RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012"

Transkript

1 RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene er utformet med grunnlag i: Rammer for eksamen i forskrift til opplæringslova 3-30 Møter om rammer for retningslinjer og beskrivelse av avvikling av tverrfaglig eksamen Mottatte uttalelser og synspunkter 1

2 INNHOLD Innledning s. 4 Programområdene: Bygg- og anleggsteknikk s. 7 Anleggsteknikk Byggteknikk Klima, energi og miljøteknikk Treteknikk Overflateteknikk Design og håndverk s. 12 Aktivitør Blomsterdekoratør Design og tekstil Frisørfag Interiør og utstillingsdesign Elektrofag s. 17 Automatisering Data og elektronikk Elenergi Kulde- og varmepumpeteknikk Helse- og sosialfag s. 21 Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie Medier og kommunikasjon s. 26 Medier og kommunikasjon Naturbruk s. 28 Akvakultur Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Fiske og fangst Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring 2

3 Restaurant- og matfag s. 33 Kokk- og servitørfag Matfag Service og samferdsel s. 35 IKT- servicefag Reiseliv Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk Teknikk og industriell produksjon s. 39 Arbeidsmaskiner Bilskade, lakk og karosseri Kjemiprosess Kjøretøy Maritime fag Industriteknologi 3

4 INNLEDNING 2012 Innledningsvis vil vi vise til gjeldende forskrift til opplæringslova og Utdanningsdirektoratets skriv om Praktisk eksamen i Kunnskapsløftet: A. Forskrift til opplæringslova 3-30 Lokalt gitt eksamen. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Eksamen kan organiserast i to delar, der første delen er ei førebuing og andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Fylkeskommunen kan likevel bestemme at eksamen skal organiserast slik at den første delen blir vurdert og inngår i karakteren til eksamen. Dersom det er tvil om karakteren, skal ein leggje mest vekt på den andre delen. Rammene for eksamen eksamensdagen skal vere a. skriftleg eksamen inntil 5 timar b. munnleg eksamen inntil 30 minutt pr. elev eller privatist c. munnleg-praktisk eksamen inntil 45 minutt pr. elev eller privatist d. praktisk eksamen - inntil 5 timar. Opplæringsavdelingen poengterer at praktisk tverrfaglig eksamen er punkt d. i ovennevnte rammer. B. Rundskriv Udir heter det blant annet følgende: Praktisk eksamen er en rammeeksamen som går utover de 45 minuttene som er tidsrammen for muntlig-praktisk eksamen. Praktisk eksamen kan omfatte flere ulike metoder som er nødvendige og formålstenelige for å prøve i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen i faget. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. 4

5 Praktisk eksamen i Rogaland fylkeskommune skal gjennomføres innenfor følgende rammer: 2012 Forberedelsestid Forberedelsestiden kan være inntil 2 dager. Alle hjelpemidler er tillatt. Lengden på forberedelsestiden skal gjøres kjent på forhånd. En faglærer skal være tilgjengelig for tidsavgrenset veiledning. Hver enkelt elev/gruppe bør gis anledning til veiledning i løpet av forberedelsestiden. Faglærer skal ikke undervise/drive opplæring. Elevene kan ta med seg det de har produsert i forberedelsestiden til eksamensdagen. Arbeid produsert i forberedelsestiden skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Unntaksvis kan det i enkelte fag gis anledning til at arbeid produsert i forberedelsestiden tas med i vurderingen eksamensdagen. Sensor er ikke til stede i forberedelsesdelen. Eksamensoppgaven Eksamensoppgaven utarbeides av fagmiljøet og lokalt på skolene. Prosjekt til fordypning skal ikke være en del av eksamensoppgaven. Det blir ikke opprettet fagnemnder i fag med praktisk tverrfaglig eksamen. Rektor godkjenner eksamensoppgavene på egen skole etter gjeldende forskrift/retningslinjer. Eksamen i Vg2 skal være en tverrfaglig praktisk eksamen etter opplæring i skole. Skolens forberedelse før eksamen Alle eksamener skal ha praktisk innslag, selv om noe av vurderingsgrunnlaget kan være skriftlig. Det er viktig å ta hensyn til dette under planlegging og gjennomføring av eksamen. Elevene må også gjøres oppmerksom på dette. Det er viktig at eksamensoppgaven gir mulighet til å vurdere mest mulig av læreplanens kompetansemål. Oppgaven må derfor kreve mer enn kun å svare på spørsmål. Eksamensoppgaven må lages med utgangspunkt i kompetansemålene. Ved utarbeidelse av oppgaven må en vurdere hvor mange og hvilke kompetansemål en eksamensoppgave bør omfatte. Det skal utarbeides vurderingskriterier til eksamen. 5

6 Den muntlige delen brukes til utdyping og begrunnelse av den praktiske delen, og til å stille spørsmål fra andre deler av kompetansemålene. Læreplaner og kompetansemål for de ulike programfag skal være gjennomgått med alle elever. I god tid før selve eksamen sendes nødvendig informasjon til 1. Eksaminanden: (Eksamensfag, retningslinjer, tidspunkt, frammøtested, hva man skal/kan ha med seg, eksamens varighet, eksamensopplegg (f eks: eksamen er delt i forberedelse/praksis/muntlig), kompetansemål for programfagene, konsekvenser for eleven ved avbrudd på eksamen). 2. Eksaminator. 3. Sensor. Gjennomføring eksamensdagen Eksamen kan vare inntil 5 timer. Det enkelte programområdet velger eksamenstid etter hva som er hensiktsmessig. Vurdering Vurderingskriteriene for eksamen skal være kjent for elevene i forkant av eksamen. I enkelte fag kan arbeid utført i forberedelsesdelen unntaksvis inngå i eksamensdelen som en del av helheten. Eleven skal gjøres kjent med karakteren senest ved eksamensdagens slutt. Sensorer Sensorene skal være til stede og vurdere eleven(e) under den praktiske gjennomføringen av eksamensdagen. Klage på praktisk eksamen Når det gjelder klage på eksamensresultat ved praktisk eksamen, er dette hjemlet i forskrift til opplæringslova 5-11: Klage på eksamensresultat ved andre ikkjeskriftlege eksamenar i vidaregående opplæring. 6

7 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ANLEGGSTEKNIKK Bransjelære Produksjon Elevene får 24 timer forberedelsestid. Elevene trekkes i grupper på 3-4 elever. Faglærer er tilgjengelig i forberedelsestiden. Elevene trekker et hovedtema fra programfagene. Eksamen er to-delt: Praktisk og skriftlig inntil 5 timer Elevene trekker en konkret oppgave fra det hovedtemaet som eleven har hatt i forberedelsestiden. 7

8 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG (revidert januar 2012) BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BYGGTEKNIKK Bransjelære Produksjon Eleven trekker en oppgave i et av de aktuelle programområdene som gjelder på Vg2 Byggteknikk. Konstruksjonen kan bygges i tre, mur, betong eller stillas. Faglærer er til stede på forberedelsesdelen etter oppsatt plan. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen og vil kunne stille spørsmål undervegs. Faglærer har ansvaret for at det utarbeides vurderingskriterier for eksamen. Varighet: 2 dager Forberedelsene må, av praktiske grunner, i all hovedsak foregå på skolen. Oppgaver: Elevene trekker eksamensoppgaven første forberedelsesdag. Oppgaven skal være relatert til aktuelle kompetansemål i læreplanen. Elevene får utdelt kompetansemål og vurderingskriterier. Med utgangspunkt i eksamensoppgaven utfører elevene i forberedelsesdelen følgende: Materialliste Verktøy-/utstyrliste HMS plan med risikoanalyse og tiltaksplan Dette leveres sammen med eventuelt annet skriftlig materiale ved forberedelsens slutt. Finne fram materialer Finne fram nødvendig utstyr/verktøy Foreta montering/sammenstilling som er nødvendig i forhold til arbeidet med eksamensoppgaven. Varighet: inntil 5 timer. Oppgaven kan løses gruppevis, men vurderingen skal være individuell. Arbeid som er gjort i forberedelsesdelen, kan brukes som utgangspunkt for eller integreres i det som skjer på eksamensdagen, og slik sett blir det en del av vurderingsgrunnlaget. Dette blir vurdert på eksamensdagen: Materialliste Verktøy-/utstyrsliste HMS-plan med risikoanalyse og tiltaksplan Praktisk gjennomføring og muntlig høring. 8

9 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK Bransjelære Produksjon Forberedelsestid er 2 dager. Elevene velger kompetansemål fra programfagene bransjelære og produksjon, men med hovedvekt på den fordypningen de har valgt (ventilasjons- og blikkenslagerfaget, taktekkerfaget eller rørleggerfaget). Ett av programfagene velges som praktisk hovedoppgave. De andre to programfagene vil elevene få spørsmål fra. Planlegging og tilrettelegging blir ikke vurdert på planleggingsdagen. I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt/tilgjengelige. Eleven lager: - bestillingslister for materialer - verktøy og utstyr - HMS-/verneutstyr Faglærer er til stede på forberedelsesdagene. Eleven utfører arbeidsoppgaver i henhold til det som er planlagt på forberedelsesdagen. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen, og vil kunne stille spørsmål underveis. Varighet: inntil 5 timer Eleven får 10 minutter til framføring på eksamensdagen. HMS vektlegges. 9

10 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK TRETEKNIKK Bransjelære Produksjon 2 dager forberedelse. Elevene får et gitt tema der det ligger reelle valg. Ut fra 5 muligheter velges det 3 oppgaver som skal planlegges videre for utførelse eksamensdagen. Elevene tegner, setter opp kappliste, velger materialer og begrunner de valg som er gjort. Elevene setter opp en oversikt på de maskiner, utstyr, verktøy og HMS-utstyr som skal brukes. Faglærer er til stede under forberedelsesdelen. Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Det gis anledning til samarbeid under forberedelsesdelen. Hjelpemidler eksamensdagen er verksted, klasserom, maskiner og utstyr ellers. Varighet: inntil 5 timer. Elevene utfører det som er planlagt under forberedelsesdelen. Kort dokumentasjon leveres sammen med besvarelsen/utførelsen av eksamen. Ved eventuelle avvik fra planer/tegninger skal det skrives avviksrapport. Det vektlegges spesielt om HMS-/verneutstyr brukes aktivt i alle situasjoner. Sensor og faglærer er til stede eksamensdagen. Sensor kan stille spørsmål. Det tillates ikke samarbeid mellom elevene eksamensdagen. 10

11 PRAKTISK, Vg2, YRKESFAG 2012 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK OVERFLATETEKNIKK Bransjelære Produksjon SDEL: Forberedelse: 2 dager Eleven velger tema innen en av yrkesretningene (lærefag) Eleven lager en arbeidsbeskrivelse for det praktiske arbeidet. Eleven lager bestillingslister for: Materialer Verktøy og utstyr Verneutstyr/HMS Eleven kan prefabrikkere delen av den praktiske eksamen. Ferdigstillelse skal skje på eksamensdagen. Faglærer er tilsted på forberedelsesdagene. SDEL: Eleven utfører arbeidsoppgavene iht. det som er planlagt forberedelsesdagene. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen, og vil kunne stille spørsmål underveis. HMS vektlegges under hele arbeidsprosessen. Eleven skal skriftlig lage en kort dokumentasjon på arbeidet som er utført. 11

12 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG DESIGN OG HÅNDVERK AKTIVITØR Administrasjonsfag Aktiviseringsfag Forberedelse: 1 dag. Tema: Aktivisering av bruker Eleven velger hvor han/hun vil arbeide. På skolen kan eleven få veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt. Kompetansemålene fra læreplanen i programfagene: De kompetansemålene som blir brukt, blir fremhevet med uthevet skrift. Kjennetegn for måloppnåelse, forskrift 3-4. For elever og sensor: Dag 1: Elevene får utdelt oppgave og vite hvilke kompetansemål som blir vurdert eksamensdagen. I tillegg får elevene utdelt: 1. Kasus og bruker 2. Forslag til hva elevene kan arbeide med. Praktisk-muntlig høring 45 min. eksamensdagen: Rollespill Eleven intervjuer brukeren. Eleven finner ut hvordan han/hun vil aktivisere brukeren. Eleven lager og fyller ut skjemaer på data. Eleven begrenser valg av aktiviteter. Gjennomføring: Eleven får oppgitt det tidspunktet hun/han skal møte til praktisk eksamen. 12

13 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 DESIGN OG HÅNDVERK BLOMSTERDEKORATØR Produksjon Produksjonsutvikling Elevene har inntil 2 dagers forberedelse. Elevene får ett gitt tema. De kan jobbe individuelt eller i grupper. Elevene får utdelt varer og foretar varebehandling. Faglærer gjør notater om den enkelte elev på varebehandlingen, og bringer dette til sensor. Annet forberedelsesarbeid blir ikke vurdert. Elevene kan være på skolen, eller der de selv ønsker. Alle hjelpemidler er tillatt. Mulighet for veiledning av faglærer. Løsning av praktiske oppgaver. Varighet: inntil 5 timer Elevene jobber individuelt. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Internett og telefon. Elevene kan ikke kommunisere med medelever. Faglærer og sensor er til stede, og kan stille spørsmål underveis. Vurdering av sensor og faglærer blir gjort underveis, og etter at produksjonen er avsluttet. 13

14 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 DESIGN OG HÅNDVERK DESIGN OG TEKSTIL Design og produktutvikling Produksjon og materialer Forberedelse 1 dag. Kjernetid på skolen fra kl Design og produktutviklingsfase: 1. Gjøre bruk av kompetansemål ifølge oppgave 2. Velge produkt i forhold til oppgavetekst 3. Framskaffe ideer (gå i tenkeboksen) 4. Lage skisser 5. Eventuelt prøve ut modellen, modellsøm etc. 6. Sette opp mønsterforming/oppskrift 7. Lage arbeidstegning 8. Framskaffe materialer 9. Gi materialbeskrivelse, med begrunnelse for valg 10. Tilrettelegge for eksamensdagen Design og produktutvikling skal sammenfattes i en mappe eller PowerPoint og leveres sammen med produktet. Produkt og presentasjon/dokumentasjon leveres ved eksamensdagens slutt. Produksjon og materialer: 1. Gjøre bruk av kompetansemål ifølge oppgaven 2. Produsere et produkt Sensor kan ved behov få en muntlig redegjørelse av den enkelte elev på eksamensdagen. Presentasjonen/dokumentasjonen utgjør 1/3 av vurderingen. Praktisk eksamen utgjør 2/3 av vurderingen. 14

15 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 DESIGN OG HÅNDVERK FRISØRFAG Frisyredesign Produksjon Forberedelse 1 dag Elevene får tildelt tema med kompetansemål og får utdelt nødvendig materiell. Tema skal være knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Frisørsalongens lokale og teorirom må være tilgjengelig. Eleven kan få veiledning av faglærer Eleven formulerer selv problemstilling og velger mål i forhold til tema. Alle hjelpemidler er tillatt. Produksjonsdelen presenteres med et produkt, samt dokumentasjon av prosessen og arbeidstegninger som beskriver utforming av arbeidet. Dette skal også gjøres ved muntlig framlegging. Alle hjelpemidler er tillatt med unntak av Internett/telefon/faks. Det utformes vurderingskriterier for produksjon/frisyredesign i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Vurderingskriteriene skal være kjent for eleven og det skal tas hensyn til elevens selvvalgte vurderingskriterier. Det skal utarbeides sensorveiledning til eksamen. Sensor og faglærer skal være til stede under deler av den praktiske delen og vil kunne stille muntlige spørsmål. Produksjon vektlegges 60 % Frisyredesign(dokumentasjon) vektlegges 40 %. 15

16 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 DESIGN OG HÅNDVERK INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Produksjon Produktdesign Forberedelse: 2 dager. Møteplikt på skolen i kjernetiden: Eleven får: oppgaven og kompetansemålene. Oppgaven er valgfri mellom: 1. Interiør og kompetansemål som blir målt 2. Utstillingsfag og kompetansemål som blir målt Oppgaven har et tema - kundegruppe - oppdragsgiver Eksamen inntil 5 timer med sensor til stede. Gjennomføring av interiør/utstillingsoppgaver. Tid 4,5 timer (fra ) Arbeidsprosessen er ferdig. Alt materiell blir på skolen. Elevene møter igjen til avtalt tid og presenterer sine løsninger. Inntil 15 min. pr. elev. Muntlig presentasjon/form rollespill, PowerPoint 16

17 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG ELEKTROFAG AUTOMATISERING Automatiseringssystemer Elenergisystemer Det skal settes av 2 dager til forberedelse. Arbeidsoppdrag utleveres. Bygging av anlegg som omfatter styring/regulering. Utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon. Elevene jobber i grupper eller enkeltvis etter skolens tilpasning. Dokumentasjonen leveres til faglærer etter andre forberedelsesdag. Muntlig eksaminering ut fra elevens utførte arbeid fra forberedelsesdelen med tilhørende dokumentasjon. Anlegget skal kjøres i gang/testes av eleven. Elevene eksamineres enkeltvis ca. 30 min. Vurdering: Den praktiske delen som er utført i forberedelsen, kan tas med som en mindre del av vurderingsgrunnlaget. 17

18 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK Data- og elektronikksystemer Elektronisk infrastruktur Forberedelse: 2 dager. Elevene skal planlegge en eller flere praktiske oppgaver som dekker begge programfag (data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur). Gruppevis inndeling, maks 3 personer. Faglærer kan være til stede på forberedelsesdagen. Praktisk-muntlig eksamen, inntil 1 time pr. gruppe. En del av denne timen fordeles på den enkelte elev. Praktiske og muntlige ferdigheter skal være med i vurderingen. Faglærer stiller spørsmål, sensor velger kandidat som skal svare. 18

19 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG ELEKTROFAG ELENERGI Automatiseringssystemer Data- og elektronikksystemer Elenergisystemer Forberedelsen skal være 2 dager Elevene skal installere og/eller utarbeide anleggsdokumentasjon til et gitt anlegg, gjerne gruppearbeid. Dokumentasjonen skal inneholde HMS- og risikovurdering. Forberedelsesdelen skal inngå i vurderingen av totalkarakteren. Eksamen skal inneholde momenter fra de 3 programområdene som: Dokumentasjon, sluttkontroll, elektroniske beregninger og praktiske utførelser i ett eller flere av etterfølgende moment i HMS, feilsøking, sluttføring, endringer og målinger. Oppgaven skal inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet. Forslag til gjennomføring: Skriftlig prøve 1,5 timer først på dagen. Praktisk-muntlig eksaminasjon inklusiv vurdering, maks 15 min pr. elev. 19

20 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG ELEKTROFAG KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Elenergi- og automatiseringssystemer Kulde- og varmepumpesystemer 2 dager til forberedelse Dag 1: Dokumentasjon til kuldeanlegg. Dokumentasjonen produseres på skolen ut fra gitt oppgave. Oppgaven er tverrfaglig og innbefatter også funksjonsbeskrivelse for anlegget. Dag 2: Praktisk del der eleven produserer en del eller seksjon av det planlagte kuldeanlegget. Denne delen er også tverrfaglig. Elevene jobber individuelt både med planleggingen og den praktiske delen. All produsert dokumentasjon og praktisk arbeid leveres faglærer for hver dag. Elevene eksamineres av begge faglærere og ekstern sensor minutter muntlig pr. elev. Grunnlaget og tema for muntlig eksamen er: Den produserte dokumentasjonen og den produserte kuldeseksjonen med tilhørende styring og strømtilførsel som er laget i forberedelsesdagene. Vurdering: Alt som er produsert på forberedelsesdagene vil være med i vurderingen når det settes karakter etter utspørringen. 20

21 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revidert mars 2012 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Det gis 2 dagers forberedelse. Faglærer gir veiledning etter avtale. Elevene får utdelt oppgaven, kompetansemål og vurderingskriterier. Gruppen utarbeider en skriftlig aktivitetsplan som skal gi grunnlag for den praktiske og muntlige vurderingen. Aktivitetsplan sendes sensor dagen før eksamen. Oppgavens kompetansemål skal ligge til grunn som vurderingskriterier både for den praktiske og den muntlige delen. Maksimum 10 mål, 2-4 mål fra hvert av de tre programfagene. Alle hjelpemidler er tillatt Eksamensdelen består av en praktisk og en muntlig del Den praktiske delen gjennomføres i grupper med individuell vurdering. Tidsrammen er min. Muntlig individuell eksamen på inntil 20 min. Helhetlig vurdering av praktisk og muntlig del. Ved tvil skal den muntlige delen være avgjørende. Til høringen kan eleven ha med hjelpeark eller aktivitetsplanen. Det er ikke anledning til å kommunisere med andre elever/eksaminander mellom den praktiske gjennomføringen og den muntlige vurderingssituasjonen. Skolen organiserer dette. 21

22 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Under revisjon HELSE- OG SOSIALFAG FOTTERAPI/ORTOPEDITEKNIKK Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Forberedelse: 1 dag Elevene får en forberedelsesdag på skolen, inntil 6 klokketimer. Elevene får utlevert tema med aktuelle kompetansemål. Elevene forbereder seg individuelt til eksamen. De forbereder også eksamenslokalet (fotterapiklinikken)som skal brukes til praktisk gjennomføring. Det gis veiledning dersom eleven ber om det, men ingen undervisning. Alle hjelpemidler er tillatt. Det er ikke krav til innlevering av skriftlig materiell som blir produsert denne dagen. Praksis Elevene skal ha praktisk gjennomføring i skolens fotterapiklinikk. Det kommer klienter som blir modeller denne dagen. Elevene utfører fotbehandling iht. tema og mål. Eksamen starter fra eleven kommer inn i eksamenslokalet til alt er gjennomført, dvs opprydding og klargjøring av klinikk. Varighet: ca. 2,5 timer Hjelpemidler: Notat fra forberedelsen Individuell vurderingssituasjon: Muntlig dokumentasjon med begrunnelser. 22

23 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Under revisjon HELSE- OG SOSIALFAG HELSEARBEIDERFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse 2 dagers forberedelse. Det stilles ikke krav til å levere inn et skriftlig produkt i forberedelsesdelen. Alle hjelpemidler er tillatt. Faglærer kan veilede, men ikke undervise. Faglærer setter sammen grupper på 2-3 elever Tema, kompetansemål og case-/situasjonsbeskrivelse deles ut. Ved skoler med flere klasser/grupper må eksamen avvikles over flere dager, og det må lages ulike situasjonsbeskrivelser. Det blir opp til hver enkelt skole hvordan de vil gjennomføre den praktiske eksamen. Tillatte hjelpemidler: læreplan og case-/situasjonsbeskrivelse. Elevene trekker oppgave og prosedyre og har 10 min. forberedelse. Praktisk framføring i grupper 15 min Individuell muntlig høring 20 minutter. Alle elevene i gruppen skal delta i den praktiske framføringen (gjennomføring av prosedyren) Muntlig høring og vurdering ut fra kompetansemål i alle programfag. Vurdering: Praktisk framføring: 30 % Muntlig høring: 70 % 23

24 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Under revisjon HELSE- OG SOSIALFAG HELSESERVICEFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse 2 dagers forberedelse. Dag 1: Oppmøte på skolen (09.00). Elevene får utlevert tema kompetansemål situasjonsbeskrivelse. Elevene skal være på skolen, faglærere er til disposisjon for veiledning på elevens initiativ. Dag 2: Valgfritt om eleven vil jobbe hjemme eller på skolen. Lærere ikke tilgjengelig. Eleven får oppgitt tidspunkt for oppmøte eksamensdagen. Alle hjelpemidler tillatt. Elevene trekker oppgavesett. En elev trekker oppgave for de andre to elevene slik at 3 elever får samme sett oppgaver: 20 min forberedelse (alle hjelpemidler tillatt, unntatt Internett og kommunikasjon) 20 min praktisk gjennomføring 20 min til muntlig høring Sensurering i etterkant, etter den 3. eleven. 24

25 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Skal revideres i løpet av 2012 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIE Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse 1 dag til forberedelse. Elevene får utlevert tema sammen med kompetansemålene. Vi anbefaler at faglærerne er til stede forberedelsesdagen. 4 timer praksis i skolens hudpleieklinikk. Muntlig dokumentasjon. 25

26 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 Revidert januar 2012 Retningslinjer for, og beskrivelse av, og 2012 Eksamensform: MEDIER OG KOMMUNIKASJON MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediedesign og medieuttrykk Mediekommunikasjon Medieproduksjon Praktisk eksamen Retningslinjer for utarbeidelse av oppgave til forberedelsesdelen: - Oppgaven må være realistisk gjennomførbar i forhold til tid, lokaler og utstyr på den enkelte skole. - Eleven skal ha mulighet til å velge medieplattform fritt. - Aktuelle kompetansemål fra de tre fagene for forberedelsesdel/eksamen skal oppgis - Det utarbeides en vurderingsveiledning med vurderingskriterier for eksamen. Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. Forberedelsesdelen: - 2 dagers forberedelse - Elevene får utdelt eksamensoppgaven, aktuelle kompetansemål og vurderingsveiledningen. - Elevene produserer et medieprodukt som danner utgangspunktet for eksamen. - Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsesdelen - Faglærer skal være tilgjengelig for tidsavgrenset veiledning etter oppsett plan - Elevene jobber individuelt eller i grupper på inntil 3 personer dersom det er nødvendig i forhold til omfanget i valgt plattform, eks. filmproduksjon - Elevene skal forberede seg til eksamen på skolen. Annet skal avtales med ansvarlig faglærer. - Elevene skal levere inn ferdig produkt og råmateriale kl den andre forberedelsesdagen. 26

27 Eksamen: Eksamen er delt i en elevstyrt del og en eksaminator-/sensorstyrt del. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt Internett og andre hjelpemidler som gir mulighet for kommunikasjon med andre. Elevstyrt del inntil 15 minutter - Individuell presentasjon med utgangspunkt i produktet som er produsert i forberedelsesdelen og aktuelle kompetansemål for eksamen. Ideer, skisser, planlegging av produktet og lignende kan tas med i presentasjonen - Eleven skal ha med/ha tilgang til råmateriale/råfiler. Eksaminator-/sensorstyrt del inntil 20 minutter - Eksaminator/sensor stiller utdypende spørsmål til det eleven har presentert. Eksaminator/sensor kan be om at råmateriale/råfiler legges fram. - Eksaminator/sensor kan be om en praktisk demonstrasjon av kunnskap og ferdigheter knyttet til arbeidet som er gjort under forberedelsen. - Eksaminator/sensor stiller spørsmål knyttet til oppgitte kompetansemål for eksamen. Vurdering: - Grunnlaget for vurderingen er den kompetansen som eleven viser på eksamensdagen i forhold til oppgitte kompetansemål for eksamen. 27

28 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG NATURBRUK AKVAKULTUR Anlegg og teknikk Drift og produksjon Oppdrett og miljø Maksimalt 2 dager, minimum 1 dag (oppgaveavhengig). Situasjonsbeskrivelse gis ved forberedelsestidens start, og her gis rammene for oppgaven. Forberedelsesdelen skal ikke være gjenstand for vurdering. I forberedelsesdelen kan det være grupper med inntil tre elever som får samme situasjonsbeskrivelse. Faglærer er til stede dersom elevene ønsker det. Deler av forberedelsestiden kan brukes til praktisk klargjøring av utstyr. Eksamen er praktisk, men kan ha innslag av skriftlig arbeid. Varighet: inntil 5 timer En eventuell skriftlig del skal være individuell. Den praktiske delen kan gjennomføres i grupper på inntil tre elever. Faglærer kan stille muntlige spørsmål underveis i eksamen. Spørsmål skal være relatert til den praktiske oppgaven og stilles til den enkelte elev. Mot slutten av den praktiske prøven skal eleven gi en muntlig egenvurdering av arbeidet. 28

29 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG NATURBRUK ANLEGGSGARTNER- OG IDRETTSANLEGGSFAG Drift og vedlikehold Nyanlegg Inntil 2 dagers forberedelse. Elevene får utdelt tema. Gruppesammensetningen fastsatt av ledelsen, blir gjort kjent ved utdeling av tema. Maksimalt 4 elever i gruppen og maksimalt 2 grupper pr. sensor samtidig. Den praktiske eksamensdelen gjennomføres med maks 4 elever i gruppen. Varighet: inntil 5 timer. Oppgaven omfatter alle programfag (drift og vedlikehold og nyanlegg) Etter fullført praktisk del innkalles elevene gruppevis til en faglig samtale om den praktiske delen og muntlige spørsmål i tillegg. Elevene skal gis individuell karakter 29

30 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG NATURBRUK FISKE OG FANGST Drift av fartøy Fangst og redskap Maks 2 dager, minimum 1 dag. Dette er oppgaveavhengig. Elevene får en situasjonsbeskrivelse ved start av forberedelsesdelen. Her gis rammene for oppgaven. I forberedelsesdelen kan det være grupper med inntil 3 elever som har fått utdelt samme situasjonsbeskrivelse. Faglærer er til stede dersom elevene ønsker det. Deler av forberedelsestiden kan måtte brukes til praktisk klargjøring av utstyr. Eksamen er praktisk, men kan ha innslag av en individuell skriftlig del. Varighet: inntil 5 timer Praktisk del kan gjøres i grupper på inntil 3 elever. Faglærer kan stille muntlige spørsmål under den praktiske delen av eksamen. Muntlig egenvurdering på slutten av prøven. 30

31 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 NATURBRUK HESTE- OG HOVSLAGERFAG Aktiviteter med hest Hest og hestehold Stalldrift Forberedelsestid 2 dager. Elevene får utdelt tema. Ledelsen ved skolen setter sammen gruppene. Gruppesammensetningen blir gjort kjent ved utdeling av tema. Praktisk eksamen med tema som eleven får utdelt i forkant av forberedelsen, etterfulgt av en muntlig del. Varighet: inntil 5 timer Den praktiske eksamensdelen gjennomføres i grupper med maksimalt 4 elever i gruppen og maksimalt 2 grupper samtidig per sensor. 31

32 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG NATURBRUK LANDBRUK OG GARTNERNÆRING Forvaltning og drift Produksjon og tjenesteyting Forberedelse 1 dag, derav minimum ½ dag på skolen. Utdeling av tverrfaglig tema forvaltning og drift, og produksjon og tjenesteyting. Faglærer er tilgjengelig under forberedelsestida. Alle hjelpemidler tillatt. Praktisk eksamen med tema som eleven får utdelt i forkant av forberedelsen, etterfulgt av en muntlig del. Varighet: inntil 5 timer Alle hjelpemidler tillatt under eksamen unntatt kommunikasjon eksternt. Det vil si at telefon, Internett og faks ikke er tillatt. 32

33 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG RESTAURANT- OG MATFAG KOKK- OG SERVITØRFAG Kosthold, ernæring og helse Råvarer og produksjon Servering, bransje og miljø Eksamensoppgaven må være slik at den kan gjennomføres innenfor rammen på 5 timer mht forberedelse. Forberedelsesdelen skal inneholde vurderingskriterier, råvareliste og oppgavetekst. Hver enkelt skole bestemmer hvor mange dager elevene kan forberede seg 1 eller 2 dager, eventuelt halv dag. Eksamen skal bygge på og måle elevenes ferdigheter i kompetansemålene hentet fra læreplan for felles programfag i kokk- og servitørfag. Eksamen skal være praktisk og måle ferdigheter i programfagene. Den kan også inneholde en teoretisk skriftlig eller muntlig del. Eksamenstiden kan stoppes i påvente av en muntlig høring etter oppsatte tider på eksamensdagen (total eksamenstid må ikke overskride 5 timer per elev). På eksamensdagen kan elevene ta med seg arbeidsplan og oppskrifter inn i praksislokalet. Kommunikasjon og samarbeid (innen rimelighetens grenser) kan tillates, men det må presiseres overfor elevene at vurderingen er individuell og gjelder elevens egne produkter. Tillatt samarbeid gjelder utstyr, kjøkkenkapasitet osv. Eksamensdagen skal elevene overlevere en meny og en arbeidsplan/kjøreplan til sensor. 33

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2010 Retningslinjene blei utarbeidd skoleåret 07/08. Dei har

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer