nr 21/ NO årgang 102 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 21/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUNKYARD IN THE CITY (541) ordmerke i standard font Junkyard AB, Överby Godhem, TROLLHÄTTAN, Sverige (SE) TPT AS, Brageveien 2A, 0452 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdingsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BILXTRA (541) ordmerke i standard font AS Sørensen og Balchen, Rosenholmveien 12, 1252 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:3 Klasse:9 Spylevæske. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, herunder de forannevnte varer for pleie av kjøretøy og båter samt voks til pleie av kjøretøy og båter; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Vitenskapelig, nautiske, undersøkelses-, fotografiske, kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, kontrollerings-, livrednings- og undervisnings-apparater oginstrumenter; undersøkelses-apparater og - instrumenter samt kontrollapparater og instrumenter herunder spesielt slike apparater til inspeksjon av kjøretøyer; apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; elektriske batterier, inklusive elektriske batterier til kjøretøyer; elektriske sveiseapparater; apparater til innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, inklusive bilradioapparater, båndspillere og cd-spillere; magnetiske databærere, plater med lydopptak; apparater og instrumenter til å lede, omkoble, transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; magnetiske databærere; plater for opptak av lyd, bilder, film og data; salgsautomater og mekanismer til mynt-opererte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukkingsapparater; instrumenter til kontroll og overvåkning av motorer til kjøretøyer og motorer, batterier. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; bistand ved utførelse av kontoroppgaver; engroshandel, videresalg og detaljhandel med reservedeler, verktøy, dekk, felger, tilbehør og produkter til kjøretøyer og båter og tilbehør og produkter for pleie og vedlikehold av kjøretøy og båter, kjøretøyservice og båtservice, bilkjøring, båter og seilas, barnesikringsprodukter, bilstoler og - puter, solskjermer, tilbehør til dyr, dyresikringsprodukter, transportbur til dyr, underholdningsprodukter for bruk under bilreiser og for bruk i båter, GPS-utstyr, batterier og batteritilbehør, spenningsomformere, produkter til lasting og transport i forbindelse med bilreiser og for bruk i båter, takstativer og takbokser for bagasje, sykkelholdere, picnictilbehør, kjølebokser, solbriller, briller, snøryddeprodukter og isskraper, beskyttelsesbekledning og beskyttelsesprodukter, tilhengerdeler og presenninger og seildukstak til kjøretøy og båter, tilhengerfester og tilbehør til tilhengerfester, reflektorer og reflekser, snøkjettinger, alkoholmålere, slepetau, produkter til oppbevaring i kjøretøy og båter, produkter for rengjøring og vedlikehold av befordringsmidler og båter, stylings- og tuningsprodukter til kjøretøyer og båter, lamper og lyspærer og tilbehør til disse, produkter til beskyttelse av kjøretøyer og båter, rengjøringsmidler, bøker og aviser, søtsaker og drikke, frukt og mat, vaskeprodukter, produkter til felg- og dekkpleie. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjon/vedlikehold, herunder reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og båter; installasjonsvirksomhet; kjøretøyservice og båtservice; pleie og vedlikehold av kjøretøy og båter. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AS Sørensen og Balchen, Rosenholmveien 12, 1252 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:3 Klasse:9 Klasse:35 Spylevæske. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, herunder de forannevnte varer for pleie av kjøretøy og båter samt voks til pleie av kjøretøy og båter; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Vitenskapelig, nautiske, undersøkelses-, fotografiske, kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, kontrollerings-, livrednings- og undervisnings-apparater oginstrumenter; undersøkelses-apparater og - instrumenter samt kontrollapparater og instrumenter herunder spesielt slike apparater til inspeksjon av kjøretøyer; apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; elektriske batterier, inklusive elektriske batterier til kjøretøyer; elektriske sveiseapparater; apparater til innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, inklusive bilradioapparater, båndspillere og cd-spillere; magnetiske databærere, plater med lydopptak; apparater og instrumenter til å lede, omkoble, transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; magnetiske databærere; plater for opptak av lyd, bilder, film og data; salgsautomater og mekanismer til mynt-opererte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukkingsapparater; instrumenter til kontroll og overvåkning av motorer til kjøretøyer og motorer, batterier. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; bistand ved utførelse av kontoroppgaver; engroshandel, videresalg og detaljhandel med reservedeler, verktøy, dekk, felger, tilbehør og produkter til kjøretøyer og båter og tilbehør og produkter for pleie og vedlikehold av kjøretøy og båter, kjøretøyservice og båtservice, bilkjøring, båter og seilas, barnesikringsprodukter, bilstoler og - puter, solskjermer, tilbehør til dyr, dyresikringsprodukter, transportbur til dyr, underholdningsprodukter for bruk under bilreiser og for bruk i båter, GPS-utstyr, batterier og batteritilbehør, spenningsomformere, produkter til lasting og transport i forbindelse med bilreiser og for bruk i båter, takstativer og takbokser for bagasje, sykkelholdere, picnictilbehør, kjølebokser, solbriller, briller, snøryddeprodukter og isskraper, beskyttelsesbekledning og beskyttelsesprodukter, tilhengerdeler og presenninger og seildukstak til kjøretøy og båter, tilhengerfester og tilbehør til tilhengerfester, reflektorer og reflekser, snøkjettinger, alkoholmålere, slepetau, produkter til oppbevaring i kjøretøy og båter, produkter for rengjøring og vedlikehold av befordringsmidler og båter, stylings- og tuningsprodukter til kjøretøyer og båter, lamper og lyspærer og tilbehør til disse, produkter til beskyttelse av kjøretøyer og båter, rengjøringsmidler, bøker og aviser, søtsaker og drikke, frukt og mat, vaskeprodukter, produkter til felg- og dekkpleie. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjon/vedlikehold, herunder reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og båter; installasjonsvirksomhet; kjøretøyservice og båtservice; pleie og vedlikehold av kjøretøy og båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Gullsmed Tone Gyrid Nilsen, Haraldsgate 11, 3725 SKIEN Klasse:14 Smykker, bruksgjenstander i edelt metall. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/427,443 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Marine Well Containment Co, Suite N. Sam Houston Parkway East, TX77060 HOUSTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:40 Olje- og gassbrønnbehandling omfattende anskaffelse av utstyr for inneslutning av ødelagte offshorebrønner. Klasse:42 Utførelse av olje- og gassbrønndiagnostikk; borehullslogging/brønnlogging. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKEIE (541) ordmerke i standard font SKEIE AS, Postboks 4, Sentrum, 4301 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:20 Klasse:35 Møbler; stoler; deler og tilbehør til forannevnte varer. Import, eksport og salg, herunder salg via internett, av møbler, stoler og deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; produksjon for andre av møbler og stoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYSAMS KROKLØSNER (541) ordmerke i standard font Lysam AS, Leland, 8890 LEIRFJORD Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). Klasse:28 Spill og leketøy (fiskeredskaper). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:4 Dieseldrivstoff. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Perla i Hardanger (541) ordmerke i standard font Ulvik Herad, Skeiesvegen 3, 5730 ULVIK Klasse:39 Transportvirksomhet, organisering av reise. Klasse:41 Klasse:43 Klasse:44 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. Medisinske tjenester, veterinære tjenester, hygienisk behandling og skjønnhets-pleie for mennesker og dyr; landbruk-, hagebruk- og skog- brukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Akillesklinikken (541) ordmerke i standard font ANDREAS MARTIN WALTER HAHN, KONGGATA 17, 3019 DRAMMEN Klasse:44 Fotkirurgiske, ortopediske og kirurgiske operasjonser. Konsultasjoner. Konsulentvirksomhet. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sunbeam Products Inc, 2381 Executive Center Drive, FL33431 BOCA RATON, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; sjampo og balsam for dyr. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/409,518 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIG JAMBOX (541) ordmerke i standard font AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, CA94103 SAN FRANCISCO, USA (US) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:9 Høyttalere, forsterkere, og mottakere for bruk til/med telefoner, mobiltelefoner, MP3 spillere, bærbare og håndholdte digitale elektroniske innretninger, og datamaskiner. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LGT Logistics (541) ordmerke i standard font LGT Logistics Holding AB, c/o LBC Sweeden AB, Box 269, TIBRO Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:16 Emballasje av papir, kartong eller plast. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRO-TWO (541) ordmerke i standard font TJ Smith & Nephew Ltd, 101 Hessle Road, HU32BN HULL, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Klebende bånd og tape for medisinske formål; plaster; bandasjer; forbindingsstoffer; medisinske og kirurgiske forbindingsstoffer; sårbandasjer; førstehjelpsbandasjer; gas (for forbindinger); kirurgiske stoffer; materiale beregnet for bandasjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja PIECES (541) ordmerke i standard font Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 7330 BRANDE, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Briller, brilleinnfatninger, fargede glass for briller, solbriller, brilleetuier. Klasse:14 Juvelervarer og smykker av edle metaller og edelstener, uekte smykker, mansjettknapper, slipsnåler, edelstener, imiterte edelstener, armbåndsur, klokker. Klasse:18 Bokser og esker av lær, konvolutter av lær for innpakningsformål; reisekofferter, kofferter, reisevesker, reisebestikk av lær, garderobeposer for klær (for reiseformål), kosmetikkofferter, ryggsekker, vesker, håndvesker, strandvesker, handlevesker, skuldervesker, skoleransler, skolesekker, skolevesker, håndkofferter, reisevesker av lerret, reisekister, attachekofferter, kasser av lær eller kunstlær, dokumentmapper, belter av lær eller lærimitasjoner; poser for emballasje (av lær), lommebøker, pengepunger, nøkkelpunger (lærvarer), kortholdere av lær; paraplyer, parasoller, spaserstokker, spaserstokkseter. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Samling (ikke transport) av et utvalg varer, slik at andre får mulighet for - på en enkel måte - å se og kjøpe disse varer gjennom detaljforretninger, en gros salgssteder eller via elektroniske medier, nemlig alle de forannevnte varer i klassene 9, 14, 18 og 25. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ståle Johnsen Holding AS, Vårstien 32, 4041 HAFRSFJORD Kluge Advokatfirma DA, Postboks 1548 Vika, 0117 OSLO Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kafeer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Stein-Magne Døskeland Strømsten, Kvartsveien 5, 4029 STAVANGER Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:6 Holdere og festeanordninger. Klasse:8 Verktøy- og redskapsholdere og - festeanordninger. Klasse:20 Klasse:21 Holdere og festeanordninger. Husholdnings- og kjøkkenredskapsholdere og -festeanordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke HANDVERKERI SKØR'N BOITEN, 2966 SLIDRE Klasse:12 Sykler (546) kombinert merke eller et rent figurmerke DALE GARN AS, Postboks 23 Kristianborg, 5822 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:16 Oppskriftshefter og instruksjonsmateriell for håndarbeid. Klasse:23 Klasse:26 Garn og tråd for tekstile formål. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 8

9 registrerte varemerker /12 Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Blu-Ray Disc Association, 10 Universal City Plaza, T- 100, CA91608 UNIVERSAL CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Optiske diskettspillere og -opptakere for lyd, video og computerdata; blanke optiske disketter, optiske disketter med forhåndsopptatt musikk, filmer, tekstdata, bilder og spillefilmer; TV-apparater; videokameraer; digitale fotoapparat; PC'er; digitale satellittkringkastingssystemer, nemlig mottakere, transmittere og antenner for satellittkringkasting; videospillmaskiner for bruk med TV, alt til bruk med optiske disketter som opptaksmedia. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke NOVAFORM AS, Jakob Askelandsvei 4, 4314 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsultasjoner om bedriftsledelse; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bokføring; administrasjon av dataarkiver; dokumentkopiering; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; forretningsinformasjon og - rådgivning; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; personellrekruttering; prokura; regnskapsførsel; regnskapskontroll; sekretærtjenester; utsetting av tjenester; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; boligformidling; taksering av fast eiendom; utleie av fast eiendom; eiendomsomsetning; finansanalyser; finansieringstjenester; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; kapitalinvesteringer; meglerforretninger for fast eiendom; eiendomsomsetning; rådgivning i finansielle spørsmål; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:37 Klasse:42 Klasse:45 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; riving av bygninger; utleie av bygningsmaskiner; bygging av fabrikker; bygging av havner; bygging av veier; konsulentbistand ved bygningsarbeider; rengjøring av bygninger; informasjon om forannevnte tjenester. Arkitekter; arkitekturkonsultasjoner; plantegning vedrørende bygging; byplanlegging; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); interiørkonsulentvirksomhet; kvalitetskontroll; oppmåling; tekniske prosjektstudier; teknisk planlegging; rådgivning vedrørende bygging; informasjon om forannevnte tjenester. Opprettelse og registrering av selskaper og foretak; informasjon om forannevnte tjenester 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/374,134 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PICARSA (541) ordmerke i standard font Onyx Pharmaceuticals Inc, 249 E. Grand Avenue, CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Klasse:42 Legemidler og farmasøytiske preparater. Farmasøytisk forskning og utvikling; medisinsk og vitenskapelig forskning, nemlig gjennomføring av kliniske forsøk og studier; medisinsk og vitenskapelig forskning innen områdene for behandling av kreft og onkologi, og innenfor områdene for behandling av inflammatoriske og autoimmune sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aintless (541) ordmerke i standard font ARVE WALTIN, Mellomila 63, 7018 TRONDHEIM Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Rammeverk i form av programvare/kodebase for å bygge en sosial nettverkstjeneste (sosialt nettverk/samfunn på internett) på. Fremskaffelse av sosiale nettverkstjenester (sosiale nettverk/samfunn på internett). Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HG-EV (541) ordmerke i standard font Shimano Inc, 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:12 Elektriske sykler, sykler, samt deler og tilbehør dertil, herunder: nav, nav med integrerte gir, sykkelnav som inneholder en dynamo, hurtigutløserhendler og -spaker for nav, hurtigutløseranordninger for nav, girutløserhendler og -spaker, girskifthendler og -spaker, front-girsjaltere, bak-girsjaltere, ledeanordninger for kjeder, frikranser, tannhjul, trinser tilpasset for bruk med sykler, sykkelkjeder, girwire og -kabler, kranker, kranksett, front-tannhjul, pedaler, tåklyper, bremsehendler og -spaker, frontbremser, bakbremser, bremsewire og -kabler, bremsesko og -klosser, felger, hjul, eiker, eikefester, kranksylindre, setepinner, hurtigutløsere for setepinner, deler for montering av ramme og gaffel, støtdempere, sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for styrer, ettermonterbare forlengelser til sykkelstyrer (bar ends), setefester, sykkelseter, datastyrte girsjaltere, girposisjonsindikatorer for sykler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BISHOPS ARMS (541) ordmerke i standard font SSRS Holding AB, BOX 21034, STOCKHOLM, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SMART-Coach AS, Jakob Weidemannsgate 9, 7713 STEINKJER Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO Klasse:9 Dataprogrammer. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. Klasse:39 Organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning, design og utvikling av datamaskiner og datamaskinprogrammer. Klasse:44 Medisinske tjenester. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VECTON (541) ordmerke i standard font Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, SN31RE SWINDON, WILTSHIRE, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:4 Smøremidler; smøreoljer for motorer for motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUBSEA VALLEY (541) ordmerke i standard font Subsea Valley, Postboks 1540, 3007 DRAMMEN Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:35 Bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand for og til ledelse av handels- eller industrivirksomheter og bedrifter; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsundersøkelser; forretningsopplysninger; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner om og for bedrifts- og forretningsledelse; markedsstudier; markedsundersøkelser; organisering av messer for markedsføring; organisering av utstillinger for handelsformål; rådgivning og bistand om, for og ved organisasjons- og forretningsledelse. Klasse:41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; fremvisning; arrangering, koordinering og organisering av tiltak for virksomheter med felles interesser; organisering av mottagelser; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; praktisk opplæring; undervisning; utdannelse; informasjon vedrørende utdannelse. Klasse:42 Klasse:45 Forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann innen geologi, kjemi, mekanikk, teknikk; kvalitetskontroll; teknisk ekspertise vedrørende ingeniørvirksomhet; tekniske studier. Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cicamed (541) ordmerke i standard font Swemedeq AB, Sankt Paulsgatan 33A, STOCKHOLM, Sverige (SE) Wilhelm Dahlborn Advokatbyrå AB, Tyra Lundgrens väg 5, GUSTAVSBERG, Sverige (SE) Klasse:3 Klasse:5 Kosmetikk; naturkosmetikk; midler for kroppsog skjønnhetspleie; kosmetiske produkter for pleie av hud, ansikt, hender og hår; ikkemedisinske toalett-preparater; kosmetiske preparater for forhindring av aldring av hud; kremer; geleer; serum; ansiktsmasker; skrubber; lotions; oljer; voks; spray; tannprodukter; solbeskyttelsespreparater; solkrem, midler til rengjøring; blekemidler og andre midler for vasking; dusjpreparater; såper; preparater for fjerning av kosmetikk; preparater for pleie, vasking og rensing av hår; hårpleieprodukter inkludert lotions, sjampoer, hårvann, balsam og sprayer; anti-perspiranter; deodoranter for personlig bruk; kosmetiske preparater for behandling, korreksjon, reduksjon og bleking av arr; kosmetiske preparater for håravfall og tynt hår; antibakteriell preparater; antibakteriell spray; kosmetiske preparater for behandling og forebygging av filipenser (kviser og uren hud) og andre former av hud uregelmessigheter; kosmetiske preparater for behandling av øyevipper; sminke; dermatologiske preparater og substanser. Farmasøytiske og veterinære preparater; Medisinske og hygieniske preparater for kropps- og skjønnhetspleie; plaster; desinfeksjonsmidler; spesielt preparater for pleie av ekstremt tørr hud og skadet hud i form av kremer, geleer og hudkremer; dermatologiske preparater; medisinske preparater for pleie, vasking og rensing av hår; medisinske solbeskyttelsespreparater, medisinske preparater for forhindring av aldring av hud; kosttilskudd; næringsmidler; vitaminpreparater og mineraler; farmasøytiske midler for hud og hår; farmasøytiske preparater for behandling av øyevipper, medisinske preparater for behandling, korreksjon, reduksjon og bleking av arr; medisinske preparater for håravfall og tynt hår; Kosmetiske og farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av filipenser (kviser og uren hud) og andre former av hud uregelmessigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SCAN4NEWS AS, Postboks 197, 2302 HAMAR Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H2 (541) ordmerke i standard font House of Beauty AS, Østre Rosten 102, 7075 TILLER Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:44 Frisørsalonger og frisørtjenester; hudpleiesalonger og hudklinikker. Klasse:44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; hygienisk pleie, skjønnhetspleie og helsepleie til mennesker for hud-, øynevipper- og hår; behandling av hudsykdommer; laserbehandling for hud og hår; skjønnhetssalongtjenester; massasjetjenester; ansiktsbehandlingstjenester; informasjon, konsultasjon, råd og rådgivning i forhold til alle de forannevnte tjenester. 12

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 20/11-2011.05.16 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer