Tjenesteavtale Konsulentbistand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteavtale Konsulentbistand"

Transkript

1 Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: Telefon: Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr MVA) heretter kalt Leverandøren og (org. nr. ),, heretter kalt Kunden Innhold 1. Parter og definisjoner Avtalens omfang Oppfølging og utvikling Prosjektgjennomføring Risiko Rettigheter Endring av oppdraget/tillegg Levering og godkjennelse Kundens plikter Leverandørens plikter Overdragelse Vederlag og betalingsbetingelser Taushetsplikt -bedriftshemmeligheter Force Majeure Vanhjemmel Reklamasjon, mislighold Heving Erstatning Overdragelse Oppsigelse Konflikter/Lovvalg Øvrige bestemmelser Advokatbistand Reklamasjoner... 6 Side 1

2 1. Parter og definisjoner Norproff: Norproff Quality Management AS/Norproff AS Leverandør: Norproff og underleverandører Kunde: Den organisasjon, selskap eller person som har bestilt tjenester og/eller produkter fra Leverandør. Avtalen: Selve avtaledokumentet med evt. vedlegg. Produkt: Løsningen Leverandøren leverer til Kunden, som består av rådgivning og evt. prosjektarbeider. Tjeneste: Rådgivning og utredningsarbeid etc. som leveres under denne avtale. Tilleggsdokumentasjon: Pristilbud, kravspesifikasjon, Ordrebekreftelse som beskriver innhold i tjenester. Tjeneste: Bistand som leveres under denne Avtalen. 2. Avtalens omfang Avtalen gjelder alle Leverandørens tjenester og produkter for Kunden. Kunden gir Leverandøren i oppdrag å levere tjeneste/produkt som angitt ovenfor og med innhold og innenfor tidsrammer angitt i evt.tilleggsdokumentasjon. 3. Oppfølging og utvikling Kunden kan inngå særskilt avtale med Leverandør om Oppfølging, forbedringer, vedlikehold, drift, service og support. Leverandøren står da fritt til å benytte underleverandører til slike oppgaver. 4. Prosjektgjennomføring For gjennomføring av oppdraget skal partene arbeide i henhold til denne avtalen og det som er avtalt i tilleggsdokumentasjonen. 5. Risiko Leverandøren har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser dersom disse skades eller ødelegges ved en tilfeldig begivenhet mens de befinner seg i hans varetekt og utenfor Kundens lokaler. Det forutsettes at Kunden har kopi. 6. Rettigheter Kunden har opphavs- og eiendomsretten til Produktet som Leverandøren er gitt i oppdrag å utvikle. Dog har Leverandøren rett til fritt å benytte opparbeidet kunnskap, dokumentasjon, grafiske elementer samt tekniske standardfunksjoner, i andre oppdrag. Leverandøren har videre eksklusive rettigheter til servere, programvare, dokumenter, metodemateriell, sjekklister, maler, administrasjonsverktøy eller liknende som er brukt ved utvikling av Produktet eller levering av Tjenesten og ved øvrig gjennomføring av oppdraget. Dette gjelder også eventuelle forbedringer som gjøres i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget. Kunden har en ikke-eksklusiv bruksrett til materiale som er brukt til gjennomføring og utvikling i den utstrekning dette inngår i oppdraget. Materialet stilles til Kundens disposisjon i den forfatning det forefinnes, og vil ikke bli oppdatert av Leverandøren uten at særskilt avtale om dette er inngått. 7. Endring av oppdraget/tillegg 7.1 Endringer og tillegg Alle forespørsler om endringer eller tillegg til det som er avtalt i tilleggsdokumentasjonen skal skje skriftlig og være godkjent av bemyndiget person hos Kunden. Leverandøren skal vurdere konsekvensene av ønsket endring/tillegg og skal gi skriftlig tilbakemelding til Kunden innen rimelig tid. 7.2 Møter Begge parter kan skriftlig innkalle den annen part til møte med tre virkedagers varsel for å drøfte forhold som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. 8. Levering og godkjennelse Levering skal skje i samsvar med fremdriftsplan som beskrevet i tilleggsdokumentasjonen. På leveringsdagen skal Leverandøren gi Kunden skriftlig melding om at ytelsene som er spesifisert er levert. På leveringsdagen går risikoen for Produktet over på Kunden. Risiko for Produktet medfører ansvar for nødvendig sikkerhetskopiering og kopiering av dokumentasjon. Kunden skal omgående etter leveringsdagen og senest innen 14 dager, gjennomføre en test av Produktet i samarbeid med Leverandøren dersom dette er forutsatt. Dersom Kunden mener at disse testene viser at Leverandørens ytelser ikke er i samsvar med det som er avtalt, må skriftlig varsel sendes Leverandøren innen én uke fra avslutning av testen med angivelse av de forhold som gjør at Kunden ikke vil godkjenne leveransen. Leverandøren forplikter seg til å rette de påpekte forhold så snart det er mulig. Dersom de påpekte forhold må anses uvesentlig for Kundens bruk av Produktet skal leveransen likevel godkjennes. Side 2

3 9. Kundens plikter 9.1 Generelle plikter a. Kunden plikter å informere Leverandøren om endringer i forretnings- og bopelsadresse, samt e-postadresse. Dersom Kunden endrer adresse eller e-postadresse uten å varsle Leverandøren, og Kunden derfor ikke mottar meldinger som Leverandøren sender Kunden, anses Kunden allikevel for å ha mottatt meldingen. b. E-post fra Leverandøren skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Leverandøren kan godtgjøre at en slik e- post har blitt sendt. c. Kunden skal holde alle passord som gir adgang til administrasjon og/eller bruk av Leverandørens tjenester hemmelige. 9.2 Plikter for webhotell a. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjonen som ønskes etablert på eget webhotell. Alt innhold som legges ut på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. b. Kunden skal påse at ikke noe materiale som legges ut på serveren krenker lover og opphavsrettslige bestemmelser. e. Kunden skal holde Leverandøren skadeløs for et hvert krav fra tredjemann som rettes mot Leverandøren vedrørende påstått ulovlig innhold på Kundens internettområde. 10. Leverandørens plikter 10.1 Generelle plikter a. Leverandøren skal varsle Kunden om endringer i priser og tjenester i god tid før endringen inntreffer. b. Leverandøren skal varsle og informere Kunden primært gjennom e-post Plikter for domener hos underleverandør a. Leverandøren skal yte brukerstøtte pr. e-post for problemer direkte relatert til domenet. Brukerstøtte som ikke relaterer seg til domenet direkte (f.eks. oppsett og bruk av tredjeparts DNS-server) har vanlig timepris. b. Ønsker Kunden å flytte domenet vekk fra Leverandørens kontroll skal Leverandøren bistå med dette, og hjelpe til med de deler av flytteprosessen som Kunden selv ikke har tilgang til. seg til serveren direkte (f.eks. problemer med egeninstallerte PHP eller CGI-script) har vanlig timepris. d. Leverandøren skal sikre at serveren vil være tilgjengelig for brukerne uten nettverksproblemer som gir 100% packet loss 99% av hver kalendermåned. e. Leverandøren skal planlegge og informere om brudd i forbindelsen eller nedetid på serveren som skyldes nettverks- eller programvareoppgraderinger eller utskifting av utstyr. f. Kunden skal motta varsel om planlagte brudd i forbindelsen eller planlagt nedetid på serveren pr. e-post så lang tid i forveien som mulig. Leverandøren skal tilstrebe at dette skjer minst timer i forveien Plikter ved andre timebaserte eller pristilbudsbaserte tjenester a. Basert på Kundens prosjektbeskrivelse skal Leverandøren ved timebetalte prosjekter ved prosjekter med antatt timetall over 50 timer presentere Kunden med et time- og utgiftsestimat. Først når Kunden skriftlig godkjenner time- og utgiftsestimatet kan arbeidet begynne, dersom ikke annet er avtalt. Skriftlig godkjenning kan gis pr. e-post. b. Ved pristilbudsbaserte tjenester er pristilbudet bindene i 3 måneder, der ikke annet er angitt. c. Ved pristilbudsbaserte tjenester gjelder pristilbudet for arbeidet slik det er beskrevet i beskrivelsen levert av Leverandøren. Ved utvidelser eller innskrenkinger av prosjektbeskrivelsen (og dermed omfanget av prosjektet) kan Leverandøren i samarbeid med Kunden endre pristilbudet. 11. Overdragelse 11.1 Overdragelse av domene Kunden er rettighetshaver til de domener som tilhører ham/henne, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et andre der det ikke strider mot andre deler av denne avtalen. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om domeneadministrasjon, webhotell o.l Overdragelse av webhotell og andre tjenester fra leverandør Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten samtykke fra Leverandøren. Dette samtykket forutsetter at Kunden har betalt for de tjenestene som er bestilt Plikter for webhotell hos underleverandør a. Kunden skal ha tilgang til sitt område på serverne som Leverandøren til en hver tid benytter. b. Kundens internett-tjenester skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett. c. Leverandøren skal yte brukerstøtte pr. e-post for direkte serverrelaterte problemer. Brukerstøtte som ikke relaterer Side 3

4 12. Vederlag og betalingsbetingelser 12.1 Generelt a. For alle oppdrag som omfattes av denne Avtalen, skal Kunden betale vederlaget som fremgår av godtatt pristilbud, prosjektbeskrivelse, e.l. Eventuelle kostnader forbundet med installasjon, oppstart av drift, nye versjoner skal fremgå av tilleggsdokumentasjonen. b. Der ikke annet er avtalt, gjelder en timepris for utført arbeid iht. opplysninger om pris som fremgår av leverandørens web-sider, hvor dette er nærmere definert. c. Kvantumsrabatter, og andre rabatter etc. fremgår av leverandørens web-sider, meny priser. d. Regelmessige avgifter faktureres for en periode på 12 måneder av gangen hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren forbeholder seg retten til å utstede delfakturaer for arbeid i løpet av prosjekter. e. Vederlag forfaller til betaling senest 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i samsvar med prosentsats etter lov om forsinkelsesrenter. Renten legges per til hovedstolen, slik at nytt grunnlag dannes for renteberegningen. f. Ved forsinket betaling vil Kunden bli avkrevd et purregebyr på 1/10 av inkassosatsen. g. Dersom betaling fortsatt uteblir 14 dager etter varsel, kan Leverandøren deaktivere tjenesten. h. Ved reaktivering av en deaktivert tjeneste påbeløper et reaktiveringsgebyr på NOK Endringer i vederlag a. Økninger i pris kan endres med 1 måneders varsel med virkning fra Avtalens fornyelse eller første forfall. b. Ved endringer av merverdiavgift, tollsatser eller andre forutsetninger for prisfastsettelsen ved avtaleinngåelsen, kan Leverandøren foreta prisendring med umiddelbar virkning. De til enhver tid gjeldende priser på leverandørens web-sider, meny priser, gjelder med mindre annet er særskilt avtalt. c. Diett og reisekostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av denne Avtalen, belastes Kunden etter statens satser. d. Leverandøren har salgspant i alle ytelser inntil full betaling har skjedd. e. Alle priser oppgitt i denne Avtalen, på Leverandørens webside, dokumenter og skriftlige meddelelser er eks. MVA, så lenge annet ikke er utrykkelig oppgitt Overskridelse av kapasitetsgrense Leverandøren kan fakturere for ytterligere kapasitet eller påløpte kostnader dersom Kunden bruker mer enn avtalt kapasitet for Kundens webhotellavtale fra underleverandører. Dette inkluderer bl.a. diskplass og månedlig trafikk. 13. Taushetsplikt - bedriftshemmeligheter a. Partene skal bevare taushet om og holde konfidensielt alle opplysninger og materialer som er merket konfidensielt, samt opplysninger om personlige forhold, opplysninger som er til skade for en av partene eller som kan utnyttes av andre i næringsvirksomhet. b. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med bestemmelsene om taushetsplikt og at det ikke skjer en utilsiktet spredning av programmer eller dokumentasjon. c. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Bestemmelsene om taushetsplikt gjelder også etter at Avtalen er opphørt og etter at ansatte eller andre fratrer sin tjeneste hos en av partene. 14. Force Majeure Leverandøren er ikke ansvarlig for skader og tap som oppstår som følge av forhold som ligger utenfor hans kontroll. Som eksempel nevnes inngrep fra myndighetene, spenningsvariasjoner, krig, krigshandlinger, streik, lockout, samt driftshindringer som ikke skyldes feil eller forsømmelser fra Leverandøren. 15. Vanhjemmel a. Dersom Leverandørens ytelse krenker andres opphavsrett eller andre rettigheter regnes det som en rettslig mangel. Reises slike krav fra tredjepersons side har Kunden plikt til å gi Leverandøren skriftlig underretning uten ugrunnet opphold om kravet dersom han vil gjøre sin rett etter dette punkt gjeldende. b. Skulle det bli reist noe krav fra tredjeperson på grunnlag av opphavsrettskrenkelse m.v. som har sammenheng med noen del av leveransen etter denne Avtalen, plikter Leverandøren å føre saken også for Kunden. Fra det tidspunktet Leverandøren overtar saken plikter Kunden uten godtgjørelse å bistå Leverandøren men vil ikke opptre på egen hånd under eventuell rettssak. c. Dersom det oppstår tvist mot Kunden eller Leverandøren for krenkelser av rettigheter som er en forutsetning for denne Avtalen, kan Leverandøren velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Leverandørens mening med rimelighet kan anvendes, skal Kunden på Leverandørens oppfordring returnere den omhandlende del og gis forholdsmessig refusjon. Ved refusjon gjøres rimelig fradrag for den nytte Kunden har hatt. d. Ut over dette kan Kunden ikke gjøre ansvar gjeldende ovenfor Leverandøren som følge av vanhjemmel. Side 4

5 16. Reklamasjon, mislighold 16.1 Reklamasjon Reklamasjoner i forbindelse med påstått mislighold av denne Avtalen må skje skriftlig og umiddelbart etter at parten fikk kjennskap til misligholdet Mislighold fra Kundens side a. Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. b. Dersom Kunden ikke leverer materiale innen fastsatte tidsfrister, vil dette få de konsekvenser som er angitt i tilleggsdokumentasjonen. c. Ved betalingsmislighold løper forsinkelsesrenter. Ved betalingsmislighold kan også Leverandøren stoppe løpende ytelser i forbindelse med denne og andre avtaler med Kunden. d. Leverandøren har krav på å få dekket eventuelt tap som følge av mislighold fra Kundens side Mislighold fra Leverandørens side a. Det foreligger mislighold fra Leverandørens side dersom han ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. b. Leverandøren kan dog ikke holdes ansvarlig for nettverksproblemer som oppstår mellom datasenteret hvor serveren står og brukeren. Hvorvidt serverens utilgjengelighet er utenfor Leverandørens ansvarsområde, som beskrevet ovenfor, bestemmes av Leverandøren i samarbeid med underleverandører. c. Det foreligger heller ikke mislighold dersom avviket fra den avtalte ytelse skyldes Kundens forhold. d. Dersom ytelsene ikke oppfyller spesifikasjonene i tilleggsdokumentasjonen foreligger det en mangel. Kunden kreve at Leverandøren utbedrer mangelen ved å gjøre rettinger, endringer eller lignende for at spesifikasjonene skal oppfylles. 17. Heving a. Avtalen kan heves dersom en av partene i vesentlig grad unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen og forholdet ikke er rettet innen 30 dager fra skriftlig varsel. Heving for deler av leveransen kan gjøres gjeldende, dersom det ikke gjør øvrige leveranser ubrukelig for Kunden. b. Leverandøren har rett til å heve Avtalen dersom forfallstidspunkt for betaling oversittes helt eller delvis med 30 dager. Det samme gjelder hvis Kunden går konkurs, begjærer akkord, innstiller sine betalinger eller på annen måte ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser ovenfor leverandør. 18. Erstatning a. Kunden kan ikke kreve erstatning, ut over det som er utrykkelig nevnt i denne Avtalen. b. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste, følgeskader, konsekvensskader, ansvar for driftsavbrudd, avsavns tap, tapte kontrakter, tap av data, tap av goodwill eller lignende. c. Ved mindre enn 99 % tilgjengelighet p.g.a. ikke planlagte brudd i forbindelsen til server hos leverandørern i løpet av én (1) måned vil Kunden få refundert prosenter av det den har betalt for den aktuelle måneden etter følgende fordelingsnøkkel: 95 99% tilgjengelighet = 10% refusjon 90 94,9% tilgjengelig = 15% refusjon 89,9% eller lavere = 20% refusjon Dette skal utgjøre det fulle og maksimale ansvar for Leverandøren i forhold til nedetid/redusert tilgjengelighet. d. For annen type ansvar, skal Leverandørens totale erstatningsansvar, uansett grunnlag, ikke overskride det beløp Kunden allerede har betalt innenfor Avtalens ramme det siste år. 19. Overdragelse Rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen kan ikke overdras eller overføres til andre uten etter den annen parts skriftlige forhåndssamtykke, dog kan slik ikke nektes uten rimelig grunn. 20. Oppsigelse a. Regelmessige tjenester fornyes automatisk for en ny periode hvis ikke Kunden sier opp Avtalen innen 30 dager før tidspunkt for automatisk fornyelse. b. Andre tjenester har 1 måneds oppsigelsesfrist. c. Oppsigelse skal skje skriftlig og kan gjøres av hver av partene uten grunn. 21. Konflikter/Lovvalg Norsk rett skal anvendes ved gjennomføring av denne Avtalen. Uenighet mellom partene i forbindelse med denne Avtalen, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem innen 30 dager kan hver av partene henvise tvister til avgjørelse ved avtalt verneting Jæren tingrett. Side 5

6 22. Øvrige bestemmelser a. Denne Avtalen med evt. vedlegg, går foran alle tidligere muntlige eller skriftlige forhandlinger, diskusjoner og/eller avtaler. b. Endringer eller tillegg til denne Avtalen skal gjøres skriftlig. c. Nærværende Avtale med vedlegg er skrevet i to (2) eksemplarer, ett til hver av partene eller godkjent elektronisk ved registrering av IP-adresse. d. Nærværende Avtale med vedlegg gjelder ved inngåelse av alle oppdrag mellom Kunde og Leverandør og er akseptert med mindre Kunden har protestert på betingelsene skriftlig. 23. Advokatbistand Advokatbistand omfattes ikke av denne avtalen. Dersom rådgivere, som også er advokater, yter konsulentbistand knyttet til utførelse av oppdraget i denne avtalen, anses dette for å være rådgivning, og er ikke underlagt priser og betingelser som gjelder for advokatoppdrag. Ved inngåelse av advokatoppdrag gjelder særskilte satser, og det blir utarbeidet oppdragsavtaler og tilbud som må aksepteres for at det skal ha vært inngått et oppdrag om advokatbistand. Advokatbistand hører ikke under noen omstendighet under denne avtale, og det er ikke avgjørende hvordan en rådgiver i denne sammenheng har titulert seg overfor Kunden. 23. Reklamasjoner Dersom Kunden har opplevd forhold ved gjennomføring av oppdraget som det reklameres på, plikter Kunden uten ugrunnet opphold å levere en elektronisk reklamasjon via Leverandørens web-sider, under meny Reklamasjon. Norproff Quality Management AS/Norproff AS Roy Nordli styreleder Side 6

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt Compello Aksesspunkt 1 Generelle avtalevilkår 1.1 Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte tidspunkter, tidsforbruk, kvalitet eller andre forhold skal Kunde underrettes før arbeidet fortsettes. Leveransen

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom:

Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom: Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom: xxxxx, org.nr.: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter AS, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom

Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom Denne avtalen sikrer rettighetene og pliktene mellom JOINT Collaboration AS org.nr.983 443 117 (heretter kalt Leverandøren) og Kunden. 1. Generelle bestemmelser

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester UTKAST Rammeavtale om kjøp av Konsulentbistand IKT-tjenester mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Utdanningsdirektoratet Kjøp av utstyr Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang (heretter

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn:

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn: Ambita AS Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2923 Solli 0230 Oslo +47 24 13 35 00 info@ambita.com ambita.com NO 945811714 MVA Avtale Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V lille Avtale om vedlikehold og service av utstyr

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr KJØPSAVTALE DAB måleutstyr Basert på: Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom:

Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 7 i konkurransegrunnlaget Denne avtale er inngått mellom: SUNNAAS SYKEHUS HF (heretter kalt KUNDEN) OG XX (heretter kalt LEVERANDØREN) AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER I PERIODEN: 21.05 2013 18.09.2015.

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Rammeavtale. mellom Distributør og Brønnøysundregistrene (BR) vedrørende avgivelse av registerdata. Distributør: Organisasjonsnummer:

Rammeavtale. mellom Distributør og Brønnøysundregistrene (BR) vedrørende avgivelse av registerdata. Distributør: Organisasjonsnummer: Rammeavtale mellom Distributør og Brønnøysundregistrene (BR) vedrørende avgivelse av registerdata Distributør: Organisasjonsnummer: Innholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Forutsetninger rammebetingelser 3 Informasjon

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte

Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte tvy evry Com Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte Disse betingelsene gjelder for leveranse av konsulentbistand fra EVRY AS. Bistanden utføres etter spesifikasjoner

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn: Adresse: Postnr.: Sted: Att: OSLO, AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Avtalevilkår for INTERAXO og ProsjektHotell eroom

Avtalevilkår for INTERAXO og ProsjektHotell eroom Avtalevilkår for INTERAXO og ProsjektHotell eroom Denne avtalen sikrer rettighetene og pliktene mellom JOINT Collaboration AS org.nr.983 443 117 (heretter kalt Leverandøren) og Kunden. 1. Generelle bestemmelser

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Avtale om konsulentbistand Avtale om Konsulentbistand til CTO DVU: IT-sikkerhetsrådgiver er inngått mellom:

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer