Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune"

Transkript

1 Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune

2 Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth Sandbu, Liv Wensaas Dato revidert , revidert , revidert feil sept 2012 Godkjent av Dato

3 Innhold 1 SAMMENDRAG KOMPETANSEPLANENS FORANKRING OG AMBISJONER Forankring Planens oppbygging Forankring og forvaltning av arbeidet med kompetanseutvikling Ambisjoner OVERORDNEDE MÅL FRA KOMMUNEPLANEN OG STYRINGSDOKUMENTER Verdigrunnlaget i Asker kommune Asker kommunes Handlingsprogram for perioden Asker kommunes Arbeidsgiverpolitiske plattform for perioden Helse- og omsorgstjenesten HVA INNGÅR I BEGREPET KOMPETANSE Betydningen av kompetanse Komptansebegrepet Definisjoner FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV: ANALYSE AV KAPASITET OG KVALITET Innledning Definisjon av kompetansekrav Kartlegging av kompetansebeholdning Resultat av analysen Vårt kompetansebehov: Kompetanse som skal anskaffes, utvikles eller mobiliseres Våre felles prioriterte kompetansesatsningsområder- handlingsplan STRATEGIER OG TILTAK FOR Å ANSKAFFE, UTVIKLE, MOBILISERE OG AVVIKLE KOMPETANSE Innledning Fra strategi til kompetanseutvikling Læringsarenaer Økonomiske rammebetingelser PLAN FOR EVALUERING AV KOMPETANSETILTAKENE Evaluering av strategiske kompetansetiltak VEDLEGG (FELLES HANDLINGSPLAN-VIRKSOMHETENES KOMPETANSEPLANER MED MER) Felles handlingsplan for kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene LITTERATURLISTE REFERANSER... 39

4 Forord Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten i Asker kommune er et fireårig styringsdokument som skal sikre at virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten utvikler, forvalter og tar i bruk sine kunnskapsressurser slik at brukere og pasienter mottar tjenester med god kvalitet og at kommunen kan nyttiggjøre seg ny teknologi og nye samhandlingsformer. Kompetanseplanen bygger på Asker kommunes visjon og verdier, etiske retningslinjer, samt nye lover og forskrifter som følger av samhandlingsreformen. Kompetanse er ikke et mål i seg selv, men et strategisk virkemiddel for å nå tjenestens mål og løse oppgaver på en effektiv og god måte. For å oppnå dette må kompetanse integreres i all virksomhet slik at alle ansatte settes i stand til å utføre gode og riktige tjenester. Helse- og omsorgstjenesten skal med denne planen stimulere til bevissthet rundt sammenhenger mellom mål, kompetansekrav, kompetansebeholdning og anvendt kompetanse. Videre skal helse- og omsorgstjenesten avdekke behov for læring, utvikling og iverksetting av nødvendige kompetansetiltak i egen virksomhet. For å gjennomføre dette arbeidet har Asker kommune etablert en FOU enhet (Forskning, opplæring og utvikling). Enheten skal ha ansvar for en overordnet koordinering av kunnskaps- og kvalitetsutvikling i tjenesten. Enheten vil aktivt fremme endringskompetanse i virksomhetene, og legge til rette for opplæring i verktøy for kompetanseutvikling. Kompetanseplanen beskriver målrettet planlegging, gjennomføring og evaluering/forbedring av kompetansehevende tiltak i perioden og er ment som et styrende verktøy for lederne i utarbeiding av lokale handlingsplaner. Side 4

5 1 Sammendrag Plan for strategisk kompetanseutvikling er utarbeidet for alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i Asker kommune. Den beskriver kompetansekrav og kompetansebehov ut fra nasjonale og kommunale krav, den kompetansen kommunen besitter i dag, og en analyse av forholdet mellom kalkulert behov og eksisterende kompetanse. Som vedlegg ligger en felles handlingsplan med prioriterte resultatmål, ansvar og tidsrammer. Neste år skal også den enkelte virksomhets lokale kompetanseplaner ligge som vedlegg. Prioriterte områder i planperioden er: Kompetanseutvikling for ledere og kompetansetiltak knyttet til innovasjon og utvikling av tjenestetilbudet og interkommunalt samarbeid. Kompetanseutvikling for ansatte i tjenestene; Kunnskapsbasert praksis (KBP) og kvalitet er sentrale satsingsområder. Videre- og etterutdanning Utvikle eksisterende introduksjonsprogram i forhold til tema som er aktuelle for våre nyansatte Systematisk felles opplæring innen o Medikamenthåndtering o Samtykkekompetanse, tillitskapende tiltak og bruk av tvang o Forflyttingsteknikk o Opplæring i lovverket; de nye helselovene og endringer i andre relevante lover o Etisk refleksjon Kompetansetiltak på system nivå Langsiktig rekrutteringsstrategi Implementere kompetanseforvaltningssystemet Obisoft HR Utvikle støtteapparat, kurs- og møteromsfasiliteter Utvikle et kompetanseutviklingsprogram basert på kompetansepyramiden FOU-enheten vil være sentral i videreutvikling og implementering av strategisk plan for kompetanseutvikling. Planen blir grunnlaget for tjenestens felles handlingsplaner og de årlige kompetanseplaner ute i hver virksomhet. FOU enheten blir et overordnet, strategisk og koordinerende ledd. Kompetansetiltak planlegges og evalueres som en del av virksomhetenes årshjul. Side 5

6 2 Kompetanseplanens forankring og ambisjoner 2.1 Forankring Nasjonale føringer LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) LOV nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helseog omsorgstjenesteloven) Prop.1S ( ). Proposisjon til Stortinget for budsjettåret Meld. St.16 ( ). Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). St.meld.nr.25 ( ). Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene St.meld.nr.25 ( ). Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Rundskriv IS-1/2012. Nasjonale mål og prioriterte områder for Kompetanseløftet St.meld.nr.47 ( ). Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg KS arbeidsgiverstrategi 2020 Stolt og unik Forarbeider med ny stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene som kommer høsten Lov om helsepersonell mv (Helsepersonelloven) Lov om pasient- og brukerrettigheter Hovedavtalen , Del C 6, Kompetanseutvikling Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien; 2010) Lokale føringer i Asker kommune Asker kommunes kommuneplan Asker kommunes handlingsprogram Asker kommunes arbeidsgiverpolitisk plattform Asker kommune felles ledelsessystem: ISO 9001 Asker kommune Helse- og omsorgsplan Planens oppbygging God ledelse er avgjørende for å skape lærende organisasjoner (Asplan Viak AS og Fafo, 2010). I den sammenheng er det viktig at helse- og omsorgstjenesten tilrettelegger med verktøy for kompetansekartlegging og styring slik at lederen innenfor sin virksomhet kan lede i tråd med tjenestens overordnede mål. Kompetanseplanen er et verktøy for planlegging og Side 6

7 styring for lederne i det kontinuerlige utviklingsarbeidet. Strategisk plan for kompetanseutvikling beskriver målrettet planlegging, gjennomføring og evaluering /forbedring av kompetansehevende tiltak i perioden (Lai, 2004). Figur 1 Faser i kompetanseplanlegging Planen integreres som en del av planverket og forankres mot budsjett og økonomi. Planen skal koordinere felles kompetanseutvikling på tvers i virksomhetene og være et veiledende verktøy for lederne i utarbeiding av virksomhetenes årlige kompetanseplan. Verktøyet består derfor av flere deler og nivåer, se Figur 2 Figur 2 Planens oppbygging Strategiske retningslinjer Analyse Periodens satsningsområder Maler Strategisk plan for kompetanseutvikling i Helse- og omsorgstjenesten Felles handlingsplan Vedlegg Virksomhetenes kompetanseplan Virksomhetenes Virksomhetenes. kompetanseplan. kompetanseplan. Side 7

8 Kommuneplan og økonomiplan er sentrale styringsdokumenter i kommunen, og strategisk kompetanseutvikling er en del i et helhetlig plansystem som viser sammenhengen mellom overordnede styringsdokumenter og øvrig strategisk planlegging. Planens hoveddel er strategiske retningslinjer, analyse og satsingsområder. Det utarbeides en strategisk plan for kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenesten, og hver virksomhet utarbeider sin egen kompetanseplan. Plan og maler skal ligge i Felles ledelsessystem. 2.3 Forankring og forvaltning av arbeidet med kompetanseutvikling Virksomhetslederne har overordnet ansvar for strategisk plan for kompetanseutvikling i tjenestene. Overordnet ansvar vil si å holde strategiene oppdatert og påse at tiltakene i virksomhetenes kompetanseplaner gjennomføres. Forvaltning av strategisk plan for kompetanseutvikling etableres gjennom et Sentralt fag- og kvalitetsråd Sentralt fag- og kvalitetsråd Strategiarbeidet forvaltes gjennom et Sentralt fag- og kvalitetsråd som blant annet skal utarbeide strategiske retningslinjer, analyser og prioritere satsingsområder. Sentralt fag- og kvalitetsråd består av kommunaldirektør, virksomhetsledere og leder av FOU enheten. Sentralt fag- og kvalitetsråd samarbeider tett med FOU-nettverket i utarbeiding av plan for strategisk kompetanseutvikling. Sentralt fag- og kvalitetsråd skal avholde møter vedrørende plan for strategisk kompetanseutvikling minimum 3 ganger i året: Mars: Forberede søknader til fylkesmannen Juni: Fordele midler fra fylkesmannen Oktober: Gjøre opp status for kompetansearbeidet. o Evaluere strategier og kompetanseplaner o Analysere (kompetansekrav-kompetansebeholdning-kompetansebehov) o Prioritere satsingsområder FOU-nettverket FOU-nettverket har som hovedoppgave å utarbeide en felles handlingsplan for hele tjenesten på bakgrunn av arbeidet i Sentralt fag- og kvalitetsråd. De har også ansvar for at tiltakene den felles handlingsplanen blir gjort kjent og gjennomført i virksomhetene. Leder for FOU enheten er leder av FOU-nettverket og er også medlem av det Sentrale fag- og kvalitetsrådet slik at kontinuiteten i kompetansearbeidet er ivaretatt. FOU-nettverket skal avholde møter vedrørende plan for strategisk kompetanseutvikling minimum 3 ganger årlig og møtene avholdes i etterkant av møtene i Sentralt fag- og kvalitetsråd. Side 8

9 2.3.3 Den enkelte virksomhet virksomhetenes kompetanseplaner Virksomhet lager egen kompetanseplan over tiltak som ikke omhandles i felles handlingsplan. Den lokale kompetanseplanen må implementere de strategiske satsingsområdene som Sentralt fag- og kvalitetsråd har prioritert og konkretisere tiltakene rettet mot aktuell virksomhets tjenester. Virksomhetenes kompetanseplaner skrives for et år ad gangen og gjennomgås i Sentralt fagog kvalitetsråd. Den enkelte virksomhet har ansvar for gjennomføring og evaluering av tiltakene, og dette arbeidet organiseres slik virksomheten finner det tjenelig Oppdatering De to første årene skal hele planen, dvs. de strategiske føringene, analysen og felles handlingsplan oppdateres årlig. Senere skal enhetenes felles handlingsplan og kompetanseplaner oppdateres årlig, mens overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling oppdateres hvert annet år. Felles handlingsplan danner grunnlaget for søknad om midler og rapportering til fylkesmannen og må være utarbeidet innen 15. januar. Søknader om midler koordineres gjennom FOU enheten til Sentralt fag- og kvalitetsråd. 2.4 Ambisjoner Nasjonale ambisjoner Det er en ambisjon at kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEONprinsippet). Samhandlingsreformen vektlegger et helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering, brukerinnflytelse, avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Den fremtidige kommunerollen krever en tydelig utforming med hensyn til innhold, fagutvikling, kvalitet, kompetanse, utdanning og forskning. Pasienter og brukere skal få en tydeligere rolle i helse- og omsorgstjenesten. Brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg. Spesialisthelsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tannhelsetjenesten skal være tilpasset brukernes behov. Tjenestene skal være effektive, trygge, tilgjengelige og med lavest mulig ventetider. Utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer og tilstander skal desentraliseres når dette er mulig. Utredning og behandling av sjeldne sykdommer og tilstander skal sentraliseres der det er nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting. Arbeidet med å fremme god helse i befolkningen, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller skal styrkes. Det legges opp til et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid på tvers av sektorer, nasjonalt, regionalt og lokalt. Side 9

10 2.4.2 Lokale ambisjoner i Asker kommune Visjonen er kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, ansatte som reflekterer over praksiserfaringer og omdanner dette til kunnskap, ferdigheter og gode holdninger. Asker vil utnytte den demografisk sett relativt stabile perioden de neste årene til gradvis utbygging av tjenestetilbudet og til å planlegge og forberede den raske veksten i antallet eldre over 80 år som forventes fra Planen skal være et verktøy for å fremme samhandling, systematisk kompetanseutvikling hos den enkelte medarbeider og øke evnen til å nyttiggjøre seg kompetanse. Side 10

11 3 Overordnede mål fra kommuneplanen og styringsdokumenter 3.1 Verdigrunnlaget i Asker kommune Kommuneplan for Asker beskriver Askers visjon. Visjonen er: Asker - mulighetenes kommune Verdiene er: Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Visjoner skal ikke virkeliggjøres, men skal tjene som en ledestjerne og uttrykke en ambisjon. Kommuneplanens samfunnsdel vil fungere som en oversettelse og en konkretisering av visjonen. Operasjonalisering av retningsvalg og ambisjoner skjer gjennom Handlingsprogrammet og de årlige rulleringer. Strategisk plan for kompetanseutvikling innen helse- og omsorgstjenesten er forankret i kommunens visjon og verdigrunnlag. Kommunens visjon og verdier er en rettesnor og et tydelig kjennetegn, og utgjør en viktig del av den strategiske planen for kompetanseutvikling fordi levende verdier virker samlende, utviklende og kan gi inspirasjon til å levere gode tjenester hver dag. 3.2 Asker kommunes Handlingsprogram for perioden Kommunestyret har overordnet myndighet som arbeidsgiver. Rådmannen er kommunens øverste utøvende arbeidsgiverrepresentant og skal sammen med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte sørge for iverksetting og resultatoppnåelse. I Handlingsprogram for vises det til at en forutsetning for å utvikle gode tjenester til innbyggerne er kompetente, motiverte og dedikerte ansatte som opplever en stabil, forutsigbar og trygg arbeidsplass uten stadig bemanningsendringer. Ambisjonen for Handlingsprogrammet er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som tilfredsstiller brukernes behov og samtidig bidrar til en større økonomisk handlefrihet for Asker kommune. Fokusmålet knyttet til brukerne er å gi gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning Følgende utfordringer i perioden er identifisert: Forebygging og tidlig innsats Kvalitet Helhet og samordning Kompetanse Side 11

12 3.3 Asker kommunes Arbeidsgiverpolitiske plattform for perioden For å møte fremtidens utfordringer ble det i Handlingsprogrammet vedtatt å utarbeide en ny og samlet arbeidsgiverpolitisk plattform. Plattformen synliggjør kommunens overordnede mål og strategier for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel og engasjement. Den inneholder kriterier for godt lederskap og felles prinsipper for ledelsesutøvelse i Asker kommune. Arbeidsgiverpolitikken betraktes som et viktig strategisk virkemiddel for å sikre at våre ledere og medarbeidere er i stand til å realisere kommunens mål. Asker kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Asker kommune har arbeidsplasser med stort meningsinnhold og ønsker å bruke dette som et offensivt fortrinn i konkurransen om arbeidskraften. Asker kommune har som ambisjon å være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, gis utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar. Asker kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform har derfor fått navnet Asker kommune Mer enn en jobb, for å løfte frem kommunens unike rolle som arbeidsgiver. En god arbeidsgiverpolitikk skal være et verktøy for rådmannen for å møte fremtidens utfordringer mht å skaffe kvalifisert arbeidskraft, angi kurs og retning for lederskapet i Asker kommune, utvikle medarbeidernes kompetanse og bygge en felles organisasjonskultur. Arbeidsgiverpolitisk plattform er primært rettet mot de ansatte i Asker kommune, men en god arbeidsgiverpolitikk må forankres og utgjøre et felles verdifundament for hele organisasjonen. Asker kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform er et fireårig strategidokument inn mot kommunens Handlingsprogram Mål og strategier skal vurderes årlig, og utgjøre en del av kommunens sentrale årshjulsprosess for etablering av neste års Handlingsprogram. I utviklingen av Strategisk plan for kompetanseutvikling ble følgende mål fra Arbeidspolitisk plattform lagt til grunn: 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver i et stadig skjerpet arbeidsmarked 2. Asker kommune er en fremtidsrettet, dynamisk og lærende organisasjon 3. Asker kommune er innovativ og tar i bruk ny teknologi, nye organisasjons- og samhandlingsformer som understøtter samfunns- og tjenesteutvikling Asker kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform skisserer 3 hovedstrategier innen området kompetanseutvikling: 1. Asker kommune skal ha en langsiktig og offensiv satsning på ansattes kompetanseutvikling for å imøtekomme kommunens fremtidige mål 2. Asker kommune skal gjennom systematisk kompetanseutvikling sørge for å rekruttere, mobilisere og beholde kompetanse 3. Asker kommune skal ha en strategisk og overordnet plan for de ansattes kompetanse og hvilke kompetansegap som finnes. Asker kommune bruker balansert målstyring som redskap for styring og rapportering. Balansert målstyring i Asker kommune er basert på seks fokusområder: Samfunn, medvirkning, brukere, medarbeidere, økonomi og læring og fornyelse. Det er innarbeidet Side 12

13 mål og indikatorer for arbeidsgiverområdet i kommunens felles gjennomgående målekart og det vil gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser. Fokusområdet, medarbeidere, følges tett opp gjennom systematiske målinger som inneholder mer en 50 spørsmål innenfor følgende kategorier Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kolleger Nærmeste leder Faglig personlig kompetanse Kommunen er i ferd med å implementere et elektronisk kompetanseforvaltningsverktøy som vil lette kartleggingsarbeidet når kompetansekravene er definert. 3.4 Helse- og omsorgstjenesten Det er et uttalt mål at helse- og omsorgstjenesten i Asker skal preges av en kultur der læring verdsettes, fremmes og fornyes gjennom praksisnær forskning og utvikling. Asker kommunes helse- og omsorgstjenester skal være kunnskapsbasert og forankret i de nasjonale føringene. Ved innføring av Samhandlingsreformen skal organisasjonen rustes på mange områder. Utvidelsen av kommunale oppgaver vil kreve økt rekruttering av kvalifisert personell og styrking av kompetanse hos eget personell i kommunen. Samtidig som utdanningskapasiteten på høyskoler og universitet styrkes og innrettes mer mot kommunale oppgaver vil det økte kommunale engasjementet i utdanningene kreve økt samhandling med utdanningsinstitusjonene og økte ressurser i kommunene. Vi utfordres til å tenke nytt om bemanning, kompetanse, kompetansebehov, kompetanseoppbygging og måter å organisere kompetanse på. For å oppnå kontinuerlig forbedring må det være en sammenheng mellom fagkunnskap og forbedringskunnskap. Fagkunnskap og kunnskap om forbedringer følges ad hele veien slik at vi ved hjelp av forbedringskunnskap tilegner oss god fagkunnskap på en slik måte at kvaliteten øker på utøvelsen av tjenesten. For å møte utfordringer har Asker kommune etablert en Forsknings-, opplærings- og utviklingsenhet (FOU enhet) som skal ha ansvar for en overordnet koordinering av kunnskaps- og kvalitetsutvikling i kommunen og i samarbeid med virksomhetene være en: Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokale og nasjonalt definerte satsningsområder, herunder systematisk kvalitetsarbeid og velferds- og helseteknologi Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Pådriver for videreutvikling av praksistilbud for elever, lærlinger og studenter Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene I likhet med andre land i vest-europa er den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge og i Asker er i endring. Fram til 2050 vil det bli mer enn dobbelt så mange personer over 67 år sammenliknet med i dag, mens andelen yrkesaktive ikke vil øke nevneverdig. Antall personer over 80 år vil øke med 67 % fram mot 2030 og med 65 % fra Offentlige utgifter vil øke fra 44 % av BNP i 2010 til 55 % i Med samme standard på tjenestene som i dag vil behovet for arbeidskraft fordobles fram mot De største utfordringene handler derfor om hvordan befolkningen kan holde seg frisk og funksjonsdyktig så lenge som mulig, og hvordan helse kan vedlikeholdes, styrkes og bygges i alle deler av befolkningen. Det har vært en gradvis dreining i helse- og omsorgstjenesten fra behandling til Side 13

14 tjenester som skal bedre livskvaliteten for kronisk syke og personer med nedsatt funksjonsevne. Denne dreiningen fører til organisatoriske, kapasitets- og kompetansemessige utfordringer innen folkehelsearbeid og i hele helse- og omsorgstjenesten. Fra 2012 skal Asker kommune skal ha en sentral og styrket rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten, bl.a. for å sikre befolkningen bedre tjenester nær der de bor og økt vektlegging av forebyggende innsats. I reformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Dette innebærer en gradvis innfasing av nye oppgaver, slik at Asker kommune får tid til å forberede nødvendige endringer. Utfordringene i helse- og omsorgstjenesten er knyttet til nye brukergrupper og en aldrende befolkning, samtidig som det er knapphet på fagpersonell og frivillige omsorgsytere. For å sikre tilstrekkelig antall fagpersoner, må det ses på muligheten for ny fordeling av arbeidsoppgavene mellom yrkesgruppene. Behov for medisinsk og tverrfaglig oppfølging og mangel på sosial kontakt og aktivitet i dagliglivet, er andre viktige utfordringer. Demografiske endringer vil kreve utvidet kapasitet og økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser. Nye yngre brukergrupper med nedsatt funksjonsevne krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på tjenestetilbudet. Samtidig kan det bli knapphet både på helse- og sosialpersonell og frivillige omsorgsytere. Manglende medisinsk og tverrfaglig oppfølging av omsorgstjenestens brukere og mangel på sosial, kulturell og fysisk aktivitet blir pekt på som de største svakhetene ved dagens omsorgstilbud. Et viktig element er å hjelpe folk til å mestre sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Graden av egen mestring i hverdagen avhenger av den enkeltes mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Det er pasienter som opplever brudd og svikt i helsetilbudet, og særlig i overgangen mellom sykehus og kommunen. Helsetilsynet har pekt på mangelfull kommunikasjon mellom sykehus og sykehjem når pleietrengende skal overføres til sykehjem. Brukere opplever at de selv må styre samhandlingen mellom aktørene. Dette rammer særlig syke eldre, kronisk syke, barn og unge, psykisk syke, rusmiddelavhengige og mennesker som trenger rehabilitering. Det er et sterkt ønske om å bedre kvaliteten i hele helse- og omsorgstjenesten og det vil derfor komme en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender, har som mål å redusere uønskede hendelser på risikoområder som legemiddelhåndtering og -behandling og infeksjoner, legge grunnlaget for gode systemer for pasientsikkerhet, samt bedre pasientsikkerhetskultur. Uønskede hendelser skal i større grad brukes som grunnlag for læring og forebygging. Det er innført åpenhet omkring kvalitetsdata fra de ulike sykehusene slik at dette kan bidra til å bedre kvaliteten. Bruk av kvalitetsdata vil bli utvidet og fulgt opp i den varslede stortingsmeldingen. Det vil bli bevilget midler til pasientsikkerhetskampanje, rapportering og oppfølging av uønskede hendelser og system for nye metoder. Kunnskapsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om helse- og sosialfaglig utdanning og forskning sett i forhold til endringer i kunnskaps- og kompetansebehov i helseog omsorgstjenester. Meldingen vil omfatte helheten i utdanningssystemet, fra helse- og sosialfagligutdanning i videregående opplæring, fagskoleutdanning, bachelor- og mastergradsutdanning, de lange profesjonsutdanningene og etter- og videreutdanning og annen spesialisering, til utdanningsinstitusjonenes arbeid med velferdsfaglige og helse- og Side 14

15 sosialfaglig forskning og forskerutdanning. Meldingen vil søke å binde sammen ulike utdanningsnivåer og -typer slik at utdannings- og forskningssystemet som helhet er rustet til å imøtekomme endringer i velferdstjenestenes kompetansebehov nå og i fremtiden i alle deler av landet. Tjenesteområdet helse- og omsorg har definert og iverksatt mange kompetanseutviklingstiltak som har blitt utfordret ved mangel på overordnet strategi. En strategisk plan for kompetanseutvikling vil gi tjenesten en unik mulighet til målrettet og systematisk utviklingsarbeid mot effektive, serviceorienterte, kvalitetsbevisste og kompetente tjenester til brukere og pasienter. Folkehelseperspektivet. Folkehelsearbeidet handler om å skape og fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og forhindre skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner og beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeidet skal bidra til å fremme fellesskap, inkludering og deltakelse. For Asker kommune krever dette et samarbeid på tvers av tjenesteområder og vi må kartlegge risikofaktorer som er med på å påvirke befolkningens helseatferd og bruk av helsetjenester. Forebyggende tiltak Tidlig innsats er et viktig virkemiddel for kommunen, spesielt rettet mot barn med nedsatt funksjonsevne. Innsatsen i kommunen til denne målgruppen er kompleks og tverrfaglig og skal organiseres slik at barn og foreldre opplever helhet og kontinuitet i tjenestene barnet mottar. Implementering av Ruspolitisk handlingsplan Side 15

16 4 Hva inngår i begrepet kompetanse 4.1 Betydningen av kompetanse Det synes å være stor grad av enighet i innen forskning om at menneskelige ressurser er blant de mest kritiske av alle ressurser. Likevel har slike ressurser blitt omfattet med langt mindre oppmerksomhet enn kapital (økonomi og utstyr), og anstrengelser for å identifisere og klassifisere ulike typer menneskelige ressurser har vært beskjedne. Denne situasjonen er åpenbart paradoksal sett i lys av den store betydning menneskelige ressurser har på området Helse og omsorg. I møte med brukere av våre tjenester er kompetanse en vesentlig faktor for å oppnå tillit. Per Fugelli hevder at det er tilliten som holder pasient og behandler sammen. Fordi helse- og omsorgspersonell har makt til å handle på andres vegne må det betinge at helse- og omsorgspersonell må være til å stole på. Våre brukere, beboere og pasienter er eksperter på sine liv, og uten kompetanse og tillit har vi små muligheter til å bistå personer i sine liv. Selve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere. Teknologisk utvikling, statlige reformer og nye krav til tjenestene krever at medarbeiderne er faglig oppdaterte og kan medvirke i det løpende forbedringsarbeidet. Økt kompetanse gir bedre tjenester og fornøyde brukere. Det bidrar til stolte medarbeidere, som gir tjenestene et godt omdømme. På denne måten blir kompetanseutvikling både et mål og et middel. Den kompetente medarbeider representerer en kunnskapsmedarbeider som har fått og grepet muligheten til å arbeide selvstendig på sine fagområder. Og han/hun må besitte, forvalte, utnytte og utvikle sin kompetanse i nært samarbeid med andre. Forskning viser at % av all læring skjer gjennom praksis. Vi kommuniserer med kollegaer, utveksler erfaringer og observerer og praktiserer sammen med kollegaer. Slik sett er hverdagen en vesentlig arena for kunnskapsoverføring. Kompetanse gir konsekvenser. Derfor er det viktig at det vi gjør baserer seg på sann kunnskap. En selvstendig, kompetent medarbeider ser også sin stilling i en større sammenheng. På den måten vil han/hun kunne reflektere og handle i tjenestens interesse. Samtidig er det en forutsetning at en kompetent medarbeider opplever tydelige krav, samt får tilbakemelding fra sin nærmeste leder. Kompetanse baserer seg på en relasjon mellom et individ og hans/hennes oppgaver (Gullichsen, 1992 i Lai, 2004). For å kunne måle kompetanse er det laget en modell som deler kompetanse inn i komponenter, som består av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Modellen kan ses som en verktøykasse vi har til rådighet i møte med brukerne og oppgavene vi er satt til å løse. Kompetanse har vi fått gjennom formell utdanning, gjennom arbeidserfaring og gjennom livserfaring fylt med innhold, som vi benytter i møte med våre brukere. Den formelle kompetansen kan dokumenteres, men den uformelle kompetansen er en type taus kunnskap som er vanskelig å påvise eller synliggjøre. Side 16

17 4.2 Komptansebegrepet Begrepet kompetanse kommer av latin competentia, som betyr å være funksjonsdyktig, ha vurderingsevne, ha ferdigheter, styrke til å utføre oppgaver og styrke til å oppnå resultater. Summen av kompetansen en organisasjon besitter er en viktig ressurs som må forvaltes, foredles og fornyes. De raske endringer i samfunnet krever at vi har oppdaterte kunnskaper, ferdigheter og holdninger og kompetanse er en ferskvare som ikke har et evighetsstempel. 4.3 Definisjoner Kompetanse Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai, 2004). Anvendbar kunnskap er spesifikk informasjon om et emne eller emneområde som kan utnyttes i arbeidet. Med relevante ferdigheter menes spesiell kapasitet til å utføre oppgaver, mens relevante evner kan defineres som naturlige talenter (Nordhaug, 2004). En vil da se at anvendbare kunnskaper er en nødvendighet, om enn ikke tilstrekkelig forutsetning for ferdigheter. På den andre siden kan kunnskap innehas uten at dette fordrer nærværet av bestemte underliggende ferdigheter. Begrepene er modellert i Figur 3 nedenfor. Figur 3 En begrepsmodell ARBEIDSRELATERT KOMPETANSE ANVENDBARE KUNNSKAPER RELEVANTE FERDIGHETER RELEVANTE EVNER Faktisk, reell, taus (Kan utvikles) Arbeidspotensial, handlingspotensial, kapasitet til å utføre oppgaver (Kan utvikles) Naturlige talenter (Vanskelige å utvikle) Holdninger (Kan utvikles) Side 17

18 4.3.2 Strategisk planlegging og styring Hensikten med å formulere en strategi er å sikre effektive prestasjoner for helse- og omsorgstjenesten sett i forhold til de krav som stilles fra omgivelsene. Hvis konkurransen om kvalifisert arbeidskraft øker, øker dette usikkerheten i forhold til å anskaffe og holde på medarbeidere. Likeledes kan risikoen for å miste ansatte til andre felt stige. I en slik situasjon vil en rasjonell tilpasning være å forbedre planleggingsmetoder, samt å vurdere og eventuelt også endre de belønninger og utviklingsmuligheter som tilbys de ansatte. Strategisk ledelse vil redusere usikkerheten. Forutsetningen for slik tilpasning er at tjenesten har ledere som kan analysere personellsituasjonen og som peker på tiltak som kan føre til tilstrekkelig tilgang på menneskelige ressurser. Systematisk innsats må iverksettes på tre områder dersom arbeidet med vedlikehold og fornying av kompetanse skal lykkes. Lederne må være i stand til å analysere tjenestens nåværende kompetanse Lederne må til en viss grad kunne forutsi hva slags kompetanse tjenesten/virksomheten trenger for å utvikle og imøtekomme et framtidig krav Lederne må omsette analysene i praktisk handling En rutinebeskrivelse på analysen utarbeides i samarbeid med implementering av det nye kompetanseforvaltningssystemet (Obisoft HR). Denne systematiske innsatsen integreres i strategiutformingen til hele tjenesten og etterspørres i Ledelsens gjennomgang Strategisk kompetansestyring Det er grunnleggende at lederne sørger for at all kompetanseutvikling går veien om individnivået eller de menneskelige ressurser. Sammenhengen mellom strategisk planlegging og kompetanseutvikling er illustrert i Figur 4 Side 18

19 Figur 4 Fra strategisk planlegging til kompetanseutvikling Strategisk planlegging Ambisjonsnivå Kompetansebehov Strategisk plan for kompetanseutvikling Felles handlingsplan Rekrutteringsbehov Læringsbehov Behov for FoU arbeid Rekrutteringsplan Kompetanseplan Plan for FoU arbeid Rekruttering Personalopplæring Forskning og utvikling Kompetanseutvikling Strategisk kompetansestyring vil si å planlegge, gjennomføre, evaluere og fornye tiltak for å sikre tjenesten/virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål. Gjennom en hierarkisk oppbygging skjer det gradvis presisering fra strategi til felles handlingsplan og til kompetanseplaner ute i den enkelte virksomhet. Dette vil sikre fra ord til handling. Side 19

20 5 Framtidens kompetansebehov: Analyse av kapasitet og kvalitet 5.1 Innledning Kompetansetiltakene i Handlingsplanen utarbeides i forhold til behovene analysen viser. Analysen oppdateres ved behov, minst en gang årlig. En strategisk kompetanse analyse kartlegger: Kompetansekrav o Hvilken kompetanse er nødvendig for å nå våre mål? Minimum versus ideal krav Kompetansebeholdning o Hvilken kompetanse forvalter vi? Hvilken kompetanse blir brukt/ikke brukt og hvorfor? Kompetansebehov og utfordringer o Læringsbehov: hva mangler vi? Mobiliseringsbehov; hva bør brukes bedre og mer? Hva trenger vi å rekruttere? 5.2 Definisjon av kompetansekrav Innledning Vi er i en tid der de kommunale tjenestene står over for nye utfordringer. Det forventes at velferdstjenestene skal være like gode/bedre også i framtiden. I denne sammenheng er kompetanse viktig. Utfordringene blir for det første, hvilken kompetanse trenger vi og hvordan legges det til rette for at den kan utnyttes best mulig? For det andre påvirkes kompetansebehovet av lovverket, holdninger i befolkningen, utvikling og teknologi som igjen genererer nye og/eller endrede tjenester. Det må etableres forum for økt samhandling innad i tjenesten. Læringsarenaer må etableres der det er naturlig. Det vil kunne sikre at kompetanse som finnes kan videreformidles, og ny kunnskap læres Samhandlingsreformen vil kreve at vi tar imot pasienter som vil krever ny kunnskap i forhold til å observere behov og sette inn tiltak der det er påkrevet. Mobilisering av frivillige og pårørende kan bli en stor ressurs om vi finner løsninger for hvordan de skal kunne bidra med sin kunnskap. Brukeren selv har den største kunnskapen om sin situasjon. Denne kunnskapen må vi få en større forståelse for, og utnytte bedre. Plan for strategisk kompetanseutvikling forhelse- og omsorgstjenesten tar utgangspunkt i strategivalgene fra Arbeidsgiver politisk plattform Virkemidlene og tiltakene vil derimot måtte konkretiseres inn mot utfordringsbildet i de ulike virksomhetene Overordnet kompetansekrav Overordnet strategi i Asker er å ha langsiktig og offensiv satsing på ansattes kompetanseutvikling for å imøtekomme kommunens fremtidige mål og gjennom systematisk Side 20

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Forord Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og omsorgstjenesten. Sist politisk behandlet i 2011. Hensikten med planen

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer