nr 21/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 21/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUNKYARD IN THE CITY (541) ordmerke i standard font Junkyard AB, Överby Godhem, TROLLHÄTTAN, Sverige (SE) TPT AS, Brageveien 2A, 0452 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdingsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BILXTRA (541) ordmerke i standard font AS Sørensen og Balchen, Rosenholmveien 12, 1252 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:3 Klasse:9 Spylevæske. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, herunder de forannevnte varer for pleie av kjøretøy og båter samt voks til pleie av kjøretøy og båter; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Vitenskapelig, nautiske, undersøkelses-, fotografiske, kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, kontrollerings-, livrednings- og undervisnings-apparater oginstrumenter; undersøkelses-apparater og - instrumenter samt kontrollapparater og instrumenter herunder spesielt slike apparater til inspeksjon av kjøretøyer; apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; elektriske batterier, inklusive elektriske batterier til kjøretøyer; elektriske sveiseapparater; apparater til innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, inklusive bilradioapparater, båndspillere og cd-spillere; magnetiske databærere, plater med lydopptak; apparater og instrumenter til å lede, omkoble, transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; magnetiske databærere; plater for opptak av lyd, bilder, film og data; salgsautomater og mekanismer til mynt-opererte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukkingsapparater; instrumenter til kontroll og overvåkning av motorer til kjøretøyer og motorer, batterier. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; bistand ved utførelse av kontoroppgaver; engroshandel, videresalg og detaljhandel med reservedeler, verktøy, dekk, felger, tilbehør og produkter til kjøretøyer og båter og tilbehør og produkter for pleie og vedlikehold av kjøretøy og båter, kjøretøyservice og båtservice, bilkjøring, båter og seilas, barnesikringsprodukter, bilstoler og - puter, solskjermer, tilbehør til dyr, dyresikringsprodukter, transportbur til dyr, underholdningsprodukter for bruk under bilreiser og for bruk i båter, GPS-utstyr, batterier og batteritilbehør, spenningsomformere, produkter til lasting og transport i forbindelse med bilreiser og for bruk i båter, takstativer og takbokser for bagasje, sykkelholdere, picnictilbehør, kjølebokser, solbriller, briller, snøryddeprodukter og isskraper, beskyttelsesbekledning og beskyttelsesprodukter, tilhengerdeler og presenninger og seildukstak til kjøretøy og båter, tilhengerfester og tilbehør til tilhengerfester, reflektorer og reflekser, snøkjettinger, alkoholmålere, slepetau, produkter til oppbevaring i kjøretøy og båter, produkter for rengjøring og vedlikehold av befordringsmidler og båter, stylings- og tuningsprodukter til kjøretøyer og båter, lamper og lyspærer og tilbehør til disse, produkter til beskyttelse av kjøretøyer og båter, rengjøringsmidler, bøker og aviser, søtsaker og drikke, frukt og mat, vaskeprodukter, produkter til felg- og dekkpleie. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjon/vedlikehold, herunder reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og båter; installasjonsvirksomhet; kjøretøyservice og båtservice; pleie og vedlikehold av kjøretøy og båter. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AS Sørensen og Balchen, Rosenholmveien 12, 1252 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:3 Klasse:9 Klasse:35 Spylevæske. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, herunder de forannevnte varer for pleie av kjøretøy og båter samt voks til pleie av kjøretøy og båter; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Vitenskapelig, nautiske, undersøkelses-, fotografiske, kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, kontrollerings-, livrednings- og undervisnings-apparater oginstrumenter; undersøkelses-apparater og - instrumenter samt kontrollapparater og instrumenter herunder spesielt slike apparater til inspeksjon av kjøretøyer; apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; elektriske batterier, inklusive elektriske batterier til kjøretøyer; elektriske sveiseapparater; apparater til innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, inklusive bilradioapparater, båndspillere og cd-spillere; magnetiske databærere, plater med lydopptak; apparater og instrumenter til å lede, omkoble, transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; magnetiske databærere; plater for opptak av lyd, bilder, film og data; salgsautomater og mekanismer til mynt-opererte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukkingsapparater; instrumenter til kontroll og overvåkning av motorer til kjøretøyer og motorer, batterier. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; bistand ved utførelse av kontoroppgaver; engroshandel, videresalg og detaljhandel med reservedeler, verktøy, dekk, felger, tilbehør og produkter til kjøretøyer og båter og tilbehør og produkter for pleie og vedlikehold av kjøretøy og båter, kjøretøyservice og båtservice, bilkjøring, båter og seilas, barnesikringsprodukter, bilstoler og - puter, solskjermer, tilbehør til dyr, dyresikringsprodukter, transportbur til dyr, underholdningsprodukter for bruk under bilreiser og for bruk i båter, GPS-utstyr, batterier og batteritilbehør, spenningsomformere, produkter til lasting og transport i forbindelse med bilreiser og for bruk i båter, takstativer og takbokser for bagasje, sykkelholdere, picnictilbehør, kjølebokser, solbriller, briller, snøryddeprodukter og isskraper, beskyttelsesbekledning og beskyttelsesprodukter, tilhengerdeler og presenninger og seildukstak til kjøretøy og båter, tilhengerfester og tilbehør til tilhengerfester, reflektorer og reflekser, snøkjettinger, alkoholmålere, slepetau, produkter til oppbevaring i kjøretøy og båter, produkter for rengjøring og vedlikehold av befordringsmidler og båter, stylings- og tuningsprodukter til kjøretøyer og båter, lamper og lyspærer og tilbehør til disse, produkter til beskyttelse av kjøretøyer og båter, rengjøringsmidler, bøker og aviser, søtsaker og drikke, frukt og mat, vaskeprodukter, produkter til felg- og dekkpleie. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjon/vedlikehold, herunder reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og båter; installasjonsvirksomhet; kjøretøyservice og båtservice; pleie og vedlikehold av kjøretøy og båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Gullsmed Tone Gyrid Nilsen, Haraldsgate 11, 3725 SKIEN Klasse:14 Smykker, bruksgjenstander i edelt metall. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/427,443 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Marine Well Containment Co, Suite N. Sam Houston Parkway East, TX77060 HOUSTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:40 Olje- og gassbrønnbehandling omfattende anskaffelse av utstyr for inneslutning av ødelagte offshorebrønner. Klasse:42 Utførelse av olje- og gassbrønndiagnostikk; borehullslogging/brønnlogging. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKEIE (541) ordmerke i standard font SKEIE AS, Postboks 4, Sentrum, 4301 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:20 Klasse:35 Møbler; stoler; deler og tilbehør til forannevnte varer. Import, eksport og salg, herunder salg via internett, av møbler, stoler og deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; produksjon for andre av møbler og stoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYSAMS KROKLØSNER (541) ordmerke i standard font Lysam AS, Leland, 8890 LEIRFJORD Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). Klasse:28 Spill og leketøy (fiskeredskaper). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:4 Dieseldrivstoff. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Perla i Hardanger (541) ordmerke i standard font Ulvik Herad, Skeiesvegen 3, 5730 ULVIK Klasse:39 Transportvirksomhet, organisering av reise. Klasse:41 Klasse:43 Klasse:44 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. Medisinske tjenester, veterinære tjenester, hygienisk behandling og skjønnhets-pleie for mennesker og dyr; landbruk-, hagebruk- og skog- brukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Akillesklinikken (541) ordmerke i standard font ANDREAS MARTIN WALTER HAHN, KONGGATA 17, 3019 DRAMMEN Klasse:44 Fotkirurgiske, ortopediske og kirurgiske operasjonser. Konsultasjoner. Konsulentvirksomhet. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sunbeam Products Inc, 2381 Executive Center Drive, FL33431 BOCA RATON, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; sjampo og balsam for dyr. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/409,518 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIG JAMBOX (541) ordmerke i standard font AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, CA94103 SAN FRANCISCO, USA (US) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:9 Høyttalere, forsterkere, og mottakere for bruk til/med telefoner, mobiltelefoner, MP3 spillere, bærbare og håndholdte digitale elektroniske innretninger, og datamaskiner. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LGT Logistics (541) ordmerke i standard font LGT Logistics Holding AB, c/o LBC Sweeden AB, Box 269, TIBRO Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Emballasje av papir, kartong eller plast. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRO-TWO (541) ordmerke i standard font TJ Smith & Nephew Ltd, 101 Hessle Road, HU32BN HULL, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Klebende bånd og tape for medisinske formål; plaster; bandasjer; forbindingsstoffer; medisinske og kirurgiske forbindingsstoffer; sårbandasjer; førstehjelpsbandasjer; gas (for forbindinger); kirurgiske stoffer; materiale beregnet for bandasjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja PIECES (541) ordmerke i standard font Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 7330 BRANDE, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Briller, brilleinnfatninger, fargede glass for briller, solbriller, brilleetuier. Klasse:14 Juvelervarer og smykker av edle metaller og edelstener, uekte smykker, mansjettknapper, slipsnåler, edelstener, imiterte edelstener, armbåndsur, klokker. Klasse:18 Bokser og esker av lær, konvolutter av lær for innpakningsformål; reisekofferter, kofferter, reisevesker, reisebestikk av lær, garderobeposer for klær (for reiseformål), kosmetikkofferter, ryggsekker, vesker, håndvesker, strandvesker, handlevesker, skuldervesker, skoleransler, skolesekker, skolevesker, håndkofferter, reisevesker av lerret, reisekister, attachekofferter, kasser av lær eller kunstlær, dokumentmapper, belter av lær eller lærimitasjoner; poser for emballasje (av lær), lommebøker, pengepunger, nøkkelpunger (lærvarer), kortholdere av lær; paraplyer, parasoller, spaserstokker, spaserstokkseter. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Samling (ikke transport) av et utvalg varer, slik at andre får mulighet for - på en enkel måte - å se og kjøpe disse varer gjennom detaljforretninger, en gros salgssteder eller via elektroniske medier, nemlig alle de forannevnte varer i klassene 9, 14, 18 og 25. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ståle Johnsen Holding AS, Vårstien 32, 4041 HAFRSFJORD Kluge Advokatfirma DA, Postboks 1548 Vika, 0117 OSLO Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kafeer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Stein-Magne Døskeland Strømsten, Kvartsveien 5, 4029 STAVANGER Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:6 Holdere og festeanordninger. Klasse:8 Verktøy- og redskapsholdere og - festeanordninger. Klasse:20 Klasse:21 Holdere og festeanordninger. Husholdnings- og kjøkkenredskapsholdere og -festeanordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke HANDVERKERI SKØR'N BOITEN, 2966 SLIDRE Klasse:12 Sykler (546) kombinert merke eller et rent figurmerke DALE GARN AS, Postboks 23 Kristianborg, 5822 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:16 Oppskriftshefter og instruksjonsmateriell for håndarbeid. Klasse:23 Klasse:26 Garn og tråd for tekstile formål. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 8

9 registrerte varemerker /12 Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Blu-Ray Disc Association, 10 Universal City Plaza, T- 100, CA91608 UNIVERSAL CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Optiske diskettspillere og -opptakere for lyd, video og computerdata; blanke optiske disketter, optiske disketter med forhåndsopptatt musikk, filmer, tekstdata, bilder og spillefilmer; TV-apparater; videokameraer; digitale fotoapparat; PC'er; digitale satellittkringkastingssystemer, nemlig mottakere, transmittere og antenner for satellittkringkasting; videospillmaskiner for bruk med TV, alt til bruk med optiske disketter som opptaksmedia. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke NOVAFORM AS, Jakob Askelandsvei 4, 4314 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsultasjoner om bedriftsledelse; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bokføring; administrasjon av dataarkiver; dokumentkopiering; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; forretningsinformasjon og - rådgivning; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; personellrekruttering; prokura; regnskapsførsel; regnskapskontroll; sekretærtjenester; utsetting av tjenester; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; boligformidling; taksering av fast eiendom; utleie av fast eiendom; eiendomsomsetning; finansanalyser; finansieringstjenester; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; kapitalinvesteringer; meglerforretninger for fast eiendom; eiendomsomsetning; rådgivning i finansielle spørsmål; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:37 Klasse:42 Klasse:45 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; riving av bygninger; utleie av bygningsmaskiner; bygging av fabrikker; bygging av havner; bygging av veier; konsulentbistand ved bygningsarbeider; rengjøring av bygninger; informasjon om forannevnte tjenester. Arkitekter; arkitekturkonsultasjoner; plantegning vedrørende bygging; byplanlegging; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); interiørkonsulentvirksomhet; kvalitetskontroll; oppmåling; tekniske prosjektstudier; teknisk planlegging; rådgivning vedrørende bygging; informasjon om forannevnte tjenester. Opprettelse og registrering av selskaper og foretak; informasjon om forannevnte tjenester 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/374,134 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PICARSA (541) ordmerke i standard font Onyx Pharmaceuticals Inc, 249 E. Grand Avenue, CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Klasse:42 Legemidler og farmasøytiske preparater. Farmasøytisk forskning og utvikling; medisinsk og vitenskapelig forskning, nemlig gjennomføring av kliniske forsøk og studier; medisinsk og vitenskapelig forskning innen områdene for behandling av kreft og onkologi, og innenfor områdene for behandling av inflammatoriske og autoimmune sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aintless (541) ordmerke i standard font ARVE WALTIN, Mellomila 63, 7018 TRONDHEIM Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Rammeverk i form av programvare/kodebase for å bygge en sosial nettverkstjeneste (sosialt nettverk/samfunn på internett) på. Fremskaffelse av sosiale nettverkstjenester (sosiale nettverk/samfunn på internett). Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HG-EV (541) ordmerke i standard font Shimano Inc, 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:12 Elektriske sykler, sykler, samt deler og tilbehør dertil, herunder: nav, nav med integrerte gir, sykkelnav som inneholder en dynamo, hurtigutløserhendler og -spaker for nav, hurtigutløseranordninger for nav, girutløserhendler og -spaker, girskifthendler og -spaker, front-girsjaltere, bak-girsjaltere, ledeanordninger for kjeder, frikranser, tannhjul, trinser tilpasset for bruk med sykler, sykkelkjeder, girwire og -kabler, kranker, kranksett, front-tannhjul, pedaler, tåklyper, bremsehendler og -spaker, frontbremser, bakbremser, bremsewire og -kabler, bremsesko og -klosser, felger, hjul, eiker, eikefester, kranksylindre, setepinner, hurtigutløsere for setepinner, deler for montering av ramme og gaffel, støtdempere, sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for styrer, ettermonterbare forlengelser til sykkelstyrer (bar ends), setefester, sykkelseter, datastyrte girsjaltere, girposisjonsindikatorer for sykler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BISHOPS ARMS (541) ordmerke i standard font SSRS Holding AB, BOX 21034, STOCKHOLM, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SMART-Coach AS, Jakob Weidemannsgate 9, 7713 STEINKJER Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO Klasse:9 Dataprogrammer. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. Klasse:39 Organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning, design og utvikling av datamaskiner og datamaskinprogrammer. Klasse:44 Medisinske tjenester. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VECTON (541) ordmerke i standard font Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, SN31RE SWINDON, WILTSHIRE, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:4 Smøremidler; smøreoljer for motorer for motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUBSEA VALLEY (541) ordmerke i standard font Subsea Valley, Postboks 1540, 3007 DRAMMEN Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:35 Bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand for og til ledelse av handels- eller industrivirksomheter og bedrifter; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsundersøkelser; forretningsopplysninger; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner om og for bedrifts- og forretningsledelse; markedsstudier; markedsundersøkelser; organisering av messer for markedsføring; organisering av utstillinger for handelsformål; rådgivning og bistand om, for og ved organisasjons- og forretningsledelse. Klasse:41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; fremvisning; arrangering, koordinering og organisering av tiltak for virksomheter med felles interesser; organisering av mottagelser; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; praktisk opplæring; undervisning; utdannelse; informasjon vedrørende utdannelse. Klasse:42 Klasse:45 Forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann innen geologi, kjemi, mekanikk, teknikk; kvalitetskontroll; teknisk ekspertise vedrørende ingeniørvirksomhet; tekniske studier. Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cicamed (541) ordmerke i standard font Swemedeq AB, Sankt Paulsgatan 33A, STOCKHOLM, Sverige (SE) Wilhelm Dahlborn Advokatbyrå AB, Tyra Lundgrens väg 5, GUSTAVSBERG, Sverige (SE) Klasse:3 Klasse:5 Kosmetikk; naturkosmetikk; midler for kroppsog skjønnhetspleie; kosmetiske produkter for pleie av hud, ansikt, hender og hår; ikkemedisinske toalett-preparater; kosmetiske preparater for forhindring av aldring av hud; kremer; geleer; serum; ansiktsmasker; skrubber; lotions; oljer; voks; spray; tannprodukter; solbeskyttelsespreparater; solkrem, midler til rengjøring; blekemidler og andre midler for vasking; dusjpreparater; såper; preparater for fjerning av kosmetikk; preparater for pleie, vasking og rensing av hår; hårpleieprodukter inkludert lotions, sjampoer, hårvann, balsam og sprayer; anti-perspiranter; deodoranter for personlig bruk; kosmetiske preparater for behandling, korreksjon, reduksjon og bleking av arr; kosmetiske preparater for håravfall og tynt hår; antibakteriell preparater; antibakteriell spray; kosmetiske preparater for behandling og forebygging av filipenser (kviser og uren hud) og andre former av hud uregelmessigheter; kosmetiske preparater for behandling av øyevipper; sminke; dermatologiske preparater og substanser. Farmasøytiske og veterinære preparater; Medisinske og hygieniske preparater for kropps- og skjønnhetspleie; plaster; desinfeksjonsmidler; spesielt preparater for pleie av ekstremt tørr hud og skadet hud i form av kremer, geleer og hudkremer; dermatologiske preparater; medisinske preparater for pleie, vasking og rensing av hår; medisinske solbeskyttelsespreparater, medisinske preparater for forhindring av aldring av hud; kosttilskudd; næringsmidler; vitaminpreparater og mineraler; farmasøytiske midler for hud og hår; farmasøytiske preparater for behandling av øyevipper, medisinske preparater for behandling, korreksjon, reduksjon og bleking av arr; medisinske preparater for håravfall og tynt hår; Kosmetiske og farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av filipenser (kviser og uren hud) og andre former av hud uregelmessigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SCAN4NEWS AS, Postboks 197, 2302 HAMAR Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H2 (541) ordmerke i standard font House of Beauty AS, Østre Rosten 102, 7075 TILLER Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:44 Frisørsalonger og frisørtjenester; hudpleiesalonger og hudklinikker. Klasse:44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; hygienisk pleie, skjønnhetspleie og helsepleie til mennesker for hud-, øynevipper- og hår; behandling av hudsykdommer; laserbehandling for hud og hår; skjønnhetssalongtjenester; massasjetjenester; ansiktsbehandlingstjenester; informasjon, konsultasjon, råd og rådgivning i forhold til alle de forannevnte tjenester. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Subsea Valley, Postboks 1540, 3007 DRAMMEN Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:35 Bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand for og til ledelse av handels- eller industrivirksomheter og bedrifter; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsundersøkelser; forretningsopplysninger; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner om og for bedrifts- og forretningsledelse; markedsstudier; markedsundersøkelser; organisering av messer for markedsføring; organisering av utstillinger for handelsformål; rådgivning og bistand om, for og ved organisasjons- og forretningsledelse. Klasse:41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; fremvisning; arrangering, koordinering og organisering av tiltak for virksomheter med felles interesser; organisering av mottagelser; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; praktisk opplæring; undervisning; utdannelse; informasjon vedrørende utdannelse. Klasse:42 Klasse:45 Forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann innen geologi, kjemi, mekanikk, teknikk; kvalitetskontroll; teknisk ekspertise vedrørende ingeniørvirksomhet; tekniske studier. Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Herr Ballong AS, Rovenveien 44, 1900 FETSUND Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 13

14 registrerte varemerker /12 Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIO SCULPTURE (541) ordmerke i standard font INTERNATIONAL NAIL INDUSTRIES Ltd, Room 1401, 14th Floor World Commerce Centre, Harbour City 7-11 Canton Road TSIMSHATSUI, KOWLOON, Hong Kong (HK) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Klebemidler for festing av kunstige negler; materialer til fremstilling av kunstige negler; kunstige negler til kosmetiske formål; preparater og produkter til pleie av neglene; neglespisser og alle andre produkter i forbindelse med pleie og påføring av negler og kunstige negler; neglelakk og neglepoleringsmidler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke INTERNATIONAL NAIL INDUSTRIES Ltd, Room 1401, 14th Floor World Commerce Centre, Harbour City 7-11 Canton Road TSIMSHATSUI, KOWLOON, Hong Kong (HK) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Klebemidler for festing av kunstige negler; materialer til fremstilling av kunstige negler; kunstige negler til kosmetiske formål; preparater og produkter til pleie av neglene; neglespisser og alle andre produkter i forbindelse med pleie og påføring av negler og kunstige negler; neglelakk og neglepoleringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Shimano Inc, 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:12 Sykkeldeler, nemlig; felger, hjul, eiker. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Kari Irene Nissen Brodtkorb, Kirkeveien 150, 1344 HASLUM Advokatfirma Brækhus Dege DA, v/advokat Sonia Seyersted, Postboks 1369 Vika, 0114 OSLO Klasse:37 Byggevirksomhet. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Construction Research & Technology GmbH, Dr.- Albert-Frank-Strasse 32, TROSTBERG, Tyskland (DE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:1 Kjemikalier til bruk i industri og byggevirksomhet. Klasse:2 Maling og belegg i denne klassen. Klasse:19 Bygningsmaterialer, ikke av metall. Klasse:42 Arkitekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/400,123 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELR (541) ordmerke i standard font General Motors LLC, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Biler. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Mocot AB, Videvägen 9, VEBERÖD, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Postlogi AS, Øvre Bergvei 9, 5152 BØNES Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:6 Klasse:9 Klasse:20 Klasse:42 Klasse:45 Postkasser av metall; sikkerhetsskap og -skrin. Magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; databrikker; smartkort; smartkortlesere; telekommunikasjonsapparater. Postkasser, ikke av metall eller murverk. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av databrikker, smartkort, smartkortlesere og telekommunikasjonsapparater. Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INOXXOLT (541) ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av kreft. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Coldwater Prawns of Norway AS, Keiser Wilhelms gate 23, 6003 ÅLESUND Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO Klasse:29 Fisk, skalldyr; reker, fisk - og skalldyrsprodukter Klasse:35 Forretningsdrift, salg av varer i vareklasse 29 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Instrumentation Laboratory Co, 180 Hartwell Road, MA01730 BEDFORD, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:1 Kjemiske reagensmidler og diagnostiske preparater til bruk innenfor forskning. Klasse:5 Biologiske og kjemiske reagensmidler, diagnostiske preparater og analysemidler for medisinske og veterinære formål; kjemiske preparater og reagensmidler til bruk innenfor kvalitetskontroll av medisinsk og vitenskapelig utstyr. Klasse:9 Måleinstrumenter og instrumenter til bruk i vitenskap, nemlig medisinske diagnoseinstrumenter og deler hertil; dataprogrammer; dataprogramvare til bruk i medisinsk og vitenskapelig forskning og medisinsk og diagnostisk analyse og rapportering; dataprogramvare som gir brukertilgang til medisinske data på et blodanalyseapparat fra en datanettverkarbeidsstasjon; dataprogramvare til kvalitetskontroll av medisinske data og medisinske diagnoseinstrumenter. Klasse:10 Vitenskapelige og medisinske instrumenter til diagnostisering og behandling; medisinske apparater og instrumenter; diagnoseapparater til medisinsk bruk; diagnoseinstrumenter til medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INJECTION (541) ordmerke i standard font Injection Bottle Development AS, c/o Norcap, Vollsveien 9, 1366 LYSAKER Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:21 Klasse:28 Klasse:32 Flasker, drikkeflasker, isoleringsflasker, feltflasker, sportsflasker; deler og tilbehør til forannevnte varer. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/485,514 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EL-PROP (541) ordmerke i standard font Imerys, 154 Rue de L'Universite, PARIS, Frankrike (FR) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:1 Avstivningsmateriale, nemlig avstivningsmiddeler til bruk ved hydrauliske fraktureringsoperasjoner i oljebrønner og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/491,085 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALLJOYN (541) ordmerke i standard font Qualcomm Innovation Center Inc, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:42 Computer software for kommunikasjon mellom prosessorer og prosessor arkitekturer (processor architectures); computer software for å muliggjøre peer-to-peer (P2P) kommunikasjon. Design og utvikling av computer software for kommunikasjon mellom prosessorer og prosessor arkitekturer (processor architectures) og for peer-to-peer(p2p) kommunikasjon. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Dataplan Regnskap AS, Stokkamyrvn. 18, 4313 SANDNES Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:9 Dataprogrammer; databehandlingsutstyr. Klasse:35 Klasse:42 Regnskapsførsel, regnskapskontroll og økonomisk rådgivning; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledere. Teknologiske tjenester; konsultasjoner vedrørende data og IT-drift; utarbeidelse og ajourføring av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OZLO (541) ordmerke i standard font OZLO-Gruppen, c/o Forum Invento, Dronningsgate 23, 0154 OSLO Klasse:7 Klasse:37 Klasse:39 Maskiner, verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. Byggevirksomhet av hus, veier, bruer, demninger og kraftledninger samt skipsbygging. Transportvirksomhet med befordring av personer og varer på vei, jernbane, vann og i luft, eller gjennom rørledning, samt lagring og innpakking av varer. Likeledes organisering av reiser med transport av personer og gods. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEDROCK (541) ordmerke i standard font Hanna-Barbera Productions Inc, 4000 Warner Blvd., CA91522 BURBANK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; spillefilmer i form av komedier, drama, action, eventyr og/eller animasjon, og spillefilmer for kringkasting på TV i form av komedier, drama, action, eventyr og/eller animasjon; lydbånd, audio-videobånd, audio-videokassetter, audio-videodisketter, og DVD-er inneholdende musikk, komedier, drama, action, eventyr og/eller animasjon; stereo hodetelefoner; batterier; trådløse telefoner; kassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspilldisker; telefon- eller radiobaserte personsøkere; kassetter med kortfilmer i form av komedier, drama, action, eventyr og/eller animasjon for bruk med håndholdte fremvisere eller projektorer; videokassettopptakere og - spillere; CD-spillere, digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; spillutstyr solgt som enheter for computerspill i form av selskapsspill; video- og dataspillprogrammer; videospillinnsatser og -kassetter; data- og videospill som er designet for hardwareplattformer, nemlig spillkonsoller og PC-er; CD-ROM dataspilldisker og dataprogrammer, nemlig programvare som linker digitaliserte video- og audio-medier til et globalt datainformasjonsnettverk, mobiltelefontilbehør, nemlig håndfritilbehør, mobiltelefonfutteraler og mobiltelefondeksler; kodede magnetiske kort, nemlig telefonkort, kredittkort, kontantkort, debetkort og magnetiske nøkkelkort: dekorative magneter. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; klokker; armbåndsur; smykker, nemlig armbånd, ankelkjeder, brosjer, kjeder, charms, mansjettknapper, øredobber, pins, halsbånd, nåler, anheng og ringer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; trykksaker og papirvarer, 18

19 registrerte varemerker /12 nemlig bøker om karakterer fra animasjonsfilmer og fra filmer innenfor sjangrene actioneventyr, komedier og/eller drama, tegneserier, barnebøker, blader og magasiner om karakterer fra animasjonsfilmer og fra filmer innenfor sjangrene actioneventyr, komedie og/eller drama, malerbøker, aktivitetsbøker for barn; brevpapir, skrivepapir, konvolutter, notatbøker, dagbøker, notatkort, hilsningskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter og etuier derfor, viskelær, fargestifter, markeringspenner, fargeblyanter, malersett, kritt og krittavler; overføringsbilder, varmeoverføringsbilder; plakater; monterte og ikke-monterte fotografier; bokomslag, bokmerker, kalendere, gavepapir; partyutstyr og -dekorasjoner laget av papir, nemlig papirservietter, kuvertbrikker, kreppapir, invitasjoner, papirduker, kakedekorasjoner laget av papir; trykte overføringsbilder for brodering eller stoffapplikasjon; trykte mønstre for klær, pyjamaser, gensere og T-skjorter. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); glass, keramikk og stentøy, nemlig boller, tallerkener, fat, kaffekopper, kopper og krus; glasstøy for drikker, nemlig mugger, krus og drikkeglass; sukker og fløte-sett; spedbarnskopper; kakebokser; figuriner av keramikk, glass eller porselen; ikke-elektriske kaffekanner ikke av edelt metall; matbokser; lunsjbokser; papirkurver; isbøtter; plastbøtter; oppbevaringskurver og -hyller for bruk i dusjen; kakeformer; serveringsutstyr, nemlig paispader, kakespader, spatler (kjøkkenredskap), slikkepotter og serveringsbestikk for kaker; feltflasker og lommelerker; glassbrikker av plast; varmeisolerte beholdere for mat eller drikke; småkakeformer; korketrekkere; vannflasker solgt tomme; dekanterere; drikkeflasker; hagehansker; gummihansker; middagsservice, nemlig papptallerkener og pappkrus. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, kvinner og barn, nemlig skjorter, T-skjorter, gensere, joggedresser, benklær, bukser, shorts, topper, regntøy, tøysmekker for babyer, skjørt, bluser, kjoler, bukseseler, sweatere, jakker, kåper, frakker, regnfrakker, snødresser, slips, morgenkåper, luer, capser, lueskygger, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, dameundertøy, undertøy, støvler, sko, sneakers, sandaler, sokker, skoletter, antisklisokker, badetøy og maskerade- og Halloween-kostymer og masker solgt i forbindelse dermed. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker og sportsartikler, inkludert spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør derfor; plysjleker; ballonger; badekarleker; leker man kan ri eller kjøre på; utstyr solgt som en enhet for å spille kort; lekekjøretøy; dukker; sendeplater; elektroniske håndholdte spillenheter; spillutstyr solgt som en enhet for å spille et brettspill, et kortspill, manipulativt spill, et selskapsspill og et actionpreget målspill; frittstående videospillmaskiner; puslespill og manipulative puslespill; ansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannspruteleker; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; svømmebrett for fritidsbruk; flytebrett til fritidsbruk; surfbrett; svømme- og flytebrett til fritidsbruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr for lek; lekebanker; snøkuler for lek; ornamenter til juletre. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet i form av TV-serier omfattende live-action, komedie, drama, animasjoner og reality; produksjon av TV-serier omfattende liveaction, komedie, drama, animasjoner og reality; distribusjon og fremvisning av spillefilmer omfattende live-action, komedie, drama, animasjoner og reality; produksjon av spillefilmer omfattende live-action, komedie, drama og animasjoner; teaterforestillinger både i form av animasjon og live-action; tjenester for multimedia-underholdning i form av innspilling, innregistrering, opptak, produksjon og etterbehandling innen områdene for musikk, video og film; produksjonstjenester for animasjoner; tjenester for spesialeffektanimasjoner for film og video; internettjenester for tilveiebringelse av informasjon via et elektronisk globalt datanettverk innen området for underholdning spesifikt relatert til filmer og TV; tilveiebringelse av nyheter om dagshendinger og aktuell underholdning, og informasjon til utdannelse og kulturbegivenheter, via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av informasjon for samt selve underholdningen via et elektronisk, globalt kommunikasjonsnettverk i form av live-action, komedie, drama og animasjonsprogrammer og produksjon av live-action, komedie, drama og animasjonsfilmer for distribusjon via et globalt datanettverk. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Riverside Partners LLC (Delaware Ltd Liab Co) dba The River side Company, Suite 4000, 50 Public Square, OH44113 CLEVELAND, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:35 Bedriftsledelse og konsultasjon, nemlig guiding og styring av organisasjoner med hensyn til produksjon og distribusjon, ansettelse, beskatning/taksering, markedsføring, styring av forsyningskjede, generell drift og kundekontakt; fremskaffelse av forretningsrapporter vedrørende status angående meglervirksomhet i forbindelse med omsetning av selskaper. Klasse:36 Fremskaffelse av midler/kapital for meglervirksomhet i forbindelse med omsetning av selskaper; meglervirksomhet i forbindelse med omsetning av selskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AQUABLADE (541) ordmerke i standard font Valeo Systems D'essuyage, 6 rue louis Lormand, LA VERRIÈRE, Frankrike (FR) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:12 Klasse:16 Vindusviskere og deres komponenter, slike som vindusviskerarmer, vindusviskerarmer med integrert vindusvaskdispenser- og spylerinnretning for kjøretøyer, vindusviskerblader, vindusviskerblader laget av syntetisk materiale, vindusviskergummi, koblings- og festesystemer for montering og festing av vindusviskerblader til vindusviskerarmer, koblinger for montering og festing av vindusviskerblader til vindusviskerarmer med integrerte elektriske og/eller hydrauliske koblingsdeler, deflektorer for vindusviskerblader, deflektorer for vindusviskerblader med integrert vindusvaskdispenser- og spyleinnretning for kjøretøyer, endebeslag for vindusviskerblader, endebeslag for vindusviskerblader med integrert vindusvaskdispenser- og spylerinnretning for kjøretøyer. Elektriske motorer (for kjøretøyer), elektriske motorer for avtørkingsutstyr for kjøretøyer, tannhjulsmotorer for kjøretøyer, tannhjulsmotorer for avtørkingsutstyr for kjøretøyer; støtteplater for vindusviskere (komponenter for kjøretøyer), drivmekanismeoverføringsdeler for vindusviskere; vindusvaskspylere (utstyr) for kjøretøyer; vindusspylerflasker for kjøretøyer; hydraulikkslanger og oppvarmede" hydraulikkslanger for tilførsel av vindusspylervæske for kjøretøyer; fylling- og spylerutstyr for oppvarmet eller ikke oppvarmet vindusspylervæske for kjøretøyer; vindusviskerblader laget av gummi; utstyr laget av plastikk for å holde oppe vindusviskere og deres komponenter, slike som vindusviskerarmer, vindusviskerarmer med integrert vindusvaskdispenser- og spylerinnretning for kjøretøyer, vindusviskerblader, vindusviskerblader laget av syntetisk materiale, vindusviskergummi, koblings- og festeanordninger for montering og festing av vindusviskerblader på vindusviskerarmer, koblinger for montering og festing av vindusviskerblader på vindusviskerarmer med integrerte elektriske og/eller hydrauliske koblinger/forbindelsesdeler, deflektorer for vindusviskerblader, deflektorer for vindusviskerblader med integrert vindusvaskdispenser- og spylerinnretning for kjøretøyer, endebeslag for vindusviskerblader, endebeslag for vindusviskerblader med vindusvaskdispenser- og spylerinnretning for kjøretøyer. Kartong-/pappemballasje for vindusviskere og deres komponenter, slike som vindusviskerarmer, vindusviskerarmer med integrert vindusvaskdispenser- og spylerinnretning for kjøretøyer, vindusviskerblader, vindusviskerblader laget av syntetisk materiale, vindusviskergummi, 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 24/05-2005.06.13 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 38/11-2011.09.19 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/10-2010.09.27 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 39/10-2010.09.27 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 39/10-2010.09.27 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer