Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF"

Transkript

1 Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: 1. Fremlagte utkast til strategi for internasjonal aktivitet for Sunnaas sykehus HF legges til grunn for rullering av strategidokument SunHF Strategi for internasjonal aktivitet innarbeides som eget kapittel i strategidokumentet. Sammendrag og konklusjoner: Johan K. Stanghelle (forskningsdirektør) har i samarbeid med Kirsten Sæther (samhandlingssjef) og Kathi Sørvik (klinikksjef) utarbeidet en strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF. Strategien følger vedlagt saken og avsluttes med et sammendrag og en handlingsplan på 18 punkter. Vedlagte strategidokument med målsetting om at SunHF skal nå internasjonalt toppnivå blir foreslått innarbeidet i SunHFs strategidokument. Bakgrunn for saken SunHF har utarbeidet vedlagte strategi for internasjonal aktivitet med følgende overordnete strategiske målsettinger: SunHF skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt arbeid SunHF vil arbeide for at klinikken har den høyeste internasjonale standard SunHF vil stimulere ansatte til å være aktive deltakere på aktuelle internasjonale samarbeids- og nettverksarenaer SunHF vil stimulere ansatte til å delta i forskning med internasjonale samarbeidspartnere SunHF vil utvikle økonomiske virkemidler som stimulerer internasjonalt samarbeid Einar Magnus Strand Adm. dir. vedlegg Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF BAKGRUNN Norge er et lite land, men et land i verden, og på de fleste områder kan vi aldri bli internasjonalt ledende på egen hånd, heller ikke innen medisinsk rehabilitering. Vi kan imidlertid bli blant de beste i verden, men vi er da avhengige av å evidensbasere behandlingsprogrammene slik at vi stadig kan utvikle og forbedre praksis og spisskompetanse i nært samarbeid med ledende aktører i verden. Hvis vi skal være i front må vi være i kontakt med de som definerer utviklingen internasjonalt. Dette bør ha konsekvenser for hvilke forskningsspørsmål vi reiser, og ha direkte innvirkning på klinikken ved at vi til enhver tid er oppdatert på det teoretiske rasjonalet for de ulike behandlingsprogrammene, at det kontinuerlig pågår metodeutvikling i klinisk praksis, og at vi er i front med å ta i bruk moderne metoder. OVERORDNET STRATEGISK MÅLSETTING SunHF skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt arbeid SunHF vil arbeide for at klinikken har den høyeste internasjonale standard SunHF vil stimulere ansatte til å være aktive deltakere på aktuelle internasjonale samarbeids- og nettverksarenaer SunHF vil stimulere ansatte til å delta i forskning med internasjonale samarbeidspartnere SunHF vil utvikle økonomiske virkemidler som stimulerer internasjonalt samarbeid Gjennomføring av en ambisiøs internasjonal strategi for SunHF vil forutsette at både styret og foretaksledelsen ved SunHF er enige om at en slik strategi er viktig og prioritert for sykehusets videre utvikling, parallelt med hvordan forskningsstrategien ved SunHF fikk overordnet støtte og prioritet for å kunne gjennomføres fra En forutsetning for å lykkes med en internasjonal strategi er videre at fagråd, fagsjefene og klinikkledelsen blir enige om strategien og utarbeider mer detaljerte handlingsplaner i tråd med strategien. De ulike faggruppene bør lage egne handlingsplaner etter de overordnede føringer. Den internasjonale strategi bør ellers forankres blant alle ansatte i SunHF. 1. Norsk strategi SunHF som nasjonalt ledende innen rehabilitering.

3 Sunnaas sykehus Side 3 Å være nasjonalt ledende innen rehabilitering vil være en nødvendig forutsetning for å sikte henimot et internasjonalt toppnivå. Den eksisterende strategi for SunHF innen klinikk, forskning og samhandling må således ha som overordnet siktemål at sykehuset gir det beste evidensbaserte spesialiserte tilbudet i landet, samt bidrar til stadig videreutvikling av fagfeltet til beste for brukerne. Den internasjonale satsingen bygger således på den eksisterende nasjonale strategi for SunHF, og forutsetter at denne kontinuerlig justeres og videreutvikles, idet en internasjonal satsing forutsetter en høy nasjonal standard. SunHF har i dag internasjonal CARF akkreditering av klinikken, og det kan være aktuelt også med EUakkreditering, som anses å være noe mindre organisatorisk men mer faglig innholdsmessig enn CARF. SunHF har også kvalifisert seg til å delta i Norges Forskningsråds evaluering av forskningsmiljøet, hvor det internasjonale panelet blant annet uttalte etter evalueringen i 2011: The panel encourages continue with similar strategy and considers SunHF a leading rehabilitation center in Norway. In addition, there are realistic possibilities to develop it towards one of the leading rehabilitation centers in the world. Forskningsmeldingen, st.meld.nr.30 ( ) Klima for forskning, slår fast at økt internasjonalt samarbeid er nødvendig for å fremme kvaliteten i norsk forskning. Samarbeidet er nødvendig for å hente kunnskap i utlandet, for å utvikle velferdssamfunnet og øke verdiskapingen, og for at vi skal kunne ta vår del av ansvaret for den internasjonale kunnskapsoppbyggingen. 2. Nordisk strategi SunHF som (et av) Nordens beste rehabiliteringssykehus. SunHF har allerede et nært og fruktbart nordisk samarbeid på ulike felt, og vil spesielt bygge videre på følgende satsingsområder for å bidra til at SunHF blir (et av) Nordens beste rehabiliteringssykehus: a) Gjesteprofessorer ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) fra ulike nordiske universitetsmiljø: Ordningen med gjesteprofessorer startet i 2005, via et engasjement av Elisabeth Olsson, professor i fysioterapi ved Karolinska Institutet (KI). Hun var engasjert ved ansettelse av fagsjef i fysioterapi ved SunHF. Hun bidro imidlertid også til en strategisk planlegging av akademisering for de ulike helsefaggrupper ved SunHF, basert på den erfaring som hun hadde fra Karolinska Institutet (KI), der den faglige og akademiske utviklingen av disse faggruppene hadde kommet betydelig lenger enn i Norge. Hun anbefalte først at vi burde ha som målsetting at alle fagsjefer ved SunHF skulle inneha forskningskompetanse, dvs. PhD utdannelse, samt at alle faggrupper burde innføre obligatorisk opplæring i kunnskapsbasert praksis. Etter disse innledende strategiske råd ble vi enige om å gjøre det unorske grep å ansette Elisabeth Olsson i en deltidsstilling som gjesteprofessor ved SunHF, med skriftlig avtale direkte mellom institusjonene SunHF og KI, inkludert avtale med en forskergruppe ved KI, hvor spesielt fysioterapeuter men også andre fagpersoner fra SunHF kunne få tilbakemeldinger på pågående forskningsprosjekter.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Ettersom ovennevnte ordning syntes å være meget gunstig for fysioterapeutene ved SunHF, ble det igangsatt tilsvarende prosesser for ergoterapeutene og sykepleierne, og dette medførte at gjesteprofessorene Ann-Christin Eliasson fra KI og Helle Ploug Hansen fra Syd-Danske Universitet Odense ble engasjert i tilsvarende avtaler med SunHF, for hhv. ergoterapeutene og sykepleierne. Denne ordningen har vært sterkt medvirkende til at både fagsjef i fysioterapi, ergoterapi og sykepleie nå innehar PhD kompetanse, og at opplæring i kunnskapsbasert praksis har vært og blir gjennomført regelmessig ved SunHF. Fagsjef for sosionomene har nylig inngått tilsvarende gjesteprofessoravtale med professorene Kerstin Fugl-Meyer og Mariann Olsson ved KI, og de har som målsetting PhD kompetanse for fagsjef sosionomer ved SunHF, samt videre akademisk aktivitet også for denne faggruppen ved SunHF. Fagsjef for spesialpedagogene har gjennomført PhD utdannelsen via kontakt med Spesialpedagogisk Institutt UiO, uten gjesteprofessorordning hittil, men sonderinger om en slik ordning er på gang. De neste og sentrale strategiske mål som ble anbefalt og støttet via gjesteprofessorene var å utdanne flere av fagpersonene ved SunHF med formell master- og PhD-kompetanse, mens fagsjefene selv skulle tilstrebe universitets- eller høyskoletilknytning etter sin PhD kompetanse, dvs. med målsetting professorkompetanse på sikt. Disse strategiske mål er innarbeidet og følges opp ved strategi henimot 2016 ved SunHF. Veien videre er under drøfting. Fysioterapeutene har nå videreført, og avviklet, ordningen med nordisk gjesteprofessor, og har erstattet denne ordningen med en offisiell tilknytning (affiliering) til forskergruppe ved KI, noe som innebærer gjensidig forpliktende forskningsaktivitet. Den pågående fall-studien for ryggmargsskadde, balansestudie og samarbeid via Bevegelseslaboratoriet, samt det multinasjonale slagprosjektet, er helt eller delvis et resultat av denne videreføring av SunHF-KI samarbeidet innen fysioterapi. I tillegg har dette forskningssamarbeidet også vist seg å ha flere kliniske potensialer til øket samarbeid Norge- Sverige, først og fremst innen ryggmargsskaderehabiliteringen, og det kan også bringe organisatoriske impulser til ledelsen ved SunHF. Ergoterapeutene har hittil hatt forskningssamarbeid Norge-Sverige om én doktorgrad, og har et pågående samarbeid om gjennomføring av enda en doktorgrad for ergoterapeut ved SunHF. Ovennevnte ordninger for helsefaggruppene var også bakgrunn for at SunHF foreslo å inngå en formell avtale med Gøteborgs Universitet ved professor dr.med. Katharina Sunnerhagen, om å inneha en 10 % bistilling som gjesteprofessor ved SunHF. Katharina Sunnerhagen er en førende internasjonal forsker innen rehabilitering. Hennes bidrag var først tiltenkt å oppmuntre legegruppen til mer forskning. Dette har nok i mindre grad lykkes, men samarbeidet mellom SunHF og Gøteborgs Universitet har utviklet seg på mange andre områder, blant annet med tilknytning av fagsjef fysioterapi fra SunHF i bistilling ved Gøteborgs Universitet. Dette viser at SunHFs kompetanse er blitt ettertraktet også på nordisk basis. De nordiske gjesteprofessorordninger tenkes for enkelte å bli beholdt i nåværende form i flere år framover, for enkelte tenker man seg en overgang til mer konkret forskningssamarbeid, etter modell av fysioterapeutenes transformasjon. For psykologene gjelder at fagsjef i 2003 disputerte for dr.philos.graden, 2 år før samarbeidet med KI ble etablert. Dette har bidratt til at opplæring i kunnskapsbasert praksis har blitt ivaretatt internt i

5 Sunnaas sykehus Side 5 miljøet. Senere har psykologene styrket sin forankring mot Psykologisk Institutt (PSI) ved professor II stilling for sjefpsykolog og førsteamanuensis II-stilling for annen psykolog med PhD grad. Det har derved ikke vært behov for en gjesteprofessordning for psykologer. Psykologene har imidlertid samarbeidet på nordisk basis om publikasjoner, med bl.a. Katharina Sunnerhagen. Legene ved SunHF fikk tilknytning til Universitetet i Oslo/Medisinsk Fakultet allerede i 1995, med det første professorat i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering i Norge. De har deretter fått øket antall universitetsstillinger til fire, og har blant annet ansvar for medisinstudentundervisning etter modellen Oslo-96. Det er fortsatt flest antall leger med PhD blant faggruppene ved SunHF, men forskningsaktiviteten og den internasjonale aktiviteten er for tiden lite systematisk organisert blant leger i utdanningsstillinger. Man har imidlertid mange muligheter, blant annet via gjesteprofessoravtalen med Gøteborgs Universitet. b) Forskningssamarbeid innen Norden Nordisk forskningssamarbeid bør særlig styrkes på områder hvor samarbeid kan bidra til å oppnå kritisk masse, gi hensiktsmessig arbeidsdeling, og felles bruk av kostbar infrastruktur. Fellesnordisk utnyttelse av databaser er særlig aktuelt. Nordic Centres of Excellence er et viktig virkemiddel som gir synergi mellom nasjonale fremragende forskermiljøer og bidrar til økt internasjonal attraktivitet og rekruttering. Nordisk samarbeid har gitt mange norske forskningsmiljøer inngang til større internasjonale samarbeid. Et fruktbart forskningssamarbeid var allerede etablert mellom basalforskere ved KI og SunHF på tallet, og dette har resultert i flere doktorgrader om grunnleggende mekanismer hos ryggmargsskade (Anne Kirsti Aksnes, Nils Hjeltnes og Emil Kostovski). Dette samarbeidet har gitt større innsikt med implikasjoner til klinikken, og har også medført kontakter og samarbeid med andre norske og nordiske forskningsmiljøer. Det er planlagt at dette samarbeidet skal fortsette fra SunHF med postdoktor Emil Kostovski og PhD kandidat Mirad Taso. Man anbefaler at dette forskningssamarbeidet blir støttet fra SunHFs side, og at man utnytter kontaktnettet i dette arbeidet til også å gjelde andre sider ved det nordiske samarbeidet. Bevegelseslaboratoriet har etablert et nordisk-baltisk samarbeid om forskning og klinikk, Nordic Vicon User Group, hvor man har regelmessige møter for å diskutere utviklingen av metodikk, forskning og kliniske implikasjoner. SunHF er drivkraften i dette samarbeidet, som også planlegges å fortsette. Bevegelseslaboratoriet er også sterkt involvert i den norsk-svenske Fall-studien blant ryggmargsskadde og Balansestudien blant Parkinsonpasienter. Disse studiene er også planlagt med såkalte Cotutelleavtaler (norsk-svensk felles doktorgrad) for doktorgradskandidater fra SunHF og KI. Man anbefaler at SunHF utnytter det store potensialet som ligger i Bevegelseslaboratoriet når det gjelder nordisk og internasjonalt forskningssamarbeid. Sunnaas sykehus har også samarbeidet med nordiske miljøer når det gjelder forskning på traumatiske hodeskader, i en nasjonal multisenterstudie om traumatiske hodeskader som OUS leder og hvor SunHF bidrar.

6 Sunnaas sykehus Side 6 c) Særfaglige og diagnoserelaterte nordiske fora. Det finnes flere særfaglige og diagnoserelaterte nordiske fora hvor det vil være både naturlig og ønskelig at SunHF både er representert og tar aktivt del i, eksempelvis: NOSCOS (Nordic Spinal Cord Society), hvor SunHF tradisjonelt har vært godt representert og endog innehatt ledelsen (ved Nils Hjeltnes). Neste møte er 13th Congress of the Nordic Spinal Cord Society in Helsinki, Finland, May Hjerneslagforum, med neste møte Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Nordic Stroke 2013), August 21-24, 2013 in Vilnius, Lithuania. The World Federation of Neuro Rehabilitation (WFNR), hvor det ultimo mai 2013 arrangeres et nordisk nettverksmøte i Danmark med tanke på mer nordisk samarbeid innen organisasjonen. Skandinavisk forum for nevropsykologer, der Sunnaas-psykologer bidrar. En av Sunnaas psykologene med universitetsstilknytning er p.t. leder i Norsk Nevropsykologisk Forening, og sikrer derigjennom kontakt med en rekke internasjonale forskningsmiljøer på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå. TRS er allerede involvert i ulike faglige nettverk for de ulike smågruppene, eksempelvis OI Norden. Nordic Aphasia Conference, som arrangeres annethvert år, og i 2015 er det aktuelt at SunHF da står som arrangør, enten alene eller sammen med andre, f.eks. i rammen av Forskningsnettverket for ervervede språk- og talevansker (FEST) som er et etablert samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF, Bredvedt kompetansesenter og UiO-instituttene for lingvistiske og nordiske fag og for spesialpedagogikk, under ledelse av SunHF. Nordic Physiotherapy Congress, arrangeres hvert fjerde år, siste gang i Nordisk Fagkongress i Ergoterapi. Holdes hvert 4. år. Brickless Centre nordiske møter for nevromuskulære sykdommer avholdes hvert 2. år. Nordic Association for the study of pain (tilsvarende også europeisk og internasjonal), med jevnlige kongresser. Det vil være å anbefale at de forskjellige klinikker og faggrupper (gjennom fagsjefene) drøfter hvilke nordiske fora man primært bør involvere seg aktivt i, og kvalitetssikre presentasjonene fra SunHF. d) Nordisk råd for rehabilitering? Det store mangfold av faglig samarbeid er et godt grunnlag for en felles strategisk satsning på rehabilitering i Norden. Gjennom Nordisk Råd kunne man ha fått en bredere synliggjøring av rehabilitering i alle de nordiske land. Velferdsmodellen gir de nordiske sammenlignbare utfordringer og muligheter. En mer samkjørt og strategisk utvikling kunne gitt både mer politisk oppmerksomhet og kunne være grunnlag for å få etablert nordiske forskningsprosjekter. Dette utfordrer spesielt ledelsen til å være mer aktiv i forhold til andre nordiske tilsvarende institusjoner og naturlige samarbeidspartnere, både med hensyn til å studere hvordan andre organiserer rehabiliteringen, og med tanke på å lage felles nordiske møteplasser for å fremme rehabiliteringsarbeidet

7 Sunnaas sykehus Side 7 på ulike plan. Man foreslår eksempelvis at SunHF tar initiativet til et Nordisk råd for rehabilitering evt. Nordisk råd for rehabiliteringsmedisin. 3. Europeisk strategi Sunnaas sykehus HF som et av Europas beste rehabiliteringssykehus. En europeisk strategi forutsetter en aktiv rolle både fra faglig side og fra ledelsens side ved SunHF, eksempelvis ved kartlegging av og studiebesøk ved andre europeiske institusjoner, etablering av møteplasser på europeisk nivå, arrangement av eksempelvis europeiske rehabiliteringsdager, aktiv deltakelse i eksisterende europeiske organisasjoner, EU-forskningsprosjekter, EU-arbeidsgrupper, taskforces etc. Man bør også legge forholdene til rette for hospiteringer og forskningsopphold ved europeiske institusjoner og ved SunHF. Fagsjefene og TRS utfordres også til å lage prioritert liste over aktuelle europeiske særfaglige og diagnosespesifikke møteplasser hvor SunHF bør være representert og etter hvert engasjere seg i ledelsen. SunHF har pt. fått 2 av 3 norske representanter i UEMS PRM (EUs ekspertgruppe innen fysikalsk medisin og rehabilitering), og forskningsdirektør Johan K. Stanghelle er utnevnt som medlem av European Academy for Physical and Rehabilitation Medicine. Disse organisasjoner har som målsetting å samkjøre innholdet og utdannelsen i denne spesialiteten, inklusive kvalitetssikre behandlingsprogrammer for de ulike pasientgrupper. Innenfor denne gruppen er det igjen dannet en Baltic-Nordic Group, bestående av Norden, de baltiske stater og Tyskland/Østerrike, hvor Norge er sterkt anmodet om å bidra mer, blant annet i rehabiliteringskongresser hvert andre år og andre felles prosjekter innen forskning og klinikk. SunHF har gjennom denne gruppen, som kan gripe fra det nordiske til det europeiske, en unik mulighet til å utvikle sitt kontaktnett og nordiske/europeiske samarbeid. Første anledning er gjennom 3rd Baltic & North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine in Hannover, Germany, September 24-28, 2013, hvor man planlegger at en tverrfaglig gruppe fra SunHF presenterer ulike forskningsresultater. Videre arrangerer European Society for Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM) sine store rehabiliteringskongresser hvert 2. år, neste gang I Marseille 26,-31. mai 2014 ( 19th European Congress of PRM, Marseille France May ). Dette er også et forum hvor SunHF bør markere seg med presentasjoner og etter hvert med forslag til agenda og ledelse. Psykologene er også aktivdel av det europeiske forum for psykologer innen ryggmargskaderehabilitering (ESPA), hvor neste møte avholdes på Sunnaas (mai 2013). European Occupational Therapy Conference (COTEC) holdes hvert 4. År. Fagsjef fysioterapi Arve Opheim deltar i referansegruppen for utvikling av Europeisk mastergrad i ganganalyse. TRS har også mange europeiske kontakter, og kan evt. søke om å oppnå Center of Expertize på europeisk nivå.

8 Sunnaas sykehus Side 8 4. Internasjonal strategi Sunnaas sykehus HF som et av verdens beste rehabiliteringssykehus Den framtidige internasjonale satsing ved SunHF bør gjenspeiles ved at både den faglige og administrative ledelsen planlegger studiebesøk til aktuelle internasjonale institusjoner, inviterer aktuelle gjesteforelesere og gjesteforskere, planlegger egne internasjonalt pregete arrangementer med både politisk og faglig innhold (eksempelvis fra WHO og EU), og støtter at SunHF påtar seg ansvar for fremtidige internasjonale arrangementer, samt legger til rette for eksterne hospiteringer og forskeropphold. Prioritering av disse aktiviteter bør gjøres etter forslag og diskusjoner i fagråd og FTL. Den enkelte forsker bør oppmuntres til å delta i forskningssamarbeid og skrive artikler sammen med internasjonale samarbeidspartnere. e) Studiebesøk Det bør utarbeides en oversikt over aktuelle rehabiliteringsinstitusjoner som SunHF bør ha nært kjennskap til, enten ved studiebesøk til eller invitasjoner fra. Et aktuelt sted for studiebesøk er eksempelvis ved Rehabilitation Institute of Chicago (RIC), som siden 1991 hvert år er blitt rangert som "No 1 Rehabilitation Hospital in America" av U.S.News & World Report, eventuelt andre høyt rangerte amerikanske rehabiliteringsinstitusjoner. f) Aktuelle internasjonale fora Det eksisterer allerede mange aktuelle organisasjoner, både faglige og mer politiske, hvor SunHF kan og bør spille en større rolle, og hvor man ikke bare presenterer fra det tverrfaglige miljøet ved SunHF, men etter hvert bidrar med forslag til agenda og ledelse. Slik aktiv deltakelse bør eksempelvis markeres ved: International Society for Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), som arrangerer årlige store rehabiliteringskongresser, neste gang i Beijing juni 2013 (7th World Congress of the ISPRM in Beijing, China, June 16-20, 2013), deretter 8th ISPRM World Congress Cancun, Mexico, og 9th ISPRM World Congress Berlin, Germany, June 21-25, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPM&R), sannsynligvis det viktigste forum for vårt fagområde i USA, og SunHF er via kontaktene ved Rusk Institute i New York spesielt invitert inn som medlemmer i denne organisasjonen. SunHF bør sannsynligvis markere seg aktivt på de store kongressene i regi av AAPR&M i USA, American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM). Særlig på hjerneskadefeltet er sentrale aktører og samarbeidspartnere aktive i ACRM. SunHF bør delta på ACRMs årlige møter, og bør på sikt søke å delta i relevante Task-Force grupper som fageksperter. Tilsvarende spesialforeninger og -kongresser for faggruppene og pasientgrupper finnes også, eksempelvis;

9 Sunnaas sykehus Side 9 ISCOS = International Spinal Cord Society med 52nd ISCoS Annual Scientific Meeting, Istanbul, Turkey, October 28 30, 2013 The World Federation of Neuro Rehabilitation (WFNR) med The 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 8-12 April 2014 in Istanbul, Turkey IBIA (International Brain Injury Association med Tenth World Congress on Brain Injury, March 19-23, 2014, San Francisco, California, USA. International Neuropsycholgical Society (INS), hvor siste møte ble lagt til Oslo sommer Verdenskonferanse for sosialarbeidere i sykehussektoren, hvert 3. år. World Confederation for Physical Therapy, arrangerer verdenskongress for fysioterapeuter hvert 4.år, neste gang i Singapore American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) og Internatinal CP-congress, arrangeres hhv årlig og annethvert år, og er svært sentrale kongresser for de som arbeider med denne pasientgruppen. European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC), holder årlige kurs og congress innenfor tema bevegelsesanalyse. International Neuropsychological Society (INS), hvor siste møte ble lagt til Oslo sommer World Federation of Occupational Therapy (WFOT), holder møter hvert 4.år. TRS har en rekke internasjonale fora å delta i for de sjeldne smågruppene. Disse og flere andre organisasjoner er aktuelle for SunHF å engasjere seg i, men det bør gjøres etter en viss prioritering fra klinikk og forskning. Fagsjefene og TRS utfordres til å lage prioritert liste over aktuelle internasjonale særfaglige og diagnosespesifikke møteplasser hvor SunHF bør være representert og etter hvert engasjere seg i ledelsen. g) Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation ble startet år 2000, som en fortsettelse av et mangeårig samarbeid med Kina og China Rehabilitation and Research Center i Beijing, finansiert gjennom Norsk Folkehjelp/NORAD/UD i 10 år fra Når denne støtten opphørte, foreslo man å fortsette kontakten gjennom et årlig Norge-Kina seminar, men inviterte USA ved Rusk Institute for Rehabilitation i New York som en tredje deltaker på seminarene. Fra 2005 ble dette årlige arrangementet utvidet til også å omfatte andre nære og spesielt interessante samarbeidspartnere av SunHF, i alt 7 land (Norge, Kina, USA, Russland, Sverige, Palestina og Israel). Målsettingen var først å utveksle nytt innen klinikk og forskning fra de ulike land, men med langsiktig mål forskningssamarbeid. Dette siste har spesielt lykkes fra 2012 i form av et multinasjonalt forskningsprosjekt om slagrehabilitering, omfattende 9 institusjoner i de 7 nevnte land. Dette prosjektet er unikt og svært interessant i seg selv, men gir også potensial for annen multinasjonal forskning i regi av SunHF. Flere tilsvarende forskningsprosjekter bør vurderes. Dette samarbeidet kan benyttes mer aktivt også av ledelsen ved SunHF, ettersom man kan få nyttige impulser om organisering og klinikk, og den framtidige drift og utnyttelse av dette nettverket bør forankres i SunHFs ledelse.

10 Sunnaas sykehus Side 10 h) Beijing International Forum on Rehabilitation En ringvirkning av Sunnaas International Network Seminar er Beijing International Forum on Rehabilitation, som har vært arrangert årlig av China Rehabilitation and Research Center siden 2005, og hvor SunHF har vært invitert som en sentral aktør hvert år. Neste arrangement er The 8 th Beijing International Forum on Rehabilitation, september 2013, med ca deltakere. Siktemålet for deltakelse fra SunHF er spesielt å opprettholde den nære kontakten som SunHF har opparbeidet seg i forhold til Kina, som sannsynlig innen kort tid blir et ledende land i verden, også innen rehabiliteringsmedisin, og hvor det kan være uante muligheter for samarbeid innen forskning og klinikk. i) Rehabilitation International (RI) Rehabilitation International (RI) med norsk avdeling RI Norge kan også være en aktuell organisasjon å delta aktivt innenfor. Denne er mer politisk enn faglig. Her har SunHF hatt representanter i styret i flere år. 5. Internasjonalt samarbeid med kompetansesprednings og bistandspreget aktivitet. SunHF har opp gjennom historien vært aktiv i mange former for bistandspreget aktivitet, enten ved å behandle pasienter fra ulike land (eks. Vietnamflyktninger, torturoffer Aleksej fra Russland, poliorammet jente fra Bhutan) eller ved at enkelte fagfolk har reist ut på oppdrag fra ulike organisasjoner (eks. i Polen, Kina, Palestina, Eritrea, India, Libanon, Kambodsja).

11 Sunnaas sykehus Side 11 Det er ønsket at Sunnaas er aktiv med å dele kunnskap og kompetanse med land som har lite på rehabilitering selv eller som har behov for hjelp til å etablere rehabiliteringstilbud. FTL har gitt dette arbeidet tre premisser; det skal være eksternt finansiert, det etableres med utgangspunkt i engasjerte medarbeidere og det skal handle om rehabilitering. I dette ligger det en forutsetning om jevnlig dialog med UD, bistandsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere for å få et samkjørt og systematisk arbeid. I utviklingen av en internasjonal strategi er det nødvendig med å klargjøre organisering, omfang og samarbeidspartnere i denne type arbeid. El Wafa klinikken i Gaza Sunnaas har nå etablert rutiner for å håndtere at ansatte deltar i arbeid i risikofylte områder. Det legges til grunn at slik arbeid fortas i forståelse med norske myndigheter. Forskningsmeldingen Klima for forskning prioriterer forskning for å møte globale utfordringer. De globale utfordringene knyttes særlig til klima, energi, matproduksjon og miljø, men også fattigdom, global helse og fred. SunHF kan utvikle forskningssamarbeid og bidra til å utvikle forskningskapasitet i utviklingsland, gjennom likeverdig samarbeid med gode forskere og forskningsmiljøer i disse landene. Eksterne bistandspregete oppdrag bør resultere i videre samarbeid om forskning. Organisatorisk har Samhandlingsavdelingen systemansvar for prosjekter og vil følge utvikling av eventuelle nye oppgaver for foretaket. På sikt kan det være at foretaket må se på hvordan dette arbeidet bør styres. Det er for tiden flere pågående bistandspregete aktiviteter, eksempelvis: Kambodjsa Et samarbeid med senter for spinal rehabilitering i Kambodsja er etablert av klinikkoverlege Thomas Glott, gjennom organisasjonen Handicap International. Samarbeidet har hatt som hensikt å styrke og utvikle tilbudet til ryggmargsskadde i landet gjennom prosjekter sammen med brukere og helsepersonell. Dette arbeidet er presentert i flere fagkongresser, og Landsforeningen for

12 Sunnaas sykehus Side 12 ryggmargsskade (LARS) har deltatt i samarbeidet, blant annet ved å støtte etablering av Cambodia Disabled People s Organisation. Libanon Gjennom organisasjonen NORWAC har Thomas Glott og Gro Stensrød fra SunHF blitt involvert for å etablere en ryggmargsskade klinikk i Syd-Libanon. Prosjektet skal drives av Imam Sadr Foundation i samarbeid med NORWAC, og søknad om midler til dette er til behandling i UD. Syria Thomas Glott fra SunHF er involvert via NORWAC i et forprosjekt i en flyktningleir i Tyrkia, der hensikten er å hjelpe krigsskadde til trening gjennom opplæring av lokale. Dette prosjektet har medarbeidere fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og St Olavs hospital. Det planlegges en kartlegging av behovet i juni Foreløpige rapporter indikerer at det bare langs grensen til Tyrkia befinner seg ryggmargsskadde flyktninger. Tilstand og behov er uavklart. Basert på funn og erfaringer er det aktuelt å søke et større prosjekt for å bedre rehabiliteringstilbudet til krigsskadde både flyktninger i Tyrkia, men også inni Syria, i samarbeid med organisasjonen WATAN. India Overlege Tor Haugstad har tatt initiativet til samarbeid med et lokalt sykehus i India, i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og nærmeste universitetssykehus i India. Det er søkt om midler til kompetanseutveksling, spesielt via HiOA, men hvor SunHF kan være aktuelle med faglig bistand og sted for utplassering av fagpersoner/studenter fra India. Palestina Det har pågått et bistandsprosjekt mellom SunHF og fire rehabiliteringsinstitusjoner i Palestina (Jerusalem, Bethlehem, Ramallah og Gaza) siden tidlig på 2000-tallet, først i regi av Norges Handikapforbund med utveksling av fagfolk, senere vesentlig oppbygging av telemedisinsk kontakt og undervisning i regi av Nasjonalt kompetansesenter for telemedisin i Tromsø, finansiert via UD. Prosjektet har resultert i videreføring av kontakten via Sunnaas International Network Seminar og pågående forskningssamarbeid. 6. ØKONOMI Denne strategien skal legges inn i overordnet SunHF strategidokument, og de økonomiske implikasjoner vil således bli drøftet i forbindelse med budsjettkonferansene. Mange av de foreslåtte tiltak er mer av organisatorisk enn av økonomisk art, spesielt reise- og kongressdeltakelse, som bør prioriteres nærmere. Mange tiltak er også forskningsrelaterte, og utgiftene må beregnes innlagt i forskningsbudsjettet. Spesielle satsningsområder må ha egne finansieringsplaner i henhold til årlige Handlingsplaner.

13 Sunnaas sykehus Side 13 SAMMENDRAG/HANDLINGSPLAN: SUNHF BLANT VERDENS BESTE I REHABILITERING HENIMOT 2025: 1) Beholde posisjonen som nasjonalt ledende i rehabilitering klinisk og forskningsmessig. 2) Vurdere de nordiske gjesteprofessoratenes rolle i akademisering av Sunnaas sykehus versus formelt forskningssamarbeid med andre institusjoner og miljøer. 3) Utnytte det nordiske kontaktnett henimot et Nordisk råd for rehabilitering. 4) Utarbeide strategisk oversikt over tverrfaglige og særfaglige internasjonale organisasjoner og kongresser som SunHF bør bidra i. 5) Utarbeide særfaglige strategiske planer for internasjonal aktivitet. 6) Utarbeide strategiske planer for FTLs internasjonale aktivitet (herunder studiebesøk, invitasjoner fra aktuelle samarbeidspartnere, internasjonale arrangementer ved SunHF etc.). 7) Utarbeide planer for videre utnytting av Sunnaas International Network in Rehabilitation. 8) Lage belønningssystem for internasjonalt engasjement (eks. tilsvarende avlønning som for bistillinger ved høyskole/universitet, evt. bistillinger som koordinatorer?). 9) Utarbeide strategi for internasjonalisering blant legene, spesielt vurdering av EU s tilbud om kurser og UEMS-akkreditering, både individuelt og av behandlingsprogrammene. 10) Samle internasjonal erfaring innen innvandringshelse. 11) Opprette Internasjonalt forum for å vurdere/prioritere internasjonalt engasjement med implikasjoner for forskning og behandling. 12) Utarbeide oversikt over aktuelle rehabiliteringsinstitusjoner i Norden, Europa og verden for øvrig som kan være aktuelle for gjensidige studiebesøk og/eller hospiteringer. 13) Delta i og etter hvert initiere internasjonale multisenterstudier. 14) Arrangere symposier/seminarer på kongresser sammen med internasjonale samarbeidspartnere. 15) Alle SunHF forskningsprosjekter på PhD nivå og over skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt samarbeid. 16) SunHF vil videreføre og styrke stimuleringstiltak for å gjøre forskerne til aktive deltakere på de internasjonale samarbeids- og konkurransearenaene, inklusive tilrettelegging for forskningsopphold i utlandet. 17) SunHF vil styrke vektleggingen av internasjonalt samarbeid og mobilitet i egen søknadsbehandling. 18) SunHF vil analysere og avklare potensialet for innovasjonsarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF

STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF STRATEGI FOR INTERNASJONAL AKTIVITET SUNNAAS SYKEHUS HF BAKGRUNN Norge er et lite land, men et land i verden, og på de fleste områder kan vi aldri bli internasjonalt ledende på egen hånd, heller ikke innen

Detaljer

Internasjonal aktivitet - strategisk operasjonalisering 2014

Internasjonal aktivitet - strategisk operasjonalisering 2014 Internasjonal aktivitet - strategisk operasjonalisering 2014 Det vises til Sak 34/13 Strategi for Internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Styrets enstemmige vedtak : 1. Styret viser stor tilfredshet

Detaljer

Mål 2014: Utforske hva som ligger i å være en av verdens ledende rehabiliteringssykehus

Mål 2014: Utforske hva som ligger i å være en av verdens ledende rehabiliteringssykehus . Mål 2014: Utforske hva som ligger i å være en av verdens ledende rehabiliteringssykehus Det etableres et forum for operasjonalisering av internasjonal strategi i Sun HF. Forumet er aktivt fra 01.01.

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter 1 Fagdirektør Kirsti Bjune Sarpsborg 28. januar 2016 2 Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør stab Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen 3 4 Sunnaas

Detaljer

Sak 69/15 Rapport internasjonal aktivitet 2015 - plan for internasjonal aktivitet i 2016

Sak 69/15 Rapport internasjonal aktivitet 2015 - plan for internasjonal aktivitet i 2016 Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 16.12.2015 Sak 69/15 Rapport internasjonal aktivitet 2015 - plan for internasjonal aktivitet i 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag

Detaljer

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere.

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere. Styret i Sak 13/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Dato: 27.02.2013 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til hvert styremøte gir administrerende direktør en driftsorientering

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Forskningsstrategi for Sunnaas sykehus HF

Forskningsstrategi for Sunnaas sykehus HF Forskningsstrategi for Sunnaas sykehus HF 2013 2016 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 Medisinsk og helsefaglig forskning... 4 Translasjonsforskning... 4 Fagutvikling... 4 Organisering... 4 Finansiering...

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Forskningsstrategi for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider i dag innenfor feltene

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 REPORTASJE Fondet: 500 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 millioner på 40 år Fysiofondet. Fond til etterog videreutdanning av fysioterapeuter. Eller rett og slett Fondet. Initiativet ble tatt for over 40 år siden

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted

Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted Stamcelleforskningskonferanse I regi av Forskningsrådet, Oslo 12. februar 2013 Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Presentasjon av

Detaljer

Geir Bornkessel, BU Helse Sør-Øst (RBU), Kontaktperson for SunHF

Geir Bornkessel, BU Helse Sør-Øst (RBU), Kontaktperson for SunHF Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Rune Kløvtveit, Leder - Norsk Forening for Brannskadde (NFFB) Anita Sjøstrøm, Nestleder Cerebral Parese Foreningen (CP) Thomas Eide - Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør. Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557

Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør. Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557 Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-91/11 Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557 Internasjonal strategi for NVH NVHs internasjonale utvalg (IU)

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Søknad om å videreføre betegnelsen "universitetssjukehus" fra Helse Stavanger HF

Søknad om å videreføre betegnelsen universitetssjukehus fra Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Forskningsavdelingen Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Vår ref: 2011/1226-8127/2011 Deres ref: Saksbehandler: Dato: Stein Tore Nilsen 03.03.2011

Detaljer

Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen. GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken

Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen. GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen GCP-forum 29. februar 2012 Monica Kjeken LMI har som mål å styrke forskning, produksjon og næringsutvikling på legemiddelområdet i Norge Norsk grunnforskning

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre Brickless centre 22 25 oktober Litt historie Sunnaas sykehus HF ble grunnlagt av ekteparet Birgit og Rolf Sunnaas i 1954.

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00601-11 Signert arbeidskontrakt for engasjement i 100% som doktorgradsstipendiat fom 010815 tom 310719 P-mappe - Hege Prag Øra Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Driftsorienteringer fra administrerende direktør Til Styret i Sunnaas sykehus HF Dato 13.02.2015 Sak 10/15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1. Forskning Universitetet i Oslo/Medisinsk Fakultet

Detaljer

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen!

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hanne Flinstad Harbo 1, Are Brean 2, Leif Gjerstad 3, Nils Erik Gilhus 3 1 Styreleder i Hjernerådet/ Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging.

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. Bakgrunn I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. De tre spinalavdelingene for rehabilitering og oppfølging

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Utdanningskonferanse NSH

Utdanningskonferanse NSH 1 Utdanningskonferanse NSH 24.10.2007 Forskningskompetanse og mastergrad, klarer helseforetakene å bruke denne kompetansen, og kommer den pasienten til gode? Grete Ottersen Samstad Sjefsykepleier St. 2

Detaljer

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med?

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Ånen Aarli Forskningskoordinator Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Seksjonsoverlege

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE Med foreløpig resultater fra multisenter-studie Audny Anke Overlege, PhD Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer