Strategisk plan for Oppvekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023"

Transkript

1 Strategisk plan for Oppvekst

2 Innhold Oppdraget Mål... 4 Strategier Arbeide aktivt med verdier og ledelse Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer Samarbeide aktivt og lyttende Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare famili...10 Målekriterier...14 HOVEDOPPDRAGET FOR OPPVEKST...16 STRATEGIER Verdier og ledelse Opplæring og utdanning Samarbeidsparter Helse og sosiale forholdr Strategisk dokument for Oppvekst

3 OPPDRAGET Læring og mestring for alle barn og ungdommer. Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære barnehagene og skolene. De barna og unge som trenger ekstra bistand skal få dette, så langt det er mulig, inn i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen. Her blir alle tjenester i oppvekstområdet viktige bistandsytere. 3

4 4

5 MÅL: Skien den gode og inkluderende møteplass For barna og de unge innebærer dette at: 1. Skien er en god oppvekstkommune 2. Vi har attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele kommunen 3. Foreldre og foresatte deltar aktivt i barnas hverdag i barnehage, skole og fritid 5

6 STRATEGIER For å nå disse målene skal vi 6

7 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse Vi skal sikre at barna og de unge blir sett, hørt og verdsatt. Vi skal også ha gode og motiverte ledere og medarbeidere. De viktigste tiltakene for å lykkes med dette er: Alle nyansatte som skal jobbe med barn og unge gjennomfører kommunens introduksjonsprogram og eget program for oppvekst der verdier og barnesyn er sentrale elementer Alle nytilsatte ledere gjennomfører kommunens lederutviklingsprogram Elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser brukes systematisk for å fremme trivsel og læring Jevnlig fokus på verdier og ledelse i personalsammenheng Skole/barnehagevandring En verdiplattform for Oppvekst skal synliggjøres i enhetenes utviklingsplaner 7

8 2. Være helhetlige opplæringsog utdanningsarenaer Vi skal satse på læring og kvalitet: Tilrettelegge for at medarbeidere/ansatte i Oppvekst skal ha muligheter for videreutdanning og kompetanseheving for å opprettholde og styrke kvaliteten i arbeidet Innføre kompetansekrav i alle virksomheter/enheter Ha en bevisst holdning til rekruttering av kompetanse Satse på intern kompetanseutvikling Tilrettelegge for hospitering og jobbrotasjon Vi skal arbeide for gode læringsmiljø gjennom: Fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Fortsatt bevisst og langsiktig satsing på få, men vesentlige, områder i forhold til læringsmiljø Aktiv deltakelse i Talenter for framtida Bevisst bruk av nasjonale målinger i utviklings- og forbedringsarbeid og for å heve det faglige nivået Arbeide tverrfaglig og systematisk med helhetlige tiltak for sårbare barn og unge 8

9 3. Samarbeide aktivt og lyttende Foreldre og foresatte er de viktigste i barna og de unges liv, og bør ha god kunnskap om sine barn. Vi skal derfor: Etablere gode samarbeidsarenaer med klare målsettinger både kommunalt og på den enkelte enhet for involvering og medvirkning av foreldre/foresatte Være åpne for og samarbeide med andre voksne som bryr seg og som har nær tilknytning til barna. Frivillige organisasjoner er viktige arenaer og nettverk for barna. Vi skal samarbeide tettere for gjensidig utveksling av kompetanse, ressurser og erfaringer. Næringslivet kan motivere til å satse på opplæring og utdanning. Det skal arbeides for et tettere samarbeid, slik at vi skaper gode arenaer hvor kontakten mellom de unge og næringslivet øker. Gode rollemodeller som tør å sette grenser er viktige. Dette gjelder alle voksne. 9

10 4. Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare familier Alle barn og unge i kommunen skal ha en trygg oppvekst. Derfor skal vi: Ha 0-toleranse mot omsorgssvikt og overgrep mot barn Drive et omfattende og effektivt helsefremmende og forebyggende arbeid. Sette i gang kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn og unge Ha tett og godt samarbeid mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage og skole. Videreutvikle miljøterapeutmodellen Bevisstgjøre barn og unge på å ta egne valg Styrke samarbeid og samhandling for de som jobber med målgruppa Gi tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og ungdom Tilrettelegge for alternative aktiviteter til unge som dropper ut av skolen Vurdere åpen skole i sommerferien 10

11 Enslige mindreårige skal være aktive deltakere i samfunnet og oppleve læring og mestring i en ny og fremmed kultur. Vi skal: Skape trygge og forutsigbare hjem Sette grenser og synliggjøre normer og verdier i boligen og i samfunnet generelt Fa fokus på ungdommens nettverk og ressurser Gi et forebyggende og helsefremmende helsetilbud tilpasset deres behov Ha et godt samarbeid med involverte instanser Voldsutsatte barn skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse gjennom: Lett tilgjengelig Informasjon og oversikt over hjelpetilbudene for alle Fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Tiltakene som er skissert i handlingsplanen mot «Vold i nære relasjoner» Et særskilt fokus på vold i nære relasjoner hos etniske minoriteter God psykisk helse for barn skal arbeides for gjennom å ha gode skole- og læringsmiljøer og iverksette forebyggende tiltak. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal få tjenester som er koordinert og tilpasset familienes behov slik at familiene kan ta vare på barnet: Sikre en tidlig og sammenhengende innsats for barn i målgruppene Tilrettelegge for nettverk for familier som har barn med spesielle utfordringer Ha fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Tilrettelegge for godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten og fastlegene 11

12 Målekriterier For å lykkes med dette har vi satt konkrete mål/kriterier. Lykkes vi med arbeidet, skal vi i 2023 kunne rapportere at: 90 % av alle ungdommer i Skien kommune har fullført videregående opplæring på normert tid Dette er et hovedmål. En rekke delmål blir viktige på veien mot hovedmålet: A. Alle barn og unge, uansett forutsetning, skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap B. Behovet for spesialundervisning bør ikke overstige 6 %. C. Karaktersnitt for elever i grunnskolen er på landsnivå D. Snitt på nasjonale prøver er på nasjonalt nivå E. Eksamenskaraktersnitt i matematikk er 3,5 F. Ingen enkeltelev skal ha over 5 % fravær G. Kvaliteten på overganger skal bedres H. Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskoleutdanning er lik 100 % I. Andelen fagarbeidere og pedagoger med minoritetsspråklig bakgrunn i oppvekst skal økes J. Alle barn av nyankomne flyktninger skal få et barnehagetilbud innen en måned etter ankomst K. Barnehagene har minimum 50 % pedagogtetthet L. Andelen barn med enkeltvedtak i barnehage skal ikke overstige 2 % M. Alle barnehager skal ha spesialpedagog i sin bemanning N. 100 % av de foresatte som har avlastningstilbud, er tilfreds med kvaliteten på dette tilbudet O. Barnevernet har ingen fristoversittelser P. Det skal være 0-toleranse for omsorgssvikt og overgrep mot barn Q. Fortsatt nedgang i den registrerte ungdomskriminaliteten 12

13 Hva er en strategisk plan? En strategisk plan er et styringsdokument. Planen formulerer mål for hva Oppvekst i Skien forventer å oppnå i løpet av de neste ti årene og er et overbyggende dokument. I denne planen setter vi tydelige mål for alle barn og unge i Skien. Selve planen er forsøkt skrevet enkelt, kortfattet og med klare strategier og måleindikatorer. Disse bygger igjen på vedtatte statlige og kommunale planer. Samfunnsplan for Skien kommune er et sterkt styrende dokument; likeså vedtatt HR-strategi blant annet rettet mot ledelse og nytilsatte. Lovverk for bl a barnehager, skoler, helsetjenester og barnevern er overbyggende for de enkelte enheters aktivitet. Strategisk plan for inneholder ikke konkrete tiltak for den enkelte enhet, men overordnede mål og føringer. Den må og skal derfor følges opp med ulike handlings- og tiltaksplaner for oppvekst sentralt og på den enkelte enhet. Hva er hovedutfordringen? I Telemark fylke er det i dag 30 % av ungdommene som ikke fullfører videregående skole på normert tid. Enhetene i oppvekst skal derfor sammen jobbe for å hjelpe barn og unge gjennom skole og utdanningsløp på en god måte. Dette arbeidet starter på helsestasjoner og videreføres i barnehager og skoler. De barna og foresatte som trenger ekstra bistand for å lykkes, skal få denne gjennom de støtteapparatene vi har til rådighet og gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid. 13

14 14 HOVEDOPPDRAGET FOR OPPVEKST

15 Læring og mestring Barn og unge er en viktig ressurs for Skien kommune i dag og i framtida. Barn i Skien skal oppleve barnehage, skolefritidsordning og skole som sentrale arenaer i eget liv. På disse arenaene skal de møte engasjerte voksne som veiledere i oppveksten til et godt voksenliv. Vår aller viktigste oppgave er å kvalifisere alle unge til studier og arbeids liv etter endt skolegang. Læring og mestring for alle barn og ungdommer er derfor hovedoppdraget for oppvekst i Skien. Kursendring Med dette strategidokumentet legger vi grunnlaget for en grunnleggende endring av hvordan vi skal arbeide med barn og unge i Skien. Barn og unge som trenger ekstra bistand skal i størst mulig grad få hjelp i den ordinære barnehage og skolesituasjonen. Fram til nå har mange hjelpetiltak blitt organisert utenfor ordinær barnehage og skole. At vi nå velger en kursendring, er basert bl a på nyere forskning (bl a Egelund og Tetner, 2009). Det kan se ut som effekten av mange hjelpetiltak er større dersom de blir gitt i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen. Mål Det strategiske dokumentet for Oppvekst i Skien kommune tar utgangspunkt i kommunens hovedutfordringer og har kommunens samfunnsplan som overordnet styringsdokument. Plantema i samfunnsplanen er «Barn og unge». Av målsettinger under dette punktet nevnes: Skien - en god oppvekstkommune for alle barn og unge Attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele kommunen Foreldre og foresatte som deltar aktivt i barnas hverdag i barnehage, skole og fritid I 2009 ble det foretatt en kartlegging av levekår i Skien kommune. Kartleggingen ble gjennomført av Telemarksforskning og synliggjør flere funn som har betydning for arbeidet med Oppvekst i Skien. Dette er de viktigste funnene i så henseende i rapporten: 15

16 7 % av Skiens barnebefolkning (0-18 år) lever i hushold som er kategorisert som langtidsfattige. Dette er et viktig område for Skien å komme med inngripen i. Skien kommune har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Skien ligger høyt i forhold til drop-out fra videregående skole. I absolutte tall har Skien den 14. største innvandrerbefolkningen av kommunene i Norge. Yngre er mindre tilfreds med offentlige tjenester enn eldre. Dette kan f eks skyldes opplevd tilgang på tilbud tilpasset aldersgruppa. Skien har relativt mange barnevernssaker sammenliknet med landet for øvrig. Fra Stortinget er det tydelige styringssignaler i forhold til oppvekstområdet. For 2012 hadde regjeringen blant annet disse innsatsområdene rettet mot målgruppa: Økt kunnskap for lærere og skoleledere Satsing på NY GIV (Gjennomføring i videregående opplæring) Fortsatt endringer i grunnskoleopplæringen som følge av Kunnskapsløftet Realfag for framtida Fullverdig tilbud og tilpasset opplæring til alle barn Gi alle barn og unge de samme mulighetene for å delta i meningsfylte kulturog fritidsaktiviteter Styrke og videreutvikle de lokale oppvekstmiljøene gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. En samlet innsats mot vold, mobbing, rus og rasisme er en forutsetning i dette arbeidet Strategi for barn og unges miljø og helse Barnas framtid Legge til rette for at barn og unge får delta i det internasjonale samarbeidet og får styrket forståelse for andre lands sosiale og økonomiske forhold, språk, kultur og tradisjon Statlige og kommunale satsingsområder og beskrivelser av levekår understreker behovet for å utvikle opplæringstilbudet og oppvekstvilkårene for barn og unge i Skien kommune. Et langsiktig og planmessig arbeid for barn og unge er en investering for framtida. 16

17 Definisjoner Følgende begrepsforklaring er lagt til grunn: Barn og unge: Dette er barn og unge som er innbyggere/folkeregisterregistrert i Skien kommune og som direkte berøres av ulike tjenester og aktiviteter rettet mot gruppa. I Skien er disse tidligere definert som aldersgruppa 0-18 år. Målgruppa omfatter derved også innbyggere som mottar tjenester fra andre forvaltningsnivåer; f eks Telemark fylkeskommune. Det betyr at vi også må ha fokus på samarbeid med videregående opp læring og andre aktører som henvender seg til målgruppa i Skien kommune. 17

18 18

19 STRATEGIER Vi skal nå målene våre gjennom fire hovedstrategier. 19

20 1. Verdier og ledelse Verdier i sammenheng med strategisk plan for barn og unge omfatter synet på barn/ unge/elever som skal prege prinsippene for samhandling og opplæring i Skien k ommune. Hovedprinsippet er at barn/unge skal bli sett, hørt og verdsatt. Skien kommune har gjennom flere år hatt følgende verdier som ledere skal styre etter: Åpenhet - Helhetsfokus - Løsningsorientering - Kommunikasjon Delegering. I tillegg har kommunen et etisk reglement som synliggjør viktige verdier for ledelse. God ledelse gir motiverte medarbeidere og dette gir i neste omgang gode tjenester til kommunens innbyggere. Vi må være tydelige når det gjelder ledelse og verdier i forhold til barn og unge. Ledelse innenfor oppvekstområdet handler i stor grad om den ledelse som utøves av medarbeidere overfor barn. Barn og unge ønsker ledere som har de samme kvalifikasjoner, verdier og holdninger som vi som voksne etterspør. 20

21 Dette betyr at vi i Oppvekst skal ha ledere som er Tydelige på et positivt barnesyn I dette ligger blant annet å ha tro på at barn/unge ønsker å mestre egen læring og personlige vekst Tydelige voksne Dvs voksne som setter grenser når det er behov for det Tydelige på hvilke krav og forventninger som gjelder Støttende og oppmuntrende Veiledere ved behov De verdiene som skal legges til grunn for Oppveksts arbeid, er bl a nedfelt i FNs barnekonvensjon, Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet. FNs konvensjon om barns rettigheter Dette er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Konvensjonen inneholder følgende hovedprinsipper: Hensynet til barnets beste Barnets rett til medbestemmelse Prinsippet om ikke-diskriminering Barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling, som innebærer rett til helsetilbud rett til omsorg og beskyttelse rett til sosial trygghet og tilstrekkelig levestandard rett til utdanning rett til hvile og fritid Opplæring i menneskerettighetene er forankret i læreplanverkets generelle del. Denne delen skisserer den verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige overbygningen for grunnskole og videregående opplæring. Menneskerettighetene er også forankret i læreplaner for fag i Kunnskapsløftet og det er obligatorisk emne i Rammeplanen for barnehager. 21

22 Rammeplan for barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Samarbeidet med barnas hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Både Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen betoner medvirkning som et viktig prinsipp. I barnehage og skole betyr medvirkning at barn og unge skal gis anledning til å påvirke egen hverdag og egne valg i læringsarbeidet sitt. Kunnskapsløftet De viktigste verdiene i Kunnskapsløftet ligger i planens generelle del og i læringsplakaten. Den generelle delen avsluttes på følgende måte: «Sluttmålet for opplæringa er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling.» Verdisyn Alle enheter som jobber med barn og unge er preget av en kultur som legger et positivt barnesyn/elevsyn til grunn. Dette innebærer at alle barn og unge er verdifulle alle barn og unge har positive ressurser og vekstpotensial barn og unge trenger klare grenser barn og unge involveres aktivt på de arenaer de deltar ved at de får tilstrekkelig informasjon og mulighet til å påvirke de beslutninger som tas Verdiplattform En felles verdiplattform for hele oppvekstområdet utarbeides og skal tydeliggjøre områdets verdigrunnlag og barnesyn. Hvordan skal vi lykkes med dette? Verdiplattformen er en del av enhetenes utviklingsplaner Verdiplattformen skal bygge på statlige og kommunale satsingsområder 22

23 2. Opplæring og utdanning Førskolealderen er en intensiv læringsperiode, og barnehage er både et pedagogisk tilbud og et omsorgstilbud til barn. I Skien kommune ønsker vi å jobbe for, i tråd med nasjonale målsettinger, å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, styrke barnehagen som læringsarena og la alle barn få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. Både barnehage og skole er institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring, men de har ulik egenart. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter når de begynner på skolen. Gjennom oppvekstorganiseringen i Skien kommune ønsker vi at barn skal oppleve et helhetlig løp. Overgangen fra barnehage til skole avhenger av godt samarbeid mellom de to institusjonene. Dette betyr profesjonell dialog mellom førskolelærere og lærere der erfaringene barna har fått i barnehagen og opplevelsene som venter dem i skolen og SFO er utgangspunktet. Det er også viktig at de hjelpeinstansene som møter barna, bidrar på de samme arenaene slik at tiltak blir koordinert og tilpasset det enkelte barn på best mulig måte. På samme måte blir det viktig at samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring fungerer godt når elevene skal møte denne overgangen. Skien kommune ønsker å legge til rette for planmessig kompetanseutvikling for medarbeidere i oppvekst. Fokus må være på utvikling av det hele mennesket altså både en sosial og faglig utvikling. Gjennom rekruttering vil vi sikre godt kvalifiserte med- 23

24 arbeidere på alle områder i oppvekst. Dette kan blant annet skje gjennom innføring av kompetansekrav. Læring og kvalitet Elever skal gå ut av grunnskolen i Skien kommune med et godt grunnlag for videre studier eller arbeid. Hvis vi skal skape en god oppvekstkommune, må vi satse hardt på det store flertall av barn/elever samtidig som vi har tiltak for de marginaliserte. Dette kan vi lykkes med hvis vi har medarbeidere innen Oppvekst med bred og nødvendig kompetanse. Hvordan skal vi nå dette? Tilrettelegge for at medarbeidere/ansatte i Oppvekst skal ha muligheter for videreutdanning og kompetanseheving for å opprettholde og styrke kvaliteten i arbeidet Innføre kompetansekrav i alle virksomheter/enheter Ha en bevisst holdning til rekruttering av kompetanse Satse på intern kompetanseutvikling Tilrettelegge for hospitering og jobbrotasjon Gode læringsmiljøer Skien kommune skal skape motivasjon for læring og utdanning og forebygge vansker og drop-out gjennom gode læringsmiljøer i barnehage og skole Hvilke tiltak medfører dette? Fokus på kunnskapsformidling/veiledning/kompetanseheving for de som jobber med målgruppa Fortsatt bevisst og langsiktig satsing på få, men vesentlige, områder ift læringsmiljø Aktiv deltakelse i Talenter for framtida Bevisst bruk av nasjonale målinger i utviklings- og forbedringsarbeid og for å heve det faglige nivået 24

25 3. Samarbeidsparter Gjennom FNs konvensjon om barns rettigheter, Rammeplan for barnehagen og Opp læringsloven slås det utvetydig fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barnets omsorg og utvikling. Foreldre og foresatte skal selvsagt være våre viktigste samarbeidspartnere. De utgjør en vesentlig ressurs i alle våre virksomheter/enheter og ikke minst i forhold til etablering av positive holdninger til utdanning. Foresatte bør være de som har mest kunnskap om sine barn. Alle enheter innen oppvekst må derfor være lydhøre for hva foresatte har å tilføre. Enhetene innehar fagekspertisen, men kvaliteten forringes ikke om foresatte involveres. Foreldresamarbeid Foresatte og enheter opplever hverandre som gjensidige samarbeidspartnere i utvikling og opplæring av barn og unge. Hva skal vi gjøre? Etablere gode samarbeidsarenaer med klare målsettinger både kommunalt og på den enkelte enhet Sikre god dialog; dvs kommunikasjon og reell drøfting om forhold av betydning Utvikle en veileder for foreldresamarbeid sammen med Skien kommunale foreldreutvalg 25

26 Utarbeide veileder i foreldresamarbeid for barnehage, skole og barn og unge med nedsatt funksjonsevne som omfatter særlig utfordringer og tiltak når det gjelder flerspråklige foreldre Gi kompetanseutvikling til personalet for å bedre gjøre dem i stand til tilrettelegging for foreldredeltakelse Voksne i Skien kommune, som ikke i sitt daglige virke jobber med barn og unge, kan også være viktige samarbeidspartnere og aktører i barn og unges oppvekst. Voksne personer som bryr seg, er viktige for at barn og unge skal lykkes. Vi trenger tydelige voksne; voksne som våger å vise omsorg, men som samtidig stiller krav og setter grenser. Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner er en vesentlig ressurs i forhold til barn og unges oppvekst. Ved å etablere et nærere samarbeid med disse, kan vi få større grad av samordning av tjenester og muligheter for erfaringsutveksling og kompetanseheving på tvers av fagområder. Næringsliv Kommunens næringsliv bør være en viktig medspiller for å motivere barn og unge til å satse på opplæring og utdanning. Næringslivet vil alltid ha behov for kompetente medarbeidere, og kommunen ønsker flest mulig i arbeid. Et utvidet samarbeid kan gi en vinn-vinn-gevinst for begge parter. Rollemodeller Skien kommune skal ha tydelige voksenpersoner med et positivt syn på barn og unge som våger å sette grenser og som framstår som gode rollemodeller. Hva gjør vi for å lykkes med dette? Fortsetter arbeidet med Natteravnmodellen Etablerer nærmiljønettverk for voksne som vil bry seg Videreutvikler samarbeid og etablerer nye samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner Viderefører og videreutvikler samarbeid med næringslivet f eks gjennom partnerskapsavtaler og First Lego Leauge Oppretter tipssider for gode ideer på Skien kommunes internettportal Utvikler en veileder til bruk i arbeidet med å hjelpe barn og unge i sin bruk av digitale/sosiale medier Utvikler et undervisningsopplegg som sikrer faktakunnskap om ulike illegale rusmidler og risiko ved bruk 26

27 4. Helse og sosiale forhold Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen har som formål å bedre leve kårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjeneste tilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Kommunen skal legge vekt på at barn og unge i sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier har rett på en mest mulig normal oppvekst. Bedrede levekår Skien kommune skal tilrettelegge for at levekårene for vanskeligstilte barn og unge bedres. Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. I Skien er det pr dato 60 barn som har slik status. Disse ungdommene er i hovedsak bosatt i bofellesskap. Bofellesskapene har ansatte som går i døgnkontinuerlig turnus, dvs. at det er alltid personale til stede. Ungdommene er plassert etter barneverntjenesteloven ledd. Vi har også oppfølging av ungdommer på hybel. 27

28 Enslige mindreårige Enslige mindreårige skal bli aktive deltakere i samfunnet gjennom å utvikle mestringsevne og nye sosiale ferdigheter. Voldsutsatte barn Skien kommune har utarbeidet en veileder og handlingsplan for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Gjennom denne planen bestreber vi å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for hvordan vi skal håndtere disse sakene. Tiltak mot vold i nære relasjoner Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Styrking av psykisk helsearbeid En god psykisk helse er grunnleggende for alle barn og unge. Trygghet, tilhørighet og fellesskap med andre er avgjørende for å utvikle en god psykisk helse. Det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et ansvar for kommunen som helhet. Det involverer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Barnehage, skole og fritidssektoren er viktige hverdagsarenaer for utvikling av god psykisk helse. Forskning viser at gode skole- og læringsmiljøer beskytter effektivt mot problem utvikling hos barn og unge. Skien kommune skal legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer og iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker hos barn og unge samt fange opp barn og unge i risikosonen Dette kan vi lykkes med hvis vi: Piloterer og prøve ut BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) i samarbeid med Helsedirektoratet og Borgestadklinikken Spesielt vektlegger sårbare grupper med sammensatte problemer, som barn med tiltak fra barnevernet, barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre og barn og unge med nedsatt funksjonsevne Legger til rette for brukermedvirkning med blant annet god informasjon om rettigheter og tilbud om individuell plan Formidler kunnskap om psykisk helse til ansatte på de arenaer hvor barn og unge tilbringer mye tid; dvs barnehage og skole 28

29 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne FNs konvensjon om barnets rettigheter slår fast at fysisk og psykisk funksjonshemmede barn har rett til å leve et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer deres verdighet, fremmer selvtillit og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet. Et barn med nedsatt funksjonsevne har rett til særskilt omsorg. Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling. Familier med barn med nedsatt funksjonsevne skal få tjenester som er koordinert og tilpasset familienes behov slik at familiene blir i stand til å ivareta omsorgen for barnet. 29

30 Strategisk dokument for Oppvekst Strategisk plan for Oppvekst er en kompakt og enkel plan i format, men som er basert på et stort og viktig bakgrunnsmateriale i bunn. Den skal være enkel i bruk, lett å bli kjent med og framtidsrettet. Planen skal være lett å ta fram og fungere som verktøy i det daglige arbeidet. I saksframlegget er føringer i planverk, lovverk med mer som danner grunnlaget for de valgene som er tatt beskrevet. Dette strategiske dokumentet for Oppvekst definerer en langsiktig prosess. Det berører mange problemstillinger og trekker inn flere viktige kommunale aktører og tjenesteprodusenter. Alle barn og deres familier har kontakt med helsestasjonen og alle barn/unge møter vi i barnehager og skoler/sfo. Dette er således primærarenaer der det tverrfaglige arbeidet må videreutvikles for å sikre barn, unge og deres foreldre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Hvorfor trenger vi et slikt dokument? Dokumentet er en plattform for en helhetlig oppvekstpolitikk. Det gir grunnlag for konkrete tiltak og strategier i Skien kommune. Det klargjør roller, ansvar og oppgaver for alle aktører som jobber med barn og unge i kommunen. Kommunens flotteste vekst er oppvekst! 30

31

32 BARNESYN/ VERDISYN Alle ansatte i Oppvekst i Skien har tro på at barn/unge kan mestre egen læring og personlige vekst individuelt og i samspill med andre. Dette oppnås ved at voksne legger til rette for barns rett til: Medbestemmelse ( i begrepet ligger både rett og plikt) Retten til å bli hørt; dvs tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og modenhet) Plikten til å følge opp det som er bestemt (aldersadekvat) God omsorg God helse (fysisk og mental) God utdanning Særskilt vern og støtte Tørre å se, våge å handle. Vern mot overgrep Fullverdige liv

33 Postboks 83, 3717 Skien Tlf: den gode og inkluderende møteplass

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID 1 RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID SKIEN KOMMUNE 2 FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE PEDAGOGISK PLATTFORM TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plattform er et målstyringsdokument som skal synliggjøre skolens verdisyn og felles retning. Den pedagogiske plattformen

Detaljer

Talenter for framtida

Talenter for framtida Talenter for framtida Hovedmål Kommunene i Grenland skal gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og økt samarbeid, bidra til at flere blir kvalifisert for arbeidslivet. For å

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER KRAGERØ KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

M ANIFEST M OT M OBBING

M ANIFEST M OT M OBBING Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 1 M ANIFEST M OT M OBBING TILTAKSPLAN 2006 2008 Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 2 2 FORORD Fortsatt er det mange barn og unge som blir utsatt for mobbing

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Eventyrlig fortid eventyrlig framtid

Eventyrlig fortid eventyrlig framtid HOLE KOMMUNE OVERORDNET SEKTORPLAN FOR oppvekst i Hole kommune Eventyrlig fortid eventyrlig framtid 2014-2017 w INNHOLD Innledning 3 Hole kommunes visjon 4 Planens formål 5 DEL 1: Oppveksttjenestenes formål,

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 INNLEDNING Kompetanseplanen er laget for Snehvit familiebarnehage. Hva sier «Rammeplanen for barnehager» om kompetanse? «Som pedagogisk samfunnsinstitusjon

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Standard for SFO-ordningene. Sørumstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune

Standard for SFO-ordningene. Sørumstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune Sørumstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune Vedtatt i Kommunestyret 28.05.2014 1 Innhold 1 Formål...3 2 Overordnede mål og verdigrunnlag...3 3 Generelt om SFO-ordningene...4 3.1 Rekruttering og kompetansekrav...4

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak «It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehage et ledd i et helhetlig utdanningsløp Utjevning av sosial ulikhet Omsorgstilbud til foreldre Formålsparagrafen

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE Handlingsplan 2011 2013 Innhold Kap. Side 1 EN barnehagesektor 3 2 Felles satsningsområder 2011 2013 4 2.1. Barns og personalets læring 4 2.2. Barns språkutvikling 5

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID BAMBLE KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune VIRKSOMHETSPLAN Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune 2015-2016 Hva omfatter tjenesten 5,6 årsverk spesialpedagog/pedagog 80 % logoped 20 % rådgiver Tjenesten tilhører kommunalavdeling

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010. et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010. et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010 et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Forord Alle barn fortjener en bra start i livet. I dag er det for mange barn og unge som opplever

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Kvalitetsutvikling i Hamar SFO

Kvalitetsutvikling i Hamar SFO Kvalitetsutvikling i Hamar SFO Innhold: 1. Lekens betydning for barnet 2. Voksenrollen 3. Foreldresamarbeid 4. Nettverk og kompetanse 5. Linker og kildehenvisning Dato: 26.11.15 Side 2 Side 3 1. Lekens

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer