Hvordan lede endringer? mot en kunnskapsbasert praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lede endringer? mot en kunnskapsbasert praksis"

Transkript

1 Hvordan lede endringer? mot en kunnskapsbasert praksis Bufetat, Lederkonferanse, Region Midt-Norge, 29. september 2010 Bjørn Tommy Tollånes, Prosjektleder Lysarkene legges ut på: /selected_presentations/index.php Har jeg en agenda? Nasjonal kvalitetsstrategi, kjenner vi igjen noe? noe om en sentral oppskrift på endringsledelse, drøftet opp mot det å lede mot en mer kunnskapsbasert praksis I følge kvalitetsstrategien Virkningsfulle tiltak Det er god kvalitet når beslutninger/vedtak om behandling, forebygging, pleie og omsorg baseres på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak. Brukermedvirkning Det er god kvalitet når brukernes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat): Kunnskapsbasert barne- og familievern FoU-strategien har flere mål Selve kunnskapsinnhentingen er sentral for Bufdir og BLD Det et mål å styrke kvaliteten på forskningen og å gjøre forskningsfeltet attraktivt Implementering av kunnskapen er svært viktig 1

2 Omstændigheder & pragmatik Den offentlige mening & interesseorganisationer Erfaring & ekspertkunnskap Forskningsbasert kunnskap Skøn Vaner & traditioner Værdier & ideologi Ressourcer KM, EBM, HTA... Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. formulert av Terje Ogden, Atferdssenteret Unirand, april 2008 The Milbank Quarterly Volum 88, No 2, June 2010: Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007 EBM = evidence-based medicine HTA = health technology assessment CER = comparative effectiveness research Best tilgjengelig kunnskap Erfaring Kunnskapsbasert praksis 1. Refleksjon som fører frem til et informasjonsbehov hva lurer vi på? Hva vil vi utvikle/forbedre i vår praksis? 2. Formulering av et godt spørsmål Kontekst Kunnskapsbasert praksis Verdier, preferanser politikk 3. Innhente kunnskap på bakgrunn av spørsmålet 4. Kritisk vurdere kunnskapen for gyldighet og relevans. Kan vi bruke det i vårt beslutningsgrunnlag? Passer denne kunnskapen til våre målgrupper i vår kontekst? 5. Anvende integrere gyldig og anvendbar forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap og overføre dette til praksis. Haynes et al 2002 (modifisert) 6. Evaluere egen praksis. 2

3 Må vi snakke om metode? Hva er vitenskaplig tilnærming? JA, fordi... alle metoder er ikke like bra... metodevalg får konskevenser mange bruker metoder feil... vi skal kunne skille mellom god og dårlig forskning...? Nei, fordi... jeg forstår ikke statistikk... forskerne kan ta seg av dette Gode spørsmål Åpent/gjennomsiktig Vitenskapens viktigste imperativ er kontinuerlig å utfordre sine egne sannheter! Hensiktsmessige og gode metoder (valg og bruk!) Etterprøvbart Konklusjonene basert kun på bevisene En metodeoversikt som kan brukes med STOR omtanke... Effektforskning, - hva virker - hvordan virke (+/-) - styrke - [kunnskapshull] The Campbell Library m.fl. Systematisk oversikt resultater fra flere studier Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier 3

4 Hvordan er forløpet til endringsprosesser? ng dri En Broren til Raul Mari Trommald sta sta Hva er likheten(e) mellom revolusjonen og endringsledelse? sta rt... Tid Förändringsprocessen i sex steg Undersöka behov av och förutsättningar för förändring före ett eventuellt beslut om förändring. Kanske behövs inte nya arbetssätt utan snarare att befintliga metoder behöver implementeras bättre. Förankra behovet av förändring och gärna med hänvisning till utvärdering. Tydliggör nyttan med metoden; den behöver göras lättförståelig och det är önskvärt att den passar in i tidigare verksamhet. Säkra inte bara stöd från medarbetare utan också från högsta organisatoriska nivå. Det är viktigt att säkra långsiktigt ekonomiskt och personellt stöd. 3. Utöva aktivt ledarskap. Gör en långsiktig plan och låt behoven styra val av metod inte tvärtom. Den genomsnittliga tiden att implementera en ny metod är 2-4 år. Börja där förutsättningarna är bäst, dvs där personalen är mest mottagliga för förändringar och räkna med att ett lyckat exempel är en viktig inspiration till andra att testa. Ta hänsyn till informella sociala nätverk även individer som inte direkt berörs kan vara viktiga förändringsagenter. 4. Utbilda i den nya metoden men tänk på att utbildning inte bara är undervisning utan även övning och feedback. 5. Ge fortsatt handledning till de anställda när metoden börjar användas. Betona vikten av behandlingstrohet det vill säga att metoden används som man tänkt sig och att de professionella inte plockar russinen ur kakan. 6. När metoden används av alla bör arbetet utvärderas lokalt. Först efter att implementeringen är klar och metoden är utvärderad kan det finnas motiv för lokal anpassning av metoden. I spidsen for forandringer 1. John P Kotter, Att förändra socialt arbete forskare och praktiker om implementering Sundell, Knut & Roselius, Maria Etablere en opplevelse av at det er nødvendig Forankring av det nye i kulturen rt... Oppskrift?: Forandre endre - lede rt... Opprette en styrende koalisjon 1. Etablere en opplevelse av at det er nødvendig Hva gjør man: etablerer endringsberedskap synligjør krise, fare eller mulighet Konsolidering av resultater og skape mer forandring Utvikle en visjon og strategi for å oppnå en tilstrekkelig, delt årsaks-/behovsforståelse overbevise minst 75% av lederne/seniorene at status quo er mer risikofylt enn å fortsette som før Kommuniser forandringsvisjonen Skape kortsiktige seire Styrk medarbeiderenes kompetanse Farer undervurderer vanskelighetene med å flytte folk ut av sin komfortable sone John P. Kotter 1997 blir handlingslammet av risikoen/risiki 4

5 ... Etablere en opplevelse av at det er nødvendig Hvordan er det innen DITT arbeidsfelt? Noen helsefakta: 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt, => oversatt til Norge betyr det 2000 dødsfall og varige skader (BMJ 2005, PE Hjort 2007) prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon (Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001)) prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig (Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001)) Hvorfor kunnskapsbasert praksis? Hensynet til brukerne: det er uetisk å utsette barn, unge og familier for tiltak som en ikke kjenner effekten av Økt etterspørsel etter bedre metoder og mer åpenhet, fra praktikere og brukere Økt fokus på resultater: Målsettingen er å utvikle tiltak som gir bedre resultater på kort og lang sikt for barn, unge og deres familier Å unngå tiltak som er unyttige eller skadelige Å øke tjenestens faglige troverdighet gjennom å utvikle resultateffektive og forsvarlige tiltak. formulert av Terje Ogden, Atferdssenteret Unirand, april 2008 Indsats Sandsynlige bivirkning Virker virker ikke? Den gode hensikt: Mange forebyggende tiltak har først og fremst til hensikt å formidle at noen tar problemene på alvor og at en vil markere seg som seriøs aktør Kom og kjøp : Forebyggende program og tiltak kjennetegnes av og til mer av velorganisert markedsføring enn av faglig troverdighet Evalueringsnød: Det er mulig at forebygging virker, men svært lite er systematisk evaluert og vi vet at noe ikke virker eller virker mot sin hensikt Vi er alle forebyggere : Forebygging påberopes av alt fra fotballklubber, til fritidsklubber, politiarbeid og kulturelle aktiviteter det holder ungdom unna uheldige påvirkninger og gir dem sunne interesser Terje Ogden, Atferdssenteret Unirand, Barne- og ungdomskonferansen, /10/05 Critical incident stress debriefing Forøger risiko for post traumatisk stress syndrom Scared Straight interventions Forværring af adfærdsproblemer Facilitated communication Falske anklager om misbrug mod nære familiemedlemmer Attachments therapies (e.g. rebirthing) Dødsfald og alvorlige skader blandt de involverede børn Recovered-memory techniques Producerer falske minder om trauma Dissociative-identity disorder (DID) oriented Fremkaldelse af anden personlighed therapy Grief counseling for individuals with normal Forøgede depressive symptomer bereavement reactions Expressive-experiential therapies Forværring af smertelige følelser Boot-camp interventions for conduct disorder Forværring af adfærdsproblemer Drug Abuser and Resistance Education (DARE) Øget misbrug programs Peer-group interventions for conduct disorder Forværring af adfærdsproblemer Relaxation treatment for panic-prone patient Fremkaldelse af panikanfald Skadelige offentlige tjenester i Danmark... Etablere en opplevelse av at det er nødvendig Alle er ikke i samme fase samtidig! 2. Opprette en styrende koalisjon sette sammen en kritisk masse /kritisk gruppe med et delt engasjement for saken med tilstrekkelig innflytelse oppmuntre/stimulere dem til å arbeide som et team på tvers av hierarkiet Avvisning Sinne Nysgjerrighet Aksept Benektelse Frykt Utprøving Vi må videre dårlig kompetanse i team-arbeid på toppen putte ansvaret inn i stabsfunksjoner istedenfor ut i operativ linjeledelse 5

6 ... Opprette en styrende koalisjon Forandringshumør (ved kriser ) må håndteres Tilstrekkelig støtte (ikke nødvendig med majoritet ) kritisk masse en tilstrekkelig, etablert støtte blant nøkkelpersoner og koalisjoner forutsetning for en egen kraft/momentum må etableres for hvert endringssteg må vinnes flere ganger... Trivsel/ Effektivitet Vantro Fornektelse Motarbeidelse Fortvilelse Maktesløshet Tillit til konseptet Aksepterer forandringen Utprøvende/undersøkende Motiver! Usikkerhet Mister tiltro Forvirring Depresjoner Slutter? Slutter? Tid STOPP hva har vi nå? endring er nødvendig en kjernegruppe, et lite nettverk er enig 3. Utvikle en visjon og strategi formuler en styrende visjon for endringsønske bør oppleves og være realistisk være et referansepunkt og en retning oppleves som forståelig og ønskverdig utvikle en troverdig strategi for å oppnå visjonen presentere en komplisert eller vag visjon, som ikke kan presentere tydelig på 5 minutter... Utvikle en visjon og strategi Resultatet av å ha en styrende visjon er at optimismen blir drivkraften, den enkelte kan visualisere sin fremtid og den reduserer usikkerhet og misforståelser. [og har man blitt involvert i utformingen, muligens eierskap]... Eksempel I vår kommun ska alla brukare och klienter känna sig säkra på att de möter kompetent personal som använder sig av relevant forskning och sin egen expertis och som tar hänsyn till brukarens vilja och synpunkter. oppskrifter og verktøy på å involvere folk i visjonsarbeidet strategiarbeidet handlingsplan og med tips om timing og det å motivere folk 6

7 Hva er kunnskapsbasert praksis i praksis? Det kan være: Tiltak som bygger på forskningsbasert evaluering Praksis som bygger på forskning i vid forstand og på systematisert kunnskap, Eksplorerende praksis (systematisk utprøving og utviklingsarbeid). Standardiserte kartleggingsmetoder (kvalitetsindikatorer etc) som medfører mange metodediskusjoner fra lekfolk og fagfolk! Godt profesjonelt håndverk formulert av Terje Ogden, Atferdssenteret Unirand, april 2008 Krav til evaluering av effekt av tiltak 1. Klar og detaljeret beskrivelse af indsats og målgruppe i. Hvem leverer hvad til hvem og med hvilke succeskriterier? ii. Hvad koster det? iii. Hvilken teori om årsag virkning er indsatsen baseret på? 2. Klar og detaljeret beskrivelse af evalueringsdesign i. Hvorfor vil de fundne effekter på succeskriterierne ALENE skyldes indsatsen? ii. Hvordan håndteres frafald? iii. Givet evalueringens design og størrelse - hvad er da mulighederne (power) for at identificere ingen, en lille, en medium og en stor effekt? 3. Klar og detaljeret beskrivelse af succeskriterier i. Hvorledes sikres det, at de relevante succeskriterier for indsatsen bliver målt korrekt (adækvat, funktionelt og entydigt)? ii. Hvorledes sikres det, at der kan indhentes viden om den langsigtede udvikling i succeskriterierne? 4. Kommuniser forandringsvisjonen bruk alle muligheter for å kommunisere forandringsidéen-/ visjonen, og hvordan denne kan oppnås (strategien) vær et eksempel og vis frem eksempler på retningen og ny atferd underkommunisering av visjonen oppførsel i strid med visjonen Kommuniser forandringsvisjonen... [eksemplet implementeringsprosjektet] Hvordan kommunisere endringsbehovet/nødvendigheten av endringen? visjonen? strategien? 5. Styrk medarbeiderenes kompetanse fjern eller endre systemer, strukturer, retningslinjer, regler osv som ikke understøtter det vi ønsker oppmuntre til å ta litt risiko, gjøre noe annerledes enn å bare følge de tradisjonelle idéene, aktivitetene m.m. fjerne/nøytralisere de som motsetter seg det nye kompetanse å ikke få brukt seg selv 6. Skape (og feire) kortsiktige seire definer, planlegg for og skap muligheten for kortsiktige seire anerkjenn og belønn de som har deltatt for å oppnådd forbedringene håpe på kortsiktige suksesser (uten å gjøre noe for det) la være å feire tidsnok (ikke vent!) Skape kortsiktige seire 7

8 ... Skape kortsiktige seire Hva som feires (og ikke feires) er også et spørsmål om symboler og hvilke verdier som premieres. Hvorfor feiring? øker evnen til å tåle stress små seire, men også fiaskoer... avler optimisme (verden blir håndterbar) den store endringen merkes ikke 7. Konsolidering av resultater og skape mer forandring kontinuerlig oppmerksomhet bruk legitimiteten til tidligere seire til å endre systemer, strukturer, retningslinjer som ikke er optimale synliggjør, belønn og utvikle de som (vil og) kan implementere visjonen utvider og forny endringsbestrebelsene i nye prosjekter og hos nye endringsagenter erklære seier for tidlig la motstanderne få sjansen til å si at krigen er vunnet Lederens jobb: riktige folk til oppgaven? Konsolidering av resultater og skape mer forandring... [ulike roller i forandringen] For å være helt sikker på at det skal bli rettferdig, skal dere få samme oppgave: Klatre opp i treet! Stor nødvendighed Nødvendighed for praktisk gennemførelse af forandringen Ambassadør Skal bidrage til projektet ved at tale positivt og faktuelt, om forandringer der skal ske Interessent Forandringsagent Driver forandringen. Skal gå forrest og kunne skabe engagement og motivation. Forklare whats in it for me?". Sponsor Medarbeiderens jobb: finne riktig tre? Lille nødvendighed Er en del af forandringen Skal kende til forandringerne i tide og skal have opmærksomhed fra de øvrige rolleindehavere Beslutningstager Kommunikerer positivt om Projektet. Tager personligt ejerskab for og støtter forandringen Lille indflydelse Stor direkte indflydelse 8. Forankring av det nye i kulturen Forankring av det nye i kulturen Ha en flersidig læringsstrategi synliggjøre koblingen mellom ny atferd og felles suksess sørg for at ledelses- og fagutvikling internt er i tråd endringsvisjonen å ikke skape nye sosiale normer og verdier i tråd med endringene å ha (og utnevne) ledere som ikke forfekter det nye Ledelsen/ endringsagentene er ikke oppmerksom på "blandede budskap Ledelsen kan også befinne seg i den gamle kulturen kan mangle kjennskap til perspektiver, begreper, - og kjennskap til eget terreng! riktige uttalelser, samtidig som man gjør noe annet (= sprikende ledersignaler) må være samsvar mellom disse for å oppnå en flersidig læringsstrategi. Bare forklaringer? bare erfaringer? 8

9 ... Verktøy i... folk lærer på ulike måter ha en lærende kultur forankring av det nye Forankring av det nye i kulturen Etablere en opplevelse av at det er nødvendig Opprette en styrende koalisjon Ledelse, slik jeg forstår Kotter Små, systematiske skritt i riktig retning (planlegges og feires) hva er skritt? atferd og ikke atferd, symboler, signaler, hold fokuset på de riktige ting Konsolidering av resultater og skape mer forandring Utvikle en visjon og strategi hva er systematisk? planlagt, sammenhengende/konsistent, over tid (=stayer evne) etc oppfølging av de mulige fallgruvene for endringsprosesser Skape kortsiktige seire Kommuniser forandringsvisjonen Styrk medarbeiderenes kompetanse John P. Kotter 1997 Lederens evne til å lage retning og orden i tilsynelatende tilfeldige hendelser. Vil DU være en endringsleder? Praksisoppgave Med utgangspunkt i hva vi har av felles forståelse av "kunnskapsbasert praksis", det å lede endringer og "implementeringsprosjektet", hva er de tre viktigste forholdene vi bør ta tak i (i vårt område ut resten av året)? 9

10 I forandringens tid Gi meg Sinnsro til at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre de ting jeg kan. Noen ressurser Socialstyrelsen Social Welfare Resources /resources/links/links_social_welfare.php Research in practice The Social Work Policy Institut Forstand til å se forskjellen. Frans av Assisi [/library.php] Bjørn Tommy Tollånes P.O. Box 7004 St. Olavs plass 0130 Oslo, Norway 10

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester.

...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. ...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, innsatsområdet STYRKE FORBEDRINGSKUNNSKAPENS PLASS

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

En undersøkelse av de ansattes holdninger ifm. implementering av organisatoriske endringer (endringsvilje, oppfattelse av endringsprosessen)

En undersøkelse av de ansattes holdninger ifm. implementering av organisatoriske endringer (endringsvilje, oppfattelse av endringsprosessen) Prosjektoppgave i : Master of Management Program i Endringsledelse Eksamenskode: MAN21191 Innlevert: 14.04.2004 (frist: 07.05.2004) (Utarbeidet av Adelina Edland tildelt karakter: A ) En undersøkelse av

Detaljer

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Konferanserapport Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Oslo, 22.-23. september 2009 Kaja Reegård, Elisabeth Backe-Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Kristine Amlund Hagen (red.) 1 Innhold

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Nå vet vi bedre hva vi gjør

Nå vet vi bedre hva vi gjør Nå vet vi bedre hva vi gjør Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring kommunesektorens organisasjon The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER 3-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet

Detaljer