Tjenesteavtale Konsulentbistand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteavtale Konsulentbistand"

Transkript

1 Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: Telefon: Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr MVA) heretter kalt Leverandøren og (org. nr. ),, heretter kalt Kunden Innhold 1. Parter og definisjoner Avtalens omfang Oppfølging og utvikling Prosjektgjennomføring Risiko Rettigheter Endring av oppdraget/tillegg Levering og godkjennelse Kundens plikter Leverandørens plikter Overdragelse Vederlag og betalingsbetingelser Taushetsplikt -bedriftshemmeligheter Force Majeure Vanhjemmel Reklamasjon, mislighold Heving Erstatning Overdragelse Oppsigelse Konflikter/Lovvalg Øvrige bestemmelser Advokatbistand Reklamasjoner... 6 Side 1

2 1. Parter og definisjoner Norproff: Norproff Quality Management AS/Norproff AS Leverandør: Norproff og underleverandører Kunde: Den organisasjon, selskap eller person som har bestilt tjenester og/eller produkter fra Leverandør. Avtalen: Selve avtaledokumentet med evt. vedlegg. Produkt: Løsningen Leverandøren leverer til Kunden, som består av rådgivning og evt. prosjektarbeider. Tjeneste: Rådgivning og utredningsarbeid etc. som leveres under denne avtale. Tilleggsdokumentasjon: Pristilbud, kravspesifikasjon, Ordrebekreftelse som beskriver innhold i tjenester. Tjeneste: Bistand som leveres under denne Avtalen. 2. Avtalens omfang Avtalen gjelder alle Leverandørens tjenester og produkter for Kunden. Kunden gir Leverandøren i oppdrag å levere tjeneste/produkt som angitt ovenfor og med innhold og innenfor tidsrammer angitt i evt.tilleggsdokumentasjon. 3. Oppfølging og utvikling Kunden kan inngå særskilt avtale med Leverandør om Oppfølging, forbedringer, vedlikehold, drift, service og support. Leverandøren står da fritt til å benytte underleverandører til slike oppgaver. 4. Prosjektgjennomføring For gjennomføring av oppdraget skal partene arbeide i henhold til denne avtalen og det som er avtalt i tilleggsdokumentasjonen. 5. Risiko Leverandøren har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser dersom disse skades eller ødelegges ved en tilfeldig begivenhet mens de befinner seg i hans varetekt og utenfor Kundens lokaler. Det forutsettes at Kunden har kopi. 6. Rettigheter Kunden har opphavs- og eiendomsretten til Produktet som Leverandøren er gitt i oppdrag å utvikle. Dog har Leverandøren rett til fritt å benytte opparbeidet kunnskap, dokumentasjon, grafiske elementer samt tekniske standardfunksjoner, i andre oppdrag. Leverandøren har videre eksklusive rettigheter til servere, programvare, dokumenter, metodemateriell, sjekklister, maler, administrasjonsverktøy eller liknende som er brukt ved utvikling av Produktet eller levering av Tjenesten og ved øvrig gjennomføring av oppdraget. Dette gjelder også eventuelle forbedringer som gjøres i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget. Kunden har en ikke-eksklusiv bruksrett til materiale som er brukt til gjennomføring og utvikling i den utstrekning dette inngår i oppdraget. Materialet stilles til Kundens disposisjon i den forfatning det forefinnes, og vil ikke bli oppdatert av Leverandøren uten at særskilt avtale om dette er inngått. 7. Endring av oppdraget/tillegg 7.1 Endringer og tillegg Alle forespørsler om endringer eller tillegg til det som er avtalt i tilleggsdokumentasjonen skal skje skriftlig og være godkjent av bemyndiget person hos Kunden. Leverandøren skal vurdere konsekvensene av ønsket endring/tillegg og skal gi skriftlig tilbakemelding til Kunden innen rimelig tid. 7.2 Møter Begge parter kan skriftlig innkalle den annen part til møte med tre virkedagers varsel for å drøfte forhold som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. 8. Levering og godkjennelse Levering skal skje i samsvar med fremdriftsplan som beskrevet i tilleggsdokumentasjonen. På leveringsdagen skal Leverandøren gi Kunden skriftlig melding om at ytelsene som er spesifisert er levert. På leveringsdagen går risikoen for Produktet over på Kunden. Risiko for Produktet medfører ansvar for nødvendig sikkerhetskopiering og kopiering av dokumentasjon. Kunden skal omgående etter leveringsdagen og senest innen 14 dager, gjennomføre en test av Produktet i samarbeid med Leverandøren dersom dette er forutsatt. Dersom Kunden mener at disse testene viser at Leverandørens ytelser ikke er i samsvar med det som er avtalt, må skriftlig varsel sendes Leverandøren innen én uke fra avslutning av testen med angivelse av de forhold som gjør at Kunden ikke vil godkjenne leveransen. Leverandøren forplikter seg til å rette de påpekte forhold så snart det er mulig. Dersom de påpekte forhold må anses uvesentlig for Kundens bruk av Produktet skal leveransen likevel godkjennes. Side 2

3 9. Kundens plikter 9.1 Generelle plikter a. Kunden plikter å informere Leverandøren om endringer i forretnings- og bopelsadresse, samt e-postadresse. Dersom Kunden endrer adresse eller e-postadresse uten å varsle Leverandøren, og Kunden derfor ikke mottar meldinger som Leverandøren sender Kunden, anses Kunden allikevel for å ha mottatt meldingen. b. E-post fra Leverandøren skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Leverandøren kan godtgjøre at en slik e- post har blitt sendt. c. Kunden skal holde alle passord som gir adgang til administrasjon og/eller bruk av Leverandørens tjenester hemmelige. 9.2 Plikter for webhotell a. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjonen som ønskes etablert på eget webhotell. Alt innhold som legges ut på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. b. Kunden skal påse at ikke noe materiale som legges ut på serveren krenker lover og opphavsrettslige bestemmelser. e. Kunden skal holde Leverandøren skadeløs for et hvert krav fra tredjemann som rettes mot Leverandøren vedrørende påstått ulovlig innhold på Kundens internettområde. 10. Leverandørens plikter 10.1 Generelle plikter a. Leverandøren skal varsle Kunden om endringer i priser og tjenester i god tid før endringen inntreffer. b. Leverandøren skal varsle og informere Kunden primært gjennom e-post Plikter for domener hos underleverandør a. Leverandøren skal yte brukerstøtte pr. e-post for problemer direkte relatert til domenet. Brukerstøtte som ikke relaterer seg til domenet direkte (f.eks. oppsett og bruk av tredjeparts DNS-server) har vanlig timepris. b. Ønsker Kunden å flytte domenet vekk fra Leverandørens kontroll skal Leverandøren bistå med dette, og hjelpe til med de deler av flytteprosessen som Kunden selv ikke har tilgang til. seg til serveren direkte (f.eks. problemer med egeninstallerte PHP eller CGI-script) har vanlig timepris. d. Leverandøren skal sikre at serveren vil være tilgjengelig for brukerne uten nettverksproblemer som gir 100% packet loss 99% av hver kalendermåned. e. Leverandøren skal planlegge og informere om brudd i forbindelsen eller nedetid på serveren som skyldes nettverks- eller programvareoppgraderinger eller utskifting av utstyr. f. Kunden skal motta varsel om planlagte brudd i forbindelsen eller planlagt nedetid på serveren pr. e-post så lang tid i forveien som mulig. Leverandøren skal tilstrebe at dette skjer minst timer i forveien Plikter ved andre timebaserte eller pristilbudsbaserte tjenester a. Basert på Kundens prosjektbeskrivelse skal Leverandøren ved timebetalte prosjekter ved prosjekter med antatt timetall over 50 timer presentere Kunden med et time- og utgiftsestimat. Først når Kunden skriftlig godkjenner time- og utgiftsestimatet kan arbeidet begynne, dersom ikke annet er avtalt. Skriftlig godkjenning kan gis pr. e-post. b. Ved pristilbudsbaserte tjenester er pristilbudet bindene i 3 måneder, der ikke annet er angitt. c. Ved pristilbudsbaserte tjenester gjelder pristilbudet for arbeidet slik det er beskrevet i beskrivelsen levert av Leverandøren. Ved utvidelser eller innskrenkinger av prosjektbeskrivelsen (og dermed omfanget av prosjektet) kan Leverandøren i samarbeid med Kunden endre pristilbudet. 11. Overdragelse 11.1 Overdragelse av domene Kunden er rettighetshaver til de domener som tilhører ham/henne, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et andre der det ikke strider mot andre deler av denne avtalen. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om domeneadministrasjon, webhotell o.l Overdragelse av webhotell og andre tjenester fra leverandør Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten samtykke fra Leverandøren. Dette samtykket forutsetter at Kunden har betalt for de tjenestene som er bestilt Plikter for webhotell hos underleverandør a. Kunden skal ha tilgang til sitt område på serverne som Leverandøren til en hver tid benytter. b. Kundens internett-tjenester skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett. c. Leverandøren skal yte brukerstøtte pr. e-post for direkte serverrelaterte problemer. Brukerstøtte som ikke relaterer Side 3

4 12. Vederlag og betalingsbetingelser 12.1 Generelt a. For alle oppdrag som omfattes av denne Avtalen, skal Kunden betale vederlaget som fremgår av godtatt pristilbud, prosjektbeskrivelse, e.l. Eventuelle kostnader forbundet med installasjon, oppstart av drift, nye versjoner skal fremgå av tilleggsdokumentasjonen. b. Der ikke annet er avtalt, gjelder en timepris for utført arbeid iht. opplysninger om pris som fremgår av leverandørens web-sider, hvor dette er nærmere definert. c. Kvantumsrabatter, og andre rabatter etc. fremgår av leverandørens web-sider, meny priser. d. Regelmessige avgifter faktureres for en periode på 12 måneder av gangen hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren forbeholder seg retten til å utstede delfakturaer for arbeid i løpet av prosjekter. e. Vederlag forfaller til betaling senest 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i samsvar med prosentsats etter lov om forsinkelsesrenter. Renten legges per til hovedstolen, slik at nytt grunnlag dannes for renteberegningen. f. Ved forsinket betaling vil Kunden bli avkrevd et purregebyr på 1/10 av inkassosatsen. g. Dersom betaling fortsatt uteblir 14 dager etter varsel, kan Leverandøren deaktivere tjenesten. h. Ved reaktivering av en deaktivert tjeneste påbeløper et reaktiveringsgebyr på NOK Endringer i vederlag a. Økninger i pris kan endres med 1 måneders varsel med virkning fra Avtalens fornyelse eller første forfall. b. Ved endringer av merverdiavgift, tollsatser eller andre forutsetninger for prisfastsettelsen ved avtaleinngåelsen, kan Leverandøren foreta prisendring med umiddelbar virkning. De til enhver tid gjeldende priser på leverandørens web-sider, meny priser, gjelder med mindre annet er særskilt avtalt. c. Diett og reisekostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av denne Avtalen, belastes Kunden etter statens satser. d. Leverandøren har salgspant i alle ytelser inntil full betaling har skjedd. e. Alle priser oppgitt i denne Avtalen, på Leverandørens webside, dokumenter og skriftlige meddelelser er eks. MVA, så lenge annet ikke er utrykkelig oppgitt Overskridelse av kapasitetsgrense Leverandøren kan fakturere for ytterligere kapasitet eller påløpte kostnader dersom Kunden bruker mer enn avtalt kapasitet for Kundens webhotellavtale fra underleverandører. Dette inkluderer bl.a. diskplass og månedlig trafikk. 13. Taushetsplikt - bedriftshemmeligheter a. Partene skal bevare taushet om og holde konfidensielt alle opplysninger og materialer som er merket konfidensielt, samt opplysninger om personlige forhold, opplysninger som er til skade for en av partene eller som kan utnyttes av andre i næringsvirksomhet. b. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med bestemmelsene om taushetsplikt og at det ikke skjer en utilsiktet spredning av programmer eller dokumentasjon. c. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Bestemmelsene om taushetsplikt gjelder også etter at Avtalen er opphørt og etter at ansatte eller andre fratrer sin tjeneste hos en av partene. 14. Force Majeure Leverandøren er ikke ansvarlig for skader og tap som oppstår som følge av forhold som ligger utenfor hans kontroll. Som eksempel nevnes inngrep fra myndighetene, spenningsvariasjoner, krig, krigshandlinger, streik, lockout, samt driftshindringer som ikke skyldes feil eller forsømmelser fra Leverandøren. 15. Vanhjemmel a. Dersom Leverandørens ytelse krenker andres opphavsrett eller andre rettigheter regnes det som en rettslig mangel. Reises slike krav fra tredjepersons side har Kunden plikt til å gi Leverandøren skriftlig underretning uten ugrunnet opphold om kravet dersom han vil gjøre sin rett etter dette punkt gjeldende. b. Skulle det bli reist noe krav fra tredjeperson på grunnlag av opphavsrettskrenkelse m.v. som har sammenheng med noen del av leveransen etter denne Avtalen, plikter Leverandøren å føre saken også for Kunden. Fra det tidspunktet Leverandøren overtar saken plikter Kunden uten godtgjørelse å bistå Leverandøren men vil ikke opptre på egen hånd under eventuell rettssak. c. Dersom det oppstår tvist mot Kunden eller Leverandøren for krenkelser av rettigheter som er en forutsetning for denne Avtalen, kan Leverandøren velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Leverandørens mening med rimelighet kan anvendes, skal Kunden på Leverandørens oppfordring returnere den omhandlende del og gis forholdsmessig refusjon. Ved refusjon gjøres rimelig fradrag for den nytte Kunden har hatt. d. Ut over dette kan Kunden ikke gjøre ansvar gjeldende ovenfor Leverandøren som følge av vanhjemmel. Side 4

5 16. Reklamasjon, mislighold 16.1 Reklamasjon Reklamasjoner i forbindelse med påstått mislighold av denne Avtalen må skje skriftlig og umiddelbart etter at parten fikk kjennskap til misligholdet Mislighold fra Kundens side a. Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. b. Dersom Kunden ikke leverer materiale innen fastsatte tidsfrister, vil dette få de konsekvenser som er angitt i tilleggsdokumentasjonen. c. Ved betalingsmislighold løper forsinkelsesrenter. Ved betalingsmislighold kan også Leverandøren stoppe løpende ytelser i forbindelse med denne og andre avtaler med Kunden. d. Leverandøren har krav på å få dekket eventuelt tap som følge av mislighold fra Kundens side Mislighold fra Leverandørens side a. Det foreligger mislighold fra Leverandørens side dersom han ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. b. Leverandøren kan dog ikke holdes ansvarlig for nettverksproblemer som oppstår mellom datasenteret hvor serveren står og brukeren. Hvorvidt serverens utilgjengelighet er utenfor Leverandørens ansvarsområde, som beskrevet ovenfor, bestemmes av Leverandøren i samarbeid med underleverandører. c. Det foreligger heller ikke mislighold dersom avviket fra den avtalte ytelse skyldes Kundens forhold. d. Dersom ytelsene ikke oppfyller spesifikasjonene i tilleggsdokumentasjonen foreligger det en mangel. Kunden kreve at Leverandøren utbedrer mangelen ved å gjøre rettinger, endringer eller lignende for at spesifikasjonene skal oppfylles. 17. Heving a. Avtalen kan heves dersom en av partene i vesentlig grad unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen og forholdet ikke er rettet innen 30 dager fra skriftlig varsel. Heving for deler av leveransen kan gjøres gjeldende, dersom det ikke gjør øvrige leveranser ubrukelig for Kunden. b. Leverandøren har rett til å heve Avtalen dersom forfallstidspunkt for betaling oversittes helt eller delvis med 30 dager. Det samme gjelder hvis Kunden går konkurs, begjærer akkord, innstiller sine betalinger eller på annen måte ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser ovenfor leverandør. 18. Erstatning a. Kunden kan ikke kreve erstatning, ut over det som er utrykkelig nevnt i denne Avtalen. b. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste, følgeskader, konsekvensskader, ansvar for driftsavbrudd, avsavns tap, tapte kontrakter, tap av data, tap av goodwill eller lignende. c. Ved mindre enn 99 % tilgjengelighet p.g.a. ikke planlagte brudd i forbindelsen til server hos leverandørern i løpet av én (1) måned vil Kunden få refundert prosenter av det den har betalt for den aktuelle måneden etter følgende fordelingsnøkkel: 95 99% tilgjengelighet = 10% refusjon 90 94,9% tilgjengelig = 15% refusjon 89,9% eller lavere = 20% refusjon Dette skal utgjøre det fulle og maksimale ansvar for Leverandøren i forhold til nedetid/redusert tilgjengelighet. d. For annen type ansvar, skal Leverandørens totale erstatningsansvar, uansett grunnlag, ikke overskride det beløp Kunden allerede har betalt innenfor Avtalens ramme det siste år. 19. Overdragelse Rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen kan ikke overdras eller overføres til andre uten etter den annen parts skriftlige forhåndssamtykke, dog kan slik ikke nektes uten rimelig grunn. 20. Oppsigelse a. Regelmessige tjenester fornyes automatisk for en ny periode hvis ikke Kunden sier opp Avtalen innen 30 dager før tidspunkt for automatisk fornyelse. b. Andre tjenester har 1 måneds oppsigelsesfrist. c. Oppsigelse skal skje skriftlig og kan gjøres av hver av partene uten grunn. 21. Konflikter/Lovvalg Norsk rett skal anvendes ved gjennomføring av denne Avtalen. Uenighet mellom partene i forbindelse med denne Avtalen, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem innen 30 dager kan hver av partene henvise tvister til avgjørelse ved avtalt verneting Jæren tingrett. Side 5

6 22. Øvrige bestemmelser a. Denne Avtalen med evt. vedlegg, går foran alle tidligere muntlige eller skriftlige forhandlinger, diskusjoner og/eller avtaler. b. Endringer eller tillegg til denne Avtalen skal gjøres skriftlig. c. Nærværende Avtale med vedlegg er skrevet i to (2) eksemplarer, ett til hver av partene eller godkjent elektronisk ved registrering av IP-adresse. d. Nærværende Avtale med vedlegg gjelder ved inngåelse av alle oppdrag mellom Kunde og Leverandør og er akseptert med mindre Kunden har protestert på betingelsene skriftlig. 23. Advokatbistand Advokatbistand omfattes ikke av denne avtalen. Dersom rådgivere, som også er advokater, yter konsulentbistand knyttet til utførelse av oppdraget i denne avtalen, anses dette for å være rådgivning, og er ikke underlagt priser og betingelser som gjelder for advokatoppdrag. Ved inngåelse av advokatoppdrag gjelder særskilte satser, og det blir utarbeidet oppdragsavtaler og tilbud som må aksepteres for at det skal ha vært inngått et oppdrag om advokatbistand. Advokatbistand hører ikke under noen omstendighet under denne avtale, og det er ikke avgjørende hvordan en rådgiver i denne sammenheng har titulert seg overfor Kunden. 23. Reklamasjoner Dersom Kunden har opplevd forhold ved gjennomføring av oppdraget som det reklameres på, plikter Kunden uten ugrunnet opphold å levere en elektronisk reklamasjon via Leverandørens web-sider, under meny Reklamasjon. Norproff Quality Management AS/Norproff AS Roy Nordli styreleder Side 6

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer