Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF"

Transkript

1 Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: 1. Fremlagte utkast til strategi for internasjonal aktivitet for Sunnaas sykehus HF legges til grunn for rullering av strategidokument SunHF Strategi for internasjonal aktivitet innarbeides som eget kapittel i strategidokumentet. Sammendrag og konklusjoner: Johan K. Stanghelle (forskningsdirektør) har i samarbeid med Kirsten Sæther (samhandlingssjef) og Kathi Sørvik (klinikksjef) utarbeidet en strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF. Strategien følger vedlagt saken og avsluttes med et sammendrag og en handlingsplan på 18 punkter. Vedlagte strategidokument med målsetting om at SunHF skal nå internasjonalt toppnivå blir foreslått innarbeidet i SunHFs strategidokument. Bakgrunn for saken SunHF har utarbeidet vedlagte strategi for internasjonal aktivitet med følgende overordnete strategiske målsettinger: SunHF skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt arbeid SunHF vil arbeide for at klinikken har den høyeste internasjonale standard SunHF vil stimulere ansatte til å være aktive deltakere på aktuelle internasjonale samarbeids- og nettverksarenaer SunHF vil stimulere ansatte til å delta i forskning med internasjonale samarbeidspartnere SunHF vil utvikle økonomiske virkemidler som stimulerer internasjonalt samarbeid Einar Magnus Strand Adm. dir. vedlegg Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF BAKGRUNN Norge er et lite land, men et land i verden, og på de fleste områder kan vi aldri bli internasjonalt ledende på egen hånd, heller ikke innen medisinsk rehabilitering. Vi kan imidlertid bli blant de beste i verden, men vi er da avhengige av å evidensbasere behandlingsprogrammene slik at vi stadig kan utvikle og forbedre praksis og spisskompetanse i nært samarbeid med ledende aktører i verden. Hvis vi skal være i front må vi være i kontakt med de som definerer utviklingen internasjonalt. Dette bør ha konsekvenser for hvilke forskningsspørsmål vi reiser, og ha direkte innvirkning på klinikken ved at vi til enhver tid er oppdatert på det teoretiske rasjonalet for de ulike behandlingsprogrammene, at det kontinuerlig pågår metodeutvikling i klinisk praksis, og at vi er i front med å ta i bruk moderne metoder. OVERORDNET STRATEGISK MÅLSETTING SunHF skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt arbeid SunHF vil arbeide for at klinikken har den høyeste internasjonale standard SunHF vil stimulere ansatte til å være aktive deltakere på aktuelle internasjonale samarbeids- og nettverksarenaer SunHF vil stimulere ansatte til å delta i forskning med internasjonale samarbeidspartnere SunHF vil utvikle økonomiske virkemidler som stimulerer internasjonalt samarbeid Gjennomføring av en ambisiøs internasjonal strategi for SunHF vil forutsette at både styret og foretaksledelsen ved SunHF er enige om at en slik strategi er viktig og prioritert for sykehusets videre utvikling, parallelt med hvordan forskningsstrategien ved SunHF fikk overordnet støtte og prioritet for å kunne gjennomføres fra En forutsetning for å lykkes med en internasjonal strategi er videre at fagråd, fagsjefene og klinikkledelsen blir enige om strategien og utarbeider mer detaljerte handlingsplaner i tråd med strategien. De ulike faggruppene bør lage egne handlingsplaner etter de overordnede føringer. Den internasjonale strategi bør ellers forankres blant alle ansatte i SunHF. 1. Norsk strategi SunHF som nasjonalt ledende innen rehabilitering.

3 Sunnaas sykehus Side 3 Å være nasjonalt ledende innen rehabilitering vil være en nødvendig forutsetning for å sikte henimot et internasjonalt toppnivå. Den eksisterende strategi for SunHF innen klinikk, forskning og samhandling må således ha som overordnet siktemål at sykehuset gir det beste evidensbaserte spesialiserte tilbudet i landet, samt bidrar til stadig videreutvikling av fagfeltet til beste for brukerne. Den internasjonale satsingen bygger således på den eksisterende nasjonale strategi for SunHF, og forutsetter at denne kontinuerlig justeres og videreutvikles, idet en internasjonal satsing forutsetter en høy nasjonal standard. SunHF har i dag internasjonal CARF akkreditering av klinikken, og det kan være aktuelt også med EUakkreditering, som anses å være noe mindre organisatorisk men mer faglig innholdsmessig enn CARF. SunHF har også kvalifisert seg til å delta i Norges Forskningsråds evaluering av forskningsmiljøet, hvor det internasjonale panelet blant annet uttalte etter evalueringen i 2011: The panel encourages continue with similar strategy and considers SunHF a leading rehabilitation center in Norway. In addition, there are realistic possibilities to develop it towards one of the leading rehabilitation centers in the world. Forskningsmeldingen, st.meld.nr.30 ( ) Klima for forskning, slår fast at økt internasjonalt samarbeid er nødvendig for å fremme kvaliteten i norsk forskning. Samarbeidet er nødvendig for å hente kunnskap i utlandet, for å utvikle velferdssamfunnet og øke verdiskapingen, og for at vi skal kunne ta vår del av ansvaret for den internasjonale kunnskapsoppbyggingen. 2. Nordisk strategi SunHF som (et av) Nordens beste rehabiliteringssykehus. SunHF har allerede et nært og fruktbart nordisk samarbeid på ulike felt, og vil spesielt bygge videre på følgende satsingsområder for å bidra til at SunHF blir (et av) Nordens beste rehabiliteringssykehus: a) Gjesteprofessorer ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) fra ulike nordiske universitetsmiljø: Ordningen med gjesteprofessorer startet i 2005, via et engasjement av Elisabeth Olsson, professor i fysioterapi ved Karolinska Institutet (KI). Hun var engasjert ved ansettelse av fagsjef i fysioterapi ved SunHF. Hun bidro imidlertid også til en strategisk planlegging av akademisering for de ulike helsefaggrupper ved SunHF, basert på den erfaring som hun hadde fra Karolinska Institutet (KI), der den faglige og akademiske utviklingen av disse faggruppene hadde kommet betydelig lenger enn i Norge. Hun anbefalte først at vi burde ha som målsetting at alle fagsjefer ved SunHF skulle inneha forskningskompetanse, dvs. PhD utdannelse, samt at alle faggrupper burde innføre obligatorisk opplæring i kunnskapsbasert praksis. Etter disse innledende strategiske råd ble vi enige om å gjøre det unorske grep å ansette Elisabeth Olsson i en deltidsstilling som gjesteprofessor ved SunHF, med skriftlig avtale direkte mellom institusjonene SunHF og KI, inkludert avtale med en forskergruppe ved KI, hvor spesielt fysioterapeuter men også andre fagpersoner fra SunHF kunne få tilbakemeldinger på pågående forskningsprosjekter.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Ettersom ovennevnte ordning syntes å være meget gunstig for fysioterapeutene ved SunHF, ble det igangsatt tilsvarende prosesser for ergoterapeutene og sykepleierne, og dette medførte at gjesteprofessorene Ann-Christin Eliasson fra KI og Helle Ploug Hansen fra Syd-Danske Universitet Odense ble engasjert i tilsvarende avtaler med SunHF, for hhv. ergoterapeutene og sykepleierne. Denne ordningen har vært sterkt medvirkende til at både fagsjef i fysioterapi, ergoterapi og sykepleie nå innehar PhD kompetanse, og at opplæring i kunnskapsbasert praksis har vært og blir gjennomført regelmessig ved SunHF. Fagsjef for sosionomene har nylig inngått tilsvarende gjesteprofessoravtale med professorene Kerstin Fugl-Meyer og Mariann Olsson ved KI, og de har som målsetting PhD kompetanse for fagsjef sosionomer ved SunHF, samt videre akademisk aktivitet også for denne faggruppen ved SunHF. Fagsjef for spesialpedagogene har gjennomført PhD utdannelsen via kontakt med Spesialpedagogisk Institutt UiO, uten gjesteprofessorordning hittil, men sonderinger om en slik ordning er på gang. De neste og sentrale strategiske mål som ble anbefalt og støttet via gjesteprofessorene var å utdanne flere av fagpersonene ved SunHF med formell master- og PhD-kompetanse, mens fagsjefene selv skulle tilstrebe universitets- eller høyskoletilknytning etter sin PhD kompetanse, dvs. med målsetting professorkompetanse på sikt. Disse strategiske mål er innarbeidet og følges opp ved strategi henimot 2016 ved SunHF. Veien videre er under drøfting. Fysioterapeutene har nå videreført, og avviklet, ordningen med nordisk gjesteprofessor, og har erstattet denne ordningen med en offisiell tilknytning (affiliering) til forskergruppe ved KI, noe som innebærer gjensidig forpliktende forskningsaktivitet. Den pågående fall-studien for ryggmargsskadde, balansestudie og samarbeid via Bevegelseslaboratoriet, samt det multinasjonale slagprosjektet, er helt eller delvis et resultat av denne videreføring av SunHF-KI samarbeidet innen fysioterapi. I tillegg har dette forskningssamarbeidet også vist seg å ha flere kliniske potensialer til øket samarbeid Norge- Sverige, først og fremst innen ryggmargsskaderehabiliteringen, og det kan også bringe organisatoriske impulser til ledelsen ved SunHF. Ergoterapeutene har hittil hatt forskningssamarbeid Norge-Sverige om én doktorgrad, og har et pågående samarbeid om gjennomføring av enda en doktorgrad for ergoterapeut ved SunHF. Ovennevnte ordninger for helsefaggruppene var også bakgrunn for at SunHF foreslo å inngå en formell avtale med Gøteborgs Universitet ved professor dr.med. Katharina Sunnerhagen, om å inneha en 10 % bistilling som gjesteprofessor ved SunHF. Katharina Sunnerhagen er en førende internasjonal forsker innen rehabilitering. Hennes bidrag var først tiltenkt å oppmuntre legegruppen til mer forskning. Dette har nok i mindre grad lykkes, men samarbeidet mellom SunHF og Gøteborgs Universitet har utviklet seg på mange andre områder, blant annet med tilknytning av fagsjef fysioterapi fra SunHF i bistilling ved Gøteborgs Universitet. Dette viser at SunHFs kompetanse er blitt ettertraktet også på nordisk basis. De nordiske gjesteprofessorordninger tenkes for enkelte å bli beholdt i nåværende form i flere år framover, for enkelte tenker man seg en overgang til mer konkret forskningssamarbeid, etter modell av fysioterapeutenes transformasjon. For psykologene gjelder at fagsjef i 2003 disputerte for dr.philos.graden, 2 år før samarbeidet med KI ble etablert. Dette har bidratt til at opplæring i kunnskapsbasert praksis har blitt ivaretatt internt i

5 Sunnaas sykehus Side 5 miljøet. Senere har psykologene styrket sin forankring mot Psykologisk Institutt (PSI) ved professor II stilling for sjefpsykolog og førsteamanuensis II-stilling for annen psykolog med PhD grad. Det har derved ikke vært behov for en gjesteprofessordning for psykologer. Psykologene har imidlertid samarbeidet på nordisk basis om publikasjoner, med bl.a. Katharina Sunnerhagen. Legene ved SunHF fikk tilknytning til Universitetet i Oslo/Medisinsk Fakultet allerede i 1995, med det første professorat i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering i Norge. De har deretter fått øket antall universitetsstillinger til fire, og har blant annet ansvar for medisinstudentundervisning etter modellen Oslo-96. Det er fortsatt flest antall leger med PhD blant faggruppene ved SunHF, men forskningsaktiviteten og den internasjonale aktiviteten er for tiden lite systematisk organisert blant leger i utdanningsstillinger. Man har imidlertid mange muligheter, blant annet via gjesteprofessoravtalen med Gøteborgs Universitet. b) Forskningssamarbeid innen Norden Nordisk forskningssamarbeid bør særlig styrkes på områder hvor samarbeid kan bidra til å oppnå kritisk masse, gi hensiktsmessig arbeidsdeling, og felles bruk av kostbar infrastruktur. Fellesnordisk utnyttelse av databaser er særlig aktuelt. Nordic Centres of Excellence er et viktig virkemiddel som gir synergi mellom nasjonale fremragende forskermiljøer og bidrar til økt internasjonal attraktivitet og rekruttering. Nordisk samarbeid har gitt mange norske forskningsmiljøer inngang til større internasjonale samarbeid. Et fruktbart forskningssamarbeid var allerede etablert mellom basalforskere ved KI og SunHF på tallet, og dette har resultert i flere doktorgrader om grunnleggende mekanismer hos ryggmargsskade (Anne Kirsti Aksnes, Nils Hjeltnes og Emil Kostovski). Dette samarbeidet har gitt større innsikt med implikasjoner til klinikken, og har også medført kontakter og samarbeid med andre norske og nordiske forskningsmiljøer. Det er planlagt at dette samarbeidet skal fortsette fra SunHF med postdoktor Emil Kostovski og PhD kandidat Mirad Taso. Man anbefaler at dette forskningssamarbeidet blir støttet fra SunHFs side, og at man utnytter kontaktnettet i dette arbeidet til også å gjelde andre sider ved det nordiske samarbeidet. Bevegelseslaboratoriet har etablert et nordisk-baltisk samarbeid om forskning og klinikk, Nordic Vicon User Group, hvor man har regelmessige møter for å diskutere utviklingen av metodikk, forskning og kliniske implikasjoner. SunHF er drivkraften i dette samarbeidet, som også planlegges å fortsette. Bevegelseslaboratoriet er også sterkt involvert i den norsk-svenske Fall-studien blant ryggmargsskadde og Balansestudien blant Parkinsonpasienter. Disse studiene er også planlagt med såkalte Cotutelleavtaler (norsk-svensk felles doktorgrad) for doktorgradskandidater fra SunHF og KI. Man anbefaler at SunHF utnytter det store potensialet som ligger i Bevegelseslaboratoriet når det gjelder nordisk og internasjonalt forskningssamarbeid. Sunnaas sykehus har også samarbeidet med nordiske miljøer når det gjelder forskning på traumatiske hodeskader, i en nasjonal multisenterstudie om traumatiske hodeskader som OUS leder og hvor SunHF bidrar.

6 Sunnaas sykehus Side 6 c) Særfaglige og diagnoserelaterte nordiske fora. Det finnes flere særfaglige og diagnoserelaterte nordiske fora hvor det vil være både naturlig og ønskelig at SunHF både er representert og tar aktivt del i, eksempelvis: NOSCOS (Nordic Spinal Cord Society), hvor SunHF tradisjonelt har vært godt representert og endog innehatt ledelsen (ved Nils Hjeltnes). Neste møte er 13th Congress of the Nordic Spinal Cord Society in Helsinki, Finland, May Hjerneslagforum, med neste møte Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Nordic Stroke 2013), August 21-24, 2013 in Vilnius, Lithuania. The World Federation of Neuro Rehabilitation (WFNR), hvor det ultimo mai 2013 arrangeres et nordisk nettverksmøte i Danmark med tanke på mer nordisk samarbeid innen organisasjonen. Skandinavisk forum for nevropsykologer, der Sunnaas-psykologer bidrar. En av Sunnaas psykologene med universitetsstilknytning er p.t. leder i Norsk Nevropsykologisk Forening, og sikrer derigjennom kontakt med en rekke internasjonale forskningsmiljøer på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå. TRS er allerede involvert i ulike faglige nettverk for de ulike smågruppene, eksempelvis OI Norden. Nordic Aphasia Conference, som arrangeres annethvert år, og i 2015 er det aktuelt at SunHF da står som arrangør, enten alene eller sammen med andre, f.eks. i rammen av Forskningsnettverket for ervervede språk- og talevansker (FEST) som er et etablert samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF, Bredvedt kompetansesenter og UiO-instituttene for lingvistiske og nordiske fag og for spesialpedagogikk, under ledelse av SunHF. Nordic Physiotherapy Congress, arrangeres hvert fjerde år, siste gang i Nordisk Fagkongress i Ergoterapi. Holdes hvert 4. år. Brickless Centre nordiske møter for nevromuskulære sykdommer avholdes hvert 2. år. Nordic Association for the study of pain (tilsvarende også europeisk og internasjonal), med jevnlige kongresser. Det vil være å anbefale at de forskjellige klinikker og faggrupper (gjennom fagsjefene) drøfter hvilke nordiske fora man primært bør involvere seg aktivt i, og kvalitetssikre presentasjonene fra SunHF. d) Nordisk råd for rehabilitering? Det store mangfold av faglig samarbeid er et godt grunnlag for en felles strategisk satsning på rehabilitering i Norden. Gjennom Nordisk Råd kunne man ha fått en bredere synliggjøring av rehabilitering i alle de nordiske land. Velferdsmodellen gir de nordiske sammenlignbare utfordringer og muligheter. En mer samkjørt og strategisk utvikling kunne gitt både mer politisk oppmerksomhet og kunne være grunnlag for å få etablert nordiske forskningsprosjekter. Dette utfordrer spesielt ledelsen til å være mer aktiv i forhold til andre nordiske tilsvarende institusjoner og naturlige samarbeidspartnere, både med hensyn til å studere hvordan andre organiserer rehabiliteringen, og med tanke på å lage felles nordiske møteplasser for å fremme rehabiliteringsarbeidet

7 Sunnaas sykehus Side 7 på ulike plan. Man foreslår eksempelvis at SunHF tar initiativet til et Nordisk råd for rehabilitering evt. Nordisk råd for rehabiliteringsmedisin. 3. Europeisk strategi Sunnaas sykehus HF som et av Europas beste rehabiliteringssykehus. En europeisk strategi forutsetter en aktiv rolle både fra faglig side og fra ledelsens side ved SunHF, eksempelvis ved kartlegging av og studiebesøk ved andre europeiske institusjoner, etablering av møteplasser på europeisk nivå, arrangement av eksempelvis europeiske rehabiliteringsdager, aktiv deltakelse i eksisterende europeiske organisasjoner, EU-forskningsprosjekter, EU-arbeidsgrupper, taskforces etc. Man bør også legge forholdene til rette for hospiteringer og forskningsopphold ved europeiske institusjoner og ved SunHF. Fagsjefene og TRS utfordres også til å lage prioritert liste over aktuelle europeiske særfaglige og diagnosespesifikke møteplasser hvor SunHF bør være representert og etter hvert engasjere seg i ledelsen. SunHF har pt. fått 2 av 3 norske representanter i UEMS PRM (EUs ekspertgruppe innen fysikalsk medisin og rehabilitering), og forskningsdirektør Johan K. Stanghelle er utnevnt som medlem av European Academy for Physical and Rehabilitation Medicine. Disse organisasjoner har som målsetting å samkjøre innholdet og utdannelsen i denne spesialiteten, inklusive kvalitetssikre behandlingsprogrammer for de ulike pasientgrupper. Innenfor denne gruppen er det igjen dannet en Baltic-Nordic Group, bestående av Norden, de baltiske stater og Tyskland/Østerrike, hvor Norge er sterkt anmodet om å bidra mer, blant annet i rehabiliteringskongresser hvert andre år og andre felles prosjekter innen forskning og klinikk. SunHF har gjennom denne gruppen, som kan gripe fra det nordiske til det europeiske, en unik mulighet til å utvikle sitt kontaktnett og nordiske/europeiske samarbeid. Første anledning er gjennom 3rd Baltic & North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine in Hannover, Germany, September 24-28, 2013, hvor man planlegger at en tverrfaglig gruppe fra SunHF presenterer ulike forskningsresultater. Videre arrangerer European Society for Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM) sine store rehabiliteringskongresser hvert 2. år, neste gang I Marseille 26,-31. mai 2014 ( 19th European Congress of PRM, Marseille France May ). Dette er også et forum hvor SunHF bør markere seg med presentasjoner og etter hvert med forslag til agenda og ledelse. Psykologene er også aktivdel av det europeiske forum for psykologer innen ryggmargskaderehabilitering (ESPA), hvor neste møte avholdes på Sunnaas (mai 2013). European Occupational Therapy Conference (COTEC) holdes hvert 4. År. Fagsjef fysioterapi Arve Opheim deltar i referansegruppen for utvikling av Europeisk mastergrad i ganganalyse. TRS har også mange europeiske kontakter, og kan evt. søke om å oppnå Center of Expertize på europeisk nivå.

8 Sunnaas sykehus Side 8 4. Internasjonal strategi Sunnaas sykehus HF som et av verdens beste rehabiliteringssykehus Den framtidige internasjonale satsing ved SunHF bør gjenspeiles ved at både den faglige og administrative ledelsen planlegger studiebesøk til aktuelle internasjonale institusjoner, inviterer aktuelle gjesteforelesere og gjesteforskere, planlegger egne internasjonalt pregete arrangementer med både politisk og faglig innhold (eksempelvis fra WHO og EU), og støtter at SunHF påtar seg ansvar for fremtidige internasjonale arrangementer, samt legger til rette for eksterne hospiteringer og forskeropphold. Prioritering av disse aktiviteter bør gjøres etter forslag og diskusjoner i fagråd og FTL. Den enkelte forsker bør oppmuntres til å delta i forskningssamarbeid og skrive artikler sammen med internasjonale samarbeidspartnere. e) Studiebesøk Det bør utarbeides en oversikt over aktuelle rehabiliteringsinstitusjoner som SunHF bør ha nært kjennskap til, enten ved studiebesøk til eller invitasjoner fra. Et aktuelt sted for studiebesøk er eksempelvis ved Rehabilitation Institute of Chicago (RIC), som siden 1991 hvert år er blitt rangert som "No 1 Rehabilitation Hospital in America" av U.S.News & World Report, eventuelt andre høyt rangerte amerikanske rehabiliteringsinstitusjoner. f) Aktuelle internasjonale fora Det eksisterer allerede mange aktuelle organisasjoner, både faglige og mer politiske, hvor SunHF kan og bør spille en større rolle, og hvor man ikke bare presenterer fra det tverrfaglige miljøet ved SunHF, men etter hvert bidrar med forslag til agenda og ledelse. Slik aktiv deltakelse bør eksempelvis markeres ved: International Society for Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), som arrangerer årlige store rehabiliteringskongresser, neste gang i Beijing juni 2013 (7th World Congress of the ISPRM in Beijing, China, June 16-20, 2013), deretter 8th ISPRM World Congress Cancun, Mexico, og 9th ISPRM World Congress Berlin, Germany, June 21-25, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPM&R), sannsynligvis det viktigste forum for vårt fagområde i USA, og SunHF er via kontaktene ved Rusk Institute i New York spesielt invitert inn som medlemmer i denne organisasjonen. SunHF bør sannsynligvis markere seg aktivt på de store kongressene i regi av AAPR&M i USA, American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM). Særlig på hjerneskadefeltet er sentrale aktører og samarbeidspartnere aktive i ACRM. SunHF bør delta på ACRMs årlige møter, og bør på sikt søke å delta i relevante Task-Force grupper som fageksperter. Tilsvarende spesialforeninger og -kongresser for faggruppene og pasientgrupper finnes også, eksempelvis;

9 Sunnaas sykehus Side 9 ISCOS = International Spinal Cord Society med 52nd ISCoS Annual Scientific Meeting, Istanbul, Turkey, October 28 30, 2013 The World Federation of Neuro Rehabilitation (WFNR) med The 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 8-12 April 2014 in Istanbul, Turkey IBIA (International Brain Injury Association med Tenth World Congress on Brain Injury, March 19-23, 2014, San Francisco, California, USA. International Neuropsycholgical Society (INS), hvor siste møte ble lagt til Oslo sommer Verdenskonferanse for sosialarbeidere i sykehussektoren, hvert 3. år. World Confederation for Physical Therapy, arrangerer verdenskongress for fysioterapeuter hvert 4.år, neste gang i Singapore American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) og Internatinal CP-congress, arrangeres hhv årlig og annethvert år, og er svært sentrale kongresser for de som arbeider med denne pasientgruppen. European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC), holder årlige kurs og congress innenfor tema bevegelsesanalyse. International Neuropsychological Society (INS), hvor siste møte ble lagt til Oslo sommer World Federation of Occupational Therapy (WFOT), holder møter hvert 4.år. TRS har en rekke internasjonale fora å delta i for de sjeldne smågruppene. Disse og flere andre organisasjoner er aktuelle for SunHF å engasjere seg i, men det bør gjøres etter en viss prioritering fra klinikk og forskning. Fagsjefene og TRS utfordres til å lage prioritert liste over aktuelle internasjonale særfaglige og diagnosespesifikke møteplasser hvor SunHF bør være representert og etter hvert engasjere seg i ledelsen. g) Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation ble startet år 2000, som en fortsettelse av et mangeårig samarbeid med Kina og China Rehabilitation and Research Center i Beijing, finansiert gjennom Norsk Folkehjelp/NORAD/UD i 10 år fra Når denne støtten opphørte, foreslo man å fortsette kontakten gjennom et årlig Norge-Kina seminar, men inviterte USA ved Rusk Institute for Rehabilitation i New York som en tredje deltaker på seminarene. Fra 2005 ble dette årlige arrangementet utvidet til også å omfatte andre nære og spesielt interessante samarbeidspartnere av SunHF, i alt 7 land (Norge, Kina, USA, Russland, Sverige, Palestina og Israel). Målsettingen var først å utveksle nytt innen klinikk og forskning fra de ulike land, men med langsiktig mål forskningssamarbeid. Dette siste har spesielt lykkes fra 2012 i form av et multinasjonalt forskningsprosjekt om slagrehabilitering, omfattende 9 institusjoner i de 7 nevnte land. Dette prosjektet er unikt og svært interessant i seg selv, men gir også potensial for annen multinasjonal forskning i regi av SunHF. Flere tilsvarende forskningsprosjekter bør vurderes. Dette samarbeidet kan benyttes mer aktivt også av ledelsen ved SunHF, ettersom man kan få nyttige impulser om organisering og klinikk, og den framtidige drift og utnyttelse av dette nettverket bør forankres i SunHFs ledelse.

10 Sunnaas sykehus Side 10 h) Beijing International Forum on Rehabilitation En ringvirkning av Sunnaas International Network Seminar er Beijing International Forum on Rehabilitation, som har vært arrangert årlig av China Rehabilitation and Research Center siden 2005, og hvor SunHF har vært invitert som en sentral aktør hvert år. Neste arrangement er The 8 th Beijing International Forum on Rehabilitation, september 2013, med ca deltakere. Siktemålet for deltakelse fra SunHF er spesielt å opprettholde den nære kontakten som SunHF har opparbeidet seg i forhold til Kina, som sannsynlig innen kort tid blir et ledende land i verden, også innen rehabiliteringsmedisin, og hvor det kan være uante muligheter for samarbeid innen forskning og klinikk. i) Rehabilitation International (RI) Rehabilitation International (RI) med norsk avdeling RI Norge kan også være en aktuell organisasjon å delta aktivt innenfor. Denne er mer politisk enn faglig. Her har SunHF hatt representanter i styret i flere år. 5. Internasjonalt samarbeid med kompetansesprednings og bistandspreget aktivitet. SunHF har opp gjennom historien vært aktiv i mange former for bistandspreget aktivitet, enten ved å behandle pasienter fra ulike land (eks. Vietnamflyktninger, torturoffer Aleksej fra Russland, poliorammet jente fra Bhutan) eller ved at enkelte fagfolk har reist ut på oppdrag fra ulike organisasjoner (eks. i Polen, Kina, Palestina, Eritrea, India, Libanon, Kambodsja).

11 Sunnaas sykehus Side 11 Det er ønsket at Sunnaas er aktiv med å dele kunnskap og kompetanse med land som har lite på rehabilitering selv eller som har behov for hjelp til å etablere rehabiliteringstilbud. FTL har gitt dette arbeidet tre premisser; det skal være eksternt finansiert, det etableres med utgangspunkt i engasjerte medarbeidere og det skal handle om rehabilitering. I dette ligger det en forutsetning om jevnlig dialog med UD, bistandsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere for å få et samkjørt og systematisk arbeid. I utviklingen av en internasjonal strategi er det nødvendig med å klargjøre organisering, omfang og samarbeidspartnere i denne type arbeid. El Wafa klinikken i Gaza Sunnaas har nå etablert rutiner for å håndtere at ansatte deltar i arbeid i risikofylte områder. Det legges til grunn at slik arbeid fortas i forståelse med norske myndigheter. Forskningsmeldingen Klima for forskning prioriterer forskning for å møte globale utfordringer. De globale utfordringene knyttes særlig til klima, energi, matproduksjon og miljø, men også fattigdom, global helse og fred. SunHF kan utvikle forskningssamarbeid og bidra til å utvikle forskningskapasitet i utviklingsland, gjennom likeverdig samarbeid med gode forskere og forskningsmiljøer i disse landene. Eksterne bistandspregete oppdrag bør resultere i videre samarbeid om forskning. Organisatorisk har Samhandlingsavdelingen systemansvar for prosjekter og vil følge utvikling av eventuelle nye oppgaver for foretaket. På sikt kan det være at foretaket må se på hvordan dette arbeidet bør styres. Det er for tiden flere pågående bistandspregete aktiviteter, eksempelvis: Kambodjsa Et samarbeid med senter for spinal rehabilitering i Kambodsja er etablert av klinikkoverlege Thomas Glott, gjennom organisasjonen Handicap International. Samarbeidet har hatt som hensikt å styrke og utvikle tilbudet til ryggmargsskadde i landet gjennom prosjekter sammen med brukere og helsepersonell. Dette arbeidet er presentert i flere fagkongresser, og Landsforeningen for

12 Sunnaas sykehus Side 12 ryggmargsskade (LARS) har deltatt i samarbeidet, blant annet ved å støtte etablering av Cambodia Disabled People s Organisation. Libanon Gjennom organisasjonen NORWAC har Thomas Glott og Gro Stensrød fra SunHF blitt involvert for å etablere en ryggmargsskade klinikk i Syd-Libanon. Prosjektet skal drives av Imam Sadr Foundation i samarbeid med NORWAC, og søknad om midler til dette er til behandling i UD. Syria Thomas Glott fra SunHF er involvert via NORWAC i et forprosjekt i en flyktningleir i Tyrkia, der hensikten er å hjelpe krigsskadde til trening gjennom opplæring av lokale. Dette prosjektet har medarbeidere fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og St Olavs hospital. Det planlegges en kartlegging av behovet i juni Foreløpige rapporter indikerer at det bare langs grensen til Tyrkia befinner seg ryggmargsskadde flyktninger. Tilstand og behov er uavklart. Basert på funn og erfaringer er det aktuelt å søke et større prosjekt for å bedre rehabiliteringstilbudet til krigsskadde både flyktninger i Tyrkia, men også inni Syria, i samarbeid med organisasjonen WATAN. India Overlege Tor Haugstad har tatt initiativet til samarbeid med et lokalt sykehus i India, i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og nærmeste universitetssykehus i India. Det er søkt om midler til kompetanseutveksling, spesielt via HiOA, men hvor SunHF kan være aktuelle med faglig bistand og sted for utplassering av fagpersoner/studenter fra India. Palestina Det har pågått et bistandsprosjekt mellom SunHF og fire rehabiliteringsinstitusjoner i Palestina (Jerusalem, Bethlehem, Ramallah og Gaza) siden tidlig på 2000-tallet, først i regi av Norges Handikapforbund med utveksling av fagfolk, senere vesentlig oppbygging av telemedisinsk kontakt og undervisning i regi av Nasjonalt kompetansesenter for telemedisin i Tromsø, finansiert via UD. Prosjektet har resultert i videreføring av kontakten via Sunnaas International Network Seminar og pågående forskningssamarbeid. 6. ØKONOMI Denne strategien skal legges inn i overordnet SunHF strategidokument, og de økonomiske implikasjoner vil således bli drøftet i forbindelse med budsjettkonferansene. Mange av de foreslåtte tiltak er mer av organisatorisk enn av økonomisk art, spesielt reise- og kongressdeltakelse, som bør prioriteres nærmere. Mange tiltak er også forskningsrelaterte, og utgiftene må beregnes innlagt i forskningsbudsjettet. Spesielle satsningsområder må ha egne finansieringsplaner i henhold til årlige Handlingsplaner.

13 Sunnaas sykehus Side 13 SAMMENDRAG/HANDLINGSPLAN: SUNHF BLANT VERDENS BESTE I REHABILITERING HENIMOT 2025: 1) Beholde posisjonen som nasjonalt ledende i rehabilitering klinisk og forskningsmessig. 2) Vurdere de nordiske gjesteprofessoratenes rolle i akademisering av Sunnaas sykehus versus formelt forskningssamarbeid med andre institusjoner og miljøer. 3) Utnytte det nordiske kontaktnett henimot et Nordisk råd for rehabilitering. 4) Utarbeide strategisk oversikt over tverrfaglige og særfaglige internasjonale organisasjoner og kongresser som SunHF bør bidra i. 5) Utarbeide særfaglige strategiske planer for internasjonal aktivitet. 6) Utarbeide strategiske planer for FTLs internasjonale aktivitet (herunder studiebesøk, invitasjoner fra aktuelle samarbeidspartnere, internasjonale arrangementer ved SunHF etc.). 7) Utarbeide planer for videre utnytting av Sunnaas International Network in Rehabilitation. 8) Lage belønningssystem for internasjonalt engasjement (eks. tilsvarende avlønning som for bistillinger ved høyskole/universitet, evt. bistillinger som koordinatorer?). 9) Utarbeide strategi for internasjonalisering blant legene, spesielt vurdering av EU s tilbud om kurser og UEMS-akkreditering, både individuelt og av behandlingsprogrammene. 10) Samle internasjonal erfaring innen innvandringshelse. 11) Opprette Internasjonalt forum for å vurdere/prioritere internasjonalt engasjement med implikasjoner for forskning og behandling. 12) Utarbeide oversikt over aktuelle rehabiliteringsinstitusjoner i Norden, Europa og verden for øvrig som kan være aktuelle for gjensidige studiebesøk og/eller hospiteringer. 13) Delta i og etter hvert initiere internasjonale multisenterstudier. 14) Arrangere symposier/seminarer på kongresser sammen med internasjonale samarbeidspartnere. 15) Alle SunHF forskningsprosjekter på PhD nivå og over skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt samarbeid. 16) SunHF vil videreføre og styrke stimuleringstiltak for å gjøre forskerne til aktive deltakere på de internasjonale samarbeids- og konkurransearenaene, inklusive tilrettelegging for forskningsopphold i utlandet. 17) SunHF vil styrke vektleggingen av internasjonalt samarbeid og mobilitet i egen søknadsbehandling. 18) SunHF vil analysere og avklare potensialet for innovasjonsarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF

STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF BAKGRUNN Norge er et lite land, men et land i verden, og på de fleste områder kan vi aldri bli internasjonalt ledende på egen hånd, heller ikke innen

Detaljer

Handlingsplan Handlingsplan 2016 Temaområder. Tidsramme. OVERORDNEDE TILTAK Styringsgruppe Internasjonal aktivitet opprettholdes.

Handlingsplan Handlingsplan 2016 Temaområder. Tidsramme. OVERORDNEDE TILTAK Styringsgruppe Internasjonal aktivitet opprettholdes. Vedlegg 2 Handlingsplan 2016 Handlingsplan 2016 Temaområder Hvem Tidsramme Ansvar Hvor er vi? OVERORDNEDE TILTAK Styringsgruppe Internasjonal aktivitet opprettholdes Konkretisere hva Sunnaas legger i å

Detaljer

Internasjonal aktivitet - strategisk operasjonalisering 2014

Internasjonal aktivitet - strategisk operasjonalisering 2014 Internasjonal aktivitet - strategisk operasjonalisering 2014 Det vises til Sak 34/13 Strategi for Internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Styrets enstemmige vedtak : 1. Styret viser stor tilfredshet

Detaljer

Mål 2014: Utforske hva som ligger i å være en av verdens ledende rehabiliteringssykehus

Mål 2014: Utforske hva som ligger i å være en av verdens ledende rehabiliteringssykehus . Mål 2014: Utforske hva som ligger i å være en av verdens ledende rehabiliteringssykehus Det etableres et forum for operasjonalisering av internasjonal strategi i Sun HF. Forumet er aktivt fra 01.01.

Detaljer

RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016

RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016 Vedlegg 1 RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016 Handlingsplanen 2016 Styringsgruppen har arbeidet etter vedlagte handlingsplan som delte aktiviteten i overordnet, forskning, faglig tiltak, innovasjon og

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter 1 Fagdirektør Kirsti Bjune Sarpsborg 28. januar 2016 2 Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør stab Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen 3 4 Sunnaas

Detaljer

Sak 69/15 Rapport internasjonal aktivitet 2015 - plan for internasjonal aktivitet i 2016

Sak 69/15 Rapport internasjonal aktivitet 2015 - plan for internasjonal aktivitet i 2016 Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 16.12.2015 Sak 69/15 Rapport internasjonal aktivitet 2015 - plan for internasjonal aktivitet i 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag

Detaljer

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere.

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere. Styret i Sak 13/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Dato: 27.02.2013 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til hvert styremøte gir administrerende direktør en driftsorientering

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS HF

1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS HF Styret i Sunnaas sykehus HF Dato 20.03.2013 Sak 22/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Forskningsstrategi for Sunnaas sykehus HF

Forskningsstrategi for Sunnaas sykehus HF Forskningsstrategi for Sunnaas sykehus HF 2013 2016 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 Medisinsk og helsefaglig forskning... 4 Translasjonsforskning... 4 Fagutvikling... 4 Organisering... 4 Finansiering...

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Forskningsstrategi for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider i dag innenfor feltene

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Integrering av forskningskompetanse i klinisk virksomhet

Integrering av forskningskompetanse i klinisk virksomhet Integrering av forskningskompetanse i klinisk virksomhet Marie Berg, PhD Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ og Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 Dette foredraget

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes?

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Stein Kaasa 1,2 1 Klinikk for kreft- og hudsykdommer, St. Olavs Hospital 2 Institutt for kreftforskning og molekylær

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid

Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid 1. Avtalens parter Avtalens parter er Universitetet i Bergen (Universitetet), org. nr 874 789 542, og Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Endringsoppgave: Klinikk og forskning hånd i hånd. Nasjonalt topplederprogram. Birgitte Dahl Kull 20

Endringsoppgave: Klinikk og forskning hånd i hånd. Nasjonalt topplederprogram. Birgitte Dahl Kull 20 Endringsoppgave: Klinikk og forskning hånd i hånd Nasjonalt topplederprogram Birgitte Dahl Kull 20 Nesodden 09.03.2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Sunnaas sykehus HF er landets

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Integrering av forskningskompetanse i klinisk virksomhet. Marie Berg, PhD Fagsjef i ergoterapi og Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Integrering av forskningskompetanse i klinisk virksomhet. Marie Berg, PhD Fagsjef i ergoterapi og Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus Integrering av forskningskompetanse i klinisk virksomhet Marie Berg, PhD Fagsjef i ergoterapi og Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 Dette foredraget vil handle om: 1. Sunnaas strategiske

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code)

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) Sak 21/2012 Internasjonalt utvalg 12.10.2012 01.11.2012 Hvorfor Charter and Code? Bakgrunn:

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

NTNU O-sak 16/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/NES Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 16/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/NES Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 16/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.11.2010 RE/NES Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status for arbeidet med ny Internasjonal handlingsplan for NTNU I Innledende

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør. Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557

Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør. Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557 Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-91/11 Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557 Internasjonal strategi for NVH NVHs internasjonale utvalg (IU)

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted

Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted Stamcelleforskningskonferanse I regi av Forskningsrådet, Oslo 12. februar 2013 Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 REPORTASJE Fondet: 500 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 millioner på 40 år Fysiofondet. Fond til etterog videreutdanning av fysioterapeuter. Eller rett og slett Fondet. Initiativet ble tatt for over 40 år siden

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORSKNINGSLØFT I NORD

FORSKNINGSLØFT I NORD FORSKNINGSLØFT I NORD Presentasjon av delrapport 1 fra følgeevalueringen Björn Eriksson og Harald Furre, Narvik 4. mai 2012 Oxford Research AS Visjon: «Kunnskap for et bedre samfunn» Forretningsidé: «Gjennom

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Strategidokumentet Sunnaas sykehus HF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets oppfølging av Helse Sør Øst RHF strategiske

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Sammendrag Sunnaas sykehus HF (SunHF) fikk høsten 2012 oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering for

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2014 Søknadsfrist: Onsdag 30. april 2014 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Søknad om å videreføre betegnelsen "universitetssjukehus" fra Helse Stavanger HF

Søknad om å videreføre betegnelsen universitetssjukehus fra Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Forskningsavdelingen Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Vår ref: 2011/1226-8127/2011 Deres ref: Saksbehandler: Dato: Stein Tore Nilsen 03.03.2011

Detaljer

Sunnaas sykehus. Et liv som er reddet skal også leves. Rehabilitering. Rehabilitering på høyt internasjonalt nivå

Sunnaas sykehus. Et liv som er reddet skal også leves. Rehabilitering. Rehabilitering på høyt internasjonalt nivå Sunnaas sykehus. Rehabilitering på høyt internasjonalt nivå Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Et liv som er reddet skal også leves Rehabilitering Nyansatt på Sunnas: Rehabilitering

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen. GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken

Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen. GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken LMI har som mål å styrke forskning, produksjon og næringsutvikling på legemiddelområdet i Norge Norsk grunnforskning

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre Brickless centre 22 25 oktober Litt historie Sunnaas sykehus HF ble grunnlagt av ekteparet Birgit og Rolf Sunnaas i 1954.

Detaljer

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen!

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hanne Flinstad Harbo 1, Are Brean 2, Leif Gjerstad 3, Nils Erik Gilhus 3 1 Styreleder i Hjernerådet/ Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Hvorfor er internasjonalisering

Hvorfor er internasjonalisering Internasjonalisering av FoU Nordområdekonferansen Tromsø 14. november 2006 Kari Kveseth Internasjonal direktør Norges forskningsråd Internasjonalt Forskningssamarbeid viktig for et lite land Norge kan

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer