Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen. Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen. Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa"

Transkript

1 Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa

2 Finnmarkskommisjonen Lovgrunnlag: finnmarksloven 5 tredje ledd og 29 til 35 Finnmarksloven 5 tredje ledd: For å fastslå omfanget av de rettighetene som samer og andre har på grunnlag av hevd eller alders tids bruk eller annet grunnlag, opprettes en kommisjon som skal utrede rettigheter til land og vann i Finnmark Finnmarksloven 29 første ledd: Det opprettes en kommisjon som på grunnlag av gjeldende nasjonal rett skal utrede bruks- og eierrettigheter til den grunnen som Finnmarkskommisjonen overtar. Disse reglene kom inn i finnmarksloven ved behandlingen i Stortingets Justiskomité våren Men den historiske bakgrunnen for grepet ligger atskillig lenger tilbake i tid.

3 Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet var det en for lengst etablert rettstilstand i Sør Norge at lokalbefolkningens bruk kunne gi grunnlag for erverv av rettigheter til utmarksressursene. I Finnmark var situasjonen en annen. Dette gjaldt både reindriftens og den fastboende befolkningens bruk. Grunnen i Finnmark ble ansett som Kongens/statens private eiendom. Kongen/staten hadde eksklusiv eierrådighet, og behøvde ikke ta hensyn til andres rettigheter. Slike ble ansett som ikke-eksisterende.

4 Historisk tilbakeblikk Eksponenter for synet om statens eksklusive eierrådighet i Finnmark: Finmarken har fra gammel Tid af været betragted som tilhørende Kongen eller Staten, fordi det oprindelig kun var beboet av et Nomadefolk, Lapperne uden faste Boliger. Lidt efter lidt blev dog en Deel deraf bebygget av Indvandrede, hvilke dog ei betragtedes som Eiere av Jorden. Finmarken har derfor fra de ældste Tider været benævnt og behandlet som en Colonie (Finansdepartementet i Ot. prop. 21/1848) Finmarken, er som bekjendt taget i uindskrenket Besiddelse og kolonisert af selve Kronen. Den fuldt organiserede Stat underlagde sig det herreløse af Nomader gjenemfarne Land som Eiendom, og benyttede denne Eiendom ganske som en Privatmand, der ikke er bundet av andres Ret (Regjeringsadvokaten i en sak om hugst i Alta-skogen, 1864). Den bruksrett staten saaledes har git i Finmarken, er en ret som staten kan ta tilbake, naar den vil, uden at det er at gaa nogen privatmands ret for nær (Prof. Nicolaus Gjeldsvik, Norsk tingsrett, 1919, gjentatt i senere utgaver).

5 Utviklingstrekk i nyere tid Finnmarkingenes bruk av utmarksressursene ble ansett tålt bruk som kunne innskrenkes og oppheves når staten måtte finne det for godt, og som ikke kunne gi grunnlag for selvstendige rettsdannelser. Samiske organisasjoner begynte å trekke dette synet i tvil på og 1960-tallet (Nordisk Sameråd, NRL, NSR landsmøteresolusjon 1969: fremmer krav om kartlegging av samiske rettighetsområder). Brekken-saken (Rt s. 394) og Altevann-saken (Rt s. 429) var viktige milepæler ved Høyesterett her anerkjente samisk bruk som rettstiftende. Men ingen av disse sakene gjaldt grunnen i Finnmark. I juridiske kretser sto synet om at lokalbefolkningens bruk i Finnmark var tålt bruk som når som helst kunne oppheves uimotsagt frem til Sverre Tønnesens doktoravhandling, Retten til jorden i Finnmark, 1972 Tønnesen lanserte begrepet Finnmarksallmenningen og la til grunn at folk i Finnmark med grunnlag i alders tids bruk hadde ervervet allmenningsrettigheter til blant annet beite og hugst.

6 : Samerettslige utredninger Samerettsutvalget oppnevnes i oktober 1980 for å utrede samisk folkevalgt organ og samiske rettigheter til land og vann i tradisjonelle samiske bosettingsområder. Samerettsutvalgets første innstilling NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling. Sametinget lovfestes 1987, velges første gang Grunnlovens 110 a (1988). Samerettsutvalgets andre innstilling NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur, med bakgrunnsutredninger NOU 1993: 34. Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark (beskrivelse av gjeldende rett) NOU 1994: 21 Historisk bruk NOU 1997: 5 folkerett NOU 2001: 34 samiske sedvaner og rettsoppfatninger.

7 Utkastet til finnmarksloven NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur inneholdt forslag til ny forvaltningsordning for grunnen i Finnmark. Forslaget gjaldt forvaltningen av den grunnen som ligger under Statskogs rådighet. Styrking av regional, lokal og samisk innflytelse Bygdebruksområder et forsøk på rettighetsanerkjennelse Ot. prp. nr. 53 ( ) om finnmarksloven Viderefører SRUs forslag om regional/samisk styring av grunnen i Finnmark, men begrenser den lokale innflytelsen ifht forslaget. Oppfølging i form av åpne høringer (juni 2003), Justiskomiteen besøkte Finnmark høsten Ekstern (professorene Graver/Ulfstein) og intern folkerettslig vurdering (UDs rettsavdeling). ILOs ekspertkomité Konsultasjoner Justiskomiteen/Sametinget/Finnmark fylkesting.

8 Finnmarksloven (lov 17. juni 2005 nr. 85) Justiskomiteens lovforslag i Innst. O. nr. 80 ( ) ble supplert med regler om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter (lovens kapittel 5). Forslaget ble vedtatt etter at et enstemmig Sameting og et stort flertall i fylkestinget hadde sluttet seg til det. Odelstinget 24. mai, i Lagtinget 8. juni og sanksjonert av Kongen 17. juni Statskog SFs grunn ble overtatt av Finnmarkseiendommen (FeFo) 1. juli 2006 (ikrafttredelsen av lovens kapittel 2). Finnmarkskommisjonen ble etablert i 2008 for kartlegge bruks- og eierettigheter til den grunnen FeFo overtok 1. juli Utmarksdomstolen for Finnmark (ennå ikke opprettet) skal pådømme tvister som oppstår som følge av kartleggingen.

9 Bakgrunnen for reglene om rettighetskartlegging Statens folkerettslige forpliktelser Samstemthet om at Finnmarkseiendommen ikke er en oppfyllelse av ILO konvensjon nr. 169 om anerkjennelse av rettigheter. Eksterne eksperter (Graver/Ulfstein) Statens egne eksperter (Utenriksdepartementets rettsavdeling) ILOs ekspertkomité (observasjonsuttalelse 2004) Flertallet i Justiskomiteen mente derfor at det var et behov for å supplere finnmarksloven med særskilte regler om kartlegging og anerkjennelse av rettigheter. Alternativet ville vært å overlate spørsmålet til alminnelige domstoler, men det ble ansett uhensiktsmessig (manglende systematikk, økonomiske begrensninger mv.)

10 Bakgrunnen for reglene om rettighetskartlegging Internrettslige forhold All lovgivning som særskilt gjaldt grunnen i Finnmark før 2005 (jordsalgslovene av 1863, 1902, 1965) var basert på synet om lokalbefolkningens bruk av grunn og ressurser som tålt bruk. At finnmarksloven ble supplert med regler om kartlegging av eksisterende rettigheter må anses som et oppgjør med dette synet, selv om reglene ikke sier noe om utfallet av kartleggingen. Det har tidligere vært gjennomført liknende kartleggingsordninger i andre deler av landet, Høyfjellskommisjonen for Sør Norge ( ), Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms ( ). Utvikling i rettspraksis der samisk bruk anses som rettsstiftende med grunnlag i intern tingsrett (Selbu-dommen Rt s. 769 og Svartskogdommen, Rt s. 1229).

11 Bakgrunnen for reglene om rettighetskartlegging Rettighetsforholdene i Finnmark er lite avklart Holdbarheten av statens eierpretensjon har vært trukket i tvil av bl.a. Sverre Tønnesen og Otto Jebens. Samerettsutvalget har gjort visse forsøk på å utrede bruksrettigheter i Finnmark, men uten å komme til noe konkret resultat. I NOU 1993: 34 konkluderer f. eks. flertallet i Rettsgruppen med at staten eier grunnen i Finnmark, men at det tilkommer lokalbefolkningen så mange rettigheter til utmarka at grunnen må anses som en form for allmenning. Rettsgruppen holdt også muligheten åpen for at det kan foreligge andre former for lokale rettdannelser i Finnmark, men uten å gå inn på innholdet i og omfanget av disse rettighetene, fordi dette må fastsettes etter en nærmere kartlegging av lokalt utøvd bruk og lokale rettsoppfatninger. Kommisjonens oppgave er å stå for denne kartleggingen, og rydde opp i uavklarte rettighetsspørsmål

Finnmarkskommisjonen - en oversikt. Presentasjon på folkemøter, Nesseby Hammerfest - Alta, 11. til 13. mai 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa

Finnmarkskommisjonen - en oversikt. Presentasjon på folkemøter, Nesseby Hammerfest - Alta, 11. til 13. mai 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonen - en oversikt Presentasjon på folkemøter, Nesseby Hammerfest - Alta, 11. til 13. mai 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet var det en

Detaljer

Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet hadde rettstilstanden i Sør Norge i flere hundre år vært at lokalbefolkningens bruk av utmarka kunne

Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet hadde rettstilstanden i Sør Norge i flere hundre år vært at lokalbefolkningens bruk av utmarka kunne FINNMARKSKOMMISJONEN - bakgrunn og mandat Informasjonsmøte, Breivikbotn 23. august og Akkarfjord, 25. august 2010 v/ Jon Gauslaa, leder, Finnmarkskommisjonen 1 Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet

Detaljer

Finnmarkskommisjonen - Bakgrunn og mandat. Informasjonsmøter, Stjernøya og Seiland, august 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa

Finnmarkskommisjonen - Bakgrunn og mandat. Informasjonsmøter, Stjernøya og Seiland, august 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonen - Bakgrunn og mandat Informasjonsmøter, Stjernøya og Seiland, 24. - 25. august 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Historisk tilbakeblikk På slutten av 1800-tallet hadde rettstilstanden

Detaljer

Finnmarkskommisjonen. Folkemøte felt 7 Tana og Tanafjorden Finnmarkskommisjonen en oversikt

Finnmarkskommisjonen. Folkemøte felt 7 Tana og Tanafjorden Finnmarkskommisjonen en oversikt Folkemøte felt 7 Tana og Tanafjorden Begge foto: F.Ingilæ Finnmarkskommisjonen en oversikt 29. februar 2015 v/jon Gauslaa Finnmarkskommisjonen Alta-striden, Samerettsutvalget, finnmarksloven Stortingets

Detaljer

Finnmarkskommisjonen - Grunnlaget for kommisjonens virksomhet. Sametinget, Karasjok, 26. mai 2010 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa

Finnmarkskommisjonen - Grunnlaget for kommisjonens virksomhet. Sametinget, Karasjok, 26. mai 2010 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonen - Grunnlaget for kommisjonens virksomhet Sametinget, Karasjok, 26. mai 2010 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Historisk tilbakeblikk På 1800-tallet hadde rettstilstanden i Sør Norge i

Detaljer

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen - oversikt over kommisjonens mandat Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Tana, 29. oktober 2008 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonens mandat Lovgrunnlag. Ytre

Detaljer

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen arbeidsmåte og metodiske utfordringer Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonens mandat Lovgrunnlag. Ytre

Detaljer

Finnmarkskommisjonens arbeid og kommisjonens første rapport Norsk forening for landbruksrett

Finnmarkskommisjonens arbeid og kommisjonens første rapport Norsk forening for landbruksrett Finnmarkskommisjonens arbeid og kommisjonens første rapport Norsk forening for landbruksrett Oslo, 2. mai 2012 v/jon Gauslaa leder av Finnmarkskommisjonen 1 Finnmarkskommisjonen Alta-striden, Samerettsutvalget,

Detaljer

Finnmarkskommisjonen Kort om bakgrunnen Liknende kartlegginger har blitt gjennomført ellers i landet: : Høyfjellskommisjonen for Sør Norge 19

Finnmarkskommisjonen Kort om bakgrunnen Liknende kartlegginger har blitt gjennomført ellers i landet: : Høyfjellskommisjonen for Sør Norge 19 Finnmarkskommisjonen en oversikt, møte med interesserepresentanter, Nesseby/Stjernøya/Seiland oktober 2010, v/ Jon Gauslaa 1 Finnmarkskommisjonen Kort om bakgrunnen Liknende kartlegginger har blitt gjennomført

Detaljer

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter. opparbeidet av folk i Finnmark gjennom langvarig bruk.

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter. opparbeidet av folk i Finnmark gjennom langvarig bruk. Om Finnmarkskommisjonens arbeid Neiden, 11. november 2014 v/anne Marit Pedersen, medlem av kommisjonen 1 Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter til FeFo-grunn som er opparbeidet

Detaljer

Årstallet 2001 er historisk

Årstallet 2001 er historisk En sammenligning av rettsakene om Nesseby og Svartskogen Aila Biret Selfors I denne artikkelen gjøres den en sammenligning av Finnmarkskommisjonens Rapport felt 2 Nesseby og Høyesterettsdommen inntatt

Detaljer

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 1- Stjernøya/Seiland. Alta, 20. mars 2012 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 1- Stjernøya/Seiland. Alta, 20. mars 2012 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 1- Stjernøya/Seiland Alta, 20. mars 2012 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa 1 Grunnlaget for konklusjonene Feltet omfatter all FeFo-grunn (ikke privat grunn) på Stjernøya

Detaljer

Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009

Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009 Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009 NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling Sametinget Etablering av ordninger som ivaretar politiske og kulturelle rettigheter

Detaljer

Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften

Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften Informasjonsmøter med reindriftssiidaene i Karasjok, 25. og 26. mars 2014 v/jon Gauslaa 1 Kommisjonens mandat - generelt Finnmarksloven

Detaljer

Innhold. Del I Rettshistorie og rettskultur... 35

Innhold. Del I Rettshistorie og rettskultur... 35 Innhold Innledning............................................................ 21 I Bakgrunn for valg av tema............................................ 21 II Tema, problemstillinger og avgrensinger................................

Detaljer

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen - Kommisjonens arbeidsmåte og metodiske utfordringer Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Tana, 29. oktober 2008 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Arbeidsmåte og metodiske utfordringer

Detaljer

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 3- SØRØYA. Hammerfest, 16. oktober 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 3- SØRØYA. Hammerfest, 16. oktober 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 3- SØRØYA Hammerfest, 16. oktober 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa 1 Grunnlaget for konklusjonene Feltet omfatter all FeFo-grunn (ikke privat grunn) på Sørøya.

Detaljer

Rettighetskartlegging i Finnmark. Finnmarkskommisjons mandat kartlegging av rettigheter til fiskeplasser i sjø

Rettighetskartlegging i Finnmark. Finnmarkskommisjons mandat kartlegging av rettigheter til fiskeplasser i sjø Finnmarkskommisjons mandat kartlegging av rettigheter til fiskeplasser i sjø Foto: F.Ingilæ Innlegg på konferanse om sjøsamenes rettighetssituasjon 25. mai 2016 v/jon Gauslaa Rettighetskartlegging i Finnmark

Detaljer

Studiehefte om samenes rettigheter til land og vann fra Troms og sørover Forfatter Else Grethe Broderstad

Studiehefte om samenes rettigheter til land og vann fra Troms og sørover Forfatter Else Grethe Broderstad Den nye sameretten Studiehefte om samenes rettigheter til land og vann fra Troms og sørover Forfatter Else Grethe Broderstad Sámi oahppolávdegoddi SOL Norgga sámiid riikkasearvi NSR 2008 1 Studieopplegg

Detaljer

Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett?

Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett? LOV OG RETT, vol. 51, 10, 2012, s. 612 631 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett? sett i lys av

Detaljer

Susann Funderud Skogvang. Samerett. - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid. Universitetsforlaget

Susann Funderud Skogvang. Samerett. - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid. Universitetsforlaget Susann Funderud Skogvang Samerett - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid Universitetsforlaget Innhold INNLEDNING OG METODE 15 1.1 Introduksjon 15 1.2 Om faget samerett 16 1.3 Samerettens historie

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om endringer i finnmarksloven 43 om dekning saksomkostninger

Høringsuttalelse til forslag om endringer i finnmarksloven 43 om dekning saksomkostninger Forskergruppe for same- og urfolksrett Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø Tromsø, 14. januar 2016 Høringsuttalelse til forslag om endringer i finnmarksloven 43 om dekning

Detaljer

Om Finnmarkskommisjonens arbeid så langt Sametinget

Om Finnmarkskommisjonens arbeid så langt Sametinget Om Finnmarkskommisjonens arbeid så langt Sametinget Karasjok, 2. juni 2014 v/jon Gauslaa leder av Finnmarkskommisjonen 1 Historisk tilbakeblikk: Særegen rettighetssituasjon i Finnmark utviklet seg fra

Detaljer

BRØNN LR & CO DA VEDR. FORSLAG TIL ENDRINGA V FINNMARKSLOVEN 43 OM DEKNING AV UTGIFTER TIL JURIDISK BISTAND FOR UTMARKSDOMSTOLEN

BRØNN LR & CO DA VEDR. FORSLAG TIL ENDRINGA V FINNMARKSLOVEN 43 OM DEKNING AV UTGIFTER TIL JURIDISK BISTAND FOR UTMARKSDOMSTOLEN 2 0 JAN2016 BRØNN LR & CO DA Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: Snr. 15/8242 Oslo, 19. januar 2016 Ansvarlig advokat: Geir Haugen VEDR. FORSLAG TIL

Detaljer

Norges Bondelag og reindrifta

Norges Bondelag og reindrifta Norges Bondelag og reindrifta Hva har Norges Bondelag engasjert seg i? 1 Vi får Norge til å gro! Lovfeste rettigheter 1977: Utvalg for å se særskilt på gjeldende rettsforhold for bønder og den øvrige lokalbefolkning

Detaljer

Den nye sameretten: Hovedlinjene i NOU 2007: 13

Den nye sameretten: Hovedlinjene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten: Hovedlinjene i NOU 2007: 13 Presentasjon på høringsseminar på Hell i regi av Sør Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner 3. november 2008 v/utvalgsleder Jon Gauslaa 23 år med samerettsutredninger

Detaljer

Finnmarksloven. - og retten til jorden i Finnmark GYLDENDAL. Øyvind Ravna UNIVERSUATSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - JURIDISK

Finnmarksloven. - og retten til jorden i Finnmark GYLDENDAL. Øyvind Ravna UNIVERSUATSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - JURIDISK Finnmarksloven - og retten til jorden i Finnmark Øyvind Ravna UNIVERSUATSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - å GYLDENDAL JURIDISK Innhold Innledning 21 I Bakgrunn for valg av tema 21 II Tema, problemstillinger

Detaljer

Retten til land og vann i Finnmark har et halvt århundres samisk kamp ført fram?

Retten til land og vann i Finnmark har et halvt århundres samisk kamp ført fram? Retten til land og vann i Finnmark har et halvt århundres samisk kamp ført fram? Øyvind Ravna Samenes kamp for retten til land og vann knyttes ofte til Altasaken. Etter et halvt århundre tautrekking, politisk

Detaljer

Rapport felt 2 Nesseby

Rapport felt 2 Nesseby Rapport felt 2 Nesseby Rapport felt 2 NESSEBY Finnmarkskommisjonen 13. februar 2013 Forsidefoto: Bjarne Riesto RAPPORT FELT 2 NESSEBY INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I 7 BAKGRUNN 7 1. INNLEDNING 8 1.1 Kommisjonens

Detaljer

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann NOTAT Til Fra Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann Ingvild Bråthen og Johan Fredrik Remmen Dato 3. juni 2013 Ansvarlig advokat Remmen Johan

Detaljer

Rådgivende utvalg møte 18.september kl Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda.

Rådgivende utvalg møte 18.september kl Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda. Rådgivende utvalg møte 18.september kl. 10.00. Fylkesutvalgssal b, 5.etasje, Fylkeshuset, Møteagenda. Sak 5/08 Referatsaker Refleksjon etter plankonferanse reindrift og kommuneplanlegging i Selbu 17. sept.

Detaljer

1 2 i ii;v '2.009 HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS TURLAG SAMERETTSUTVALGET II (SRU II) 1. Oversikt over forsla ene. 2. Halo alandsallmennin en.

1 2 i ii;v '2.009 HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS TURLAG SAMERETTSUTVALGET II (SRU II) 1. Oversikt over forsla ene. 2. Halo alandsallmennin en. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO AKS\!C 1 2 i ii;v '2.009 >-'^? AVDAOMflDSH: p f DDICNR.2 ARKIVIICiDE HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS TURLAG SAMERETTSUTVALGET II (SRU II) Tromsø 16.12,08 1. Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 13.05.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møte pr. telefon. Forfallsgrunn må oppgis.

Detaljer

Finnmarkseiendommen v/advokat Håvard Aagesen UTMARKSDOMSTOLENS DOM AV 23. JANUAR 2017 I SAK NESSEBY BYGDELAG FINNMARKSEIENDOMMEN

Finnmarkseiendommen v/advokat Håvard Aagesen UTMARKSDOMSTOLENS DOM AV 23. JANUAR 2017 I SAK NESSEBY BYGDELAG FINNMARKSEIENDOMMEN NOTAT TIL Finnmarkseiendommen v/advokat Håvard Aagesen FRA Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Kristin Bjella og advokat Christopher B Eriksen DATO 7. februar 2017 UTMARKSDOMSTOLENS DOM AV 23. JANUAR 2017

Detaljer

Bor det sjøsamer i Trondheimsfjorden? En liten undersøkelse av definisjonen på det sjøsamiske bosetningsområdet.

Bor det sjøsamer i Trondheimsfjorden? En liten undersøkelse av definisjonen på det sjøsamiske bosetningsområdet. Av Camilla Brattland, stipendiat ved SESAM. Teksten er en omarbeidet versjon av et fremlegg på samisk miniforskningsmaraton ved Universitetet i Tromsø, 5. februar 2009. Bor det sjøsamer i Trondheimsfjorden?

Detaljer

SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER

SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER Norske Samers Riksforbund vil være en aktiv part i å diskutere premissene for forvaltningen av og eierskapet til ressursene i alle våre

Detaljer

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 2- NESSEBY. Tana Bru, 13. februar 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 2- NESSEBY. Tana Bru, 13. februar 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 2- NESSEBY Tana Bru, 13. februar 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa 1 Grunnlaget for konklusjonene Feltet omfatter all FeFo-grunn (ikke privat grunn) i Nesseby.

Detaljer

SørTrøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

SørTrøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling SørTrøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Det Kongelige Norske justis og politidepartement, Postboks 8005 DEP 0030 Oslo Vår saksbehandler: Tove Gaupset Tlf. 73 86 64 31 E-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie

Detaljer

Forord. Oslo 25. januar 2011 Jon Gauslaa

Forord. Oslo 25. januar 2011 Jon Gauslaa Årsmelding 2010 1 Forord Ved inngangen til 2010 var Finnmarkskommisjonens økonomi meget anstrengt. Etter at kommisjonen i februar 2010 fikk tildelt ytterligere 2 millioner kroner, slik at en hadde 10 millioner

Detaljer

hovedkontor: serviceboks 1016, 7809 Namsos tlf fax PRESSEMELDING

hovedkontor: serviceboks 1016, 7809 Namsos tlf fax PRESSEMELDING I. STATSKOGS STYRES OPPSUMMERING NYE STATSKOG Mandatet til samerettsutvalg II har vært å utrede den samiske befolknings rettslige stilling når det gjelder retten til land og vann utenfor Finnmark. Videre

Detaljer

MANDAT FOR LOVUTVALG SOM SKAL GÅ GJENNOM STATSALLMENNINGSLOVVERKET

MANDAT FOR LOVUTVALG SOM SKAL GÅ GJENNOM STATSALLMENNINGSLOVVERKET MANDAT FOR LOVUTVALG SOM SKAL GÅ GJENNOM STATSALLMENNINGSLOVVERKET 1. INNLEDNING Statsallmenningslovverket består av lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane

Detaljer

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Høringsmøte på Værnes 3. november 2008 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund, Sekretær i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS Medlem i SRUII Hvem skal

Detaljer

Oversendelse av fylkestingets behandling av NOU 13 :2007 Den nye Sameretten

Oversendelse av fylkestingets behandling av NOU 13 :2007 Den nye Sameretten Vår dato: 02.03.2009 Vårreferanse: 09/6179 FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Justis- og politidepartementet postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oversendelse av fylkestingets

Detaljer

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger av fjellova skal inngå.

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger av fjellova skal inngå. Rådmannens innstilling 1. Hemnes kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyrestyre i henhold til fjellova 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Innst. O. nr. 80. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen

Innst. O. nr. 80. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Innst. O. nr. 80 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i

Detaljer

Arbeidsdokument Sørøya/ Sallan den 30.juni 2014

Arbeidsdokument Sørøya/ Sallan den 30.juni 2014 Arbeidsdokument Sørøya/ Sallan den 30.juni 2014 Dette arbeidsdokumentet ble lagt fram for styret på styremøtet 19. juni 2014 til orientering. Dokumentet dannet grunnlaget for en diskusjon i styret. Arbeidsdokumentet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2005 (sendt pr. E-post 03.05.059 Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2005 (sendt pr. E-post 03.05.059 Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Klokkeslett: 0900-1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand. reindriften i felt 4

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand. reindriften i felt 4 Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften i felt 4 For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2007 :13 Den nye sameretten fra jordskifterettene i Hålogaland jordskiftedøme

Høringsuttalelse til NOU 2007 :13 Den nye sameretten fra jordskifterettene i Hålogaland jordskiftedøme SALTEN JORDSKIFTERETT Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Arkivnummer Vår referanse Vår dato 008 105/09 In 13.02.2009 Høringsuttalelse til NOU 2007 :13 Den nye sameretten fra jordskifterettene

Detaljer

Etnisk og demokratisk Likeverd

Etnisk og demokratisk Likeverd Til Næringskomiteen Alta, 12. april 2012 Innspill vedrørende Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011 2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven Dersom visse deler av forslagene

Detaljer

Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse drøftet ut fra dens to første rapporter

Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse drøftet ut fra dens to første rapporter LOV OG RETT, vol. 52, 8, 2013, s. 555 574 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse drøftet ut fra dens to første rapporter

Detaljer

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftslivets fellesorganisasjon Friluftslivets fellesorganisasjon Adresse: Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Telefon: 23 31 09 80, Telefaks: 23 31 09 89, E-post: post@frifo.no, Nettsted: www.frifo.no Org. nr.: 971 262 834, Bankgiro: 7154.05.51671

Detaljer

HÅLOGALANDSALLMENNINGEN Om forvaltning av fast eiendom i Troms og Nordland

HÅLOGALANDSALLMENNINGEN Om forvaltning av fast eiendom i Troms og Nordland HÅLOGALANDSALLMENNINGEN Om forvaltning av fast eiendom i Troms og Nordland Kandidatnummer: 686 Innleveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17 770 ord 24.11.2008 II Alt dette er min heim Disse fjordene, elvene,

Detaljer

Forord. Oslo 12. februar 2010 Jon Gauslaa

Forord. Oslo 12. februar 2010 Jon Gauslaa ÅRSMELDING 2009 1 Forord Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd i mars 2008. Av ulike grunner tok det noe tid før kommisjonen kunne tre sammen, samtidig som 2008 var et år preget av at

Detaljer

Den nye sameretten høringsuttalelse

Den nye sameretten høringsuttalelse Justis- og Politidepartementet Postboks 2266, 9507 Alta Telefon 950 68 353 post@edl.no - www.edl.no Bankkonto 4901 14 41202 Organisasjonsnr. 991 097 058 Alta, 15. april 2009 Den nye sameretten høringsuttalelse

Detaljer

NOU 2007: 13 Den nye sameretten. Oversikt over hovedtrekkene i utredningen fra Samerettsutvalget

NOU 2007: 13 Den nye sameretten. Oversikt over hovedtrekkene i utredningen fra Samerettsutvalget NOU 2007: 13 Den nye sameretten Oversikt over hovedtrekkene i utredningen fra Samerettsutvalget NOU 2007: 13 Den nye sameretten Oversikt over hovedtrekkene i utredningen fra Samerettsutvalget Bakgrunn

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO

Strategisk plan. Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO Strategisk plan Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO FOTO:CHRISTINA GJERTSEN INNHOLDSFORTEGNELSE Visjon... 3 Overordnet mål... 4 Hovedmål... 4 Strategiske kjerneverdier... 5 1.

Detaljer

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25.

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. november 2005 DELVIS IKRAFTTREDELSE AV FINNMARKSLOVEN OVER- GANGSBESTEMMELSER OM

Detaljer

Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet) til Stortinget.

Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet) til Stortinget. OM SAMISKE RETTIGHETER TIL BRUK AV SJØAREALER, SALTVANNSFISKE OG LEVENDE MARINE RESSURSER Kommentarer til Prop. 70 L (2011 2012) Endringer i deltakerloven, havressursloven og finnmarksloven (kystfiskeutvalget)

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 ( ) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)

Ot.prp. nr. 53 ( ) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven) Ot.prp. nr. 53 (2002 2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven) Særskilte vedlegg: NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur NOU 1997:

Detaljer

Førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang

Førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang Fiskerettigheter i sjø- og fjordområder utenfor Finnmark En innføring i og drøfting av betydningen av Finnmarksloven 29 første ledd andre punktum Førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang September 2014

Detaljer

3. Saksgang og FeFos rolle i identifiseringen av eventuelle rettigheter på FeFo-grunn

3. Saksgang og FeFos rolle i identifiseringen av eventuelle rettigheter på FeFo-grunn Arbeidsdokument Dette er et arbeidsdokument som skal tjene som grunnlag for drøfting av saken på FeFos styremøte 19. februar 2013. Poenget med dokumentet er å få innspill fra styret i forhold til behandlingen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 9. April torsdag 10.april 2014, Scandic Hotell Rovaniemi

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 9. April torsdag 10.april 2014, Scandic Hotell Rovaniemi Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 9. April torsdag 10.april 2014, Scandic Hotell Rovaniemi Møtested: Scandic Hotell Rovaniemi Møtetid: 9.april kl. 08.30 10.

Detaljer

Betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn

Betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn Betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn Av Stine Celius Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Sak 13/09 NOU 2007:13 Den nye sameretten - Sametingets grunnlag og premisser

Sak 13/09 NOU 2007:13 Den nye sameretten - Sametingets grunnlag og premisser Originalspråk: Norsk Sak 13/09 NOU 2007:13 Den nye sameretten - Sametingets grunnlag og premisser Arkiv SF-39 Arkivsaksnr. 07/400 Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker Tittel 1 01.06.01 Justisdepartementet

Detaljer

Saksfremlegg. Alta kommune har behandlet NOU 2007: Den nye sameretten. Formannskapet avgir flg. uttalelse til denne:

Saksfremlegg. Alta kommune har behandlet NOU 2007: Den nye sameretten. Formannskapet avgir flg. uttalelse til denne: Saksfremlegg Saksnr.: 08/2932-2 Arkiv: K50 &71 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: DEN NYE SAMERETTEN - HØRING Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Finnmarksloven. en orientering

FULLDISTRIBUSJON. Finnmarksloven. en orientering FULLDISTRIBUSJON Finnmarksloven en orientering Forord Etter mange år med usikkerhet omkring rettsforholdene i Finnmark ble den nye finnmarksloven vedtatt av Stortinget i mai/juni 2005. Sametinget og Finnmark

Detaljer

Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13. Høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)

Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13. Høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13. Høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) 1. Innledning Etter mer enn seks års arbeid la Samerettsutvalget 3. desember 2007 frem sin utredning

Detaljer

Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning

Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning [start kap] Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning Øyvind Ravna Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2016 avsa Høyesterett kjennelse og dom i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2016 avsa Høyesterett kjennelse og dom i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2016 avsa Høyesterett kjennelse og dom i HR-2016-02030-A 2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2155, sivil sak, anke over dom, Stjernøy reinbeitedistrikt

Detaljer

NOU 2007: 13 DEN NYE SAMERETTEN - INNSPILL FRA FAGMILJØ VED UNIVERSITETET I TROMSØ

NOU 2007: 13 DEN NYE SAMERETTEN - INNSPILL FRA FAGMILJØ VED UNIVERSITETET I TROMSØ Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres mf'. vfir rer.: 200802999-7/HAM001/008 Datn: 10.02.2009 NOU 2007: 13 DEN NYE SAMERETTEN - INNSPILL FRA FAGMILJØ VED UNIVERSITETET I TROMSØ

Detaljer

UTMARKSDOMSTOLEN FOR FINNMARK - FINNMÁRKKU MEAHCCEDUOPMOSTUOLLU

UTMARKSDOMSTOLEN FOR FINNMARK - FINNMÁRKKU MEAHCCEDUOPMOSTUOLLU UTMARKSDOMSTOLEN FOR FINNMARK - FINNMÁRKKU MEAHCCEDUOPMOSTUOLLU DOM Avsagt: 23.01.2017 i Utmarksdomstolen for Finnmark - Finnmárkku meahcceduopmostuollu, Saksnr.: Dommer: 14-164739TVI-UTMA Leder Nestleder

Detaljer

Høring: Samerettutvalget innstilling, NOU 2007:13. Den nye sameretten.

Høring: Samerettutvalget innstilling, NOU 2007:13. Den nye sameretten. Landbrukskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.01.2009 2460/2009 2008/7261 K00 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Komite for plan, næring og miljø 22.01.2009 09/8 Bystyret 12.02.2009 Høring:

Detaljer

FYLKI:SKOMMUNG Fylkesdirektøren

FYLKI:SKOMMUNG Fylkesdirektøren I lgdmark FYLKI:SKOMMUNG Fylkesdirektøren Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: 16.03.2009. Vår ref.: Sak. nr. 08/9009-6 Ark. K60 &71 Saksbeh. Siv Torunn

Detaljer

Høringsuttalelse fra Statskog SF vedr. NOU 2007:13. Den nye sameretten Utredning fra Samerettsutvalget

Høringsuttalelse fra Statskog SF vedr. NOU 2007:13. Den nye sameretten Utredning fra Samerettsutvalget Høringsuttalelse fra Statskog SF vedr. NOU 2007:13 Den nye sameretten Utredning fra Samerettsutvalget Innholdsfortegnelse I Statskogs styres oppsummering nye Statskog... 1 Fortsatt nasjonal forvaltning...

Detaljer

FINNMARKSKOMMISJONEN RAPPORT FELT 6 VARANGERHALVØYA VEST

FINNMARKSKOMMISJONEN RAPPORT FELT 6 VARANGERHALVØYA VEST FINNMARKSKOMMISJONEN RAPPORT FELT 6 VARANGERHALVØYA VEST 16. oktober 2015 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa 1 Felt 6 Varangerhalvøya vest Felt 6 omfatter den grunnen som FeFo forvalter i Båtsfjord og Berlevåg,

Detaljer

Forslaget til «Finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter

Forslaget til «Finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter Forslaget til «Finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter av ØYVIND RAVNA 1 Bondevik-regjeringen la i april i år fram Ot. prp. nr. 53 (2002 2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser

Detaljer

RAPPORT FELT 3 SØRØYA

RAPPORT FELT 3 SØRØYA RAPPORT FELT 3 SØRØYA RAPPORT FELT 3 SØRØYA Finnmarkskommisjonen 16. oktober 2013 Forsidefoto: Anne Olsen-Ryum RAPPORT FELT 3 SØRØYA INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I BAKGRUNN........................... 7 1.

Detaljer

Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger 1

Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger 1 [start kap] Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger 1 Øyvind Ravna 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og problemstilling Jordbruket har hatt

Detaljer

Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering

Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering Svar på komiteens avsluttende merknader (som er bedt besvart innen 25.09.2016) til Norges kombinerte 21. og 22. periodiske

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE I av I Sentraladministrasjonen Vår dato Vår referanse Deres referanse

OPPDAL KOMMUNE I av I Sentraladministrasjonen Vår dato Vår referanse Deres referanse I i OPPDAL KOMMUNE I av I Sentraladministrasjonen Vår dato Vår referanse Deres referanse 17.02.2009 JA Il (J/2008/54-103 Vår saksbehandler Direkte telefon Deres dato Jan Kare Ilusa 72401192 Det Kongelige

Detaljer

SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST. Datert

SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST. Datert SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST Datert 23.03.07 Innledende kommentarer Innledningsvis vil vi uttrykke tilfredshet med at vår tidligere oppfordring om

Detaljer

Rapport felt 1 Stjernøya / Seiland

Rapport felt 1 Stjernøya / Seiland Rapport felt 1 Stjernøya / Seiland RAPPORT FELT 1 STJERNØYA / SEILAND Forsidefoto: Seiland av Kristoffer Fure Johansen 2 Rapport felt 1 Stjernøya / Seiland Finnmarkskommisjonen 20. mars 2012 RAPPORT FELT

Detaljer

Ot.prp. nr. 38 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 38 (2005 2006) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ot.prp. nr. 38 (2005 2006) Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke,

Detaljer

2. Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder

2. Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER) Finnmarkskommisjonen skal etter finnmarksloven 29, jf. 5 tredje ledd kartlegge hvilke bruks- og eierrettigheter befolkningen i Finnmark har opparbeidet med grunnlag i

Detaljer

Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale

Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale saker Samene er anerkjent som ett folk i Norge Picture:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Reidulf Pedersen Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen Magnus Nikolaisen Tore Lundberg Yngvar Mikkelsen Martin Olsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Reidulf Pedersen Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen Magnus Nikolaisen Tore Lundberg Yngvar Mikkelsen Martin Olsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kantinen Astafjord Slakteri, Brattberg Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl 1800 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon

Detaljer

Prop. 155 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)

Prop. 155 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) Prop. 155 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 26. august 2016,

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN EO/K IIR CR/CR. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Dato

REGJERINGSADVOKATEN EO/K IIR CR/CR. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Dato Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref 200801140EO/K IIR 2008-0132 CR/CR Dato 15.04.2009 NOU 2007: 13 DEN NYE SAMERETTEN - TIØRING I GENERELT OM UTREDNINGEN Det vises

Detaljer

NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL

NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL En presentasjon av tema! Innledning! Målsetting - Problemstilling - Bakgrunn - Oversikt, juridisk kontekst

Detaljer

Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland

Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland Områdestyret i Nordland 10.03.2009 Saksliste Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland Sak 04/2009: Vern av skog på Statskog SF og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke Sak 05/2009:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref: Dato: HO/KHR 2008/2891 / 2206 /2009/ CK/

Deres ref.: Vår ref: Dato: HO/KHR 2008/2891 / 2206 /2009/ CK/ Åarjel-Trøndelagen/Hedemarken båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark,ir Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO t. vv t 't-:, Deres ref.: Vår

Detaljer

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt Statsallmenning Alle får noe ingen får alt 1. Fjellstyrene og forvaltningen av statsallmenningene 2. Fjellstyrene og SRUII Norges Fjellstyresamband - NFS Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer Mål:

Detaljer

Høringsuttalelse til Innstilling om en nordisk samekonvensjon

Høringsuttalelse til Innstilling om en nordisk samekonvensjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 16. juni 2006 Deres ref.: 200600205-/GUH Vår ref.: 06/6577 Telefon:

Detaljer

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF Originaltekst: Norsk Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF 1. Innledning Statskog SF og Sametinget: Inngår denne Samarbeidsavtalen uten at dette kan forstås å innebære en

Detaljer

Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på Lakselv hotell

Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på Lakselv hotell Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på hotell Torsdag 27.nov 2014 Møtested: hotell Møtetid: 27.november kl. 16.00 28.nov. kl.

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark

LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven). DATO: LOV-2005-06-17-85 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT:

Detaljer