STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK INFORMASJONSPLAN"

Transkript

1 STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

2 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side Strategiske utfordringer Side Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon Krav knyttet til strategisk ledelse og kommunikasjon Krav om to veis dialog for gode beslutninger 2.5. Statens krav til tjenestenivå og informasjon 3. Forutsetninger Side Åpenhet 3.2. Lederansvar Ansatte og ansvar Styringsverktøy 3.5. Desentralisert bruker- mottakerdialog 3.6. Roller informasjon Reglement og delplaner 3.8. Lov og regelverk.. 4. Strategisk informasjonsplan Side Skape god intern kommunikasjon 4.2. Døgnåpen kommune 24/ God ekstern kommunikasjon 4.4. Aktivt forhold til media 4.5. Tydelig profil 4.6. Styrket lokaldemokrati Forvaltning av omdømme og servicenivå Vedlegg: Handlingsprogram perioden FORORD Rana kommunes informasjonsplan er et overordnet verktøy som sier hva kommunen ønsker å oppnå med intern og ekstern kommunikasjon. Informasjonsplanen skal gi en helhetlig oversikt over utfordringer kommunen har ved bruk av informasjon som virkemiddel. Planen inneholder retningslinjer, prinsipper, sentrale veivalg og hovedvirkemidler. Dokumentet skal hjelpe administrative ledere i å bruke informasjon som hjelpemiddel. Det skal også være en veiviser for ansatte i kommunikasjon med brukere, kollegaer, sine ledere, media og andre i arbeide for og på vegne av Rana kommune. Informasjonsplanen inneholder 7 informasjonsmål med strategier og tiltak som skal iverksettes i planperioden. Kommuneplanen er overordnet informasjonsplanen. 100 i Grunnloven om ytringsfrihet, samt Kommuneloven, Offentlighetsloven og Forvaltningslovens bestemmelser, som pålegger kommunen å informere om sin virksomhet er styrende. 2

3 MÅL FOR INFORMASJON I RANA KOMMUNE. Informasjon er et virkemiddel som skal bygge opp om kommunens visjon og verdigrunnlag. Rana kommune informerer og kommuniserer aktivt med sine innbyggere. Rana kommune vektlegger god intern kommunikasjon som det viktigste grunnlaget for ekstern kommunikasjon. Informasjon, politisk og administrativt, skal baseres på åpenhet og innbyggernes behov. Informasjon skal være best mulig samordnet og fremstå helhetlig. Kommunikasjon med brukeren vektlegges, og den kunnskap våre brukere har om vår tjenesteleveranse skal kanaliseres tilbake til oss slik at tjenesten kan gjøres best mulig. For å nå informasjonsmålene er det satt opp syv strategier i planperioden. 1. Skape god intern kommunikasjon. 2. Døgnåpen kommune 24 / God ekstern kommunikasjon. 4. Aktivt forhold til media. 5. Tydelig profil. 6. Styrket lokaldemokrati. 7. Omdømme og servicenivå. 3

4 STRATEGISKE UTFORDRINGER Rana kommunens informasjonsplan tar utgangspunkt i egen organisasjon og utfordringer knyttet til: økte innbyggerkrav om å få nødvendig informasjon - når de trenger det. økte krav om tilrettelagt informasjon - uavhengig av hvem du er, hvor du er, språk eller fysiske forutsetninger. økte muligheter til selvbetjening/ samkjøring av data på tvers av systemer. økte krav om god informasjon ut fra en rekke nye nasjonale pålegg. økte informasjonskrav i forbindelse med krisesituasjoner. økt antall informasjonskanaler med høyst ulik informasjonskvalitet. økt tempo i det som formidles i informasjonskanalene. økt globalisering. KRAV OM BRUKERDIALOG Det stilles krav til kommunens informasjonsansvar,og til informasjonskompetansen til hver enkelt ansatt. I vår organisasjon vektlegges brukerdialog og brukerkontakt. For å lykkes med dette må det bygges opp kommunikasjonskanaler der brukernes kunnskap kanaliseres tilbake til kommunen, og gir grunnlag for forbedring av tjenester. KRAV OM TILGJENGELIG OG KOMMUNIKASJON Krav om tilgjengelighet står sterkt. Mange når oss uavhengig av geografi og avstand. En internettside kan hentes ut direkte via mobiltelefon. Kommunen blir stadig mer avhengig av ny teknologi, men også av medarbeidere med spesiell kompetanse og erfaring. Rana kommune skal ikke bare hengi seg til teknologiens muligheter. Vi skal også gi informasjon og ivareta de som ikke vil ha,eller mestrer den nye teknologien. God kommunikasjon mellom våre ansatte og hver enkelt bruker står sentralt. KRAV KNYTTET TIL STRATEGISK LEDELSE OG STYRING Den strategiske horisonten er kortere. Skal ledere være proaktive må rapporteringen i organisasjonen suppeleseres med annen styringsinformasjon enn regnskapstall. Det er en lederutfordring å opprette en logisk struktur for toveis kommunikasjon og rapportering i egen organisasjon, der strategisk perspektiv og måloppnåelse står sentralt. KRAV OM TO VEIS DIALOG FOR GODE BESLUTNINGER En best mulig to - veis kommunikasjon mellom politikere og øverste administrative ledelse er viktig for god intern og ekstern informasjon. Videre er det avgjørende at kommunikasjonslinjene mellom øverste administrative ledelse,fra virksomhets- /enhetsledere og ut til tillitsvalgte, til hver enkelt ansatt, våre brukere og til kommunens innbyggere er på plass. To veis - kommunikasjon gir helhetlig informasjon, og et godt grunnlag for beslutninger. En slik kommunikasjon er omfattende,utfordrende og basert på stor grad av tillit. STATENS KRAV TIL TJENESTENIVÅ OG INFORMASJON Staten gir kommunene utfordringer med hensyn til tilgjengelighet. I planen E.Norge 2009 det digitale spranget ligger krav til utvikling av interaktive tjenester og samordning på tvers av forvaltningsnivå. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sagt at i løpet at 2006 skal Min Side lansers. Nettstedet skal gi innbyggere og næringsliv tilgang til offentlige elektroniske tjenester fra et nettsted. Departementet har sagt lite om hvor innbyggerne skal henvende seg lokalt hvis de står fast. Det antas at henvendelsene da vil gå til Servicetorget i Rana kommune, eller direkte til den aktuelle tjeneste 4

5 FORUTSETNINGER ÅPENHET Rana kommune ønsker å legge til rette for at publikum og media på en rask og enkel måte kan få innsyn i, og tilgang til informasjon om kommunens virksomhet, beslutningsprosesser og vedtak. LEDERANSVAR Informasjon er et lederansvar. Ansvaret for at informasjonsaktiviteten drives profesjonelt og etisk ansvarlig, ligger hos kommunens ledelse. Den enkelte leder har ansvar for å informere om sin virksomhet både internt og eksternt. Ledere skal sikre en god kommunikasjon mot brukerne. Informasjonsaktiviteten skal synliggjøres i alle planverk. ANSATTE OG ANSVAR Ansatte skal synliggjøre den åpenhet og serviceinnstilling som Rana kommune ønsker å tilby sine innbyggere, næringsliv og omverden for øvrig. All kommunikasjon internt skal være basert på redelighet, respekt og tillit. Gjennom åpen dialog skal vi i felleskap utvikle et godt arbeidsmiljø, og gode tjenester. STYRINGSVERKTØY Informasjon er et nødvendig ledd i all kommunal virksomhet, og skal integreres som et strategisk verktøy på linje med andre grunnleggende virkemidler det offentlige har til rådighet for å oppnå effekt. God informasjon gjør det lettere å styre kommunen,og er en del av kvalitetskravet i tjenestene som ytes. Forståelsen for informasjon må forankres i hele organisasjonen, og skal synliggjøres som strategisk verktøy. Alle virksomheter skal ha utarbeidet konkrete tiltak for innhenting av informasjon om virksomhetens målgruppe, og tiltak for hvordan informasjon om plikter og rettigheter skal formidles til målgruppen. DESENTRALISERT BRUKER MOTTAKER DIALOG Alle ledere i Rana kommune har et ansvar for å kommunisere aktivt, og informere hensiktsmessig om sin virksomhet og tjenester, eksternt og internt. Utfra linjeprinsippet og kommunens definerte lederansvar har hver enkelte leder selv ansvar for å informere om de tjenester, eller fag som man forvalter. Ingen har så stor innflytelse på kommunens omdømme som de som møter brukerne av våre tjenester. Hver enkelt ansatte er en informasjonsbærer, en kanal ut til brukerne av våre tjenester. Det er viktig at informasjon som kommer tilbake til kommunen kan omgjøres til kunnskap som gjør tjenestene bedre. For å oppnå dette må det bygges gode rutiner, og effektive arbeidsmetoder. ROLLER INFORMASJON Ordføreren (varaordfører) har et særlig ansvar i forvaltning av Rana kommunes omdømme. Pressereglement og plan for krisekommunikasjon legger grunnlag for denne rollen. Rådmannen har det overordnede informasjonsansvaret knyttet til administrasjon av Rana kommunes virksomhet. Ledere har informasjonsansvar. Informasjon er en lederoppgave. 5

6 Ansatte utfordres til å kommunisere i tråd med de verdier som kommunen har. Servicetorget har en sentral rolle i formidling av informasjon om kommunens tjenestetilbud. Servicetorget skal bygge nettverk inn mot avdelingene for å sikre at denne informasjonen blir god. Det er imidlertid hver enkelt avdeling/saksfelt som eier informasjonen,og som skal sørge for at Servicetorget har den informasjon som er nødvendig for å møte publikum. Informasjonsnettverk bygges opp internt i virksomheter/enheter for å koordinere, og kvalitetssikre det overordnede informasjonsarbeidet. Alle avdelinger skal utpeke kontaktpersoner som i særlig grad ivaretar informasjonsbehovet til en tjeneste/avdeling. De som er med i nettverket skal være med på å bevisstgjøre ledere og medarbeidere om informasjonsansvaret de har, og stimulere til bruk av informasjonskanalene som er tilgjengelig. Informasjonsansvarlig. Det foreslås opprettet en ny stilling på informasjonssiden, underlagt servicesjef. Stillingen skal bidra til å styrke det overordnede informasjonsarbeidet og ha en rådgivende, koordinerende og utøvende funksjon. REGLEMENT OG DELPLANER Pressereglement er sammen med arbeids og tilsettingsreglementet grunnlag for vår mediekontakt, og omdømmeforvaltning. Krisekommunikasjonsplan beskriver beredskapstiltak for informasjonsvirksomheten ved større ulykker og kriser, der kommunen blir berørt. Kommunevåpen reglement og profilhåndbok, skal samlet ivareta forvaltning av kommunevåpen og Rana kommunes rolle som myndighetsutøvende organ. Utarbeiding av profilhåndbok ligger inne som tiltak i første del av planperioden. Prosjektplaner med definerte informasjonstiltak utformes i større prosjekter, og satsingsområder som går på tvers av organisasjonen. LOV OG REGELVERK En rekke lover og forskrifter pålegger Rana kommune å informere om sin virksomhet. De viktigste er grunnlovens 100, Kommuneloven, Offentlighetsloven og Forvaltningsloven. I tillegg inneholder flere særlover og avtaleverk bestemmelser om informasjon (eks: Kommunehelsetjenesteloven, Miljøinformasjonsloven, lov om elektronisk kommunikasjon etc.) Ledere i Rana kommune skal kjenne til hovedprinsippene i regleverket. Ansatte har også pressereglementet, samt etiske retningslinjer for Rana kommune å forholde seg til. Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, og taushetsbelagte opplysninger skal følges av alle. 6

7 STRATEGISK INFORMASJONSPLAN For å nå de syv informasjonsmålene i Rana kommune iverksettes 7 strategier i planperioden Strategi 1: SKAPE GOD INTERN KOMMUNIKASJON Rana kommune skal kontinuerlig utvikle sin interne informasjon som det fremste virkemiddelet for at ekstern informasjon skal fungere. Strategi 2: DØGNÅPEN KOMMUNE - 24/7. Rana kommune skal være tilgjengelig for sine innbyggere og omgivelser med nødvendig og tilrettelagt informasjon, når det er behov for det, døgnet rundt, til alle, uavhengig av hvem de er og hvor de befinner seg. Strategi 3: GOD EKSTERN KOMMUNIKASJON Rana kommune skal benytte hensiktsmessige informasjonskanaler som er samordnet,og gir god og effektiv spredning av informasjon til ulike målgrupper. Strategi 4: AKTIVT FORHOLD TIL MEDIA Rana kommune skal føre en åpen og offensiv mediepolitikk. Strategi 5: STYRKET LOKALDEMOKRATI Rana kommune ønsker å tilrettelegge for dialog med innbyggere, og bygger opp under merdemokrati overfor sine innbyggere. Strategi 6: TYDELIG PROFIL Rana kommune skal fremstå som en helhetlig og gjenkjennelig organisasjon. Strategi 7: FORVALTNING AV OMDØMME OG SERVICE Ansatte, mellomledere og ledelse forvalter i fellesskap ansvaret for Rana kommunes omdømme og servicenivå. 7

8 1. SKAPE GOD INTERN KOMMUNIKASJON Rana kommune skal kontinuerlig utvikle sin interne informasjon som det fremste virkemiddelet for at ekstern informasjon skal fungere. SAMMENHENG INFORMASJON OG VERDIGRUNNLAG En felles verdiplattform et verdigrunnlag - skal bidra til å skape større overensstemmelse mellom ord og handling internt i organisasjonen, og ikke minst overfor våre omgivelser, brukere og samarbeidspartnere. God intern kommunikasjon er en forutsetning for at ledere, og ansatte skal trekke i samme retning. God intern informasjon øker mulighetene for at ansatte kan påvirke sin funksjon, sitt arbeid, framføre forslag, kritikk og synspunkter, ta avgjørelser og ta ansvar. Når dette fungerer etableres gode serviceholdninger innad i organisasjonen og ut mot innbyggerne. Godt informerte medarbeidere er en forutsetning for god ekstern informasjon. Kommunens Intranett side med aktuell informasjon til ansatte. DE ANSATTE ER VIKTIG FOR SAMFUNNSUTVIKLING I en debatt om utvikling av samfunnet er ansatte i Rana kommunen naturlige deltakere. Det har avgjørende betydning for kommunens utvikling av gode tjenester og ivaretakelse av arbeidsmiljø at ansatte bruker denne kompetansen internt, ved å komme med forslag til forbedring. Kommunens ansatte har muligheter til å fremme ros, kritikk og forslag til forbedringer internt. Dette kan skje gjennom medarbeidersamtaler, gjennom egen leder, eller via tillitsmannsapparat. Det oppfordres til bruk av disse kanalene. YTRINGSFRIHET VARSLING OG DAGLIGE TILLITSFORHOLD Gjensidig respekt og redelighet skal være grunnpilarene for vår kommunikasjon. Alle ansatte er ansvarlig for at det skapes en god intern dialog. Rana kommune skal sikre gode tillitskapende kommunikasjonskanaler ikke minst gjennom sine ledere slik at det er lett for ansatte å nå frem internt. 100 i Grunnloven viser til ansattes rett til å varsle allmennheten om sterkt kritikk verdige forhold på arbeidsplasser. Det er den enkelte situasjon som avgjør, men retningsgivende er at det skal foretas en rekke vurderinger av om det er legitimt å gå ut med opplysninger. Alle interne prosesser skal være forsøkt uten tilfredstillende resultat, og offentliggjøringen bør være motivert av god vilje og aldri av egennytte. STRATEGISK INFORMASJON Samfunnet er i rask endring noe som skaper uforutsigbarhet. Med raske endringer kommer også kravet om rask levering av beslutninger. Dette stiller krav til leveranse av pålitelig 8

9 informasjon som beslutningsstøtte. Det er en særlig lederutfordring å ta slike beslutninger samtidig som det kvalitetsikres at alle som har informasjon blir hørt og tatt med på råd. TILTAK. 1. Basert på vårt verdigrunnlag skal ansatte kjenne seg trygge i sin kommunikasjon seg i mellom, med sine ledere og tillitsvalgte. Informasjon skal gis mest mulig i forkant av ekstern kommunikasjon. 2. Kommunen skal ha en fastsatt og logisk struktur for intern kommunikasjon oppad -/nedad i organisasjonen. Støttefunksjoner i tilknytning til informasjon skal samordnes under en ledelse. 3. Informasjonstiltak overfor ansatte og medspillere til kommunen i utøvelse av våre tjenester, skal beskrives i handlingsplaner. 4. Det skal være gode løsninger for informasjonsformidling og informasjonsdeling innen og mellom fagfelt og avdelinger. 5. Det skal være gode løsninger knyttet til kommunikasjon mellom tillitsvalgte og ledelse. 6. Servicetorget har en særlig rolle i å bygge kontaktnett ut mot alle avdelinger, for å skape effektiv informasjonsflyt. FORVENTEDE RESULTATER Felles informasjon og samme tilgang til informasjon for alle ansatte gir økt kunnskap om egen organisasjon. Det gir også bedret forståelse for det som skjer overordnet i hele Rana kommune som tjenesteyter. Felles intern informasjon til alle ansatte bidrar til å skape forståelse for at kommunen er vår felles arbeidsgiver og at hver avdeling/enhet hører hjemme under kommuneparaplyen. Rett informasjon, til rett tid, til rett målgruppe reduserer misforståelser og sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag. 2. DØGNÅPEN KOMMUNE 24 / 7. Rana kommune skal være tilgjengelig for sine innbyggere og omgivelser med nødvendig og tilrettelagt informasjon, når det er behov for det, døgnet rundt, til alle, uavhengig hvem de er og hvor de befinner seg. Innformasjonssamfunnet er på full fart inn i hjemmet, i skolen og på arbeidsplassen. Etter hvert som teknologien utvikles overstrømmes vi av programmer, tjenester og internettsider. Selv om Rana kommune skal være i forkant ved utvikling og bruk av ny teknologi er det viktig å fokusere på balanse. Ikke alle deltar i informasjonsrevolusjonen og kommunen skal også nå disse. UNIVERSELL UTFORMING FOR ALLE Informasjons- og kommunikasjonsteknologien representerer en av de viktigste endringsfaktorene i samfunnsutviklingen. Teknologi gir nye muligheter for tilrettelegging av informasjon om offentlig tjenestetilbud, etablering av elektroniske selvbetjeningsløsninger og styrking av den demokratiske dialogen med innbyggerne. 9

10 Informasjonssamfunnet kan på den ene siden virke ekskluderende overfor grupper av mennesker, men kan samtidig bidra til å fjerne barrierer og tilgjengliggjøre informasjon for brukere med og uten funksjonsnedsettelser. Rana kommune skal delta i dette arbeidet. Internasjonalt omtales dette som den universelle utforming. Universell utforming kan koste- men det er mulig å begynne i det små. En god begynnelse er å legge inn krav om slik utforming ved innkjøp av nye dataløsninger. FRA SERVICETORG PÅ NETT Rana kommune skal gi tilgang til informasjon om eget tjenestetilbud og sikre at kommunens nettsted er informativt og tilgjengelig for alle brukergrupper. Gjennom en felles web- portal skal det utvikles et elektronisk servicetorg der brukeren og kommunen kan gjennomføre reelle transaksjoner. Det kan være alt fra utfylling og innsending av søknader, billettbestilling, web booking, innhenting og utveksling av saksinformasjon, videooverføringer, dialogtjenester etc. Kommunens informasjon skal være utformet slik at den kan tas ut og formidles videre på en enkel måte til de som ikke har elektroniske kommunikasjonsmuligheter. Kommunens satsing på web tjenester må legges nært opp til de nasjonale standarder som er i ferd med å utvikles( eks. Norge.no). TIL DATAVAREHUSET Samlede og helhetlige informasjons- og kommunikasjonsløsninger kan gi fleksible og enklere former for samhandling. Utfordringen er å sammenstille informasjonen på en slik måte at man som beslutningstakere sitter med ett riktig bilde uavhengig hvilke systemer grunnlaget er hentet fra. Dette gir helt nye muligheter for ledelse og strategisk planlegging. Vi har data spredt over mange databaser og systemer. Dataprogrammene må ses i sammenheng, og det må ryddes i eksisterende system. Videre må en lang rekke av rutiner som før har vært utført manuelt over til elektronisk form. Det er et stort innsparings- og effektiviserings potensiale i en slik gjennomgang. ELEKTRONISK SIGNATUR (BANK-ID) IDENTIFIKASJON Elektronisk signatur er den generelle betegnelsen på teknikker som benyttes til å signere digital informasjon på og kan sidestilles med håndskreven underskrift på et papirdokument. Når informasjon sendes over Internett stilles det krav til sikkerhet. Man skal være sikker på at ingen kan endre innholdet i det som oversendes, man skal være sikker på at det er riktig avsender, og det skal være mulig å gjøre innholdet uleselig for alle andre enn mottaker av informasjonen. For å oppnå dette brukes to teknikker som kalles signering og kryptering. Å ta i bruk elektronisk signatur i Rana kommune øker mulighetene for dialog med og saksbehandling direkte over nettet. Fornying og administrasjonsdepartementet (FAD) har varslet at digital signatur bør innføres i kommunene. Gode sikkerhetsløsninger er en forutsetning for å kunne benytte elektronisk kommunikasjon i stor skala i offentlig sektor. Utvikling av elektroniske tjenester for borgere og næringsliv skaper en utfordring knyttet til samordnet utvikling, tilrettelegging og bruk av slike sikkerhetsløsninger. Et høyt utviklingstempo der stadig mer spesialiserte programvare tilbys gjør det utfordrende å velge løsninger med langvarig nytteverdi. Det finnes flere private leverandører i markedet i tillegg til en egen sikkerhetsportal for offentlig sektor som Departementet er i ferd med å lansere. I første del av planperioden må Rana kommune ta stilling til hvilken løsning det skal satses på og avklare finansiering. 10

11 OMDISPONERING AV RESSURSER OG IT- STRATEGI De datatekniske verktøyene organisasjonen har og som vi anskaffer oss i fremtiden må benyttes med tyngde. Dataprogrammer og datasatsinger må ses i sammenheng. Utfordringen er å skape og bygge nok kompetanse i organisasjonen til å ta ut størst mulig rasjonaliseringsgevinster. For å lykkes må ressurser omdisponeres for å få tyngde bak prosjekter som iverksettes. Grunnlaget legges i en god ITstrategi der målet er å få dradd maksimal effekt ut av de systemer som Rana kommune har. TILTAK 1. Ressursomdisponering for å få god nok kvalitet på innholds leveranser på nett i tråd med nåværende og kommende lovpålegg i planperioden, samt krav satt av våre innbyggere, brukere og departement. 2. En godt utbygd og tilgjengelig tjeneste på nett i et regionalt perspektiv. 3. Et 24- timers selvbetjent servicetilbud der våre brukere befinner seg. Alt i et format som i størst mulig grad gjør seg uavhengig av teknisk plattform. 4. Sikre relevant og nyttig informasjon i fornuftige løsninger, som gir kommunen effektiviseringsgevinst i størst mulig grad på tvers av organisasjonen. 5. Styrke satsingen på å få til samhandlingen mellom systemer for å få til effektiv datafangst. 6. Oppmuntre ansatte og brukere av våre tjenester til å bruke data og særlig Internett der dette er hensiktsmessig. 7. Høy grad av sikkerhet knyttet til sensitiv datainformasjon. FORVENTEDE RESULTATER Pålitelighet ved at opplysninger som hentes ut er sikre data. Lettere tilgang til beslutnings-/styringsinformasjon. Økt tilgjengelighet på nettet gir innbyggere og ansatte mulighet for selvbetjening. Høy grad av selvbetjening direkte inn mot fagsystem er ressursbesparende. Forbedret informasjonsutveksling og dialog mellom innbyggere, næringsliv, folkevalgte og kommune på nye arenaer. Stor mulighet for utvikling av samarbeid med eksterne instanser, der felles effektiviseringsgevinster kan hentes ut. Større grad av interaktivitet mellom faggrupper, ekspertise, skole og heim. 3. GOD EKSTERN KOMMUNIKASJON Rana kommune skal bruke hensiktmessige informasjonskanaler, som er mest mulig samordnet og som gir god og effektiv spredning av informasjon til ulike målgrupper. Offentlig informasjon skal være tilgjengelig for alle innbyggere. Derfor skal vi benytte et variert sett av informasjonskanaler, rettet mot ulike målgrupper med ulikt tilgjengelighetsnivå. 11

12 ANSATTE OG DIREKTE INNBYGGERKONTAKT God direkte innbyggerkontakt kommer til uttrykk i dialogen med de som benytter våre tjenester. Hver enkelt ansatt har ansvar for å hjelpe våre brukere med informasjon og veiledning, knyttet til tjenesten som ytes og vise vei inn mot saksbehandling og kommunal forvaltning. Språket kommunen benytter, regelverk og praksis skal være publikumsorientert. GOD MARKEDSFØRING AV VÅRE TJENESTER Noen av våre tjenesteleverandører lever i et direkte konkurranseforhold opp mot private leverandører. Vi har også virksomheter som i utgangspunktert er eneleverandører men som likevel lever av billettinntekter og/ eller antall brukere. For disse virksomheten er markedsføring vesentlig og det må settes av ressurser til informasjonstiltak. Videre må det etableres kunnskap om faget markedsføring. NYE TEKNISKE KOMMUNIKASJONSFORMER Digital teknologi åpner nye muligheter for kommunikasjon/informasjon. I dag er det fullt mulig å føre dialog direkte på nett og levere tjenester via SMS, kombinert med lyd og bilde. Bruk av nye medier til kommunikasjon krever opplæring i bruk og lovverk. Nye metoder for kommunikasjon utløser også krav til sikker lagring av store mengde ny type informasjon, samt arkiveringskrav i forhold til forvaltningsloven. DET FYSISKE SERVICETORGET Servicetorget har ansvar for å formidle tjeneste- og forvaltningsinformasjon til våre innbyggere. Sammen med avdelingene/virksomhetene har servicetorget ansvar for å utarbeide tjenestebeskrivelser (fakta om tjenester) til nytte for innbyggerne og ansatte. Innbyggerne i Rana kommune skal oppleve trygg og enkel tilgang til kommunale tjenester og forvaltning. Dette skal sikres gjennom avtalt arbeidsdeling mellom Servicetorg og fagvirksomheter. Det er et mål at flest mulig spørsmål kan bli avgjort der og da i servicetorget. Servicetorget er kommunens redskap og verktøy for å utvikle og tilrettelegge for publikumskontakt. Servicetorget har en sentral rolle i den nasjonale satsingen for å lette informasjonstilgang for innbyggerne på tvers av forvaltningsnivå. I utviklingen av servicetorget bør målet være at vi skal være der folk befinner seg. Dette betyr at vi må være åpne for å se på både organisering, lokalisering og tjenestetilbud. DET DIGITALE SERVICETORGET Kommunens nettside er informasjonskilden vi tilbyr innbyggerne uavhengig av sted og tid. Siden skal være i kontinuerlig utvikling i retning av mer dialogpreget kommunikasjon og selvbetjening. Det er store muligheter for å kommunisere direkte i sanntid og løse problemer dere og da. Mange av våre innbyggere er der allerede, og venter på at vi tar de nye mulighetene i bruk. DIREKTE PAPIRINFORMASJON TIL INNBYGGERNE Offentlig informasjon i papirformat er fortsatt aktuelt. I dag har vi informasjon som følger med hjem i skolesekken, ligger i brukernes hylle i barnehage/institusjon eller utplassert på offentlige møteplasser. Våre innbyggere ønsker offentlig informasjon og kommunen bør bruke et miks av kanaler for å få frem sitt budskap. EGEN AVIS Rana kommune har ikke gitt ut aviser rettet mot innbyggerne. Forslag om publisering av egen informasjonsavis dukker opp med jevne mellomrom. Det bør derfor gjennomføres en kost/nytte analyse av et slikt tiltak i planperioden. 12

13 TILTAK 1. Servicetorget er kommunens inngangsportal til kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon. Avdelingene skal støtte Servicetorgets arbeide med å tilgjengliggjøre mest mulig relevant informasjon. Samarbeidet avtales skriftelig. 2. Rana kommune skal bruke et miks av kommunikasjonskanaler for å formidle aktuell informasjon om administrativt og politisk virksomhet, tjenesteproduksjon og planer som har betydning for lokalsamfunnet. 3. Det tilrettelegges for hensiktsmessig bruk av digitale medier som kamera og foto i tjenesteutøvelse, med tilhørende minimum opplæring med hensyn til bruk, lagring og regler som gjelder ved formidling. 4. Hver enkelt saksbehandler skal gjennom opplæring bli trygg i bruken av sak- arkivsystem og tilhørende krav om fullført saksbehandling og krav om arkivering. 5. Virksomhetene helt ned til hver enkelt ansatt har et selvstendig ansvar for å formidle en brukers rettigheter, plikter og gi informasjon om en tjeneste når brukeren har behov for det. 6. Tiltak i Rana kommune skal være best mulig samkjørt nasjonalt med overordnede informasjonstiltak, så fremt det er hensiktsmessig og det er avsatt tilstrekkelig økonomi til dette. 7. Budskap skal formidles i et enkelt og godt språk. 8. Ved gjennom føring av større prosjekter skal hensiktsmessige informasjonstiltak defineres og innarbeides som et element i gjennomføring/realisering av prosjektet. FORVENTEDE RESULTATER Innbyggere og næringsliv er godt informert om kommunens virksomhet. Økt tilgjengelighet til Rana kommune og økt mulighet for tilbakemeldinger. Samlet budskap, større fokus, kostnadsbesparelser. 4. AKTIVT FORHOLD TIL MEDIA. Rana kommune skal føre en åpen og aktiv mediepolitikk. Rana kommune legger forholdene til rette for mediene ut fra prinsippene om åpenhet og mer offentlighet. Media skal aktivt benyttes for å nå ut med informasjon når det er hensiktsmessig. STYRKE SAMFUNNSDEBATTEN OG VÅR YTRINGSFRIHET. Kommunen er leverandør av tjenester som har betydning for innbyggerne og som er en viktig del av det norske demokratiet. Samfunnsdebatten dreier seg ofte om kommunale spørsmål. Denne type debatter kan få bedre kvalitet ved at faktiske opplysninger kommer på bordet og/eller ved korrigering av feilaktige påstander. Denne type informasjon må komme fra kommunen selv eksempelvis gjennom uttalelser fra rådmann eller produksjonssjefer. 13

14 En aktiv holdning krever betydelig ressursinnsats. Kommunen kan ikke følge alle debatter der kommunale administrative spørsmål reises. Derfor oppfordres kommunalt ansatte til å ytre seg, dersom de har faktiske og ikke minst faglig kunnskap på et område. GRUNNLOVEN 100 Det skal være offentlighet rundt beslutninger som tas. Videre skal det være offentlighet om de vesentligste grunner for hvorfor beslutningen ble som den ble og hvilke alternativ som ble vurdert. Dette taler for at de ansatte bør ha frihet til å ytre seg om de fagfelt som de arbeider med. Grunnlovens 100 understreker retten til å ytre seg også politisk. Eksempelvis er budsjettprosessen ofte en kamp mellom virksomheter og fag. Den skjer ikke bare mellom deler av kommunen som organisasjon, men også som en kamp mellom ansatte i virksomheter og fagområder. Kampen for å bevare så vel sin arbeidsplass, betydning for profesjon og et forsvarlig tilbud til brukerne anses som legitim. TIDSPUNKT FOR EN YTRING På egne vegner innenfor de rammer som er beskrevet i kapittelet her, kan ansatte fritt uttale seg ; internt, til politikere og media. Men tidspunktet for når en gir sin ytring har betydning. Gir en ansatte uttrykk for et klart standpunkt utad mens saksbehandlingen pågår, kan det svekke tiliten til beslutningsprosessen og forstyrre saksbehandlingen innad. Særlig for ledere er det en balanse som må vurderes i hvert enkelt konkrete tilfelle. Det er også spesielle hensyn å ta etter at en beslutning er truffet, eller etter at kommunen som organisasjon har offentliggjort sitt syn. Pressereglementet understreker at vi skal opptre lojalt overfor Rana kommunes politiske og administrative vedtak, og at kritikk som gjelder eget fagområde og egen arbeidsplass søkes løst tjeneste vei. Like fullt har altså en kommunalt ansatt rett til å si sin mening om bruk av offentlige ressurser - fordi det gjelder befolkningens midlere. Utfordringen er å balansere ytringene innenfor denne rammen. SANNHETSKRAV Rana kommunens sannhetskrav understrekes. Det stilles krav til faktiske opplysninger som avgis. Brukerne og innbyggere har tiltro til at ansatte i kommunen vet hva de uttaler seg om, og at informasjonen som gis er korrekt. Det legges vekt på å få formidlet en saklig, nøktern og balansert fremstilling. TAUSHETSPLIKT Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt og taushetsbelagte opplysninger skal følges av alle. Dette krever at ansatte kar kjennskap til gjeldende bestemmelser. TAUSHET MEN OGSÅ TRYGGHET 100 beskriver også retten til taushet. Det er lov å si nei. Det er viktig å skape trygghet å trene på møtet med media. Hver enkelt skal kjenne sine rettigheter, inneha trygghet nok til å ta de nødvendige vurderinger og analyse av hvordan saken kan bli presentert. Kjennes det feil, så er det ingen som kan tvinges til å uttale seg mot sin vilje. 14

15 TILTAK 1. Retningslinjer for mediekontakt utarbeidet gjennom pressereglement. 2. Medietrening for ledere og ansatte som har mye mediekontakt gjerne interkommunalt. 3. Jevnlige møter mellom kommune og lokale medier. 4. Sikre gode rutiner for kontakt med media i forbindelse med politisk saksgang. FORVENTEDE RESULTATER Åpenhet og troverdighet utad Trygghet i kontakten med media. Større kunnskap om og troverdighet til kommunal virksomhet blant innbyggere og media. Økt forståelse for de ulike mekanismene mellom media, administrasjon og politikk. Media får større innsikt og kunnskap om kommunens virksomhet og blir dermed bedre i stand til å dekke stoffområdet. 5. TYDELIG PROFIL Rana kommune skal fremstå som en helhetlig og gjenkjennelig organisasjon. Rana kommune skal ha en enhetlig grafisk profil. Profilen skal bidra til å gjøre kommunens innsats på ulike felt synlig. Den skal styrke inntrykket av en rettferdig, samordnet og seriøs organisasjon. Kommunen har en viktig rolle som myndighetsutøver og tjenesteyter. Profilen skal gi rom for fleksibilitet og kreativitet i utøvelsen av begge rollene, uten at familielikheten går tapt. PROFILHÅNDBOK Profilen skal uttrykke Rana kommunes egenart og reflektere byens identitet. Profilen skal være preget av estetisk kvalitet og bidra til bedre kommunikasjon med samfunnet. Profilhåndboka skal inneholde bestemmelser om byvåpen, regler om skrivemåter, bilder og grafiske elementer. Den skal angi korrekte virksomhetsbenevnelser på norsk og engelsk, bruk og utseende på typografisk signaturer, utseende for kontordokumenter, skjema og blanketter, annonser, trykksaker, nettsider, flagg, skilt, rullende teknisk materiell, uniformer og arbeids tøy samt stempel. Profilhåndboka setter rammer for design og måten kommunen presenterer seg på. Dette innebærer at profilhåndboka må på plass før vi kan gå videre med vår satsing på informasjon. I løpet av 2006 må Finansiering og fremdrift avklares BYVÅPEN, SKILTING OG STEDSNAVN. Rana må kunne identifiseres tydelig både på offisielle nasjonale kart og i form av stedsnavnskilt tilpasset

16 SKILT OG KOMMUNALE BYGNINGER Det finnes ikke helhetlige regler for skillting av eksisterende kommunale bygg verken utvendig eller innvendig. Flere av våre bygg med stor trafikk er heller ikke anvist med normert skilt fra nærmeste kommunale veg. Byggene blir derfor vanskelig å finne spesielt for første gangsbesøkende og folk som ikke er lokalkjent. PROSJEKTER MED EGEN PROFIL I forbindelse med større arrangementer og markeringer av selve byen Mo I Rana er identifikasjon og identitetsfølelse sentralt for utforming og kommunikasjon. På lik linje med prosjektplaner som skal utformes med informasjonstiltak- kan det utformes en profil som skal stå til byens overordnede profil- men samtidig uttrykke egenart inn mot det som skal markeres. TILTAK 1. Sikre korrekt bruk av byvåpenet gjennom reglement samt ny og funksjonell profilhåndbok. 2. Rasjonalisere og samordne kommunens informasjonsmateriell, både med hensyn til produksjon og distribusjon. 3. Markedsføre Rana godt med rett budskap i inn - og utland gjennom ulike kanaler. 4. Samarbeide aktivt overfor andre markedsførere av Mo I Rana som by, og sikre at byen markedsføres på en god måte. I særlig grad ved større markeringer og arrangementer knyttet til Mo i Rana som by, skal det sikres at del profiler bygges etter de identifikasjons merker som tilkjennegis gjennom Rana kommunes kommunestyre og profilhåndbok. 5. Gode helhetlige skiltplaner for mer enn bare normerte vegskilt. FORVENTEDE RESULTATER Vi bygger stolthet over Mo i Rana som by. Byvåpenet fremstår som vår signatur for myndighetsutøvelse. Klarere identitet innad og kostnadsbesparelser gjennom ferdigutviklede og tilgjengelige grafiske elementer, felles trykksakmaler etc. Innbyggere som kjenner igjen kommunal virksomhet. Lettere adgang til byen gjennom god skilting. 6. STYRKET LOKALDEMOKRATI Rana kommune ønsker å legge til rette for dialog med innbyggerne og bygger opp under merdemokrati overfor sine innbyggere. Kommuner er viktige lokalpolitiske arenaer. Det er en kobling mellom kommunen som beslutningsmyndighet og innbyggeren som borger. Å styrke den lokale politiske dialogen og den lokale, kommunale tilhørigheten er på mange måter to sider av samme sak. Politikere har behov for kunnskap om resultatet av politikken som føres, og brukere har behov for å si sin mening om og influere på utformingen av tjenestene. Rana kommune ønsker å stimulere innbyggerne til å delta i lokalpolitiske sammenhenger, enten som borger eller bruker. INNBYGGERINITIATIV OG INNBYGGERDELTAKELSE Hver og en av kommunens innbyggere kan som gruppe eller enkeltperson ta opp saker med administrativ ledelse, virksomhetsledere, kommunens ansatte for øvrig og folkevalgte. Innbyggerinitiativ har vi utfra kommunelovens 39 A. Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet, dersom minst 2 % av innbyggerne står bak forslaget. 16

17 E-INITIATIV OG POLITIKERE PÅ NETT Internett er en viktig kanal som åpner for innsyn og deltakelse i den politiske debatten og beslutningsprosesser. Terskelen for å ta i bruk initiativretten kan senkes ved å ta bruk Internett som verktøy. Å SE POLITIKKEN Ønsket om synlige og tilgjengelige politikere er tilstede og vil utfordre oss stadig mer. Politikere skal nås via e-post, det ønskes diskusjonsfora på nett, det skal tilrettelegges for brukerundersøkelser og om kort tid gjennomfører vi kanskje elektronisk avstemning ved valg. Web overføringer av politiske møter er allerede innarbeidet. Nye behov og krav fra innbyggerne utfordrer oss til å tenke alternativt,foreta prioriterering og om nødvendig omdisponere eksisterende ressurser. I løpet av 2009 skal det være gjennomført planmessige forsøk med elektroniske valg, avstemninger og meningsmålinger i et utvalg kommuner sitat: KS e-kommune 200 9plan. FREMTIDENS VELGERE Elever i barne og ungdomsskolen er fremtidas velgere. Rana kommune skal gi disse innsikt i lokaldemokratiet gjennom undervisning. I tillegg kan dette suppleres med faktakunnskap, knyttet til eksempelvis valg og kommuneplan. Det legges til rette for at barn og unge kan delta aktivt i planarbeidet til Rana kommune. Informasjonstiltak som fremmer interesse for må delta i planleggingen av hvordan Mo i Rana skal være som by og sted å bo i prioriteres. TILTAK 1. Alle politiske saker og oversikt over styrer, råd, komiteer og utvalg skal tilgjengeliggjøres på nett. 2. Politikere henter saksdokumenter etc. fra nett og ikke via post. 3. Tilgjengeliggjøre politikere og åpne for innbyggerinitiativ. 4. Sikre god dialog med innbyggerne i høringssaker. 5. Samfunnsfagopplæring i skolen. FORVENTEDE RESULTATER Større deltakelse og engasjement i utviklingen av lokalsamfunnet. God innformasjonsutveksling til nytte for innbyggere, folkevalgte og administrasjon. Større forståelse for hva kommunen driver med, den rollen kommunen har i en større samfunnsmessig sammenheng og forståelse av forvaltning av skattepenger og det kommunale budsjett. 17

18 7. FORVALTNING AV OMDØMME OG SERVICENIVÅ Ansatte, mellomledere og ledelse forvalter i felleskap Rana kommunes omdømme og skaper vårt servicenivå. Måten våre brukere møter tjenesteutøverens ressurser og måter å fungere på, er avgjørende for hvordan de opplever kvaliteten av servicen og dette er igjen bestemmende for graden av kvalitetsoppfatning. Rana kommune er avhengig av hver enkelt ansatt sin innstats i sannhetens øyeblikk. FØRSTEINNTRYKK SOM GRUNNLAG FOR KOMMUNIKASJON Verdigrunnlaget skal avspeile hvordan Rana kommune ønsker å fremstå som leverandør av viktige samfunnstjenester for sine innbyggere. En felles verdiplattform bidrar til at Rana kommune som organisasjon fremstår som mer entydig i ord og handling. Ingen andre har så stor innflytelse på kommunens omdømme som ansatte som møter brukerne våre ansikt til ansikt. Det er i det første møtet vårt omdømme formes: Hvordan oppfattes kommunen i det en bruker skriver seg inn på skolen, første dag i barnehagen, ved innleggelse på sykehjem eller på møte med en saksbehandler? Brewer (1995) referer til fire slike sannhetens øyeblikk som oppstår ved enhver serviceinteraksjon: - kundens innledende kontakt med kommunen. - den aktuelle leveransen av tjenesten. - bedømmelse av om forventningene er oppfylt. - refleksjon over samlede erfaringer. Alle ansatte har ansvar for å hjelpe våre brukere med informasjon og veiledning knyttet til tjenesten som ytes. Dette krever gode holdninger og det forventes at ansatte skal være behjelpelig overfor de som prøver å finne frem i det kommunale systemet uansett hvor de henvender seg. LIKHETSPRINSIPPET Alle tjenesteutøvende avdelinger skal ha prosedyrer som sikrer at brukerne både internt og eksternt blir møtt med gode serviceholdninger. Det er ikke nok å stole på serviceinnstillingen til medarbeiderne - det må være en klar forståelse for service, enkle tydelige regler for hvordan vi skal kommunisere ned våre brukere og hvordan vi måler at dette faktisk skjer. ANSATTES HOLDNINGER OG OMDØMMEFORVALTNING I vår omdømmeforvaltning har vi et kollegialt og kollektivt ansvar: Saker skal plassers der de hører hjemme. En omdømme sak kan begynne som en mindre henvendelse og etter hvert akselerere til å bli noe større. Å informere de som kan bli berørt utløser en mulighet til å rydde opp eller forberede seg på å møte media etc. På denne måten kan vi unngå at det seiler opp unødige mediaskapte problemstillinger eller andre fronter som ikke var der i utgangspunktet. 18

19 LEDERANSVARET Rådmannen vil gi en produksjonssjef nødvendig støtte,men det er virksomheten selv og dennes leder, om nødvendig i samarbeid med rådmannen som svarer for fakta som er fremkommet eksempelvis om en dårlig utført tjeneste, et dårlig resultat, svikt i saksbehandling eller rutiner. I omdømmeforvaltningen har leder et særskilt ansvar for å fronte tjenesten som utføres både i gode og onde dager. Dette betyr at en må være forberedt på svare på kritiske spørsmål fra media og innbyggere. En leder har også et ansvar for å utøve en strategisk og planmessig omdømmeforvaltning og bevisstgjøre ansatte i forhold til dette. KRISEBEREDSKAP OG OMDØMME I en krisesituasjon der store samfunnsverdier står på spill gjelder en egen omdømme forvaltning der ordføreren trekkes inn i særlig grad. Det skal skapes høy grad av stabilitet og trygghet gjennom vår kommunikasjon med innbyggere og omgivelser. I krisesituasjoner er det et særlig behov for hurtig og korrekt informasjon. Kommunen må regne med stor pågang fra publikum og media. Kommunen har en egen krisekommunikasjonsplan og det skal øves i krisekommunikasjon. Planen omfatter rutiner for informasjonsformidling til publikum og overfor media. Rana kommune skal skape trygghet gjennom god kommunikasjon og informasjon til våre innbyggere også i situasjoner forbundet med krise. I kommunen er det den politiske og administrative ledelse som har det overordnede informasjonsansvar ved krise. TILTAK 1. Pressereglement som klargjører rollene til ansatte. 2. Kursing/caseøvelser på koordinering internt for å oppnå trygghet og rutiner på Hvem sier hva? 3. Krisekommunikasjonsplan. FORVENTEDE RESULTAT Et mindre sårbart samfunn. Kontroll i innledningsfasen på kommunikasjon fra kommunen når dette anses som nødvendig. Kommunen fremstår med trygghet i en krisesituasjon. 19

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren . Veikart for sosiale medier i kommunesektoren 2 Innhold 1 Om veikartet... 5 2 Strategi... 7 Planlegging... 8 Forankring... 9 Bemanning...10 Ambisjonsnivå og tilstedeværelse...11 Svartid...12 Rutiner...14

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter CAF En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter Utgitt av Statskonsult 2007 ISBN 978-82-7483-109-4 Forord CAF (Common Assessment Framework) er et helhetlig kvalitetsverktøy som brukes i arbeidet med

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer