Ny scooterløype til Porsanger kommune, fra kommunegrensen Kvalsund/Porsanger til nedre Eidevatnet i Porsanger kommune. Løype 4 i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 1 i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6. Kart nr. 3 : Her er det løypesammenføyning fra løype 4 i Kvalsund kommune ved øvre Eidevatnet, til løype 1 ved nedre Eidevatnet i Porsanger kommune. (ny løype er merket med grønt)

22 SAKSVURDERING: Denne løypesammenføyningen er ønsket av begge kommuner, og for vinterturismen vil dette ha en positiv innvirkning. Det har vært en del søknader om dispensasjon fra løyper i Kvalsund kommune og over til løyper i Porsanger kommune. En løypesammenføyning vil spare begge kommunene for saksbehandling av dispensasjoner. Det er fra Kvalsund kommune ønskelig med en løypesammenføyning for de 2 løypene mellom kommunene, slik det er skissert ovenfor. Utgifter til merking/skilting må deles av kommunene. Kommunene må sørge for at det er oversiktlig der hvor løypene skal krysse vei. Kryssingspunktet må være et fast punkt som er godt oppmerket, der bilistene kan se skilt og snøscootere på lang avstand og minimum 130 meter hver vei. Det er viktig at sikkerheten blir godt ivaretatt ved kryssning av Veiene. Statens vegvesen tillater ikke kjøring på brøytekanter og/eller kjøring i veggrøfter, da dette gjør at veggrøftene fryser og lager problemer med vannet om våren. Rådmannens tilrådning: Kommunestyret vedtar å sammenføye løypene i Kokelv, og sammenføye scooterløypene i Kvalsund kommune med scooterløypene i Porsanger kommune på følgende steder: Forlengelse av løype 4 som forbindes med løype 3 i Kokelv. Her er det en sammen-føyning fra løype 4 ved Storberget, til løype 3 ved Reinelva. Her krysser scooter-løypen den fylkeskommunale veien ved Storberget. Løype 4 ved Bierfetjavri i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 4 ved Hahttirjohka i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6 ved Hahttirjohka. Løype 4 ved øvre Eidevatnet i Kvalsund kommune sammenføyes med løype 1 ved nedre Eidevatnet i Porsanger kommune. Her vil scooterløypen krysse E6 ved nedre Eidevatnet. Geir Nesse Rådmann

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.05.2008 kl. 15.30 på Skaidi hotel. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 30.01.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen for

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer