Studieplan Studieår Master i økonomi og ledelse. Kull 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Studieår 2014 2016. Master i økonomi og ledelse. Kull 2014"

Transkript

1 Studieplan Studieår Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg

2 Side 2/6 Endringshistorikk Dato Sign Endring Øystein Sørebø Skrev førsteutkast Kåre Sandvik Justering av semesterplassering av enkelte emner ihht innspill Kåre Sandvik Oppdatering av tabell + avhandling KSR Fagplan gjennomgått og godkjent administrativt Kåre Sandvik Revidert ihht ny studiepolicy ved avdelingen Kåre Sandvik INDØK/SE-spesialisering lagt til Kåre Sandvik Læringsutbyttebeskrivelser endret ihht kval.rv Fred E. Nilsson Oppdatering emnebeskrivelser Kåre Sandvik Oppdaterte versjoner av emnebeskrivelser Kåre Sandvik Oppdaterte læringsutbyttebeskrivelser Kåre Sandvik Oppdatert studiemodell, internasjonalisering og læringsformer Kåre Sandvik Oppdatert studiemodell for INDØK Kåre Sandvik Deltid er tatt ut av fagplanen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Om de ulike spesialiseringene... 3 Utdanningens læringsutbytte... 4 Opptakskrav... 5 Krav til Mastergraden... 5 Internasjonalisering... 5 Prinsipper for valg av læringsformer... 5 Informasjonskompetanse... 6 Studieplan og studieinnhold

3 Side 3/6 Innledning Masterstudiet innen økonomi og utgjør 120 studiepoeng og gir en fordypning i metoder, teorier og beslutningsmodeller innenfor de fire spesialiseringsretningene: markedsføring, informasjonssystemer, bedriftsøkonomisk analyse, strategi og kompetanse, og industriell økonomi. Fullført mastergrad innen en av de fem overnevnte spesialiseringsretningene gir rett til følgende masterbetegnelse: - siviløkonom Tildeling av sidetittel siviløkonom betinger bachelor i økonomi og som er godkjent etter kriterier fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). De av masterstudentene som tas opp i studiet med basis i en bachelor som ikke er godkjent etter kriterier fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) får altså ikke sidetittel siviløkonom. Masterstudiet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold er en såkalt dybdemasterutdanning og gir studentene mulighet til å skaffe seg en unik og verdifull kompetanse innen markedsføring, informasjonssystemer, bedriftsøkonomisk analyse, strategi og kompetanse eller industriell økonomi. Masteravhandlingen gir mulighet til å fordype seg innen et selvvalgt teori- og problemområde under faglig veiledning. Masterstudiet består av tre deler: Økonomisk-administrative metoder utgjør tre kurs, et med fokus på generell forsknings- og undersøkelsesmetode og fordypning i kvantitative analyseteknikker, og et kurs med fokus på kvalitative metoder. Faglig spesialisering utgjør seks fagkurs, samt en prosjektoppgave, hvert med et omfang på 7,5 studiepoeng, og gir grunnleggende teori og kunnskaper om den internasjonale forskningsfronten innen spesialiseringsområdet. For studenter som tar spesialisering i industriell økonomi utgjør den faglige spesialiseringen ni kurs. Masteravhandlingen utgjør 45 studiepoeng og er et større selvstendig teori- og metodeforankret forskningsarbeid hvor studentene gis mulighet til å fordype seg innen et selvvalgt teori- og problemområde. For studenter som tar spesialisering i industriell økonomi utgjør masteravhandlingen 30 studiepoeng. Om de ulike spesialiseringene Markedsføring Masterstudiet i markedsføring gir deg spesialkompetanse i markedsføring. Det kombinerer dybdekunnskap i markedsføring med sfag på strategisk nivå. Denne kombinasjonen er ettertraktet på arbeidsmarkedet og gir deg mulighet til å søke mange utfordrende stillinger i både små, mellomstore og store bedrifter. Spesialiseringen kvalifiserer til jobber i analysebyråer, innen reklame og media og i markedsavdelinger i merkevarebedrifter så vel som B2B-bedrifter. Informasjonssystemer Masterstudiet i informasjonssystemer gir deg kompetanse i bruk av IT som et verktøy for å oppnå en bedrifts eller annen virksomhets strategiske mål. Næringsliv og offentlig virksomhet har stort behov for medarbeidere som kan lede utviklingsprosjekter og endringsprosesser og som er i stand til å se vekselvirkningen mellom IT og organisasjonen. Masterstudiet i informasjonssystemer gir deg høy kompetanse innen IT-, med dyp forståelse for blant annet strategisk analyse, systemutviklingsprosesser, databaser og datavarehus. Med tverrfaglig kompetanse innen IT og økonomi kvalifiserer spesialiseringen til å lede innkjøpsprosjekter og vurdere de økonomiske og organisatoriske konsekvensene av IT-investeringene. 3

4 Side 4/6 Bedriftsøkonomisk analyse Masterstudiet i bedriftsøkonomisk analyse gjør deg i stand til å løse komplekse, finansielle problemstillinger. Masterstudiet i bedriftsøkonomisk analyse gir kompetanse i finansregnskapsanalyse, økonomistyring, internregnskap og strategisk analyse. Det vil kvalifisere til jobber som bank- og finansrådgiver, porteføljeforvalter, finansanalytiker og konsulent. Strategi og kompetanse Masterstudiet i strategi og kompetanse skal gi kompetanse innen av strategiske kompetanse- og utviklingsprosesser, og er en god lederutdanning. Masterstudiet skal kvalifisere for lederstillinger med et spesielt fokus på strategisk Human Resource Management og leder- og utredningsoppgaver på høyt nivå i både offentlig og privat virksomhet. Industriell økonomi Spesialiseringen innen Industriell økonomi kombinerer teknologifag, systemfag og økonomifag. Spesialiseringen skal gi studentene kunnskap om å delta i og lede utviklingen av store komplekse produkter og systemer som krever at mange fagområder er involvert. Studentene skal få kunnskaper innen økonomifag som understøtter dette gjennom fokus på styring av verdikjeder, organisering og gjennomføring av prosjekter gjennom prosjekt og kontraktskompetanse, kvalitets og risikostyring, innovasjon og marketing, metodekunnskap og strategi. Utdanningens læringsutbytte Kunnskapsutbytte 1. Kandidatene har avansert oversikt over de økonomisk-administrative fag for å kunne håndtere grenseflatene mellom sitt spesialfag (funksjon) og øvrige fagområder i sammenheng i teori og praksis (tverrfaglighet). 2. Kandidatene har solid innsikt i ulike metodiske og analytiske verktøy for å matche beslutningsproblemer, teorier og kontekst på en valid og effektiv måte (empiri). 3. Kandidatene har inngående og oppdaterte kunnskaper om relevante og teorier, state-of-theart vitenskapelige artikler og empiriske resultater innen sin spesialisering (dybde). 4. Kandidatene har en performance management -innsikt knyttet til sin fagspesialisering som gjør at de har god innsikt i hvordan bidraget til bedrifters verdiskapning påvirkes og betinges av ulike andre forhold som er del av en forsknings-, beslutnings- og implementeringsprosess (performance som fellesnevner). Ferdighetsutbytte 1. Kandidatene har opparbeidet seg gode analytiske ferdigheter, de skal ha lært seg å arbeide selvstendig og nytenkende med avanserte teoretiske så vel som praktiske problemstillinger, de skal kunne kommunisere med både spesialister og andre og de skal reflektere over etiske problemstillinger og samfunnsansvar. 2. Kandidatene skal være kvalifisert til spesialist- og lederstillinger i arbeidslivet innenfor sitt spesialområde. De skal kunne foreta strategiske analyser, utarbeide planer og organisere funksjonens ressurser på en effektiv måte. 3. Kandidatene kan gjennomføre innovative selvstendige, avgrenset kvantitative og kvalitative empiriske forsknings- eller utviklingsprosjekter under veiledning og i tråd med krav innenfor kritisk realisme og gjeldende forskningsetiske normer. 4. Kandidatene skal kunne arbeide effektivt i team og som leder av prosjektprosesser. 5. Skal være i stand til selv å oppdatere seg innen sitt fagfelt og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. 4

5 Side 5/6 Generell kompetanseutbytte 1. Kandidatene har en bred plattform for å arbeide i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner med fokus på nyskapende verdiskapning; som spesialister, rådgivere, ledere, eller innen opplæring. 2. Kandidatene har en integrert kompetanseplattform for arbeid med teori, empiri og analyse i bedriftsøkonomisk-relaterte beslutningssituasjoner. 3. Kandidatene er godt rustet til å kunne gå videre på doktorgradsstudier i inn- og utland. Opptakskrav Studiet bygger på fullført bachelor i økonomi og, eller tilsvarende, med fordypning innen den spesialiseringsretning man søker opptak til. Ved flere søkere enn studieplasser ved den aktuelle spesialisering vil rangering av søkerne gjøres med basis i karakterer fra bachelor utdanningen eller annet avsluttet studium som danner grunnlag for opptaket (f.eks. cand.mag, siviløkonom eller tilsvarende). Høgskolen har anledning til å sette av kvoter for utenlandske studenter som tar studiet i sin helhet eller som del av en utvekslingsavtale. Krav til Mastergraden For Mastergraden er fellesfagene kvantitativ metode, strategi, kvalitativ forskningsmetode, design og datastrategi, teorievaluering, samt tre fag innen respektive spesialiseringer obligatoriske. I tillegg er det obligatorisk med selvstudie/forprosjekt og et selvstendig teori- og metodeforankret forskningsarbeid (jf. masteravhandling). Ett fag kan velges med basis i et utvalg av valgfag. Kandidaten kan søke avdelingen om å få godkjent andre fag som del av Mastergraden, enn de som tilbys i masterprogrammet. Dette er spesielt aktuelt i den forbindelse der deler av mastergraden tas i forbindelse med et utenlandsopphold. Dette stilles ikke krav om rekkefølge på fag, bare studiet totalt utgjør 120 studiepoeng. Studiepoengene kan bli redusert i den grad studenten velger fag som overlapper hverandre. Internasjonalisering Det er til rette for tilbud om utveksling 2. semester, og utveksling vil bli tilrettelagt på individuell basis. Prinsipper for valg av læringsformer Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning, selvstudium og prosjektarbeid. Det vil bli lagt vekt på at den enkelte student skal tilegne seg ferdigheter gjennom praktisk øving. Emner i studieplanen kan derfor være ulikt dekket av forelesninger. Det er normalt ikke krav om obligatorisk deltakelse i forelesningene (unntatt der hvor dette er presisert i emnebeskrivelsene). Fronter benyttes som plattform for deling av dokumenter og informasjon i og om studiet. Det forutsettes at studentene er aktive i studiet og studentmiljøet. Studiet er ikke egnet for fjernundervisning. Studieåret går over 10 måneder (normalt primo august til medio juni). Det kan gis undervisning, obligatorisk egenarbeid, prøver, eksamen osv. innenfor hele denne perioden, uavhengig av om høgskolen avsetter visse perioder til eksamensavvikling. Sammenheng mellom fagene Gjennom hele studiet forutsettes det at tidligere lærestoff er kjent. Dessuten vil det ofte være sammenheng mellom ulike fag som går parallelt. Eksamen i et fag kan derfor inkludere lærestoff fra andre fag. 5

6 Side 6/6 Informasjonskompetanse Studenten skal etter endt studium ha kunnskap om aktuelle informasjonskilder, både elektroniske og trykte for ulike emner, og de må kunne vurdere disse kildene kritisk. Videre må studenten ha kunnskap om krav som stilles til siteringer og annen bruk av kildene samt krav til kildeopplysning i skriftlige fremstillinger. Studenten skal gjennomstudiet tilegne seg kompetanse i å lage fornuftige søkestrategier for å finne frem til egnet informasjon. Dette er nødvendig kunnskap for at studenten skal kunne holde seg oppdatert i faget etter endte studier. Studieplan og studieinnhold Studiet er delt opp i en rekke fag. Normalt følges den progresjonen som tabellen nedenfor viser når det tas som heltidsstudium. Tabell 1: Studiemodell Semester Høst 2014 Strategi og kompetanse Forskningsmetode og datastrategi 1. år (felles) Informasjonssystemer Markedsføring Bedriftsøkonomisk analyse Industriell økonomi Strategi (felles) Kvantitativ metode (felles) Informasjonssystem er og virksomhetens sluttbrukere Valgfag Motivasjon og mestring Samarbeid, allianser og nettverk Merke Distribusjons-, salgsog prisstrategi Finansiell regnskapsanalyse med verdivurdering Strategisk økonomistyring Fundamentals of Systems Engineering Product Innovation Vår 2015 IT, strategi og organisasjon Læring og kompetanseutvikling i og mellom foretak Markedsorientert produktutvikling Finans Systems Support and Logistics Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Project management of Complex Systems Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Process Innovation Forprosjekt Forprosjekt Forprosjekt Forprosjekt Valgfag Høst 2015 Vår 2016 Kvalitativ metode (felles) Forskningsmetode og datastrategi 2. år (felles)* Masteravhandling (Første 15 stp av 45 stp-avhandlingen) Masteravhandling (for både 45 studiepoeng og 30 studiepoengsmodellen) Global Business Innovation Finansiell regnskapsanalyse med verdivurdering Strategisk økonomistyring 6

7 Side 1/2 MET435 Forskningsdesign og datastrategi (Research Design and Data Strategy) 7,5 studiepoeng Norsk Fellesfag HØST 1. sem og HØST 3. sem 1. LÆRINGSMÅL Kurset skal gi studentene forståelse for hvordan undersøkelser kan og bør gjennomføres for å tilfredsstille vitenskapelige krav. Kunnskap om vitenskapelige krav og normer står sentralt for å kunne utforme egne empiriske studier og for å kunne ta stilling til andres arbeider, både vitenskapelige artikler og ulike typer undersøkelser og analyser som gjennomføres for beslutningsformål i næringslivet. Studenten skal få en innsikt i muligheter og begrensninger i forskningsprosessen, problemformulering, forskningsdesign og datastrategi. Det skal innledningsvis legges vekt på at studentene skal tilegne seg vitenskapelig arbeidsteknikk i forhold til praktiske problemstillinger. Avslutningsvis legges det vekt på valg og utforming av forskningsdesign og effektiv datastrategi. Emnets læringsutbytte er: Kunnskapsutbytte Kandidatene har solid innsikt i de ulike metoder som er relevante for utvikling av modeller og hypoteser for å løse praktiske beslutnings- og undersøkelsesproblemer Kandidatene har inngående kunnskaper om gjennomføring av undersøkelser blant nøkkelinformanter og som survey Kandidatene har god innsikt i kritisk realisme og forskingsetikk Ferdighetsutbytte Kandidatene har opparbeidet seg solide ferdigheter i å foreta litteraturreview og utarbeide egne modeller og hypoteser som svarer opp behov for ny kunnskap Kandidatene kan gjennomføre effektiv surveys blant respondenter og nøkkelinformasjoner ved bruk av digitale innsamlingsverktøy Kandidatene kan prosedyrene for håndtering av personvern ved gjennomføring av empiriske undersøkelser Generell kompetanseutbytte Kandidatene har en god helhetsforståelse av forskningsprosessen og sammenhengene mellom problemstillinger, teori, empiri og analyse 2. INNHOLD Emnet inneholder: Teoritradisjoner, elementer i teori, og spørsmålet om hva teori er Kriterier for evaluering av empirisk forskning Forskningsprosessen Problemdefinisjon Litteratursøk Modell og hypotesegenerering Forskningsdesign Populasjon og utvalgsmetoder Nøkkelinformant Filnavn: Forskningsdesign og datastrategi doc Dato:

8 Side 2/2 Elektronisk datainnsamling Multi-data-analyse 3. LÆRINGSAKTIVITETER Undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger og aktiv medvirkning fra studentenes side. Studieopplegget er i stor grad basert på selvstudium med fordypning i de ulike emneområdene. Det forutsettes videre at studentene deltar aktivt i undervisningen, øvelser på datalab og seminararbeidet. Det benyttes SPSS og MIPro i undervisningen. 4. DELTAKELSE Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen og særlig i øvelsene i datalab. 5. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Kurspaper etter første kurssamling skal være bestått for å kunne få kurset godkjent. Avsluttende vurdering Den endelige vurderingen er knyttet til datastrategi og innebærer et teoretisk-teknisk paper. Dette løses individuelt eller i grupper inntil 4 personer og teller 100% av endelig karakter. Hjemmeeksamenen sensureres av intern sensor eller faglærer. Hjemmeeksamenen leveres innen fastsatt tidsfrist, oppgitt ved semesterstart, og studentene leverer inn underskrevet egenerklæring på at arbeidet utelukkende er basert på egen innsats og uten direkte bistand fra andre. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Pensum og notater fra forelesningene forutsettes brukt. 6. LITTERATUR Litteratur blir offentliggjort sammen med plan for hvert semester. Filnavn: Forskningsdesign og datastrategi doc Dato:

9 Side 1/3 MET420 Strategi 7,5 studiepoeng Norsk Fellesemne Høst Emnet er felles for alle studenter. 1. LÆRINGSUTBYTTE Overordnet skal kurset gi studentene fordypning i sentrale strategiske perspektiver samt gi forståelse for sammenhengen mellom strategisk analyse, strategiske beslutninger og organisatorisk ytelse. Læringsutbytte er som følger: Kunnskap Etter avsluttet kurs skal studentene: ha forståelse for de forutsetninger og antagelser kursets ulike perspektiver bygger på, samt kunnskap om styrker og svakheter ved perspektivene. ha forståelse for sentrale teoriers komplementaritet, men også på hvilke måter de kan forståes som konkurrerende. ha forståelse for sammenhengen mellom foretaks strategiske atferd og utvikling av konkurransefortrinn. være i stand til å redegjøre for både forretningsstrategier og foretaksstrategier. ha kunnskaper om foretakets kontekstuelle forankring og hvordan den påvirker strategiarbeid. I dette ligger det også at studentene også skal ha utviklet forståelse og kunnskap for praktisk strategiarbeid. Ferdigheter Etter avsluttet kurs skal studentene: kunne bruke kurset fagterminologi til eget oppgave- og utredningsarbeid. kunne identifisere og utrede alternative relevante problemstillinger innen fagområdet. kunne anvende kursets sentrale teoretiske perspektiver til å analysere praktiske problemstillinger. være i stand til å gjennomføre grundige og helhetlige strategiske analyser samt kunne ta reflekterte praktiske strategiske beslutninger basert på teoretisk forståelse. Generell kompetanse Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: ha et balansert syn på sammenhengen mellom strategisk analyse, strategiske beslutninger og organisatoriske ytelse reflektere over ulike tilnærminger til teoretisk strategisk analyse, forstå både teoretiske og praktiske implikasjoner av hvordan strategisk tenkning kan påvirke bedrifters økonomiske suksess. 2. INNHOLD Følgende tema vil bli belyst i kurset: Forholdet mellom strategi og foretakets ytelse, og ulike forhold som bidrar til foretaks konkurranseevne. Filnavn: Strategi Dato:

10 Side 2/3 Eliminering/reduksjon og forsterkning/skaping av organisatoriske faktorer. Strategisk analyse; Interne analyser, eksterne analyser, og forholdet mellom disse o Industrial Organization o Transaksjonskostnadsteori o Agentteori o Ressursbasert teori o Utvalgte teoretiske perspektiver Strategisk implementering Strategi og læring og strategi og innovasjon Ekspansjon og diversifisering Strategiske anvendelser av IKT Empirisk forskning innenfor ulike perspektiver og komparative studier 3. LÆRINGSAKTIVITETER Undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger og aktiv medvirkning fra studentene. Studentene forventes å møte forberedt slik at stoffet kan diskuteres underveis og dermed bidra til refleksjon og forståelse. Det kan bli aktuelt med gruppeoppgaver og gruppediskusjoner med etterfølgende presentasjon i plenum. Det kan også være aktuelt å kreve at studentene skal skrive egne innleveringsoppgaver i kurset. Om dette kreves vil de vurderes til bestått / ikke bestått. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen spesielle, men det forutsettes grunnleggende forkunnskaper i strategi på nivå med for eksempel Roos, Göran, von Krogh, Georg, og Roos, Johan (2010): Strategi - en innføring. Bergen: Fagbokforlaget. 5. DELTAGELSE Kurset har i utgangspunktet ikke krav om pliktig oppmøte, men vurderingskrav (jf pkt 6) som krever tilstedeværelse er å forstå som pliktig oppmøte. 6. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Obligatorisk gruppeoppgave samt eventuelt obligatorisk gruppepresentasjon vurderes med bestått / ikke bestått. Vurderingen vil ikke telle med i sluttvurderingen / sluttkarakteren i emnet. De obligatoriske oppgavene må imidlertid være bestått før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen. Avsluttende vurdering Skriftlig eksamen, 4 timer. Filnavn: Strategi Dato:

11 Side 3/3 Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Ingen spesielle hjelpemidler tillatt. 7. LITTERATUR Kurslitteraturen vil oppdateres før studiestart. Alt kurspensum vil være i form av bokutdrag og artikler fra fagtidsskrifter. Sistnevnte vil tilgjengeliggjøres som kompendium. Pensum vil omfatte både praktisk, teoretisk og empirisk litteratur. Tentativ litteratur (med forbehold om endringer): Kim, W.C., Mauborgne, R. (2005): Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Harvard Business Review Press Pensum består i all hovedsak av artikler som blir tilgjengelig i kompendium. Filnavn: Strategi Dato:

12 Side 1/2 MET405 MET410 MET415 Kvantitative metoder (Multivariate Data Analysis) - paper 1 - paper 2 7,5 studiepoeng Norsk Fellesfag HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Kurset skal gi studentene forståelse for hvordan undersøkelser kan og bør gjennomføres for å tilfredsstille vitenskapelige krav. Kunnskap om vitenskapelige krav og normer står sentralt for å kunne utforme egne empiriske studier og for å kunne ta stilling til andres arbeider, både vitenskapelige artikler og ulike typer undersøkelser og analyser som gjennomføres for beslutningsformål i næringslivet. Studenten skal få en innsikt i muligheter og begrensninger i kvantitative forskningstilnærminger. Studenten skal få oversikt over ulike tilnærminger til kvantitative datainnsamlings- og analyseteknikker til å belyse problemstillinger i økonomisk-administrativ forskning, arbeidsliv og som grunnlag for å validere og teste ut måle- og strukturmodeller i mastergradsarbeidet. Kunnskapsutbytte 1. Kandidatene har solid innsikt i ulike kvantitative metodiske og analytiske verktøy for å matche beslutningsproblemer, teorier og kontekst på en valid og effektiv måte (empiri). 2. Kandidatene kjenner til forutsetningene som de ulike kvantitative metodene bygger på. Ferdighetsutbytte 1. Kandidatene har opparbeidet seg gode kvantitative analytiske ferdigheter, de skal ha lært seg å arbeide selvstendig og nytenkende med avanserte metoder, de skal kunne kommunisere resultater med både spesialister og andre og de skal reflektere over bidrag til teori og implikasjoner for bedrifts 2. Kandidatene skal kunne teste forutsetninger for de ulike metoder og kunne iverksette tiltak ved evt brudd. 3. Kandidatene skal kunne rapportere resultater og metodedokumentasjon over både akademikere og praktikere på en effektiv måte. Generell kompetanseutvikling 1. Kandidatene har en bred kvantitativ metodisk plattform for å arbeide med analytiske problemstillinger som utfører, bestiller og anvender på strategisk og taktisk nivå i næringsliv og offentlig forvaltning. 2. Kandidatene forstår kvantitativ metode som et effektivt verktøy for kunnskapsproduksjon innenfor et kritisk realistisk vitenskapsperspektiv. 3. INNHOLD Emnet inneholder: Kritisk realisme som vitenskapsteoretisk posisjon Måling av variabler teoretisk/konseptuelt vs empirisk nivå begrepet "måling" målemodeller (formative/reflektive) Filnavn: Kvanitative metoder doc Dato:

13 Side 2/2 skalanivåer konstruksjon av mål (testprosedyrer) validitet (begrepsvaliditet) - Kvantitativ dataanalyse analyse av krysstabeller korrelasjon statistisk inferens regresjon forutsetningsanalyse for regresjonsanalyser logistisk regresjon diskriminant analyse faktoranalyse målemodeller strukturmodeller / kausalanalyse eksplorative teknikker Praktiske øvinger i SPSS 4. LÆRINGSAKTIVITETER Undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger og aktiv medvirkning fra studentenes side. Studieopplegget er i stor grad basert på selvstudium med fordypning i de ulike emneområdene. Det forutsettes videre at studentene deltar aktivt i undervisningen, øvelser på datalab og seminararbeidet. 5. DELTAKELSE Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen og særlig i øvelsene i datalab. 6. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Ingen Avsluttende vurdering Det inngår to hjemmeeksamener (papers). Begge løses individuelt eller i grupper inntil 4 personer og teller hver 50% av endelig karakter. Hjemmeeksamenene sensureres av intern sensor eller faglærer. Hjemmeeksamenene leveres innen fastsatt tidsfrist, oppgitt ved semesterstart, og studentene leverer inn underskrevet egenerklæring på at arbeidet utelukkende er basert på egen innsats og uten direkte bistand fra andre. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Pensum og notater fra forelesningene forutsettes brukt. 7. LITTERATUR Litteratur blir offentliggjort sammen med plan for hvert semester. Filnavn: Kvanitative metoder doc Dato:

14 HBV Handelshøyskolen fakultet for Side 1/3 MET425 Kvalitativ forskningsmetode 7,5 studiepoeng Norsk Fellesemne Høst 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper Etter avsluttet kurs skal studentene: Forstå hva kvalitative forskningstilnærminger innebærer. Vite hvilke styrker og svakheter slike tilnærminger har, og muligheter og begrensinger ved kvalitativ metode. Ha oversikt over ulike kvalitative datakilder og innsamlingsteknikker Kjenne til ulike tilnærminger til analyse av kvalitative data Ha inngående kjennskap til bruk av case-studier, og når dette er en god tilnærming, inkludert kunnskap om fordeler og ulemper ved enkeltstående case-studier og multiple (komparative) case-studier Ha kunnskap om teoriutvikling basert på kvalitative data Ha god kunnskap om prosessteori, samt hvordan man kan studere og analysere prosesser (longitudinelle studier). Ha god kunnskap om validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning Ferdigheter Etter avsluttet kurs skal studenten kunne gjennomføre egen forskning (på masternivå) basert på kvalitative data, inkludert: Formulere problemstillinger for er vel egnet for kvalitative tilnærminger Være i stand til å argumentere for et kvalitativt forskningsopplegg Bruke teori deduktivt i kombinasjon med datadreven induksjon Forberede og gjennomføre innsamling av relevante kvalitative data Analysere kvalitative data Sikre god validitet og reliabilitet Generell kompetanse Etter avsluttet kurs skal studenten kunne Arbeide selvstendig med egne forskningsprosjekter Ha god kunnskap om hvordan kvalitative tilnærminger er komplementære til andre kvantitative tilnærminger Ha tilegnet seg gode analytiske egenskaper 2. INNHOLD Følgende tema vil bli belyst i kurset: en introduksjon til kvalitative tilnærminger, og forskjeller og likheter mellom kvantitative og kvalitative tilnærminger forskningsdesign og case-studie som tilnærming seleksjonsproblematikk kvalitative datakilder og datainnsamlingsteknikker kvalitativ dataanalyse, koding, og komparativ analyse variansteori og prosessteori Filnavn: Kvalitativ metode docx Dato:

15 HBV Handelshøyskolen fakultet for Side 2/3 longitudinelle studier og prosessanalyse bruk av software i kvalitativ analyse reliabilitet og validitet i kvalitativ forskning 3. LÆRINGSAKTIVITETER Studieformen vil veksle mellom forelesninger, presentasjoner, selvstudier og veiledning. Undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger og aktiv medvirkning fra studentene gjennom diskusjon. Det legges også opp til gruppearbeid for å bidra til erfaringsbasert læring. Gruppearbeidet er også innleveringsoppgave (arbeidskrav) i kurset. I forbindelse med undervisningen i kvalitativ data-analyse planlegges det praktiske øvelser på PC slik at studentene får erfaring med koding av (eventuelt egne) empiriske data. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Studieavsnittet forutsetter kjennskap til elementær vitenskapsteori og noe metodekunnskap fra lavere utdanningsnivå. 5. DELTAGELSE Kurset har ikke obligatorisk deltakelse, men studentene forutsettes å følge med på hva som skjer i forelesninger og holde seg oppdatert også via Fronter. Imidlertid innebærer arbeidskravet, som er gruppearbeid knyttet til ulike tema i kurset, at det vil være behov for gruppediskusjoner. Dette fordrer noe deltagelse på kurssamlingene, og krever deltagelse i gruppens arbeid. 6. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Gruppearbeid vurderes med bestått / ikke bestått. Kandidatene skal ha bestått gruppearbeidet for å kunne gå opp til skriftlig eksamen. Avsluttende vurdering Skriftlig eksamen, 4 timer. Vurderingsuttrykk Avsluttende skriftlig eksamen vurderes med karakterene A-F. Hjelpemidler til eksamen Ingen spesielle hjelpemidler tillatt. 7. LITTERATUR (med forbehold om endringer) Kurset vil bruke 3 bøker (ca. 600 sider). I tillegg kommer kompendium med utfyllende pensumslitteratur. Kompendiet vil omfatte bokutdrag og artikler. Noe av dette vil være eksempler på empiriske studier som har til hensikt å være illustrative med tanke på hvordan kvalitative studier gjennomføres og rapporteres i tradisjonelle publiseringskanaler. Forfatter Tittel Forlag År ISBN nr Miles, M. B., Huberman, Qualitative data analysis: a Sage A. M., & Saldaña, J. methods sourcebook. Filnavn: Kvalitativ metode docx Dato:

16 HBV Handelshøyskolen fakultet for Side 3/3 Yin, R. Case study research: design and Sage methods McCracken The long interview Sage Bokutdrag og artikler: Denzin, N. K. and Y. S. Lincoln Introduction: Entering the field of qualitative research. In Denzin, N. K. and Y. S. Lincoln (Eds.) Handbook of qualitative research, p Thousand Oaks: Sage. Dubois, A. and L-E. Gadde Systematic combining: an abductive approach to case study research. Journal of Business Research. 55: Dyer, W. G. and A. L. Wilkins Better stories, not better constructs, to generate better theory: A rejoinder to Eisenhardt. Academy of management review, 16, 3, Eisenhardt, K. M Building theories from case study research. Academy of management review, 14, 4, p Eisenhardt, K. M Better stories and better constructs: the case for rigor and comparative logic. Academy of management review, 16, 3, Flyvbjerg, Bent Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry. 12, 2: Gibbert, Ruigrok and Wicki What passes as a rigorous case study?. Strategic Management Journal, 29, p Johnson, R. B Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118, 2, p Marshall, C. and G. B. Rossman Designing qualitative research. Newbury Park: Sage Publications. 3 rd ed. Introduksjon. Martin, J. A., & Eisenhardt, K. M Rewiring: Cross-Business-Unit Collaborations in Multibusiness Organizations. Academy of Management Journal, 53(2): Maxwell, J. A Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62: Ness, Håvard Governance, negotiations, and alliance dynamics: Explaining the evolution of relational practice. Journal of Management Studies. 46(3): Ness and Haugland The evolution of governance mechanisms and negotiation strategies in fixed-duration interfirm relationships. Journal of Business Research, 58, 9: Paterson, B., Bottorff, J., & Hewatt, R. (2003). Blending observational methods: Possibilities, strategies, and challenges. International Journal of Qualitative Methods, 2 (1). Article 3. Retrieved [INSERT DATE] from Pettigrew, A. M The character and significance of strategy process research. Strategic Management Journal, 13: (Frem til A guide to the papers s. 11). Pratt, M. G For the lack of a boilerplate: Tips on writing up (and reviewing) qualitative research. Academy of management Journal, 52, 5: Van de Ven, A. H Suggestions for studying strategy process: A research note. Strategic Management Journal, 13: Van de Ven, A. H Engaged Scholarship: A Guide for Organizational and Social Research: A Guide for Organizational and Social Research: Oxford University Press. Chapter 5 Det tas forbehold om endringer i kursets litteratur frem til kursstart. Filnavn: Kvalitativ metode docx Dato:

17 Side 1/2 MET430 Selvstudie/Forprosjekt (Independent Study/Master Thesis Proposal) 7,5 studiepoeng Norsk Fellesfag VÅR 1. LÆRINGSMÅL Selvstudiet har som formål å gi studentene mulighet til å fordype seg innen et selvvalgt tema/forskningsområde. Kurset har som målsetting at studentene skal lære seg å gjennomføre en litteraturstudie og utvikle en viteskapelig rapport som forprosjekt til egen masteravhandling. Studentene vil bl.a. tilegne seg detaljert kunnskap om søk i litteraturbaser, dokumentasjon av sentral informasjon fra forskningsartikler, bruk av referanser og oppbygging av en viteskapelig rapport. Kunnskapsutbytte Kandidatene har avansert oversikt over metoder for utarbeiding av state-of-the-art innenfor forskningsfronten Kandidatene har inngående kunnskaper om utarbeidelse av modell, hypoteser og forskningsdesign Ferdighetsutbytte Kandidatene har opparbeidet seg gode analytiske ferdigheter knyttet til litteraturreview og state-of-the-art-analyser Kandidatene har gode skriveferdigheter innenfor utvikling av selvstendige modeller, hypoteser og forskingsdesign som bidrar til forskningsfronten Generell kompetanseutbytte Kandidatene har en bred plattform for å utarbeide begrunnede «proposals» på beslutnings- og undersøkelsesproblemer ved bruk av publisert kunnskap i kombinasjon med egne systematiske og kreative løsninger til utvikling av ny relevant kunnskap 2. INNHOLD Emnet inneholder følgende faglige elementer. - Søk i litteraturdatabaser - Hvordan identifisere substansielle bidrag - Dokumentasjon av identifisert litteratur/forskningsartikler - Utvikling av prosjektrapport; deriblant: i. Hva skiller en tema orientert versus en problemstillingsorientert rapport? ii. Hvordan bygge opp en logisk innledning/introduksjon til en rapport? iii. Hva er formålet med et teorikapittel og hvordan bygge det opp? iv. Hvordan presentere hypoteser og proposisjoner? v. Hvordan planlegge og dokumentere et undersøkelsesopplegg? vi. Hvordan bruke litteraturreferanser og utvikle en litteraturliste? 3. LÆRINGSAKTIVITETER Studieformen vil bestå av et veiledningsseminar(er), en stor andel selvstudie og et rimelig tilbud om individuell veiledning. Veiledning skjer først og fremst av høgskolens interne fagmiljø, innen den spesialiseringen som studenten har valgt. Filnavn: Selvstudie-forprosjekt doc Dato:

18 Side 2/2 4. FORKUNNSKAPSKRAV Det forutsettes at man har fullført minst to fagkurs (for eksempel Fag I og Fag II) før forprosjektet påbegynnes. 5. DELTAGELSE Studentene forventes å delta på veiledningsseminarer innen den aktuelle fagspesialisering. 6. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Ingen Avsluttende vurdering Eksamensformen er hjemmeeksamen og består av en innlevert prosjektrapport (forprosjekt) på maks 30 sider. Frist for innlevering annonseres i begynnelsen av vårsemesteret. Hjemmeeksamen kan leveres individuelt eller i grupper på 2 personer. Den avsluttende vurderingen består av karakter og begrunnelse/kommentarer og foreligger senest 6 uker etter innlevering. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Alle hjelpemidler tillat i hjemmeeksamensperioden. Filnavn: Selvstudie-forprosjekt doc Dato:

19 HBV- Handelshøyskolen og fakultet for Side 1/3 INF405 Informasjonssystemer og virksomhetens sluttbrukere (Information Systems and End-Users) 7,5 studiepoeng Norsk Spesialisering i informasjonssystemer HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Kursets formål er å gi innsikt i teoretiske og metodiske aspekter med fokus på sluttbruker. Kunnskap Kunne forstå informasjonssystemers suksess, og det mangfold av individbaserte faktorer som er avgjørende for å oppnå ulike suksessdimensjoner Kunne forstå av virksomhetens sluttbrukere, herunder aktiviteter som leder til innledende aksept og vedvarende bruk av IT-innovasjoner Kunne forstå sluttbrukers ønsker og behov Ferdigheter Kunne anvende teorier og modeller som grunnlag for å analysere organisasjoner og foreslå begrunnede tiltak for og forvaltning av virksomheters IT-ressurser Kunne knytte kurset opp mot andre fagområder i studiet Generell kompetanse Kandidaten har opparbeidet grunnleggende forståelse for informasjonssystemers suksess, sluttbrukers situasjon, hvordan IS implementering ledes og tilpasser seg skiftene omgivelser og krav. 2. INNHOLD Emnet inneholder følgende faglige elementer. - IS suksess: teorier og modeller, valg av interessepart - Utvikling av suksessdimensjoner og mål i. System- og informasjonskvalitet ii. Bruk og brukertilfredshet iii. Påvirkning på individ- og organisasjonsnivå iv. Gevinstrealisering - Design, implementering, brukermedvirkning - Aksept: teorier og modeller - Diffusjonsteori - Innledende aksept (intensjon om bruk) og vedvarende bruk - Utvikling av akseptfaktorer og mål i. Opplevd nytteverdi og brukervennlighet ii. Motivasjon og ytre påvirkning iii. Bruksmønster og job-fit iv. Individbaserte faktorer - Opplæring, brukerstøtte og sstøtte/strategier - Nye typer IS og behov for andre suksess forklaringsfaktorer - Integrering av suksessdimensjoner og forklaringsfaktorer 3. LÆRINGSAKTIVITETER Studieformen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og veiledning Filnavn: Informasjonssystemer og virksomhetens sluttbrukere doc Dato:

20 HBV- Handelshøyskolen og fakultet for Side 2/3 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 5. DELTAGELSE Det er obligatorisk deltagelse ved framlegging og drøfting av medstudenters og egne selvvalgte artikler. Ingen obligatorisk deltakelse ut over dette, men studentene forutsettes å følge med på hva som skjer i forelesninger. 6. VURDERING Vurdering gjennom studietiden I kurset inngår presentasjon av minst en artikkel fra et vitenskapelig tidsskrift innen fagområdet. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må vedkommende ha gjennomført denne presentasjonen. Avsluttende vurdering Eksamen består av en skriftlig, individuell prøve på 4 timer. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Ingen hjelpemidler tillat. 7. LITTERATUR (med forbehold om endringer) Ayyagari R., Purvis R., Grover V., (2011) Bhattacherjee, A. (2001) Bhattacherjee, A. and Premkumar, G (2004) Burton-Jones A., Straub D. (2006) DeLone, W.H. and McLean, E. (1992) DeLone, W.H. and McLean, E. (2003) Dillon, A. and Morris, M.G. (1996) Gupta S., Bostrom R., Huber M., (2010) Filnavn: Informasjonssystemer og virksomhetens sluttbrukere doc Thecnostress: technological antecendents and implications Understanding information systems continuance: an expectation-confirmation model Understanding Changes in Belief and Attitude Toward Information Technology Usage: A Theoretical Model and Longitudinal Test Reconceptualizing system usage: An approach and empirical test Information systems success: The quest for the dependent variable The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update User acceptance of Information Technology: theories and models End-user training methods: What we know, need to know MIS Quarterly, v35, nr4, MIS Quarterly, v25, n3, MIS Quarterly, v28 n2: Information system research v17, nr3, Information system research v3, nr Journal of Management Information Systems, v19, Annual Review of Information Science and Technology, v31, n1, The data base for advances in information systems, v41, nr4, 9-39 Dato:

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring Fakultet for økonomi og Bachelor i markedsføring 2013 2016 Side 1/5 Fagplan Studieår 2013 2016 Bachelor i Markedsføring HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer