RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING"

Transkript

1 RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INNHOLD: Ansvarsfordeling instituttadministrasjonen, Seksjon for utdanningstjenester (SFU) og Avdeling for utdanning (UTA) Tidsfrister og årshjul Eksamensrutiner Eksamensrutiner for ekspedisjonen Saksgang ved klage på karakter ved skriftlige eksamener Eksempel 1: Brev til student ved: Klage på karakterfastsetting i EMNE-0000 Eksempel 2: Brev til student: Svar på klage ved karakterfastsetting Rutiner ved fusk Eksempel 1: Brev til avdeling for utdanning (UTA) om fusk Eksempel 2: Første brev fra UTA til studenten Eksempel 3: Brev fra UTA til studenten etter møte i klagenemda Eksempel 4: Brev fra UTA til institutt, høgskoler og universitet Orientering til sensorer Orientering for tilreisende sensorer Sensorhonorar ved HSL-fakultetet, UiT Utarbeiding av sensorveiledning Oversendelsesbrev eksamensoppgaver til ekstern sensor lavere grad Oversendelsesbrev utsending av mastergradsoppgave til ekstern sensor For studenter: Retningslinjer for hjemmeoppgaver og innleveringer samt kildebruk Akademisk redelighet Informasjon om levering av mastergradsoppgave i MUNIN Skjema ved klage på karakterfastsetting UNIVERSITETSDIREKTØREN Avdeling for utdanning

2 Instituttadministrasjonen har ansvar for: Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere). Lage eksamensoversikter (emne, dato, antall kandidater, vurderingsform, sensorer o.l.) med frister til faglærere. Lage eksamensoversikter (emne, dato, kandidatlister, eksamensform, m/tanke på innlevering av eksamensoppgaver til studentekspedisjonen. Denne oversikten må også leveres til fakultetet v/seksjon for utdanningstjenester. På bakgrunn av denne oversikten blir datoer for skoleeksamener og sensurfrister lagt inn i FS. Eksamenskommisjoner oppnevnes/godkjennes i instituttstyret. Nye eksterne sensorer oppnevnes/godkjennes av institutt/programstyret. Administrere obligatorisk undervisningsaktivitet/arbeidskrav (Ta ut lister fra FS til de faglig ansvarlige, registrere i FS Felles studentsystem). Sende brev/e-post til studenten ved manglende arbeidskrav. Sørge for at oppgavesett foreligger på begge målformer/engelsk i samsvar med kandidatenes ønsker om målform/språk. Kopiere oppgavesett i riktig antall eksemplar. Arkivere oppgavetekster i ephorte. Arkivere pensumlister i FS. Levere eksamensoppgaver til studentekspedisjonen. Gjelder kontinueringseksamen/utsatt eksamen. Sende ut kontrakter, brev og informasjon til sensorer. Kopiere, pakke og sende eksamensoppgaver/besvarelser med sensorveiledninger til sensorer. Pakke og sende masteroppgaver til sensorer. Administrere muntlig eksamen + praktisk eksamen (lage kandidatliste og oppslag om tid og sted, bestille rom, ta ut sensurliste, informere ekstern sensor og lignende). Arkivere besvarelser. Sensur; påse at sensurfrist overholdes og eventuelt purre på sensur, innhente underskrifter, sende vurderingsprotokollen til Seksjon for utdanningstjenester. Kontrollere og attestere sensorhonorar. Videreformidle begrunnelse for karakter (til sensorer, fra/til student). Saksbehandling ved søknad om innpassing/godkjenning av ekstern utdanning. Saksbehandling ved søknad om utsatt innleveringsfrist, klage på karakter, og lignende (NB: Studentene leverer søknader, klager og legeerklæringer i studentekspedisjonen som sender til rett studiekonsulent). Saksbehandling ved klage på enkeltvedtak og formelle feil ved eksamen, fusk og lignende. Saksbehandling ved søknad om dispensasjon fra 3-gangersregelen: Skrives som sak til utdanningsutvalget (UU). Saksbehandling vedrørende privatisteksamen. Saksbehandling vedrørende søknader om å ta eksamen etter tidligere ordninger. Tilskriving/oppfølging av studenter som har sykdomsfrafall/annet frafall eller som har strøket til eksamen (i samarbeid med fakultetet). Reservere rom for muntlig eksamen, fordele kandidater på rommene. Rigge og rydde eksamenslokaler (ved muntlig eksamen). Avvikle og administrere utsatt prøve og kontinuasjon (i samarbeid med Seksjon for utdanningstjenester (SFU)). Svare på spørsmål angående eksamen (i samarbeid med SFU). Administrere disputaser/praktisk gjennomføring (i samarbeid med Seksjon for forskning). Godkjenne utdanningsplanene for studenter som skal ha en grad. Før klager på karakterfastsetting blir saksbehandlet, må det sjekkes om vitnemål er sendt. Seksjon for utdanningstjenester (SFU) har ansvar for: Etter frist for semesterregistrering: be studiekonsulentene om å informere studentene om kildebruk og akademisk redelighet (norsk og engelsk). Dette ligger på fakultetets nettsider, men i tillegg skal det sendes til studentene enten pr epost eller legges i Fronter. Saksbehandling ved særlig tilrettelegging av eksamen og forvalte ekstern avvikling. Samle, registrere (og fastsette) endelige skoleeksamensdatoer. 2

3 Utarbeide samla eksamensplan for fakultetet som oversendes UTA som reserverer eksamenslokaler Kandidatnummerering i samarbeid med UTA. Praktisk gjennomføring av eksamen (kontrollere hjelpemidler, ordne eksamenspapir, kladdeark, og kandidatlister på hvert rom, håndtere eksamensoppgaver og besvarelser osv). Legge sensur inn i FS. Oppbevaring/arkivering av papirprotokoll (originale sensurlister). Ved utsatte/kontinueringseksamener (hjemme- og skoleeksamener): Tilskriving/oppfølging av studenter som har sykdomsfrafall/annet frafall (SFU) eller som har strøket til eksamen (instituttene). Dette gjelder examen philosophicum (distriktsvarianten). Kontroll av vitnemålsdata i FS, ajourføre eventuelle manglende opplysninger. Kvalitetssikring og kontroll av alle FS-data. Kvalitetssikring og kontroll av selve vitnemålet og Diploma Supplements. Overføring av grader til protokoll. Utskriving av vitnemål, Diploma Supplements og karakterutskrifter. Signering av vitnemål. Skanning og/eller kopiering av vitnemål. Utskriving av vitnemål. Arrangement med overrekking av vitnemål for mastergrad og lærerutdanningsprofesjon. Rapportering av oppnådde grader til DBH, inkludert forarbeid. Bestilling av vitnemålspapir fra UTA. Saksbehandling ved søknad om forhåndsgodkjenning/innpassing/godkjenning av utenlandsk utdanning i forbindelse med utveksling. Faglig vurdering gjøres ved instituttet. Alle eksamensoppgaver (hjemmeeksamen, semesteroppgave, mappe, prosjektoppgave og lignende) leveres ut via Fronter. (Unntak er utsatte/kontinueringseksamener som leveres ut i studentekspedisjonen) Studentekspedisjonen tar i mot eksamensbesvarelser (hjemmeeksamen, semesteroppgave, mappe, prosjektoppgave og lignende). Trykkeriet trykker masteroppgaver. Avvikle og administrere utsatt prøve og kontinuasjon (i samarbeid med instituttene). Svare på spørsmål angående eksamen (i samarbeid med instituttene). Avdeling for utdanning har ansvar for: Reservere eksamenslokaler. Rekruttere og administrere vakter (Lage oversikt over vaktbehov, engasjere vakter, sende informasjonsbrev og arbeidsoversikt, justere vaktbehov.). Kontrollere og attestere vakthonorar. Informasjon om- frister for betaling og registrering, sjekke eksamensmelding etc. Forvaltning av kandidatarkiv fra tiden UTA skrev ut vitnemål/diploma supplement. Rapportering av sensur til DBH, inkludert forarbeid. I det følgende har vi utarbeidet arbeidsbeskrivelser og rutiner omkring arbeidsfeltet EKSAMEN Se vedleggene: Arbeidsbeskrivelser/rutiner Tidsfrister og årshjul Vedlegg 1 Eksamensrutiner. Vedlegg 2 Eksamensrutiner for ekspedisjonen. Vedlegg 3 Saksgang ved klage på karakter ved skriftlige eksamener. Vedlegg 4 Eksempel 1: Brev/orientering til klager på karakterfastsetting Eksempel 2: Brev/orientering til klager etter ny karakterfastsetting Rutiner ved fusk. Vedlegg 5 Orientering til sensorer. Vedlegg 6. 3

4 Orientering for tilreisende sensorer. Vedlegg 7 Sensorhonorar ved HSL-fakultetet, UiT. Vedlegg 8 Utarbeiding av sensorveiledning. Vedlegg 9 Oversendelsesbrev - utsending av eksamensoppgaver til ekstern sensor lavere grad. Vedlegg 10 Oversendelsesbrev - utsending av masteroppgave til ekstern sensor. Vedlegg 11 For studenter Retningslinjer for hjemmeoppgaver og innleveringer samt kildebruk. Vedlegg 12 Akademisk redelighet. Vedlegg 13 Skjema for levering av masteroppgave MUNIN. Vedlegg 14 Skjema ved Klage på karakterfastsetting. Vedlegg 15. 4

5 Vedlegg 1 Tidsfrister og årshjul Frist Beskrivelse 15. august Siste frist for å melde seg til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen som skal avvikles i høstsemesteret. 1. september Siste frist for å søke om særlig tilrettelegging for ordinære eksamener som skal avvikles i høstsemesteret. 1. november Siste frist for å registrere særlig tilrettelegginger i FS som gjelder høsten. 1. november Siste frist for å endre/annullere eksamensmelding for høsten (men for ordinære eksamener med eksamensdato før 14. november i høstsemesteret, må studentene trekke seg senest 14 dager før eksamensdato) Primo november Emneinformasjon med endelig dato, tid og sted for skriftlige skoleeksamener for høsten publiseres på universitetets nettsted. 15. januar Siste frist for å melde seg til utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen som avvikles i vårsemesteret. 1. februar Siste frist for å søke om særlig tilrettelegging for ordinære eksamener som skal avvikles i vårsemesteret. 1. april Siste frist for å registrere særlig tilrettelegginger i FS som gjelder våren. 15. april Siste frist for å endre/annullere eksamensmelding for våren (men for ordinære eksamener med eksamensdato før 29. april i vårsemesteret, må studentene trekke seg senest 14 dager før eksamensdato) Primo april Emneinformasjon med endelig dato, tid og sted for skriftlige skoleeksamener for våren publiseres på universitetets nettsted. Eksamens- og gradsforvaltning: årssyklus Desember: Eksamensavvikling Legge inn sensur i FS Vitnemål Oktober-november: Ferdigstille/kunngjøre eksamenskabal høst Søknadsbeh. særordninger til eksamen Eksamensavvikling Innhente eksamensdatoønsker for neste semester Januar: Legge inn sensur i FS Vitnemål Eksamensplan utsatte prøver/kont. eks. Februar - mars: Avvikle utsatte prøver/kont. eks. Rapportering sensur DBH Søknadsbeh. særordninger til eksamen August september: Avvikle utsatte prøver/kont. eks. Vitnemål Juli: Legge inn sensur i FS Vitnemål April - juni: Ajourføre eksamensmeld i FS Ferdigstille/kunngjøre eksamenskabal vår Tilrettelegging/særordninger: oppfølging Eksamensavvikling Legge inn sensur i FS Vitnemål Innhente eksamensdato-ønsker for neste semester 5

6 - Eksamensavvikling - Sensurregistrering (FS) - Vitnemål Måned for måned - Kunngjøre eksamensdatoer januar - Rapportering data til dbh - Eksamensavvikling desember - Vitnemål februar - Søknadsbehandling særordning til eksamen - Eksamensdatoforespørsel kommende vårsemester - Ajourføre eksamensmeld. FS - Ferdigstille eksamenskabal høstsemesteret november oktober september august juli - Sensurregistrering (FS) - Vitnemål - Eksamenskabal kont/utsatte prøver juni - Eksamensavvikling kont/utsatte prøver mars mai april -Søknadsbehandling særordning til eksamen - Eksamensdatoforespørsel kommende høstsemester - Ajourføre eksamensmeldinger i FS - Ferdigstille eksamenskabal vårsemesteret Eksamensavvikling: utsatt/kont - Kunngjøre eksamensdatoer - Eksamensavvikling - Vitnemål - Eksamenskabal kont/utsatte prøver - Sensurregistrering (FS) - Vitnemål - Eksamensavvikling - Sensurregistrering (FS) - Vitnemål 6

7 Vedlegg 2 RUTINER I FORBINDELSE MED EKSAMENSAVVIKLING VED FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Husk at all saksbehandling (blant annet oppnevning av eksamenskommisjoner) skal foregå i ephorte. Vær også oppmerksomme på rutinene ved saksgang innen dette arkivsystemet. Oppgaver utført på instituttene: Forarbeid Lage oversikt over eksamener (emner, antall kandidater (FS ), eksamensform og datoer, samt kommisjoner) med frister til faglærere/faggruppa. Levere godkjenningsliste obligatoriske aktiviteter (FS ) til emneansvarlig, registrere dette i FS (Godkjenning av obligatoriske aktiviteter, finnes under Bilder i Vurderingsmodulen) fortløpende og i god tid før eksamen. Sende ut beskjed (epost/brev) til studenter om manglende arbeidskrav og sletting fra eksamenslista. Vente noen dager på eventuell tilbakemelding. Så fullføre registreringa i FS. Be emne-/fagansvarlig å foreslå ekstern sensor. Eksamensansvarlig/emneansvarlig forespør sensor (vanligvis på e-post) med informasjon om hvilken eksamen det gjelder, sensurfrist, antall eksamenskandidater og honorar. På masternivå er det ofte veileder som har første kontakt med sensor på grunn av førstehånds kjennskap til tema i masteroppgaven. Sjekk om sensor er godkjent ved instituttet/fakultetet. Dersom en sensor ikke er oppnevnt/godkjent, lages det sak til programstyret/instituttstyret som foretar oppnevningen/godkjenningen. CV for en person som ikke er ansatt ved høgskole eller universitet må foreligge. Eksamenskommisjonene oppnevnes/godkjennes ved at det lages sak til programstyret/instituttstyret. Eksamensansvarlig tar ut kandidatliste med navn og kandidatnummer for hvert emne, Bruk FS Oppgavetekster for eksamen gis fra den enkelte faglærer til eksamensansvarlig, gjerne via e-post senest et par dager før eksamensdato. Eksamensansvarlig sørger for at oppgaveteksten foreligger på begge målformer/engelsk etter kandidatenes ønsker om målform/språk. Målformen sjekkes i FS Eksamensansvarlig sørger også for at det i oppgaveteksten (hjemmeeksamen) er tatt med: dato for ut- og innlevering, klokkeslett og at besvarelsen leveres inn i 3 eksemplar. Det skal informeres om at forsida skal inneholde opplysninger om emnekode og tittel på emnet, hvilket semester eksamen avlegges, kandidatnummer, ikke navn (utenom ex.phil.). Det skal også informeres om korrekt kildehenvisning og konsekvenser ved fusk. Ved selvvalgte oppgaver sendes dette til kandidaten på e-post. Når det gjelder skoleeksamener sørger eksamensansvarlig for å kopiere oppgavesettet i riktig antall eksemplar for oversending til eksamenslokalet (minst 2 dager før eksamensdag). Oppgavetekster for hjemmeoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave og mappeoppgaver leveres ut i Fronter. Disse sendes også per epost til ekspedisjonen. Når det gjelder muntlig eksamen er det fagmiljøet som bestemmer dato. Lærerutdanningen har en annen bestemmelse og det er ingen grunn til å endre på det. Rom (for muntlig eksamen) må bestilles i god tid. Det skal settes opp oppslag med tid og sted for hver enkelt kandidat. Vurderingsprotokoll med navn gis til kommisjonen før muntlig. Eksamen ut- og innlevering av hjemmeeksamener Eksamensansvarlig leverer følgende til ekspedisjonen som er ansvarlig for innlevering av hjemmeeksamen: - Oversikt over emne(r) med dato for ut- og innlevering(er) og eksamensform - Kandidatliste (FS ) (alfabetisk) med navn og kandidatnummer for hvert eksamensemne. 7

8 Ved utlevering på e-post/fronter (distansestudenter), sendes oppgaveteksten, og eventuelle andre vedlegg (egenerklæring etc.) til ekspedisjonen, som sender dette ut kl 0930 på utleveringsdagen. Merk av på kandidatlista hvem som skal ha det utlevert på e-post, gjerne med e-postadresse. Innleveringer skjer normalt i ekspedisjonene, men studentene kan også levere - etter avtale - per post eventuelt per e-post. Etter innlevering/skoleeksamen utsending Avlagte skoleeksamener blir oversendt fra fakultetet og kopieres av administrasjonen på instituttene. Hjemmeeksamener hentes i ekspedisjonen. Eksamensansvarlig sender eksamensbesvarelsene til eksamenskommisjonen(e). Ett eksemplar skal arkiveres i instituttadministrasjonen etter gjeldende regler. Kommisjonene må gjøres oppmerksom på at det er 3 ukers klagefrist på sensur og at de av den grunn ikke må makulere besvarelsen de har bedømt, før tiden har utløpt. Det er viktig å sende programmets studieplan samt emnebeskrivelse til nye sensorer. Til interne sensorer leveres besvarelser og kopi av vurderingsprotokoll (FS ). Til eksterne sensorer sendes: - oversendelsesbrev - besvarelser m/oppgavetekst og sensorveiledning - vurderingsprotokoll (originalen) som skal inneholde kandidatnummer, ikke navn - kontrakt om sensur - annen aktuell informasjon Det er lurt å foreta kontroll av vurderingslistene som kommer fra kommisjonene (at alle kandidater som har avlagt eksamen har fått karakter) før de sendes til eksamenskontoret ved Seksjon for utdanningstjenester (SFU) der registreringen av sensur i FS foretas. Til eksamenskontoret på fakultetet (SFU) skal det kun sendes en vurderingsliste pr emne med endelig karakter. Alle sensorer skal selvfølgelig ha undertegnet vurderingsprotokollen. Det går greit å sende foreløpige lister til eksamenskontoret slik at sensuren fortere blir lagt ut på studentveven, men husk å gjøre oppmerksom på at originalen i sin helhet blir ettersendt. Eksamensansvarlig legger oppgavetekstene elektronisk inn i ephorte (gjort fra våren 2008) og arkiverer eksamensbesvarelsene etter klagefristens utløp. 8

9 Vedlegg 3 EKSAMENSRUTINER FOR EKSPEDISJONEN i samarbeid med instituttadministrasjonen Etter at eksamensansvarlig har levert følgende til ekspedisjonen: Oversikt over emne(r) med dato for ut- og innlevering(er) med eksamensform. Kandidatlister for eksamen. Oppgavetekst for de respektive eksamener per epost. har ekspedisjonen følgende kontrolloppgaver: Krysse av på kandidatlistene at kandidaten har levert. Sjekk at besvarelsen er levert i 3 eksemplarer og at riktig kandidatnummer er brukt. Ekspedisjonen tar i mot eksamensbesvarelser som leveres inn på e-post etter avtale. Det er viktig å sjekke: at kandidaten har skrevet riktig kandidatnummer at det på forsiden er påført aktuell emnekode og eksamenssemester 9

10 Vedlegg 4 Saksgang ved klage på karakter ved skriftlige eksamener. Klagen rettes til instituttet som har foretatt sensureringen. Først begrunnelse (jf. eksamensforskriftas 45) En kandidat som ønsker å klage på karakteren ved skriftlig eksamen, bør få informasjon om retten til å få en begrunnelse for karakterfastsettinga før kandidaten eventuelt bestemmer seg for å klage. 45 i eksamensforskrifta: En kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen i henhold til lov om universitetet og høyskoler 5-3. Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for skriftlig eksamen må framsettes senest tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse skal rettes til fakultetet. Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt kandidaten. Krav om begrunnelse skal rettes direkte til sensor(ene). Ved krav om begrunnelse for karakterfastsettelsen for praktiske ferdigheter, må arbeidet leveres inn til fakultetet samtidig som krav framsettes. Studenten har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen etter hver enkelt eksamen. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Sensorveiledning eller andre skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal være tilgjengelige for kandidatene etter at karakter er fastsatt. 1) Når klage mottas fra student, legger arkivet den inn i ephorte og til rett saksbehandler på institutt. 2) Sjekk om kandidaten har overholdt klagefristen, og om kandidaten har framsatt krav om begrunnelse først. (Klage over karakterfastsetting skal være framsatt innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen eller klage over formelle feil jf. 45 og 44 framsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen, jf. 45 i eksamensforskrifta.) 3) a) Hvis kandidaten ikke har overholdt klagefristen, avslås klagen (svar i ephorte) med begrunnelse i eksamensforskriftas 45. b) Hvis kandidaten har overholdt klagefristen, må ny eksamenskommisjon opprettes. Kontakt faglærer eller fagmiljøet med beskjed om at vi har mottatt en klage på karakteren i emnet XXX, og at ny eksamenskommisjon må oppnevnes. Opplys hvem som satt i den forrige kommisjonen. Ny sensurfrist er 3 uker etter at vi mottok klagen, og vi bør derfor snarest få fastsatt ny kommisjon. Vær oppmerksom på følgende i eksamensforskrifta 46: Ved klage skal kandidatens besvarelse forelegges ny eksamenskommisjon som vurderer hele eksamen på nytt. Den nye eksamenskommisjonen skal foreta en helt ny sensurering, og skal således ikke ha opplysninger om karakter, begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Den nye kommisjonen skal alltid ha sensorveiledningen. Karakterfastsetting kan skje til gunst eller ugunst for klager. Karakterfastsettingen ved ny sensurering kan ikke påklages. Ved eksamener som består av flere deler, er det ikke anledning til å framsette klage på karakterfastsettelsen før den endelige karakteren på emnet er kunngjort. Ved klage skal alle delene forelegges ny sensur. 10

11 Hvis en karakter skal fastsettes på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøving, og en student som har bestått den skriftlige delen klager på karakteren før endelig karakter er gitt, må vedkommende likevel møte opp til den muntlige prøven for å få bestått eksamen. Dersom klagen fører til at karakteren på den skriftlige delen blir endret, må studenten avlegge ny muntlig eksamen. Begrunnelsen kan ikke gis studenten før muntlig eksamen er gjennomført. Klage over karakterfastsetting av gruppeeksamen må undertegnes av alle medlemmene i gruppen før den kan framsettes. Ved klage over karakterfastsettelsen ved praktiske ferdigheter, må arbeidet leveres inn samtidig som klage framsettes. Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at kandidaten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles. FS-jobb som må gjøres: Registrer klagen i FS - Begrunnelse og klage, under Bilder i Vurderingsmodulen. Hvis studenten har bedt om begrunnelse før klage, husk å legge inn dato for dette ettersom det påvirker klagefristen. Både forespørsel om begrunnelser og klager skal registreres i FS. Ta kopi av oppgaveteksten og besvarelsen og send det sammen med ny vurderingsprotokoll (hentet i klagebildet ) til den nye kommisjonen. Til ekstern sensor sender du også oversendelsesbrev, kontrakt om sensur og sensororientering. Registrer også tidspunkt for sendt klagekommisjon i bildet Begrunnelse og klage i FS. Når ny vurdering foreligger: Registrer utfall av vedtak under Vedtak og tidspunkt for vedtak formidlet i øvre bilde, og J for Ferdigbeh i nedre bilde i Begrunnelse og klage i FS. Når ny vurdering er mottatt, og begge sensorer har skrevet under, skrives nytt brev (i ephorte) der det opplyses om Ny vurdering etter klage til studenten. Husk kopi til Seksjon for utdanningstjenester v/eksamenskoordinator uansett utfall av klagen. (Husk også kopi av vurderingsprotokollen til deg selv.) Karakterfastsettingen ved ny sensurering kan ikke påklages. 11

12 Eksempel 1: Brev/orientering til klager på karakterfastsetting NN Adresse Klage på karakterfastsetting i EMNE-0000 våren/høsten 2011 Vi viser til din klage datert på karakterfastsetting i emnet EMNE I den forbindelse har Institutt for xxx, dato xxxx, oppnevnt følgende eksamenskommisjon: professor NN, UiO og førsteamanuensis NN fra UiT som skal vurdere besvarelsen din på nytt, jf 46 Klage over karakterfastsetting, 3. avsnitt i forskrift for eksamener ved UiT som sier at:.. Ved klage skal kandidatens besvarelse forelegges ny eksamenskommisjon som vurderer hele eksamenen på nytt. Den nye eksamenskommisjonen skal foreta en helt ny sensurering, og skal således ikke ha opplysninger om karakter, begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Den nye kommisjonen skal alltid ha sensorveiledningen.. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at karakterfastsettingen kan skje til gunst eller ugunst for klager og at karakterfastsettingen ved ny sensurering ikke kan påklages. Vennlig hilsen NN stillingstittel 12

13 Eksempel 2: Brev/orientering til klager etter ny karakterfastsetting NN Adresse Svar på klage ved karakterfastsetting i EMNE-0000 våren/høsten 2011 Vi viser til din klage datert på karakterfastsetting i emnet EMNE Eksamenskommisjonen som ble oppnevnt (dato) for å foreta ny vurdering av din eksamensbesvarelse i emnet EMNE-0000, har vurdert besvarelsen til karakteren X. Resultatet er endelig og kan ikke påklages (jf. 46 Klage over karakterfastsetting i forskrift for eksamener ved UiT) Seksjon for utdanningstjenester ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) vil med kopi av dette brev bli orientert om resultatet av den nye vurderingen. Vennlig hilsen NN kontorsjef Kopi: Seksjon for utdanningstjenester saksbehandler stillingstittel 13

14 Vedlegg 5 RUTINER VED FUSK 1) Ved mistanke om fusk på skoleeksamen: Eksamensvakten tar kontakt med eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig tar ut studenten og orienterer om mistanken. Studenten får velge om hun/han vil fullføre eksamen eller ikke. Vakt/hovedvakten må skrive rapport om forholdet. 2) Dersom kommisjonen v/hjemmeeksamen/semesteroppgave/mappe/prosjektoppgave og lignende har mistanke om fusk, skal de skrive en rapport hvor de henviser til hva som er plagiat i eksamensbesvarelsen. De bør markere i besvarelsen hva som er plagiat med henvisninger til hvor dette er hentet fra. 3) Når rapporten er ferdig oversendes den fra instituttet til Universitetsdirektøren med kopi til fakultetet v/seksjon for utdanningstjenester. Den legges inn i ephorte sammen med studentens oppgave. Dette gjøres av eksamensansvarlig på institutt. Følgende momenter må være med: - Sakens tittel: Uregelmessigheter under eksamen SEMESTER (f.eks. V-2011) - Beskrivelse: EMNEKODE rapport om fusk kandidatnummer XXX - Mottaker: UTA v/universitetsdirektøren - det er UTA som sender brev til studenten - Tilgangskode: UO (unntatt offentligheten) paragraf 6,1.5 - Arkivkode: N - Underskrift: Instituttleder og saksbehandler Eksempel på brev/saksframlegg: se 5 eksempler her, etter pkt. 4. 4) Utdanningsavdelinga behandler saken videre og legger den fram for klagenemnda. De orienterer studenten om utfallet, med kopi til fakultetet. 14

15 EKSEMPEL 1: BREV TIL AVDELING FOR UTDANNING (UTA) OM FUSK: UO - offl. 13,1, jf. fvl. 13,1 nr. 1 Universitetsdirektøren Deres ref.: Vår ref.: Dato: MELDING OM MISTANKE OM UREGELMESSIGHETER VED ARBEIDSKRAV I XXX NAVN Vi videresender herved rapport om plagiering, mottatt fra faglærere i XXX-0000 Emnetittel, førsteamanuensis NN og MA-student NN. Rapporten fra faglærerne kan tyde på at studenten har brutt 20 i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø som sier at ved hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider vil blant annet kopiering eller avskrift av faglitteratur og andres arbeider uten henvisning, bli vurdert som fusk. I følge rapporten skal studenten i sitt arbeid med hjemmeoppgaven ha kopiert størstedelen av oppgaven fra et nettsted, uten å gi noen kildehenvisninger. Fakultetet ser alvorlig på forholdet, og oversender saken til universitetsdirektøren for videre behandling. Vennlig hilsen NN instituttleder NN stillingstittel Vedlegg: 3 15

16 EKSEMPEL 2: FØRSTE BREV FRA UTA TIL STUDENTEN NAVN ADRESSE UO - offl. 13,1, jf. fvl. 13,1 nr. 1 Deres ref.: Vår ref.: 2009/ Dato: FORHÅNDSVARSEL I SAK OM UREGELMESSIGHETER VED ARBEIDSKRAV Universitetsdirektøren er i brev datert 9. november 2009 fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning informert om mistanke om uregelmessigheter i forbindelse med din innlevering av obligatorisk arbeidskrav i emnet XXX-000 Innføring, høsten Fakultetet viser til at deler av din innlevering av det obligatoriske arbeidskravet fremstår som avskrift fra nettsiden uten at dette er merket med kildehenvisning i teksten. Forholdet kan vurderes som fusk under gjennomføring av emnet XXX-0000 etter lov om universiteter og høyskoler 4-7 første ledd bokstav b. Universitetsdirektøren ser alvorlig på forholdet og vil be universitetets klagenemnd vurdere om det foreligger fusk eller forsøk på fusk under gjennomføring av emnet og om det skal gis en disiplinærreaksjon. Ved fusk under gjennomføring av emnet kan det vedtas å utestenge deg fra institusjonen og å frata deg retten til å avlegge eksamen ved andre utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høyskoler inntil ett år, jf. lov om universiteter og høyskoler 4-7 første ledd bokstav b og 4-8 tredje ledd. Dersom du ønsker å uttale deg om saken før den blir fremmet for klagenemnda, må dette gjøres skriftlig innen 2. desember For øvrig gjøres du oppmerksom på adgangen til å la deg bistå av advokat eller annen talsperson i henhold til lov om universiteter og høyskoler 4-8 femte ledd. Utgiftene ved dette dekkes av universitetet etter statens satser. Du har videre rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltingsloven 18 første ledd. Med hilsen Lasse Lønnum Universitetsdirektør Rigmor Bjørkli utdanningsdirektør Vedlegg: Sakens dokumenter 16

17 EKSEMPEL 3: BREV FRA UTA TIL STUDENTEN ETTER BEHANDLING I KLAGENEMDA UO - offl. 13,1, jf. fvl. 13,1 nr. 1 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING NAVN ADRESSE Deres ref.: Vår ref.: 2009/ Dato: Unntatt offentlighet jf. offl. 13,1, jf. fvl. 13,1 nr. 1 Uregelmessigheter ved innlevering av obligatorisk arbeidskrav - klagenemndas avgjørelse Universitetets klagenemnd behandlet i møte tirsdag 15. desember 2009 sak XX/XX Uregelmessige forhold ved innlevering av arbeidskrav i emnet XXX NAVN, og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Universitetets klagenemnd vurderer det slik at det foreligger fusk ved NNs innlevering av arbeidskrav i emnet XXX-0000 Innføring høsten Klagenemnda finner at NN handlet forsettelig da han/hun leverte artikkel tittel på artikkel" hentet fra internett som et egenprodusert obligatorisk arbeidskrav uten å oppgi artikkelen som kilde. 2. NN utestenges fra Universitetet i Tromsø og fratas retten til å gå opp til eksamen ved alle institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i perioden til , jf. lov om universiteter og høyskoler 4-7 første ledd bokstav b og 4-8 tredje ledd. 3. Universitetsdirektøren underretter de øvrige institusjonene om vedtaket. Vedtak om utestenging innebærer at du mister studieretten og retten til å avlegge eksamen ved Universitetet i Tromsø i perioden til Du har i nevnte periode heller ikke adgang til å avlegge eksamen ved andre norske utdanningsinstitusjoner underlagt lov om universiteter og høyskoler. Klagenemndas vedtak kan påklages til en felles nasjonal klagenemnd underlagt Kunnskapsdepartementet innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. En eventuell klage sendes til Universitetet i Tromsø, som behandler klagen og oversender klagen til avgjørelse i den nasjonale klagenemnda. med hilsen Lasse Lønnum universitetsdirektør Rigmor Bjørkli Utdanningsdirektør Kopi: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 17

18 EKSEMPEL 4: BREV FRA UTA TIL INSTITUTTET, HØGSKOLER OG UNIVERSITET UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING Unntatt offentlighet jf: offl. 13,1 jf. fvl. 13,1 nr. 1 Institusjoner under lov om universiteter og høyskoler Deres ref.: Vår ref.: 2009/4 Dato: Orientering om vedtak om utestenging Klagenemnda ved Universitetet i Tromsø fattet i møte følgende vedtak: 1. Universitetets klagenemnd vurderer det slik at det foreligger fusk ved NN innlevering av arbeidskrav i emnet XXX-0000 Innføring høsten Klagenemnda finner at NN handlet forsettelig da han/hun leverte artikkel tittel på artikkel hentet fra internett som et egenprodusert obligatorisk arbeidskrav uten å oppgi artikkelen som kilde. 2. NN utestenges fra Universitetet i Tromsø og fratas retten til å gå opp til eksamen ved alle institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i perioden til , jf. lov om universiteter og høyskoler 4-7 første ledd bokstav b og 4-8 tredje ledd. Studentens fødsels- og personnummer er xxxx. Klagefristen er ikke gått ut. Dersom studenten får medhold i en eventuell klagesak, vil institusjonene bli underrettet. Vennlig hilsen Lasse Lønnum universitetsdirektør Rigmor Bjørkli utdanningsdirektør 18

19 Vedlegg 6 Orientering til sensorer Eksamen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Generelt Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT, oppnevner sensorer og eksamenskommisjoner. Den enkelte emneansvarlige utformer vanligvis oppgavene og sensorveiledning. Ekstern sensor får tilsendt: oversendelsesbrev med kontrakt om sensur, vurderingsprotokoll, oppgavesett med sensorveiledning og besvarelser samt informasjonsbrev. Øvrig informasjon om det enkelte emnet, finnes på våre nettsider: Sensurfrist. Offentliggjøring av sensur Sensuren skal foreligge innen tre uker etter eksamensdato, for mastergradsoppgaver seks uker (jf. forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø, 42). Dersom sensur er mer enn en uke forsinket, medfører dette økonomiske sanksjoner for fakultetet. Det gjelder både ved ordinær sensur og ved klagesensur. Den som er tildelt eller som påtar seg et sensoroppdrag, har plikt til å overholde lovens hovedregel om sensurfrist. Vurderingsprotokollen skal undertegnes av både ekstern sensor og faglærer. Sensur må ikke i noe tilfelle offentliggjøres av faglærer/sensor. Sensur blir kunngjort fra administrasjonen når vurderingsprotokollen er mottatt. Vurderingsuttrykk Følgende vurderingsuttrykk skal benyttes: a. bestått/ikke bestått, eller b. en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Bokstavkaraktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse (den skiller ikke mellom lavere og høyere grad. For mer spesifikke vurderingskriterier viser vi til sensorveiledning eller nasjonale standarder): Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 19

20 F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Når karakterskalaen Bestått/Ikke bestått benyttes, skal dette være et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen. Når to sensorer i fellesskap skal fastsette karakteren ved skriftlig eksamen, og sensorene ikke blir enige om felles sensurvedtak, skal en tredje sensor, som skal være ekstern, trekkes inn. Sensuren framkommer ved felles enighet, eller ved at to av sensorenes standpunkter blir utslagsgivende. Gjennomsnittskarakter Dersom det er behov for utregning av gjennomsnittskarakter i emnegruppe eller studieprogram, må det være benyttet bokstavkarakter på alle emnene som inngår beregningen. Følgende omregningsmodell skal legges til grunn: 1. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. 2. Tallekvivalenten multipliseres med emnets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de emner som inngår. 3. Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle emner. 4. Kvotienten regnes ut med én desimal. 5. Gjennomsnittskarakteren blir den bokstavkarakter som har heltallet i kvotienten som tallekvivalent, etter at vanlig avrundingsregel er brukt. Alle karaktergivende aktiviteter må være bestått for å kunne beregne gjennomsnittskarakter. Manglende kildehenvisning eller lignende Ved hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider skal blant annet kopiering eller avskrift av faglitteratur og andres arbeider uten henvisning, vurderes som fusk. Dersom kommisjonen for eksamen har mistanke om fusk, skal de skrive en rapport hvor de henviser til hva som er plagiat i eksamensbesvarelsen. De bør markere i besvarelsen hva som er plagiat med henvisninger til hvor dette er hentet fra. Evaluering av mastergradsoppgaver a) Mastergradsoppgaver skal normalt evalueres av to sensorer. b) Det skal benyttes ekstern sensor i tillegg til intern sensor, jf lov om universiteter og høgskoler 3-9, 1. og 2. ledd. c) Kandidatens veileder skal ikke være intern sensor. d) I spesielle tilfeller kan fakultetsstyret gi dispensasjon fra punkt c. e) Eksamenskommisjonen konfererer med veileder før sensurmøte. Veileder skal ikke delta i sensurmøtet, og således være med å fastsette karakteren. Ved behov kan eksamenskommisjonen be veileder om en skriftlig redegjørelse for veiledningsprosessen. 20

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

FORVALTNING AV EKSAMEN OG SENSUR VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV EKSAMEN OG SENSUR VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren 28. mars 2011. Oppdatert av seniorrådgiver Hege Skarsfjord, Avdeling for utdanning, 5. april 2011. Kapittel 12 FORVALTNING AV EKSAMEN OG SENSUR VED UNIVERSITETET I TROMSØ

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap 1. Sammensetning og mandat Nasjonalt fagråd oppnevnte 9. Mars 2006 en komité som skal vurdere forskjellige sider av betydning

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Årshjul eksamen. Detaljert

Årshjul eksamen. Detaljert Årshjul eksamen Detaljert Jogita Borg Pedersen Magnus Clark SKB AHS Eksamen på AHS/ASP arrangeres gjennom hele studieåret, men hovedperiode i mai/juni og november/desember. Tid/ frister Aktivitet/ oppgave

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE NTNU Forvaltningsutvalget for Norges teknisk-naturvitenskapelige sivilingeniørutdanningen universitet ved NTNU 5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS) VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE SKOLEEKSAMENER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE SKOLEEKSAMENER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren 28. mars 2011. Oppdatert av seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 5. april 2011. Vedlegg 1 til kapittel 12 ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? Fusk hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? «De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon»

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: 011.5 Mulige forfall meldes snarest til Kjetil S. Larssen SAKSKART Side

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER STUDENTSAKER Revidert 1.1.2015 JORNALFØRNGSREGLER STDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 13 nntak

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler,

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

1. Om å skrive mastergradsoppgave ved IØR

1. Om å skrive mastergradsoppgave ved IØR 1. Om å skrive mastergradsoppgave ved IØR 1.1. Valg av tema Denne katalogen inneholder forslag til temaer for mastergradsoppgaven, innenfor de ulike fagområder og prosjekter som lærere/forskere har ansvaret

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR BACHELOROPPGAVEN

SENSORVEILEDNING FOR BACHELOROPPGAVEN 1 SENSORVEILEDNING FOR BACHELOROPPGAVEN DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 2 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Om sensurarbeidet 1.1.1 Oppnevning I henhold til Forskrift om eksamen ved Universitetet i

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

VEILEDER FOR BEHANDLING AV DÅRLIG AKADEMISK ARBEID/MINDRE FORSEELSER SOM IKKE ER FUSK

VEILEDER FOR BEHANDLING AV DÅRLIG AKADEMISK ARBEID/MINDRE FORSEELSER SOM IKKE ER FUSK VEILEDER FOR BEHANDLING AV DÅRLIG AKADEMISK ARBEID/MINDRE FORSEELSER SOM IKKE ER FUSK Fastsatt av rektor 1. april 2009 Ved behandling av saker om fusk reiser det seg spørsmål knyttet til hva som er fusk

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Innhold Formål Veiledende retningslinjer for avslutning av masterstudiet ved Institutt for kjemi, NTNU Utdrag fra Forskrift om studier

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer