Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF"

Transkript

1 Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: 1. Fremlagte utkast til strategi for internasjonal aktivitet for Sunnaas sykehus HF legges til grunn for rullering av strategidokument SunHF Strategi for internasjonal aktivitet innarbeides som eget kapittel i strategidokumentet. Sammendrag og konklusjoner: Johan K. Stanghelle (forskningsdirektør) har i samarbeid med Kirsten Sæther (samhandlingssjef) og Kathi Sørvik (klinikksjef) utarbeidet en strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF. Strategien følger vedlagt saken og avsluttes med et sammendrag og en handlingsplan på 18 punkter. Vedlagte strategidokument med målsetting om at SunHF skal nå internasjonalt toppnivå blir foreslått innarbeidet i SunHFs strategidokument. Bakgrunn for saken SunHF har utarbeidet vedlagte strategi for internasjonal aktivitet med følgende overordnete strategiske målsettinger: SunHF skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt arbeid SunHF vil arbeide for at klinikken har den høyeste internasjonale standard SunHF vil stimulere ansatte til å være aktive deltakere på aktuelle internasjonale samarbeids- og nettverksarenaer SunHF vil stimulere ansatte til å delta i forskning med internasjonale samarbeidspartnere SunHF vil utvikle økonomiske virkemidler som stimulerer internasjonalt samarbeid Einar Magnus Strand Adm. dir. vedlegg Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF BAKGRUNN Norge er et lite land, men et land i verden, og på de fleste områder kan vi aldri bli internasjonalt ledende på egen hånd, heller ikke innen medisinsk rehabilitering. Vi kan imidlertid bli blant de beste i verden, men vi er da avhengige av å evidensbasere behandlingsprogrammene slik at vi stadig kan utvikle og forbedre praksis og spisskompetanse i nært samarbeid med ledende aktører i verden. Hvis vi skal være i front må vi være i kontakt med de som definerer utviklingen internasjonalt. Dette bør ha konsekvenser for hvilke forskningsspørsmål vi reiser, og ha direkte innvirkning på klinikken ved at vi til enhver tid er oppdatert på det teoretiske rasjonalet for de ulike behandlingsprogrammene, at det kontinuerlig pågår metodeutvikling i klinisk praksis, og at vi er i front med å ta i bruk moderne metoder. OVERORDNET STRATEGISK MÅLSETTING SunHF skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt arbeid SunHF vil arbeide for at klinikken har den høyeste internasjonale standard SunHF vil stimulere ansatte til å være aktive deltakere på aktuelle internasjonale samarbeids- og nettverksarenaer SunHF vil stimulere ansatte til å delta i forskning med internasjonale samarbeidspartnere SunHF vil utvikle økonomiske virkemidler som stimulerer internasjonalt samarbeid Gjennomføring av en ambisiøs internasjonal strategi for SunHF vil forutsette at både styret og foretaksledelsen ved SunHF er enige om at en slik strategi er viktig og prioritert for sykehusets videre utvikling, parallelt med hvordan forskningsstrategien ved SunHF fikk overordnet støtte og prioritet for å kunne gjennomføres fra En forutsetning for å lykkes med en internasjonal strategi er videre at fagråd, fagsjefene og klinikkledelsen blir enige om strategien og utarbeider mer detaljerte handlingsplaner i tråd med strategien. De ulike faggruppene bør lage egne handlingsplaner etter de overordnede føringer. Den internasjonale strategi bør ellers forankres blant alle ansatte i SunHF. 1. Norsk strategi SunHF som nasjonalt ledende innen rehabilitering.

3 Sunnaas sykehus Side 3 Å være nasjonalt ledende innen rehabilitering vil være en nødvendig forutsetning for å sikte henimot et internasjonalt toppnivå. Den eksisterende strategi for SunHF innen klinikk, forskning og samhandling må således ha som overordnet siktemål at sykehuset gir det beste evidensbaserte spesialiserte tilbudet i landet, samt bidrar til stadig videreutvikling av fagfeltet til beste for brukerne. Den internasjonale satsingen bygger således på den eksisterende nasjonale strategi for SunHF, og forutsetter at denne kontinuerlig justeres og videreutvikles, idet en internasjonal satsing forutsetter en høy nasjonal standard. SunHF har i dag internasjonal CARF akkreditering av klinikken, og det kan være aktuelt også med EUakkreditering, som anses å være noe mindre organisatorisk men mer faglig innholdsmessig enn CARF. SunHF har også kvalifisert seg til å delta i Norges Forskningsråds evaluering av forskningsmiljøet, hvor det internasjonale panelet blant annet uttalte etter evalueringen i 2011: The panel encourages continue with similar strategy and considers SunHF a leading rehabilitation center in Norway. In addition, there are realistic possibilities to develop it towards one of the leading rehabilitation centers in the world. Forskningsmeldingen, st.meld.nr.30 ( ) Klima for forskning, slår fast at økt internasjonalt samarbeid er nødvendig for å fremme kvaliteten i norsk forskning. Samarbeidet er nødvendig for å hente kunnskap i utlandet, for å utvikle velferdssamfunnet og øke verdiskapingen, og for at vi skal kunne ta vår del av ansvaret for den internasjonale kunnskapsoppbyggingen. 2. Nordisk strategi SunHF som (et av) Nordens beste rehabiliteringssykehus. SunHF har allerede et nært og fruktbart nordisk samarbeid på ulike felt, og vil spesielt bygge videre på følgende satsingsområder for å bidra til at SunHF blir (et av) Nordens beste rehabiliteringssykehus: a) Gjesteprofessorer ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) fra ulike nordiske universitetsmiljø: Ordningen med gjesteprofessorer startet i 2005, via et engasjement av Elisabeth Olsson, professor i fysioterapi ved Karolinska Institutet (KI). Hun var engasjert ved ansettelse av fagsjef i fysioterapi ved SunHF. Hun bidro imidlertid også til en strategisk planlegging av akademisering for de ulike helsefaggrupper ved SunHF, basert på den erfaring som hun hadde fra Karolinska Institutet (KI), der den faglige og akademiske utviklingen av disse faggruppene hadde kommet betydelig lenger enn i Norge. Hun anbefalte først at vi burde ha som målsetting at alle fagsjefer ved SunHF skulle inneha forskningskompetanse, dvs. PhD utdannelse, samt at alle faggrupper burde innføre obligatorisk opplæring i kunnskapsbasert praksis. Etter disse innledende strategiske råd ble vi enige om å gjøre det unorske grep å ansette Elisabeth Olsson i en deltidsstilling som gjesteprofessor ved SunHF, med skriftlig avtale direkte mellom institusjonene SunHF og KI, inkludert avtale med en forskergruppe ved KI, hvor spesielt fysioterapeuter men også andre fagpersoner fra SunHF kunne få tilbakemeldinger på pågående forskningsprosjekter.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Ettersom ovennevnte ordning syntes å være meget gunstig for fysioterapeutene ved SunHF, ble det igangsatt tilsvarende prosesser for ergoterapeutene og sykepleierne, og dette medførte at gjesteprofessorene Ann-Christin Eliasson fra KI og Helle Ploug Hansen fra Syd-Danske Universitet Odense ble engasjert i tilsvarende avtaler med SunHF, for hhv. ergoterapeutene og sykepleierne. Denne ordningen har vært sterkt medvirkende til at både fagsjef i fysioterapi, ergoterapi og sykepleie nå innehar PhD kompetanse, og at opplæring i kunnskapsbasert praksis har vært og blir gjennomført regelmessig ved SunHF. Fagsjef for sosionomene har nylig inngått tilsvarende gjesteprofessoravtale med professorene Kerstin Fugl-Meyer og Mariann Olsson ved KI, og de har som målsetting PhD kompetanse for fagsjef sosionomer ved SunHF, samt videre akademisk aktivitet også for denne faggruppen ved SunHF. Fagsjef for spesialpedagogene har gjennomført PhD utdannelsen via kontakt med Spesialpedagogisk Institutt UiO, uten gjesteprofessorordning hittil, men sonderinger om en slik ordning er på gang. De neste og sentrale strategiske mål som ble anbefalt og støttet via gjesteprofessorene var å utdanne flere av fagpersonene ved SunHF med formell master- og PhD-kompetanse, mens fagsjefene selv skulle tilstrebe universitets- eller høyskoletilknytning etter sin PhD kompetanse, dvs. med målsetting professorkompetanse på sikt. Disse strategiske mål er innarbeidet og følges opp ved strategi henimot 2016 ved SunHF. Veien videre er under drøfting. Fysioterapeutene har nå videreført, og avviklet, ordningen med nordisk gjesteprofessor, og har erstattet denne ordningen med en offisiell tilknytning (affiliering) til forskergruppe ved KI, noe som innebærer gjensidig forpliktende forskningsaktivitet. Den pågående fall-studien for ryggmargsskadde, balansestudie og samarbeid via Bevegelseslaboratoriet, samt det multinasjonale slagprosjektet, er helt eller delvis et resultat av denne videreføring av SunHF-KI samarbeidet innen fysioterapi. I tillegg har dette forskningssamarbeidet også vist seg å ha flere kliniske potensialer til øket samarbeid Norge- Sverige, først og fremst innen ryggmargsskaderehabiliteringen, og det kan også bringe organisatoriske impulser til ledelsen ved SunHF. Ergoterapeutene har hittil hatt forskningssamarbeid Norge-Sverige om én doktorgrad, og har et pågående samarbeid om gjennomføring av enda en doktorgrad for ergoterapeut ved SunHF. Ovennevnte ordninger for helsefaggruppene var også bakgrunn for at SunHF foreslo å inngå en formell avtale med Gøteborgs Universitet ved professor dr.med. Katharina Sunnerhagen, om å inneha en 10 % bistilling som gjesteprofessor ved SunHF. Katharina Sunnerhagen er en førende internasjonal forsker innen rehabilitering. Hennes bidrag var først tiltenkt å oppmuntre legegruppen til mer forskning. Dette har nok i mindre grad lykkes, men samarbeidet mellom SunHF og Gøteborgs Universitet har utviklet seg på mange andre områder, blant annet med tilknytning av fagsjef fysioterapi fra SunHF i bistilling ved Gøteborgs Universitet. Dette viser at SunHFs kompetanse er blitt ettertraktet også på nordisk basis. De nordiske gjesteprofessorordninger tenkes for enkelte å bli beholdt i nåværende form i flere år framover, for enkelte tenker man seg en overgang til mer konkret forskningssamarbeid, etter modell av fysioterapeutenes transformasjon. For psykologene gjelder at fagsjef i 2003 disputerte for dr.philos.graden, 2 år før samarbeidet med KI ble etablert. Dette har bidratt til at opplæring i kunnskapsbasert praksis har blitt ivaretatt internt i

5 Sunnaas sykehus Side 5 miljøet. Senere har psykologene styrket sin forankring mot Psykologisk Institutt (PSI) ved professor II stilling for sjefpsykolog og førsteamanuensis II-stilling for annen psykolog med PhD grad. Det har derved ikke vært behov for en gjesteprofessordning for psykologer. Psykologene har imidlertid samarbeidet på nordisk basis om publikasjoner, med bl.a. Katharina Sunnerhagen. Legene ved SunHF fikk tilknytning til Universitetet i Oslo/Medisinsk Fakultet allerede i 1995, med det første professorat i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering i Norge. De har deretter fått øket antall universitetsstillinger til fire, og har blant annet ansvar for medisinstudentundervisning etter modellen Oslo-96. Det er fortsatt flest antall leger med PhD blant faggruppene ved SunHF, men forskningsaktiviteten og den internasjonale aktiviteten er for tiden lite systematisk organisert blant leger i utdanningsstillinger. Man har imidlertid mange muligheter, blant annet via gjesteprofessoravtalen med Gøteborgs Universitet. b) Forskningssamarbeid innen Norden Nordisk forskningssamarbeid bør særlig styrkes på områder hvor samarbeid kan bidra til å oppnå kritisk masse, gi hensiktsmessig arbeidsdeling, og felles bruk av kostbar infrastruktur. Fellesnordisk utnyttelse av databaser er særlig aktuelt. Nordic Centres of Excellence er et viktig virkemiddel som gir synergi mellom nasjonale fremragende forskermiljøer og bidrar til økt internasjonal attraktivitet og rekruttering. Nordisk samarbeid har gitt mange norske forskningsmiljøer inngang til større internasjonale samarbeid. Et fruktbart forskningssamarbeid var allerede etablert mellom basalforskere ved KI og SunHF på tallet, og dette har resultert i flere doktorgrader om grunnleggende mekanismer hos ryggmargsskade (Anne Kirsti Aksnes, Nils Hjeltnes og Emil Kostovski). Dette samarbeidet har gitt større innsikt med implikasjoner til klinikken, og har også medført kontakter og samarbeid med andre norske og nordiske forskningsmiljøer. Det er planlagt at dette samarbeidet skal fortsette fra SunHF med postdoktor Emil Kostovski og PhD kandidat Mirad Taso. Man anbefaler at dette forskningssamarbeidet blir støttet fra SunHFs side, og at man utnytter kontaktnettet i dette arbeidet til også å gjelde andre sider ved det nordiske samarbeidet. Bevegelseslaboratoriet har etablert et nordisk-baltisk samarbeid om forskning og klinikk, Nordic Vicon User Group, hvor man har regelmessige møter for å diskutere utviklingen av metodikk, forskning og kliniske implikasjoner. SunHF er drivkraften i dette samarbeidet, som også planlegges å fortsette. Bevegelseslaboratoriet er også sterkt involvert i den norsk-svenske Fall-studien blant ryggmargsskadde og Balansestudien blant Parkinsonpasienter. Disse studiene er også planlagt med såkalte Cotutelleavtaler (norsk-svensk felles doktorgrad) for doktorgradskandidater fra SunHF og KI. Man anbefaler at SunHF utnytter det store potensialet som ligger i Bevegelseslaboratoriet når det gjelder nordisk og internasjonalt forskningssamarbeid. Sunnaas sykehus har også samarbeidet med nordiske miljøer når det gjelder forskning på traumatiske hodeskader, i en nasjonal multisenterstudie om traumatiske hodeskader som OUS leder og hvor SunHF bidrar.

6 Sunnaas sykehus Side 6 c) Særfaglige og diagnoserelaterte nordiske fora. Det finnes flere særfaglige og diagnoserelaterte nordiske fora hvor det vil være både naturlig og ønskelig at SunHF både er representert og tar aktivt del i, eksempelvis: NOSCOS (Nordic Spinal Cord Society), hvor SunHF tradisjonelt har vært godt representert og endog innehatt ledelsen (ved Nils Hjeltnes). Neste møte er 13th Congress of the Nordic Spinal Cord Society in Helsinki, Finland, May Hjerneslagforum, med neste møte Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Nordic Stroke 2013), August 21-24, 2013 in Vilnius, Lithuania. The World Federation of Neuro Rehabilitation (WFNR), hvor det ultimo mai 2013 arrangeres et nordisk nettverksmøte i Danmark med tanke på mer nordisk samarbeid innen organisasjonen. Skandinavisk forum for nevropsykologer, der Sunnaas-psykologer bidrar. En av Sunnaas psykologene med universitetsstilknytning er p.t. leder i Norsk Nevropsykologisk Forening, og sikrer derigjennom kontakt med en rekke internasjonale forskningsmiljøer på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå. TRS er allerede involvert i ulike faglige nettverk for de ulike smågruppene, eksempelvis OI Norden. Nordic Aphasia Conference, som arrangeres annethvert år, og i 2015 er det aktuelt at SunHF da står som arrangør, enten alene eller sammen med andre, f.eks. i rammen av Forskningsnettverket for ervervede språk- og talevansker (FEST) som er et etablert samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF, Bredvedt kompetansesenter og UiO-instituttene for lingvistiske og nordiske fag og for spesialpedagogikk, under ledelse av SunHF. Nordic Physiotherapy Congress, arrangeres hvert fjerde år, siste gang i Nordisk Fagkongress i Ergoterapi. Holdes hvert 4. år. Brickless Centre nordiske møter for nevromuskulære sykdommer avholdes hvert 2. år. Nordic Association for the study of pain (tilsvarende også europeisk og internasjonal), med jevnlige kongresser. Det vil være å anbefale at de forskjellige klinikker og faggrupper (gjennom fagsjefene) drøfter hvilke nordiske fora man primært bør involvere seg aktivt i, og kvalitetssikre presentasjonene fra SunHF. d) Nordisk råd for rehabilitering? Det store mangfold av faglig samarbeid er et godt grunnlag for en felles strategisk satsning på rehabilitering i Norden. Gjennom Nordisk Råd kunne man ha fått en bredere synliggjøring av rehabilitering i alle de nordiske land. Velferdsmodellen gir de nordiske sammenlignbare utfordringer og muligheter. En mer samkjørt og strategisk utvikling kunne gitt både mer politisk oppmerksomhet og kunne være grunnlag for å få etablert nordiske forskningsprosjekter. Dette utfordrer spesielt ledelsen til å være mer aktiv i forhold til andre nordiske tilsvarende institusjoner og naturlige samarbeidspartnere, både med hensyn til å studere hvordan andre organiserer rehabiliteringen, og med tanke på å lage felles nordiske møteplasser for å fremme rehabiliteringsarbeidet

7 Sunnaas sykehus Side 7 på ulike plan. Man foreslår eksempelvis at SunHF tar initiativet til et Nordisk råd for rehabilitering evt. Nordisk råd for rehabiliteringsmedisin. 3. Europeisk strategi Sunnaas sykehus HF som et av Europas beste rehabiliteringssykehus. En europeisk strategi forutsetter en aktiv rolle både fra faglig side og fra ledelsens side ved SunHF, eksempelvis ved kartlegging av og studiebesøk ved andre europeiske institusjoner, etablering av møteplasser på europeisk nivå, arrangement av eksempelvis europeiske rehabiliteringsdager, aktiv deltakelse i eksisterende europeiske organisasjoner, EU-forskningsprosjekter, EU-arbeidsgrupper, taskforces etc. Man bør også legge forholdene til rette for hospiteringer og forskningsopphold ved europeiske institusjoner og ved SunHF. Fagsjefene og TRS utfordres også til å lage prioritert liste over aktuelle europeiske særfaglige og diagnosespesifikke møteplasser hvor SunHF bør være representert og etter hvert engasjere seg i ledelsen. SunHF har pt. fått 2 av 3 norske representanter i UEMS PRM (EUs ekspertgruppe innen fysikalsk medisin og rehabilitering), og forskningsdirektør Johan K. Stanghelle er utnevnt som medlem av European Academy for Physical and Rehabilitation Medicine. Disse organisasjoner har som målsetting å samkjøre innholdet og utdannelsen i denne spesialiteten, inklusive kvalitetssikre behandlingsprogrammer for de ulike pasientgrupper. Innenfor denne gruppen er det igjen dannet en Baltic-Nordic Group, bestående av Norden, de baltiske stater og Tyskland/Østerrike, hvor Norge er sterkt anmodet om å bidra mer, blant annet i rehabiliteringskongresser hvert andre år og andre felles prosjekter innen forskning og klinikk. SunHF har gjennom denne gruppen, som kan gripe fra det nordiske til det europeiske, en unik mulighet til å utvikle sitt kontaktnett og nordiske/europeiske samarbeid. Første anledning er gjennom 3rd Baltic & North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine in Hannover, Germany, September 24-28, 2013, hvor man planlegger at en tverrfaglig gruppe fra SunHF presenterer ulike forskningsresultater. Videre arrangerer European Society for Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM) sine store rehabiliteringskongresser hvert 2. år, neste gang I Marseille 26,-31. mai 2014 ( 19th European Congress of PRM, Marseille France May ). Dette er også et forum hvor SunHF bør markere seg med presentasjoner og etter hvert med forslag til agenda og ledelse. Psykologene er også aktivdel av det europeiske forum for psykologer innen ryggmargskaderehabilitering (ESPA), hvor neste møte avholdes på Sunnaas (mai 2013). European Occupational Therapy Conference (COTEC) holdes hvert 4. År. Fagsjef fysioterapi Arve Opheim deltar i referansegruppen for utvikling av Europeisk mastergrad i ganganalyse. TRS har også mange europeiske kontakter, og kan evt. søke om å oppnå Center of Expertize på europeisk nivå.

8 Sunnaas sykehus Side 8 4. Internasjonal strategi Sunnaas sykehus HF som et av verdens beste rehabiliteringssykehus Den framtidige internasjonale satsing ved SunHF bør gjenspeiles ved at både den faglige og administrative ledelsen planlegger studiebesøk til aktuelle internasjonale institusjoner, inviterer aktuelle gjesteforelesere og gjesteforskere, planlegger egne internasjonalt pregete arrangementer med både politisk og faglig innhold (eksempelvis fra WHO og EU), og støtter at SunHF påtar seg ansvar for fremtidige internasjonale arrangementer, samt legger til rette for eksterne hospiteringer og forskeropphold. Prioritering av disse aktiviteter bør gjøres etter forslag og diskusjoner i fagråd og FTL. Den enkelte forsker bør oppmuntres til å delta i forskningssamarbeid og skrive artikler sammen med internasjonale samarbeidspartnere. e) Studiebesøk Det bør utarbeides en oversikt over aktuelle rehabiliteringsinstitusjoner som SunHF bør ha nært kjennskap til, enten ved studiebesøk til eller invitasjoner fra. Et aktuelt sted for studiebesøk er eksempelvis ved Rehabilitation Institute of Chicago (RIC), som siden 1991 hvert år er blitt rangert som "No 1 Rehabilitation Hospital in America" av U.S.News & World Report, eventuelt andre høyt rangerte amerikanske rehabiliteringsinstitusjoner. f) Aktuelle internasjonale fora Det eksisterer allerede mange aktuelle organisasjoner, både faglige og mer politiske, hvor SunHF kan og bør spille en større rolle, og hvor man ikke bare presenterer fra det tverrfaglige miljøet ved SunHF, men etter hvert bidrar med forslag til agenda og ledelse. Slik aktiv deltakelse bør eksempelvis markeres ved: International Society for Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), som arrangerer årlige store rehabiliteringskongresser, neste gang i Beijing juni 2013 (7th World Congress of the ISPRM in Beijing, China, June 16-20, 2013), deretter 8th ISPRM World Congress Cancun, Mexico, og 9th ISPRM World Congress Berlin, Germany, June 21-25, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPM&R), sannsynligvis det viktigste forum for vårt fagområde i USA, og SunHF er via kontaktene ved Rusk Institute i New York spesielt invitert inn som medlemmer i denne organisasjonen. SunHF bør sannsynligvis markere seg aktivt på de store kongressene i regi av AAPR&M i USA, American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM). Særlig på hjerneskadefeltet er sentrale aktører og samarbeidspartnere aktive i ACRM. SunHF bør delta på ACRMs årlige møter, og bør på sikt søke å delta i relevante Task-Force grupper som fageksperter. Tilsvarende spesialforeninger og -kongresser for faggruppene og pasientgrupper finnes også, eksempelvis;

9 Sunnaas sykehus Side 9 ISCOS = International Spinal Cord Society med 52nd ISCoS Annual Scientific Meeting, Istanbul, Turkey, October 28 30, 2013 The World Federation of Neuro Rehabilitation (WFNR) med The 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 8-12 April 2014 in Istanbul, Turkey IBIA (International Brain Injury Association med Tenth World Congress on Brain Injury, March 19-23, 2014, San Francisco, California, USA. International Neuropsycholgical Society (INS), hvor siste møte ble lagt til Oslo sommer Verdenskonferanse for sosialarbeidere i sykehussektoren, hvert 3. år. World Confederation for Physical Therapy, arrangerer verdenskongress for fysioterapeuter hvert 4.år, neste gang i Singapore American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) og Internatinal CP-congress, arrangeres hhv årlig og annethvert år, og er svært sentrale kongresser for de som arbeider med denne pasientgruppen. European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC), holder årlige kurs og congress innenfor tema bevegelsesanalyse. International Neuropsychological Society (INS), hvor siste møte ble lagt til Oslo sommer World Federation of Occupational Therapy (WFOT), holder møter hvert 4.år. TRS har en rekke internasjonale fora å delta i for de sjeldne smågruppene. Disse og flere andre organisasjoner er aktuelle for SunHF å engasjere seg i, men det bør gjøres etter en viss prioritering fra klinikk og forskning. Fagsjefene og TRS utfordres til å lage prioritert liste over aktuelle internasjonale særfaglige og diagnosespesifikke møteplasser hvor SunHF bør være representert og etter hvert engasjere seg i ledelsen. g) Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation ble startet år 2000, som en fortsettelse av et mangeårig samarbeid med Kina og China Rehabilitation and Research Center i Beijing, finansiert gjennom Norsk Folkehjelp/NORAD/UD i 10 år fra Når denne støtten opphørte, foreslo man å fortsette kontakten gjennom et årlig Norge-Kina seminar, men inviterte USA ved Rusk Institute for Rehabilitation i New York som en tredje deltaker på seminarene. Fra 2005 ble dette årlige arrangementet utvidet til også å omfatte andre nære og spesielt interessante samarbeidspartnere av SunHF, i alt 7 land (Norge, Kina, USA, Russland, Sverige, Palestina og Israel). Målsettingen var først å utveksle nytt innen klinikk og forskning fra de ulike land, men med langsiktig mål forskningssamarbeid. Dette siste har spesielt lykkes fra 2012 i form av et multinasjonalt forskningsprosjekt om slagrehabilitering, omfattende 9 institusjoner i de 7 nevnte land. Dette prosjektet er unikt og svært interessant i seg selv, men gir også potensial for annen multinasjonal forskning i regi av SunHF. Flere tilsvarende forskningsprosjekter bør vurderes. Dette samarbeidet kan benyttes mer aktivt også av ledelsen ved SunHF, ettersom man kan få nyttige impulser om organisering og klinikk, og den framtidige drift og utnyttelse av dette nettverket bør forankres i SunHFs ledelse.

10 Sunnaas sykehus Side 10 h) Beijing International Forum on Rehabilitation En ringvirkning av Sunnaas International Network Seminar er Beijing International Forum on Rehabilitation, som har vært arrangert årlig av China Rehabilitation and Research Center siden 2005, og hvor SunHF har vært invitert som en sentral aktør hvert år. Neste arrangement er The 8 th Beijing International Forum on Rehabilitation, september 2013, med ca deltakere. Siktemålet for deltakelse fra SunHF er spesielt å opprettholde den nære kontakten som SunHF har opparbeidet seg i forhold til Kina, som sannsynlig innen kort tid blir et ledende land i verden, også innen rehabiliteringsmedisin, og hvor det kan være uante muligheter for samarbeid innen forskning og klinikk. i) Rehabilitation International (RI) Rehabilitation International (RI) med norsk avdeling RI Norge kan også være en aktuell organisasjon å delta aktivt innenfor. Denne er mer politisk enn faglig. Her har SunHF hatt representanter i styret i flere år. 5. Internasjonalt samarbeid med kompetansesprednings og bistandspreget aktivitet. SunHF har opp gjennom historien vært aktiv i mange former for bistandspreget aktivitet, enten ved å behandle pasienter fra ulike land (eks. Vietnamflyktninger, torturoffer Aleksej fra Russland, poliorammet jente fra Bhutan) eller ved at enkelte fagfolk har reist ut på oppdrag fra ulike organisasjoner (eks. i Polen, Kina, Palestina, Eritrea, India, Libanon, Kambodsja).

11 Sunnaas sykehus Side 11 Det er ønsket at Sunnaas er aktiv med å dele kunnskap og kompetanse med land som har lite på rehabilitering selv eller som har behov for hjelp til å etablere rehabiliteringstilbud. FTL har gitt dette arbeidet tre premisser; det skal være eksternt finansiert, det etableres med utgangspunkt i engasjerte medarbeidere og det skal handle om rehabilitering. I dette ligger det en forutsetning om jevnlig dialog med UD, bistandsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere for å få et samkjørt og systematisk arbeid. I utviklingen av en internasjonal strategi er det nødvendig med å klargjøre organisering, omfang og samarbeidspartnere i denne type arbeid. El Wafa klinikken i Gaza Sunnaas har nå etablert rutiner for å håndtere at ansatte deltar i arbeid i risikofylte områder. Det legges til grunn at slik arbeid fortas i forståelse med norske myndigheter. Forskningsmeldingen Klima for forskning prioriterer forskning for å møte globale utfordringer. De globale utfordringene knyttes særlig til klima, energi, matproduksjon og miljø, men også fattigdom, global helse og fred. SunHF kan utvikle forskningssamarbeid og bidra til å utvikle forskningskapasitet i utviklingsland, gjennom likeverdig samarbeid med gode forskere og forskningsmiljøer i disse landene. Eksterne bistandspregete oppdrag bør resultere i videre samarbeid om forskning. Organisatorisk har Samhandlingsavdelingen systemansvar for prosjekter og vil følge utvikling av eventuelle nye oppgaver for foretaket. På sikt kan det være at foretaket må se på hvordan dette arbeidet bør styres. Det er for tiden flere pågående bistandspregete aktiviteter, eksempelvis: Kambodjsa Et samarbeid med senter for spinal rehabilitering i Kambodsja er etablert av klinikkoverlege Thomas Glott, gjennom organisasjonen Handicap International. Samarbeidet har hatt som hensikt å styrke og utvikle tilbudet til ryggmargsskadde i landet gjennom prosjekter sammen med brukere og helsepersonell. Dette arbeidet er presentert i flere fagkongresser, og Landsforeningen for

12 Sunnaas sykehus Side 12 ryggmargsskade (LARS) har deltatt i samarbeidet, blant annet ved å støtte etablering av Cambodia Disabled People s Organisation. Libanon Gjennom organisasjonen NORWAC har Thomas Glott og Gro Stensrød fra SunHF blitt involvert for å etablere en ryggmargsskade klinikk i Syd-Libanon. Prosjektet skal drives av Imam Sadr Foundation i samarbeid med NORWAC, og søknad om midler til dette er til behandling i UD. Syria Thomas Glott fra SunHF er involvert via NORWAC i et forprosjekt i en flyktningleir i Tyrkia, der hensikten er å hjelpe krigsskadde til trening gjennom opplæring av lokale. Dette prosjektet har medarbeidere fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og St Olavs hospital. Det planlegges en kartlegging av behovet i juni Foreløpige rapporter indikerer at det bare langs grensen til Tyrkia befinner seg ryggmargsskadde flyktninger. Tilstand og behov er uavklart. Basert på funn og erfaringer er det aktuelt å søke et større prosjekt for å bedre rehabiliteringstilbudet til krigsskadde både flyktninger i Tyrkia, men også inni Syria, i samarbeid med organisasjonen WATAN. India Overlege Tor Haugstad har tatt initiativet til samarbeid med et lokalt sykehus i India, i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og nærmeste universitetssykehus i India. Det er søkt om midler til kompetanseutveksling, spesielt via HiOA, men hvor SunHF kan være aktuelle med faglig bistand og sted for utplassering av fagpersoner/studenter fra India. Palestina Det har pågått et bistandsprosjekt mellom SunHF og fire rehabiliteringsinstitusjoner i Palestina (Jerusalem, Bethlehem, Ramallah og Gaza) siden tidlig på 2000-tallet, først i regi av Norges Handikapforbund med utveksling av fagfolk, senere vesentlig oppbygging av telemedisinsk kontakt og undervisning i regi av Nasjonalt kompetansesenter for telemedisin i Tromsø, finansiert via UD. Prosjektet har resultert i videreføring av kontakten via Sunnaas International Network Seminar og pågående forskningssamarbeid. 6. ØKONOMI Denne strategien skal legges inn i overordnet SunHF strategidokument, og de økonomiske implikasjoner vil således bli drøftet i forbindelse med budsjettkonferansene. Mange av de foreslåtte tiltak er mer av organisatorisk enn av økonomisk art, spesielt reise- og kongressdeltakelse, som bør prioriteres nærmere. Mange tiltak er også forskningsrelaterte, og utgiftene må beregnes innlagt i forskningsbudsjettet. Spesielle satsningsområder må ha egne finansieringsplaner i henhold til årlige Handlingsplaner.

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 1. Status Samhandlingsarena Aker Sunnaas sykehus HF har med godt engasjement vært med å etablere aktivitet på Samhandlingsarena

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

Rapport fra studietur til Carolinas Rehabilitation, Carolinas Health Care System, North Carolina

Rapport fra studietur til Carolinas Rehabilitation, Carolinas Health Care System, North Carolina Rapport fra studietur til Carolinas Rehabilitation, Carolinas Health Care System, North Carolina Bakgrunn 16. mars 2014 reiste en delegasjon fra SunHF på 3 dagers studietur til Carolinas Rehabilitation

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Fra minefelt til etablert forskningsområde Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling I styresak B 059/13 slutter styret seg til idéfaserapporten for sykehusutbygningen.

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer