Tjenesteavtale Konsulentbistand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteavtale Konsulentbistand"

Transkript

1 Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: Telefon: Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr MVA) heretter kalt Leverandøren og (org. nr. ),, heretter kalt Kunden Innhold 1. Parter og definisjoner Avtalens omfang Oppfølging og utvikling Prosjektgjennomføring Risiko Rettigheter Endring av oppdraget/tillegg Levering og godkjennelse Kundens plikter Leverandørens plikter Overdragelse Vederlag og betalingsbetingelser Taushetsplikt -bedriftshemmeligheter Force Majeure Vanhjemmel Reklamasjon, mislighold Heving Erstatning Overdragelse Oppsigelse Konflikter/Lovvalg Øvrige bestemmelser Advokatbistand Reklamasjoner... 6 Side 1

2 1. Parter og definisjoner Norproff: Norproff Quality Management AS/Norproff AS Leverandør: Norproff og underleverandører Kunde: Den organisasjon, selskap eller person som har bestilt tjenester og/eller produkter fra Leverandør. Avtalen: Selve avtaledokumentet med evt. vedlegg. Produkt: Løsningen Leverandøren leverer til Kunden, som består av rådgivning og evt. prosjektarbeider. Tjeneste: Rådgivning og utredningsarbeid etc. som leveres under denne avtale. Tilleggsdokumentasjon: Pristilbud, kravspesifikasjon, Ordrebekreftelse som beskriver innhold i tjenester. Tjeneste: Bistand som leveres under denne Avtalen. 2. Avtalens omfang Avtalen gjelder alle Leverandørens tjenester og produkter for Kunden. Kunden gir Leverandøren i oppdrag å levere tjeneste/produkt som angitt ovenfor og med innhold og innenfor tidsrammer angitt i evt.tilleggsdokumentasjon. 3. Oppfølging og utvikling Kunden kan inngå særskilt avtale med Leverandør om Oppfølging, forbedringer, vedlikehold, drift, service og support. Leverandøren står da fritt til å benytte underleverandører til slike oppgaver. 4. Prosjektgjennomføring For gjennomføring av oppdraget skal partene arbeide i henhold til denne avtalen og det som er avtalt i tilleggsdokumentasjonen. 5. Risiko Leverandøren har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser dersom disse skades eller ødelegges ved en tilfeldig begivenhet mens de befinner seg i hans varetekt og utenfor Kundens lokaler. Det forutsettes at Kunden har kopi. 6. Rettigheter Kunden har opphavs- og eiendomsretten til Produktet som Leverandøren er gitt i oppdrag å utvikle. Dog har Leverandøren rett til fritt å benytte opparbeidet kunnskap, dokumentasjon, grafiske elementer samt tekniske standardfunksjoner, i andre oppdrag. Leverandøren har videre eksklusive rettigheter til servere, programvare, dokumenter, metodemateriell, sjekklister, maler, administrasjonsverktøy eller liknende som er brukt ved utvikling av Produktet eller levering av Tjenesten og ved øvrig gjennomføring av oppdraget. Dette gjelder også eventuelle forbedringer som gjøres i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget. Kunden har en ikke-eksklusiv bruksrett til materiale som er brukt til gjennomføring og utvikling i den utstrekning dette inngår i oppdraget. Materialet stilles til Kundens disposisjon i den forfatning det forefinnes, og vil ikke bli oppdatert av Leverandøren uten at særskilt avtale om dette er inngått. 7. Endring av oppdraget/tillegg 7.1 Endringer og tillegg Alle forespørsler om endringer eller tillegg til det som er avtalt i tilleggsdokumentasjonen skal skje skriftlig og være godkjent av bemyndiget person hos Kunden. Leverandøren skal vurdere konsekvensene av ønsket endring/tillegg og skal gi skriftlig tilbakemelding til Kunden innen rimelig tid. 7.2 Møter Begge parter kan skriftlig innkalle den annen part til møte med tre virkedagers varsel for å drøfte forhold som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. 8. Levering og godkjennelse Levering skal skje i samsvar med fremdriftsplan som beskrevet i tilleggsdokumentasjonen. På leveringsdagen skal Leverandøren gi Kunden skriftlig melding om at ytelsene som er spesifisert er levert. På leveringsdagen går risikoen for Produktet over på Kunden. Risiko for Produktet medfører ansvar for nødvendig sikkerhetskopiering og kopiering av dokumentasjon. Kunden skal omgående etter leveringsdagen og senest innen 14 dager, gjennomføre en test av Produktet i samarbeid med Leverandøren dersom dette er forutsatt. Dersom Kunden mener at disse testene viser at Leverandørens ytelser ikke er i samsvar med det som er avtalt, må skriftlig varsel sendes Leverandøren innen én uke fra avslutning av testen med angivelse av de forhold som gjør at Kunden ikke vil godkjenne leveransen. Leverandøren forplikter seg til å rette de påpekte forhold så snart det er mulig. Dersom de påpekte forhold må anses uvesentlig for Kundens bruk av Produktet skal leveransen likevel godkjennes. Side 2

3 9. Kundens plikter 9.1 Generelle plikter a. Kunden plikter å informere Leverandøren om endringer i forretnings- og bopelsadresse, samt e-postadresse. Dersom Kunden endrer adresse eller e-postadresse uten å varsle Leverandøren, og Kunden derfor ikke mottar meldinger som Leverandøren sender Kunden, anses Kunden allikevel for å ha mottatt meldingen. b. E-post fra Leverandøren skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Leverandøren kan godtgjøre at en slik e- post har blitt sendt. c. Kunden skal holde alle passord som gir adgang til administrasjon og/eller bruk av Leverandørens tjenester hemmelige. 9.2 Plikter for webhotell a. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjonen som ønskes etablert på eget webhotell. Alt innhold som legges ut på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. b. Kunden skal påse at ikke noe materiale som legges ut på serveren krenker lover og opphavsrettslige bestemmelser. e. Kunden skal holde Leverandøren skadeløs for et hvert krav fra tredjemann som rettes mot Leverandøren vedrørende påstått ulovlig innhold på Kundens internettområde. 10. Leverandørens plikter 10.1 Generelle plikter a. Leverandøren skal varsle Kunden om endringer i priser og tjenester i god tid før endringen inntreffer. b. Leverandøren skal varsle og informere Kunden primært gjennom e-post Plikter for domener hos underleverandør a. Leverandøren skal yte brukerstøtte pr. e-post for problemer direkte relatert til domenet. Brukerstøtte som ikke relaterer seg til domenet direkte (f.eks. oppsett og bruk av tredjeparts DNS-server) har vanlig timepris. b. Ønsker Kunden å flytte domenet vekk fra Leverandørens kontroll skal Leverandøren bistå med dette, og hjelpe til med de deler av flytteprosessen som Kunden selv ikke har tilgang til. seg til serveren direkte (f.eks. problemer med egeninstallerte PHP eller CGI-script) har vanlig timepris. d. Leverandøren skal sikre at serveren vil være tilgjengelig for brukerne uten nettverksproblemer som gir 100% packet loss 99% av hver kalendermåned. e. Leverandøren skal planlegge og informere om brudd i forbindelsen eller nedetid på serveren som skyldes nettverks- eller programvareoppgraderinger eller utskifting av utstyr. f. Kunden skal motta varsel om planlagte brudd i forbindelsen eller planlagt nedetid på serveren pr. e-post så lang tid i forveien som mulig. Leverandøren skal tilstrebe at dette skjer minst timer i forveien Plikter ved andre timebaserte eller pristilbudsbaserte tjenester a. Basert på Kundens prosjektbeskrivelse skal Leverandøren ved timebetalte prosjekter ved prosjekter med antatt timetall over 50 timer presentere Kunden med et time- og utgiftsestimat. Først når Kunden skriftlig godkjenner time- og utgiftsestimatet kan arbeidet begynne, dersom ikke annet er avtalt. Skriftlig godkjenning kan gis pr. e-post. b. Ved pristilbudsbaserte tjenester er pristilbudet bindene i 3 måneder, der ikke annet er angitt. c. Ved pristilbudsbaserte tjenester gjelder pristilbudet for arbeidet slik det er beskrevet i beskrivelsen levert av Leverandøren. Ved utvidelser eller innskrenkinger av prosjektbeskrivelsen (og dermed omfanget av prosjektet) kan Leverandøren i samarbeid med Kunden endre pristilbudet. 11. Overdragelse 11.1 Overdragelse av domene Kunden er rettighetshaver til de domener som tilhører ham/henne, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et andre der det ikke strider mot andre deler av denne avtalen. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om domeneadministrasjon, webhotell o.l Overdragelse av webhotell og andre tjenester fra leverandør Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten samtykke fra Leverandøren. Dette samtykket forutsetter at Kunden har betalt for de tjenestene som er bestilt Plikter for webhotell hos underleverandør a. Kunden skal ha tilgang til sitt område på serverne som Leverandøren til en hver tid benytter. b. Kundens internett-tjenester skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett. c. Leverandøren skal yte brukerstøtte pr. e-post for direkte serverrelaterte problemer. Brukerstøtte som ikke relaterer Side 3

4 12. Vederlag og betalingsbetingelser 12.1 Generelt a. For alle oppdrag som omfattes av denne Avtalen, skal Kunden betale vederlaget som fremgår av godtatt pristilbud, prosjektbeskrivelse, e.l. Eventuelle kostnader forbundet med installasjon, oppstart av drift, nye versjoner skal fremgå av tilleggsdokumentasjonen. b. Der ikke annet er avtalt, gjelder en timepris for utført arbeid iht. opplysninger om pris som fremgår av leverandørens web-sider, hvor dette er nærmere definert. c. Kvantumsrabatter, og andre rabatter etc. fremgår av leverandørens web-sider, meny priser. d. Regelmessige avgifter faktureres for en periode på 12 måneder av gangen hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren forbeholder seg retten til å utstede delfakturaer for arbeid i løpet av prosjekter. e. Vederlag forfaller til betaling senest 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i samsvar med prosentsats etter lov om forsinkelsesrenter. Renten legges per til hovedstolen, slik at nytt grunnlag dannes for renteberegningen. f. Ved forsinket betaling vil Kunden bli avkrevd et purregebyr på 1/10 av inkassosatsen. g. Dersom betaling fortsatt uteblir 14 dager etter varsel, kan Leverandøren deaktivere tjenesten. h. Ved reaktivering av en deaktivert tjeneste påbeløper et reaktiveringsgebyr på NOK Endringer i vederlag a. Økninger i pris kan endres med 1 måneders varsel med virkning fra Avtalens fornyelse eller første forfall. b. Ved endringer av merverdiavgift, tollsatser eller andre forutsetninger for prisfastsettelsen ved avtaleinngåelsen, kan Leverandøren foreta prisendring med umiddelbar virkning. De til enhver tid gjeldende priser på leverandørens web-sider, meny priser, gjelder med mindre annet er særskilt avtalt. c. Diett og reisekostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av denne Avtalen, belastes Kunden etter statens satser. d. Leverandøren har salgspant i alle ytelser inntil full betaling har skjedd. e. Alle priser oppgitt i denne Avtalen, på Leverandørens webside, dokumenter og skriftlige meddelelser er eks. MVA, så lenge annet ikke er utrykkelig oppgitt Overskridelse av kapasitetsgrense Leverandøren kan fakturere for ytterligere kapasitet eller påløpte kostnader dersom Kunden bruker mer enn avtalt kapasitet for Kundens webhotellavtale fra underleverandører. Dette inkluderer bl.a. diskplass og månedlig trafikk. 13. Taushetsplikt - bedriftshemmeligheter a. Partene skal bevare taushet om og holde konfidensielt alle opplysninger og materialer som er merket konfidensielt, samt opplysninger om personlige forhold, opplysninger som er til skade for en av partene eller som kan utnyttes av andre i næringsvirksomhet. b. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med bestemmelsene om taushetsplikt og at det ikke skjer en utilsiktet spredning av programmer eller dokumentasjon. c. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Bestemmelsene om taushetsplikt gjelder også etter at Avtalen er opphørt og etter at ansatte eller andre fratrer sin tjeneste hos en av partene. 14. Force Majeure Leverandøren er ikke ansvarlig for skader og tap som oppstår som følge av forhold som ligger utenfor hans kontroll. Som eksempel nevnes inngrep fra myndighetene, spenningsvariasjoner, krig, krigshandlinger, streik, lockout, samt driftshindringer som ikke skyldes feil eller forsømmelser fra Leverandøren. 15. Vanhjemmel a. Dersom Leverandørens ytelse krenker andres opphavsrett eller andre rettigheter regnes det som en rettslig mangel. Reises slike krav fra tredjepersons side har Kunden plikt til å gi Leverandøren skriftlig underretning uten ugrunnet opphold om kravet dersom han vil gjøre sin rett etter dette punkt gjeldende. b. Skulle det bli reist noe krav fra tredjeperson på grunnlag av opphavsrettskrenkelse m.v. som har sammenheng med noen del av leveransen etter denne Avtalen, plikter Leverandøren å føre saken også for Kunden. Fra det tidspunktet Leverandøren overtar saken plikter Kunden uten godtgjørelse å bistå Leverandøren men vil ikke opptre på egen hånd under eventuell rettssak. c. Dersom det oppstår tvist mot Kunden eller Leverandøren for krenkelser av rettigheter som er en forutsetning for denne Avtalen, kan Leverandøren velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Leverandørens mening med rimelighet kan anvendes, skal Kunden på Leverandørens oppfordring returnere den omhandlende del og gis forholdsmessig refusjon. Ved refusjon gjøres rimelig fradrag for den nytte Kunden har hatt. d. Ut over dette kan Kunden ikke gjøre ansvar gjeldende ovenfor Leverandøren som følge av vanhjemmel. Side 4

5 16. Reklamasjon, mislighold 16.1 Reklamasjon Reklamasjoner i forbindelse med påstått mislighold av denne Avtalen må skje skriftlig og umiddelbart etter at parten fikk kjennskap til misligholdet Mislighold fra Kundens side a. Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. b. Dersom Kunden ikke leverer materiale innen fastsatte tidsfrister, vil dette få de konsekvenser som er angitt i tilleggsdokumentasjonen. c. Ved betalingsmislighold løper forsinkelsesrenter. Ved betalingsmislighold kan også Leverandøren stoppe løpende ytelser i forbindelse med denne og andre avtaler med Kunden. d. Leverandøren har krav på å få dekket eventuelt tap som følge av mislighold fra Kundens side Mislighold fra Leverandørens side a. Det foreligger mislighold fra Leverandørens side dersom han ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. b. Leverandøren kan dog ikke holdes ansvarlig for nettverksproblemer som oppstår mellom datasenteret hvor serveren står og brukeren. Hvorvidt serverens utilgjengelighet er utenfor Leverandørens ansvarsområde, som beskrevet ovenfor, bestemmes av Leverandøren i samarbeid med underleverandører. c. Det foreligger heller ikke mislighold dersom avviket fra den avtalte ytelse skyldes Kundens forhold. d. Dersom ytelsene ikke oppfyller spesifikasjonene i tilleggsdokumentasjonen foreligger det en mangel. Kunden kreve at Leverandøren utbedrer mangelen ved å gjøre rettinger, endringer eller lignende for at spesifikasjonene skal oppfylles. 17. Heving a. Avtalen kan heves dersom en av partene i vesentlig grad unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen og forholdet ikke er rettet innen 30 dager fra skriftlig varsel. Heving for deler av leveransen kan gjøres gjeldende, dersom det ikke gjør øvrige leveranser ubrukelig for Kunden. b. Leverandøren har rett til å heve Avtalen dersom forfallstidspunkt for betaling oversittes helt eller delvis med 30 dager. Det samme gjelder hvis Kunden går konkurs, begjærer akkord, innstiller sine betalinger eller på annen måte ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser ovenfor leverandør. 18. Erstatning a. Kunden kan ikke kreve erstatning, ut over det som er utrykkelig nevnt i denne Avtalen. b. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste, følgeskader, konsekvensskader, ansvar for driftsavbrudd, avsavns tap, tapte kontrakter, tap av data, tap av goodwill eller lignende. c. Ved mindre enn 99 % tilgjengelighet p.g.a. ikke planlagte brudd i forbindelsen til server hos leverandørern i løpet av én (1) måned vil Kunden få refundert prosenter av det den har betalt for den aktuelle måneden etter følgende fordelingsnøkkel: 95 99% tilgjengelighet = 10% refusjon 90 94,9% tilgjengelig = 15% refusjon 89,9% eller lavere = 20% refusjon Dette skal utgjøre det fulle og maksimale ansvar for Leverandøren i forhold til nedetid/redusert tilgjengelighet. d. For annen type ansvar, skal Leverandørens totale erstatningsansvar, uansett grunnlag, ikke overskride det beløp Kunden allerede har betalt innenfor Avtalens ramme det siste år. 19. Overdragelse Rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen kan ikke overdras eller overføres til andre uten etter den annen parts skriftlige forhåndssamtykke, dog kan slik ikke nektes uten rimelig grunn. 20. Oppsigelse a. Regelmessige tjenester fornyes automatisk for en ny periode hvis ikke Kunden sier opp Avtalen innen 30 dager før tidspunkt for automatisk fornyelse. b. Andre tjenester har 1 måneds oppsigelsesfrist. c. Oppsigelse skal skje skriftlig og kan gjøres av hver av partene uten grunn. 21. Konflikter/Lovvalg Norsk rett skal anvendes ved gjennomføring av denne Avtalen. Uenighet mellom partene i forbindelse med denne Avtalen, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem innen 30 dager kan hver av partene henvise tvister til avgjørelse ved avtalt verneting Jæren tingrett. Side 5

6 22. Øvrige bestemmelser a. Denne Avtalen med evt. vedlegg, går foran alle tidligere muntlige eller skriftlige forhandlinger, diskusjoner og/eller avtaler. b. Endringer eller tillegg til denne Avtalen skal gjøres skriftlig. c. Nærværende Avtale med vedlegg er skrevet i to (2) eksemplarer, ett til hver av partene eller godkjent elektronisk ved registrering av IP-adresse. d. Nærværende Avtale med vedlegg gjelder ved inngåelse av alle oppdrag mellom Kunde og Leverandør og er akseptert med mindre Kunden har protestert på betingelsene skriftlig. 23. Advokatbistand Advokatbistand omfattes ikke av denne avtalen. Dersom rådgivere, som også er advokater, yter konsulentbistand knyttet til utførelse av oppdraget i denne avtalen, anses dette for å være rådgivning, og er ikke underlagt priser og betingelser som gjelder for advokatoppdrag. Ved inngåelse av advokatoppdrag gjelder særskilte satser, og det blir utarbeidet oppdragsavtaler og tilbud som må aksepteres for at det skal ha vært inngått et oppdrag om advokatbistand. Advokatbistand hører ikke under noen omstendighet under denne avtale, og det er ikke avgjørende hvordan en rådgiver i denne sammenheng har titulert seg overfor Kunden. 23. Reklamasjoner Dersom Kunden har opplevd forhold ved gjennomføring av oppdraget som det reklameres på, plikter Kunden uten ugrunnet opphold å levere en elektronisk reklamasjon via Leverandørens web-sider, under meny Reklamasjon. Norproff Quality Management AS/Norproff AS Roy Nordli styreleder Side 6

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Forretingsregler for driftsavtaler med Voss Kommuniaksjon

Forretingsregler for driftsavtaler med Voss Kommuniaksjon Innholdsfortegnelse: 1. Driftsavtalens omfang... 2 1.3 Avtalens varighet.... 2 2. GJENNOMFØRING... 2 2.1 VOSS KOMMUNIKASJON AS s ytelser og plikter... 2 2.2 Kundens ytelser og plikter... 2 3. RETTIGHETER...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt Compello Aksesspunkt 1 Generelle avtalevilkår 1.1 Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte tidspunkter, tidsforbruk, kvalitet eller andre forhold skal Kunde underrettes før arbeidet fortsettes. Leveransen

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1.1 SPESIFIKASJON AV LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER 1.1.1 Leverandørens ansvar og kompetanse Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato:

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: xx.02.2015 15.09.2015 Opsjoner: Ja Avtalen er inngått mellom (heretter kalt

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom:

Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom: Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom: xxxxx, org.nr.: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter AS, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) og Nittedal kommune (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 2 av 7 1 AVTALENS PARTER Det er

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester. Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden)

Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester. Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden) Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester Avtale mellom: Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden) og (heretter kalt Leverandøren) For Kunden: (Dato, underskrift) For Kunden: (Dato, underskrift)

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom

Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom Denne avtalen sikrer rettighetene og pliktene mellom JOINT Collaboration AS org.nr.983 443 117 (heretter kalt Leverandøren) og Kunden. 1. Generelle bestemmelser

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Kontrakt. mellom. Ruter As Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.

Kontrakt. mellom. Ruter As Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. Kontrakt mellom Ruter As Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxxxx (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr: xxxxxxx

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester UTKAST Rammeavtale om kjøp av Konsulentbistand IKT-tjenester mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER

AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER fra StyreWeb Effektus AS (heretter benevnt Leverandøren ) 1. FORMÅL Denne Avtale definerer innhold, omfang og ansvar tilknyttet leveransen av Tjenester som fremgår av kapittel

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Utdanningsdirektoratet Kjøp av utstyr Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang (Her skal det gis en beskrivelse av Oppdraget med Kundens krav og behov)

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang (Her skal det gis en beskrivelse av Oppdraget med Kundens krav og behov) Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer