Høgskolen i Telemark Styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: / Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret i Langesund torsdag 31. mars og fredag 1. april ble følgende tema drøftet: Den nye loven om universiteter og høyskoler (heretter: UH-loven) Strategisk styring (styringsverktøy) Strategisk fagutvikling UH-loven, som blir satt i verk fra 1. august 2005 med overgangsordninger fram til 1. august 2007 for styring og ledelse ved de statlige høgskolene (vedlegg 1 og referatsak 42/01), vil kreve oppfølging i høgskolen innen personal-, studie- og økonomiforvaltningen. Styret vil få seg forelagt saker fortløpende om dette. Spesielt vil styret måtte ta stilling til eventuelle nye ordninger for styring og ledelse. På seminaret ble disse alternative løsningene skissert når det gjelder det sistnevnte temaet (vedlegg 2): Nåværende modell for ledelse på institusjonsnivået med valgt rektor og tilsatt direktør kan føres videre etter 1. august 2007, men det må gjøres særskilte styrevedtak om prorektorfunksjonen og om eventuell ekstern rekruttering av rektor. Styret kan videreføre nåværende ledelsesmodell, men vedta annen styresammensetning. Styret kan vedta at rektor skal tilsettes på åremål, med de endringene som vil følge av det. Prolongering av prorektorfunksjonen, annen styresammensetning og åremålstilsetting av rektor krever tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Om strategisk styring (styringsverktøy) ble følgende oppsummerende spørsmål formulert: Hvordan når vi målene i strategisk plan? Trenger vi produksjonsmål? Hvilke? Må vi stille resultatkrav til lederne? Hvilke? Trenger vi bedre resultatrapportering? Trenger vi en systemrevisjon? Hva må revideres? Om strategisk fagutvikling ble slikt forslag lansert: 1. Avdelingene melder nye forslag innen en gitt frist (bottom up) 2. Forslagene blir vurdert ut fra følgende kriterier a) Markedspotensial b) Samsvar med strategisk plan c) Kompetanse i HiT d) Økonomi 3. Styret vedtar en gang per år etablering, nedlegging og justering av studieprogrammet, og samordner med budsjettarbeidet, informasjonsvirksomheten m.v. (top down)

2 2 Nedenfor skal jeg presentere og vurdere noen forslag til oppfølging av styreseminaret. 2. Vurdering 2.1 UH-loven På styreseminaret var det flere som mente at spørsmål om organisering, styring og ledelse - samt høgskolens administrasjonsordning - må sees i sammenheng. Som kjent, har styret fastsatt ny organisering, styring og ledelse på avdelings- og instituttnivåene fra 1. august Avdelings- og instituttinndelingen ble i den sammenheng vurdert, dekaner og instituttledere med både faglig og administrativt ansvar ble tilsatt på åremål for fire år, og avdelings- og instituttstyrene ble nedlagt (S-sak 93/02 og S-sak 110/02). Om administrasjonsordningen har styret gjort slikt vedtak (S-sak 138/03, pkt. 6): "Styret forutsetter at ny strategisk plan vil ha med mål for utvikling av organisasjonen, og ber om at styret, som en oppfølging av planen på dette punkt, våren 2005 får forelagt seg sak om hele administrasjonsordningen og da, blant annet, gis mulighet til å ta opp spørsmål om dimensjonering og organisering av administrasjon og støttefunksjoner. Ekstern ekspertise på organisasjonsutvikling bør trekkes inn ved ny gjennomgang av administrasjonsordningen." Det har vært en intensjon å evaluere ny organisering, styring og ledelse i god tid før perioden utgår ( ). Høgskolen har egen interesse av dette. I tillegg er Utdannings- og forskningsdepartementet interessert i hvilke erfaringer som er høstet ved HiT, og vil gjerne få tilsendt en evalueringsrapport, jf. min oppsummering av etatsstyringsmøtet i departementet og informasjonsutvekslingen i dette møtet. På bakgrunn av de synspunkt som kom til uttrykk på styreseminaret og egen vurdering, foreslår jeg at den videre prosessen initieres i løpet av høstsemesteret Nåværende organisering, styring og ledelse på avdelings- og instituttnivåene evalueres. Parallelt med dette blir administrasjonsordningen evaluert. Det kan være aktuelt med ekstern bistand. Med grunnlag i evalueringene og interne prosesser gjør styret sine vedtak, helst innen utgangen av vårsemesteret Deretter tar styret stilling til styring og ledelse på institusjonsnivået. Det spørsmålet bør være avklart høsten Med slik framdrift vil høgskolen ha nødvendige ordninger på plass før og også ha muligheter til å holde seg orientert om utviklingen på disse områdene ellers i universitets- og høgskolesektoren. 2.2 Strategisk styring (styringsverktøy) Som det framkom på styreseminaret, finnes det en rekke interne styringsverktøy i høgskolen, bl.a. disse: strategisk plan, handlingsplaner, årsplan, styringsdialogmøter med avdelingene, arbeidsplanordningen for tilsatte i faglige stillinger, delegeringsreglementet, budsjettforslaget for neste budsjettår, stillinger og stillingsramme, budsjettfordelingsmodellen, disposisjonsreglementet for de årlige enhetsbudsjettene, hovedregler for økonomiforvaltningen, administrasjonsordningen, kvalitetssikringssystemet, organisering, styring og ledelse, personalpolitikk, lokal lønnspolitikk, diverse reglement for kompetanseheving, regler for internkontroll (HMS), m.v. De bærende styrings- og ledelsesprinsipper som har blitt lagt til grunn i senere tid i høgskolen, er disse: Mål- og resultatstyring er etablert som styringsfilosofi i universitets- og høgskolesektoren og i HiT: Stortinget fastsetter overordnede mål for universitetene og høgskolene (samfunnsoppdraget), Utdannings- og forskningsdepartementet fastsetter resultatmål for institusjonene i de årlige

3 3 budsjettforslagene til Stortinget (St. prp. nr. 1) og i tillegg for de enkelte institusjoner i de årlige tildelingsbrevene, institusjonsstyrene fastsetter overordnede mål i sine strategiske planer og også resultatkrav for ledere og driftsenheter i årsplanene og når budsjettene fordeles. I senere år er institusjonenes handlingsrom sterkt utvidet gjennom delegert myndighet på en rekke områder. Det har inspirert og motivert institusjonenes styringsorganer og ledelse. På samme måte har styret ved HiT lagt til rette for delegering til lederne på ulike nivåer i høgskolen, bl.a. ut fra det synspunkt at for sterk styring kan føre til ansvarsfraskrivelse. Det har altså vært forsøkt gjennom rammestyring å få til en god balanse mellom styring, kontroll og lokal frihet. Økt rapportering om oppnådde resultater er motstykket til en sterk grad av delegering gjennom mål- og resultatstyring. Også ved HiT har vi merket at rapporteringen øker i omfang og frekvens. I tillegg til økonomirapportering og rapportering om personal- og organisasjonsspørsmål, fastsettes det i økende grad resultatindikatorer/produksjonsmål for utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomheten som det skal rapporteres på. Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling skal gjennomsyre all virksomhet i sektoren. Ved HiT har styret fastsatt kvalitetssikringssystem for undervisningsvirksomheten. Dette er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), men systemet blir hele tiden videreutviklet. De mest sentrale spørsmål styret nå må stille, er disse: Fungerer styret godt som strategisk organ? Blir for mange detaljspørsmål løftet opp for beslutning i styret? Er graden av og innretningen på delegering i høgskolen formålstjenlig? Får styret og ledelsen for øvrig gode nok styrings- og ledelsesdata eller bør det rapporteres oftere og/eller annerledes? Blir ressursene fordelt optimalt sett i forhold til de resultatmål som skal oppnås? Bør system, ordninger og rutiner nå revideres? Er planleggingen tilfredsstillende eller er den for omstendelig. Er det f.eks. for mange handlingsplaner. Jeg viser her til styrets ansvar og oppgaver etter UH-loven, som i stikkords form er disse: mål, strategi og planer, kvalitet (faglig virksomhet), effektiv drift (ledelse og organisering), økonomi (ressursdisponering), og kontroll (etterlevelse av lover og forskrifter). Jeg ser det slik at gjennomgangen som er skissert ovenfor av høgskolens organisering, styring og ledelse, samt administrasjonsordning, vil kunne få konsekvenser for forholdet mellom styret og daglig ledelse og for graden av delegering. Disse spørsmål bør derfor utsettes til endelig behandling etter at styret har truffet nødvendige vedtak om organisering, styring og ledelse m.v. Uavhengig av dette må imidlertid budsjettfordelingsmodellen vurderes fortløpende. Det vil her bli fremmet en sak for styret høsten 2005, jf. min merknad i S-sak 119/04 om fordelingen av budsjettet for Hovedregler for økonomiforvaltningen vil bli framlagt til styrebehandling i møtet 22. juni. Det vil ellers bli gjennomført en systemrevisjon som følge av iverksettingen av ny lov om universiteter og høgskoler. Strategisk plan blir fulgt opp gjennom årsplanene, som stadig bør forbedres, årlig rullering (første gang høsten 2006), og i den daglige virksomheten i høgskolen. Hovedansvaret her har høgskolens ledere på alle nivåer. Styringsdialogmøtene med avdelingene gjennomføres årlig hvert høstsemester av høgskolens ledere etter oppsatt mal for dette. Arbeidsplanordningen ble revidert av styret høsten 2004, har vært aktivt implementert i høgskolen, og vil bli gjort til gjenstand for rapport til styret høsten 2006 (S-sak 110/04). Disposisjonsreglementet fastsetter styret ved den årlige fordelingen av budsjettet, sammen med stillingsrammene for de enkelte driftsenheter.

4 4 Reglementene for kompetanseheving (rekrutteringsstipendordningen, ordningen med doktorgradsstipend, ordningen med stipend for høgskolelærere, førstelektorprogrammet og kompetanseutviklingsplanen) får styret til behandling med jevne mellomrom. Den lokale lønnspolitikken blir nå revidert, og vil bli framlagt til behandling i styret i inneværende år. Det som da i hovedsak gjenstår å ta stilling til, er spørsmål som gjelder omfanget av handlingsplaner og bedre styrings- og ledelsesdata. Når det gjelder handlingsplaner, forstår jeg det slik ut fra synspunkt som kom til uttrykk på styreseminaret at det normalt vil være tilstrekkelig med en strategisk plan som rulleres årlig, slik det nå legges opp til i høgskolen, og målrettede årsplaner, dvs. at arbeidet med handlingsplaner bare igangsettes på områder der dette er lovpålagt, der departementet ber om det, eller der styret gjør eksplisitt vedtak om det. Jeg viser her også til følgende formulering i strategisk plan for perioden : "Med utgangspunkt i den strategiske planen kan det fastsettes særskilte handlingsplaner på spesielle områder. Det gjøres egne beslutninger om hvilke handlingsplaner som skal utarbeides, på områder der det ikke er lovfestet at det skal være slike." I forrige strategiperiode var det utarbeidet handlingsplaner på følgende områder: fleksibel læring FoU-virksomheten internasjonalisering likestilling studenter med funksjonshemming studiekvalitet Jeg tar ellers sikte på å få vurdert om det bør innføres et nytt system for virksomhetsstyring i høgskolen (f.eks. Balansert målstyring) for å sikre bedre rapporteringsordninger og prognoseverktøy. Spørsmålet vil først bli drøftet i høgskolens ledergruppe og deretter i et møte i lederforum i høgskolen etter sommerferien. Eksterne firma må involveres i prosessen. Deretter vil styret få seg forelagt en sak om spørsmålet. Gjennom en slik prosess vil eventuell innføring av et nytt virksomhetsstyringssystem være godt forankret i organisasjonen, samtidig som høgskolen trekker veksler på komplementær kompetanse utenfra. For en gjennomgang av flere av de omtalte områdene vil det kreves prosjektmidler. Det vil jeg komme tilbake til i forbindelse med fordelingen av budsjettet for Det er selvsagt viktig at de ulike verktøy sees i sammenheng, og baseres på politiske styringssignaler, strategisk plan og styrets vedtak. Det er et lederansvar å sørge for denne typen samordning. 2.3 Strategisk fagutvikling Prosedyrene her er i dag slik at søknader om etablering av studier på lavere grads nivå, gjeldende fra og med påfølgende år, skal oversendes fellesadministrasjonen innen 15. oktober, jf. høgskolens Kvalitetshåndbok pkt Tidsfrister i rutine KSS-08 Søknad om akkreditering, etablering og nedlegging av studietilbud. Søknader om etablering av studier på høyere grads nivå og søknader om etablering av betalingsstudier og oppdragsutdanning behandles fortløpende. Jeg henviser ellers til bestemmelsene i Kvalitetshåndboken under den aktuelle rutinen om myndighet, generelle krav i forbindelse med etablering av nye studietilbud, m.v. (S-sak 139/03).

5 5 I S-sak 09/05 (budsjettforslaget for 2006) skrev jeg dette om spørsmålet: "Min generelle kommentar til forslagene om nye faglige tiltak, som er uferdige og som har kommet ulikt langt i planprosessen, er at det utvises stor faglig kreativitet i høgskolen. Det ser jeg på som meget positivt. Det som kreves nå, er å se tiltakene i sammenheng og å vurdere dem opp mot signalene i høgskolens nye strategiske plan og prognosene for høgskolens videre økonomiske utvikling. Jeg tar sikte på å få disse forholdene nærmere belyst i en egen styresak om høgskolens studieprogram for studieåret høsten I denne omgang er derfor forslagene til nye tiltak kun presentert i budsjettdokumentet med tilleggsmerknad om at styret senere vil ta endelig stilling til høgskolens studieprogram." Jeg mener altså at de synspunkt som framkom på styreseminaret om strategisk fagutvikling, er i godt samsvar med gjeldende prosedyrer i høgskolen og det signal som tidligere er gitt til styret om en gjennomgang av studieprogrammet høsten Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar saken til orientering. Nils Røttingen høgskoledirektør Vedlegg: 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Lysark til styreseminaret 31. mars 2005 om ny lov om universitet og høgskolar

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styresak

Høgskolen i Telemark Styresak Høgskolen i Telemark Styresak Møtedato: Saksnummer: 07.05.2009 S-sak 11/09 Saksbehandler: Journalnummer: Olav Risholt 2009/124 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet 1 Saken

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet

Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet ID ØK.F.4.2.5 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert Ernst Opdalshei Godkjent Side 1 av Formål Omfang Ansvar

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer