IKT-Strategi og handlingsplan For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi"

Transkript

1 IKT-Strategi og handlingsplan For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi Side 1

2 Innhold 1 Bakgrunn Mandat Disposisjon og oppbygning Regional IKT Strategi sammendrag Strategimål og Strategisk ledelse Handlingsplan strategisk ledelse IKT Arkitektur og integrasjon Handlingsplan IKT Arkitektur og integrasjon Tjenester på nett Handlingsplan tjenester på nett Samarbeid IKT Drift Handlingsplan Samarbeid IKT Drift IKT Kompetanse Handlingsplan IKT Kompetanse... 9 Side 2

3 1 Bakgrunn 1.1 Mandat Rådmannsgruppa i Gjøvikregionen etablerte 4. juni 2010 mandat for SKR (Strategi og koordineringsråd) for felles IKT-satsning Gjøvikregionen. Som en del av dette mandatet fremgår det at SKR har som en av sine oppgaver å: Utarbeide, rullere og følge opp en regional IKT-Strategi og handlingsplan Dette dokumentet er forankret i denne oppgaven, og beskriver IKT-Strategi og handlingsplan for Gjøvikregionen i perioden Disposisjon og oppbygning IKT-Strategi og handlingsplan for Gjøvikregionen består av 3 deler, som alle er egne dokumenter: Strategimål, delmål og tiltak (Regional IKT-Strategi) dette dokumentet o Angir hovedstrategier og delmål, samt identifiserer tiltak. Forankres og vedtas i den enkelte kommune Operativ handlingsplan: Detaljering av tiltak o Detaljerer tiltak, blant annet med omfang og tidsplan. Dynamisk dokument som vil bli revidert fortløpende når kunnskap om spesifikt omfang og optimalisering av tidsplan blir kjent. Bakgrunn for valgt strategi, og prosessen frem til dette. o Om strategiprosessen og bakgrunn for valg av strategiske områder. Strategiske delmål er nummerert for referanse, dette er ikke en prioritering av delmålene (for gjennomføringsplan kalendertid, se Operativ handlingsplan ). Side 3

4 2 Regional IKT-Strategi sammendrag STRATEGISK LEDELSE ARKITEKTUR OG INTEGRASJON TJENESTER PÅ NETT SAMARBEID IKT DRIFT IKT KOMPETANSE Kommunenes administrative ledelse skal ha nødvendig kompetanse til å realisere IKTstrategien og gevinster ved IKT-investeringer. Samordnet utvikling av IKTløsninger og tjenester skal bidra til effektivisering, bedre beslutningsstøtte og mulighet for nye tjenester for ansatte og innbyggere. Regionens innbyggere skal ha sikker tilgang til elektroniske tjenester fra kommunene. Regionsamarbeidet skal gradvis bygge opp en felles driftsorganisasjon og driftsplattform som gjør det mulig å gjennomføre IKTstrategien og implementere nye eller eksisterende tjenester og systemer som initieres fra virksomhetsområdene. Medarbeidere, superbrukere og systemansvarlige skal ha nødvendig IKT kompetanse for å realisere gevinster ved informasjonsteknologi. KRISTIK SUKSESSFAKTOR KRISTIK SUKSESSFAKTOR KRISTIK SUKSESSFAKTOR KRISTIK SUKSESSFAKTOR KRISTIK SUKSESSFAKTOR Ledelsens evne til å avsette tid til forankring og involvering. Etterlevelse og lojalitet i organisasjonene. Aksept for rutineendring i kommunene. Vilje og lojalitet til å prioritere felles prosesser og løsninger. Erkjennelse av at IKTstøttet verdiskapning krever IKT kompetanse. DELMÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL Administrativ ledelse, enhetsledelse og virksomhetsledelse skal være godt kjent med Y modellen og hvordan den praktisk anvendes innenfor IKT Kommunene skal etablere felles IKTpolicy for tjenester som benyttes i tjenesteproduksjonen (fagsystemer eller lignende) for å muliggjøre rasjonalisering, kompetansedeling og integrasjoner. Regionsamarbeidet skal ha felles løsning for identitetsforvaltning av innbyggere for sikker tilgang til elektroniske tjenester fra kommunene. Løsningene skal ta utgangspunkt i nasjonale retningslinjer og standarder som Altinn, MinID og eid (s.nivå 4) Dagens fellesløsninger som driftes eksternt skal hentes hjem og driftes i egenregi der dette gir direkte eller indirekte gevinst for kommunene. For å sikre effektiv anvendelse og utvikling av sentrale applikasjonsområder, skal regionsamarbeidet sørge for at systemeierrollen blir forankret, forvaltet og koordinert der behovet er sammenfallende i kommunene. Alle endringer av teknologi, organisasjon, prosesser og styringsverktøy i regionsamarbeidet skal være autorisert og gjennomføres kontrollert i henhold til avtalt endringsprosess. Regionsamarbeidet skal gi økt kvalitet på informasjon, prosess- og beslutningsstøtte gjennom felles delt arkitektur og kompetanse om integrasjon mellom IKT-systemer (sak/arkivsystemer, fagsystemer og nettsider). Regionsamarbeidet skal muliggjøre bruk og leveranser av tjenester basert på FEIDE. Anskaffelser innenfor IKT skal koordineres og innrettes etter felles policy og retningslinjer i kommunene (jmfr og tiltak i området IKT-Arkitektur og integrasjon) IKT brukerkompetanse skal heves slik at 80 % av kommunens ansatte skal oppleve at de har nødvendig kompetanse for å utnytte IKTsystemene og utøve roller som IKTressurser. Det skal foreligge modell for evaluering av gevinstrealisering som skal anvendes ved alle IKT-prosjekter som den enkelte kommune vurderer som betydelig. Kommunene skal kontinuerlig evaluere og realisere muligheter for rasjonalisering i IKTdriftsorganisasjonene gjennom felles løsninger for driftsstøtte, organisering og arbeidsprosesser.

5 3 Strategimål og Strategisk ledelse Strategimål Kritisk Suksessfaktor Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Kommunenes administrative ledelse skal ha nødvendig kompetanse til å realisere IKT-strategien og gevinster ved IKTinvesteringer. Ledelsens evne til å avsette tid til forankring og involvering. Administrativ ledelse, enhetsledelse og virksomhetsledelse skal være godt kjent med Y modellen og hvordan den praktisk anvendes innenfor IKT Alle IKT relaterte endringer av teknologi, organisasjon, prosesser og styringsverktøy i regionsamarbeidet skal være godkjent og gjennomføres kontrollert i henhold til avtalt endringsprosess. Det skal foreligge modell for evaluering av gevinstrealisering som skal anvendes ved alle IKT-prosjekter som den enkelte kommune vurderer som betydelig Handlingsplan strategisk ledelse Handlingsplan og tiltak 1 Det skal utarbeides Y modell håndbok/referanseark, med beskrivelse av rolleansvar, prosess og rutiner. 2 2 timers opplæring og bevisstgjøring for enhetsledere, IT leder og kommuneledelse i implementering og bruk av Y modellen. Arbeidsmøtet skal ledsages av eksempelcase, gjennomføring av dette, samt beskrive roller og ansvarsmatrise i den enkelte kommune. 3 Utvikle og implementere endringsmodell for områder hvor regionen samarbeider. Endringsmodellen skal ivareta nødvendig beslutningsgrunnlag for godkjenning og retningslinjer for gjennomføring, samt beskrive ansvarsmatrise for endringsledelse og endringsutvalg. 4 Kartlegge eksisterende rammeverk internt og eksternt for sikring av gevinstrealisering. Videre å legge frem tilstrekkelig saksdokumentasjon for beslutning om valg av rammeverk eller metode, og med forslag om plan for implementering. delmål 3 Side 5

6 3.2 IKT-Arkitektur og integrasjon Strategimål Kritisk Suksessfaktor Delmål 1 Delmål 2 Samordnet utvikling av IKT-løsninger og tjenester skal bidra til effektivisering, bedre beslutningsstøtte og mulighet for nye tjenester for ansatte og innbyggere. Etterlevelse og lojalitet i organisasjonene. Kommunene skal etablere regionens policy for IKT-tjenester som benyttes i tjenesteproduksjonen (fagsystemer eller lignende) for å muliggjøre rasjonalisering, kompetansedeling og integrasjoner. Regionsamarbeidet skal gi økt kvalitet på informasjon, prosess- og beslutningsstøtte gjennom felles delt arkitektur og kompetanse om integrasjon mellom IKT-systemer (sak/arkivsystemer, fagsystemer og nettsider) Handlingsplan IKT-Arkitektur og integrasjon Handlingsplan og tiltak 1 Utvikling av referansemodell for systemarkitektur (herunder informasjonsarkitektur og tjenestearkitektur). Denne skal være førende ved videreutvikling av IKT-tjenester i kommunene. 2 Beslutte anskaffelse av kompetanse for utvikling av design for integrasjon mellom IKT-systemer. 3 Realisere design, utvikling og implementering av felles arkitektur for informasjonsintegrasjon. Tiltaket må som minimum deles i følgende underaktiviteter/prosjekter: 3 a) Identifisere muligheter for effektivisering eller økt verdiskapning gjennom integrasjon av IKT-systemer innen den enkelte kommune eller i regionalt samarbeid. Eksempler, men ikke besluttede områder for slike muligheter er: - Døgnåpne og innbyggersentriske tjenesteportaler (Min Side) - Automatisert og regelstyrt saksbehandling. - Konvertering av eksisterende punkt til punkt integrasjoner. 3 b) Design og utvikling av integrasjonsarkitektur 3 c) Implementering av integrasjonsarkitektur, inkludert funksjonalitet som identifisert i delprosj. 3a) Side 6

7 3.3 Tjenester på nett Strategimål Kritisk Suksessfaktor Delmål 1 Delmål 2 Regionens innbyggere skal ha sikker tilgang til elektroniske tjenester fra kommunene. Aksept for rutineendring i kommunene. Regionsamarbeidet skal ha felles løsning for identitetsforvaltning av innbyggere for sikker tilgang til elektroniske tjenester fra kommunene. Løsningene skal ta utgangspunkt i nasjonale retningslinjer og standarder som Altinn, MinID og eid (sikkerhetsnivå 4) Regionsamarbeidet skal muliggjøre bruk og leveranser av tjenester basert på FEIDE Handlingsplan tjenester på nett Handlingsplan og tiltak 1 Utarbeidelse av spesifikasjon og design for felles påloggingsløsning for borgere (Elektronisk ID/MinID) 2 Implementering av felles påloggingsløsning for borgere (Elektronisk ID/MinID) 3 Utarbeidelse av spesifikasjon og design for felles FEIDEløsning for kommunene. 4 Implementering av felles IKT-løsning for FEIDEintegrasjon, samt bistå kommunene med IKT-faglig støtte i de nødvendige FEIDE prosesser i grunnskolen. Side 7

8 3.4 Samarbeid IKT-Drift Strategimål Kritisk Suksessfaktor Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Regionsamarbeidet skal gradvis bygge opp en felles driftsorganisasjon og driftsplattform som gjør det mulig å gjennomføre IKT-strategien og implementere nye eller eksisterende tjenester /systemer som initieres fra virksomhetsområdene. Vilje og lojalitet til å prioritere felles prosesser og løsninger. Dagens fellesløsninger som driftes eksternt skal hentes hjem og driftes i egenregi der dette gir direkte eller indirekte gevinst for kommunene. Anskaffelser innenfor IKT skal koordineres og innrettes etter regionens policy og retningslinjer i kommunene (jmfr og tiltak i området IKT-Arkitektur og integrasjon) Kommunene skal kontinuerlig evaluere og realisere muligheter for rasjonalisering i IKT-driftsorganisasjonene gjennom felles løsninger for driftsstøtte, organisering og arbeidsprosesser Handlingsplan Samarbeid IKT-Drift Handlingsplan og tiltak 1 Utarbeidelse av oversikt over eksterne fellesløsninger med prognostisert kostnad og gevinst ved hjemflytting, og med anbefaling om beslutning. 2 Påse at regionalt samarbeid innenfor innkjøp ivaretar IKT-funksjonen, og at det utarbeides retningslinjer for anskaffelse (policy, referansearkitektur) der dette ikke foreligger (se også tiltak ) 3 Realisering av besluttede delprosjekter som følge av gjennomføring av tiltak 1. 4 (FIG representerer i dag et samarbeidsorgan mellom IKT-avdelingene i regionen, og har igjennom sitt mandat muligheter for praktisk samhandling der dette er ønskelig for å rasjonalisere drift eller på annen måte gi driftsfordeler. Dette er derfor ikke et tiltakspunkt, men en presisering av at IKT-Strategien oppfordrer til å arbeide videre med muligheter for samhandling i regi av FIG) delmål 3 5 Avklare organisering av fremtidige driftsleveranser delmål 3 Side 8

9 3.5 IKT Kompetanse Strategimål Medarbeidere, superbrukere og systemansvarlige skal ha nødvendig IKT kompetanse for å realisere gevinster ved informasjonsteknologi. Kritisk Suksessfaktor Delmål 1 Delmål 2 Erkjennelse av at IKT støttet verdiskapning krever IKT kompetanse, og at den ansatte gis tid og anledning til å delta. Regionsamarbeidet skal sørge for at systemeierrollen blir definert. Dette skal være forankret, forvaltet og koordinert der behovet er sammenfallende i kommunene. IKT brukerkompetanse skal heves slik at kommunenes ansatte skal oppleve at de har nødvendig kompetanse for å utnytte IKT-systemene og utøve roller som IKT-ressurser. Kompetansemål defineres i hver enkelt kommune Handlingsplan IKT Kompetanse Handlingsplan og tiltak 1 Utdanning og koordinering av felles faggrupper og ressurser for systemeierskap innenfor sammenfallende systemområder og applikasjoner. Tiltaket er avhengig av i Strategisk Ledelse, og bygger direkte på dette for kunderollen ved fellessystemer. 2 Det skal utredes og foreslås en regionalisert plan for hvordan IKT kompetanse kan vedlikeholdes og videreutvikles i kommunene. Planen skal blant annet beskrive krav til - Forventet kompetansenivå - Evaluering av kompetansenivå - Metode for kompetansebygging (kurs, elæring, selvstudier med mer) - Organisering Inkludert i kompetansebegrepet er bevisstgjøring av informasjonssikkerhet, adferd og opptreden i eksterne og interne kanaler (sosiale medier, blog, mail etc). Side 9

10 4 Ord og uttrykk benyttet i strategien Noen ord og uttrykk brukt i strategiområdene eid For at du skal bruke offentlige tjenester på internett er sikker identifisering nødvendig. På samme måte som man bruker pass, førerkort eller bankkort når man må bevise hvem man er, benytter man elektronisk ID for å legitimere seg på nettet. MinID har vært i bruk i noen tid (PIN koder), og nylig er eid med sikkerhetssertifikat / smartkort lansert. eid gir det høyeste sikkerhetsnivået (nivå 4), og muliggjør kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggeren med sensitivt innhold. IKT-Arkitektur Kommunen/fylkeskommunen har behov for oversikt over og styring med ressurs bruken innenfor IKT-området. IKT-arkitekturen skal beskrive sammenhengen mellom kommunens strategiske mål og teknologiske behov. Arkitekturen kobler visjon, forretningsplan, strategi og prosesser til IKT-strategier og -ressurser. IKT-arkitektur kan sammenliknes med en reguleringsplan for et boligområde, med boliger, offentlige bygg osv. Reguleringsplanen bestemmer forholdet til andre planer, hvordan viktig infrastruktur plasseres og henger sammen, og hvordan infrastrukturen skal dimensjoneres. IKT-arkitekturen kan beskrive: Informasjonsarkitektur - kan beskrive alle tjenester, arbeidsprosesser og overordnet informasjonsmodell. Informasjonsmodellen beskriver hvilke data kommunen behandler og relasjonene mellom disse. Integrasjonsarkitektur - kan beskrive prinsipper for integrasjon, meldings formidling og mellomvare osv. Løsningsarkitektur - kan for eksempel beskrive prinsipper og føringer knyttet til applikasjonskart, systemkart og utviklingsmetodikk. Teknisk arkitektur - kan beskrive nettverkskomponenter, kommunikasjon, maskinvare og liknende. Kilde ekommune 2012 IKT-Integrasjon De siste årene har integrasjon mellom portalløsninger, sak/arkivsystemer og fagsystemer kommet i fokus. Mangel på integrasjon og muligheter for sømløs overføring av data mellom ulike løsninger er trolig den største hindringen for automatisert saksbehandling. Årsaken er at løsningene er levert av forskjellige leverandører og ikke «snakker sammen». Integrasjon er nødvendig for å kunne tilby elektroniske selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv. Ved å sørge for sømløs overføring av data mellom ulike systemer vil en også i betydelig grad kunne effektivisere offentlig saksbehandling og sikre bedre datakvalitet. Kilde ekommune Side

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 Introduksjon... 2 Visjon... 3 Digitale tjenester... 3 Infrastruktur... 4 Digital forvaltning... 5 IKT og lokaldemokratiet... 8 Styring... 9 Referanseliste...

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk 2009-2014 Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk RAPPORT FRA STRATEGIGRUPPENS ARBEID Versjon: 1.0 Dato: 02. juli 2009 Innholdsfortegnelse 0 VERSJONSHÅNDTERING... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer