Strategisk plan for Oppvekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023"

Transkript

1 Strategisk plan for Oppvekst

2 Innhold Oppdraget Mål... 4 Strategier Arbeide aktivt med verdier og ledelse Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer Samarbeide aktivt og lyttende Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare famili...10 Målekriterier...14 HOVEDOPPDRAGET FOR OPPVEKST...16 STRATEGIER Verdier og ledelse Opplæring og utdanning Samarbeidsparter Helse og sosiale forholdr Strategisk dokument for Oppvekst

3 OPPDRAGET Læring og mestring for alle barn og ungdommer. Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære barnehagene og skolene. De barna og unge som trenger ekstra bistand skal få dette, så langt det er mulig, inn i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen. Her blir alle tjenester i oppvekstområdet viktige bistandsytere. 3

4 4

5 MÅL: Skien den gode og inkluderende møteplass For barna og de unge innebærer dette at: 1. Skien er en god oppvekstkommune 2. Vi har attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele kommunen 3. Foreldre og foresatte deltar aktivt i barnas hverdag i barnehage, skole og fritid 5

6 STRATEGIER For å nå disse målene skal vi 6

7 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse Vi skal sikre at barna og de unge blir sett, hørt og verdsatt. Vi skal også ha gode og motiverte ledere og medarbeidere. De viktigste tiltakene for å lykkes med dette er: Alle nyansatte som skal jobbe med barn og unge gjennomfører kommunens introduksjonsprogram og eget program for oppvekst der verdier og barnesyn er sentrale elementer Alle nytilsatte ledere gjennomfører kommunens lederutviklingsprogram Elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser brukes systematisk for å fremme trivsel og læring Jevnlig fokus på verdier og ledelse i personalsammenheng Skole/barnehagevandring En verdiplattform for Oppvekst skal synliggjøres i enhetenes utviklingsplaner 7

8 2. Være helhetlige opplæringsog utdanningsarenaer Vi skal satse på læring og kvalitet: Tilrettelegge for at medarbeidere/ansatte i Oppvekst skal ha muligheter for videreutdanning og kompetanseheving for å opprettholde og styrke kvaliteten i arbeidet Innføre kompetansekrav i alle virksomheter/enheter Ha en bevisst holdning til rekruttering av kompetanse Satse på intern kompetanseutvikling Tilrettelegge for hospitering og jobbrotasjon Vi skal arbeide for gode læringsmiljø gjennom: Fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Fortsatt bevisst og langsiktig satsing på få, men vesentlige, områder i forhold til læringsmiljø Aktiv deltakelse i Talenter for framtida Bevisst bruk av nasjonale målinger i utviklings- og forbedringsarbeid og for å heve det faglige nivået Arbeide tverrfaglig og systematisk med helhetlige tiltak for sårbare barn og unge 8

9 3. Samarbeide aktivt og lyttende Foreldre og foresatte er de viktigste i barna og de unges liv, og bør ha god kunnskap om sine barn. Vi skal derfor: Etablere gode samarbeidsarenaer med klare målsettinger både kommunalt og på den enkelte enhet for involvering og medvirkning av foreldre/foresatte Være åpne for og samarbeide med andre voksne som bryr seg og som har nær tilknytning til barna. Frivillige organisasjoner er viktige arenaer og nettverk for barna. Vi skal samarbeide tettere for gjensidig utveksling av kompetanse, ressurser og erfaringer. Næringslivet kan motivere til å satse på opplæring og utdanning. Det skal arbeides for et tettere samarbeid, slik at vi skaper gode arenaer hvor kontakten mellom de unge og næringslivet øker. Gode rollemodeller som tør å sette grenser er viktige. Dette gjelder alle voksne. 9

10 4. Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare familier Alle barn og unge i kommunen skal ha en trygg oppvekst. Derfor skal vi: Ha 0-toleranse mot omsorgssvikt og overgrep mot barn Drive et omfattende og effektivt helsefremmende og forebyggende arbeid. Sette i gang kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn og unge Ha tett og godt samarbeid mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage og skole. Videreutvikle miljøterapeutmodellen Bevisstgjøre barn og unge på å ta egne valg Styrke samarbeid og samhandling for de som jobber med målgruppa Gi tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og ungdom Tilrettelegge for alternative aktiviteter til unge som dropper ut av skolen Vurdere åpen skole i sommerferien 10

11 Enslige mindreårige skal være aktive deltakere i samfunnet og oppleve læring og mestring i en ny og fremmed kultur. Vi skal: Skape trygge og forutsigbare hjem Sette grenser og synliggjøre normer og verdier i boligen og i samfunnet generelt Fa fokus på ungdommens nettverk og ressurser Gi et forebyggende og helsefremmende helsetilbud tilpasset deres behov Ha et godt samarbeid med involverte instanser Voldsutsatte barn skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse gjennom: Lett tilgjengelig Informasjon og oversikt over hjelpetilbudene for alle Fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Tiltakene som er skissert i handlingsplanen mot «Vold i nære relasjoner» Et særskilt fokus på vold i nære relasjoner hos etniske minoriteter God psykisk helse for barn skal arbeides for gjennom å ha gode skole- og læringsmiljøer og iverksette forebyggende tiltak. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal få tjenester som er koordinert og tilpasset familienes behov slik at familiene kan ta vare på barnet: Sikre en tidlig og sammenhengende innsats for barn i målgruppene Tilrettelegge for nettverk for familier som har barn med spesielle utfordringer Ha fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Tilrettelegge for godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten og fastlegene 11

12 Målekriterier For å lykkes med dette har vi satt konkrete mål/kriterier. Lykkes vi med arbeidet, skal vi i 2023 kunne rapportere at: 90 % av alle ungdommer i Skien kommune har fullført videregående opplæring på normert tid Dette er et hovedmål. En rekke delmål blir viktige på veien mot hovedmålet: A. Alle barn og unge, uansett forutsetning, skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap B. Behovet for spesialundervisning bør ikke overstige 6 %. C. Karaktersnitt for elever i grunnskolen er på landsnivå D. Snitt på nasjonale prøver er på nasjonalt nivå E. Eksamenskaraktersnitt i matematikk er 3,5 F. Ingen enkeltelev skal ha over 5 % fravær G. Kvaliteten på overganger skal bedres H. Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskoleutdanning er lik 100 % I. Andelen fagarbeidere og pedagoger med minoritetsspråklig bakgrunn i oppvekst skal økes J. Alle barn av nyankomne flyktninger skal få et barnehagetilbud innen en måned etter ankomst K. Barnehagene har minimum 50 % pedagogtetthet L. Andelen barn med enkeltvedtak i barnehage skal ikke overstige 2 % M. Alle barnehager skal ha spesialpedagog i sin bemanning N. 100 % av de foresatte som har avlastningstilbud, er tilfreds med kvaliteten på dette tilbudet O. Barnevernet har ingen fristoversittelser P. Det skal være 0-toleranse for omsorgssvikt og overgrep mot barn Q. Fortsatt nedgang i den registrerte ungdomskriminaliteten 12

13 Hva er en strategisk plan? En strategisk plan er et styringsdokument. Planen formulerer mål for hva Oppvekst i Skien forventer å oppnå i løpet av de neste ti årene og er et overbyggende dokument. I denne planen setter vi tydelige mål for alle barn og unge i Skien. Selve planen er forsøkt skrevet enkelt, kortfattet og med klare strategier og måleindikatorer. Disse bygger igjen på vedtatte statlige og kommunale planer. Samfunnsplan for Skien kommune er et sterkt styrende dokument; likeså vedtatt HR-strategi blant annet rettet mot ledelse og nytilsatte. Lovverk for bl a barnehager, skoler, helsetjenester og barnevern er overbyggende for de enkelte enheters aktivitet. Strategisk plan for inneholder ikke konkrete tiltak for den enkelte enhet, men overordnede mål og føringer. Den må og skal derfor følges opp med ulike handlings- og tiltaksplaner for oppvekst sentralt og på den enkelte enhet. Hva er hovedutfordringen? I Telemark fylke er det i dag 30 % av ungdommene som ikke fullfører videregående skole på normert tid. Enhetene i oppvekst skal derfor sammen jobbe for å hjelpe barn og unge gjennom skole og utdanningsløp på en god måte. Dette arbeidet starter på helsestasjoner og videreføres i barnehager og skoler. De barna og foresatte som trenger ekstra bistand for å lykkes, skal få denne gjennom de støtteapparatene vi har til rådighet og gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid. 13

14 14 HOVEDOPPDRAGET FOR OPPVEKST

15 Læring og mestring Barn og unge er en viktig ressurs for Skien kommune i dag og i framtida. Barn i Skien skal oppleve barnehage, skolefritidsordning og skole som sentrale arenaer i eget liv. På disse arenaene skal de møte engasjerte voksne som veiledere i oppveksten til et godt voksenliv. Vår aller viktigste oppgave er å kvalifisere alle unge til studier og arbeids liv etter endt skolegang. Læring og mestring for alle barn og ungdommer er derfor hovedoppdraget for oppvekst i Skien. Kursendring Med dette strategidokumentet legger vi grunnlaget for en grunnleggende endring av hvordan vi skal arbeide med barn og unge i Skien. Barn og unge som trenger ekstra bistand skal i størst mulig grad få hjelp i den ordinære barnehage og skolesituasjonen. Fram til nå har mange hjelpetiltak blitt organisert utenfor ordinær barnehage og skole. At vi nå velger en kursendring, er basert bl a på nyere forskning (bl a Egelund og Tetner, 2009). Det kan se ut som effekten av mange hjelpetiltak er større dersom de blir gitt i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen. Mål Det strategiske dokumentet for Oppvekst i Skien kommune tar utgangspunkt i kommunens hovedutfordringer og har kommunens samfunnsplan som overordnet styringsdokument. Plantema i samfunnsplanen er «Barn og unge». Av målsettinger under dette punktet nevnes: Skien - en god oppvekstkommune for alle barn og unge Attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele kommunen Foreldre og foresatte som deltar aktivt i barnas hverdag i barnehage, skole og fritid I 2009 ble det foretatt en kartlegging av levekår i Skien kommune. Kartleggingen ble gjennomført av Telemarksforskning og synliggjør flere funn som har betydning for arbeidet med Oppvekst i Skien. Dette er de viktigste funnene i så henseende i rapporten: 15

16 7 % av Skiens barnebefolkning (0-18 år) lever i hushold som er kategorisert som langtidsfattige. Dette er et viktig område for Skien å komme med inngripen i. Skien kommune har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Skien ligger høyt i forhold til drop-out fra videregående skole. I absolutte tall har Skien den 14. største innvandrerbefolkningen av kommunene i Norge. Yngre er mindre tilfreds med offentlige tjenester enn eldre. Dette kan f eks skyldes opplevd tilgang på tilbud tilpasset aldersgruppa. Skien har relativt mange barnevernssaker sammenliknet med landet for øvrig. Fra Stortinget er det tydelige styringssignaler i forhold til oppvekstområdet. For 2012 hadde regjeringen blant annet disse innsatsområdene rettet mot målgruppa: Økt kunnskap for lærere og skoleledere Satsing på NY GIV (Gjennomføring i videregående opplæring) Fortsatt endringer i grunnskoleopplæringen som følge av Kunnskapsløftet Realfag for framtida Fullverdig tilbud og tilpasset opplæring til alle barn Gi alle barn og unge de samme mulighetene for å delta i meningsfylte kulturog fritidsaktiviteter Styrke og videreutvikle de lokale oppvekstmiljøene gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. En samlet innsats mot vold, mobbing, rus og rasisme er en forutsetning i dette arbeidet Strategi for barn og unges miljø og helse Barnas framtid Legge til rette for at barn og unge får delta i det internasjonale samarbeidet og får styrket forståelse for andre lands sosiale og økonomiske forhold, språk, kultur og tradisjon Statlige og kommunale satsingsområder og beskrivelser av levekår understreker behovet for å utvikle opplæringstilbudet og oppvekstvilkårene for barn og unge i Skien kommune. Et langsiktig og planmessig arbeid for barn og unge er en investering for framtida. 16

17 Definisjoner Følgende begrepsforklaring er lagt til grunn: Barn og unge: Dette er barn og unge som er innbyggere/folkeregisterregistrert i Skien kommune og som direkte berøres av ulike tjenester og aktiviteter rettet mot gruppa. I Skien er disse tidligere definert som aldersgruppa 0-18 år. Målgruppa omfatter derved også innbyggere som mottar tjenester fra andre forvaltningsnivåer; f eks Telemark fylkeskommune. Det betyr at vi også må ha fokus på samarbeid med videregående opp læring og andre aktører som henvender seg til målgruppa i Skien kommune. 17

18 18

19 STRATEGIER Vi skal nå målene våre gjennom fire hovedstrategier. 19

20 1. Verdier og ledelse Verdier i sammenheng med strategisk plan for barn og unge omfatter synet på barn/ unge/elever som skal prege prinsippene for samhandling og opplæring i Skien k ommune. Hovedprinsippet er at barn/unge skal bli sett, hørt og verdsatt. Skien kommune har gjennom flere år hatt følgende verdier som ledere skal styre etter: Åpenhet - Helhetsfokus - Løsningsorientering - Kommunikasjon Delegering. I tillegg har kommunen et etisk reglement som synliggjør viktige verdier for ledelse. God ledelse gir motiverte medarbeidere og dette gir i neste omgang gode tjenester til kommunens innbyggere. Vi må være tydelige når det gjelder ledelse og verdier i forhold til barn og unge. Ledelse innenfor oppvekstområdet handler i stor grad om den ledelse som utøves av medarbeidere overfor barn. Barn og unge ønsker ledere som har de samme kvalifikasjoner, verdier og holdninger som vi som voksne etterspør. 20

21 Dette betyr at vi i Oppvekst skal ha ledere som er Tydelige på et positivt barnesyn I dette ligger blant annet å ha tro på at barn/unge ønsker å mestre egen læring og personlige vekst Tydelige voksne Dvs voksne som setter grenser når det er behov for det Tydelige på hvilke krav og forventninger som gjelder Støttende og oppmuntrende Veiledere ved behov De verdiene som skal legges til grunn for Oppveksts arbeid, er bl a nedfelt i FNs barnekonvensjon, Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet. FNs konvensjon om barns rettigheter Dette er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Konvensjonen inneholder følgende hovedprinsipper: Hensynet til barnets beste Barnets rett til medbestemmelse Prinsippet om ikke-diskriminering Barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling, som innebærer rett til helsetilbud rett til omsorg og beskyttelse rett til sosial trygghet og tilstrekkelig levestandard rett til utdanning rett til hvile og fritid Opplæring i menneskerettighetene er forankret i læreplanverkets generelle del. Denne delen skisserer den verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige overbygningen for grunnskole og videregående opplæring. Menneskerettighetene er også forankret i læreplaner for fag i Kunnskapsløftet og det er obligatorisk emne i Rammeplanen for barnehager. 21

22 Rammeplan for barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Samarbeidet med barnas hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Både Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen betoner medvirkning som et viktig prinsipp. I barnehage og skole betyr medvirkning at barn og unge skal gis anledning til å påvirke egen hverdag og egne valg i læringsarbeidet sitt. Kunnskapsløftet De viktigste verdiene i Kunnskapsløftet ligger i planens generelle del og i læringsplakaten. Den generelle delen avsluttes på følgende måte: «Sluttmålet for opplæringa er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling.» Verdisyn Alle enheter som jobber med barn og unge er preget av en kultur som legger et positivt barnesyn/elevsyn til grunn. Dette innebærer at alle barn og unge er verdifulle alle barn og unge har positive ressurser og vekstpotensial barn og unge trenger klare grenser barn og unge involveres aktivt på de arenaer de deltar ved at de får tilstrekkelig informasjon og mulighet til å påvirke de beslutninger som tas Verdiplattform En felles verdiplattform for hele oppvekstområdet utarbeides og skal tydeliggjøre områdets verdigrunnlag og barnesyn. Hvordan skal vi lykkes med dette? Verdiplattformen er en del av enhetenes utviklingsplaner Verdiplattformen skal bygge på statlige og kommunale satsingsområder 22

23 2. Opplæring og utdanning Førskolealderen er en intensiv læringsperiode, og barnehage er både et pedagogisk tilbud og et omsorgstilbud til barn. I Skien kommune ønsker vi å jobbe for, i tråd med nasjonale målsettinger, å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, styrke barnehagen som læringsarena og la alle barn få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. Både barnehage og skole er institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring, men de har ulik egenart. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter når de begynner på skolen. Gjennom oppvekstorganiseringen i Skien kommune ønsker vi at barn skal oppleve et helhetlig løp. Overgangen fra barnehage til skole avhenger av godt samarbeid mellom de to institusjonene. Dette betyr profesjonell dialog mellom førskolelærere og lærere der erfaringene barna har fått i barnehagen og opplevelsene som venter dem i skolen og SFO er utgangspunktet. Det er også viktig at de hjelpeinstansene som møter barna, bidrar på de samme arenaene slik at tiltak blir koordinert og tilpasset det enkelte barn på best mulig måte. På samme måte blir det viktig at samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring fungerer godt når elevene skal møte denne overgangen. Skien kommune ønsker å legge til rette for planmessig kompetanseutvikling for medarbeidere i oppvekst. Fokus må være på utvikling av det hele mennesket altså både en sosial og faglig utvikling. Gjennom rekruttering vil vi sikre godt kvalifiserte med- 23

24 arbeidere på alle områder i oppvekst. Dette kan blant annet skje gjennom innføring av kompetansekrav. Læring og kvalitet Elever skal gå ut av grunnskolen i Skien kommune med et godt grunnlag for videre studier eller arbeid. Hvis vi skal skape en god oppvekstkommune, må vi satse hardt på det store flertall av barn/elever samtidig som vi har tiltak for de marginaliserte. Dette kan vi lykkes med hvis vi har medarbeidere innen Oppvekst med bred og nødvendig kompetanse. Hvordan skal vi nå dette? Tilrettelegge for at medarbeidere/ansatte i Oppvekst skal ha muligheter for videreutdanning og kompetanseheving for å opprettholde og styrke kvaliteten i arbeidet Innføre kompetansekrav i alle virksomheter/enheter Ha en bevisst holdning til rekruttering av kompetanse Satse på intern kompetanseutvikling Tilrettelegge for hospitering og jobbrotasjon Gode læringsmiljøer Skien kommune skal skape motivasjon for læring og utdanning og forebygge vansker og drop-out gjennom gode læringsmiljøer i barnehage og skole Hvilke tiltak medfører dette? Fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Fortsatt bevisst og langsiktig satsing på få, men vesentlige, områder ift læringsmiljø Aktiv deltakelse i Talenter for framtida Bevisst bruk av nasjonale målinger i utviklings- og forbedringsarbeid og for å heve det faglige nivået 24

25 3. Samarbeidsparter Gjennom FNs konvensjon om barns rettigheter, Rammeplan for barnehagen og Opp læringsloven slås det utvetydig fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barnets omsorg og utvikling. Foreldre og foresatte skal selvsagt være våre viktigste samarbeidspartnere. De utgjør en vesentlig ressurs i alle våre virksomheter/enheter og ikke minst i forhold til etablering av positive holdninger til utdanning. Foresatte bør være de som har mest kunnskap om sine barn. Alle enheter innen oppvekst må derfor være lydhøre for hva foresatte har å tilføre. Enhetene innehar fagekspertisen, men kvaliteten forringes ikke om foresatte involveres. Foreldresamarbeid Foresatte og enheter opplever hverandre som gjensidige samarbeidspartnere i utvikling og opplæring av barn og unge. Hva skal vi gjøre? Etablere gode samarbeidsarenaer med klare målsettinger både kommunalt og på den enkelte enhet Sikre god dialog; dvs kommunikasjon og reell drøfting om forhold av betydning Utvikle en veileder for foreldresamarbeid sammen med Skien kommunale foreldreutvalg 25

26 Utarbeide veileder i foreldresamarbeid for barnehage, skole og barn og unge med nedsatt funksjonsevne som omfatter særlig utfordringer og tiltak når det gjelder flerspråklige foreldre Gi kompetanseutvikling til personalet for å bedre gjøre dem i stand til tilrettelegging for foreldredeltakelse Voksne i Skien kommune, som ikke i sitt daglige virke jobber med barn og unge, kan også være viktige samarbeidspartnere og aktører i barn og unges oppvekst. Voksne personer som bryr seg, er viktige for at barn og unge skal lykkes. Vi trenger tydelige voksne; voksne som våger å vise omsorg, men som samtidig stiller krav og setter grenser. Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner er en vesentlig ressurs i forhold til barn og unges oppvekst. Ved å etablere et nærere samarbeid med disse, kan vi få større grad av samordning av tjenester og muligheter for erfaringsutveksling og kompetanseheving på tvers av fagområder. Næringsliv Kommunens næringsliv bør være en viktig medspiller for å motivere barn og unge til å satse på opplæring og utdanning. Næringslivet vil alltid ha behov for kompetente medarbeidere, og kommunen ønsker flest mulig i arbeid. Et utvidet samarbeid kan gi en vinn-vinn-gevinst for begge parter. Rollemodeller Skien kommune skal ha tydelige voksenpersoner med et positivt syn på barn og unge som våger å sette grenser og som framstår som gode rollemodeller. Hva gjør vi for å lykkes med dette? Fortsetter arbeidet med Natteravnmodellen Etablerer nærmiljønettverk for voksne som vil bry seg Videreutvikler samarbeid og etablerer nye samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner Viderefører og videreutvikler samarbeid med næringslivet f eks gjennom partnerskapsavtaler og First Lego Leauge Oppretter tipssider for gode ideer på Skien kommunes internettportal Utvikler en veileder til bruk i arbeidet med å hjelpe barn og unge i sin bruk av digitale/sosiale medier Utvikler et undervisningsopplegg som sikrer faktakunnskap om ulike illegale rusmidler og risiko ved bruk 26

27 4. Helse og sosiale forhold Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen har som formål å bedre leve kårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjeneste tilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Kommunen skal legge vekt på at barn og unge i sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier har rett på en mest mulig normal oppvekst. Bedrede levekår Skien kommune skal tilrettelegge for at levekårene for vanskeligstilte barn og unge bedres. Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. I Skien er det pr dato 60 barn som har slik status. Disse ungdommene er i hovedsak bosatt i bofellesskap. Bofellesskapene har ansatte som går i døgnkontinuerlig turnus, dvs. at det er alltid personale til stede. Ungdommene er plassert etter barneverntjenesteloven ledd. Vi har også oppfølging av ungdommer på hybel. 27

28 Enslige mindreårige Enslige mindreårige skal bli aktive deltakere i samfunnet gjennom å utvikle mestringsevne og nye sosiale ferdigheter. Voldsutsatte barn Skien kommune har utarbeidet en veileder og handlingsplan for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Gjennom denne planen bestreber vi å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for hvordan vi skal håndtere disse sakene. Tiltak mot vold i nære relasjoner Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Styrking av psykisk helsearbeid En god psykisk helse er grunnleggende for alle barn og unge. Trygghet, tilhørighet og fellesskap med andre er avgjørende for å utvikle en god psykisk helse. Det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et ansvar for kommunen som helhet. Det involverer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Barnehage, skole og fritidssektoren er viktige hverdagsarenaer for utvikling av god psykisk helse. Forskning viser at gode skole- og læringsmiljøer beskytter effektivt mot problem utvikling hos barn og unge. Skien kommune skal legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer og iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker hos barn og unge samt fange opp barn og unge i risikosonen Dette kan vi lykkes med hvis vi: Piloterer og prøve ut BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) i samarbeid med Helsedirektoratet og Borgestadklinikken Spesielt vektlegger sårbare grupper med sammensatte problemer, som barn med tiltak fra barnevernet, barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre og barn og unge med nedsatt funksjonsevne Legger til rette for brukermedvirkning med blant annet god informasjon om rettigheter og tilbud om individuell plan Formidler kunnskap om psykisk helse til ansatte på de arenaer hvor barn og unge tilbringer mye tid; dvs barnehage og skole 28

29 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne FNs konvensjon om barnets rettigheter slår fast at fysisk og psykisk funksjonshemmede barn har rett til å leve et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer deres verdighet, fremmer selvtillit og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet. Et barn med nedsatt funksjonsevne har rett til særskilt omsorg. Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling. Familier med barn med nedsatt funksjonsevne skal få tjenester som er koordinert og tilpasset familienes behov slik at familiene blir i stand til å ivareta omsorgen for barnet. 29

30 Strategisk dokument for Oppvekst Strategisk plan for Oppvekst er en kompakt og enkel plan i format, men som er basert på et stort og viktig bakgrunnsmateriale i bunn. Den skal være enkel i bruk, lett å bli kjent med og framtidsrettet. Planen skal være lett å ta fram og fungere som verktøy i det daglige arbeidet. I saksframlegget er føringer i planverk, lovverk med mer som danner grunnlaget for de valgene som er tatt beskrevet. Dette strategiske dokumentet for Oppvekst definerer en langsiktig prosess. Det berører mange problemstillinger og trekker inn flere viktige kommunale aktører og tjenesteprodusenter. Alle barn og deres familier har kontakt med helsestasjonen og alle barn/unge møter vi i barnehager og skoler/sfo. Dette er således primærarenaer der det tverrfaglige arbeidet må videreutvikles for å sikre barn, unge og deres foreldre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Hvorfor trenger vi et slikt dokument? Dokumentet er en plattform for en helhetlig oppvekstpolitikk. Det gir grunnlag for konkrete tiltak og strategier i Skien kommune. Det klargjør roller, ansvar og oppgaver for alle aktører som jobber med barn og unge i kommunen. Kommunens flotteste vekst er oppvekst! 30

31

32 BARNESYN/ VERDISYN Alle ansatte i Oppvekst i Skien har tro på at barn/unge kan mestre egen læring og personlige vekst individuelt og i samspill med andre. Dette oppnås ved at voksne legger til rette for barns rett til: Medbestemmelse ( i begrepet ligger både rett og plikt) Retten til å bli hørt; dvs tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og modenhet) Plikten til å følge opp det som er bestemt (aldersadekvat) God omsorg God helse (fysisk og mental) God utdanning Særskilt vern og støtte Tørre å se, våge å handle. Vern mot overgrep Fullverdige liv

33 Postboks 83, 3717 Skien Tlf: den gode og inkluderende møteplass

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID 1 RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID SKIEN KOMMUNE 2 FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring

Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring INNHOLD INNLEDNING...4 Overordnede rammer...4 Verdisyn...5 Mål...6 Delmål...6 Indikatorer...6 HOVEDUTFORDRINGER...7 Psykisk helse

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Planprogram Oppvekstplan

Planprogram Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Januarmøtet 2014 Kompetanse, kapasitet og rettssikkerhet Oppvekst. Ingrid Hernes

Januarmøtet 2014 Kompetanse, kapasitet og rettssikkerhet Oppvekst. Ingrid Hernes Januarmøtet 2014 Kompetanse, kapasitet og rettssikkerhet Oppvekst Ingrid Hernes Ansvarsområder oppvekst og utdanning Barnehage Barnehageloven Rammeplan barnehage Grunnopplæring - grunnskole - videregående

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Strategiplan for oppvekstsektoren

Strategiplan for oppvekstsektoren Strategiplan for oppvekstsektoren 2016 2020 Planen ble ferdigstilt mars 2016 Vefsn kommune Innhold Innledning... 3 Kommuneplanens langsiktige samfunnsdel... 4 Vefsnstandarden... 5 Forventninger... 6 Grunnleggende

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID DRANGEDAL OG SILJAN KOMMUNER 1 FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og

Detaljer

Tidlig innsats innen barnehage og skole

Tidlig innsats innen barnehage og skole Tidlig innsats innen barnehage og skole Tidlig innsats i barnehage og skole Innsendt spørsmål: Sentrale regler og bestemmelser som legger føringer for gjeldende praktisering Hvilke krav bør stilles til

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage- og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser

Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage- og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage- og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser Nina Grini Læringsmiljøsenteret.no Delmål, forankring og oppbygning av dokumentet Dokumentet skal vise sammenhengen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Talenter for framtida

Talenter for framtida Talenter for framtida Hovedmål Kommunene i Grenland skal gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og økt samarbeid, bidra til at flere blir kvalifisert for arbeidslivet. For å

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

M ANIFEST M OT M OBBING

M ANIFEST M OT M OBBING Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 1 M ANIFEST M OT M OBBING TILTAKSPLAN 2006 2008 Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 2 2 FORORD Fortsatt er det mange barn og unge som blir utsatt for mobbing

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER KRAGERØ KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER SKIEN KOMMUNE 1 OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høring: Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Utdanningsforbundet Telemark har hatt forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som sak i fylkesstyret to ganger. Saken har også

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Likeverdig og inkluderende opplæring

Likeverdig og inkluderende opplæring Elsa Skarbøvik: 1 Likeverdig og inkluderende opplæring Innlegg 15. oktober 2004 I innstillingen (nr. 268) til St.m. 30 står det om skolens mål: å gi barn og unge allmenndannelse, personlig utvikling, kunnskap

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rustad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer