Eksamen REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksaen REA3012 Kjei 2 el 1 og del 2 Nynorsk/Bokål

2 Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig når eksaen startar. Svaret for del 1 skal leverast inn etter 2 tiar ikkje før. Svaret for del 2 skal leverast inn innan 5 tiar. Hjelpeiddel Vedlegg so er stifta til oppgåva Vedlegg so skal leverast inn Svarark u kan begynne å løyse oppgåvene i del 2 når so helst, en du kan ikkje bruke hjelpeiddel før etter 2 tiar etter at du har levert svaret for del 1. el 1: Skrivesaker, passar, linjal ed centieterål og vinkelålar er tillatne. el 2: Alle hjelpeiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy so kan brukast til kounikasjon. 1 Tabeller og forler i kjei REA3012 Kjei 2 (versjon ) kan brukast både på del 1 og del 2 av eksaen (20 sider). 2 Eige svarskjea for oppgåve 1 3 Eige svarskjea for oppgåve 4 Vedlegg 2: Eige svarskjea for oppgåve 1 Vedlegg 3: Eige svarskjea for oppgåve 4 Skriv svaret for oppgåve 1 på eige svarskjea i vedlegg 2. Svarskjeaet er bakarst i oppgåvesettet, og skal rivast laus og leverast inn. u skal altså ikkje levere inn sjølve eksaensoppgåva ed oppgåveteksten. For delar av oppgåve 4 skal du bruk vedlegg 3. Svarskjeaet er heilt bakarst i oppgåvesettet, og skal rivast laus og leverast inn. Bruk av kjelder Skriv svaret for alle dei andre oppgåvene på vanlege svarark. erso du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik åte at lesaren kan finne fra til dei. u skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. erso du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 2 av 64

3 Inforasjon o oppgåva u skal svare på alle oppgåvene, dvs. at ingen av oppgåvene er valfrie. Oppgåve 1 har fleirvalsoppgåver ed fire svaralternativ: A, B, C og. et er berre eitt riktig svaralternativ på kvar fleirvalsoppgåve. u blir ikkje trekt for feil svar. erso du er i tvil, bør du derfor skrive det svaret du einer er est korrekt. u kan berre svare ed eitt svaralternativ. Eksepel enne sabindinga vil addere bro: A. benzen B. sykloheksen C. propan-2-ol. etyletanat erso du einer at svar B er korrekt, skriv du B på svarskjeaet i vedlegg 2. Vurdering Ved vurderinga tel del 1 otrent 40 % og del 2 otrent 60 %. Sjå eksaensrettleiinga ed kjenneteikn på åloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksaen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 3 av 64

4 el 1 Oppgåve 1 Fleirvalsoppgåver Skriv svaret for oppgåve 1 på eige svarskjea i vedlegg 2. (u skal altså ikkje levere inn sjølve eksaensoppgåva ed oppgåveteksten.) a) KVALITATIV ANALYSE Kva for eit av desse salta løyste i vatn vil gi blå farge ed indikatoren brotyolblått? A NaCl B NaCH3COO C NaHSO4 NH4Cl b) KVALITATIV ANALYSE Under er det lista opp tre reagensar so vi bruker i kvalitativ analyse: 2 ol/l HCl(aq) 2 ol/l NaOH(aq) 2 ol/l HSO(aq) 2 4 Kor ange av desse reagensane vil gi gassutvikling ed NaHCO 3? A B C ingen ein to tre Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 4 av 64

5 c) OKSIASJONSTAL Kva er oksidasjonstalet til svovel i natriutiosulfat, Na2S2O 3? A B C -II +II +IV +VI d) ANALYSE, ¹H-NMR ¹H-NMR-spekteret til sabindinga X viser to signal, eitt ved 3,66 og eitt ved 3,43. Begge signala er singlettar. Kva for ei av sabindingane under er X? A B C dietyleter etansyre etanal etanol e) ANALYSE, MS Typiske fragent so blir danna ved fragentering av keton, er viste i tabell 1. Tabell 1 ei tre høgaste toppane i MS spekteret er olekylionet og toppar ved /z = 29 u og /z = 57 u. Kva for keton er dette? A B C pentan-3-on propanon pentan-2-on heptan-4-on Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 5 av 64

6 f) OKSIASJONSTAL Klor har oksidasjonstal +VII i perklorsyre. Kva for ein av desse sabindingane er perklorsyre? A B C HClO HClO2 HClO3 HClO4 g) ESTILLASJON Figur 1 viser eit destillasjonsoppsett. Væska so skal destillerast, blir vara opp til kokepunktet, slik at ho fordapar. Gassen stig opp til destillasjonshovudet. I kjølaren blir gassen overført til væskefor igjen. I kjølekappa er det vatn. Under tre påstandar o destillasjon av vatn ed oppløyste stoff. i) Teroeteret i destillasjonshovudet viser 100 C når vatn destillerer av. ette er kokepunktet til vatnet. ii) Teperaturen i destillasjonskolben å vere inst 30 grader høgare enn kokepunktet til vatnet. iii) Vatnet i kjølekappa skal renne frå A til B, slik at det renn fortast ogleg gjenno. Kva påstand(ar) er riktig(e)? A i) B C ii) i) og iii) i), ii) og iii) Figur 1 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 6 av 64

7 h) REOKSREAKSJONAR Kva for ein av desse redoksreaksjonane er spontan? A B 2H O 2H + O H O + 2Na 2 2 H + 2NaOH C 2Cl + Br 2 2Br + Cl 2 2 2Ag + Cu 2Ag + Cu i) PÅVISINGSREAKSJONAR, ORGANISK KJEMI Reaksjonen i Tollens test er: 2Ag(NH ) (aq) + RCHO(aq) + 3OH (aq) 2Ag(s) + 4NH (aq) + RCOO (aq) + 2H O(l) Kva for eit av desse stoffa kan påvisast ed Tollens test? A B C sykloheksen propanon pentanal etansyre j) ORGANISK ANALYSE, 1 H-NMR Kor ange toppar vil propanon gi i eit 1 H-NMR-spekter? A 1 B 2 C 3 6 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 7 av 64

8 k) POLYMERAR Figurane under viser tre repeterande einingar av fire ulike addisjonspolyerar. Kva for eit av desse polyerane har størst evne til å ta opp vatn? A B C l) GALVANISK CELLE Figur 2 viser ei galvanisk celle. Kor stor spenning viser volteteret? A B C -1,56 V -0,04 V +0,04 V +1,56 V ) BUFFER Kva for ei av desse stoffblandingane løyste i vatn kan vere ein buffer? A NaOH og HCHO B NaOH og CH3OH C NaOH og CH 4 Figur 2 NaOH og HCOOH Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 8 av 64

9 n) TITRERING ME KMnO4 2 For å finne innhaldet av Fe (aq) i ei løysning blei ho titrert ed KMnO 4 (aq). Reaksjonen i titreringskolben kan skrivast slik: MnO (aq) + 5Fe (aq) + 8H (aq) Mn (aq) + 5Fe (aq) + 4H O(l) Til 25,0 L av prøveløysninga gjekk det ed 15,0 L 0,0300 ol/l KMnO 4(aq) før endepunktet for titreringa var nådd. Korleis skal [Fe²+] i prøveløysninga bereknast? A B C [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = 5 15,0 L 0,0300 ol/l 25,0 L 5 25,0 L 0,0300 ol/l 15,0 L 25,0 L 0,0300 ol/l 5 15,0 L 15,0 L 0,0300 ol/l 5 25,0 L o) TITRERING ME KMnO4 2 Korleis kan ein finne endepunktet for ei titrering av Fe (aq) ed KMnO 4(aq)? Reaksjonslikninga er oppgitt i oppgåve 1 n). A et blir danna ei raudbrun felling av Fe(OH) 3(s) i kolben. 2 B Løysninga går frå lilla KMnO 4(aq) til fargelaus Mn (aq). C Løysninga blir farga lilla av KMnO 4(aq). Løysninga blir farga rosa av fenolftalein når all syra er brukt opp. p) POLYMERAR Kva for ein av desse polyerane blir danna ved addisjonsreaksjon? A B C stivelse cellulose polyeten polypeptid Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 9 av 64

10 q) BUFFER Ei bufferløysning inneheld desse koponentane: CH COOH og HO, OH, 3 3 CH3COO løyste i vatn. Til denne løysninga blir det tilsett nokre dropar HCl(aq). Kva for koponent(ar) vil få auka konsentrasjon etter at ny likevekt har innstilt seg? A HO 3 og 3 B CH3COOHog C CH3COOH CH COOH CH COO 3 HO 3 r) LIPI Figur 3 viser eit -vitain. Under er fe påstandar o -vitainet. -vitainet vil addere bro. -vitainet vil reagere ed krosyrereagens. -vitainet vil reagere ed 2,4-dinitrofenylhydrazin. -vitainet vil gi gassutvikling ed ei etta løysning av NaHCO vitainet vil reagere ed Fe (aq) og gi eit lillafarga kopleks. Kor ange av påstandane er korrekte? Figur 3 A B C alle saan fire tre to Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 10 av 64

11 s) HALVREAKSJON Kva er den riktige halvreaksjonen for reduksjon av bro til broid? A 2Br Br 2 2e B 2Br 2e Br 2 C Br 2 + 2e 2Br Br 2 2Br + 2e t) KIRALITET SPEGELBILETEISOMERI OPA har to spegelbileteisoere. L-OPA blir brukt so edisin for Parkinsons sjukdo, edan -OPA er biologisk inaktiv. Kva for ein av figurane A å være OPA? A B C Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 11 av 64

12 Oppgåve 2 a) ORGANISKE REAKSJONAR 1) Reaksjonen er ein hydrolyse av esteren etylpropanat. Fullfør reaksjonslikninga ved å skrive kjeisk forel til produkta. CH CH COOCH H O Produkt 1 + Produkt ) Ved addisjon av HBr til 1-etylsykloheksen blir det danna to produkt. Teikne strekforel/strukturforel til dei to produkta. 3) Teikne fullstendig strukturforel til sabindingane A og B. Alle bindingane skal visast. Sabinding A OKSIASJO N OKSIASJO N Sabinding B b) MASSESPEKTROMETRI 1) Forklar kva vi einer ed olekylion i assespektroetri. 2) Massespektroetri blei brukt til å analysere ei luftprøve i nærleiken av ein fabrikk. Luftprøva inneheldt spor av ein gass so hadde eit olekylion ed /z 44. Forklar at denne luftprøva kan innehalde propan, karbondioksid eller dinitrogenoksid. 3) Ved ein ny analyse ed eit eir avansert instruent blei /z til olekylionet bestet til nøyaktig 44,00105 u. Bruk opplysningane nedanfor til å avgjere kva gass luftprøva inneheldt: Eksakt relativ atoasse: 12C 14N 12,00000 u 14,00307 u 16 O 15,99491 u ¹H 1,00784 u Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 12 av 64

13 c) ORGANISK SYNTESE Ein kjeiklasse skulle gjennoføre ein organisk syntese der propan-2-ol blir overført til propanon: CH3CH(OH)CH 3 CH3COCH 3 1) Forklar kva for enkel test elevane kan gjere for å påvise den funksjonelle gruppa i produktet. 2) Bruk oksidasjonstal og vis at dette er ein redoksreaksjon. 3) Figur 4 viser ¹H-NMR-spekteret til produktet til elevane. Tolk spekteret og forklar o gruppa har klart å lage produktet, eller o dette er spekteret til det opphavlege olekylet. Figur 4 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 13 av 64

14 d) BUFFERLØYSNING Ei karboksylsyre, RCOOH, har Ka=1,0 10 ⁵, pka=5,0. 50,0 L av syra RCOOH ed konsentrasjon 0,100 ol/l blei titrert ed 0,100 ol/l NaOH. Figur 5 viser titreringskurva til RCOOH ed NaOH. Figur 5 1) Løysninga er ein buffer i løpet av titreringa. Forklar kva so er sur og kva so er basisk koponent i denne bufferen. (Syra RCOOH skal ikkje identifiserast.) 2) Vil løysninga vere ein buffer ved ph lik 8,5? Grunngi svaret. 3) Vurder utsegna: «Bufferkapasiteten er størst ved halvtitreringspunktet.» Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 14 av 64

15 el 2 Oppgåve 3 Sink er eit etall ed ange bruksoråde. et kan brukast so ein av reaktantane i batteri, so korrosjonsvern og so legeringsetall. Figur 6 viser eit sink-luft-batteri. Halvreaksjonane kan skrivast slik: Zn + 2OH ZnO + H O + 2e og 2 Figur 6 O 2 2H2O + 4e 4OH a) Ved kva for ein av elektrodane skjer det ein oksidasjon? Grunngi svaret. b) Berekne cellepotensialet til batteriet. c) Sink-luft-batteri blir ello anna brukte til høyreapparat. Berekne batterikapasiteten gitt i Ah til eit batteri so inneheld 1,90 g sink. Sink kan frastillast frå ineralet sinkblende, ZnS. Sinkblende reagerer da ed oksygen i lufta under kraftig oppvaring. et blir danna sinkoksid (ZnO) og svoveldioksid ( SO 2 ). Svoveldioksid reagerer ed oksygen i luft og gir svoveltrioksid. Svoveltrioksid reagerer ed vatn og gir svovelsyre. Fortynna svovelsyreløysning reagerer ed sinkoksid og gir ei løysning av sinksulfat. d) I teksten over er det beskrive fire reaksjonar. Skriv balanserte reaksjonslikningar for alle redoksreaksjonane so er nende i teksten over. e) Siste trinn i prosessen er elektrolyse av sinksulfatløysninga. I elektrolysekaret blir det danna svovelsyre. Skriv halvreaksjonane ved dei to elektrodane. Skriv også den balanserte totalreaksjonen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 15 av 64

16 Oppgåve 4 Til denne oppgåva skal du, ved sida av vanleg papir, bruke vedlegg 3, so du finn sist i oppgåvesettet. Vedlegget skal leggjast ved svaret. Folsyre er eit B-vitain, og det er viktig for celledelinga i kroppen. Figur 7 viser folsyre. Folsyre har ange funksjonelle grupper. a) I figur 1 i vedlegg 3 er det arkert tre ulike funksjonelle grupper i folsyreolekylet. Bruk figuren og skriv nan på dei ulike gruppene. Folsyre Figur 7 I cellene blir folsyre først odanna til dihydrofolsyre, HF, sjå figur 8. HF blir vidare odanna til tetrahydrofolsyre, THF, sjå figur 9. ihydrofolsyre, HF Figur 8 Tetrahydrofolsyre, THF Figur 9 et er THF so er den verksae fora for folsyre. Overføring av HF til THF skjer i enzyet dihydrofolatreduktase. I begge desse reaksjonane er også NAPH ein av reaktantane. b) Når HF blir redusert til THF, blir det overført to hydrogenato frå NAPH. Figur 2 i vedlegg 3 viser THF. Marker på denne figuren kvar desse hydrogenatoa sit. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 16 av 64

17 Når eit substrat set seg på det aktive setet til eit enzy, blir det festa ved hjelp av svake bindingar. esse bindingane er av sae type so dei bindingane so stabiliserer tertiærstrukturen i protein. c) Figur 3 i vedlegg 3 viser HF. Bruk denne figuren til å illustrere kva for svake bindingar HF kan ha til enzyet. Medisinen Metotrexat, figur 10, blir brukt til behandling av kreft. Han verkar so inhibitor for enzyet so katalyserer odanninga av HF til THF. Ein inhibitor er det sae so ein enzyhear. ette er ein konkurrerande inhibitor. d) Forklar kva so gjer Metotrexat eigna so ein konkurrerande inhibitor for odanninga av HF til THF. e) Når Metotrexat blir teken i pillefor, blir noko av edisinen broten ned i taren. Første trinn i denne prosessen er ein hydrolyse. Skriv strukturforel til det inste produktet. Metotrexat Figur 10 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 17 av 64

18 Oppgåve 5 Blyetall blir ello anna brukt til taktekking og radioaktiv skjering. I bilbatteri er bly ein viktig koponent. a) Ei løysning inneheld blyion, Pb²+, og sølvion, Ag+. Forklar korleis du på skolelaboratoriet kan vise at løysninga inneheld både sølvion og blyion. b) Ein type hårfargeiddel inneheld Pb²+-ion. Innhaldet av Pb²+-ion i hårfargeiddelet blei bestet ved titrering ed ETA. 25,0 L av hårfargeiddelet blei pipettert ut i ein Erleneyerkolbe og titrert ed ei 0,0500 ol/l løysning ETA. Forbruket av ETA var 7,85 L. ETA reagerer ed blyion i forholdet 1:1. Berekne konsentrasjonen av Pb²+-ion i hårfargeiddelet. c) erso hårfargeiddelet inneheld blyacetat, Pb(CH3COO) 2vil asseprosenten til blyacetat berekna ut fra analysen i b), gi 0,51 % so svar. Finn asseprosenten til blysaltet i hårfargeiddelet derso den sabindinga so er brukt i hårfargeiddelet ikkje er Pb(CH3COO) 2en Pb(CH3COO) 2 3H2O. For å finne innhaldet av Pb²+-ion i vatn kan du utføre ein kolorietrisk analyse. Pb²+-ion dannar eit farga kopleks ed stoffet MTH. Figur 11 viser standardkurva so blei teken opp. Figur 11 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 18 av 64

19 d) Forklar kvifor denne etoden ikkje er godt eigna til å analysere innhaldet av Pb²+-ion i ein prøve der konsentrasjonen er større enn ca. 40 g per liter. e) u har ei vassprøve ed Pb²+-ion. Konsentrasjonen er ca. 0,002 ol/l. For å bestee konsentrasjonen så nøyaktig so ogleg skal du gjere ein kolorietrisk analyse og bruke standardkurva i figur 11. u skal lage ei prøveløysning for å gjennoføre analysen. Ta osyn til problestillinga so er diskutert i oppgåve 5 d). Kjeikalia du skal bruke, er vassprøva, destillert vatn og nokre dropar av fargeløysninga MTH. Beskriv kva slags utstyr du vil bruke, og fragangsåten for å lage prøveløysninga. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 19 av 64

20 Bokål Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgavene for del 1 og del 2 er stiftet saen og skal deles ut satidig når eksaen starter. Besvarelsen for del 1 skal leveres inn etter 2 tier ikke før. Besvarelsen for del 2 skal leveres inn innen 5 tier. Hjelpeidler u kan begynne å løse oppgavene i del 2 når so helst, en du kan ikke bruke hjelpeidler før etter 2 tier etter at du har levert besvarelsen for del 1. el 1: Skrivesaker, passer, linjal ed centieterål og vinkelåler er tillatt. Vedlegg so er stiftet til oppgavene Vedlegg so skal levers inn el 2: Alle hjelpeidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy so kan brukes til kounikasjon. 1 Tabeller og forler i kjei REA3012 Kjei 2 (versjon ) kan brukes både på del 1 og del 2 av eksaen (20 sider). 2 Eget svarskjea for oppgave 1 3 Eget svarskjea for oppgave 4 Vedlegg 2: Eget svarskjea for oppgave 1 Vedlegg 3: Eget svarskjea for oppgave 4 Svarark Skriv besvarelsen for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. Svarskjeaet er bakerst i oppgavesettet, og skal rives løs og leveres inn. u skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten. For deler av oppgave 4 skal du bruke vedlegg 3. Svarskjeaet er helt bakerst i oppgavesettet, og skal rives løs og leveres inn. Bruk av kilder Skriv besvarelsen for alle de andre oppgavene på vanlige svarark. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik åte at leseren kan finne fra til de. u skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 20 av 64

21 Inforasjon o oppgavene u skal svare på alle oppgavene, dvs. at ingen av oppgavene er valgfrie. Oppgave 1 har flervalgsoppgaver ed fire svaralternativer: A, B, C og. et er bare ett riktig svaralternativ på hver flervalgsoppgave. u blir ikke trukket for feil svar. Hvis du er i tvil, bør du derfor skrive det svaret du ener er est korrekt. u kan bare svare ed ett svaralternativ. Eksepel enne forbindelsen vil addere bro: A. benzen B. sykloheksen C. propan-2-ol. etyletanat Hvis du ener at svar B er korrekt, skriver du B på svarskjeaet i vedlegg 2. Vurdering Ved vurderingen teller del 1 otrent 40 % og del 2 otrent 60 %. Se eksaensveiledningen ed kjennetegn på åloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksaen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 21 av 64

22 el 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (u skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) KVALITATIV ANALYSE Hvilket av disse saltene løst i vann vil gi blå farge ed indikatoren brotyolblått? A NaCl B NaCH3COO C NaHSO 4 NH4Cl b) KVALITATIV ANALYSE Under er det listet opp tre reagenser so vi bruker i kvalitativ analyse: 2 ol/l HCl(aq) 2 ol/l NaOH(aq) 2 ol/l HSO(aq) 2 4 Hvor ange av disse reagensene vil gi gassutvikling ed NaHCO 3? A B C ingen en to tre Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 22 av 64

23 c) OKSIASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet til svovel i natriutiosulfat, Na2S2O 3? A B C -II +II +IV +VI d) ANALYSE, ¹H-NMR ¹H-NMR-spekteret til forbindelsen X viser to signaler, ett ved 3,66 og ett ved 3,43. Begge signalene er singletter. Hvilken av forbindelsene under er X? A B C dietyleter etansyre etanal etanol e) ANALYSE, MS Typiske fragenter so blir dannet ved fragentering av ketoner, er vist i tabell 1. Tabell 1 e tre høyeste toppene i MS spekteret er olekylionet og topper ved /z = 29 u og /z = 57 u. Hvilket keton er dette? A B C pentan-3-on propanon pentan-2-on heptan-4-on Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 23 av 64

24 f) OKSIASJONSTALL Klor har oksidasjonstall +VII i perklorsyre. Hvilken av disse forbindelsene er perklorsyre? A B C HClO HClO2 HClO3 HClO4 g) ESTILLASJON Figur 1 viser et destillasjonsoppsett. Væsken so skal destilleres, vares opp til kokepunktet, slik at den fordaper. Gassen stiger opp til destillasjonshodet. I kjøleren overføres gassen til væskefor igjen. I kjølekappen er det vann. Under følger tre påstander o destillasjon av vann ed oppløste stoffer. i) Teroeteret i destillasjonshodet viser 100 C når vann destillerer av. ette er vannets kokepunkt. ii) iii) Teperaturen i destillasjonskolben å være inst 30 grader høyere enn vannets kokepunkt. Vannet i kjølekappen skal renne fra A til B, slik at det renner fortest ulig gjenno. Figur 1 Hvilken eller hvilke påstander er riktige? A i) B ii) C i) og iii) i), ii) og iii) Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 24 av 64

25 h) REOKSREAKSJONER Hvilken av disse redoksreaksjonene er spontan? A B 2H O 2H + O H O + 2Na 2 2 H + 2NaOH C 2Cl + Br 2 2Br + Cl 2 2 2Ag + Cu 2Ag + Cu i) PÅVISNINGSREAKSJONER, ORGANISK KJEMI Reaksjonen i Tollens test er: 2Ag(NH ) (aq) + RCHO(aq) + 3OH (aq) 2Ag(s) + 4NH (aq) + RCOO (aq) + 2H O(l) Hvilket av disse stoffene kan påvises ed Tollens test? A B C sykloheksen propanon pentanal etansyre j) ORGANISK ANALYSE, 1 H-NMR Hvor ange topper vil propanon gi i et 1 H-NMR-spekter? A 1 B 2 C 3 6 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 25 av 64

26 k) POLYMERER Figurene under viser tre repeterende enheter av fire ulike addisjonspolyerer. Hvilken av disse polyerene har størst evne til å ta opp vann? A B C l) GALVANISK CELLE Figur 2 viser en galvanisk celle. Hvor stor spenning viser volteteret? A B C -1,56 V -0,04 V +0,04 V +1,56 V ) BUFFER Hvilken av disse stoffblandingene løst i vann kan være en buffer? A NaOH og HCHO B NaOH og CH3OH C NaOH og CH 4 NaOH og HCOOH Figur 2 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 26 av 64

27 n) TITRERING ME KMnO4 2 For å finne innholdet av Fe (aq) i en løsning ble den titrert ed KMnO 4(aq). Reaksjonen i titreringskolben kan skrives slik: MnO (aq) + 5Fe (aq) + 8H (aq) Mn (aq) + 5Fe (aq) + 4H O(l) Til 25,0 L av prøveløsningen gikk det ed 15,0 L 0,0300 ol/l KMnO 4(aq) før endepunktet for titreringen var nådd. Hvordan skal [Fe²+] i prøveløsningen beregnes? A B C [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = [Fe 2+ ] = 5 15,0 L 0,0300 ol/l 25,0 L 5 25,0 L 0,0300 ol/l 15,0 L 25,0 L 0,0300 ol/l 5 15,0 L 15,0 L 0,0300 ol/l 5 25,0 L o) TITRERING ME KMnO₄ 2 Hvordan kan an finne endepunktet for en titrering av Fe (aq) ed KMnO 4(aq)? Reaksjonslikningen er oppgitt i oppgave 1 n). A et blir dannet en rødbrun felling av Fe(OH) 3(s) i kolben. 2 B Løsningen går fra lilla KMnO 4(aq) til fargeløs Mn (aq). C Løsningen farges lilla av KMnO 4(aq). Løsningen farges rosa av fenolftalein når all syren er brukt opp. p) POLYMERER Hvilken av disse polyerene blir dannet ved addisjonsreaksjon? A B C stivelse cellulose polyeten polypeptid Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 27 av 64

28 q) BUFFER En bufferløsning inneholder disse koponentene: CH COOH og HO 3, OH, 3 CH3COO løst i vann. Til denne løsningen blir det tilsatt noen dråper HCl(aq). Hvilke(n) av koponentene vil få økt konsentrasjon etter at ny likevekt har innstilt seg? A HO og 3 3 CH COOH B CH3COOH og C CH3COOH CH COO 3 HO 3 r) LIPIER Figur 3 viser et -vitain. Under følger fe påstander o -vitainet. -vitainet vil addere bro. -vitainet vil reagere ed krosyrereagens. -vitainet vil reagere ed 2,4-dinitrofenylhydrazin. -vitainet vil gi gassutvikling ed en ettet løsning av NaHCO vitainet vil reagere ed Fe (aq) og gi et lillafarget kopleks. Figur 3 Hvor ange påstander er korrekte? A B C alle saen fire tre to Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 28 av 64

29 s) HALVREAKSJON Hva er den riktige halvreaksjonen for reduksjon av bro til broid? A 2Br Br 2 2e B 2Br 2e Br 2 C Br 2 + 2e 2Br Br 2 2Br + 2e t) KIRALITET SPEILBILEISOMERI OPA har to speilbildeisoere. L-OPA brukes so edisin for Parkinsons sykdo, ens speilbildeisoeren -OPA er biologisk inaktiv. Hvilken av figurene A å være OPA? A B C Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 29 av 64

30 Oppgave 2 a) ORGANISKE REAKSJONER 1) Reaksjonen er en hydrolyse av esteren etylpropanat. Fullfør reaksjonslikningen ved å skrive kjeisk forel til produktene. CH CH COOCH H O Produkt 1 + Produkt ) Ved addisjon av HBr til 1-etylsykloheksen blir det dannet to produkter. Tegn strekforel/strukturforel til de to produktene. 3) Tegn fullstendig strukturforel til forbindelsene A og B. Alle bindingene skal vises. Forbindel se A OKSIASJ ON OKSIASJON Forbindelse B b) MASSESPEKTROMETRI 1) Forklar hva so enes ed olekylion i assespektroetri. 2) Massespektroetri ble brukt til å analysere en luftprøve i nærheten av en fabrikk. Luftprøven inneholdt spor av en gass so hadde et olekylion ed /z 44. Forklar at denne luftprøven kan inneholde propan, karbondioksid eller dinitrogenoksid. 3) Ved en ny analyse ed et er avansert instruent ble /z til olekylionet bestet til nøyaktig 44,00105 u. Bruk opplysningene nedenfor til å avgjøre hvilken gass luftprøven inneholdt: Eksakt relativ atoasse: 12 C 12,00000 u 14N 14,00307 u 16 O 15,99491 u ¹H 1,00784 u Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 30 av 64

31 c) ORGANISK SYNTESE En kjeiklasse skulle gjennoføre en organisk syntese der propan-2-ol blir overført til propanon: CH3CH(OH)CH 3 CH3COCH 3 1) Forklar hvilken enkel test elevene kan gjøre for å påvise den funksjonelle gruppen i produktet. 2) Bruk oksidasjonstall og vis at dette er en redoksreaksjon. 3) Figur 4 viser ¹H-NMR-spekteret til elevenes produkt. Tolk spekteret og forklar o gruppen har klart å lage produktet, eller o dette er spekteret til det opprinnelige olekylet. Figur 4 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 31 av 64

32 d) BUFFERLØSNING En karboksylsyre, RCOOH, har Ka=1,0 10 ⁵, pka=5,0. 50,0 L av syren RCOOH ed konsentrasjon 0,100 ol/l ble titrert ed 0,100 ol/l NaOH. Figur 5 viser titreringskurven til RCOOH ed NaOH. Figur 5 1) Løsningen er en buffer i løpet av titreringen. Forklar hva so er sur og hva so er basisk koponent i denne bufferen. (Syren RCOOH skal ikke identifiseres.) 2) Vil løsningen være en buffer ved ph lik 8,5? Begrunn svaret. 3) Vurder utsagnet: «Bufferkapasiteten er størst ved halvtitreringspunktet.» Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 32 av 64

33 el 2 Oppgave 3 Sink er et etall ed ange bruksoråder. et kan brukes so en av reaktantene i batterier, so korrosjonsbeskyttelse og so legeringsetall. Figur 6 viser et sink-luft-batteri. Halvreaksjonene kan skrives slik: Zn + 2OH ZnO + H O + 2e 2 og O 2 2H2O + 4e 4OH Figur 6 a) Ved hvilken av elektrodene skjer det en oksidasjon? Begrunn svaret. b) Beregn cellepotensialet til batteriet. c) Sink-luft-batteri blir blant annet brukt til høreapparater. Beregn batterikapasiteten gitt i Ah til et batteri so inneholder 1,90 g sink. Sink kan frastilles fra ineralet sinkblende, ZnS. Sinkblende reagerer da ed oksygen i lufta under kraftig oppvaring. et blir dannet sinkoksid (ZnO) og svoveldioksid ( SO 2 ). Svoveldioksid reagerer ed oksygen i luft og gir svoveltrioksid. Svoveltrioksid reagerer ed vann og gir svovelsyre. Fortynnet svovelsyreløsning reagerer ed sinkoksid og gir en løsning av sinksulfat. d) I teksten over er det beskrevet fire reaksjoner. Skriv balanserte reaksjonslikninger for alle redoksreaksjonene so er nevnt i teksten over. e) Siste trinn i prosessen er elektrolyse av sinksulfatløsningen. I elektrolysekaret blir det dannet svovelsyre. Skriv halvreaksjonene ved de to elektrodene. Skriv også den balanserte totalreaksjonen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 33 av 64

34 Oppgave 4 Til denne oppgaven skal du, ved siden av vanlig papir, bruke vedlegg 3, so du finner sist i oppgavesettet. Vedlegget skal legges ved besvarelsen. Folsyre er et B-vitain, og det er viktig for celledelingen i kroppen. Figur 7 viser folsyre. Folsyre har ange funksjonelle grupper. a) I figur 1 i vedlegg 3 er det arkert tre ulike funksjonelle grupper i folsyreolekylet. Bruk figuren og skriv navn på de ulike gruppene. Folsyre Figur 7 I cellene blir folsyre først odannet til dihydrofolsyre, HF, se figur 8. HF blir videre odannet til tetrahydrofolsyre, THF, se figur 9. ihydrofolsyre, HF Figur 8 Tetrahydrofolsyre, THF Figur 9 et er THF so er den virksoe foren for folsyre. Overføring av HF til THF skjer i enzyet dihydrofolatreduktase. I begge disse reaksjonene er også NAPH en av reaktantene. b) Når HF reduseres til THF, blir det overført to hydrogenatoer fra NAPH. Figur 2 i vedlegg 3 viser THF. Marker på denne figuren hvor disse hydrogenatoene sitter. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 34 av 64

35 Når et substrat setter seg på det aktive setet til et enzy, festes det ved hjelp av svake bindinger. isse bindingene er av sae type so de bindingene so stabiliserer tertiærstrukturen i proteiner. c) Figur 3 i vedlegg 3 viser HF. Bruk denne figuren til å illustrere hvilke svake bindinger HF kan ha til enzyet. Medisinen Metotrexat, figur 10, blir brukt til behandling av kreft. en virker so inhibitor for enzyet so katalyserer odanning av HF til THF. En inhibitor er det sae so en enzyheer. ette er en konkurrerende inhibitor. d) Forklar hva so gjør Metotrexat egnet so en konkurrerende inhibitor for ovandlingen av HF til THF. e) Når Metotrexat blir tatt i pillefor, blir noe av edisinen brutt ned i taren. Første trinn i denne prosessen er en hydrolyse. Skriv strukturforel til det inste produktet. Metotrexat Figur 10 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 35 av 64

36 Oppgave 5 Blyetall blir blant annet brukt til taktekking og radioaktiv skjering. I bilbatterier er bly en viktig koponent. a) En løsning inneholder blyioner, Pb²+, og sølvioner, Ag+. Forklar hvordan du på skolelaboratoriet kan vise at løsningen inneholder både sølvioner og blyioner. b) En type hårfargeiddel inneholder Pb²+-ioner. Innholdet av Pb²+-ioner i hårfargeiddelet ble bestet ved titrering ed ETA. 25,0 L av hårfargeiddelet ble pipettert ut i en Erleneyerkolbe og titrert ed en 0,0500 ol/l løsning ETA. Forbruket av ETA var 7,85 L. ETA reagerer ed blyioner i forholdet 1:1. Beregn konsentrasjonen av Pb²+-ioner i hårfargeiddelet. c) erso hårfargeiddelet inneholder blyacetat, Pb(CH3COO) 2, vil asseprosenten til blyacetat beregnet ut fra analysen i b), gi 0,51 % so svar. Finn asseprosenten til blysaltet i hårfargeiddelet derso den forbindelsen so er brukt i hårfargeiddelet ikke er Pb(CH3COO) 2en Pb(CH3COO) 2 3H2O. For å finne innholdet av Pb²+-ioner i vann kan du utføre en kolorietrisk analyse. Pb²+-ioner danner et farget kopleks ed stoffet MTH. Figur 11 viser standardkurven so ble tatt opp. Figur 11 Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 36 av 64

37 d) Forklar hvorfor denne etoden ikke er godt egnet til å analysere innholdet av Pb²+-ioner i en prøve der konsentrasjonen er større enn ca. 40 g per liter. e) u har en vannprøve ed Pb²+-ioner. Konsentrasjonen er ca. 0,002 ol/l. For å bestee konsentrasjonen så nøyaktig so ulig skal du gjøre en kolorietrisk analyse og bruke standardkurven i figur 11. u skal lage en prøveløsning for å gjennoføre analysen. Ta hensyn til problestillingen so er diskutert i oppgave 5 d). Kjeikaliene du skal bruke, er vannprøven, destillert vann og noen dråper av fargeløsningen MTH. Beskriv hva slags utstyr du vil bruke, og fragangsåten for å lage prøveløsningen. Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 37 av 64

38 (Blank side) Eksaen REA3012 Kjei 2, H2013 Side 38 av 64

39 Vedlegg 1 Tabeller og forler i kjei (versjon ) Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 ette vedlegget kan brukes under både del 1 og del 2 av eksaen. STANAR REUKSJONSPOTENSIAL VE 25 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for + ne redusert for E o i F 2 + 2e 2F 2,87 O 3 (g) + 2H + + 2e O 2 (g) +H 2 O 2,08 H 2 O 2 + 2H + + 2e 2H 2 O 1,78 Ce 4+ + e Ce 3+ 1,72 PbO 2 + SO H + + 2e PbSO 4 + 2H 2 O 1,69 MnO 4 +4H + + 3e MnO 2 +2 H 2 O 1,68 2HClO + 2H + +2e Cl 2 + 2H 2 O 1,63 MnO 4 + 8H + + 5e Mn H 2 O 1,51 Au e Au 1,40 Cl 2 + 2e 2Cl 1,36 Cr 2 O H + + 6e 2Cr H 2 O 1,36 O 2 + 4H + + 4e 2 H 2 O 1,23 MnO 2 + 4H + + 2e Mn H 2 O 1,22 2IO H e I 2 + 6H 2 O 1,20 Br 2 + 2e 2 Br 1,09 NO 3 + 4H + + 3e NO + 2H 2 O 0,96 2Hg e 2+ Hg 2 0,92 Cu 2+ + I + e CuI(s) 0,86 Hg e Hg 0,85 ClO + H 2 O + 2e Cl + 2OH 0,84 2+ Hg 2 + 2e 2Hg 0,80 Ag + + e Ag 0,80 Fe 3+ + e Fe 2+ 0,77 O 2 + 2H + + 2e H 2 O 2 0,70 I 2 + 2e 2I 0,54 Cu + + e Cu 0,52 O 2 + 2H 2 O + 4e 4OH 0,40 Cu e Cu 0,34 Ag 2 O + H 2 O + 2e 2Ag + 2OH 0,34 SO H + + 2e H 2 SO 3 + H 2 O 0,17 Cu 2+ + e Cu + 0,16 Sn e Sn 2+ 0,15 S + 2H + + 2e H 2 S 0,14 2 S 4 O 6 + 2e 2 2S 2 O 3 0,08 2H + + 2e H 2 0,00 Fe e Fe -0,04 Pb e Pb -0,13 Ni e Ni -0,26 PbSO 4 + 2e 2 Pb + SO 4-0,36 Cd e Cd -0,40 V Vedlegg 1, Tabeller og forler i kjei, REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 39 av 64

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. DEL 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) OKSIDASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 REA3012 Kjei 2 Bokål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksaen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir inforasjon o sentralt gitt eksaen og hvordan denne skal vurderes.

Detaljer

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksaen 21.11.2014 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål http://eksaensarkiv.net/ Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Svara for del 1 skal leverast inn etter 2 tiar

Detaljer

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 24.05.2011 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Alle svar bør

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) Oppgave 1 a) Uorganisk analyse Du

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2

Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2 Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Her http://www.udir.no/vurdering/eksamen-videregaende/ finner du - Eksamensveiledning 2014* - Eksamen *Karakterene

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2009 AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Vanlege rettskrivingsordbøker,

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154.

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Side 1 av 8 sider BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 22.februar Tid : 09:00-15:00 Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Tillatte hjelpemiddel : Kalkulator Chemistry

Detaljer

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et.

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et. Syrer o baser Det sentrale i en syre-base reaksjon er utvekslinen av H -atomer., o en syre-basereaksjon kan kalles en protolysereaksjon. Her er det vikti å huske på at H -atomer ikke alltid er det samme

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8 Kjemi.1 Forbrenning.1 og C., C og.3 Ved å studere for eksempel forbrenning av et stearinlys. et er lett å påvise at forbrenningen 1. krever oksygen: sett et glass over stearinlyset. krever brennbart stoff:

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

Mål for opplæringa er at du skal kunne forklare korleis bufferar verkar, og rekne ut ph og kapasitet i bufferar

Mål for opplæringa er at du skal kunne forklare korleis bufferar verkar, og rekne ut ph og kapasitet i bufferar 2 Bufferar Mål for opplæringa er at du skal kunne forklare korleis bufferar verkar, og rekne ut ph og kapasitet i bufferar I naturen, i kroppen vår og i produkt på badet er det bufferar som gjer at ph-verdien

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Side 1 for Vurdering Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Eksamen kjemi2 våren 2013 Del 1 Oppgave 1 O har -2, K har +1, til sammen (-2)*3+1=-5, altså har Cl +5, alternativ C Fullstendig forbrenning: kun

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3 Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Gruppe(r): 1BA,1BB, 1EA,1EB, 1EC, 1MA,1MB,1MF, 3AA, 3AB 3AC Fagnr FO 052 K Dato: 14 desember 2000 Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente

Detaljer

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.06.2014 IDR2005 Treningslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 1 Kjemi og miljø Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 Kapittel 10 Elektrokjemi 2 10.1 Repetisjon av viktige begreper: 2 10.2 Elektrokjemiske

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 FRI3102 Frisørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

EKSAMEN TMT4112 KJEMI

EKSAMEN TMT4112 KJEMI Eksamen TMT4112, 18. desember-2009 Side 1 av 6 NTNU NORGES TEKNISK- VITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Kjell Wiik; Tel.: 73594082/Mob. tel.: 922 65

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Læringssenteret. Eksamensoppgaver V04/ Eksamensoppgåver V04

Læringssenteret. Eksamensoppgaver V04/ Eksamensoppgåver V04 Læringssenteret Eksamensoppgaver V04/ Eksamensoppgåver V04 Kjemi 3KJ Fagkoder: AA6247 (elever/elevar) AA6249 (privatister/privatistar) E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Kjemi 3KJ AA6247 Elevar/Elever 7. juni

Detaljer

Grunnstoffa og periodesystemet

Grunnstoffa og periodesystemet Grunnstoffa og periodesystemet http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/period esystemet/ Jord, eld, luft, vatn = dei fire elementa ( «grunnstoffa») 118 grunnstoff Grunnstoff består av berre ein atomtype.

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012

Detaljer

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning.

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning. Syrer og baser Det finnes flere definisjoner på hva syrer og baser er. Vi skal bruke definisjonen til Brønsted: En Brønsted syre er en proton donor. En Brønsted base er en proton akseptor. 1s 1+ Et proton

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 19. august 2010 Tid for eksamen: 14:30-17:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 GJE3102 Gjenvinningsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

1. Innføring i laboratorieteknikk. Fremstilling og innstilling av lut og syre.

1. Innføring i laboratorieteknikk. Fremstilling og innstilling av lut og syre. Pensum, laboratoriekurs og kollokvier i KJ2050 10 Laboratoriekurset 1. Innføring i laboratorieteknikk. Fremstilling og innstilling av lut og syre. Innføring i laboratorieteknikk a. Kontroll og kalibrering

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Vedlegg Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar

Detaljer

Redoksreaksjonar OPPGÅVER. Repetisjon frå kjemi 1

Redoksreaksjonar OPPGÅVER. Repetisjon frå kjemi 1 3 Redoksreaksjonar OPPGÅVER Repetisjon frå kjemi 1 3.0.1 I elektronprikkmodellen av ammoniakkmolekylet nedanfor er ytterelektrona teikna med ulik farge. H N H a) Kva heiter det elektronparet som er farga

Detaljer

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Trondheim, Bergen og Oslo 9. - 12. juni 2008 Brit Skaugrud Enkelt utstyr enkle aktiviteter Fokus på kjemien Mer tid til diskusjon (eller flere aktiviteter) Moderne

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister 02.12.2015 Frå/fra Norsk Ukeblad, nr.16, 18. april 1963, side 36 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9 Eksamen 29.05.2015 NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter NOR1049 Norsk som andrespråk for språklege minoritetar Overgangsordning Vg3, elever og privatister/elevar og privatistar Oppgaver

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 19.11.2014

Førebuing/Forberedelse 19.11.2014 Førebuing/Forberedelse 19.11.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Oppsummering. Kjemidelen

Oppsummering. Kjemidelen Oppsummering Kjemidelen Atomets oppbygging Niels Bohr Elektroner: 1897. Partikler som kretser rundt kjernen. Ladning -1. Mindre masse (1836 ganger) enn protoner og nøytroner. Protoner: 1900. Partikler

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre)

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. SVE3102 Sveisefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. SVE3102 Sveisefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 SVE3102 Sveisefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2002 Kjemisk teknologi Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Avfallshåndtering. Regler og ansvar for avfallshåndtering. Avfall fra forsøk

Avfallshåndtering. Regler og ansvar for avfallshåndtering. Avfall fra forsøk Avfallshåndtering Regler og ansvar for avfallshåndtering Avfall fra forsøk Destruering av kjemikalier Opplæring i rutiner for avfallshåndtering Regler og ansvar for avfallshåndtering Alt farlig avfall

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og

Detaljer

UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10.

UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130 A130-D 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10. BOKMÅL Resultatet blir

Detaljer

Eksamen 04.06.2015. BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 04.06.2015. BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 04.06.2015 BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00 Side 1 av 10 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for Materialteknologi, Gløshaugen Professor Kjell Wiik, tlf.: 73 59 40

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs

Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs Faglig kontakt under eksamen: Øyvind Mikkelsen Tlf.: 92899450 Eksamensdato: 18.12.13 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar.

Detaljer

Redoksreaksjoner OPPGAVER. Repetisjon fra kjemi 1

Redoksreaksjoner OPPGAVER. Repetisjon fra kjemi 1 3 Redoksreaksjoner PPGAVER Repetisjon fra kjemi 1 3.0.1 I elektronprikkmodellen av ammoniakkmolekylet nedenfor er ytterelektronene tegnet med ulik farge. H N H a) Hva kalles det elektronparet som er farget

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. TAV3102 Tavlemontørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. TAV3102 Tavlemontørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 TAV3102 Tavlemontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Vedlegg som skal leveres inn Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald

Detaljer

1. uttaksprøve til den 37. Internasjonale Kjemiolympiaden 2005 (Taiwan).

1. uttaksprøve til den 37. Internasjonale Kjemiolympiaden 2005 (Taiwan). 1. uttaksprøve til den 37. Internasjonale Kjemiolympiaden 2005 (Taiwan). Dag: En dag i ukene 36-38. Varighet: 100 minutter. jelpemidler: Lommeregner og Tabeller i kjemi. Oppgave 1 (24 poeng) Oppgave 1

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BOR3102 Boreoperatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer