Vitnemål. 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vitnemål. 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl"

Transkript

1 Vitnemål

2 Vitnemål 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl

3 Stikkord for innlegget Informasjon om layout i vitnemålene og vitnemålstilleggene utsteder oppnådd grad navn på graden nytt vitnemål eller duplikat Språket i vitnemålet navneendring dato signatur vitnemålsinnehaveren gradsinformasjon programmet, herunder læringsutbyttebeskrivelser undervisningsformer evalueringsformer vurderingsformer karakterskalaen utdanningens plass i internasjonale, nasjonale og sektorbaserte rammeverk vitnemålsinnehaverens resultater

4 Får din administrasjon bestått i forbindelse med utstedelse av vitnemål?

5 Krav til utsteder - innholdet i vitnemålet skal være korrekt og feilfritt (kvalitetssikret!) - i størst mulig utstrekning må vitnemålet være garantert mot forfalskning, dette gjelder alle sidene i vitnemålet - kopi av vitnemål skal være tydelig, men skal ikke kunne forveksles med originalen - vitnemålet må være informativt med tanke på potensielle arbeidsgivere og med tanke på eventuelle videre studier - vitnemålet bør være til den grad omfattende i sin informasjon at eventuelle andre dokumenter om graden ikke skal være nødvendig Annet - Vitnemålet er et viktig visittkort

6 Kan du svare ja på alle disse punktene har du bestått!

7 <Fakultet/Avdeling> har i vår/høstsemesteret <år> tildelt graden <Navn på graden med tilleggsbetegnelse> til <Navn på vitnemålsinnehaveren> født Vitnemålet bekreftes <sted og dato> <Dekan> <Fakultetsdirektør> 7

8

9 Vanlig universitetsmal Vanlig universitetsmal : Vitnemålspermen omfatter Et 4-siders dokument (brettet A3 ark) 1) Tittelside 2) Innside med forskjellig informasjon om graden og programmet 3) Grunnlag for vitnemål 4) Blank + Diploma Supplement utstedt etter internasjonal mal Dersom det er ønskelig, hvordan kan plassen for informasjon i vitnemålet økes?

10 UH-loven (2005) om vitnemål og karakterutskrifter Utsteder Vitnemål (1) Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført utdanning. Samtidig skal det utferdiges Diploma Supplement. NOKUT kan gi retningslinjer for innholdet i Diploma Supplement. (2) Den som ikke har avsluttet utdanning, skal på anmodning gis karakterutskrift for de eksamener eller prøver som han eller hun har bestått. (3) For en kandidat som går opp til eksamen etter 3-10 første ledd annet punktum, skal det angis på vitnemål eller karakterutskrift dersom kandidatens kunnskaper og ferdigheter er prøvet på en annen måte enn for studenter som er tatt opp ved studiet. (4) Det skal fremgå av vitnemålet dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner, jf. 3-2 første ledd. (5) Institusjonen skal tildele autorisasjon for helsepersonell i forbindelse med utstedelse av vitnemål, i den utstrekning det er fastsatt i forskrift gitt i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

11

12 Noen læresteder har i sin studieforskrift krav om at vitnemålet skal utferdiges omgående etter en avsluttet utdanning samt en liste over hva som skal stå i vitnemålet Vitnemål- Diploma Supplement - karakterutskrift (1) Vitnemål og Diploma Supplement skal utstedes etter avsluttet grad, yrkesutdanning eller utdanningsprogram av minimum 180 studiepoengs omfang. (automatisk, uten bestilling) (2) Studenter som avviker fra det normerte studieløpet må bestille vitnemål. Dette kan gjelde studenter som: bruker tid utover den normerte for studiet har endret utdanningsplan i løpet av studiet har hatt permisjon fra studiet har tatt fag/studier ved andre institusjoner, der fritak ikke er registrert har tatt fag/studier ved andre institusjoner som skal innpasses i studiet fra HiNe har andre avvik som ikke er listet opp her (3) Vitnemålet skal som et minimum inneholde opplysninger om: hvilken utdanning som er gjennomført hvilken tittel/grad som er oppnådd navn, studiepoeng, karakter og tid for avlagt eksamen i fag/emne som er gitt avsluttende karakter og som inngår i studiet tidspunkt for fullført utdanning hvilke fag som kandidaten eventuelt har fått fritak fra/godkjenning for på grunnlag av tidligere utdanning karaktersystemet som ble benyttet (4) For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som Studiets navn i nasjonalt fastsatt rammeplan for bachelorgrader under 2.2 pkt. 2a. "Bachelor i..<betegnelse på studieprogram i henhold studieplan> for bachelorgrader/studieprogram under 2.2 pkt. 2b godkjent av styret for Høgskolen i Nesna. Bachelor med fordypning i..<angivelse av spesialisering/faglig tyngdepunkt>, for selvvalgt studieløp jf. 2.2 pkt 2c. (Høgskolen i Nesna, Forskrift om studier, publisert , Kapittel 7 Eksamen/vurdering, klage og fusk)

13 Vitnemål og vitnemålstillegg, Diploma Supplement To dokumenter i forskjellig format og med en god del overlappende informasjon. Vitnemålet er hoveddokumentet og skal ikke være fattigere på informasjon enn Diploma Supplement. Vitnemålstillegget, Diploma Supplement brukes i internasjonal kontekst og det må følge den internasjonale malen. IKKE LOV Å ENDRE PÅ MALEN!

14 Signatur Styret bør avgjøre hvem som signerer et vitnemål og Diploma Supplement Det skal ikke brukes signaturstempel på et originalvitnemål

15 Navn på grad, tilleggsbetegnelse, studieretning

16 Hvem har myndighet til å tildele en grad Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (2005) 8. Universitetet i Agder Universitetet i Agder kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: Grader: 1.Høgskolekandidat, normert studietid 2 år. 2.Bachelor, normert studietid 3 år. 3.Master, normert studietid 1 ½ -2 år. 4.Master, normert studietid 5 år. 5.Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år. 6.Doctor philosophiae (dr.philos.) Yrkesutdanning: 1.Allmennlærerutdanning, normert studietid 4 år. 2.Faglærerutdanning, normert studietid 4 år. 0 Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 336 (tidligere 14), 27 nov 2009 nr

17 Navn på graden eller yrkesutdanningen Faglige tilleggsbetegnelser Fastsatte tilleggsbetegnelser Bachelor- og mastergradene skal ha norsk faglig tilleggsbetegnelse (fastsatt i brev av fra departementet til lærestedene) De nye gradene bachelor, master og ph.d. er, med visse unntak, fastsatt som formell beskyttet betegnelse uten fagspesifikke tilleggsbetegnelser i tråd med departementets forslag i St.meld.nr 27). Tilleggsbetegnelser som angir nærmere fagområde for gradene fastsettes av institusjonene selv i den grad de har myndighet til å bestemme det faglige grunnlaget for gradene Noen unntak: Master i rettsvitenskap (fastsatt av departementet) Profesjonsutdanninger med felles rammeplan: Bachelor i sykepleie (fastsatt av departementet) Bachelor i ingeniørfag (fastsatt av departementet) Grunnskolelærer for trinn (?, usikker om det skal være preposisjon) Grunnskolelærer for trinn (?, usikker om det skal være preposisjon)

18 Krav til informasjon om oppnådd bachelor-grad ved Musikkhøgskolen Navn på grad (1), studieprogram (2) og eventuell studieretning (3) For oppnådd bachelorgrad av 240 studiepoengs omfang angis graden som: Fullført studieprogram Kandidatstudiet i utøving Kandidatstudiet i komposisjon Kandidatstudiet i kirkemusikk Kandidatstudiet i musikkpedagogikk Det frie kandidatstudiet Gradbetegnelse Bachelor i utøving Bachelor i komposisjon Bachelor i kirkemusikk Bachelor i musikkpedagogikk Bachelor i < faglig fordypning av minst 80 studiepoengs omfang >, jf. 42 I tillegg skal tittel på studieprogrammet som er fullført fremgå på vitnemålet. For kandidatstudiet i utøving skal også studieretning fremgå. (Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole, Kapittel VII. Grader og vitnemål, 45, punkt 2)

19 Departementale bestemmelser - Det skal bare utstedes ett originalt vitnemål etter fullført utdanning - Vitnemålet skal være på norsk, dersom ikke programmet i sin helhet er på engelsk

20

21 Men her er forskjellig praksis: (7) Det utstedes normalt kun ett vitnemål pr. kandidat. En kandidat kan kreve nytt vitnemål ved forbedring av karakter som inngår på vitnemålet, når denne forbedring har skjedd ved avlagt eksamen ved Høgskolen i Nesna. Ved utstedelse av nytt vitnemål skal tidligere vitnemål da innleveres.

22 Good practice På vitnemål og karakterutskrifter skal det angis hvilket semester eksamen er avlagt. Hvis en student etter fullført yrkesutdanning eller grad på nytt avlegger eksamen i emne eller fag som inngår i den aktuelle yrkesutdanning eller grad, utstedes ny karakterutskrift. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, Kap. 6. Sensur, klage, vitnemål, privatist, 6-7 Vitnemål, punkt 4

23 Lokale bestemmelser Høgskolen i Vestfold ( ) Tapt vitnemål - søknad om duplikat Vitnemål utstedes normalt bare én gang. Er du sikker på at du har tapt vitnemålet ditt, kan du søke Høgskolen om et duplikat. Høgskolen i Vestfold har fastsatt en avgift for duplikater til kr.500,- for utskrift fra elektronisk lagrede data. For utskrift fra eldre arkivsystemer som krever manuell redigering, og innhenting av opplysninger fra gamle arkiver, må det betales en avgift på kr. 1000,-. Duplikatvitnemål skal ikke utleveres før avgift er betalt. Husk å oppgi riktig postadresse. Smart, men er det egentlig tillatt?

24 Språket i vitnemålet ( ) Vitnemål utstedes normalt på norsk. For studier som tilbys på engelsk, utstedes vitnemål på norsk eller engelsk. (Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder, 2005, Kap 7. Sensur. Karakterutskrift og vitnemål. Klage. Fritak, 40, punkt 1)

25 Hva med vitnemål som er skrevet både på norsk og engelsk? Er det OK?

26

27

28

29 Navnet på vitnemålsinnehaveren En student leverte sin mastergradsoppgave før vårsemesteret var omme, 10. juni. Protokollen ble underskrevet 15. august. Studenten ble knytt i hymens lenker 28. juni og valgte å bytte navn til ektefellens navn. Hvilket navn skal brukes på vitnemålet?

30 Datoer Oppnådd grad angis i hvilket semester graden er oppnådd Semester: Høstsemester: Vårsemester: Dato for sensur og underskrevet protokoll er utslagsgivende for når graden er oppnådd eller et emne er fullført og bestått. Avhengig av at innleveringsfristen ved oppgaver overholdes. (følger rapporteringsfristene til Database for høyere utdanning)

31 Vanlig universitetsmal : Informasjon i vitnemålet Vitnemålspermen kan omfatte Et 4-siders dokument (brettet A3 ark) 1) Tittelside 2) Innside med forskjellig informasjon om graden og programmet 3) Grunnlag for vitnemål 4)?

32 I Generell informasjon om graden Omfang av graden: Normert studietid (antall år/semestre) og antall studiepoeng Krav til graden: for eksempel fordypningskrav; krav til omfang av mastergradsoppgave Definisjon av studiepoeng: Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. ( 3-8, universitets- og høgskoleloven) Vurderingsuttrykk/Karakterskalaen: Bør det stå en setning om at karakteren bygger på de kvalitative beskrivelsene i skalaen, det vil si at skalaen brukes absolutt? Evalueringsformer:

33 II Utdanningens plass i nasjonale, internasjonale og sektorbaserte rammeverk Hvordan? Bachelor i kultur- og samfunnsfag (UiO) The European Qualification Framework for Higher Education, Syklus (Se innsiden av permen til vitnemålet) Det nasjonale rammeverket for kvalifikasjoner, Syklus (se side 4 i vitnemålet) Nasjonale rammeplaner

34 Bologna - Norge Nivåer og planlagt læringsutbytte i undervisningsplanleggingen The European Qualification Framework for Higher Education (Dublin Descriptors), vedtatt i Bergen 2005 Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner 2009 Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene (2011) Planlagt læringsutbytte på programnivå Planlagt lu på emnenivå Planlagt lu på emnenivå Planlagt lu på emnenivå

35 35

36 III Spesifikk informasjon om studieprogrammet Studieprogrammets mål: Studieprogrammets fagområder: Studier som følger nasjonale rammeplaner angir her hvilken rammeplan studiet er basert på.

37 Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Studieprogram: Religionsstudier 1. avsnitt (UiO) Informasjon om studieprogrammet Bachelorprogrammet Religionsstudier gir en innføring i religionens mange roller i samfunn og politikk i dagens verden. Studentene velger å fordype seg enten i en verdensreligion eller i religion og politikk på tvers av religiøse tradisjoner.

38 Informasjon om studieprogrammet, 2. avsnitt (UiO) Programmet består av en obligatorisk, programdefinerende emnegruppe (emnegruppe av minst 40 studiepoengs omfang). I tillegg velger studentene en faglig fordypning (emnegruppe av minst 80 studiepoengs omfang) og noen emner fritt (40 studiepoeng). Den programdefinerende emnegruppen gir en grunnleggende innføring i studiet religion. Dette danner basis for de videre studiene i valgt fordypning. Her vil studentene tilegne seg kunnskaper om religion samt et viktig element i den moderne verdens sosiale, kulturelle og politiske virkelighet. Dette perspektivet på studiet er mest uttalt i 80-gruppen Religion og politikk, mens programmets fordypninger i verdensreligioner har som mål å gi en bredere historisk og aktuell innføring i en bestemt religiøs tradisjon.

39 Informasjon om studieprogrammet, 3. avsnitt (UiO) Gjennom studiet skal kandidaten ha opparbeidet seg evne til å forstå og omgås en flerkulturell virkelighet både i Norge og internasjonalt. Studentene har trent sine kritiske og intellektuelle evner gjennom innføring i samfunnsvitenskapelig teori og gjennom behandling, skriftlig og muntlig, av komplekse problemstillinger knyttet til religionens plass i samfunnet. Kandidatene har tilegnet seg kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor studiet av religion og kjenner grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor fagområdet. Kandidaten er øvet i resonnerende skriftlig og muntlig fremstilling og behersker vitenskapelige normer for dokumentasjon. Kandidaten har trening i å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre, i å organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister, samt å gi og motta kritikk på en konstruktiv måte. IKT som integrert del av opplæringen gir studentene kjennskap til bruk av disse verktøyene.

40 40

41 Læringsutbyttebeskrivelsene i våre vitnemål Hvordan skal de være formulert? Planlagt læringsutbytte (NOKUT) Læringsmål (NTNU) Intended learning outcomes (ENQA) Læringsutbytte/læringsresultater Achieved learning outcomes

42 Forskjellige formuleringer (tempus) Ved avsluttet utdanning skal Intensjonsstyrt futurum!

43

44 Programnivå On completion of this programme, it is expected that the students will be able to: Perform Use Work Organise Write Prepare Perform Use Intensjonsstyrt futurum

45 Forslag til ledetekst Vitnemålsinnehaveren er blitt vurdert i forhold til studieplanens krav om følgende læringsutbytte: Programnivå! Samme formulering kan brukes to ganger!

46 46

47 Formuleringer i gjeldende rammeplaner Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 Læringsutbytte særskilt for kandidater 1.-7.trinn: Kandidaten - har faglige og fagdidaktiske kunnskaper i matematikk, norsk og øvrige fag som inngår i utdanningen, og solid kunnskap om begynneropplæring for de yngste elevene I fagene og lesing, skriving og regning ( ) Læringsutbytte særskilt for kandidater trinn: Kandidaten - har solide faglige og fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen og kunnskap om fagene som skolefag og forskningsfag I alt 13 beskrivelser på nasjonalt nivå og 31 beskrivelser på rammeplannivå, forventet læringsutbytte (merknad til 2 Læringsutbytte)

48

49

50 Grunnlag for vitnemål Rapport (2010) fra ei arbeidsgruppe oppnemnt av Universitets- og høgskolerådets utdanningsutval Utgjør en del av vitnemålet. Dokumentasjon på beståtte eksamener og prøver. Kan omfatte tilleggsopplysninger som for eksempel emner tatt utover graden. (Eller kan det?)

51 Grunnlag for vitnemål og karakterutskrift 3 fremgangsmåter Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, sist endret 2008/ Vitnemål (1) Vitnemål om fullført grad skal opplyse om grunnlaget for tildeling av graden. Alle studieenheter som inngår i graden, skal fremkomme på vitnemålet. 8-2 Karakterutskrift (1) Karakterutskrifter skal inneholde en oversikt over alle emner en person har bestått ved Universitetet i Oslo. En karakterutskrift kan inneholde både emner som ikke inngår i en grad eller fullført utdanning, og emner som gjør det. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskolen i Volda, 2009, Kapittel 14. Dokumentasjon for fullført utdanning 14-2 Rett til vitnemål/karakterutskrift 1. Studentar som oppnår ein grad eller fullfører ei yrkesutdanning, får vitnemål. Grunnlaget for graden/yrkesutdanninga skal gå fram av vitnemålet. ( ) 14-3 Utforming av vitnemål/karakterutskrift 3. Dersom studenten i løpet av eit studieprogram som gjev vitnemål fullfører emne i tillegg til studieprogrammet, kan desse emna bli førte på vitnemålet som overskytande emne.

52 Grunnlag for vitnemål og karakterutskrift (forts.) 6. En egen karakterutskrift legges ved vitnemålet. Studenter kan utover dette få bekreftet utskrift av beståtte karakterer. Karakterutskriften skal inneholde gjeldende karakter i emnet, hvilket år og semester karakteren er oppnådd, tittel på emnet og emnets omfang i studiepoeng. Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole

53 Hvordan kunne eksamens- eller prøveformen angis på vitnemålet? Kan vi tenke oss å innføre en egen eksamenskode for de forskjellige eksamensformene og i grunnlaget for vitnemål angi etter navnet på eksamen koden for eksamensformen?

54 Generell informasjon om graden Vurderingsformer 26, Kan vi innføre arten av eksamen på vitnemålet? 26.1 Styret ved Høgskolen i Ålesund godkjenner vurderingsformer for det enkelte studium jf. UH-loven 3-3 (3) Vurderingsformer skal fremgå av studieplaner/fagplaner for det enkelte studium. Det skal eksplisitt fremgå i fagbeskrivelsen hvilke obligatorisk arbeidskrav og hvilken obligatorisk deltakelse som er vilkår for å fremstille seg til eksamen. Vurderingsformer kan være: a) Skoleeksamen: skriftlig og/eller muntlig eksamen. Muntlig eksamen, som også omfatter presentasjon og lignende, gis enten som selvstendig vektet eksamen eller som justerende muntlig del av eksamen. b) Hjemmeeksamen. c) Mappevurdering eller annen løpende vurdering, det vil si vurdering av ett eller flere arbeid som leveres inn i løpet av den tiden vedkommende fag pågår. Ved mappevurdering skal prosess for utvelgelse av hvilke elementer i mappen som skal telle med i sluttvurderingen, fremgå av studieplan/fagplan. d) Praktiske prøver og arbeider. e) Andre eksamensformer etter nærmere bestemmelse i fagbeskrivelsen Gruppeeksamen kan bare gjennomføres for mindre deler av et studium i samsvar med godkjent rammeplan eller studieplan/fagplan Muntlig eksamen er offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen av eksamen tilsier noe annet. Det kan gjøres unntak fra regelen om offentlig eksamen etter ønske fra den enkelte eksamenskandidaten, dersom tungtveiende grunner tilsier det, jf. UH-loven 3-9 (3).

55

56 Anbefaling: Vitnemål til utgåtte grader Utskrift av vitnemål for utgåtte grader kan eventuelt bare skje ved behov for duplikat. Normalt gis det kun en bekreftelse på at studenten har oppnådd den angjeldende graden. (Praksis støttet av KD, motivert av ønsket om at de nye gradene gjennom Kvalitetsreformen skulle innføres raskest mulig.)

57 Informasjon om lærestedet Det anbefales at lærestedene benytter anledningen til å gi en kortfattet informasjon i vitnemålet om lærestedet som har utstedt vitnemålet

58 Was ist der langen Rede kurzer Sinn? hvad er i korthet meningen av den lange tale (Schiller )

59 Kvalitetsbedring av norske vitnemål og vitnemålstillegg

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader. FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader. FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl Innstilling Norske vitnemål og vitnemålstillegg på høring, frist

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 20. august 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 22. Deleg. av myndighet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer