Olav Duun videregående skole. Olav Duun videregående skole STRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olav Duun videregående skole. Olav Duun videregående skole STRATEGI 2012-2015"

Transkript

1 Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole STRATEGI mars 2012

2 Olav Duun videregående skole Strategi Olav Duun videregående skole (ODVS) i Namsos er en av 11 videregående skoler med Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) som eier. Vår visjon er: Gjennom læring, fellesskap og utvikling skaper vi framtida. ODVS har ca. 180 ansatte og vel 1000 elever inkludert elevene i voksenopplæringen. Skolen har vokst seg relativt stor gjennom en rekke sammenslåinger av flere lokale skoler, og er fremdeles i en omfattende utvikling både når det gjelder drift og ytre omgivelser med utbygging av skoleanlegget. Skolens strategi for fundamenteres på eiers føringer og rammer, og følger den fireårige politiske valgperioden med tilhørende fastsatte mål for videregående opplæring. Strategien omfatter skoletilbudet, pedagogikken, IKT, skolens omgivelser, tjenester og ledelse. Den reflekterer de lokale utfordringene, og er et viktig verktøy også i evaluerings- og kvalitetsarbeidet. Strategien vil følges opp med konkrete tiltak og aktuelle handlingsplaner og prosjekter etter behov. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Visjon: Nord-Trøndelag. Her alt er mulig uansett - Du skal være med å bestemme - Du skal kunne utvikle dine talenter - Det skal være kort vei fra idé til handling - Sammen skaper vi den beste framtida 2

3 1 Skoletilbudet ODVS skal bidra med et bredt og aktuelt tilbud til elevene i regionen, både innen studieforberedende, yrkesfaglige utdanningsprogram og voksenopplæring. Tilbudet skal reflektere samfunnets og næringslivets behov. Vi skal samarbeide med de andre skolene om å tilpasse skoletilbudet, med mål om optimalisering av elevenes behov, kompetanse og økonomi. ODVS skal ha et bredt opplæringstilbud som dekker behovet i skolens geografiske nedslagsfelt. Namdalen utgjør en av inntaksregionene i NTFK. Sentrale føringer for tilbudsstrukturen i strategiperioden forutsetter at vi samarbeider med de andre skolene for å finne gode løsninger for fordeling og organisering av skoletilbudet. Arbeidet med tilpasning av skoletilbudet gir anledning til å klargjøre aktuelle satsingsområder og profiler for skolens tilbud. Skolens rammer for slike tiltak er nasjonale og regionale samfunns- og næringsmessige satsninger. Rock City og det sterke kulturlivet i Namdalen for øvrig, er eksempel på en samarbeidsarena som på sikt vil kunne påvirke skolens tilbudsprofil. 2 Pedagogikk Vi skal arbeide for at elevene på ODVS får god opplæring i alle fag. Elevene skal stimuleres til å yte sitt beste, oppleve å bli sett og respektert, og skolen skal være en trygg læringsarena. Vårt elevsyn er at alle elever kan og vil lære. I strategiperioden målretter vi arbeidet med klasseledelse, vurdering for læring og bedre gjennomføring. 1 Klasseledelse Lærerne skal videreutvikle sin kunnskap og lære å ta i bruk verktøy for å utøve bedre klasseledelse. Det skal settes i gang konkrete tiltak på det enkelte programområde for å sikre lærerne faglig støtte. Kollegaveiledning, erfaringsdeling og oppfølging fra nærmeste leder vil være viktige verktøy i denne prosessen. Vi vil fortsatt ha fokus på våre felles kjøreregler, som gjennomgås og revideres årlig. 2 Vurdering Vi skal øke kvaliteten i vår vurderingsarbeid gjennom å opparbeide en tilbakemeldingskultur med fokus på kvalitativt gode halvårs- og underveisvurderinger av elevene. Framovermeldinger skal motivere til økt innsats, og det er et mål at antall klager på karakterer reduseres. Elevene skal lære å vurdere seg selv i alle fag, og involveres i valg av vurderingskriterier og vurderingsmåter. 3 Gjennomføring Målet er at flere elever gjennomfører skoleløpet, og med bedre resultat. ODVS skal være en foregangsskole når det gjelder yrkesretting av fellesfag. 3

4 Vi skal stimulere elever som har strøket eller ikke fått vurdering i fag til å delta på intensive kurs, slik at de får fullført skoleløpet. For å redusere antall elever som velger feil programområde, er det viktig med god rådgiving. Samarbeidet om faget Utdanningsvalg i grunnskolen skal videreutvikles. Gjennom bl.a. informasjonsmøter og kurs, skal vi utvikle samarbeidet med nærings- og samfunnsliv for å sikre god og relevant opplæring for elevene. Økt elevmedvirkning på arbeidsmåter, vurderingsformer og hva som skal vektlegges i vurderingen, skal øke motivasjonen og gjennomføringen. Skolens fraværsrutiner skal følges, og kontaktlærers oppfølging av elevenes fravær er et sentralt bidrag for økt gjennomføring. Vi vil øke fokuset på faglig tilpasset opplæring for alle elever i skolen. For minoritetsspråklige vil det bli igangsatt modningsklasse med fokus på norskopplæring, norsk samfunnsliv og rådgiving. 4 Elevtjenesten Elevtjenesten skal bidra til at elevene gjør gode fag- og studievalg. Vi skal videreutvikle samarbeidet med eksterne og interne samarbeidspartnere, og ha en bredt sammensatt tjeneste med en samlet kompetanse innenfor spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, veiledning og rådgiving. Tjenesten skal være lett tilgjengelig for både elever, foresatte og ansatte. 3 IKT ODVS skal gjennomgå og vitalisere IKT-området med formål om å sikre gode og effektive løsninger for kommunikasjon, pedagogisk arbeid og ledelse. Handlingsmålene nedenfor følger NTFK IT-Stratetgi med tilpasninger også til lokale behov NTFK`s målsetning er å bygge opp ny struktur og design for hjemmeside og intranett i løpet av året. Ved aktiv deltakelse og ledelse skal skolen skape et godt grunnlag for bruk av den nye plattformen. Vi etablerer aktivitet på sosiale medier som tillegg og støtte i informasjonsarbeidet. Vi skal etablere et opplæringsprogram med definerte kunnskapsmål for bruk av digitale verktøy i undervisning og øvrige oppgaveområder. Programmet tilbys de ansatte etter behov. Tilsvarende etableres et opplæringsprogram for førsteårselevene med behov for opplæring i Windows programpakke og skolens kommunikasjonsløsninger (It`s learning, Skolearena, andre aktuelle). Fullelektronisk arkiv er etablert og vi skal gjennomføre opplæring for effektiv utnyttelse i organisasjonen. Det stimuleres til økt bruk av digitale læringsressurser og aktuell programvare i undervisningen. 4

5 I løpet av 2013 erstattes analog fasttelefon med ip-telefoni (Microsoft Lync). Det legges til rette for opplæring som gir høy motivasjon og god pedagogisk, miljømessig og økonomisk effekt av tiltaket. Innen utgangen av 2013 har alle ansatte gjennomgått opplæringsprogrammet som startet opp i Det stimuleres til økt bruk av digitale læringsressurser og aktuell programvare i undervisningen. 4 Skolens omgivelser (bygg, anlegg og miljø) Skolens bygg og omgivelser skal i løpet av strategiperioden få en kvalitet og drift som gir elever og ansatte det beste grunnlag for læring og trivsel, og lokalsamfunnet et skoleanlegg å være stolte av. Våre ambisjoner for universell utforming inkluderes i alt arbeid. Handlingsmålene reflekterer planlagte byggeprosjekt, men også tiltak knyttet til driften og det pedagogiske området Skolen skal styrke organisering og ledelse opp mot Bygg- og eiendomsavdelingen (NTFK) med sikte på økt brukermedvirkning og gode beslutningsprosesser i utbyggingsprosjekter. Det etableres en plan for estetikk, opplevelse, trivsel og læring med utgangspunkt i bygg, uteområdet og utsmykking. Planen skal gjelde for tiltak i hele strategiperioden, og skal legge særlig vekt på å konkretisere prosjekter i uteområdet. Landskapsarkitekt involveres i planarbeidet. Elever og ansatte skal involveres i holdningsskapende og pedagogisk arbeid omkring skolens omgivelser. Arbeidet skal også reflekteres i våre kjøreregler. Parkanlegget foran inngangspartiet realiseres og tas i bruk. Driftsområdet gjennomgås med hensyn til vedlikehold av parkanlegg og uteområdet Bygg I rives og skolens uteareal og tomteavgrensning mot sør oppgraderes. Bygg A rives og skolens uteareal og tomteavgrensning mot vest/nordvest oppgraderes. Parkeringsplassen skal asfalteres og oppmerkes. Trafikkarealer både ute og inne får en enhetlig og gjennomgående belysning og skilting. Byggene J, K, L, M og N avhendes Det lages en plan for riving og nybygging av H-bygget for etablering av tidsriktige bygg for yrkesfagene. Utbyggingen skal inkludere et nært samarbeid med aktuelle bransjer. 5

6 5 Elevvelferd og tjenester Elevenes trivsel skal økes og tjenesteyting overfor elevene og foreldregruppen styrkes. Arbeidet skal gi skolen positiv oppmerksomhet og omdømme. Vi skal videreutvikle planen for mottak av førsteårselevene generelt, hybelboere og deres foresatte spesielt. Planen skal bidra til å sikre oppfyllelse av lovpålagte oppgaver i samarbeidet mellom foreldre og skolen. Hjemmesiden skal få en tidsriktig profil for kommunikasjon med elever og foreldre. Det opprettes en egen interaktiv side på hjemmesiden for formidling av hybler til hybelboere. Det arrangeres ny anbudskonkurranse for kantinedriften i løpet av Anbudet inkluderer gjennomgang av menyen og servicen. Kantinen bygges om i løpet av 2013 og skal gi elever og ansatte et enda bedre tilbud. Biblioteket på skolen flyttes og fornyes i 2012, og bygningsmessige kvaliteter prioriteres. For utvikling av innholdet etableres et prosjekt med formål om å lage en faglig og pedagogisk plattform for et framtidsrettet bibliotektilbud. ODVS skal styrke samarbeidet med russen om å utvikle russetiden til en positiv opplevelse som utfordrer elevene både sosialt og faglig. Skolen vil samarbeide med vertskommunen med tanke på å styrke velferdstilbudet til elevene. 6 Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse skal utvikles med mål om å skape de beste forutsetninger for elevenes læring og utvikling. I perioden prioriteres utvikling av området klasseledelse med sikte på resultatforbedring. Vi skal videreutvikle vår ledelseskompetanse og styrke samarbeidet med sentral ledelse og skoleeier. 1 Organisering og ledelse Linjeledelsen ved skolen er organisert med rektor og studieledere for ulike fagområder (nå 7 studieområder), og med stabs- og støttefunksjoner til denne. Organiseringen beholdes for hele strategiperioden, og ledelse skal utøves og videreutvikles med denne forutsetning. 2 Klasseledelse Klasseledelse prioriteres som fokusområde, med det formål å se faglig framgang hos elevene samtidig som at det psykososiale miljøet styrkes. Kollegiet involveres i konkrete program og tiltak for å sikre faglig og ledelsesmessig oppfølging og framgang på området. 3 Skolens omgivelser og ledelse Skolens bygg og omgivelser vil være i omfattende endring i hele strategiperioden. Ledelsesfunksjonen skal styrkes opp mot Bygg og eiendomsavdelingen, og det etableres delprosjekter for å sikre involvering og gode resultater på området. Elevene skal involveres i aktuelle prosjekter, og gjennom det pedagogiske arbeidet skal elevene utfordres på å ta vare på omgivelsene på en respektfull måte. 6

7 4 IKT og ledelse Hele organisasjonen skal involveres i arbeidet med å gjøre skolen mer profesjonell i informasjonsarbeid, og i bruk av digital kommunikasjon både i ledelse og undervisning. Tiltakene og ledelsens utfordringer følger planene innen IKT-området. 5 Personal og ledelse ODVS skal være en attraktiv arbeidsplass og følgende innsatsområder prioriteres: Vår ledelse skal preges av en åpen tilbakemeldingskultur. I rekrutteringsarbeidet prioriteres faste hele stillinger, og vi samarbeider gjerne med andre aktuelle aktører i Namdalen for å oppnå dette. Det arbeides for å få en høyere andel ansatte med mastergrad. Vi optimaliserer ressursbruken for å legge til rette for faglig utvikling blant personalet, og sosiale arrangement skal ha faglig innhold som ramme for styrking av fellesskapet. Mentorordningen skal utvikles for å ivareta nyansatte på beste måte. Det føres en aktiv seniorpolitikk, og det skal arbeides målrettet for at arbeidstakere står i stillingen til oppnådd pensjonsalder. Det skal gjennomføres en årlig utviklingssamtale for alle ansatte. Disse skal ha økt fokus på resultat og utviklingsmuligheter. I de tilfeller ansatte planlegger å avslutte arbeidsforholdet, skal samtalene også sikre et godt utgangspunkt og tid i rekrutteringsarbeidet. 6 Profesjonell ledelse Utvikling av ledelsesfunksjonene både i linje og stab prioriteres med den hensikt å profesjonalisere, effektivisere og kvalitetssikre driften. I løpet av 2012 gjennomgås ledelsesområdene for å etablere en klarere struktur mellom linjeledelse og stabs- og tjenesteproduksjonen. I arbeidet fokuserer vi på: - Organisering og ledelseskapasiteten. - Oppgaveporteføljen for de ulike funksjonene. - Personallederfunksjonen, og tiltak for å utvikle og profesjonalisere rollen. Møtestrukturen og deltakelsen på de ulike nivå gjennomgås, og omfang og hyppighet av møter vurderes. Innen utgangen av 2012 er det etablert en møtestruktur som gir høyere kvalitet og effektivitet i ledelsens arbeid. God digital informasjonsformidling anses som strategisk verktøy for ledelse. Det skal sikres ressurser for å dekke ambisjonene på dette området. 7 Evaluering og kvalitetssikring av strategien Skolens ledelse og eier (NTFK) kvalitetssikrer måloppfyllelse av strategien. Rammene for dette arbeidet er som følger: Skolens drift og kvalitet evalueres årlig gjennom sentrale verktøy og prosedyrer. Foreliggende lokale strategi forutsettes å være sentral bakgrunn i evalueringen, og kan også årlig justeres i lys av denne. Lokal ledelse er ansvarlig for den løpende evalueringen. Brukerundersøkelsene, annen dokumentasjon fra kvalitetsarbeidet (CAF) og foreliggende strategiplan, er bakgrunn for ledelsens gjennomgang og utviklingsarbeid en gang i kvartalet. Strategiperiodene er 4 år og hovedrevisjon av strategien følger fylkestingets valgperioder. 7

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Inderøy oppvekst- og kultursenter

Inderøy oppvekst- og kultursenter Inderøy oppvekst- og kultursenter VEDLEGG Mulighetsstudie 2013 Innhold Fagmiljø og pedagogikk 1 Kultur, idrett næring samfunn. 6 Stab og administrasjon..12 Gruppe 1. Fagmiljø og pedagogikk Hovedhypotese:

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer