e-strategi for Sørum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "e-strategi for Sørum kommune 2015-2018"

Transkript

1 e-strategi for Sørum kommune Handlingsplan 2015 Vedtatt av rådmannens ledergruppe

2 Innholdsfortegnelse 1 Målsettinger Sikkerhet og arkitektur Informasjonssikkerhet Arkitektur Infrastruktur Klientmiljø Servermiljø Nettverksmiljø Grønn IT Forholdet til standarder og bruk av felleskomponenter Referansekatalogen for IT-standarder Felleskomponenter Åpne data Fagsystemer og fellessystemer Innbyggertjenester e-politiker Arkivsystemer Ansattportalen (intranett) Samordnet kommunikasjon Helse, omsorg og velferd Utdanningsområdet Forvaltning og kompetanse Ressursbruk og kompetanse i IKT-avdelingen Ressursbruk og kompetanse i organisasjonen for øvrig Systemforvaltning Innkjøp Handlingsplan, økonomi og gevinster for Investeringstiltak Driftstiltak Resultatindikatorer

3 1 Målsettinger Sørum kommunes visjon og overordnede strategiske mål er førende for arbeidet med e-strategien. Strategien skal støtte opp under følgende strategiske mål: - Oppnå økonomisk balanse - Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med fokus på folkehelse og gode oppvekstvilkår - Styrke nærings- og tettstedsutviklingen - Ha en ressurseffektiv tjenesteproduksjon - Ha myndiggjorte medarbeidere i en lærende organisasjon e-strategiens generelle tilnærming til disse målene handler for det første om å anvende teknologier som understøtter en ressurseffektiv organisasjon. Det betyr forenklede arbeidsprosesser, elektroniske informasjonsflyter og smarte løsninger i den daglige driften. Her vil også gevinstrealisering være vesentlig. For det andre handler e-strategien om å sette et fokus på den videre utviklingen. Fagsystemporteføljen skal reduseres, eksisterende systemer skal utnyttes bedre, og teknologi gjør sin innreise i nye områder av tjenesteproduksjonen (eks omsorgs- og velferdsområdet). Innovasjonsarbeid står følgelig sentralt. Som utgangspunkt for å gjennomføring av prosjekter og tiltak skal følgende drivere legges til grunn: - Stabil drift - Tjenesteutvikling og innovasjon - Tilgjengelighet og mobilitet 3

4 2 Sikkerhet og arkitektur 2.1 Informasjonssikkerhet Sørum kommune forvalter en mengde informasjon over egne ansatte, brukere av kommunale tjenester og innbyggere for øvrig. Informasjon er følgelig en viktig verdi for kommunen, og må beskyttes så godt som mulig. Informasjonssikkerhetspolicy og andre relevante dokumenter (policyer og retningslinjer) er en del av kommunens kvalitetssystem. Sørum kommune etterlever ISO (internasjonal standard innenfor informasjonssikkerhet), men er ikke sertifisert innenfor standarden. I forbindelse med helsenettet skal Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren følges. Sørum kommune har en tosonemodell (intern og sikret sone), og forvaltning av personsensitiv informasjon skal skje i sikret sone. Sonemodellen følger Datatilsynets veileder i sikkerhetsarkitektur. Alle systemer tas sikkerhetskopi av og speiles automatisk over til en katastrofelokasjon på Sørvald. Alt innhold på PCer skal krypteres. Alle brukere av kommunens nettverk skal autentiseres på personnivå. Katalogtjenesten i nettverket (AD) skal brukes for autentisering, og fagsystemene for eventuell autorisering. Fagsystemer som krever åpninger mot Internett skal gjennomgå egen risiko- og sårbarhetsanalyse. Slike systemer skal utvikles i et sikkerhetsregime i henhold til OWASP, og systemene kan utsettes av penetrasjonstesting. Eventuelle avdekkede sårbarheter må rettes opp av leverandøren etter egen kostnad. 2.2 Arkitektur Sørum kommune har i sine anskaffelser fokus på innkjøp av tjenesteorienterte systemer, men det gjenstår fortsatt mye arbeid med å håndtere eksisterende systemer. Mye av utfordringene ligger i fagsystemer som i liten grad understøtter tjenesteorientert arkitektur. Kommunikasjon mellom kommunens IKT-løsninger skal som prinsipp skje gjennom dokumenterte web servicer, og ikke proprietære grensesnitt (låste integrasjonskomponenter). Sørum kommune følger det pågående arbeidet med standardisering av arkitektur innenfor offentlig sektor, herunder utvikling av felleskomponenter. 4

5 3 Infrastruktur 3.1 Klientmiljø Virksomhetene kjøper og finansierer selv sitt IKT-utstyr (PC, nettbrett, telefoner etc). Virksomhetene melder inn sine behov i ansattportalen, og IKT-avdelingen gjennomfører innkjøpene. Sørum har rammeavtale på IKT-utstyr og skal følge denne ved alle bestillinger. Modellene som bestilles skal være standardiserte og være godkjent av IKT-avdelingen. Drivere som mobilitet og tilgjengelighet resulterer i en dreining av innkjøp til bærbare datamaskiner. Disse datamaskinene kan benytte trådløse nettverk i kommunens lokasjoner, og på eksterne lokasjoner ivaretas tilgangene gjennom krypterte forbindelser. Mobiltelefoner standardiseres på Windowsbaserte og ios-baserte telefoner. Standardiseringen legger til rette for enklere administrasjon av utstyret, integrasjoner og tilgjengeliggjøring av tjenester i egne apper. 3.2 Servermiljø IKT-avdelingen forvalter kommunens servermiljø. For å imøtekomme organisasjonens behov for datakraft utvikles servermiljøet til å bli mer elastisk og behovsdrevet gjennom lokale skytjenester (private cloud). 3.2 Nettverksmiljø De aller fleste kommunale lokasjonene har fiberforbindelse, og har for øvrig en god infrastrukturell standard. Sørum kommunalteknikk KF eier kommunens fibernett. Lokasjonene er også utrustet med trådløst spredenett som forsyner bærbart utstyr med fullverdige nettverkstjenester. Trådløst gjestenett er tilgjengelig på disse lokasjonene. Fokus i planperioden blir å sikre stabiliteten og hastigheten i nettverket, etablere proaktive overvåkningsløsninger og skalere etter økt behov. 3.3 Grønn IT Kommunen skal ha en grønn tilnærming til sine IKT-systemer. Det innebærer blant annet at det kjøpes inn strømbesparende systemer, at antall fysiske servere reduseres (virtualiseres), at maskinvaren ikke inneholder miljøgifter. Papirforbruket skal reduseres til et minimum. 5

6 4 Forholdet til standarder og bruk av felleskomponenter 4.1 Referansekatalogen for IT-standarder Sørum kommunes strategier skal være konsistente med føringene i referansekatalogen for ITstandarder i offentlig sektor. Dette innebærer blant annet følgende: - Tekstdokumenter skal publiseres på hjemmesiden PDF-format, alternativt HTML. - For utveksling av dokumenter med eksterne skal PDF-formatet brukes. Dokumentene skal være universelt utformet. - Bilder skal publiseres i PNG eller JPEG. - Video (for eksempel kommunestyresendingene) skal kodes i H.264, lydsporet i AAC og innkapsles i MP4. - Tegnsett på nettsidene skal enkodes med UTF-8. - Innbygger- og næringslivsskjema skal utformes etter ELMER 2.1 retningslinjene. - Sak- og arkivsystemer skal følge NOARK-standarden. - Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet skal baseres på ebxml. - Nettsidene skal kodes opp i XHTML 1.0 eller HTML Nettsidene skal utformes etter retningslinjene WCAG Felleskomponenter Felleskomponenter som skal brukes: - ID-porten (for autentisering av innbyggere) - Kontakt- og reservasjonsregisteret (for elektronisk kommunikasjon med innbyggere) - Digital postkasse (for elektronisk ekspedering til innbyggere) - FEIDE (for autentisering av ansatte og elever innenfor utdanningsområdet) Sørum kommune skal som prinsipp etterstrebe bruken av nye felleskomponenter. 4.3 Åpne data Egne datasett skal om mulig tilgjengeliggjøres for innbyggere og næringslivet. Turkartdata er publisert på data.norge.no. Andre datasett vurderes der det er mulig. 6

7 5 Fagsystemer og fellessystemer 5.1 Innbyggertjenester Sørum kommune skal der det er mulig etablere elektroniske tjenester for innbyggere og næringslivet, og følgelig gjøre innbyggeren så selvbetjent som mulig. Disse tjenestene skal som prinsipp bygges inn i kommunens hjemmeside. Utviklingen av Min side skal prioriteres i planperioden, ved å implementere flere relevante tjenester. Dokumenter på offentlig journal skal publiseres i fulltekst dersom de ikke er unndratt offentligheten. Innsyns- og selvbetjeningstjenester kan kreve autentisering, enten i form av føderert autentisering eller bruk av ID-porten. Autentiseringsnivået skal ta utgangspunkt i hvilken informasjon som skal håndteres, jf forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven. For å sikre at innbyggeren kan få innsyn i sine søknader og tilhørende vedtak, skal det stimuleres til at innbyggeren autentiserer seg gjennom ID-porten ved innsending av elektroniske søknader. Systemer som leverer proprietære autentiseringsløsninger skal unngås. Informasjonsflyten fra en elektronisk søknad kommer inn til vedtaket sendes ut skal skje elektronisk. Det innebærer at skjema på hjemmesiden skal være elektroniske skjema som er koblet mot bakenforliggende fagsystemer. Saksbehandlingen og utsending av vedtak skal tilsvarende skje elektronisk. Kommunen er aktiv på sosiale medier, og har etablert løsninger for å fange opp dialoger som omhandler Sørum kommune. Her vises det til tiltak i kommunikasjonsstrategien. 5.2 e-politiker Alle folkevalgte benytter nettbrett til møteeforberedelse og gjennomføring. Kommunestyremøtene filmes og tilgjengeliggjøres både som direktesending og som videoarkiv på hjemmesiden. 5.3 Arkivsystemer Sørum kommune har et etablert NOARK-5 godkjent sak- og arkivsystem i intern sone og i sikret sone. I tillegg har kommunen en frittstående NOARK-5 kjerne i sikret sone som ivaretar arkivering fra spesifikke fagsystemer. Fagsystemer som inneholder dokumenter som faller inn under arkivloven skal kobles mot eksisterende kjerner. 5.4 Ansattportalen (intranett) Ansattportalen er organisasjonens viktigste interne samhandlingsflate. Portalen er rolle- og oppgavestyrt, og fokuserer på å gi brukeren relevant informasjon og et overblikk over sine oppgaver som genereres i ansattportalen og fra andre systemer. Portalen er det interne rammeverket som skal prioriteres ved utvikling av interne tjenester, som resultatrapportering, kurspåmelding og andre tjenester. Notifikasjoner på oppgaver (som genereres fra fagsystemer) skal ikke sendes på e-post, men som oppgaver gjennom ansattportalen. 5.5 Samordnet kommunikasjon Sørum kommune har en moderne telefoniløsning basert på samordnet kommunikasjon. De ulike kommunikasjonskanalene (mobiltelefoni, fasttelefoni, chat, e-post, talepost og videokonferanser) er 7

8 samordnet i et grensesnitt, som for det første gjør det lettere for de ansatte å forvalte sine kommunikasjonskanaler, og for det andre reduserer kommunens samlede kostnader. 5.6 Helse, omsorg og velferd Potensialet for effektivisering ved inntak av teknologi innenfor tjenesteområdene familie og nærmiljø, og omsorg og velferd, vurderes som høyt. Hjemmetjenesten bruker nettbrett som gir tilgang til pasientjournalene. Fagsystemer er i stor grad integrert mot lønnssystemet for automatisk overføring av timelister. Velferdsteknologi er et voksende teknologiområde som kan bidra til å vri ressursbruken fra administrative prosesser til direkte tjenesteyting. Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologier som har et brukerperspektiv, og har som formål å bedre kvaliteten av velferdstjenester gjennom økt selvhjulpenhet, uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Et IKTprosjekt for velferdsteknologi gjennomføres i perioden , og vil gi et større løft innenfor området. 5.7 Utdanningsområdet Det har i perioden blitt gjennomført betydelige investeringer av IKT-mijøet i barnehagene og skolene. De fleste klasse- og fellesrom har digitale fremvisere (prosjektorer og flatskjermer), og eller teknologier som understøtter nye undervisningsformer. Ved inngangen av planperioden vurderes den tekniske standarden som god. Denne planperioden fokuserer på pedagogisk bruk av IKT. I den forbindelse er det viktig å ha arbeidslag og nettverk bestående av ressurspersoner bra barnehagene og skolene, som gjennom erfaringsdeling bidrar til å utforme nye pedagogiske opplegg. 8

9 6 Forvaltning og kompetanse 6.1 Ressursbruk og kompetanse i IKT-avdelingen IKT-avdelingen består av fagområdene brukerstøtte, infrastruktur og utvikling. Teamene består av konsulenter, rådgivere og læringer som sammen drifter de fleste systemene lokalt. Kompetansen i teamene stimuleres fortløpende gjennom årlige kompetanseplaner og sertifiseringskrav. Organisering av IKT-drift må utvikles ytterligere, slik at den sikrer helhetlig styring og optimal ressursutnyttelse. I planperioden implementeres derfor flere kvalitetsprosesser, blant annet innenfor endringshåndtering. Slike prosesser utformes i henhold til ITIL-rammeverket. 6.2 Ressursbruk og kompetanse i organisasjonen for øvrig Behov for IKT-kompetanse på alle ledd i organisasjonen er avgjørende for å kunne realisere denne e- strategien. Systemansvarlige må ha både generell IKT-forståelse, samt spesifikk kompetanse i sine fagsystemer. Sørum kommune ivaretar kompetansebehovet gjennom strategisk kompetanseutviklingsplan, seksjonsvise kompetanseplaner og e-læringspakker. Grunnskoleseksjonens plan for å utvikle digital kompetanse i skolen ivaretas gjennom egen plan, samt gjennom Kunnskapsløftet. IKT-opplæringen for ledere har blitt ivaretatt gjennom kontinuerlig ferdighetstrening og opplæring i nye fagsystemer. I planperioden blir det viktig å fokusere på strategisk IKT-ledelse og gevinstrealisering som følge av IKT-prosjekter. De enkelte tiltakene i handlingsplanen skal for øvrig innlemme utgifter knyttet til kompetansetilførsel. 6.3 Systemforvaltning Alle felles- og fagsystemer skal ha definerte systemeiere, systemsansvarlige og vedlikeholdsansvarlige. Ansvarsfordelingen reguleres i tjenesteleveranseavtale mellom IKTavdelingen og organisasjonen for øvrig. 9

10 7 Innkjøp Virksomheter som ser behov for å investere i nye systemer og/eller programvare må drøfte behovet og gjennomgå teknisk løsning sammen med IKT-avdelingen. Det foreligger et felles ansvar for at inntak av systemer understøtter organisasjonens samlede behov, og ikke resulterer i uintenderte ressursvridninger eller andre suboptimale effekter. Ved investering av nye systemer skal følgende punkter ivaretas. Systemer som ikke tilfredsstiller disse punktene skal som utgangspunkt refuseres. - Programvare (fag- og fellessystemer) som skal forvalte arkivverdig informasjon, skal være (forhånds)godkjent for NOARK-5. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal programvaren leveres med integrasjon mot kommunens eksisterende NOARK-5 kjerner. - Fagsystemer med nettsider som skal eksponeres til ansatte eller innbyggere skal tilfredsstille kravene i kapittel 4. - Programvare som inneholder informasjon som bør gjenbrukes mot andre systemer i kommunen, skal leveres med integrasjon gjennom dokumenterte grensesnitt (web servicer). Låste integrasjonskomponenter skal unngås. - Programvare som krever pålogging skal samordnes med kommunens egen katalogtjeneste (SSO). - For alle programmer så skal det avklares hvilke tjenestekomponenter løsningen leveres med. - Kommunen skal alltid vurdere alternativer basert på fri programvare. - For informasjonsløsninger skal standardene i referansekatalogen følges (se kapittel 2.2.1). - Maskinvare skal følge RoHS-direktivet om begrensning i bruken av skadelige stoffer, samt EUs WEEE-direktiv. - Kommunen har gode rammeverk for realisering av tjenester, blant annet hjemmesiden og ansattportalen. Det skal alltid gjøres en vurdering om det er mer hensiktsmessig å bygge tjenester opp i egne rammeverk som alternativt til å kjøpe ny programvare. - Programvare skal støtte kommunens databaseløsning og øvrige infrastruktur. Finansiering av investeringer til nye systemer må spilles inn i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, herunder behovet for økte driftsutgifter. 10

11 8 Handlingsplan, økonomi og gevinster for 2015 Prosjekter skal initieres gjennom prosjektmandater med definerte effektmål. Prosjekter skal allerede i planleggingsfasen dokumentere gevinster i form av økt kvalitet, økonomiske besparelser eller andre relevante gevinster. Prosjekter som ikke kan dokumentere slike gevinster skal som utgangspunkt refuseres. Handlingsplanen viser prioriterte tiltak som er nødvendig for å iverksette kommunens strategi i planperioden. Kompetansetilførsel/opplæringstiltak vil som nevnt være knyttet til de enkelte tiltakene. 8.1 Investeringstiltak Tiltakene finansieres over kostnadssted 3831 i investeringsbudsjettet. Summene under er årlige investeringer som løper i hele planperioden. Prosjekt Ramme 1 IKT Utdanning 2,5 mill 2 Velferdsteknologi 3,0 mill Sum 5,5 mill 8.2 Driftstiltak 2015 Tiltakene finansieres over kostnadssted 3831 i driftsbudsjettet. Dette gjelder tiltak for Tiltak for settes opp ifbm de årlige rulleringene av e-stategien. Prosjekt Ramme 1 Infrastrukturelle tiltak (integrasjoner, backup, automatisering) 0,50 mill 2 Dokumentforvaltning (oppgradere sak- og arkivsystem, avleveringer) 0,30 mill 3 Informasjonssikkerhetstiltak (ISO 27001, brannvegger) 0,10 mill 4 Fagsystemer generelt (oppgraderinger) 0,15 mill 5 Prosjektmedarbeider (første halvdel 2015) 0,25 mill Sum 1,30 mill 11

12 9 Resultatindikatorer Målene er basert på KS sin Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner. Da ikke alle målene i denne strategien er tilstrekkelig tydelig for å kunne operasjonalisere, så er målene tolket/kommentert i egne kolonner. Samlet sett uttrykker disse indikatorene kommunens digitale modenhet (indikator for kommunen utledet av kommunens strategiske mål). Digital dialog Tolkning/kommentar 2015 Kommunen har egne nettbaserte tjenester for kommunikasjon med innbyggere og næringsliv tilfredsstiller krav til universell utforming. Kommunen har løsninger for sikker pålogging for innbyggeres tilgang til egen opplysninger via nettsidene. Kommunen bruker sosiale medier for å fremme dialog, øke informasjonsspredning, krisekommunikasjon og for å styrke lokaldemokratiet. Kommuner har en gjennomtenkt språkbruk i de digitale kanalene. Strategisk ledelse og IKT Kommuner har ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk, og bruker dette til tjenesteutvikling. Kommuner har IKT-strategi og handlingsplan knyttet til organisasjonens overordnede planer og tjenesteområdenes behov. Kommuner har tilgang på relevante digitale styringsdata. Politisk og administrativ ledelse har forståelse for at gevinstene ved innføring av IKT ikke kan realiseres umiddelbart. Kommuner har kartlagt IKT-systemer og tilhørende arbeidsprosesser, og besluttet hvilke systemer som må skiftes ut og arbeidsprosesser som må legges om. Kommuner har realisert gevinster ved å bruke IKT effektivt til å jobbe på nye måter. Kompetanse Hjemmesiden har høyest kvalitetsscore av alle offentlige nettsider. Innbyggere bruker ID-porten for pålogging til egne opplysninger på hjemmesiden. Sikkerhetsnivå 2 og 3 brukes på alle slike tjenester. Vi er til stede på de fleste store sosiale mediene. Vi har en vedtatt kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsrådgiver driver aktiv rådgivning innenfor området. Vedtatt e-strategi med handlingsplan som følger strategiske mål. Med relevant menes styringsdata relevant for målstyringssystemet. Kontinuerlig prosess, gjennomføres i forbindelse med systembytter. IKT-prosjekter skal levere gevinstrealiseringsplaner som konkretiserer gevinster som utledes av prosjektenes effektmål. 12

13 Kommuner har kompetanse til å iverksette endringsprosesser og involvere de rette aktørene, basert på tjenesteområdenes behov. Kommuner har kompetanse til å utnytte anskaffelsesprosessen som et strategisk virkemiddel for å fremme innovasjon. Kommuner har ansatte som har tilstrekkelig kompetanse til å bruke aktuelle IKT-løsninger. Kommuner har ansatte som kan gi innbyggere og næringsliv støtte og veiledning i bruk av de digitale løsningene. Kommuner har kompetanse om lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet blant sine ansatte. Arkiv og dokumenthåndtering Kommuner kan hente ut relevante opplysninger fra arkivet til egne ansatte, parter, publikum og omkringliggende datasystem. Kommuner har forsvarlig dokumenthåndtering innenfor alle fagområder, både når det utføres av kommunen selv og av andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Kommuner har metodikk som sikrer at arkivpersonellet inngår i alle planer, kravspesifikasjoner og anskaffelsesprosesser som får konsekvenser for dokumentasjon av kommunenes aktiviteter. Kommuner har sørget for dokumentfangst og sikker arkivhåndtering ved implementering av nye digitale løsninger og tjenester på alle områder og for alle typer system. Kommuner har sikre rutiner og prosesser for langtidsbevaring av kommunens arkiver i arkivdepot, og at dokumenter som skal slettes i henhold til lover og forskrifter, faktisk blir slettet. Kommuner har implementert NOARK-5 kjerne i alle løsninger som arkiverer saksdokument. Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet Kommuner har strategi for informasjonssikkerhet. Kommuner har databehandleravtaler med andre som behandler personopplysninger på vegne av kommunen. Kommunen har svært mange IKTløsninger med ulikt brukergrensesnitt. Kurs gjennomføres i strategisk kompetanseplan. Dette løses delvis med systemstøtte og delvis med dialog. Kurs gjennomføres. Kvalitetsprosesser er på plass. Kommunen har elektroniske arkiver på hovedarkivet og en rekke arkivdeler. Dokumenter publiseres i fulltekst på hjemmesiden. Dokumentsenteret (arkivet) er en del av IKT-avdelingen som inngår i slike prosesser. Dette er ikke relevant for alle typer systemer, men for systemer som favnes om arkivloven. Avtale med Statsarkivet er inngått. Oversendelser til depot skjer i Det gjenstår noen fagsystemer som ikke har slik kjerne/kan kobles mot eksisterende kjerne. 13

14 Kommuner har databehandler med andre som kommunen behandler personopplysninger for. Kommuner har ledelsesforankret internkontroll og styringssystem på plass. Kommuner har løsninger som tilfredsstiller kravene til sikkerhetsarkitektur. Kommuner som tar i bruk skytjenester, har gjennomført grundige risiko- og sårbarhetsanalyser og inngått en databehandleravtale. Arkitektur og standardisering Kommuner har utarbeidet IKT-arkitektur basert på felleskomponenter og standarder. Kommuner har tatt i bruk løsninger basert på nasjonale standarder og felleskomponenter. Kommuner har kravspesifikasjon basert på nasjonale og felleskommunale standarder ved nyanskaffelser og endringer i eksisterende systemer. Kommuner har bredbånd med tilstrekkelig kapasitet i hele organisasjonen. Kommuner har bredbåndsinfrastruktur lokalt og regionalt som gir alle innbyggere og næringsliv tilstrekkelig kapasitet. Kommuner har skytjenester som et alternativ ved anskaffelse for IKT-drift, der det er relevant. Helse og velferd Kommuner har tatt i bruk Helsenettet for elektronisk samhandling. Kommuner har lagt til rette for deling av helseinformasjon mellom samhandlede aktører på helse- og omsorgsområdet, og sørget for at planleggingen og innføringen er koordinert med alle aktørene. Kommuner har løsninger som sikrer rask tilgang til og sikker lagring av dokumentasjon i pasientadministrative prosesser og styringssystemer. Kommunen har tatt i bruk hensiktsmessige verktøy slik at helsepersonell kan registrere og få tilgang til helseopplysninger når de er hos pasienten. Kommunen har lagt Norm for informasjonssikkerhet til grunn for alt arbeid med personvern og sikker Løsningene følger Datatilsynes veileder for sikkerhetsarkitektur. Få skytjenester tatt i bruk. Kommunens arkitektur understøtter bruk av felleskomponenter og standarder. Kommunen har tatt i bruk det som er av etablerte felleskomponenter og standarder. Kravet er formulert i e-strategien og inngår i kravspesifikasjoner. Kommunale lokasjoner har fiberforbindelse med tilstrekkelig kapasitet (1 Gbit mot serverrom). Alle innbyggere har ikke tilgang på bredbånd. Styres i praksis av kommersielle interesser. Ikke relevant. Kommunen har koblet flere fagsystemer på Helsenettet, men enkelte systemer gjenstår. Dette er delvis på plass. Dette er på plass. Dette er delvis på plass. Dette er delvis på plass. 14

15 informasjonsbehandling i helse- og omsorgssektoren. Kommunen har tatt i bruk nasjonal kjernejournal i den akuttmedisinske kjeden når løsningen er på plass. Kommunen har valgt løsninger for velferdsteknologi som baseres på standarder og som understøtter de gjeldende IKTarkitekturprinsippene. Løsningen ikke realisert ennå. IKT-prosjekt velferdsteknologi gjennomføres i Oppvekst og utdanning Kommentar Score Elevene får et undervisningstilbud som oppfyller kravene til bruk av IKT i gjeldende læreplaner. Lærerne bruker digitale læremidler og verktøy i den daglige undervisningen. Skolene utnytter mulighetene IKT gir for å gi tilpasset og differensiert opplæring til hver enkelt elev. Lærere og barnehageansatte er gode klasseledere i teknologirike omgivelser. Skolene har tatt i bruk løsninger for digital vurdering. Skolene har tatt i bruk innloggingsløsningene og ressursene i Feide. Kommunen tilbyr stabil drift av IKT-tjenestene for barnehagen og skolen, som ivaretar krav til kapasitet, fleksibilitet, personvern og sikkerhet. Dette er på plass. Delvis på plass, gjenstår en del. Kommunen er i gang med prosjekt innenfor utdanningsområdet: «Skolene i Sørum landets beste». IKT-prosjekt gjennomføres i 2015 som fokuserer på pedagogisk bruk av IKT. Dette er på plass. Skolene bruker FEIDE. Lokasjonene er tilkoblet kommunens nettverk via fiber. Tjenesteleveranseavtale foreligger mellom IKT og barnehagene/skolene. Plan, bygg og geodata Kommentar Status Kommunen har en digital plan- og byggesaksprosess både internt i organisasjonen, i samhandling med resten av forvaltningen og i dialogen med innbyggerne og næringsliv. Kommunen har planer og rutiner for etablering, forvaltning, viderebruk og deling av geografisk informasjon og kommunaltekniske fagdata. Kommunen har løsninger for digitale arealplaner, digitalt planregister, matrikkelen, det offentlige kartgrunnlaget og kommunaltekniske fagdata som støtter gjeldende standarder og nasjonale krav. Kommuner har tilgang til nasjonale løsninger for bruk innenfor teknisk sektor. Kommunen har elektronisk arkiv innenfor plan- og byggesak. Innsynsløsning på plass. Kartdata er lagt ut som åpne data for innbyggere. 15

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Innst. 370 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 23 (2012 2013)

Innst. 370 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 23 (2012 2013) Innst. 370 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Meld. St. 23 (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping Til Stortinget

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer