RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012"

Transkript

1 RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene er utformet med grunnlag i: Rammer for eksamen i forskrift til opplæringslova 3-30 Møter om rammer for retningslinjer og beskrivelse av avvikling av tverrfaglig eksamen Mottatte uttalelser og synspunkter 1

2 INNHOLD Innledning s. 4 Programområdene: Bygg- og anleggsteknikk s. 7 Anleggsteknikk Byggteknikk Klima, energi og miljøteknikk Treteknikk Overflateteknikk Design og håndverk s. 12 Aktivitør Blomsterdekoratør Design og tekstil Frisørfag Interiør og utstillingsdesign Elektrofag s. 17 Automatisering Data og elektronikk Elenergi Kulde- og varmepumpeteknikk Helse- og sosialfag s. 21 Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie Medier og kommunikasjon s. 26 Medier og kommunikasjon Naturbruk s. 28 Akvakultur Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Fiske og fangst Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring 2

3 Restaurant- og matfag s. 33 Kokk- og servitørfag Matfag Service og samferdsel s. 35 IKT- servicefag Reiseliv Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk Teknikk og industriell produksjon s. 39 Arbeidsmaskiner Bilskade, lakk og karosseri Kjemiprosess Kjøretøy Maritime fag Industriteknologi 3

4 INNLEDNING 2012 Innledningsvis vil vi vise til gjeldende forskrift til opplæringslova og Utdanningsdirektoratets skriv om Praktisk eksamen i Kunnskapsløftet: A. Forskrift til opplæringslova 3-30 Lokalt gitt eksamen. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Eksamen kan organiserast i to delar, der første delen er ei førebuing og andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Fylkeskommunen kan likevel bestemme at eksamen skal organiserast slik at den første delen blir vurdert og inngår i karakteren til eksamen. Dersom det er tvil om karakteren, skal ein leggje mest vekt på den andre delen. Rammene for eksamen eksamensdagen skal vere a. skriftleg eksamen inntil 5 timar b. munnleg eksamen inntil 30 minutt pr. elev eller privatist c. munnleg-praktisk eksamen inntil 45 minutt pr. elev eller privatist d. praktisk eksamen - inntil 5 timar. Opplæringsavdelingen poengterer at praktisk tverrfaglig eksamen er punkt d. i ovennevnte rammer. B. Rundskriv Udir heter det blant annet følgende: Praktisk eksamen er en rammeeksamen som går utover de 45 minuttene som er tidsrammen for muntlig-praktisk eksamen. Praktisk eksamen kan omfatte flere ulike metoder som er nødvendige og formålstenelige for å prøve i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen i faget. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. 4

5 Praktisk eksamen i Rogaland fylkeskommune skal gjennomføres innenfor følgende rammer: 2012 Forberedelsestid Forberedelsestiden kan være inntil 2 dager. Alle hjelpemidler er tillatt. Lengden på forberedelsestiden skal gjøres kjent på forhånd. En faglærer skal være tilgjengelig for tidsavgrenset veiledning. Hver enkelt elev/gruppe bør gis anledning til veiledning i løpet av forberedelsestiden. Faglærer skal ikke undervise/drive opplæring. Elevene kan ta med seg det de har produsert i forberedelsestiden til eksamensdagen. Arbeid produsert i forberedelsestiden skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Unntaksvis kan det i enkelte fag gis anledning til at arbeid produsert i forberedelsestiden tas med i vurderingen eksamensdagen. Sensor er ikke til stede i forberedelsesdelen. Eksamensoppgaven Eksamensoppgaven utarbeides av fagmiljøet og lokalt på skolene. Prosjekt til fordypning skal ikke være en del av eksamensoppgaven. Det blir ikke opprettet fagnemnder i fag med praktisk tverrfaglig eksamen. Rektor godkjenner eksamensoppgavene på egen skole etter gjeldende forskrift/retningslinjer. Eksamen i Vg2 skal være en tverrfaglig praktisk eksamen etter opplæring i skole. Skolens forberedelse før eksamen Alle eksamener skal ha praktisk innslag, selv om noe av vurderingsgrunnlaget kan være skriftlig. Det er viktig å ta hensyn til dette under planlegging og gjennomføring av eksamen. Elevene må også gjøres oppmerksom på dette. Det er viktig at eksamensoppgaven gir mulighet til å vurdere mest mulig av læreplanens kompetansemål. Oppgaven må derfor kreve mer enn kun å svare på spørsmål. Eksamensoppgaven må lages med utgangspunkt i kompetansemålene. Ved utarbeidelse av oppgaven må en vurdere hvor mange og hvilke kompetansemål en eksamensoppgave bør omfatte. Det skal utarbeides vurderingskriterier til eksamen. 5

6 Den muntlige delen brukes til utdyping og begrunnelse av den praktiske delen, og til å stille spørsmål fra andre deler av kompetansemålene. Læreplaner og kompetansemål for de ulike programfag skal være gjennomgått med alle elever. I god tid før selve eksamen sendes nødvendig informasjon til 1. Eksaminanden: (Eksamensfag, retningslinjer, tidspunkt, frammøtested, hva man skal/kan ha med seg, eksamens varighet, eksamensopplegg (f eks: eksamen er delt i forberedelse/praksis/muntlig), kompetansemål for programfagene, konsekvenser for eleven ved avbrudd på eksamen). 2. Eksaminator. 3. Sensor. Gjennomføring eksamensdagen Eksamen kan vare inntil 5 timer. Det enkelte programområdet velger eksamenstid etter hva som er hensiktsmessig. Vurdering Vurderingskriteriene for eksamen skal være kjent for elevene i forkant av eksamen. I enkelte fag kan arbeid utført i forberedelsesdelen unntaksvis inngå i eksamensdelen som en del av helheten. Eleven skal gjøres kjent med karakteren senest ved eksamensdagens slutt. Sensorer Sensorene skal være til stede og vurdere eleven(e) under den praktiske gjennomføringen av eksamensdagen. Klage på praktisk eksamen Når det gjelder klage på eksamensresultat ved praktisk eksamen, er dette hjemlet i forskrift til opplæringslova 5-11: Klage på eksamensresultat ved andre ikkjeskriftlege eksamenar i vidaregående opplæring. 6

7 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ANLEGGSTEKNIKK Bransjelære Produksjon Elevene får 24 timer forberedelsestid. Elevene trekkes i grupper på 3-4 elever. Faglærer er tilgjengelig i forberedelsestiden. Elevene trekker et hovedtema fra programfagene. Eksamen er to-delt: Praktisk og skriftlig inntil 5 timer Elevene trekker en konkret oppgave fra det hovedtemaet som eleven har hatt i forberedelsestiden. 7

8 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG (revidert januar 2012) BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BYGGTEKNIKK Bransjelære Produksjon Eleven trekker en oppgave i et av de aktuelle programområdene som gjelder på Vg2 Byggteknikk. Konstruksjonen kan bygges i tre, mur, betong eller stillas. Faglærer er til stede på forberedelsesdelen etter oppsatt plan. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen og vil kunne stille spørsmål undervegs. Faglærer har ansvaret for at det utarbeides vurderingskriterier for eksamen. Varighet: 2 dager Forberedelsene må, av praktiske grunner, i all hovedsak foregå på skolen. Oppgaver: Elevene trekker eksamensoppgaven første forberedelsesdag. Oppgaven skal være relatert til aktuelle kompetansemål i læreplanen. Elevene får utdelt kompetansemål og vurderingskriterier. Med utgangspunkt i eksamensoppgaven utfører elevene i forberedelsesdelen følgende: Materialliste Verktøy-/utstyrliste HMS plan med risikoanalyse og tiltaksplan Dette leveres sammen med eventuelt annet skriftlig materiale ved forberedelsens slutt. Finne fram materialer Finne fram nødvendig utstyr/verktøy Foreta montering/sammenstilling som er nødvendig i forhold til arbeidet med eksamensoppgaven. Varighet: inntil 5 timer. Oppgaven kan løses gruppevis, men vurderingen skal være individuell. Arbeid som er gjort i forberedelsesdelen, kan brukes som utgangspunkt for eller integreres i det som skjer på eksamensdagen, og slik sett blir det en del av vurderingsgrunnlaget. Dette blir vurdert på eksamensdagen: Materialliste Verktøy-/utstyrsliste HMS-plan med risikoanalyse og tiltaksplan Praktisk gjennomføring og muntlig høring. 8

9 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK Bransjelære Produksjon Forberedelsestid er 2 dager. Elevene velger kompetansemål fra programfagene bransjelære og produksjon, men med hovedvekt på den fordypningen de har valgt (ventilasjons- og blikkenslagerfaget, taktekkerfaget eller rørleggerfaget). Ett av programfagene velges som praktisk hovedoppgave. De andre to programfagene vil elevene få spørsmål fra. Planlegging og tilrettelegging blir ikke vurdert på planleggingsdagen. I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt/tilgjengelige. Eleven lager: - bestillingslister for materialer - verktøy og utstyr - HMS-/verneutstyr Faglærer er til stede på forberedelsesdagene. Eleven utfører arbeidsoppgaver i henhold til det som er planlagt på forberedelsesdagen. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen, og vil kunne stille spørsmål underveis. Varighet: inntil 5 timer Eleven får 10 minutter til framføring på eksamensdagen. HMS vektlegges. 9

10 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK TRETEKNIKK Bransjelære Produksjon 2 dager forberedelse. Elevene får et gitt tema der det ligger reelle valg. Ut fra 5 muligheter velges det 3 oppgaver som skal planlegges videre for utførelse eksamensdagen. Elevene tegner, setter opp kappliste, velger materialer og begrunner de valg som er gjort. Elevene setter opp en oversikt på de maskiner, utstyr, verktøy og HMS-utstyr som skal brukes. Faglærer er til stede under forberedelsesdelen. Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Det gis anledning til samarbeid under forberedelsesdelen. Hjelpemidler eksamensdagen er verksted, klasserom, maskiner og utstyr ellers. Varighet: inntil 5 timer. Elevene utfører det som er planlagt under forberedelsesdelen. Kort dokumentasjon leveres sammen med besvarelsen/utførelsen av eksamen. Ved eventuelle avvik fra planer/tegninger skal det skrives avviksrapport. Det vektlegges spesielt om HMS-/verneutstyr brukes aktivt i alle situasjoner. Sensor og faglærer er til stede eksamensdagen. Sensor kan stille spørsmål. Det tillates ikke samarbeid mellom elevene eksamensdagen. 10

11 PRAKTISK, Vg2, YRKESFAG 2012 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK OVERFLATETEKNIKK Bransjelære Produksjon SDEL: Forberedelse: 2 dager Eleven velger tema innen en av yrkesretningene (lærefag) Eleven lager en arbeidsbeskrivelse for det praktiske arbeidet. Eleven lager bestillingslister for: Materialer Verktøy og utstyr Verneutstyr/HMS Eleven kan prefabrikkere delen av den praktiske eksamen. Ferdigstillelse skal skje på eksamensdagen. Faglærer er tilsted på forberedelsesdagene. SDEL: Eleven utfører arbeidsoppgavene iht. det som er planlagt forberedelsesdagene. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen, og vil kunne stille spørsmål underveis. HMS vektlegges under hele arbeidsprosessen. Eleven skal skriftlig lage en kort dokumentasjon på arbeidet som er utført. 11

12 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG DESIGN OG HÅNDVERK AKTIVITØR Administrasjonsfag Aktiviseringsfag Forberedelse: 1 dag. Tema: Aktivisering av bruker Eleven velger hvor han/hun vil arbeide. På skolen kan eleven få veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt. Kompetansemålene fra læreplanen i programfagene: De kompetansemålene som blir brukt, blir fremhevet med uthevet skrift. Kjennetegn for måloppnåelse, forskrift 3-4. For elever og sensor: Dag 1: Elevene får utdelt oppgave og vite hvilke kompetansemål som blir vurdert eksamensdagen. I tillegg får elevene utdelt: 1. Kasus og bruker 2. Forslag til hva elevene kan arbeide med. Praktisk-muntlig høring 45 min. eksamensdagen: Rollespill Eleven intervjuer brukeren. Eleven finner ut hvordan han/hun vil aktivisere brukeren. Eleven lager og fyller ut skjemaer på data. Eleven begrenser valg av aktiviteter. Gjennomføring: Eleven får oppgitt det tidspunktet hun/han skal møte til praktisk eksamen. 12

13 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 DESIGN OG HÅNDVERK BLOMSTERDEKORATØR Produksjon Produksjonsutvikling Elevene har inntil 2 dagers forberedelse. Elevene får ett gitt tema. De kan jobbe individuelt eller i grupper. Elevene får utdelt varer og foretar varebehandling. Faglærer gjør notater om den enkelte elev på varebehandlingen, og bringer dette til sensor. Annet forberedelsesarbeid blir ikke vurdert. Elevene kan være på skolen, eller der de selv ønsker. Alle hjelpemidler er tillatt. Mulighet for veiledning av faglærer. Løsning av praktiske oppgaver. Varighet: inntil 5 timer Elevene jobber individuelt. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Internett og telefon. Elevene kan ikke kommunisere med medelever. Faglærer og sensor er til stede, og kan stille spørsmål underveis. Vurdering av sensor og faglærer blir gjort underveis, og etter at produksjonen er avsluttet. 13

14 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 DESIGN OG HÅNDVERK DESIGN OG TEKSTIL Design og produktutvikling Produksjon og materialer Forberedelse 1 dag. Kjernetid på skolen fra kl Design og produktutviklingsfase: 1. Gjøre bruk av kompetansemål ifølge oppgave 2. Velge produkt i forhold til oppgavetekst 3. Framskaffe ideer (gå i tenkeboksen) 4. Lage skisser 5. Eventuelt prøve ut modellen, modellsøm etc. 6. Sette opp mønsterforming/oppskrift 7. Lage arbeidstegning 8. Framskaffe materialer 9. Gi materialbeskrivelse, med begrunnelse for valg 10. Tilrettelegge for eksamensdagen Design og produktutvikling skal sammenfattes i en mappe eller PowerPoint og leveres sammen med produktet. Produkt og presentasjon/dokumentasjon leveres ved eksamensdagens slutt. Produksjon og materialer: 1. Gjøre bruk av kompetansemål ifølge oppgaven 2. Produsere et produkt Sensor kan ved behov få en muntlig redegjørelse av den enkelte elev på eksamensdagen. Presentasjonen/dokumentasjonen utgjør 1/3 av vurderingen. Praktisk eksamen utgjør 2/3 av vurderingen. 14

15 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 DESIGN OG HÅNDVERK FRISØRFAG Frisyredesign Produksjon Forberedelse 1 dag Elevene får tildelt tema med kompetansemål og får utdelt nødvendig materiell. Tema skal være knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Frisørsalongens lokale og teorirom må være tilgjengelig. Eleven kan få veiledning av faglærer Eleven formulerer selv problemstilling og velger mål i forhold til tema. Alle hjelpemidler er tillatt. Produksjonsdelen presenteres med et produkt, samt dokumentasjon av prosessen og arbeidstegninger som beskriver utforming av arbeidet. Dette skal også gjøres ved muntlig framlegging. Alle hjelpemidler er tillatt med unntak av Internett/telefon/faks. Det utformes vurderingskriterier for produksjon/frisyredesign i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Vurderingskriteriene skal være kjent for eleven og det skal tas hensyn til elevens selvvalgte vurderingskriterier. Det skal utarbeides sensorveiledning til eksamen. Sensor og faglærer skal være til stede under deler av den praktiske delen og vil kunne stille muntlige spørsmål. Produksjon vektlegges 60 % Frisyredesign(dokumentasjon) vektlegges 40 %. 15

16 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 DESIGN OG HÅNDVERK INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Produksjon Produktdesign Forberedelse: 2 dager. Møteplikt på skolen i kjernetiden: Eleven får: oppgaven og kompetansemålene. Oppgaven er valgfri mellom: 1. Interiør og kompetansemål som blir målt 2. Utstillingsfag og kompetansemål som blir målt Oppgaven har et tema - kundegruppe - oppdragsgiver Eksamen inntil 5 timer med sensor til stede. Gjennomføring av interiør/utstillingsoppgaver. Tid 4,5 timer (fra ) Arbeidsprosessen er ferdig. Alt materiell blir på skolen. Elevene møter igjen til avtalt tid og presenterer sine løsninger. Inntil 15 min. pr. elev. Muntlig presentasjon/form rollespill, PowerPoint 16

17 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG ELEKTROFAG AUTOMATISERING Automatiseringssystemer Elenergisystemer Det skal settes av 2 dager til forberedelse. Arbeidsoppdrag utleveres. Bygging av anlegg som omfatter styring/regulering. Utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon. Elevene jobber i grupper eller enkeltvis etter skolens tilpasning. Dokumentasjonen leveres til faglærer etter andre forberedelsesdag. Muntlig eksaminering ut fra elevens utførte arbeid fra forberedelsesdelen med tilhørende dokumentasjon. Anlegget skal kjøres i gang/testes av eleven. Elevene eksamineres enkeltvis ca. 30 min. Vurdering: Den praktiske delen som er utført i forberedelsen, kan tas med som en mindre del av vurderingsgrunnlaget. 17

18 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK Data- og elektronikksystemer Elektronisk infrastruktur Forberedelse: 2 dager. Elevene skal planlegge en eller flere praktiske oppgaver som dekker begge programfag (data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur). Gruppevis inndeling, maks 3 personer. Faglærer kan være til stede på forberedelsesdagen. Praktisk-muntlig eksamen, inntil 1 time pr. gruppe. En del av denne timen fordeles på den enkelte elev. Praktiske og muntlige ferdigheter skal være med i vurderingen. Faglærer stiller spørsmål, sensor velger kandidat som skal svare. 18

19 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG ELEKTROFAG ELENERGI Automatiseringssystemer Data- og elektronikksystemer Elenergisystemer Forberedelsen skal være 2 dager Elevene skal installere og/eller utarbeide anleggsdokumentasjon til et gitt anlegg, gjerne gruppearbeid. Dokumentasjonen skal inneholde HMS- og risikovurdering. Forberedelsesdelen skal inngå i vurderingen av totalkarakteren. Eksamen skal inneholde momenter fra de 3 programområdene som: Dokumentasjon, sluttkontroll, elektroniske beregninger og praktiske utførelser i ett eller flere av etterfølgende moment i HMS, feilsøking, sluttføring, endringer og målinger. Oppgaven skal inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet. Forslag til gjennomføring: Skriftlig prøve 1,5 timer først på dagen. Praktisk-muntlig eksaminasjon inklusiv vurdering, maks 15 min pr. elev. 19

20 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG ELEKTROFAG KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Elenergi- og automatiseringssystemer Kulde- og varmepumpesystemer 2 dager til forberedelse Dag 1: Dokumentasjon til kuldeanlegg. Dokumentasjonen produseres på skolen ut fra gitt oppgave. Oppgaven er tverrfaglig og innbefatter også funksjonsbeskrivelse for anlegget. Dag 2: Praktisk del der eleven produserer en del eller seksjon av det planlagte kuldeanlegget. Denne delen er også tverrfaglig. Elevene jobber individuelt både med planleggingen og den praktiske delen. All produsert dokumentasjon og praktisk arbeid leveres faglærer for hver dag. Elevene eksamineres av begge faglærere og ekstern sensor minutter muntlig pr. elev. Grunnlaget og tema for muntlig eksamen er: Den produserte dokumentasjonen og den produserte kuldeseksjonen med tilhørende styring og strømtilførsel som er laget i forberedelsesdagene. Vurdering: Alt som er produsert på forberedelsesdagene vil være med i vurderingen når det settes karakter etter utspørringen. 20

21 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revidert mars 2012 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Det gis 2 dagers forberedelse. Faglærer gir veiledning etter avtale. Elevene får utdelt oppgaven, kompetansemål og vurderingskriterier. Gruppen utarbeider en skriftlig aktivitetsplan som skal gi grunnlag for den praktiske og muntlige vurderingen. Aktivitetsplan sendes sensor dagen før eksamen. Oppgavens kompetansemål skal ligge til grunn som vurderingskriterier både for den praktiske og den muntlige delen. Maksimum 10 mål, 2-4 mål fra hvert av de tre programfagene. Alle hjelpemidler er tillatt Eksamensdelen består av en praktisk og en muntlig del Den praktiske delen gjennomføres i grupper med individuell vurdering. Tidsrammen er min. Muntlig individuell eksamen på inntil 20 min. Helhetlig vurdering av praktisk og muntlig del. Ved tvil skal den muntlige delen være avgjørende. Til høringen kan eleven ha med hjelpeark eller aktivitetsplanen. Det er ikke anledning til å kommunisere med andre elever/eksaminander mellom den praktiske gjennomføringen og den muntlige vurderingssituasjonen. Skolen organiserer dette. 21

22 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Under revisjon HELSE- OG SOSIALFAG FOTTERAPI/ORTOPEDITEKNIKK Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Forberedelse: 1 dag Elevene får en forberedelsesdag på skolen, inntil 6 klokketimer. Elevene får utlevert tema med aktuelle kompetansemål. Elevene forbereder seg individuelt til eksamen. De forbereder også eksamenslokalet (fotterapiklinikken)som skal brukes til praktisk gjennomføring. Det gis veiledning dersom eleven ber om det, men ingen undervisning. Alle hjelpemidler er tillatt. Det er ikke krav til innlevering av skriftlig materiell som blir produsert denne dagen. Praksis Elevene skal ha praktisk gjennomføring i skolens fotterapiklinikk. Det kommer klienter som blir modeller denne dagen. Elevene utfører fotbehandling iht. tema og mål. Eksamen starter fra eleven kommer inn i eksamenslokalet til alt er gjennomført, dvs opprydding og klargjøring av klinikk. Varighet: ca. 2,5 timer Hjelpemidler: Notat fra forberedelsen Individuell vurderingssituasjon: Muntlig dokumentasjon med begrunnelser. 22

23 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Under revisjon HELSE- OG SOSIALFAG HELSEARBEIDERFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse 2 dagers forberedelse. Det stilles ikke krav til å levere inn et skriftlig produkt i forberedelsesdelen. Alle hjelpemidler er tillatt. Faglærer kan veilede, men ikke undervise. Faglærer setter sammen grupper på 2-3 elever Tema, kompetansemål og case-/situasjonsbeskrivelse deles ut. Ved skoler med flere klasser/grupper må eksamen avvikles over flere dager, og det må lages ulike situasjonsbeskrivelser. Det blir opp til hver enkelt skole hvordan de vil gjennomføre den praktiske eksamen. Tillatte hjelpemidler: læreplan og case-/situasjonsbeskrivelse. Elevene trekker oppgave og prosedyre og har 10 min. forberedelse. Praktisk framføring i grupper 15 min Individuell muntlig høring 20 minutter. Alle elevene i gruppen skal delta i den praktiske framføringen (gjennomføring av prosedyren) Muntlig høring og vurdering ut fra kompetansemål i alle programfag. Vurdering: Praktisk framføring: 30 % Muntlig høring: 70 % 23

24 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Under revisjon HELSE- OG SOSIALFAG HELSESERVICEFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse 2 dagers forberedelse. Dag 1: Oppmøte på skolen (09.00). Elevene får utlevert tema kompetansemål situasjonsbeskrivelse. Elevene skal være på skolen, faglærere er til disposisjon for veiledning på elevens initiativ. Dag 2: Valgfritt om eleven vil jobbe hjemme eller på skolen. Lærere ikke tilgjengelig. Eleven får oppgitt tidspunkt for oppmøte eksamensdagen. Alle hjelpemidler tillatt. Elevene trekker oppgavesett. En elev trekker oppgave for de andre to elevene slik at 3 elever får samme sett oppgaver: 20 min forberedelse (alle hjelpemidler tillatt, unntatt Internett og kommunikasjon) 20 min praktisk gjennomføring 20 min til muntlig høring Sensurering i etterkant, etter den 3. eleven. 24

25 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Skal revideres i løpet av 2012 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIE Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse 1 dag til forberedelse. Elevene får utlevert tema sammen med kompetansemålene. Vi anbefaler at faglærerne er til stede forberedelsesdagen. 4 timer praksis i skolens hudpleieklinikk. Muntlig dokumentasjon. 25

26 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 Revidert januar 2012 Retningslinjer for, og beskrivelse av, og 2012 Eksamensform: MEDIER OG KOMMUNIKASJON MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediedesign og medieuttrykk Mediekommunikasjon Medieproduksjon Praktisk eksamen Retningslinjer for utarbeidelse av oppgave til forberedelsesdelen: - Oppgaven må være realistisk gjennomførbar i forhold til tid, lokaler og utstyr på den enkelte skole. - Eleven skal ha mulighet til å velge medieplattform fritt. - Aktuelle kompetansemål fra de tre fagene for forberedelsesdel/eksamen skal oppgis - Det utarbeides en vurderingsveiledning med vurderingskriterier for eksamen. Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. Forberedelsesdelen: - 2 dagers forberedelse - Elevene får utdelt eksamensoppgaven, aktuelle kompetansemål og vurderingsveiledningen. - Elevene produserer et medieprodukt som danner utgangspunktet for eksamen. - Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsesdelen - Faglærer skal være tilgjengelig for tidsavgrenset veiledning etter oppsett plan - Elevene jobber individuelt eller i grupper på inntil 3 personer dersom det er nødvendig i forhold til omfanget i valgt plattform, eks. filmproduksjon - Elevene skal forberede seg til eksamen på skolen. Annet skal avtales med ansvarlig faglærer. - Elevene skal levere inn ferdig produkt og råmateriale kl den andre forberedelsesdagen. 26

27 Eksamen: Eksamen er delt i en elevstyrt del og en eksaminator-/sensorstyrt del. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt Internett og andre hjelpemidler som gir mulighet for kommunikasjon med andre. Elevstyrt del inntil 15 minutter - Individuell presentasjon med utgangspunkt i produktet som er produsert i forberedelsesdelen og aktuelle kompetansemål for eksamen. Ideer, skisser, planlegging av produktet og lignende kan tas med i presentasjonen - Eleven skal ha med/ha tilgang til råmateriale/råfiler. Eksaminator-/sensorstyrt del inntil 20 minutter - Eksaminator/sensor stiller utdypende spørsmål til det eleven har presentert. Eksaminator/sensor kan be om at råmateriale/råfiler legges fram. - Eksaminator/sensor kan be om en praktisk demonstrasjon av kunnskap og ferdigheter knyttet til arbeidet som er gjort under forberedelsen. - Eksaminator/sensor stiller spørsmål knyttet til oppgitte kompetansemål for eksamen. Vurdering: - Grunnlaget for vurderingen er den kompetansen som eleven viser på eksamensdagen i forhold til oppgitte kompetansemål for eksamen. 27

28 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG NATURBRUK AKVAKULTUR Anlegg og teknikk Drift og produksjon Oppdrett og miljø Maksimalt 2 dager, minimum 1 dag (oppgaveavhengig). Situasjonsbeskrivelse gis ved forberedelsestidens start, og her gis rammene for oppgaven. Forberedelsesdelen skal ikke være gjenstand for vurdering. I forberedelsesdelen kan det være grupper med inntil tre elever som får samme situasjonsbeskrivelse. Faglærer er til stede dersom elevene ønsker det. Deler av forberedelsestiden kan brukes til praktisk klargjøring av utstyr. Eksamen er praktisk, men kan ha innslag av skriftlig arbeid. Varighet: inntil 5 timer En eventuell skriftlig del skal være individuell. Den praktiske delen kan gjennomføres i grupper på inntil tre elever. Faglærer kan stille muntlige spørsmål underveis i eksamen. Spørsmål skal være relatert til den praktiske oppgaven og stilles til den enkelte elev. Mot slutten av den praktiske prøven skal eleven gi en muntlig egenvurdering av arbeidet. 28

29 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG NATURBRUK ANLEGGSGARTNER- OG IDRETTSANLEGGSFAG Drift og vedlikehold Nyanlegg Inntil 2 dagers forberedelse. Elevene får utdelt tema. Gruppesammensetningen fastsatt av ledelsen, blir gjort kjent ved utdeling av tema. Maksimalt 4 elever i gruppen og maksimalt 2 grupper pr. sensor samtidig. Den praktiske eksamensdelen gjennomføres med maks 4 elever i gruppen. Varighet: inntil 5 timer. Oppgaven omfatter alle programfag (drift og vedlikehold og nyanlegg) Etter fullført praktisk del innkalles elevene gruppevis til en faglig samtale om den praktiske delen og muntlige spørsmål i tillegg. Elevene skal gis individuell karakter 29

30 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG NATURBRUK FISKE OG FANGST Drift av fartøy Fangst og redskap Maks 2 dager, minimum 1 dag. Dette er oppgaveavhengig. Elevene får en situasjonsbeskrivelse ved start av forberedelsesdelen. Her gis rammene for oppgaven. I forberedelsesdelen kan det være grupper med inntil 3 elever som har fått utdelt samme situasjonsbeskrivelse. Faglærer er til stede dersom elevene ønsker det. Deler av forberedelsestiden kan måtte brukes til praktisk klargjøring av utstyr. Eksamen er praktisk, men kan ha innslag av en individuell skriftlig del. Varighet: inntil 5 timer Praktisk del kan gjøres i grupper på inntil 3 elever. Faglærer kan stille muntlige spørsmål under den praktiske delen av eksamen. Muntlig egenvurdering på slutten av prøven. 30

31 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 NATURBRUK HESTE- OG HOVSLAGERFAG Aktiviteter med hest Hest og hestehold Stalldrift Forberedelsestid 2 dager. Elevene får utdelt tema. Ledelsen ved skolen setter sammen gruppene. Gruppesammensetningen blir gjort kjent ved utdeling av tema. Praktisk eksamen med tema som eleven får utdelt i forkant av forberedelsen, etterfulgt av en muntlig del. Varighet: inntil 5 timer Den praktiske eksamensdelen gjennomføres i grupper med maksimalt 4 elever i gruppen og maksimalt 2 grupper samtidig per sensor. 31

32 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG NATURBRUK LANDBRUK OG GARTNERNÆRING Forvaltning og drift Produksjon og tjenesteyting Forberedelse 1 dag, derav minimum ½ dag på skolen. Utdeling av tverrfaglig tema forvaltning og drift, og produksjon og tjenesteyting. Faglærer er tilgjengelig under forberedelsestida. Alle hjelpemidler tillatt. Praktisk eksamen med tema som eleven får utdelt i forkant av forberedelsen, etterfulgt av en muntlig del. Varighet: inntil 5 timer Alle hjelpemidler tillatt under eksamen unntatt kommunikasjon eksternt. Det vil si at telefon, Internett og faks ikke er tillatt. 32

33 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG RESTAURANT- OG MATFAG KOKK- OG SERVITØRFAG Kosthold, ernæring og helse Råvarer og produksjon Servering, bransje og miljø Eksamensoppgaven må være slik at den kan gjennomføres innenfor rammen på 5 timer mht forberedelse. Forberedelsesdelen skal inneholde vurderingskriterier, råvareliste og oppgavetekst. Hver enkelt skole bestemmer hvor mange dager elevene kan forberede seg 1 eller 2 dager, eventuelt halv dag. Eksamen skal bygge på og måle elevenes ferdigheter i kompetansemålene hentet fra læreplan for felles programfag i kokk- og servitørfag. Eksamen skal være praktisk og måle ferdigheter i programfagene. Den kan også inneholde en teoretisk skriftlig eller muntlig del. Eksamenstiden kan stoppes i påvente av en muntlig høring etter oppsatte tider på eksamensdagen (total eksamenstid må ikke overskride 5 timer per elev). På eksamensdagen kan elevene ta med seg arbeidsplan og oppskrifter inn i praksislokalet. Kommunikasjon og samarbeid (innen rimelighetens grenser) kan tillates, men det må presiseres overfor elevene at vurderingen er individuell og gjelder elevens egne produkter. Tillatt samarbeid gjelder utstyr, kjøkkenkapasitet osv. Eksamensdagen skal elevene overlevere en meny og en arbeidsplan/kjøreplan til sensor. 33

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger. Organisering

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ ProgramoUTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggna VG2 4 05.mai 0 ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner-

Detaljer

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai Kode Fag Program UTP Tid Dato ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 4 mai ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 6 mai AKT2001 Aktiviseringsfag Aktivitør

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Eksamensplan ORN høst 2013

Eksamensplan ORN høst 2013 Eksamensplan ORN høst 213 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 15 16 17 18 19 2 21 22 23 2 25 26 27 28 29 3 31 32 33 3 35 36 37 38 39 1 2 3 5 Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde U Nivå E tide

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Eksamensplan lokalgitt skr. eksamen hosten 2013.xlsx

Eksamensplan lokalgitt skr. eksamen hosten 2013.xlsx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programo UTP Nivå E tide dato

Detaljer

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Design og håndverk, kommunikasjon, samferdsel, Studiespesialiserende med formgivingsfag Drammen 03.10.2012 Erik Kathrud Innledning Etter at Kunnskapsløftet

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L)

Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L) Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L) Eksamensdato Fagkode Fagnavn Eksamensdel Starttid Sluttid Hjelpemidler 19.05.2016 APO3001 Helsefremmende arbeid Eksamen 09:00

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Organisering av matematikk eksamen: Delprøve 1 og 2 deles ut samtidig, når delprøve 1 tas inn etter 1 time kan hjelpemiddel til delprøve 2 tas fram.

Organisering av matematikk eksamen: Delprøve 1 og 2 deles ut samtidig, når delprøve 1 tas inn etter 1 time kan hjelpemiddel til delprøve 2 tas fram. OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL VÅREN OG HØST 2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger.

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkode: IDR2014 Felles programfag Årstrinn:Vg3 Forberedelsestid: 45

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Vurderingsveiledning 2009

Vurderingsveiledning 2009 Vurderingsveiledning 2009 ENG1002/ENG1003 Engelsk Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2009 Denne

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, studiested Lista Skoleår: 2014/ 2015 Utdanningsprogram Design og håndverk Rektors underskrift 1. Skolens felles mål for

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 Restaurant og matfag Servitørfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Revidert. Gjelder fra eksamen våren 2016 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer