Rapporten beskriver en yrkeshygienisk/arbeidsmedisinsk undersøkelse om forholdene for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten beskriver en yrkeshygienisk/arbeidsmedisinsk undersøkelse om forholdene for"

Transkript

1

2 2 FORORD Rapporten beskriver en yrkeshygienisk/arbeidsmedisinsk undersøkelse om forholdene for skipsmaskinister ansatt på ferger i midt-norge. En mere utførlig rapport finnes som doktorgradsavhandling NTNU 1997:96; "Characterization of exposure to mineral oil mist and effects on the lungs and the skin of marine engineers". Hensikten med undersøkelsen var å finne hvilke nivåer av oljetåke skipsmaskinister er utsatt for og om skipsmaskinister har økt forekomst av plager eller sykdommer i luftveiene eller på huden, og om en eventuell øket forekomst kan knyttes til eksponering i maskinrommet. Undersøkelsen ble utført i perioden med velvillig bistand fra ansatte og ledelse i Fosen Trafikklag AS, Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Namsos Trafikkselskap AS og sjømannslegene i distriktet. Arbeidet er støttet økonomisk av Statoil`s fond for arbeidsmedisinsk forskning.

3 3 INNLEDNING I perioden fra 1984 til 1992 ble det publisert flere vitenskapelige artikler fra en studie av arbeidsbetingete sykdommer blant ansatte eksponert for mineraloljetåke i en norsk kabelfabrikk(skyberg et al 1986; Skyberg et al 1992; Rønneberg og Skyberg 1988). Disse arbeidene viste at det kunne oppstå uheldige effekter på lungene som et resultat av eksponering for mineraloljetåke ved nivåer langt under det som på den tiden ble ansett for å være et sikkert nivå. Delvis som et resultat av disse arbeidene ble den norske administrative normen for oljetåke senket fra 5 mg/m 3 til 1 mg/m 3 i Også tidligere undersøkelser har vist at mineralolje kan føre til uheldige effekter i lungene, hvis den pustes inn i form av tåke( Weill et al 1964; Foe og Bigham 1954; Pujol et al 1990; Ameille et al 1995), og på huden ved direkte kontakt(skyberg og Rønneberg 1986; Järvholm et al 1985). De aktuelle helseeffektene i lungene spenner fra symptomer som hoste og tungpustethet, til sykdommer som lungefibrose, som er en tilstand med økt bindevevsdannelse i lungene, og lungekreft. Effektene av hudeksponering kan være eksem, oljekviser og i spesielle tilfeller hudkreft. Funnene ved Kabelfabrikken reiste også spørsmålet om slike uheldige effekter på lungene kan oppstå hos arbeidstakere i andre virksomheter med en moderat eksponering for oljetåke. Et eksempel på et arbeidsmiljø hvor det var forventet en viss, men lav eksponering for mineraloljetåke er i maskinrom på skip. Eksponeringsnivåer for oljetåke i maskinrom på skip er tidligere ikke kartlagt systematisk, de eneste publiserte resultatene fra slike målinger er en amerikansk undersøkelse fra 1984(Astelford et al 1984), en svensk rapport fra 1977(Svedung 1977) og en norsk rapport med målinger av totalt hydrokarbonnivå(holmvang et al 1988). I maskinrom på skip er det mulighet for at det kan dannes oljetåke fra maskinene og fra

4 4 vedlikeholdsprosesser. Det brukes en del relativt tunge smøreoljer og lettere oljer til drivstoff. I tillegg brukes organiske løsningsmidler til renhold og vedlikehold. I forbindelse med betraktninger av lungesykdommer er det også riktig å ta i betraktning at det tidligere var brukt mye asbest til isolasjon i maskinrom på skip. Det er utført undersøkelser som viser at skipsmaskinister kan ha en forhøyet risiko for lungekreft(brandt et al 1994, Rafnsson et al 1988 ) og unormale røntgenfunn på lungene( Selikoff et al 1990), men disse funnene har vært satt i forbindelse med tidligere asbesteksponering, ikke eksponering for oljetåke. Flere arbeider har omfattet spørsmålet om hvilke målemetoder for oljetåke og oljedamp som er å foretrekke, og har diskutert problemet med å samle opp væskeaerosolen og dampfasen hver for seg uten å forstyrre mengdeforholdet mellom de to fasene (Pedersen et al 1984, Malvik og Børresen 1988, Christensson et al 1982, Rønneberg og Skyberg 1988). Disse undersøkelsene har også vist at den mengden oljetåke som bestemmes i samme miljø kan være forskjellig alt etter hvilken metode som benyttes. I litteratur som omhandler helseeffekter av eksponering for oljetåke er det referert til forskjellige oppsamlingsmetoder. Disse omfatter alt fra ren gravimetrisk totalstøvanalyse eller oppsamling av total mengde hydrokarbon(både partikler og damp) med etterfølgende analyse, til forsøk på separasjon av partikler og damp med forskjellige typer filter med etterfølgende analyse av mengde hydrokarbon på filteret. Det er også blitt påpekt at andre faktorer ved eksponeringssituasjonen som kvaliteten på oljen, innbefattet raffineringshistorie, viskositet og kokepunktsområde samt oljetåkas partikkelstørrelse er viktig for eventuelle helseeffekter(rønneberg og Skyberg 1988). Disse faktorene er i liten grad utredet i studier om oljetåke og helseeffekter.

5 5 Resultatene fra de forskjellige undersøkelsene er derfor vanskelig å sammenligne og bedømme. Rapporten er delt opp i fire deler: 1. Undersøkelse av forskjeller i oppsamlingseffektivitet mellom forskjellige vanlig brukte prøvetakingsmetoder for oljetåke.(publisert i Am Ind Hyg Assoc J 1996;57:537-41) 2. Bestemme skipsmaskinisters eksponeringsnivåer for oljetåke. (Publisert i Appl Occup Environ Hyg 1998) 3. Undersøke om skipsmaskinister har en forhøyet risiko for luftveissykdommer i form av- - symptomer fra luftveiene - nedsatt lungefunksjon - funn på lungerøntgen og om en eventuell øket risiko kan knyttes til eksponeringsforhold i maskinrom på skip. (Publisert i Am J Ind Med 1997;32:84-9) 4. Undersøke om skipsmaskinister har en økt forekomst av hudproblemer, og om en eventuell økt forekomst kan knyttes til eksponeringsforhold i maskinrommet. (Publisert i Contact Dermatitis 1997;36:216-20)

6 6 Del 1: PRØVETAKINGSMETODER (Am Ind Hyg Assoc J, 1996;57:537-41) De forskjellige typer prøvetakere for oljetåke som ble sammenlignet var; 37 mm lukket klar styren-akrylonitrilkassetter(san-kassetter) med dobbelt glassfiberfilter(prøvetaker nr 1), den samme filterkassetten med et glassfiberfilter og et membranfilter(prøvetaker nr 2), IOMkassetten med dobbelt glassfiberfilter(prøvetaker nr 3) og "glassdunsrøret"(prøvetaker nr 4) som har vært mye brukt i Sverige. Bak hvert filterkassett ble det påsatt et kullrør for å samle opp hydrokarbondamp. Alle prøvetakerene ble testet med to forskjellige oljer i et laboratorieforsøk. De to oljene var en typisk marin smøreolje(exxmar 12TP)(olje A), den andre var en diesel olje (IF-30)(olje B) som er mye brukt til drivstoff på fergene. Oljetåka ble generert ved forstøving ved hjelp av en dyse. Femten prøvetakere, 3 til 6 eksemplarer av hver type ble testet samtidig i et testkammer (et forsøk), figur 1. I alt ble det utført 8 forsøk med smøreolja og 4 forsøk med dieselolja. Volumstrømmen igjennom hver enkelt prøvetaker ble regulert ved hjelp av kritiske dyser og en vakumpumpe til 1,27 liter/minutt og prøvetakingstida ble satt til 75 minutter. Mengde oljetåke ble analysert ved hjelp av Infrarød spektroskopi etter at oljetåka var vasket ut av filteret med freon 113 (1,1,2-triklor-1,2,2-trifluoretan). Oljedamp fra kullrør ble bestemt ved Gasskromatografisk-analyse. Resultatene viste at SAN-kassetten med dobbelt glassfiberfilter måler lavest konsentrasjon av oljetåke. Samme kassett med membranfilter bak glassfiberfilteret viste ca 15% høyere

7 7 konsentrasjon, mens IOM-kassetten under ellers like forsøksbetingelser viste opp mot 25% mere oljetåke. Tabell 1 viser variasjon mellom målte konsentrasjoner av oljetåke av olje A (smøreolje) når forskjellige prøvetakere benyttes. For denne olja finner vi ikke oljedamp på kullrørene. Tabell 2 viser samme variasjon mellom prøvetakere med oljetåke fra olje B(dieselolje). Når mengde damp og partikler regnes sammen minker forskjellene mellom de forskjellige prøvetakerne noe, men ikke nok til at avdamping fra filteret til det bakenforliggende kullrøret kan forklare hele forskjellen mellom prøvetakerene; tabell 3. Det ser derfor ut som om små oljepartikler penetrerer filteret uten å bli oppsamlet på kullrøret. For olje B ser det ut som om noen av de partiklene som penetrerer filteret fordamper på veg igjennom kullskiktet og derved absorberes. I tillegg vil det for olje B være en viss avdamping av olje som er samlet opp på filteret som absorberes i kullrøret.

8 8 Del 2: VURDERING AV EKSPONERING FOR OLJETÅKE BLANT SKIPSMASKINISTER (Appl Occup Environ Hyg 1998) Nivåene av oljetåke ble bestemt ved målinger i maskinrom på kystferger i Midt-Norge. De fergene hvor de yrkeshygieniske undersøkelsene ble utført representerer ca halvparten av de fergene som er i trafikk i distriktet. Data for de forskjellige skipene er gitt i tabell 4. Det ble tatt stasjonære målinger i 21 maskinrom og det ble tatt korttidsmålinger mens det ble utført arbeidsoppgaver med antatt forhøyet eksponering for oljetåke. Et utvalg av maskinister ble intervjuet om hvor lenge de oppholdt seg i maskinrommet og hvor lenge slike spesielt belastende prosesser varte. Ut fra disse data ble gjennomsnittseksponering for denne gruppen skipsmaskinister beregnet. Det ble gjort to målinger i hvert maskinrom. Disse to målingene ble tatt i hodehøyde i det området maskinisten befinner seg når han er i maskinrommet. Konsentrasjonen av aerosol i maskinrommet varierer, og semikvantitative mål på aerosolkonsentrasjonene på forskjellige steder i rommet ble registrert med en optisk aerosolmonitor(casella AMS900). Den ene av de to målingene ble tatt et sted hvor aerosolmonitoren viste relativt høyt nivå, den andre på et sted hvor aerosolmonitoren viste lavt nivå. All prøvetaking ble utført med 37 mm SAN kassetter med dobbelt glassfiberfilter med etterfølgende kullrør for oppsamling av hydrokarbondamp. Lydnivået i maskinrom og kontrollrom ble også registrert under overfarten. Resultatet er angitt som ekvivalentnivå db(a) over 15 minutter og er representative for lydnivået i maskinrommet henholdsvis kontrollrommet. Resultat av målingene av oljetåke, oljedamp og lydnivå i de forskjellige maskinrommene er gitt i tabell 5. Gjennomsnittsnivået av oljetåke var 0,21 mg/m 3 (st.a=0,13) i de 21 fergene, gjennomsnittsnivå på oljedamp var 3,9 mg/m 3

9 9 De arbeidsoppgavene det ble gjort målinger ved var trykktesting av dyser, veiveromskontroll, testing av kompressor og vedlikehold i reverseringsrom. Disse målingene ble delvis gjort som korttidsmålinger med personbåret prøvetakingsutstyr (37 mm SAN kassett med dobbelt glassfiberfilter og etterfølgende kullrør), delvis som stasjonære prøver med samme utstyr. Noen målinger ble gjort med direktevisende optisk aerosolmonitor. Resultatene fra disse målingene er gitt i tabell 6. Den optiske aerosolmåleren viste topper på 8 mg/m 3 ved trykktesting av dyser. Denne trykktestingen av dyser foregår med dieselolje. Under prøvetaking vil noe av den oljen som opprinnelig forefinnes som tåke fordampe fra filteret og samles opp på kullrøret. Trykktesting av dyser antas å være den arbeidsoppgaven som gir høyest eksponering for oljetåke. Den tradisjonelle måten å bestemme eksponering på er å gjøre personbårede målinger på et visst antall maskinister i et utvalg av båter. Denne strategien måtte vi ganske raskt revurdere etter et par besøk i maskinrom. Fordi selv om vi holder oss til en type båt, her ferger, så er det stor forskjell på maskinrommene i størrelse og utforming. Mannskapet på disse fergene skifter arbeidsplass ofte, de begynte på de mest upopulære rutene og arbeidet seg oppover på ønskelisten, oftest nærmere hjemmet. En typisk maskinist hadde en arbeidet på 5-15 forskjellige ferger i sin karriere. For å hindre at olje deponert på filteret fordamper bør prøvetaking av oljetåke ikke forgå over lengere tid enn 1-2 timer. Dette er spesielt aktuelt ved prøvetaking av olje med kokepunkt under 300 C, noe vi har i disse maskinrommeme. Maskinistene har timers arbeidsdag når de er på vakt, det vil si at vi trenger 7-14 prøver for å dekke hele arbeidsdagen.

10 10 I løpet av disse timene maskinistene er på vakt tilbringes ca 7 timer i maskinrommet, men ikke sammenhengende. Deteksjonsgrensen for oljetåke med denne metoden er ca 0,1 mg/m 3 ved 2 timers prøvetakingstid. Denne deteksjonsgrensen er i størrelsesorden den vi fant i flere maskinrom, og for å være sikker på å få resultater over deteksjonsgrensen måtte vi ha holdt maskinisten i 2 timer nede i maskinrommet mens han etter all sannsynlighet hadde arbeidsoppgaver andre steder på båten. For å se på variasjonene mellom båtene ble det gjort stasjonære målinger i 21 forskjellige ferger og i 2 fraktebåter. Resultater fra målingene i fraktebåtene er gitt i tabell 7 og 8. Nivåene av oljetåke er litt høyere enn på fergene. Hvis vi hadde hatt detaljerte opplysninger om hvilke båter de forskjellige maskinistene hadde vært på og hvor lenge, samt hvor lang tid hver enkelt hadde tilbrakt i maskinrommet på de forskjellige båtene og i hvor stor grad hver enkelt hadde utført de forskjellige arbeidsoppgavene, kunne vi ha beregnet personlig eksponering for hver enkelt. Slike opplysningene var imidlertid ikke tilgjengelige i denne undersøkelsen. Det som var til rådighet i denne undersøkelsen var et estimat for et gjennomsnitt på hvor lang tid en maskinist tilbrakte i maskinrommet og hvor lang tid som vanligvis ble brukt til spesielle oppgaver i løpet av en dag. I og med at de fleste maskinistene hadde jobbet på mange båter støttet også det valget med å beregne gjennomsnittseksponering for en gjennomsnittsmaskinist.

11 11 Gjennomsnittsmaskinisten arbeider på en båt med 0,21 mg/m 3 som bakgrunnskonsentrasjon, og tilbringer 7 timer i maskinrom, 2 av disse med spesielle oppgaver. Gjennomsnittskonsentrasjonen ved disse oppgavene var 1,3 mg/m 3. Et annet diskusjonstema ved eksponeringsbetraktninger for disse maskinistene er: De arbeider ca 7 timer i maskinrommene, mens total arbeidstid er 12 timer. Spørsmålet er da om eksponering skal beregnes i gjennomsnitt for de 7 timene de er eksponert eller for alle 12 timene de er på vakt. Det kan imidlertid synes like riktig å beregne gjennomsnittseksponering for 8 timer, da en eksponeringstid på 7 timer er ganske lik den for vanlige arbeidstakere med 8 timers arbeidsdag og pauser. For å lette sammenligning med administrativ norm for forurensinger i arbeidsatmosfæren(adm norm), valgte vi å beregne gjennomsnittseksponering over 8 timer. Hvis vi beregner gjennomsnittskonsentrasjon over 12 timer må administrativ norm justeres med en faktor. Denne faktoren kan regnes ut på forskjellig måte. Etter OSHA (Paustenbach DJ, 1994) blir faktoren 40/84=0,476, etter Brief og Scala(Brief RS and Scala RA, 1975) blir faktoren 40/84x(168-84)/128=0,31. Adm norm for oljetåke blir da for 12 timers skift 0,5 mg/m 3 etter OSHA, 0,3 mg/m 3 etter Brief og Scala. Gjennomsnittberegnet eksponering for våre maskinister for 12 timer er 0,3 mg/m 3. Den metoden som ble brukt til våre målinger, nemlig dobbelt glassfiberfiltet i 37 mm filterkassett, samler opp ca 15% mindre enn hvis vi hadde brukt membranfilter. Dette var resultatene etter våre forsøk med de forskjellige prøvetakerene for oljetåke. Sannheten når det gjelder fordeling mellom oljetåke og oljedamp i lufta i forhold til på prøvetakeren er vanskelig å fastslå sikkert, men det er fullt ut mulig at en riktigere verdi ligger minst 15% høyere enn det vi har beregnet her. Det vil si at vi i noen tilfeller vil komme opp rundt den norske administrative normen for oljetåke som er 1 mg/m 3.

12 12 Våre konklusjoner er derfor at man ikke skal se bort fra at det i enkelte båter kan være nivåer av oljetåke som kan føre til helseskader. De båtene vi gjorde målinger av var fra ressurssterke rederier, og båtene var preget av godt vedlikehold. Det må ansees som sannsynlig at forholdene i maskinrom på andre typer båter er betraktelig dårligere, også på norskekysten.

13 13 Del 3: HELSEEFFEKTER PÅ LUNGER (Am J Ind Med 1997;32:84-9) Helseeffektene ble undersøkt ved hjelp av spørreskjema til alle sjøfolk ansatt på ferger i midt- Norge. Den yrkeshygieniske undersøkelsen (del2) ansees å være representativ for forholdene på de fergene disse sjøfolkene var ansatt på. Det ble også i samarbeid med sjømannslegene gjort lungefunksjonsmålinger og tatt røntgenbilder av en mindre gruppe av de samme sjøfolkene. Av de 700 sjømennene som mottok spørreskjema var det 208 som ikke svarte. Blant de 492 som svarte var det 169 som arbeidet som maskinist i dag og 295 som aldri hadde arbeidet i maskinrom, og disse siste fungerte som kontrollgruppe. De resterende 28 var tidligere maskinansatte som arbeidet andre steder på båten idag.disse ble holdt utenfor når resultatene ble analysert. Av de 169 som arbeidet i maskinrom hadde 152 arbeidet i maskinrom i mere enn 5 år. Bakgrunnsdata for maskinister og kontrollgruppe er vist i tabell 9. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om alder, røykevaner, utdannelse, tidligere allergiske lidelser eller lungesykdommer, samt arbeidshistorie. Spørsmålene om lungesymptomer er basert på et standardisert spørreskjema for kronisk bronkitt (Medical Research counsil, 1966). I denne del av undersøkelsen varinteressen knyttet til den selvrapporterte lungehelse blant undersøkelsesdeltakerene. Utfallet ble definert som silmhinneirritasjon(shi), hoste og piping, tungpustethet, alvorlig tungpustethet og kronisk bronkitt. En person ble klassifisert til å ha SHI hvis han rapporterte å ha hatt irritasjon i nese eller hals i en periode på 1-2 måneder i løpet av siste år. Hoste og piping ble ansett å være tilstede hvis personen rapporterte hoste med eller uten oppspytt eller piping i en periode på 1-2 måneder i løpet av siste år. En person ble klassifisert til å være tungpustet hvis han rapporterte en eller annen form for tungpustethet i fortid eller nåtid, mens alvorlig tungpustethet ble definert med tungpustethet etter at han hadde gått to trapper i

14 14 vanlig fart, vanlig gange på flat mark eller ved hvile. Kronisk bronkitt ble definert til hoste med oppspytt i minst tre måneder i løpet av to etterfølgende år. Tabell 10 viser hvor stor andel av maskinistene og kontrollene som hadde angitt i spørreskjemaet at de hadde vært utsatt for oljetåke i tidligere arbeid, asbest, sveisegasser eller andre irriterende gasser i tidligere arbeid. Tabell 11 viser alders og røykejusterte resultater fra spørreskjemaet for spørsmålene om symptomer fra lungene. Det ble også utført en multivariat logistisk regresjon for å finne mulige forklaringsvariabler for de forskjellige symptomene fra lungene. Disse resultatene er gitt i tabell 12, og viser at når det justeres for alder og røykevaner er det å være maskinist i dag den forklaringsvariabelen som gir høyest risiko for både alvorlig tungpustethet (dyspne), tungpustethet generelt og SHI. Av de 492 sjømennene som deltok i spørreskjemaundersøkelsen fikk vi fatt i røntgenbilder fra 169 sjømenn. 68 av disse var maskinister mens de resterende 101 var kontroller som da aldri hadde arbeidet i maskinrom. Fra de sjømennene vi fikk røntgenbilder av mottok vi spirometridata fra 44 maskinister og 71 kontroller. Bakgrunnsdata for disse undergruppene av maskinister og kontroller er gitt i tabell 13. ILO-klassifisering De 169 fullskala røntgenbildene ble klassifisert uavhengig etter ILO-systemet av to sertifiserte B- tydere, som ikke visste hvem som var maskinist og kontroll. I tydningen ble pleura(lungehinne) fortykkelse definert som bilateral fortykning av lungehinnen med bredde>5 mm. I tillegg til den spesielle ILO-kodingen av skygger og pleurale forandringer, ble symbolangivelse om emfysem betraktet for seg. Vi kombinerte også alle symbolangivelser om mulige lungesykdomsdiagnoser i et begrep vi kalte "et aller annet symbol". Dette innbefattet foruten symbolangivelse for støvlungesykdom eller pleurale forandringer samt emfysem også Bulla, lungekreft, tuberkulose og dårlig definert diafragma(mellomgulvet).

15 15 Resultatet fra spirometriundersøkelsen er angitt i tabell 14. Det eneste målet på lungefunksjon som viste statistisk signifikante forskjell mellom maskinister og kontroller var FEV1% (Forholdet mellom volumet som pustes ut på 1 sekund og totalvolumet som pustes ut uttrykt i %). Dette kan være et tegn på emfysem eller obstruktiv lungesykdom. Andre lungefunksjonsmål som var litt nedsatt hos maskinistene var F25 og F50 (hastigheten på utpustet luft når 25% henholdsvis 50% av totalvolumet gjenstår), noe som kan tyde på obstruksjon i de små luftveiene. Tidligere dyreforsøk har vist at skader i lungene forårsaket av oljetåke sitter i de små luftveiene(nært lungeblærene)(wagner et al 1964; Eckert and Slawa 1978). Det er også påstått at tidlig og svak peribronkiolar fibrose, som ikke kan sees på røntgen, muligens bare medfører obstruksjon i de små luftveiene(neri et al 1996). Forekomsten av forandringer i lungenehinne og i lungevevet hos alle sjømennene, både maskinistene og kontrollene ligger på ca 7%. Dette er langt under det som har vært rapportert fra tidligere utenlandske undersøkelser. I en amerikansk studie fra 1990 hadde 35% av alle sjømenn slike lungeforandringer(selikoff et al 1990) og i en gresk undersøkelse fra 1989 hadde hele 58% av sjømennene slike forandringer(velonakis et al 1989). Våre funn kan være et resultat av at det ikke har vært høy asbesteksponering på norske skip de siste 25 år. Tabell 15 viser forekomst av unormale funn ved ILO-klassifisering av røntgenbilder fordelt på maskinister og kontroller. Tabell 16 viser fordeling av "asbestrelaterte" diagnoser for maskinister og kontroller, med og uten selvrapportert asbesteksponering.

16 16 Del 4: HELSEEFFEKTER PÅ HUD (Contact Dermatitis 1997;36:216-20) Ombord på skip brukes oljer og løsningsmidler som forventes å ha effekt på huden til de personene som er i kontakt med disse stoffene. Det har tidligere vært fokusert på kreftrisiko ved bruk av oljer. Oljens kreftfremkallende egenskaper er imidlertid avhengig av hvilke raffineringsmetoder som er brukt. Tidlig på 1970 tallet ble det brukt syreraffinerte oljer som hadde en kreftfremkallende effekt. Dagens løsningsmiddelraffinerte oljer ansees ikke å være kreftfremkallende(iarc; 1987). Andre karakteristika ved olje og whitespirit som har betydning for effekt på huden er kokepunktsområde (Hoekstra 1963, Klauder and Brill 1947) og tilsetningsstoffer(rykroft 1990). Når det gjelder paraffiner (alkaner) er disse økende i irritasjonseffekt opp til kokepunkt(kp) C mens irritasjonspotensialet minker til 0 ved kp over 370 C. Cykloparaffiner har størst irritasjonspotensiale med kp rundt 300 C, mens aromater har høyest irritasjonspotensiale med kp 350 C. Aromater med høyere kp har minkende irritasjonspotensiale, men irritasjonseffekten blir aldri helt borte. Generelt er cykloparaffiner mere irriterende enn rettkjedete, aromater mere irriterende enn cykloparaffiner. Jo flere dobbeltbindinger et hydrokarbon har jo mere irriterende er det. Eventuelle allergiske reaksjoner på oljer ansees å være forårsaket av tilsetningsstoffer (Rykroft 1990). Forekomst av hudproblemer ble også kartlagt med spørreskjema. Spørreskjemaet var det samme som ble brukt til å kartlegge symptomer på lungeforstyrrelser. Bakgrunnsopplysningene for de sjømennene som deltok i denne delen av undersøkelsen er derfor de samme som bakgrunnsopplysningene for de som deltok i lungesymptomundersøkelsen, se tabell 9. Foruten de generelle spørsmålene og spørsmålene om lungesymptomer inneholdt spørreskjemaet

17 17 spørsmål om hudsykdommer og problemer og hvor på kroppen slike huproblemer i tilfelle var lokalisert. En person ble betrakter som å ha eksem, akne og tørr hud hvis personen anga og ha hatt slike symptomer hver uke i gjennom det siste året. Ett eller annet utslett ble definert til å være enten eksem og/eller tørr hud minst 1 gang pr uke i løpet av siste år. Håndeksem ble definert som "ett eller annet utslett" med lokalisasjon på hendene. Forekomsten av hudproblemer for maskinister og kontroller minst en gang i uka siste år er angitt i tabell 17. I tabell 18 er angitt forekomst av utslett en eller annen gang fordelt på kroppsdeler. Ved bruk av logistisk regresjon ble det forsøkt å finne forklaringsvariabler til de forskjellige hudproblemene. De eventuelle forklaringsvariablene vi hadde tilgjengelig, foruten det å være maskinist, var bruk av white spirit eller diesel(drivstoff) til å vaske hendene med. I denne analysen var det å være maskinist som ga høyest risiko for både akne(kviser), tørr hud, ett eller annet utslett og håndutslett. Forekomsten av slike symptomer var da i størrelsesorden 2-3 ganger mere enn hos kontrollene.

18 18 OPPSUMMERING Resultatet av undersøkelsen viser at det nivået av oljetåke som maskinistene utsettes for ligger mellom 0,14 mg/m 3 og 0,74 mg/m 3. Selv om dette nivået ikke ansees å være høyt, har andre undersøkelser vist økt forekomst av lungefibrose og andre forstyrrelser i luftveiene ved samme nivå som det vi fant i noen av maskinrommene. Videre viser undersøkelsen at maskinistene har litt mer plager fra luftveiene enn de andre sjøfolkene. Disse plagene er i første rekke tungpustethet og slimhinneirritasjoner, men symptomer på kronisk bronkitt kan også være hyppigere hos maskinister. Lungefunksjonsundersøkelsen viser tendenser til at maskinistene har mere problemer med de små luftveiene, noe som kan være et tegn på at de har slike forstyrrelser som oljetåke kan forårsake. De samme undersøkelsene kan også tyde på at maskinistene har lett økt forekomst av lungeemfysem, en tilstand med økt luftmengde og nedsatt elastisitet i lungene. Denne siste antakelsen blir i noen grad også støttet av undersøkelsen med røntgenbilder. Som oppsummering av undersøkelsen kan vi si at vi ikke finner klare røntgenologiske tegn til økt forekomst av lungefibrose blant maskinistene, men mye tyder på at skipsmaskinister har en svakt økt forekomst av plager og sykdommer i lungene sammenlignet med andre sjøfolk. Maskinister har en økt forekomst av hudplager i form av tørr hud og eksem på hendene. Resultatet av undersøkelsen tyder på at dette er forårsaket av direkte hudkontakt med oljer og organiske løsningsmidler. Den økte forekomsten både for hudplager og plager fra luftveiene er i størrelsesorden 2 ganger den som er vanlig for andre sjøfolk.

19 19 REFERANSER: Ameille J, Pascal W, Choudat D, Ohl G, Vaucouleur JF, Chanut JC, Brochard P: Respiratory symptoms, ventilatory impairment and bronchial reactivity in oil mist-exposed automobile workers. Am J Ind Med 1995;27: Astleford WJ, Brass RL, Buckingham JC, Magott RJ: A crew exposure study. PhaseII VolumeII- At sea: Part B. San Antonio: Southwest Research Institute; 1984.(Report no CG-D-12-85) Brandt LPA, Kirk NU, Jensen OC, Hansen HL: Mortality among Danish merchant seamen from 1970 to Am J Ind Med 1994;25: Brief RS, Scala RA: Occupational exposure limits for novel work schedules. Am Ind Hyg Assoc J 1975;36: Christensson B, Prick H, Berggren S: Provtagning av oljedimma,solna, Sweden: Arbetarskyddsstyrelsen:1992 (Internrapport nr 100, oktober 1982) (In Swedish). Eckert H, Slawa, J: Elektronenmikroskopische und histochemische Untersuchungen zur phagozytären Abwehrreaktionen der Lunge bei experimenteller Mineralölpneumonie. Z Erkrank Atm-Org 1978;150:34-42 (Summary in English). Foe RB, Bigham RS. Lipid pneumonia following occupational exposure to oil spray. Am Med Assoc J 1954;155:33-4 Hoekstra WG, Phillips PH, Effects of topically applied mineral oil fractions on the skin of guinea-pigs. J Invest Derm 1963;40:78-88 Holmvang P. Mulige helseproblemer ved bruk av brennoljer på skip. MV Norges Teknisk-natuvitenskapelige Forskningsråd; 1988 International Agency for Research on Cancer.IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. An updating of IARC monographs Volumes 1 to 42. Lyon: WHO, IARC;1987 (Supplement 7)

20 20 International Labour Office. Guidelines for the Use of ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses, Revised edition.(occupational Safety and Health Series, No 22, 1980). Geneva: International Labour Office; 1980 Järvholm B, Fast K, Lavenius B, Tomsic P. Exposure to cutting oils and its relation to skin tumors and premalignant skin lesions on the hands and forearms. Scand J Work Environ Health 1985;11:365 Klauder JV, Brill FA: Correlation of boiling ranges of some petroleum solvents with irritant action on skin. Arch Dermatol 1947;56: Malvik B, Børresen E: Målemetoder for oljetåke/damp, Trondheim, Norway: SINTEF Teknisk kjemi:1988 (STF21 A88028)(In Norwegian) Medical Research Council`s Committee on Research into Chronic Bronchitis. Questionnaire on Respiratory Symptoms. London: Medical Research Council;1966 Neri S, Boraschi P, Antonelli A, Falaschi F, Baschieri L. Pulmonary function, smoking habits, and high resolution computed tomagraphy(hrct) Early abnormalities of lung and pleural fibrosis in shipyard workers exposed to asbestos. Am J Ind Med 1996;30: Pedersen JR, Gylseth B, Skyberg K: Generering, prøvetagning og analyse av oljetåke og damp fra isoleroljer. Oslo, Norway: Yrkeshygienisk Institutt, Arbeidsforskningsinstituttene; 1984 (YHI publikasjon 1984; HD 893/84)(In Norwegian) Pujol JL, Barneon G, Bousquet J, Michel FB, Godard P. Intestitial pulmonary disease induced by occupational exposure to paraffin. Chest 1990;97:(1)234-6 Paustenbach DJ: exposure limits, pharmacokinetics, and unusual work schdules. In Clayton GD, Clayton FE,(eds): Patty`s Industrial hygiene and Toxicology. Volume III. 4th ed. New York: John Wiley; 1994

21 21 Rafnsson V, Johannesdottir SG, Oddsson H, Benediktsson H, Tulinius H, Magnusson G: Mortality and cancer incidence among marine engineers and machinists in Iceland. Scand J Work Environ health 1988;14: Rycroft RJG. Petroleum and petroleum derivatives. In Adams RM: Occupational Skin Disease. 2nd edition. Philadelphia: Saunders; 1990: Rønneberg A, Skyberg K: Mortality and incidence of cancer among oil exposed workers in a Norwegian cable manufacturing company. Part I exposure conditions Br J Ind Med 1988;45: Selikoff JI, Lilis R, Levin G: Asbestotic radiological abnomalities among United States merchant marine seamen. Br J Ind Med 1990;47: Skyberg K, Rønneberg A, Kamøy JI, Dale K, Borgersen A. Pulmonary fibrosis in cable plant workers exposed to mist and vapor of petroleum distillates. Environ Res 1986;40: Skyberg K, Rønneberg A, Christensen CC, Næss-Andresen CF, Borgersen A, Refsum HE. Lung function and radiographic signs of pulmonary fibrosis in oil exposed workers in a cable manufacturing company: a follow up study. Br J Ind Med 1992;49: Svedung I: Kemisk arbetsmiljö i et tankfartyg. Göteborg: Sjöfartens Arbetarskyddsnämd; 1977 Velonakis EG, Tsorva A, Tzonou A, Trichopoulos D: Asbestos-related chest X-ray changes among Greek merchant marine seamen. Am J Ind Med 1989;15: Wagner WMD, Wright PG, Stockinger HE: Inhalation toxicology of oil mists. Am Ind Hyg Assoc J 1964;25: Weill H, Ferrans VJ, Gay R, Ziskind MM. Early lipid pneumonia. Am J Med 1964;36:370-6

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 Temanummer: kols Kurs og møter Trafikkmedisin, april 2010 NSB Bedriftshelsetjeneste i samarbeid med Norsk Forening for arbeidsmedisin

Detaljer

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Sola-prosjektet. Anna Skog, Jan Ivar Martinsen, Odd O Aalen & Tom K Grimsrud

Sola-prosjektet. Anna Skog, Jan Ivar Martinsen, Odd O Aalen & Tom K Grimsrud Sola-prosjektet Kartlegging av kreftforekomst blant tidligere ansatte ved A/S Norske Shells nedlagte oljeraffineri på Sola, og blant bosatte i o mrådet rundt raffineriet Anna Skog, Jan Ivar Martinsen,

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ Fregatten Nordstjernen Forfattere: Nils Magerøy, Valborg Baste, Kristin Bondevik, Inger Haukenes,

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Deres ref. Vår ref. 200500425-4 Dato 07.07.2005 Vår saksbehandler: Helge Kjuus, 23 19 53 70, Helge.Kjuus@stami.no

Deres ref. Vår ref. 200500425-4 Dato 07.07.2005 Vår saksbehandler: Helge Kjuus, 23 19 53 70, Helge.Kjuus@stami.no 1 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. 200500425-4 Dato 07.07.2005 Vår saksbehandler: Helge Kjuus, 23 19 53 70, Helge.Kjuus@stami.no Kvikksølveksponering blant

Detaljer

LØsemidler i heismontørfaget. Marit Skogs tad. Merete GjØlstad. Petter Kristensen. Petter Kristensen. tad. Mari t Skogs

LØsemidler i heismontørfaget. Marit Skogs tad. Merete GjØlstad. Petter Kristensen. Petter Kristensen. tad. Mari t Skogs ....,g.. ~~~~oo~~m~~~ /1~~~irM11nE1 STATENS ARBEIDSMILJØiNSTITUTT Posiadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Konloradresse: Gydas vei 8. Tlf. 02.46 68 50. Bankgiro 0629.05.81247. POSlgiro 2 00 0214 Tittel:

Detaljer

Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk. En delrapport i prosjektet "HMS Sjø" 2005

Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk. En delrapport i prosjektet HMS Sjø 2005 Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk En delrapport i prosjektet "HMS Sjø" 2005 Utarbeidet av: Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Utdanning og yrkesaktivitet utenfor offshore Gjøril Bergva Aas, Leif Åge Strand & Tom K. Grimsrud Copyright

Detaljer

Yrke og kreft i Norge

Yrke og kreft i Norge Yrke og kreft i Norge Rapporten inneholder en beskrivelse av utvalgte kreftfremkallende påvirkninger i norsk arbeidsliv og forekomst av utvalgte kreftsykdommer blant yrkesgrupper i perioden 1961 2005.

Detaljer

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier Referanse: Nilsen LTN, Johnsen B, Komperød M, Christensen T, Hannevik M. UV-eksponering av den norske befolkningen.

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år

Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år ved SINTEF Bygg og miljøteknikk, avd. Bergteknikk v/tom

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr.

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 II Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø. Vurderinger basert på en spørreundersøkelse blant tannhelsesekretærer

Kjemisk arbeidsmiljø. Vurderinger basert på en spørreundersøkelse blant tannhelsesekretærer F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 84 8 Nils Roar Gjerdet og Bente E. Moen Kjemisk arbeidsmiljø. Vurderinger basert på en spørreundersøkelse blant tannhelsesekretærer I forbindelse med et kurs

Detaljer

Organofosfater i arbeidsatmosfæren på norske offshoreinstallasjoner Dagens eksponeringsbilde

Organofosfater i arbeidsatmosfæren på norske offshoreinstallasjoner Dagens eksponeringsbilde Organofosfater i arbeidsatmosfæren på norske offshoreinstallasjoner Dagens eksponeringsbilde Nr. 8, Årgang 12 (2011), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 II Organofosfater i arbeidsatmosfæren på norske offshore-installasjoner

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet Av Sveinung Legard Arbeidet er finansiert av NAV

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 07. Dieseldrift under jord

TEKNISK RAPPORT 07. Dieseldrift under jord TEKNISK RAPPORT 07 Dieseldrift under jord Oktober 2006 NFF initierer utviklingsprosjekter i samarbeid med bransjen. Arbeidet gjennomføres i regi av foreningens Utviklingskomité. For hvert prosjekt oppnevnes

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsakspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet: Etablering av kohort

Kartlegging av kreftrisiko og årsakspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet: Etablering av kohort Norsk Epidemiologi 2001; 11 (2): 137-142 137 Kartlegging av kreftrisiko og årsakspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet: Etablering av kohort Leif Åge Strand Kreftregisteret, Montebello,

Detaljer

Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip

Tap av helseattest - Loss of licence - på norske skip Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip Delprosjekt II-Et inkluderende arbeidsliv til sjøs Innhold: Innledning 2 Materiale og metoder 4 Resultater 6 Diskusjon og konklusjoner 17 Referanser

Detaljer

Hordalandsundersøkelsen, som

Hordalandsundersøkelsen, som HORDALANDSUNDERSØKELSEN ASTMA OG KOLS i en generell voksen befolkning i Vest-Norge SAMMENDRAG: Hordalandsundersøkelsen er gjennomført i fire faser i 1985, 1987 88, 1996 97 og 2003-05. Studiepopulasjonen

Detaljer

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1 Tema: kjemi Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den mest EKG moderne

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer