Alternativ førerprøve klasse A/A1 Hovedundersøkelsen i Agder sesongen 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativ førerprøve klasse A/A1 Hovedundersøkelsen i Agder sesongen 2001"

Transkript

1 Prosjektrapport 13/2002 Alternativ førerprøve klasse A/A1 Hovedundersøkelsen i Agder sesongen 2001 Jørn Cruickshank og Rune Jamt

2 Tittel Forfattere Alternativ førerprøve klasse A/A1- Hovedundersøkelsen i Agder sommeren 2001 Jørn Cruickshank og Rune Jamt Rapport Prosjektrapport nr. 13/2002 ISSN-nummer Trykkeri Pris Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand 200 kroner Bestillingsinformasjon: Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Forord Denne rapporten presenterer resultatene av evalueringen av hovedundersøkelsen sesongen 2001, der en alternativ metode for opplæring og førerprøve ble prøvd ut i Agderfylkene. Evalueringen er gjennomført av Agderforskning på oppdrag fra Statens Vegvesen Aust-Agder. Agderforskning har vært med i prosessen siden oppstart i 1999, og evaluerte også en begrenset pilotundersøkelse i Arendal sommeren Vi har deltatt i en rekke møter i styringsgruppen, ledet av Aust-Agder vegkontor og med medlemmer fra trafikkstasjonene i Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud. Rapporten evaluerer den alternative opplæringsformen opp mot den formelle praksis i Norge, men trekker ingen konklusjoner angående behovet for eller nødvendigheten av praktiske eller formelle endringer i føreropplæringen til motorsykkel i Norge. Agderforskning takker for oppdraget og det gode samarbeidet med prosjektleder, styringsgruppe, sensorer og lærere i Agderfylkene. i

6

7 Innholdsfortegnelse FORORD... I INNHOLDSFORTEGNELSE... III TABELLOVERSIKT... IV FIGURLISTE... IV SAMMENDRAG... V 1 FORMÅL FREMGANGSMÅTE METODE Litteraturstudie Intervju Spørreskjema Vurdering av datagrunnlaget LITTERATURSTUDIEN Oversikt internasjonalt Konklusjoner HOVEDUNDERSØKELSEN SOMMEREN Praktisk gjennomføring Generelt Pedagogikk Sikkerhet Evaluering Argumenter for og imot alternativ ordning KONKLUSJON...47 LITTERATUR...51 FOU-INFORMASJON...52 iii

8 Tabelloversikt Tabell 3-1. Faktisk fordeling Bestått...12 Tabell 3-2. Prosentfordeling praktiske førerprøver...12 Tabell 3-3. Antall bestått klasse A...13 Tabell 3-4. Faktisk fordeling...13 Tabell 3-5. Svarprosent...13 Tabell 5-1. Hvilken metode mener du egner seg best til opplæring og førerprøve klasse A/A1? Generelt...28 Tabell 5-2. Hvilken metode mener du egner seg best til opplæring og førerprøve klasse A/A1 Opplæring?...30 Tabell 5-3. Vil du anbefale bruk av følgesykkel i deler av opplæringen?...30 Tabell 5-4. Vil du anbefale bruk av følgesykkel i deler av opplæringen?...31 Tabell 5-5. Ved bruk av hvilke metode lærte du (elevene) følgende ferdigheter/ situasjoner best?...32 Tabell 5-6. I hvor stor grad var kjøring med følgesykkel med på å forbedre kandidatens evne til å kjøre MC?...33 Tabell 5-7. Hvilken metode mener du egner seg best til opplæring og førerprøve klasse A/A1 Sikkerhet...34 Tabell 5-8. Følte du deg trygg og sikker under opplæringen?...35 Tabell 5-9. I hvilken fase av opplæringen følte du deg minst sikker?...35 Tabell Følte du deg trygg og sikker ved bruk av påsitt?...36 Tabell Hvor ofte griper kjørelærer inn ved påsitt?...37 Tabell Hvor ofte responderer kandidatene på din muntlige inngripen?...38 Tabell Hvilken metode mener du egner seg best til opplæring og førerprøve klasse A/A1 Evaluering?...40 Tabell "Vil du anbefale bruk av følgesykkel på førerprøven?"...41 Tabell "Vil du anbefale bruk av følgesykkel på førerprøven?"...41 Tabell Følte du deg trygg og sikker under førerprøven?...42 Tabell Følte du deg trygg og sikker under førerprøven?...42 Tabell 6-1. Hvilken metode foretrekker de ulike gruppene?...47 Figurliste Figur 3-1. Tilnærminger...7 Figur 3-2. Spørsmål til kjørelærere i Agder...9 Figur 3-3. Oppbygging av spørreskjemaene...10 iv

9 Sammendrag Norge og Tsjekkia er de eneste landene vi har funnet som driver føreropplæring og gjennomfører førerprøven til motorsykkel (A/A1) ved at kjørelærer eller sensor sitter bakpå sykkelen. I Aust-Agder begynte man allerede på slutten av 1980-tallet å eksperimentere med en alternativ metode, hvor ele v- en i sluttfasen av opplæringen fikk lov til å kjøre alene med kjørelærer på egen sykkel bak. Erfaringene var positive, kjørelærere og sensorer rapporterte at de ble overrasket over hvor godt inntrykk de fikk av ele v- en/kandidaten og hvordan han/hun fungerte i trafikkbildet når de kom litt på avstand. I 1998 fikk saken ny aktualitet, blant annet på grunn av to ulykker under førerprøven der sensorene reagerte på at deres sikkerhet i arbeidet ikke er god nok. Statens Vegvesen i Aust-Agder satte i gang et pilotprosjekt, som en forberedelse til hovedundersøkelsen, der åtte elever fra en kjøreskole i Arendal kjørte med følgesykkel (eleven kjører alene med lærer/sensor på egen sykkel bak) i sluttfasen av opplæringen og under førerprøven. Agderforskning evaluerte pilotprosjektet, og resultatene viste både fordeler og u- lemper ved metoden, men de involverte anbefalte oss å gå videre for å se på muligheten for at følgesykkel kan brukes som en av mange verktøy i undervisningen. Vegdirektoratet ga videre dispensasjon for et større prosjekt, det vi har kalt hovedundersøkelsen, der alle kandidater på Agder ble pålagt å kjøre alene på førerprøven i sesongen Kjøreskolene fikk tillatelse til å slippe eleven alene på sykkel i de avsluttende delene av opplæringen. Agderforskning evaluerte også hovedundersøkelsen ved hjelp av intervjuer og spørreskjema til elever, kjørelærere og sensorer. 70 % av elevene benyttet, eller fikk tilbud om, å kjøre alene under avsluttende bykjøring og landeveiskjøring. Vi har i undersøkelsen lett etter forskjeller mellom ny og tradisjonell metode. Dette gjorde vi ved å sammenligne de erfaringene som elever, lærere og sensorer på Agder rapporterte etter å ha gjennomført denne alternative ordningen, med de synspunkter og erfaringer de samme gruppene rapporterer i Buskerud, Telemark og Vestfold. Undersøkelsen skulle svare på om det er sikkerhetsmessige eller pedagogiske grunner til å foretrekke den ene eller den andre metoden. Konklusjonen fra undersøkelsen er at vi ikke har funnet store nok forskjeller mellom metodene til at en kan si at den ene metoden er sikrere eller bedre enn den andre. Dette skyldes nok at det for det første ikke er så store forskjeller, men også at kjørelærere, sensorer og elever har stor mulighet til å v

10 påvirke hvordan den ene eller andre metoden skal fungere. Er elev, kjørelærer og sensor innstilt på å tilfredsstille de kravene som stilles til opplæring og førerprøven gjennom den tradisjonelle metoden, så klarer de det, akkurat som de samme personene kunne funnet løsninger med følgesykkel i deler av opplegget. Resultatet er at svarene vi fikk fra undersøkelsen spriker veldig, og det er større forskjeller mellom de ulike gruppene enn mellom metodene. Vi tolker dette som at det er for små forskjeller mellom metodene, og begge kan fungere både hva gjelder opplæring, evaluering og sikkerhet, og dette er hovedgrunnen til at svarene blir så sprikende. Hadde eksempelvis følgesykkel representert en sikkerhetsrisiko, så velger vi å tro at dette ville kommet frem gjennom undersøkelsen. Hva de ulike gruppene synes om metodene er ikke undersøkelsens hovedanliggende, men det er likevel interessant at gruppene har svært forskjellig synspunkter. Mens nesten alle elevene og nesten alle sensorene på Agder foretrekker følgesykkel i de fleste sammenhenger, er kjørelærerne mer avventende. Litt overraskende er det at kjørelærerne på Agder er mer skeptiske enn de i referansefylket. Det er imidlertid grunn til å tro at de 25 % av kjørelærerne på Agder vi fikk svar fra ikke nødvendigvis representerer alle. Av de argumentene som skiller metodene, er det muligheten for å se elevene i trafikkbildet og at deres evner som motorsyklister er bedre som trekkes frem blant tilhengerne av følgesykkel. At elevene skal kjøre alene etter at førerprøven er bestått trekkes også frem, sammen med trivselen for elev, lærer og sensor under opplæring og førerprøve. De som ikke ønsker den alternative ordningen trekker frem det dårlige kommunikasjonsutstyret, at sikkerheten er dårligere når man mister muligheten til å gripe inn og at man ikke får evaluert og lært fra seg på en like god måte når man kommer for langt fra eleven eller kandidaten. vi

11 1 Formål Dette prosjektet har en lang forhistorie. Allerede fra 1989 til 1992 ble det gjennomført en prøveordning med opplæring og førerprøver på klasse A/A1 der eleven kjørte alene på egen sykkel. Sensor kjørte bak eleven i bil. Ordningen hadde ikke formell godkjenning. Forsøkene bidro til et sterkere fokus på metoden for opplæring og førerprøven i Aust-Agder. På begynnelsen av 90-tallet ble fokus rettet mot sensors sikkerhet ved bruk av påsitt (sensor sitter bakpå elevens sykkel) under praktisk førerprøve. Blant annet kom det i 1998 en kraftig reaksjon fra hovedverneombudet på trafikkstasjonene i Vest- Agder, etter flere ulykker og nestenulykker der sensor var involvert: Hovedverneombudet vurderer dette arbeidet så risikofylt at hvis det ikke blir sikrere for arbeidstakerne i nær fremtid, vil jeg vurdere å stoppe denne type arbeid etter arbeidsmiljøloven, i hele fylket. (brev til Trafikksjefen i Vest-Agder 8/4-1998). En alternativ ordning for føreropplæring til motorsykkel har altså vært diskutert i Agder lenge. Samlet sett danner dette bakgrunnen for at Vegvesenet Region Sør den 9. oktober 1998 søkte Vegdirektoratet om å få gjennomføre prosjektet Alternativ førerprøve klasse A forsøksprosjekt i region sør. Det ble i januar 1999 besluttet at fylkene Aust-Agder og Vest-Agder skulle gjennomf ø- re det alternative opplegget og at Vestfold og Telemark skulle inngå i prosjektet som referansefylker. Prosjektet ble startet i mars Noe senere, i 2000, kom også Buskerud med som referansefylke. Prosjektet skulle undersøke en førerprøve hvor sensor kjører bak kandidaten på egen motorsykkel og belyse hvorvidt en slik førerprøve er godt egnet til å vurdere kandidatenes trafikkforståelse og kjøreferdigheter. Følgesykkel kunne benyttes i kapittel III, del 3 (avsluttende opplæring) og kapittel IV (kjøretentamen), samt ved kapittel V (praktisk førerprøve). Prosjektet som helhet skulle bidra til å 1 : øke forståelsen for evalueringsarbeidet ved førerprøven generelt, og spesielt førerprøven klasse A/A1 øke kunnskapen om hvordan vi best måler førerprøvekandidatens trafikkforståelse og kjøreferdighet 1 Statens vegvesen Region Sør: Prosjektbeskrivelse. Alternativ førerprøve klasse A forsøksprosjekt i region sør. 5. juli

12 kartlegge risikoforhold og opplevelsen av risiko for kandidat og sensor under de to førerprøvemetodene Gjennom en forskningsbasert undersøkelse skulle prosjektet gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere en alternativ førerprøve klasse A/A1. Agderforsknings oppgave har således primært bestått i å 2 : dokumentere om det er evalueringsmessige grunner til å foretrekke den ene førerprøvemetoden fremfor den andre. dokumentere om det er sikkerhetsmessige grunner til å foretrekke den ene førerprøvemetoden fremfor den andre. Førerprøven i alternativ ordning skulle i likhet med ordinær førerprøve vurdere hvorvidt kandidaten hadde de forventede trafikale kunnskaper og ferdigheter. Den eneste endringen i normalplanen var således at det var mulig å bruke følgesykkel i opplæring og under den praktiske førerprøven. Det tematiske innholdet og kravene var dermed ikke endret. Rapporten har 6 kapitler. Første kapittel beskriver formålet med både selve utprøvingen av alternativ ordning i Agder og Agderforsknings undersøkelse av denne. Kapittel 2 beskriver Agderforsknings fremgangsmåte, hvordan vi har designet evalueringen av alternativ ordning. I kapittel 3 tar vi for oss det rent metodiske apparatet vi har brukt, og vi vurderer holdbarheten av de dataene vi har fått inn. Fjerde kapittel presenterer resultatene fra litteraturgje n- nomgangen og det oppsøkende arbeidet vi har hatt for å kartlegge omfanget av bruken av følgesykkel utenfor Norge og de argumenter som eventuelt finnes i disse landene. Kapittel 5 omhandler resultatene fra hovedundersøke l- sen, både når det gjelder den praktiske gjennomføringen og signalene fra respondentene på spørreskjemaene og intervjuene. Til slutt prøver vi i kapittel 6 å konkludere hele prosjektet, litteraturgjennomgang, praktisk gjennomf ø- ring og resultatene fra undersøkelsen. 2 ibid. 2

13 2 Fremgangsmåte Vi skal i dette kapitlet beskrive gjennomføringen av hele prosjektet, hvordan prosjektet er designet forskningsmessig. Den utfyllende presentasjonen av gjennomføring og resultater fra hovedundersøkelsen er tema for resten av rapporten. I tråd med prosjektets formål og det utlyste tilbudet av 22. mars 1999 valgte Agderforskning følgende fremgangsmåte 3 : A. Litteraturgjennomgang og erfaringsinnsamling. Inkludert oversikt over pedagogiske koblinger, relevant statistikk og lignende for blant annet forberede punkt B og C. B. Spørreundersøkelse dagens ordning. Skjema til kjørelærere, sensorer og elever (samtlige som er registrert 1. halvår) C. Pilotundersøkelse Utprøving av alternativ førerprøve i 1999, forstudie ved hjelp av noen utvalgte: Lærere Sensorer Elever D. Oppsummering. Erfaringer fra forstudien bidrar til opplegget i en fullskalaundersøkelse i E. Hovedundersøkelse Alle kandidater i Aust-Agder og Vest-Agder følger alternativt opplegg Alle sensureres etter ny prøveordning Spørreskjema til samtlige (lærere, kandidater, sensorer) i Agder samt referansefylkene Telemark, Vestfold og Buskerud. 3 Agderforsknings skisse til Statens vegvesen Aust-Agder av 7. april Senere revidert i Statens vegvesen Region Sør: Prosjektbeskrivelse. Alternativ førerprøve klasse A forsøksprosjekt i region sør. 5. juli Ytterligere revidert av Agderforskning i løpet av prosjektet 3

14 Intervju av utvalgte kandidater, kjørelærere og sensorer (Dette var ikke med i det opprinnelige tilbudet, men ble besluttet gjennomført etter at vi hadde gjennomført pilotstudien). For å danne basis for det videre arbeidet ble oppstarten av litteratursøk og erfaringsinnsamling gjennomført tidlig i prosjektfasen. Dette arbeidet viste seg riktignok å være tidkrevende, vi fikk liten respons på våre forespørsler, og prosessen med å kartlegge bildet utenfor Norge har foregått gjennom hele prosjektperioden. I 1999 ble pilotundersøkelsen gjennomført. En (1) lærer og en (1) sensor gjennomførte opplæring og oppkjøring etter alternativ ordning. Åtte (8) elever deltok i undersøkelsen og kjørte opp etter alternativ ordning denne sesongen. Alle deltagerne ble intervjuet og svarte i tillegg på et spørreskjema som gikk ut til alle elever, lærere og sensorer i Vestfold og Telemark i tillegg til Aust-Agder og Vest-Agder. Pilotundersøkelsen og spørreundersøkelsen ble gjennomført for å gi innspill til hvordan ordningen kunne gjennomføres (praktisk, sikkerhet etc.), for å gi innspill til hvordan Agderforskning skulle evaluere de to ordningene samt for å avklare begreper som ble benyttet i utviklingen av spørreskjema. Samtidig gav pilotundersøkelsen en første vurdering av argumenter for og imot alternativ ordning. Etter ett år med forberedelser og planlegging ble fullskala alternativt opplegg gjennomført i Aust-Agder og Vest-Agder sesongen Alle kandidater som skulle sensureres i Agder i 2001 måtte kjøre alene på egen sykkel, mens kjøreskolene stod fritt til å velge opplæringsmetode. Kjøreskolene fikk i- midlertid tillatelse fra Vegdirektoratet til å benytte følgesykkel i normalplanens kapittel III, del 3 (avsluttende opplæring) og kapittel IV (kjøretentamen) 4. Agderforskning gjennomførte samtidig hovedundersøkelsen. Undersøkelsens utgangspunkt var at alle kandidater, kjørelærere og sensorer i alle fem fylker skulle fylle ut et spørreskjema. Samtidig ble det gjennomført flere intervjuer med de samme respondentene. Evalueringen omfatter således det alternative opplegget i seg selv (praktisk og faglig), og opplegget i forhold til dagens ordning (ulike sterke og svake sider). 4 Vegdirektoratet 31.august 2000: Midlertidig tillegg til normalplan for føreropplæring klasse A. (Tillegget gjelder til 31. oktober 2001). 4

15 Prosjektet er avgrenset frem t.o.m. sensurering, og måler ikke eventuelle effekter i trafikken som trafikant på et senere tidspunkt. Datagrunnlaget er dermed kun knyttet til opplæringen og førerprøven. 5

16

17 3 Metode For å kunne gi de innspill som prosjektet har bedt om, er det benyttet flere forskningsmetoder. Både kvalitativ (intervju og litteraturstudier) og kvantitativ (spørreskjema) metode er tatt i bruk. Litteraturstudie Intervju Spørreskjema Figur 3-1. Tilnærminger 3.1 Litteraturstudie Først og fremst skulle litteraturstudien gi innsikt i de praktiske, pedagogiske og teoretiske argumentene som foreligger for den norske praksisen på dette feltet. Slike argumenter ville være nyttige i vår evaluering av den alternative metoden, fordi vi da ville ha målevariabler for sammenligningen. Argumentene kunne måles opp mot den alternative metoden. Samtidig skulle studien bidra til å sette den nåværende og den alternative ordningen inn i en internasjonal sammenheng, for å finne ut om Norge skiller seg ut fra andre land når det gjelder føreropplæring for motorsykkel. I søkene internasjonalt var vi spesielt opptatt av begrunnelsen for de metodene som blir benyttet, siden slike, viste det seg etter hvert, ikke var mulig å finne i Norge. Arbeidet har også dannet noe av grunnlaget for operasjonalisering av problemstillingen og utarbeiding av spørsmål både til intervjuene og til spørreskjema. Denne delen av prosjektet har foregått ved søk etter relevant litteratur og statistikk i Norge samt i Sverige, Danmark, Tyskland og England. I tillegg er det gjort forespørsler gjennom EU (European Union) og EIC (European Information Centres). I Norge har forespørslene vært rettet til Vegdirektoratet, Statens Vegvesen og Statens trafikklærerskole i Stjørdal. For øvrig har henvendelsene til resten av landene vært rettet til nasjonenes Vegvesen eller tilsvarende organ. 7

18 3.2 Intervju Intervju ble gjennomført både i pilotundersøkelsen og i hovedundersøkelsen. Formålet var å få en dypere innsikt i elever, kjørelærere og sensorer sin erfaring med bruk av følgesykkel og med bruk av påsitt. Litteraturstudien, og da særlig normalplanen, dannet bakgrunnen for intervjuene som ble gjennomført i pilotundersøkelsen, som igjen dannet utgangspunkt for intervjuene i hovedundersøkelsen. Intervjuene supplerer analysen av resultatene som fremkommer gjennom spørreskjemaundersøkelsen. Ved utvelgelse av intervjuobjekt har strategiske utvalg blitt benyttet. Respondentene ble valgt slik at vi kunne forvente å få så mange forskjellige synspunkter som mulig, fra så mange forskjellige aktører som mulig, hva gjelder deres erfaring med de to opplæringsformene. Intervjuene skulle ikke kartlegge hvor mange som mente det ene eller det andre, men de skulle komplettere det bildet som statistikk og tidligere intervjuer bidro til å skape 5. Det ble bevisst valgt respondenter som Agderforskning visste var mot det alternative opplegget og respondenter som var for. I hovedundersøkelsen ble det utarbeidet en intervjuguide med utgangspunkt i pilotundersøkelsen, litteraturstudiene og drøftinger med prosjektgruppen. Intervjuguiden var en rettledning og tematisk inndeling av de tema som forskerne ønsket å ta opp. Rekkefølgen og spørsmålsformuleringen var ikke fastlåst og ble bestemt underveis i intervjuet. Intervjuene ble i hovedsak foretatt med to forskere tilstede sammen med respondenten. Dette ble gjort fordi forskerne ikke benyttet båndopptaker og således var avhengig av å notere svarene. Med to forskere til stede kunne den ene notere mens den andre stilte spørsmål, samtidig som utfyllende spørsmål og ulike vinklinger var lettere å få til. Alle intervjuene ble foretatt ved den trafikkstasjonen som sensor, kjørelærer og kandidat var tilknyttet. I hovedundersøkelsen ble tre (3) elever, seks (6) kjørelærere og fem (5) sensorer intervjuet. 3.3 Spørreskjema Spørreskjema ble benyttet for å få en oversikt over antall forekomster av ulike oppfatninger og synspunkter knyttet til opplæring og førerprøve klasse A/A1, for derigjennom å kunne dokumentere ulike sider ved bruk av følgesykkel og påsitt. Det kvantitative tallmaterialet gjør det dessuten enklere å foreta sammenligninger og generaliseringer ut over de respondentene som har svart. 5 Se Thagaard, T. (1998): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. 8

19 Spørreskjemaet er bygd opp rundt problemstillingen i prosjektet: 1. dokumentere om det er evalueringsmessige grunner til å foretrekke den ene førerprøvemetoden fremfor den andre. 2. dokumentere om det er sikkerhetsmessige grunner til å foretrekke den ene førerprøvemetoden fremfor den andre. Etter pilotstudien ble det klart at denne todelingen mye er sett ut fra sensors ståsted, hvordan sensor skal evaluere og hvor sikker metoden er. Vi ble derfor, i samråd med prosjektgruppen, enige om å utvide evalueringen av metodene, ved å også se på muligheten til å lære og å lære fra seg, altså det vi har kalt Pedagogisk i Figur 3-3. På denne måten ble kjørelærerne mer involvert i prosjektet, noe vi fant naturlig siden det er de som har størst påvirkning på kvaliteten av motorsyklistene. En vurdering av sensors situasjon er bare ett av kriteriene for å velge den ene eller den andre ordningen. De tre hovedvariablene som skulle måles var altså hvordan det pedagogiske, sikkerheten og evalueringen fungerer i de to metodene. For å sammenligne metodene på disse tre hovedspørsmålene, spurte vi selvsagt respondentene direkte om hvilken metode de foretrekker når det gjelder de tre variablene. Spørsmålet til kjørelærerne så slik ut, og lignende spørsmål ble stilt til de andre gruppene: HVILKE METODE MENER DU EGNER SEG BEST TIL OPPLÆRING OG FØRERPRØVE KLASSE A/A1? Påsitt Følgesykkel Like bra Generelt Og i forhold til Sikkerhet Opplæring Evaluering Figur 3-2. Spørsmål til kjørelærere i Agder Som vi ser, spurte vi også sensorer, kjørelærere og elever hvilken metode de mener er best generelt, og anser svarene på dette som et fjerde kriterium ved vurderingen av de to metodene. Men vi lagde også mange underspørsmål som skulle avsløre den aktuelle metoden med hensyn til de tre variablene. Dette presenteres i et slags spørsmålshierarki på neste side. Spørsmålene gir direkte eller indirekte mulighet for sammenligning av de to metodene på de tre hovedvariablene. Det har vært en stor utfordring i prosjektet, ikke minst fordi det ikke finnes lignende forskning på området, bare å sette opp et 9

20 slikt målehierarki. Oppbyggingen av skjemaene er forsøkt illustrert i figuren under: Generelt Sikkerhet Pedagogisk Evaluering Ulykker/uhell Trygghetsfølelse Inngripen Opplæring Førerprøven??????????????? Figur 3-3. Oppbygging av spørreskjemaene For eksempelvis å måle sikkerheten ved de to metodene er altså tanken at spørsmål på tre nivåer til sammen skal gi et grunnlag for å si noe om sikkerhet i den ene eller den andre metoden. På nederste nivå stilte vi eksempelvis spørsmålet: Hvor godt er kandidatene i stand til å følge dine instrukser? og dette skulle indirekte si noe om følelsen av trygghet for, i dette tilfellet, sensor. På neste nivå stilte vi så spørsmålet: Føler du deg som sensor trygg og sikker under førerprøven?, et spørsmål som går direkte på følelsen av sikkerhet. Til slutt spurte vi på øverste nivå spørsmålet: Hvilken metode mener du egner seg best til opplæring og førerprøve klasse A/A1 i forhold til sikkerhet?. Svarene fra alle respondentgruppene telles opp og sorteres under én av de fire hovedvariablene, og vi får et bilde av hvordan metodene kommer ut på sikkerhet, pedagogikk, evaluering og generelt. Dette bildet er forførende enkelt for det er årsaks- og virkningssammenhenger på tvers av spørsmålene også. Mulighet for inngripen kan påvirke føle l- sen av trygghet, mens følelse av trygghet igjen kan påvirke antall uhell eller for så vidt evnen til å lære eller å lære fra seg. Vi skal likevel, for oversiktens skyld, holde oss til dette skjemaet i presentasjonen av resultatene. Mange av spørsmålene på nederste nivå viste små forskjeller mellom metodene, eller de viste seg for upresise slik at de er åpne for feiltolking både fra respondentene og Agderforskning, så vi presenterer bare svarene på de spørsmålene som gir systematiske utslag mellom metodene. Det viste seg at for de fleste formål ble det de direkte spørsmålene om hva gruppene mener om den ene eller andre ordningen som gir tydeligst signaler i forhold til hovedvariablene. Det er utviklet i alt ni (9) ulike spørreskjema i prosjektperioden. Tre (3) av disse ble benyttet i pilotundersøkelsen og var tilrettelagt for elever, kjørelærere og sensorer som benyttet den gamle ordningen. Antall svar og svarprosenten var lav og medførte at resultatene i stor grad kun gav indikasjoner på hvilke områder som var viktige å fokusere på i fortsettelsen. Pilotundersøkelsen var således også en uttesting av spørsmål og utlevering- og innleve- 10

21 ringsrutiner i hovedundersøkelsen. Det ble etter denne undersøkelsen besluttet, i samråd med prosjektgruppen, at hovedundersøkelsen skulle fokusere på opplæring, inngripen under opplæring, opplevelse av trygghet og sikkerhet, uhell/ulykker under opplæring og førerprøven. Valget ble gjort på bakgrunn av de argumenter som fremkom gjennom litteraturstudien, erfaringssamlingen og pilotstudien. Det har for Agderforskning vært viktig å fokusere på områder der en ut fra erfaring kan forvente at forskjellene er betydningsfulle. I hovedundersøkelsen ble det benyttet seks (6) ulike spørreskjema. Tre (3) for kandidater, sensorer og kjørelærere i Agderfylkene og tre (3) i de resterende referansefylkene. Sammenlignbare spørsmål ble benyttet så fremt dette ikke kom i konflikt med de erfaringer som de ulike respondentene hadde. Med andre ord så kunne vi ikke spørre respondentene i referansefylkene om å vurdere de to ordningen opp mot hverandre. Skjema til kandidatene ble utlevert etter bestått praktisk prøve, med skriftlig veiledning og oppfordring om innlevering ved trafikkstasjonen. Når det gje l- der kjørelærere og sensorer, ble navne- og adresselister benyttet slik at trafikkstasjonen hadde oversikt over responsen, og eventuelt kunne purre. 3.4 Vurdering av datagrunnlaget De data vi samlet inn i spørreundersøkelsen må vurderes med tanke på videre bruk. Vurderingen er spesielt knyttet til tre forhold som vil påvirke dataenes kvalitet. Disse tre forholdene er representativitet, validitet og reliabilitet Representativitet At utvalget er representativt, vil si at resultatene for utvalget blir tilnærmet de samme som en ville fått om en hadde undersøkt samtlige enheter (Hellevik 1991: 83). Med sikte på å vurdere det datagrunnlaget spørreskjemaundersøkelsen har gitt, sammenholdes dette med registerdata fra de ulike fylkene. I og med at fylkestilhørighet ikke var en variabel i spørreskjemaene, er de ulike fylkene slått sammen til henholdsvis Agder (Aust- og Vest-Agder) og referansefylker (Telemark, Vestfold og Buskerud). Det har ikke vært mulig å hente ut disse dataene fordelt på kjønn i alle fylkene slik at denne vurderingen bare kan gjøres ved å sammenholde tall fra Vest-Agder med undersøkelsesresultatet fra Agder. Denne sammenstillingen gir likevel en indikasjon på dataenes representativitet i relasjon til kjønnsvariabelen. Det ble totalt sett avlagt og bestått seks hundre og nitten (619) praktiske førerprøver i Agder sesongen Av disse var fem hundre og tretti (530) fø- 11

22 rerprøver klasse A og åttini (89) klasse A1. Agderforskning mottok totalt fire hundre og femten (415) spørreskjema fra kandidater i Agder, hvorav tre hundre og førtisju (347) fra kandidater til klasse A og sekstien (61) til klasse A1. Sju (7) respondenter hadde ikke oppgitt til hvilke klasse de avla førerprøve. I referansefylkene ble det totalt avlagt og bestått et tusen tre hundre og førtiseks (1346) praktiske førerprøver, hvorav et tusen et hundre og førtito (1142) ble avlagt til klasse A og to hundre og fire (204) til klasse A1. Fra referansefylkene fikk Agderforskning svar fra totalt ni hundre og seks (906) kandidater, sju hundre og førtiåtte (748) til klasse A og hundre og tjueseks (126) til klasse A1. Tretti to (32) respondenter hadde ikke oppgitt til hvilke klasse de avla førerprøve. Både i Agder og i referansefylkene er svarprosenten på sekstisju prosent (67). Svarprosenten ansees som tilfredsstillende med tanke på at man i Agder har en feilmargin på om lag to komma sju prosent (2,7 %) ved nittifem prosent (95 %) sikkerhet. I referansefylkene er feilmarginen om lag en komma åtte prosent (1,8 %). Som vi ser av tabellene under, er fordelingen mellom klasse A og A1 tilnærmet lik den faktiske fordelingen. Dette er også med på å styrke representativ iteten til våre data. Tabell 3-1. Faktisk fordeling Bestått Praktisk førerprøve Agder Utvalg Referanse Utvalg Klasse A Klasse A Mangler Totalt Tabell 3-2. Prosentfordeling praktiske førerprøver Praktisk førerprøve Agder Utvalg Referanse Utvalg Klasse A 86 % 84 % 85 % 83 % Klasse A1 14 % 15 % 15% 14 % Mangler - 2 % - 4 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Når det gjelder kjønnsfordelingen, er det bare i Vest-Agder man har kunnet oppgi denne fordelingen. Sammenligningen er derfor gjort mellom registerdata fra dette fylket og data fra Agder som helhet. Sammenligningen baserer seg kun på kandidater til klasse A. 12

23 Tabell 3-3. Antall bestått klasse A Bestått klasse A Vest-Agder Prosent Utvalg Agder Prosent Totalt % % Kvinner % % Menn % % Mangler % Som vi ser, er det kun marginale forskjeller mellom registerdataene og utvalgsdataene. I begge tilfeller er det 21 % kvinner som er registrert. Sju (7) av respondentene har ikke oppgitt kjønn, men på tross av dette er utvalgsdataene å anse som representative med henblikk på kjønnsfordelingen. Agderforskning har ikke sammenlignet strykprosent mellom fylkene da dette ikke er et mål som er reliabelt når det kommer til måling av de ulike opple g- genes effekt i forhold til førerprøven. Grunnen til dette er at bedømmelsen av førerprøven er en subjektiv vurdering. Sensorer vurderer ofte samme prestasjon ut fra ulike kriterier, og samme sensor kan også vurdere samme prestasjon forskjellig til ulik tid. Det helt eksakte antall kjørelærere for klasse A/A1 er vanskelig å skaffe til veie i og med at enkelte slutter og andre begynner i løpet av sesongen. Andre har kanskje ikke gjennomført MC-opplæring på tross av at de er registrert som kjørelærere innen denne førerkortklassen. Tallene som presenteres under er derfor anslagsvise. I Agder er det 11 sensorer som foretar førerprøver klasse A/A1. Agderforskning har mottatt utfylte spørreskjema fra 9 av disse. I tillegg er det om lag 37 kjørelærere som gjennomfører opplæring til førerkort klasse A/A1. Fra disse har vi kun mottatt 12 svar. For referansefylkenes vedkommende er det om lag 24 sensorer og om lag 50 kjørelærere innenfor disse førerkortklassene. Antall svar fra referansefylkene er henholdsvis 23 og 44. Tabell 3-4. Faktisk fordeling Agder Utvalg Referanse Utvalg Sensorer Kjørelærere ca ca Sensorer: B 10, T 8, V 6, AA 6, VA 5. Tabell 3-5. Svarprosent Agder Referanse Sensorer 82 % 96 % Kjørelærere 32 % 88 % 13

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth ISBN 82-8139-006-9 Trondheim, 2013 Skipnes Kommunikasjon AS Forord I denne teksten presenteres

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) Play mobil 2 Fra plan til praksis

Detaljer

Ove Søndenaa. Tilsyn av trafikkskoler. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning. For trafikklærere. Trafikkskole

Ove Søndenaa. Tilsyn av trafikkskoler. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning. For trafikklærere. Trafikkskole Kandidatoppgave Ove Søndenaa Tilsyn av trafikkskoler Trafikkskole Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2010 Forord Denne kandidatoppgaven er skrevet ut fra et ønske om å undersøke tilsynet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge-

Detaljer

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument type Sluttrapport Date desember 2010 EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede Pål Ketil Botvar Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede KIFO Notat 5/2008 Innhold 1. BAKGRUNN 4 Kirkelig tilbud til døve og

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer