Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015."

Transkript

1 1

2 Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden Visjon Norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse Overordnet mål Statens arbeidsmiljøinstitutt skal skape, bruke og formidle kunnskap om arbeid og helse Mål Instituttet skal skape kunnskap om sammenheng mellom arbeid, sykdom og helse kartlegge sammenheng mellom arbeid og helse, vurdere risiko og bidra til forebyggende tiltak gjøre kunnskap om sammenheng mellom arbeid og helse kjent i Norge Verdier STAMIs forskning og kunnskapsformidling skal være preget av kvalitet, troverdighet, samt politisk nøytralitet og faglig uavhengighet. STAMI som institusjon skal kjennetegnes ved anstendighet, medmenneskelighet, rettferdighet og respekt. 2

3 Forord Hensikten med strategidokumentet Strategidokumentet skal være et aktivt styringsdokument som klargjør grunnlag og mål for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og trekke opp hovedlinjer for virksomheten i de nærmeste årene. De strategiske prioriteringer gir rammer for planlegging og ressursdisponering. De konkrete tiltak som skal virkeliggjøre målene synliggjøres i de årlige virksomhetsplaner. Strategidokumentet skal bidra til forståelse av instituttets mål og oppgaver både internt og eksternt. Strategiprosessen ved STAMI STAMIs forrige strategidokument ble ferdigstilt i Siden da har instituttet vært gjennom eksterne faglige evalueringer og politiske vurderinger knyttet til både fristilling og sammenslåing med andre institutter. Fagevalueringene var meget positive, og de politiske vurderinger fikk som resultat at STAMI fra er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, et uavhengig men offentlig finansiert institutt tilordnet Arbeids- og sosialdepartementet. Med disse rammer på plass var det naturlig å begynne en ny strategiprosess. Etter en intern og selvransakende relevansgjennomgang av alle prosjekter ved instituttet ble strategiarbeidet gjennomført i 2005 med høy grad av forpliktende medvirkning fra instituttets ansatte. Med utgangspunkt i etablert enighet om arbeidsform ble det nedsatt to faggrupper til å utarbeide forslag til fagfelter STAMI skal være aktiv på i et 10 års perspektiv, samt foreslå konkret prioritering av innsatsfaktorer for dissen feltene. Arbeidsformen gav forslag som lot seg samle i ett felles dokument. Dette dokumentet dannet utgangspunktet for de deler av strategidokumentet som angår forskning og utredning. De øvrige strategielementer er blitt til gjennom vanlig med- og vekselvirkning mellom administrasjon, fagavdelinger og tillitsvalgte. Forskning er tidkrevende prosesser, og utvikling av vitenskapelig kompetanse på høyt nivå er både tid- og ressurskrevende. Følgelig bør forskningsstrategier ha større langsiktighet og virkeperiode enn hva som er vanlig på andre felter. Samtidig må forskningstrategier ha den nødvendige fleksibilitet til å kunne ta opp nye trender og eventuelt endrede samfunnsbehov eller rammebetingelser i løpet av virkeperioden. Den gjeldende strategien ved STAMI har tatt disse elementene opp i seg, og skal være et styrende dokument for instituttets profil de nærmeste 10 årene. I takt med endrede samfunnsbehov gir den nå vedtatte strategi føringer for nye prioriteringer ved instituttet. Overvåking av norsk arbeidsliv styrkes gjennom en ny og nasjonalt koordinerende enhet, og det satses mer på psykososial og organisatorisk FoU. Når strategien skal virkeliggjøres er det nødvendig for STAMI å organisere seg slik at ressursene blir satt inn der de bidrar mest. I denne sammenheng blir det viktig også å sikre nyrekruttering til erstatning for den ikke ubetydelige andel av instituttets forskere som vil nå pensjonsalder i de kommende 10 år. I kunnskapsbedrifter som STAMI er de ansattes kompetanse virksomhetenes hovedkapital. Følgelig står instituttet overfor store utfordringer i forhold til å erstatte og videreutvikle den tunge kompetanse våre seniorer besitter. Samtidig gir det større handlingsrom for å gjennomføre strategiske endringer og satsing på nye felter ved rekruttering av ny kompetanse. 3

4 Forskningsinstitusjoner med høy vitenskapelig kvalitet er sterkt avhengig av de enkelte forskernes kompetanse, kreativitet, idérikdom og ikke minst samarbeidsegenskaper. Statens arbeidsmiljøinstitutt, med sin ambisjon om flerfaglig integrering av kunnskap, er i så måte et godt eksempel på et forskningsinstitutt hvor de ansattes kompetanse og egenskaper er vår hovedkapital. Følgelig gir strateginotatet i sin overordnede og kortfattede form betydelig rom for kreativ utfoldelse av den enkeltes idérikdom - innenfor de ytre strategirammer som reflekterer samfunnets behov. Videre ønsker man konstruktive innspill og reell påvirkningsmulighet på STAMIs aktiviteter fra instituttets fagråd. Strategien vil ledsages av operative administrative verktøy knyttet til prosjektplanlegging/-vurdering/-rapportering. Strategidokumentets omfang og utforming Statens arbeidsmiljøinstitutt har gitt sin strategi en kortfattet form ytterligere innstrammet i forhold til forrige strategidokument. Formuleringene fra den gang har fremdeles sin gyldighet: Virkeligheten forandrer seg med så høyt og økende tempo at omfattende detaljplaner ikke fyller sin funksjon som styringsverktøy. Den form vi her har valgt er tydelig og forpliktende, samtidig som den gir praktiske muligheter for oppdatering. Oslo, september 2005 Trygve Eklund Direktør Revisjon juni 2010 Midtveis i strategiperioden er instituttets strategi blitt oppdatert med innspill fra instituttets ledergruppe, og noen mindre endringer er blitt foretatt. Spesielt er instituttets satsing på overvåking av arbeidsmiljøtilstanden ytterligere befestet og beskrevet. Siden STAMIs utforming av inneværende strategi har instituttet utarbeidet og implementert elektronisk prosjektvurderingssystem samt prosedyrer for dette, samt elektronisk virksomhetsplanleggings- og rapporteringssystem. Videre er instituttet omorganisert våren 2006 med avdelinger som er dannet for best mulig å være tilpasset gjeldende strategi. STAMIs internasjonale engasjement er blitt betydelig styrket i perioden gjennom deltagelse i og bidrag til oppstart av Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH), samt vår godkjennelse som World Health Organization (WHO) Collaborating Centre fra og med høsten Revidert strategi oversendes Arbeidsdepartementet til orientering. Oslo, juni 2010 Trygve Eklund Direktør 4

5 STAMIs formål og oppgaver Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstitutt innenfor arbeidsmiljø- og arbeidshelseområdet. Instituttets overordnete formål er å skape, kartlegge og formidle kunnskap om arbeid og helse. Virksomheten har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse. STAMI skal skape kunnskap om sammenhenger mellom arbeid, sykdom og helse ved å avdekke risikoer og forstå årsaksforhold vedrørende forhold i arbeidslivet som kan ha betydning for utvikling av sykdommer og plager. Statens arbeidsmiljøinstitutt bygger sin innsats på flerfaglig integrering av vitenskapsbasert kunnskap om arbeidsliv og helse. Grunnleggende for STAMIs virksomhet og strategiske planlegging er vekselvirkningen mellom aktivitetene forskning, utredning, overvåking, rådgivning/tjenesteyting. Disse aktivitetene understøtter hverandre, med ulike tidsramme, hvor forskning og overvåking typisk er langsiktige prosesser, utredning av kortere varighet år, mens rådgivning/tjenesteyting har et kortsiktig tidsperspektiv. Kommunikasjon - inkludert informasjon, opplæring og utdanning - er en forutsetning for at STAMIs kunnskap og kompetanse skal komme samfunnet til nytte, og skal i økende grad integreres med instituttets øvrige grunnaktiviteter. 5

6 Som nasjonalt sektorinstitutt skal STAMI ivareta de samfunnsmessige forskningsbehov innenfor arbeidsmiljøsektoren. Instituttet vil tilstrebe en balanse mellom anvendt forskning 1 og målrettet grunnforskning 2 for å ha faglig beredskap til effektivt å kunne vurdere problemstillinger fra norsk arbeidsliv. Inndelingen i anvendt forskning og målrettet grunnforskning antyder ingen kvalitetsmessig forskjell mellom disse, bare at forskningens utgangspunkt er forskjellig. Nærmere om forskningsprosjektfinansiering og samfunnsnytte Finansieringen av langsiktig, ofte utstyrstungt og kostnadskrevende helserelatert arbeidsmiljøforskning er i Norge som i andre land neppe mulig å tenke seg ut fra en ren markeds- og oppdragstenkning. Forskningsresultater som bidrar til bedre arbeidshelse og arbeidsmiljø faller ofte i den kategori som gir samfunnsmessig gevinst, men som bare unntaksvis fremstår som lønnsomt for den enkelte virksomhet å bekoste i et kort tidsperspektiv. Således er det i Norge ikke er tradisjon eller marked for særlig grad av ikkeoffentlig full-finansiering av samfunnsnyttig og påkrevet forskning på arbeidsmiljø- og - helseområdet. De fleste av STAMIs forskningsprosjekter vil derfor ha finansiering fra både instituttets grunnbevligning og fra ekstern bidragsyter. En slik finansieringsmodell fordrer at STAMI kan dokumentere at det aktuelle prosjektet har positive faglige ringvirkninger for virksomheten og samfunnet for øvrig. Positive faglige ringvirkninger defineres i denne sammenhengen som at prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap på arbeidsmiljøområdet som skal kunne bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse, samt at resultatene av prosjektet skal formidles og være åpent tilgjengelig for alle som ønsker å nyttegjøre seg disse. Offentlig hel- eller delfinansiering av prosjektene sikrer åpenhet om resultatene i form av krav om publisering. Publisering i fagfellebedømte tidsskrifter bidrar i tillegg til en kvalitetssikring av forskningen. STAMI skal alltid publisere resultater fra våre forskningsprosjekter åpent, og skal så langt det er mulig søke å publisere disse i fagfellebedømte internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Gjennom instituttets prosjektvurderingssystem skal slike forhold dokumenteres, gjennom å utdype prosjektenes arbeidsmiljørelevans, samfunnsnytte, åpenhet om resultater samt finansielle og forskningsadministrative forhold. STAMIs styrker STAMI vurderer sin kjernekompetanse, dvs. organisasjonens "vedvarende konkurransefortrinn", til å ligge i tverrfaglig integrering av kunnskap. I særlig grad er kunnskapen knyttet til "flerfaglig bredde innen arbeidsliv og helse" og "mekanismeforståelse". Viktige spiss- og støttekompetanser er: kunnskap om norsk arbeidsliv og dets helseaktører kunnskap om kjemisk og biologisk eksponering og helse i arbeidslivet spisskompetanse i utvalgte felter av arbeidsmedisin, arbeidsmiljøkjemi, epidemiologi, fysiologi og toksikologi kunnskap om psykologiske og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer kunnskap om overvåking av arbeidsmiljø og helse, samt kunnskap om tilgjengelige kilder kompetanse i dokumentasjon og formidling 1 Virksomhet av original karakter for å erverve ny viten, først og fremst rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser (OECDs vedtatte definisjon av anvendt forskning). 2 Grunnforskning utført med forventning om at den oppnådde viten vil gi en bred kunnskapsbase som bakgrunn for å løse nåværende og fremtidige praktiske problemer (OECDs formulering om målrettet grunnforskning). 6

7 Målgrupper Statens arbeidsmiljøinstitutt har norsk arbeidsliv og det norske samfunn som overordnede målgrupper. De viktigste konkrete målgrupper for instituttet er: Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner Instituttet skal være det sentrale referanseorganet innenfor sitt område og være det fagmiljøet som er naturlig å ta kontakt med for informasjon, råd, veiledning, bistand til større arbeidsplass- og bransjeundersøkelser samt for utførelse av forskningsprosjekter. Ledere og ansatte i virksomhetene Instituttet skal være en sentral premissgiver og referanseinstitusjon for forskningsbasert kunnskap om arbeidsmiljøproblemstillinger. Denne målgruppen er viktig fordi lederne er ansvarlige for miljøet i bedriftene og de ansatte må medvirke i det helseforebyggende arbeidet. Verne- og helsepersonalet i virksomhetene og i bedriftshelsetjenesten Instituttet skal være et sentralt fagmiljø som det er naturlig å kontakte for å skaffe seg informasjon, utdannelse, råd og veiledning. Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Arbeidsmiljømyndighetene Instituttet skal fungere som premissleverandør, rådgiver og som et nasjonalt referanseinstitutt innen arbeid og helse. Instituttet skal formidle fagkunnskap til arbeidsmiljømyndighetene som grunnlag for lover, forskrifter og reguleringer og bistå med kunnskapsgrunnlag for særskilte kampanjer og inspeksjonsoppgaver. Instituttet skal ha et nært samarbeid med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Tilsynenes behov skal være et viktig grunnlag for instituttets prioriteringer. Samarbeidet skal forankres på overordnet strategisk nivå. Helsevesenet Instituttet skal være et arbeidsmedisinsk referanseinstitutt, og er pålagt å ha et nasjonalt koordinerende ansvar for det arbeidsmedisinske fagfeltet. Instituttet fungerer som utdanningsinstitusjon for spesialiteten i arbeidsmedisin, og skal formidle kunnskap om sammenheng mellom arbeid og helse til helsepersonell. Helsevesenet er en naturlig samarbeidspartner i forskningsprosjekter der det er behov for annen spesialkompetanse enn den instituttet selv besitter. Forskningsmiljøene For forskningsmiljøene skal instituttet være en attraktiv og naturlig samarbeidspartner om forskningsprosjekter innen instituttets fagområder, både nasjonalt og internasjonalt. STAMI er en aktiv deltager i utdannelsen av forskere/doktorgradsstudenter og masterstudenter gjennom universitetssystemet. Våre internasjonale søsterinstitutter og universitetsmiljøene fungerer som referanse for instituttets vitenskapelige virksomhet og setter standarden for vår forskningsvirksomhet. Rammesettere og beslutningstagere Instituttet skal bidra til det politiske miljø og andre beslutningstagere med verdinøytral kunnskap slik at prioriteringer som gjelder arbeid og helse blir utført med best mulige premisser. 7

8 Forskning Strategisk modell for plassering av STAMIs forskningsaktiviteter I arbeidslivet utsettes mennesker for ulike eksponeringer som gjennom mer eller mindre kompliserte mekanismer av kjemisk/biologisk/psykologisk og samfunnsmessig natur forårsaker sykdom eller virker inn på helse, som illustrert av nedenstående figur (relevansakse): STAMIs forskning skal omfatte både pkt. 1, 2 og 3. Forskningsprosjekter ved STAMI skal tilstrebe en integrering av disse tre områdene. Kunnskap om årsaker forutsetter både kunnskap om risikoforhold og om mekanismer. Alle forskningsaktiviteter på STAMI skal kunne redegjøres for og innplasseres i tråd med ovenstående figur (relevansaksen). Kriterier for valg av oppgaver Instituttet prioriterer sine forskningsoppgaver ved å avveie de seks kriteriene potensial for forebygging nasjonal betydning omfang og alvorlighet av sykdommer og plager i befolkningen forskbarhet vitenskapelig betydning egen kompetanse og tilgjengelige ressurser All forskningsaktivitet på STAMI skal forankres, dokumenteres og kvalitetssikres gjennom instituttets eget elektroniske prosjektvurderingssystem. Overordnet forskningsstrategi: STAMI skal gjennom relevant, effektiv og kvalitetssikret forskning på høyt internasjonalt nivå gi vitenskapelige bidrag innenfor instituttets virkefelt. Instituttet skal legge vekt på å utnytte sin bredde i tverrfaglige og flerfaglige forskningsprosjekter. STAMIs styrke og fortrinn er at man har flerfaglig metodebredde og infrastruktur som dekker epidemiologi eksponeringskarakterisering på arbeidsplasser og i eksperimentelle laboratoriestudier kjemiske, fysiologiske, biologiske, molekylærbiologiske og psykologiske målinger humanmodeller og dyremodeller STAMI skal bygge videre på disse fortrinn. 8

9 Prioriterte forskningsfelter: Forskning ved STAMI skal ha relevans for arbeid og helse. Forhold av både positiv og negativ betydning for helse og arbeidsevne studeres. Følgende forskningsfelter er de som instituttet prioriterer høyest og som instituttet til en hver tid skal ha høy kompetanse på: Eksponeringer i arbeidslivet psykologiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer, inkludert arbeidstidsordninger kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer påvirkning på muskelskjelettsystemet ulykker Mekanismer for arbeidsrelaterte helseeffekter biologiske, fysiologiske og kjemisk/biokjemiske mekanismer psykologiske mekanismer sosiale mekanismer individuell følsomhet Helseeffekter muskelskjelettlidelser luftveissykdommer effekter på sentralnervesystemet hjerte- og karsykdommer kreftsykdommer mental helse Forskning på følgende områder skal styrkes i perioden: psykologiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer muskelskjelettlidelser Ressursbruken skal så tidig som mulig i løpet av inneværende strategiperiode tilpasses slik: kjemisk/biologisk arbeidsmiljø: 50% psykologisk, sosialt og organisatorisk arbeidsmiljø: 25% muskelskjelettrelaterte lidelser: 25% Denne prioriterte listen er i utgangspunktet ikke ekskluderende. Forskningsprosjekter på øvrige fagfelter innen arbeidsmiljø- og helseområdet vil vurderes fra sak til sak hvis behov skulle melde seg. STAMIs forskningsprofil skal være 80% anvendt forskning og 20% målrettet grunnforskning. 9

10 Utredning, tjenester og rådgivning Overordnet strategi for utredning, tjenester og rådgivning STAMI skal kartlegge sammenhengen mellom arbeid og helse, vurdere risiko og foreslå forebyggende tiltak. Som uavhengig nasjonalt forskningsinstitutt og kompetanseinstitusjon utfører STAMI bestemte tjenester, gir råd og foretar utredninger på alle områdene og overfor alle målgruppene innenfor STAMIs virksomhetsramme. Prioriterte oppgaver Kliniske tjenester arbeidsmedisinsk poliklinikk koordinering av det arbeidsmedisinske fagfeltet i Norge Utredninger av sammenheng mellom arbeid og helse kartlegge eksponering og helseforhold i arbeidslivet gi råd innenfor regulatorisk toksikologi rådgi myndigheter og beslutningstakere generell faglig rådgivning være et kompetansesenter for bedriftshelsetjenesten i Norge gjennom Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten Eksponeringsfaktorer og kilder tilby rådgivning om kartlegginger og eksponeringer tilby laboratorieanalyser som STAMI har interesse av og spesielle forutsetninger for å utføre, inkludert utleie av prøvetakingsutstyr virke som referanselaboratorium for Arbeidstilsynet drifte den nasjonale eksponeringsdatabasen EXPO 10

11 Overvåking og dokumentasjon av utviklingen i norsk arbeidsmiljø Instituttet skal gjennom Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ha ansvar for å forbedre, samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelatert helse i Norge, inkludert å gjøre disse tilgjengelige for aktuelle brukere. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetenes og arbeidslivets prioriteringer. 11

12 Kommunikasjon Kommunikasjon er forutsetning for at STAMIs kunnskap og kompetanse skal komme samfunnet til nytte og er således integrert med instituttets grunnoppgaver for øvrig. Alle ansatte på STAMI har en forpliktelse til å kommunisere sitt arbeid til instituttets målgrupper. STAMIs kommunikasjonsarbeid følger den statlige informasjonspolitikken. STAMIs samfunnsrolle, oppgaver, kompetanse, målsetting og målgrupper er fundament for kommunikasjonsarbeidet. Overordnet kommunikasjonsstrategi for STAMI STAMIs skal gjøre kunnskap om sammenheng mellom arbeid og helse kjent i Norge ved å synliggjøre STAMI som forskningsinstitutt og nødvendig premissleverandør for arbeidslivet synliggjøre STAMIs totale virksomhet overfor de definerte målgruppene bidra til å tydeliggjøre, befeste og videreutvikle STAMIs posisjon som forskningsinstitusjon og leverandør av kunnskap om sammenhengen mellom helse og arbeidsmiljø i Norge Prioriterte virkemidler Det benyttes flere typer virkemidler for å nå målene for kommunikasjonsarbeidet: stami.no med ukentlige nyhetsbrev til abonnenter om STAMIs forskning og virksomhet for øvrig. formidling av internasjonale forskningsresultater av interesse for instituttets målgrupper systematisk medie- og samfunnskontakt, PR og påvirkningsarbeid seminarer, kurs og undervisning nyheter og faktainformasjon gjennom STAMI-faktaarkene Arbeid og helse elektronisk prosjektkatalog vitenskapelig publisering i internasjonale tidskrifter nasjonalt bibliotek og dokumentasjonssenter på feltet arbeid og helse STAMI som utdanningsinstitusjon STAMI skal bidra aktiv til at instituttets kunnskap blir tilrettelagt for norsk arbeidsliv gjennom seminarer, kurs og annen undervisning. Som det nasjonale forskningsinstitutt og faglige tyngdepunkt i arbeidsmiljø- og -helseområdet har STAMI et spesielt ansvar for utdanning av forskere med spesialkompetanse på arbeidsmiljøfeltet. Dette skal skje i samarbeid med universitetene gjennom master- og doktorgradsstudier supplert med postdoktor-stillinger. 12

13 Ledelse og personalutvikling Overordnet strategi: Ledelse og personalforvaltning skal utøves på basis av samfunnsmessig ansvar, faglig kvalitet og medmenneskelige hensyn. Prioriterte mål: ledelsen skal sikre at STAMIs verdigrunnlag og mål gjennomsyrer organisasjonen. ledelsesutøvelsen på STAMI skal bygge på prinsippene nedfelt i dokumentet Statens plattform for ledelse. STAMI skal ha et godt arbeidsmiljø som fremmer både vitenskapelig kreativitet og lojalitet mot instituttets mål og strategier. STAMI skal tilstrebe at medarbeiderne har arbeidsoppgaver i samsvar med de behov som følger av instituttets planer og mål, og i samsvar med de ansattes kompetanse og interesser. STAMI skal vurdere sitt behov for kompetanse på kort og lang sikt. STAMI skal også gjennom medarbeidersamtaler løpende vurdere og utvikle medarbeidernes kompetanse. Ved udekket/overdekket behov skal medarbeiderne tilbys muligheter til å utvikle sin kompetanse i ønskelig retning. ledelsen ved STAMI skal sørge for å ha et godt og konstruktivt forhold til de ansatte og deres organisasjoner. STAMI skal ha en personal- og en lønnspolitikk som belønner arbeidsresultater, ansvar og kompetanse, og som gir instituttet mulighet til å sikre seg kvalifiserte medarbeidere. STAMI skal ha en organisasjonsform som til enhver tid er tilpasset de oppgaver som skal utføres. Systemer for planlegging og rapportering skal benyttes til oppfølging og evaluering. alle medarbeidere skal gjennom systemer for internkommunikasjon være kjent med hvor informasjon om STAMIs styrende dokumenter og ledelsesbeslutninger er tilgjengelig. STAMI er en IA-virksomhet med de forpliktelser og rettigheter dette medfører. STAMI skal ha en livsfasepolitikk for å styrke vår evne til å beholde ansatte lengst mulig, kvalifisere yngre medarbeidere, samt rekruttere arbeidskraft. 13

Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt perioden 2006-2015

Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt perioden 2006-2015 Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt perioden 2006-2015 1 Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt 2006-2015 Visjon Norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv»

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Rådet for muskelskjeletthelse Årskonferansen 2017 Karl-Christian Nordby, avd.dir., overlege dr.med. STAMI En offensiv og nyskapende bedriftshelsetjenste

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Forord. Oslo Pål Molander Direktør STAMI STRATEGI FOR STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI)

Forord. Oslo Pål Molander Direktør STAMI STRATEGI FOR STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI) STRATEGI 2016-2025 Forord Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har som samfunnsoppdrag å gjøre norsk arbeidsliv best mulig i stand til å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer, sykdom og skade. STAMI

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Innholdsfortegnelse På jobb for et godt arbeidsliv! 3 Dette skal vi oppnå 4 Strategier

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Strategisk plan

UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Visjon Kjemisk institutt har et skapende miljø med motiverte medarbeidere som sammen leverer landets beste kjemiundervisning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Utkast Strategisk plan 2025

Utkast Strategisk plan 2025 Utkast Strategisk plan 2025 Vår visjon Det odontologiske fakultet skal fortsatt være den ledende institusjonen for utdanning og forskning i Norge innen sitt fagområde. Vi tar mål av oss til å bli blant

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo

Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo (UiO) Redaksjon: Organisasjons- og personalavdelingen Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv Reidar Dale Trykk: GAN

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Strategi FoU. Olympiatoppen

Strategi FoU. Olympiatoppen Strategi FoU Olympiatoppen 2012 olympiatoppen 4. desember 2012 side 1 Mål for Olympiatoppens FoU arbeid Bidra til kompetansebasert toppidrettsutvikling Øke fokus og mer ressurser til både forskning og

Detaljer

STRATEGISK PLAN KUNNSKAP I BEVEGELSE. nih.no

STRATEGISK PLAN KUNNSKAP I BEVEGELSE. nih.no STRATEGISK PLAN 2016-2020 KUNNSKAP I BEVEGELSE nih.no NIHs verdigrunnlag TROVERDIG Norges idrettshøgskole er en selvstendig vitenskapelig høgskole der undervisning og forskning er del av den kritiske,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer