Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon og bruk det frarådes mot: Funksjon: Mur og pussarbejd i klasse M5. Produktgruppe: Bruk det frarådes mot: 1.3 Produsent/leverandør: Firmanavn: Mura Spør alltid produsenten før produktet brukes til andre arbeid. Combimix AB Postadresse: Verkstadsvägen 6 Postnr: S Postort: Land: Bålsta Sverige Telefon: +46 (0) Faks: +46 (0) E post: Hjemmeside: Kontaktperson: Christian Nordenson Nødtelefon Nødtelefon: Giftinformasjonen: : Fareidentifikasjon. 2.1 Klassifisering Klassifisering i henhold til 7/548/EEC eller 1999/45/EC: Klassifisering kommentar: Klassifisering i henhold til (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: Klassifisering CLP, kommentar: Stoffets/blandingens farlige egenskaper: Xi; R38, R41 Skin irrit. 2, H315 Eye dam 1, H318 Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Sementen er kromredusert

2 Sikkerhetsdatablad Sid. 2(9) 2.2 Etikettinformasjon Farepiktogram (CLP). Signalord: Faresetninger: Sikkerhetssetninger: 2.3 Andre farer PBT/vPvB: Andre farer: FARE H315, Irriterer huden. H318, Gir alvorlig øyeskade. P102, Oppbevares utilgjengelig for barn. P280, Benytt vernehandsker av PVC, neopren eller liknende, heldekkende arbeidsklær og dekkende vernebriller. Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Databladet angir produktets egenskaper i tørr tilstand. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Sementen er kromredusert. 3: Sammensetning/opplysning om innholdsstoffer. Komponentnavn: Identifikasjon: Klassifisering: Innhold: Sand/ballast >80 % Portlandsement CAS nr.: EC nr.: Kalsiumdihydroksid: CAS nr.: EC nr.: Xi; R37/38, R41 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 Xi; R37/38, R41 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H % < 7% 4:Førstehjelpstiltak. 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generellt: Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Sørg for frie luftveier. Frisk luft. Pulver: Fjern pulver og vask godt med såpe og vann. Våt masse: Ta av bløte klær. Vask grundig med såpe og vann det aktuelle område. Skyll straks med vann i minst 15 min. Påse at eventuelle kontaktlinser

3 Sikkerhetsdatablad Sid. 3(9) er fjernet, dersom dette enkelt lar seg gjøre, fra øyet før skylling. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus. Svelging: Drikk rikelig med vann. Ikke fremkall brekkninger. 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket. Irritasjon av hud og luftveier og øyne. Risiko for alvorlige, irreversible øyeskader. 4.3 Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig. Øyeskyll skal alltid være tilgjengelig. 5: Tiltak ved brannslukning. 5.1 Brannslukningsmidler. Produktet er ikke brennbart. 5.2 Spesielle farer som blandingen kan medføre Ikke brannfarlig Anvisninger for brannmannskaper. Slukkevann kan virke etsende på huden og øynene. 6: Tiltak ved utilsiktet utslip. 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tilltak: For ikke innsatspersonell Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk For innsatspersonell Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø: Må ikke ledes ut i avløp, vannløp eller liknende Metoder for opprydning og rengjøring: Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig. Våt masse kan måkes op. Større mengder samles opp og leveres på godkjent mottaksstasjon 6.4 Referanse til andre seksjoner. Avfallskode se rubrikk 13.

4 Sikkerhetsdatablad Sid. 4(9) 7: Håndtering og lagring. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Blanding av materialer gjøres utendørs, eller i godt ventilert miljø. Håndtering/transportering i originalforpakkning, eller annen støvtett emballasje. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenlighet. Lagring: Annen informasjon: Forhold som skal unngås: 7.3 Specifikk bruk Lagres tørt, utilgjengelig for barn. Lagringstid, ca 12 måneder fra produksjonsdato. Emballasje som har vært åpnet, lukkes etter bruk og bør brukes opp så raskt som mulig. Unngå fuktighet. Benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider. 8: Personlige vernestyr/eksponeringskontrol. 8.1 Kontrollparametere Komponentnavn Identifikasjo n Grenseverdi Komentar/ norm år Sand Totalstøv :10mg/m3 Portlandsement Totalstøv: 10mg/m3 Kalsiumhydroksid mg/m3 DNEL/PNEC Ikke kjent. 8.2 Begrensning av eksponering På arbeidsplassen: Annen informasjon: Åndedrettsvern: Håndvern: Øye /ansiktsvern: Hudvern: Hygiene/miljø: Varselsskilt. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Risikoen for innånding av støv skal gjøres minst mulig. Øyeskyll skal alltid være tilgjengelig. Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling. Benytt handsker av PVC eller tilsvarende ved håndtering av produktene. Dekkende Vernebriller. Bruk dekkende klær. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.

5 Sikkerhetsdatablad Sid. 5(9) 9: Fysiske og kjemiske egenskaper. 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper. Tillstandsform Farge Lukt ph Kokepuntk/kokepunktinterv all Smeltepunkt/ smeltepunktsinterva ll Flammepunkt Antennlighet Eksplosjonsgrense Pulver. Lysgrå. Relativ tetthet ca 1,5 Løselighet i vann Løselighet i fett Fordelningskoeffisient oktanol/vann Selvantenlighet Ingen til svak. Blandbar med vann. Ikke kjent. Ikke kjent. Ingen. Fysikaliske farer Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Ingen. Ingen.

6 Sikkerhetsdatablad Sid. 6(9) 9.2 Annen informasjon Reagerer med vann, utvikler høyt ph, varmeutvikler (ufarlig) marginelt under størkning. 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktene reagerer med vann, utvikler høy ph verdi, en liten ufarlig varmeutvikling kan merkes. Produktet herder Kemisk stabilitet Stabilt under anbefalt lagringsforhold. Herdet produkt er ikke reaktivt Risiko for farlige reaksjoner Det forventes ingen farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Se Materialer som skal unngås Se Farlige spaltningsprodukter Ingen kjente 11: Toksikologisk informasjon Informasjon om toxiologiske effekter Potensielle akutte effekter Innånding Kan virke irriterende på luftveier og slimhinner. Støv kan irritere luftveier. Hudkontakt Irriterer huden, våt masse er mer aggresiv enn tørt pulver. Øyekontakt Støv eller sprut fra våt sement kan føre til varige øyeskader. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Svelging Kan virke irriterende på munnhule, svelg, slimhinner og fordøyelse. 12: Miljøopplysninger Økotoksisitet Ingen kjente negative egenskaper Persistens og nedbrytbarhet Beskrivelse av persistens Ikke lett nedbrytbart.

7 Sikkerhetsdatablad Sid. 7(9) og nedbrytbarhet: 12.3 Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT och vpvb vurdering Ingen slike emner inngår Andre skadevirkninger Produktene har ingen kjente negative ekotoxikologiskeeffekter, men er ikke lett nedbrytbart. 13: Metoder for avfallsbehandling Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produkten er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Avfallskode Tørt pulver samles i tett emballasje, og leveres til avfallsplass. Våt masse skal herde ut, kan siden benyttes som fyllmasse. Utherdet produkt er ikke farlig avfall. Ja, den levererede produkt. Utherdet produkt er ikke farlig avfall. Nei. 14: Transportinformasjon UN nummer Ikke farlig gods UN varenavn 14.3 Transport fareklasse 14.4 Emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer Blandet med vann dannes höyt ph. EAL: emballasje av papir og papp/kartong. EAL: betong. EAL: betongavfall og betongslam.

8 Sikkerhetsdatablad Sid. 8(9) 14.6 Spesielle forholdsregler for bruker Inga Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC 15:Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift/regelverk om blaningen i forhold till sikkerhet, helse og miljø Referanser EUs forordning nr. 1907/2006 (REACH) avdeling IV, art. 31, og vedlegg II. EUs forordning om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) (EC)) nr. 1272/2008 Kommentarer Deklarasjonsnr. REACH informasjon: Alle ingrediensene i produkter er allerede registrert, eller tatt opp av våre oppstrøms leverandører eller ekskludert fra regulering og / eller unntatt fra registrering Vurdering av kjemikaliesikkerhet Nei. 16: Annan information. Faresymbol. FARE Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante sikkerhetssettninger. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad URL Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 R38 Irriterer huden, R41 Fare for alvorlig øyeskade. H315, Irriterer huden. H318, Gir alvorlig øyeskade. H335, Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P102, Oppbevares utilgjengelig for barn. P280, Benytt vernehandsker av PVC, neopren eller liknende, heldekkende arbeidsklær og dekkende vernebriller. Combimix AB

9 Sikkerhetsdatablad Sid. 9(9)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer