Strategisk plan for Oppvekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023"

Transkript

1 Strategisk plan for Oppvekst

2 Innhold Oppdraget Mål... 4 Strategier Arbeide aktivt med verdier og ledelse Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer Samarbeide aktivt og lyttende Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare famili...10 Målekriterier...14 HOVEDOPPDRAGET FOR OPPVEKST...16 STRATEGIER Verdier og ledelse Opplæring og utdanning Samarbeidsparter Helse og sosiale forholdr Strategisk dokument for Oppvekst

3 OPPDRAGET Læring og mestring for alle barn og ungdommer. Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære barnehagene og skolene. De barna og unge som trenger ekstra bistand skal få dette, så langt det er mulig, inn i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen. Her blir alle tjenester i oppvekstområdet viktige bistandsytere. 3

4 4

5 MÅL: Skien den gode og inkluderende møteplass For barna og de unge innebærer dette at: 1. Skien er en god oppvekstkommune 2. Vi har attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele kommunen 3. Foreldre og foresatte deltar aktivt i barnas hverdag i barnehage, skole og fritid 5

6 STRATEGIER For å nå disse målene skal vi 6

7 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse Vi skal sikre at barna og de unge blir sett, hørt og verdsatt. Vi skal også ha gode og motiverte ledere og medarbeidere. De viktigste tiltakene for å lykkes med dette er: Alle nyansatte som skal jobbe med barn og unge gjennomfører kommunens introduksjonsprogram og eget program for oppvekst der verdier og barnesyn er sentrale elementer Alle nytilsatte ledere gjennomfører kommunens lederutviklingsprogram Elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser brukes systematisk for å fremme trivsel og læring Jevnlig fokus på verdier og ledelse i personalsammenheng Skole/barnehagevandring En verdiplattform for Oppvekst skal synliggjøres i enhetenes utviklingsplaner 7

8 2. Være helhetlige opplæringsog utdanningsarenaer Vi skal satse på læring og kvalitet: Tilrettelegge for at medarbeidere/ansatte i Oppvekst skal ha muligheter for videreutdanning og kompetanseheving for å opprettholde og styrke kvaliteten i arbeidet Innføre kompetansekrav i alle virksomheter/enheter Ha en bevisst holdning til rekruttering av kompetanse Satse på intern kompetanseutvikling Tilrettelegge for hospitering og jobbrotasjon Vi skal arbeide for gode læringsmiljø gjennom: Fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Fortsatt bevisst og langsiktig satsing på få, men vesentlige, områder i forhold til læringsmiljø Aktiv deltakelse i Talenter for framtida Bevisst bruk av nasjonale målinger i utviklings- og forbedringsarbeid og for å heve det faglige nivået Arbeide tverrfaglig og systematisk med helhetlige tiltak for sårbare barn og unge 8

9 3. Samarbeide aktivt og lyttende Foreldre og foresatte er de viktigste i barna og de unges liv, og bør ha god kunnskap om sine barn. Vi skal derfor: Etablere gode samarbeidsarenaer med klare målsettinger både kommunalt og på den enkelte enhet for involvering og medvirkning av foreldre/foresatte Være åpne for og samarbeide med andre voksne som bryr seg og som har nær tilknytning til barna. Frivillige organisasjoner er viktige arenaer og nettverk for barna. Vi skal samarbeide tettere for gjensidig utveksling av kompetanse, ressurser og erfaringer. Næringslivet kan motivere til å satse på opplæring og utdanning. Det skal arbeides for et tettere samarbeid, slik at vi skaper gode arenaer hvor kontakten mellom de unge og næringslivet øker. Gode rollemodeller som tør å sette grenser er viktige. Dette gjelder alle voksne. 9

10 4. Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare familier Alle barn og unge i kommunen skal ha en trygg oppvekst. Derfor skal vi: Ha 0-toleranse mot omsorgssvikt og overgrep mot barn Drive et omfattende og effektivt helsefremmende og forebyggende arbeid. Sette i gang kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn og unge Ha tett og godt samarbeid mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage og skole. Videreutvikle miljøterapeutmodellen Bevisstgjøre barn og unge på å ta egne valg Styrke samarbeid og samhandling for de som jobber med målgruppa Gi tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og ungdom Tilrettelegge for alternative aktiviteter til unge som dropper ut av skolen Vurdere åpen skole i sommerferien 10

11 Enslige mindreårige skal være aktive deltakere i samfunnet og oppleve læring og mestring i en ny og fremmed kultur. Vi skal: Skape trygge og forutsigbare hjem Sette grenser og synliggjøre normer og verdier i boligen og i samfunnet generelt Fa fokus på ungdommens nettverk og ressurser Gi et forebyggende og helsefremmende helsetilbud tilpasset deres behov Ha et godt samarbeid med involverte instanser Voldsutsatte barn skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse gjennom: Lett tilgjengelig Informasjon og oversikt over hjelpetilbudene for alle Fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Tiltakene som er skissert i handlingsplanen mot «Vold i nære relasjoner» Et særskilt fokus på vold i nære relasjoner hos etniske minoriteter God psykisk helse for barn skal arbeides for gjennom å ha gode skole- og læringsmiljøer og iverksette forebyggende tiltak. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal få tjenester som er koordinert og tilpasset familienes behov slik at familiene kan ta vare på barnet: Sikre en tidlig og sammenhengende innsats for barn i målgruppene Tilrettelegge for nettverk for familier som har barn med spesielle utfordringer Ha fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Tilrettelegge for godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten og fastlegene 11

12 Målekriterier For å lykkes med dette har vi satt konkrete mål/kriterier. Lykkes vi med arbeidet, skal vi i 2023 kunne rapportere at: 90 % av alle ungdommer i Skien kommune har fullført videregående opplæring på normert tid Dette er et hovedmål. En rekke delmål blir viktige på veien mot hovedmålet: A. Alle barn og unge, uansett forutsetning, skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap B. Behovet for spesialundervisning bør ikke overstige 6 %. C. Karaktersnitt for elever i grunnskolen er på landsnivå D. Snitt på nasjonale prøver er på nasjonalt nivå E. Eksamenskaraktersnitt i matematikk er 3,5 F. Ingen enkeltelev skal ha over 5 % fravær G. Kvaliteten på overganger skal bedres H. Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskoleutdanning er lik 100 % I. Andelen fagarbeidere og pedagoger med minoritetsspråklig bakgrunn i oppvekst skal økes J. Alle barn av nyankomne flyktninger skal få et barnehagetilbud innen en måned etter ankomst K. Barnehagene har minimum 50 % pedagogtetthet L. Andelen barn med enkeltvedtak i barnehage skal ikke overstige 2 % M. Alle barnehager skal ha spesialpedagog i sin bemanning N. 100 % av de foresatte som har avlastningstilbud, er tilfreds med kvaliteten på dette tilbudet O. Barnevernet har ingen fristoversittelser P. Det skal være 0-toleranse for omsorgssvikt og overgrep mot barn Q. Fortsatt nedgang i den registrerte ungdomskriminaliteten 12

13 Hva er en strategisk plan? En strategisk plan er et styringsdokument. Planen formulerer mål for hva Oppvekst i Skien forventer å oppnå i løpet av de neste ti årene og er et overbyggende dokument. I denne planen setter vi tydelige mål for alle barn og unge i Skien. Selve planen er forsøkt skrevet enkelt, kortfattet og med klare strategier og måleindikatorer. Disse bygger igjen på vedtatte statlige og kommunale planer. Samfunnsplan for Skien kommune er et sterkt styrende dokument; likeså vedtatt HR-strategi blant annet rettet mot ledelse og nytilsatte. Lovverk for bl a barnehager, skoler, helsetjenester og barnevern er overbyggende for de enkelte enheters aktivitet. Strategisk plan for inneholder ikke konkrete tiltak for den enkelte enhet, men overordnede mål og føringer. Den må og skal derfor følges opp med ulike handlings- og tiltaksplaner for oppvekst sentralt og på den enkelte enhet. Hva er hovedutfordringen? I Telemark fylke er det i dag 30 % av ungdommene som ikke fullfører videregående skole på normert tid. Enhetene i oppvekst skal derfor sammen jobbe for å hjelpe barn og unge gjennom skole og utdanningsløp på en god måte. Dette arbeidet starter på helsestasjoner og videreføres i barnehager og skoler. De barna og foresatte som trenger ekstra bistand for å lykkes, skal få denne gjennom de støtteapparatene vi har til rådighet og gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid. 13

14 14 HOVEDOPPDRAGET FOR OPPVEKST

15 Læring og mestring Barn og unge er en viktig ressurs for Skien kommune i dag og i framtida. Barn i Skien skal oppleve barnehage, skolefritidsordning og skole som sentrale arenaer i eget liv. På disse arenaene skal de møte engasjerte voksne som veiledere i oppveksten til et godt voksenliv. Vår aller viktigste oppgave er å kvalifisere alle unge til studier og arbeids liv etter endt skolegang. Læring og mestring for alle barn og ungdommer er derfor hovedoppdraget for oppvekst i Skien. Kursendring Med dette strategidokumentet legger vi grunnlaget for en grunnleggende endring av hvordan vi skal arbeide med barn og unge i Skien. Barn og unge som trenger ekstra bistand skal i størst mulig grad få hjelp i den ordinære barnehage og skolesituasjonen. Fram til nå har mange hjelpetiltak blitt organisert utenfor ordinær barnehage og skole. At vi nå velger en kursendring, er basert bl a på nyere forskning (bl a Egelund og Tetner, 2009). Det kan se ut som effekten av mange hjelpetiltak er større dersom de blir gitt i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen. Mål Det strategiske dokumentet for Oppvekst i Skien kommune tar utgangspunkt i kommunens hovedutfordringer og har kommunens samfunnsplan som overordnet styringsdokument. Plantema i samfunnsplanen er «Barn og unge». Av målsettinger under dette punktet nevnes: Skien - en god oppvekstkommune for alle barn og unge Attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele kommunen Foreldre og foresatte som deltar aktivt i barnas hverdag i barnehage, skole og fritid I 2009 ble det foretatt en kartlegging av levekår i Skien kommune. Kartleggingen ble gjennomført av Telemarksforskning og synliggjør flere funn som har betydning for arbeidet med Oppvekst i Skien. Dette er de viktigste funnene i så henseende i rapporten: 15

16 7 % av Skiens barnebefolkning (0-18 år) lever i hushold som er kategorisert som langtidsfattige. Dette er et viktig område for Skien å komme med inngripen i. Skien kommune har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Skien ligger høyt i forhold til drop-out fra videregående skole. I absolutte tall har Skien den 14. største innvandrerbefolkningen av kommunene i Norge. Yngre er mindre tilfreds med offentlige tjenester enn eldre. Dette kan f eks skyldes opplevd tilgang på tilbud tilpasset aldersgruppa. Skien har relativt mange barnevernssaker sammenliknet med landet for øvrig. Fra Stortinget er det tydelige styringssignaler i forhold til oppvekstområdet. For 2012 hadde regjeringen blant annet disse innsatsområdene rettet mot målgruppa: Økt kunnskap for lærere og skoleledere Satsing på NY GIV (Gjennomføring i videregående opplæring) Fortsatt endringer i grunnskoleopplæringen som følge av Kunnskapsløftet Realfag for framtida Fullverdig tilbud og tilpasset opplæring til alle barn Gi alle barn og unge de samme mulighetene for å delta i meningsfylte kulturog fritidsaktiviteter Styrke og videreutvikle de lokale oppvekstmiljøene gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. En samlet innsats mot vold, mobbing, rus og rasisme er en forutsetning i dette arbeidet Strategi for barn og unges miljø og helse Barnas framtid Legge til rette for at barn og unge får delta i det internasjonale samarbeidet og får styrket forståelse for andre lands sosiale og økonomiske forhold, språk, kultur og tradisjon Statlige og kommunale satsingsområder og beskrivelser av levekår understreker behovet for å utvikle opplæringstilbudet og oppvekstvilkårene for barn og unge i Skien kommune. Et langsiktig og planmessig arbeid for barn og unge er en investering for framtida. 16

17 Definisjoner Følgende begrepsforklaring er lagt til grunn: Barn og unge: Dette er barn og unge som er innbyggere/folkeregisterregistrert i Skien kommune og som direkte berøres av ulike tjenester og aktiviteter rettet mot gruppa. I Skien er disse tidligere definert som aldersgruppa 0-18 år. Målgruppa omfatter derved også innbyggere som mottar tjenester fra andre forvaltningsnivåer; f eks Telemark fylkeskommune. Det betyr at vi også må ha fokus på samarbeid med videregående opp læring og andre aktører som henvender seg til målgruppa i Skien kommune. 17

18 18

19 STRATEGIER Vi skal nå målene våre gjennom fire hovedstrategier. 19

20 1. Verdier og ledelse Verdier i sammenheng med strategisk plan for barn og unge omfatter synet på barn/ unge/elever som skal prege prinsippene for samhandling og opplæring i Skien k ommune. Hovedprinsippet er at barn/unge skal bli sett, hørt og verdsatt. Skien kommune har gjennom flere år hatt følgende verdier som ledere skal styre etter: Åpenhet - Helhetsfokus - Løsningsorientering - Kommunikasjon Delegering. I tillegg har kommunen et etisk reglement som synliggjør viktige verdier for ledelse. God ledelse gir motiverte medarbeidere og dette gir i neste omgang gode tjenester til kommunens innbyggere. Vi må være tydelige når det gjelder ledelse og verdier i forhold til barn og unge. Ledelse innenfor oppvekstområdet handler i stor grad om den ledelse som utøves av medarbeidere overfor barn. Barn og unge ønsker ledere som har de samme kvalifikasjoner, verdier og holdninger som vi som voksne etterspør. 20

21 Dette betyr at vi i Oppvekst skal ha ledere som er Tydelige på et positivt barnesyn I dette ligger blant annet å ha tro på at barn/unge ønsker å mestre egen læring og personlige vekst Tydelige voksne Dvs voksne som setter grenser når det er behov for det Tydelige på hvilke krav og forventninger som gjelder Støttende og oppmuntrende Veiledere ved behov De verdiene som skal legges til grunn for Oppveksts arbeid, er bl a nedfelt i FNs barnekonvensjon, Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet. FNs konvensjon om barns rettigheter Dette er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Konvensjonen inneholder følgende hovedprinsipper: Hensynet til barnets beste Barnets rett til medbestemmelse Prinsippet om ikke-diskriminering Barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling, som innebærer rett til helsetilbud rett til omsorg og beskyttelse rett til sosial trygghet og tilstrekkelig levestandard rett til utdanning rett til hvile og fritid Opplæring i menneskerettighetene er forankret i læreplanverkets generelle del. Denne delen skisserer den verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige overbygningen for grunnskole og videregående opplæring. Menneskerettighetene er også forankret i læreplaner for fag i Kunnskapsløftet og det er obligatorisk emne i Rammeplanen for barnehager. 21

22 Rammeplan for barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Samarbeidet med barnas hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Både Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen betoner medvirkning som et viktig prinsipp. I barnehage og skole betyr medvirkning at barn og unge skal gis anledning til å påvirke egen hverdag og egne valg i læringsarbeidet sitt. Kunnskapsløftet De viktigste verdiene i Kunnskapsløftet ligger i planens generelle del og i læringsplakaten. Den generelle delen avsluttes på følgende måte: «Sluttmålet for opplæringa er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling.» Verdisyn Alle enheter som jobber med barn og unge er preget av en kultur som legger et positivt barnesyn/elevsyn til grunn. Dette innebærer at alle barn og unge er verdifulle alle barn og unge har positive ressurser og vekstpotensial barn og unge trenger klare grenser barn og unge involveres aktivt på de arenaer de deltar ved at de får tilstrekkelig informasjon og mulighet til å påvirke de beslutninger som tas Verdiplattform En felles verdiplattform for hele oppvekstområdet utarbeides og skal tydeliggjøre områdets verdigrunnlag og barnesyn. Hvordan skal vi lykkes med dette? Verdiplattformen er en del av enhetenes utviklingsplaner Verdiplattformen skal bygge på statlige og kommunale satsingsområder 22

23 2. Opplæring og utdanning Førskolealderen er en intensiv læringsperiode, og barnehage er både et pedagogisk tilbud og et omsorgstilbud til barn. I Skien kommune ønsker vi å jobbe for, i tråd med nasjonale målsettinger, å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, styrke barnehagen som læringsarena og la alle barn få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. Både barnehage og skole er institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring, men de har ulik egenart. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter når de begynner på skolen. Gjennom oppvekstorganiseringen i Skien kommune ønsker vi at barn skal oppleve et helhetlig løp. Overgangen fra barnehage til skole avhenger av godt samarbeid mellom de to institusjonene. Dette betyr profesjonell dialog mellom førskolelærere og lærere der erfaringene barna har fått i barnehagen og opplevelsene som venter dem i skolen og SFO er utgangspunktet. Det er også viktig at de hjelpeinstansene som møter barna, bidrar på de samme arenaene slik at tiltak blir koordinert og tilpasset det enkelte barn på best mulig måte. På samme måte blir det viktig at samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring fungerer godt når elevene skal møte denne overgangen. Skien kommune ønsker å legge til rette for planmessig kompetanseutvikling for medarbeidere i oppvekst. Fokus må være på utvikling av det hele mennesket altså både en sosial og faglig utvikling. Gjennom rekruttering vil vi sikre godt kvalifiserte med- 23

24 arbeidere på alle områder i oppvekst. Dette kan blant annet skje gjennom innføring av kompetansekrav. Læring og kvalitet Elever skal gå ut av grunnskolen i Skien kommune med et godt grunnlag for videre studier eller arbeid. Hvis vi skal skape en god oppvekstkommune, må vi satse hardt på det store flertall av barn/elever samtidig som vi har tiltak for de marginaliserte. Dette kan vi lykkes med hvis vi har medarbeidere innen Oppvekst med bred og nødvendig kompetanse. Hvordan skal vi nå dette? Tilrettelegge for at medarbeidere/ansatte i Oppvekst skal ha muligheter for videreutdanning og kompetanseheving for å opprettholde og styrke kvaliteten i arbeidet Innføre kompetansekrav i alle virksomheter/enheter Ha en bevisst holdning til rekruttering av kompetanse Satse på intern kompetanseutvikling Tilrettelegge for hospitering og jobbrotasjon Gode læringsmiljøer Skien kommune skal skape motivasjon for læring og utdanning og forebygge vansker og drop-out gjennom gode læringsmiljøer i barnehage og skole Hvilke tiltak medfører dette? Fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Fortsatt bevisst og langsiktig satsing på få, men vesentlige, områder ift læringsmiljø Aktiv deltakelse i Talenter for framtida Bevisst bruk av nasjonale målinger i utviklings- og forbedringsarbeid og for å heve det faglige nivået 24

25 3. Samarbeidsparter Gjennom FNs konvensjon om barns rettigheter, Rammeplan for barnehagen og Opp læringsloven slås det utvetydig fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barnets omsorg og utvikling. Foreldre og foresatte skal selvsagt være våre viktigste samarbeidspartnere. De utgjør en vesentlig ressurs i alle våre virksomheter/enheter og ikke minst i forhold til etablering av positive holdninger til utdanning. Foresatte bør være de som har mest kunnskap om sine barn. Alle enheter innen oppvekst må derfor være lydhøre for hva foresatte har å tilføre. Enhetene innehar fagekspertisen, men kvaliteten forringes ikke om foresatte involveres. Foreldresamarbeid Foresatte og enheter opplever hverandre som gjensidige samarbeidspartnere i utvikling og opplæring av barn og unge. Hva skal vi gjøre? Etablere gode samarbeidsarenaer med klare målsettinger både kommunalt og på den enkelte enhet Sikre god dialog; dvs kommunikasjon og reell drøfting om forhold av betydning Utvikle en veileder for foreldresamarbeid sammen med Skien kommunale foreldreutvalg 25

26 Utarbeide veileder i foreldresamarbeid for barnehage, skole og barn og unge med nedsatt funksjonsevne som omfatter særlig utfordringer og tiltak når det gjelder flerspråklige foreldre Gi kompetanseutvikling til personalet for å bedre gjøre dem i stand til tilrettelegging for foreldredeltakelse Voksne i Skien kommune, som ikke i sitt daglige virke jobber med barn og unge, kan også være viktige samarbeidspartnere og aktører i barn og unges oppvekst. Voksne personer som bryr seg, er viktige for at barn og unge skal lykkes. Vi trenger tydelige voksne; voksne som våger å vise omsorg, men som samtidig stiller krav og setter grenser. Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner er en vesentlig ressurs i forhold til barn og unges oppvekst. Ved å etablere et nærere samarbeid med disse, kan vi få større grad av samordning av tjenester og muligheter for erfaringsutveksling og kompetanseheving på tvers av fagområder. Næringsliv Kommunens næringsliv bør være en viktig medspiller for å motivere barn og unge til å satse på opplæring og utdanning. Næringslivet vil alltid ha behov for kompetente medarbeidere, og kommunen ønsker flest mulig i arbeid. Et utvidet samarbeid kan gi en vinn-vinn-gevinst for begge parter. Rollemodeller Skien kommune skal ha tydelige voksenpersoner med et positivt syn på barn og unge som våger å sette grenser og som framstår som gode rollemodeller. Hva gjør vi for å lykkes med dette? Fortsetter arbeidet med Natteravnmodellen Etablerer nærmiljønettverk for voksne som vil bry seg Videreutvikler samarbeid og etablerer nye samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner Viderefører og videreutvikler samarbeid med næringslivet f eks gjennom partnerskapsavtaler og First Lego Leauge Oppretter tipssider for gode ideer på Skien kommunes internettportal Utvikler en veileder til bruk i arbeidet med å hjelpe barn og unge i sin bruk av digitale/sosiale medier Utvikler et undervisningsopplegg som sikrer faktakunnskap om ulike illegale rusmidler og risiko ved bruk 26

27 4. Helse og sosiale forhold Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen har som formål å bedre leve kårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjeneste tilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Kommunen skal legge vekt på at barn og unge i sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier har rett på en mest mulig normal oppvekst. Bedrede levekår Skien kommune skal tilrettelegge for at levekårene for vanskeligstilte barn og unge bedres. Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. I Skien er det pr dato 60 barn som har slik status. Disse ungdommene er i hovedsak bosatt i bofellesskap. Bofellesskapene har ansatte som går i døgnkontinuerlig turnus, dvs. at det er alltid personale til stede. Ungdommene er plassert etter barneverntjenesteloven ledd. Vi har også oppfølging av ungdommer på hybel. 27

28 Enslige mindreårige Enslige mindreårige skal bli aktive deltakere i samfunnet gjennom å utvikle mestringsevne og nye sosiale ferdigheter. Voldsutsatte barn Skien kommune har utarbeidet en veileder og handlingsplan for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Gjennom denne planen bestreber vi å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for hvordan vi skal håndtere disse sakene. Tiltak mot vold i nære relasjoner Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Styrking av psykisk helsearbeid En god psykisk helse er grunnleggende for alle barn og unge. Trygghet, tilhørighet og fellesskap med andre er avgjørende for å utvikle en god psykisk helse. Det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et ansvar for kommunen som helhet. Det involverer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Barnehage, skole og fritidssektoren er viktige hverdagsarenaer for utvikling av god psykisk helse. Forskning viser at gode skole- og læringsmiljøer beskytter effektivt mot problem utvikling hos barn og unge. Skien kommune skal legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer og iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker hos barn og unge samt fange opp barn og unge i risikosonen Dette kan vi lykkes med hvis vi: Piloterer og prøve ut BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) i samarbeid med Helsedirektoratet og Borgestadklinikken Spesielt vektlegger sårbare grupper med sammensatte problemer, som barn med tiltak fra barnevernet, barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre og barn og unge med nedsatt funksjonsevne Legger til rette for brukermedvirkning med blant annet god informasjon om rettigheter og tilbud om individuell plan Formidler kunnskap om psykisk helse til ansatte på de arenaer hvor barn og unge tilbringer mye tid; dvs barnehage og skole 28

29 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne FNs konvensjon om barnets rettigheter slår fast at fysisk og psykisk funksjonshemmede barn har rett til å leve et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer deres verdighet, fremmer selvtillit og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet. Et barn med nedsatt funksjonsevne har rett til særskilt omsorg. Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling. Familier med barn med nedsatt funksjonsevne skal få tjenester som er koordinert og tilpasset familienes behov slik at familiene blir i stand til å ivareta omsorgen for barnet. 29

30 Strategisk dokument for Oppvekst Strategisk plan for Oppvekst er en kompakt og enkel plan i format, men som er basert på et stort og viktig bakgrunnsmateriale i bunn. Den skal være enkel i bruk, lett å bli kjent med og framtidsrettet. Planen skal være lett å ta fram og fungere som verktøy i det daglige arbeidet. I saksframlegget er føringer i planverk, lovverk med mer som danner grunnlaget for de valgene som er tatt beskrevet. Dette strategiske dokumentet for Oppvekst definerer en langsiktig prosess. Det berører mange problemstillinger og trekker inn flere viktige kommunale aktører og tjenesteprodusenter. Alle barn og deres familier har kontakt med helsestasjonen og alle barn/unge møter vi i barnehager og skoler/sfo. Dette er således primærarenaer der det tverrfaglige arbeidet må videreutvikles for å sikre barn, unge og deres foreldre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Hvorfor trenger vi et slikt dokument? Dokumentet er en plattform for en helhetlig oppvekstpolitikk. Det gir grunnlag for konkrete tiltak og strategier i Skien kommune. Det klargjør roller, ansvar og oppgaver for alle aktører som jobber med barn og unge i kommunen. Kommunens flotteste vekst er oppvekst! 30

31

32 BARNESYN/ VERDISYN Alle ansatte i Oppvekst i Skien har tro på at barn/unge kan mestre egen læring og personlige vekst individuelt og i samspill med andre. Dette oppnås ved at voksne legger til rette for barns rett til: Medbestemmelse ( i begrepet ligger både rett og plikt) Retten til å bli hørt; dvs tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og modenhet) Plikten til å følge opp det som er bestemt (aldersadekvat) God omsorg God helse (fysisk og mental) God utdanning Særskilt vern og støtte Tørre å se, våge å handle. Vern mot overgrep Fullverdige liv

33 Postboks 83, 3717 Skien Tlf: den gode og inkluderende møteplass

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge SENTRALE INTENSJONER FOR ARBEIDET 3 1. BAKGRUNN 4 2. DEFINISJONER 5 3. MODELL 6 3.1. Innsatsområder

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Satsing på barn og ungdom

Satsing på barn og ungdom Samlet oversikt Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2013 Samlet oversikt Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2013

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer