Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen"

Transkript

1 TIL: Fra: Ad: Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen Jeg viser til kommende møte 18. desember mellom representanter fra styret i Bergen Røde Kors og Hjelpkorpsrådet vedr. mulig oppføring av en ny hytte på Kvamskogen. Vi finner det riktig i forkant å informere om status i saken slik at møtedeltakerne i størst mulig grad er forberedt. 1 Status sak er som følger: Hjelpekorpset henvendte seg i høst til styret i Bergen Røde Kors og anmodet om tilskudd i størrelsen kr ,- til vedlikehold og oppgradering av Føykely. I oversendt redegjørelse til styret ble totalkostnad for oppgradering estimert til ca. kr ,-. Det resterende beløp var tenkt finansiert gjennom donasjoner og dugnadsarbeid. Styret behandlet denne saken 21. oktober og uttrykte seg da prinsipielt positivt til å bidra med midler for oppgradering/vedlikehold hytten, men var samtidig bekymret for de mulige overskridelser rehabilitering av en 65 år gammel hytte vil kunne medføre. Styret har også i ettertid forstått at en tilstrekkelig og kvalifisert rehabilitering av Føykely trolig vil koste vesentlig mer enn kr ,-. På bakgrunn av dette ønsket styret å undersøke muligheten for å oppføre en ny hytte på Kvamskogen som i tillegg til å ivareta Hjelpekorpset, også kan benyttes av andre brukergrupper med et humanitært tilsnitt. Gjennom nylig gjennomført salg av en annen foreningseiendom vil det være midler tilgjengelig for dette formålet i størrelsesorden kr ,- gitt aksept i nødvendige besluttende organer. Dette bør være tilstrekkelig, i det minste et meget godt grunnlag, for oppføring av en ny hytte med gode og moderne kvaliteter. Styret har på ingen måte tatt stilling til om det er mest formålstjenlig å rive dagens Føykely for så å bygge opp en ny hytte på eksisterende tomt, eller om man skal søke etter en ny tomt med en bedre strategisk beliggenhet. 2 Status hytte i dag: Dagens Føykely ble bygget i De som den gang sørget for å få reist denne hytten med enkle midler, mange dugnadstimer og med materialer fra tyskerbrakker, var fremsynte. På begynnelsen av 1990-tallet ble det bygget et tilbygg med flere soverom, bad, toaletter, vaktrom og sykerom noe som ga hytten et nødvendig og betydelig løft. Ny skistall og snøscooterhall ble også bygget. Hytten har helt siden starten vært viktig for Hjelpekorpset med tanke på opplæring i fjellredningstjeneste, for utvikling av ledere i Røde Kors og ikke minst for rekruttering av nye medlemmer. Mange av dagens medlemmer og ledere i Bergen Røde Kors har i tidligere år hatt et nært forhold til Føykely. Hytten har således i 64 år vært en viktig del av fjellredningstjenesten og et naturlig samlingssted for hjelpekorpsets medlemmer. Hytten blir brukt som base for vintervaktene til Hjelpekorpset. Den er i operativ tjeneste hver helg fra nyttår til slutten av april i tillegg til hele skolens vinterferie og påske.

2 Det legges ned et betydelig antall frivillighetstimer på vakt. Den aktivitet som utøves der er også viktig for andre hytteeiere og brukere generelt av Kvamskogen. 3 Hva Bergen Røde Kors vil med en ny hytte: Bergen Røde Kors har gjennom Hjelpekorpset dype røtter i området. Kvamskogen er ypperlig for rekreasjon, turgåing både vinter og sommer. I tillegg til den fjellredningstjeneste og den vinterlige aktivitet som Bergen Røde Kors gjennom Hjelpekorpset utøver i vintersesongen, ønsker styret i Bergen Røde Kors å utvide bruksområdet for en slik foreningshytte. Innen begrepet omsorg driver Bergen Røde Kors i dag et utstrakt frivillighetsbasert humanitært arbeid rettet mot svakere grupper i samfunnet. Dette kan være mennesker som sliter med sosial helse, mennesker som på ulikt vis og av ulike grunner faller utenfor de sosiale rammer som de fleste av tar som en selvfølge. Dette er mennesker som trenger det nettverket som Røde Kors kan tilby. Det kan være personer med en psykisk eller fysisk utviklingshemming som gjennom Røde Kors trenger noen dager i et annet miljø. Det er svært viktig for Bergen Røde Kors å ha et humanitært engasjement i våre aktiviteter som treffer bredt og som når flest mulige mennesker i sårbare livssituasjoner. Bergen Røde Kors ønsker med dette å bygge en foreningshytte som i tillegg til å ivareta Hjelpekorpset sine aktiviteter også kan betjene et slik allment og bredt brukergrunnlag. Uansett hvilken oppgradering vi påkoster dagens Føykely, så vil hytten i kraft av sin konstruksjon, utforming og beliggenhet ha klare begrensinger i sitt bruksfelt. Hjelpekorpsets behov kan fortsatt betjenes gjennom et generelt vedlikehold av dagens hytte. Derimot vil mennesker med f. eks et fysisk eller psykisk handicap ikke kunne benytte denne hytten. Styret i Bergen Røde kors ønsker å tenke langsiktig. Vi ønsker å bygge en ny foreningshytte, som i motsetning til den Hjelpekorpset har i dag, vil ha universell utforming, høye kvaliteter i romløsninger og i valg materialbruk. Den nye hytten skal selvsagt fortsatt kunne tilfredsstille de behov som Hjelpekorpset har til sanitet, samband og fjellredning. Vi ønsker med andre ord sterkt at de aktiviteter og tjenester som hjelpekorpset i dag utøver skal opprettholdes med basis i en slik hytte for fremtiden. Men i tillegg må altså hytten kunne betjene andre humanitære behov og andre brukergrupper. Hytten bør også tilrettelegges slik at den er egnet for undervisningsformål. (Kurs, opplæring, møter etc.). En slik hytte må da nødvendigvis være av en viss størrelse. 4 Hvordan vil Hjelpekorpset sine rettigheter bli ivaretatt ved bygging av en ny hytte: Hjelpekorpset har vært og vil også for fremtiden være en svært viktig ressurs for Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors setter pris på Hjelpekorpsets fjellredningstjeneste og de aktiviteter og den vinterberedskap som der utføres. Styret ønsker at Hjelpekorpset også i et langsiktig perspektiv skal ha en god operativ fjellredningstjeneste. Tilgang til en egnet hytte til det formålet er i den forbindelse meget viktig. Styret i Bergen Røde Kors ønsker derfor å presisere følgende punkter: Styret i Bergen Røde Kors anerkjenner fullt ut at dagens Føykely eies av Bergen Røde Hjelpekorps. Hjelpekorpset står derfor, hvis de ønsker det, fritt til fortsatt å disponere hytten til fjellredningstjeneste etc. tilsvarende og med samme profil som i dag. Hvis ønsket om et fortsatt formelt eierskap i en hytte på Kvamskogen er vesentlig for Hjelpekorpset, så er styret i Bergen Røde Kors villig til å la Hjelpekorpset få en eierandel i det

3 nye hytteprosjektet tilsvarende den verdien dagens Føykely bringer inn i prosjektet. For alle praktiske formål betyr det at hvis den nye hytten, mot formodning, en gang i fremtiden skulle bli solgt, så vil salgsverdien tilsvarende den relative eierandelen tilhørende Hjelpekorpset bli tilbakeført til Hjelpekorpset. Styret i Bergen Røde Kors ønsker at det bygges en ny hytte med gode og moderne kvaliteter fremfor at man rehabiliterer en 65 år gammel hytte, gitt at det er reguleringsteknisk mulig og gitt at det finnes en tilgjengelig tomt for salg med en god strategisk beliggenhet. Skal Bergen Røde Kors investere midler i en ny, moderne hytte på Kvamskogen, så må denne hytten også være basis for en bredere humanitær aktivitet i tillegg til å ivareta Hjelpekorpset funksjoner. Hjelpekorpset skal sikres en bruk av den nye hytten som fullt ut dekker det behovet Hjelpekorpset har for en hytte på Kvamskogen i dag. Det betyr at Hjelpekorpset vil få første/- enerett på å benytte hytten i alle helger fra vintersesongen starter og frem til den er over vanligvis en gang over påske. Hjelpekorpset skal være representert i en eventuell byggekomité som skal sikre Hjelpekorpsets spesielle behov i hytten, som for eksempel: o Garasje eller underetasje som har plass til snøscooter og hvis mulig også plass til ambulanse og/eller mannskapsbil. o Om ønskelig, et eget sykerom og vaktrom som kun benyttes av Hjelpekorpset. En ny hytte vil bli forvaltet av et hyttestyre underlagt Bergen Røde Kors. Hjelpekorpset vil være representert i hyttestyre. Hyttens drifts- og vedlikeholdsbudsjett vil bli direkte underlagt Bergen Røde Kors. 5 Hva er gjort så lang: Internt i Bergen Røde Kors har spørsmålet om å bygge en ny foreningshytte så langt kun vært diskutert i styret. Styreleder og daglig leder har med basis i et styrevedtak nylig avholdt et møte med ordfører Asbjørn Tolo og Jon Nedkvitne i Kvam Kommune. Målet for møtet var på et uforbindtlig og generelt grunnlag å avklare hvilke muligheter som foreligger for oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen. På den måten ville vi ha et bredest mulig informasjonsgrunnlag om de muligheter som foreligger i forkant av kommende møte med Hjelpekorpsrådet 6 Status etter møtet med ordfører i Kvam Kommune: Møtet med ordfører i Kvam ga oss en rekke avklaringer. Det finnes trolig ingen sentralt beliggende tomter på Kvamskogen pr. i dag som er regulert for en hytte i størrelsesorden 300 kvm +/-. Oppføring av en ny større hytte, enten det er på eksisterende tomt hvor Føykely befinner seg, eller på en annen strategisk bedre tomt, vil derfor kreve dispensasjon fra eller endring av gjeldende reguleringsplan. Kommunen vil ila 2014 og 2015 med stor sannsynlighet etablere gang- og sykkestier langsmed Riksvei 7, samt to skibroer som krysser veien. Etter at dette prosjektet er gjennomført, vil Fylkeskommunen og Statens vegvesen ikke lenger ha innvendinger til at Kvam Kommune dispenserer eller endrer gjeldende reguleringsplan slik at Bergen Røde Kors kan oppføre en tilstrekkelig stor hytte. Vi opplever Kvam Kommune som meget positiv og imøtekommende til våre mulige planer. Det er vår oppfatning kommunen vil støtte og hjelpe oss videre med våre planer. Ikke minst har kommunen en tett og god kontakt med tomteeiere i området. Det er en kontakt som de er villig til å dele med oss.

4 7 Hvilke alternativer for oppføring av en ny hytte på Kvamskogen foreligger: Alt. A: Sette umiddelbart i gang med å søke i primærområde etter ledige tomter. Trolig vil ikke aktuelle tomter pr. i dag ha en regulering som tilfredsstiller vårt behov for tomte- og hyttestørrelse. Av samme årsak vil trolig heller ikke bygging av en ny og større foreningshytte på nåværende Føykelytomt bli akseptert. Begge alternativene vil kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Realistisk sett må vi nok innse at det er vanskelig å få en slik dispensasjon før nevnte gang- og sykkelstinett er etablert. Tiltak: Alternativ A vil derfor trolig falle ut som et realistisk alternativ. Alt. B: Krav til rekkefølgebestemmelser gjør at myndighetene vil betinge at bygging av gang- og sykkelstier samt 2 stk. skibroer må være gjennomført før vi kan forvente et positivt utfall på en dispensasjonssøknad eller på en reguleringsendring. Vi forstår at det er en viss mulighet for at nevnte gang- og sykkelstier samt skibroer blir bygget ila 2014, men at det er realistisk at dette kommer på plass ila Tiltak: Bergen Røde Kors kan søke om dispensasjon fra reguleringsplan i 2015 etter at nevnte anlegg er ferdigstilt, alternativt kan Bergen Røde Kors allerede i 2014 søke å få en forhåndsuttalelse fra Kvam Kommune om at kommunen er positiv til å dispensere fra reguleringsplanen/endre reguleringsplanen, gitt ferdigstillelse av nevnte gang- og sykkelstier og skibroer. Det betyr igjen at hytten kan oppføres ila Vi kan i mellomtiden bruke 2014 og 2015 til forberedende arbeid som å søke etter relevant tomt (i tett dialog med Kvam Kommune), prosjektere en ny hytte, samt forberede salg av «gamle Føykely». 8 Det videre arbeid: Det er styret i Bergen Røde Kors sin vurdering at det som her omtales som alternativ B er det beste og det mest realistiske alternativet. Etter styrets oppfatning er det ikke kritisk at det går to til tre år før en ny hytte kan oppføres. Organisasjonen trenger den tiden for å definere og forene formålet for de ulike aktiviteter som skal benytte hytten, lage behovsbeskrivelser, anskaffe relevant tomt. kontakte arkitekt, samt hente anbudspriser etc. Bergen Røde Kors er én organisasjon. De ulike aktiviteter i organisasjonen bør således arbeide sammen for å realisere Bergen Røde Kors sine felles humanitære målsetninger. På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse inviteres herved Hjelpekorpsrådet til en diskusjon om Hjelpekorpset er interessert i å være med på oppføring av en ny hytte som gir grunnlag for en langsiktig tilstedeværelse for Bergen Røde Kors på Kvamskogen. Bergen, 15. desember 2013 Trond Drager, styreleder Bergen Røde Kors

5 REFERAT Møte mellom Bergen Røde Kors og Bergen Røde Kors Hjelpekorps kl Strandgaten 10. Tilstede fra Bergen Røde Kors: Trond Drager (styreleder), Steinar Sellevoll (styremedlem), Henni Aasen (nestleder adm.) Tilstede fra Bergen Røde Kors Hjelpekorps: Peter Pettersen (korpsleder), Monica Sæle (administrativ leder), Magnus Myrseth(operativ leder), Karianne Lisund (korpsrådsmedlem), Thomas Sellevoll (varamedlem), Fredrik Fossedal (vinteransvarlig/medlem prosjektgruppen Føykely). Agenda for møtet: Redegjøring for planer og tanker vedrørende Føykely s fremtid samt belysning av tidsperspektiv og gjennomføring. v/ styreleder Bergen Røde Kors, Trond Drager Styreleder Trond Drager ønsket velkommen. Alle fremmøtte hadde på forhånd lest det utsendte notatet «Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen» fra styreleder i Bergen Røde Kors. Notatet var en redegjørelse av saken, med invitasjon til dette møtet. Styreleder redegjorde for mulighetene og la særlig vekt på: Bergen Røde Kors har nylig solgt Idrettsveien 8 for kr. 5,2 mill. Dette er midler som ikke er budsjettfestet og som således gir organisasjonen muligheter som ellers ikke hadde vært til stede. Styret i Bergen Røde Kors har mottatt søknad om tilskudd på kr ,- fra Hjelpekorpset vedrørende rehabilitering av Føykely. Styreleder og daglig leder i Bergen Røde Kors har nylig hatt et positivt og uformelt møte med Kvam kommune for å undersøke mulighetene for bygging av en ny og større foreningshytte på Kvamskogen. Hjelpekorpset er eier av Føykely, hvilket anerkjennes av styret i Bergen Røde Kors. Styreleder gjorde det klart at Bergen Røde Kors akter å ivareta Hjelpekorpsets interesser og rettigheter ved bygging av ny hytte på Kvamskogen. En ny hytte som erstatter dagens Føykely, vil derfor videreføre alle Hjelpekorpset behov knyttet til beredskap, fjellredning, kursing og opplæring. Styremedlem Steinar Sellevoll supplerte med at det viktige er å se framover og ikke bakover. Vi må tenke større og langsiktig. En ny kvalitetshytte vil være et viktig bidrag for kommende generasjoner. Vi kan bygge inn nye og bedrete kvaliteter som f.eks undervisningsrom. Steinar understreket viktigheten av at vi må ha tillit til hverandre og presiserte at styret i Bergen Røde Kors har et stekt ønske om å ivareta og å bygge oppunder Hjelpekorpset. Det var deretter tid for ordet fritt rundt bordet. Hjelpekorpset sine representanter hadde følgende å si i saken: Fakta vs. rykter: Det viser seg at det så langt har vært en del misforståelser grunnet lite informasjon i tidligfasen. Styreleder presiserte at utsendelse av informasjon har måtte avvente til

6 det var noe å informere om, altså til etter at møtet med ordfører i Kvam Kommune var avholdt. Utsendt notatet fra styreleder oppleves som meget avklarende. Involvering: De ble understreket at både parter fra Hjelpekorpset og Bergen Røde Kors må involveres i prosjektet. Det er viktig for styret å få frem at Hjelpekorpset vil bli sittende i en sentral posisjon, både i utredningsfasen og ved fremtidig drift av en ny hytte. Hjelpekorpsrådet må derfor distribuere notatet fra Bergen Røde Kors internt i Hjelpekorpset, samt informere om faktaopplysninger i saken. Drift og vedlikehold av en ny hytte: Det er naturlig at ansvaret for drift og vedlikehold av en ny hytte på Kvamskogen underlegges Bergen Røde Kors direkte og ikke Hjelpekorpset. På den måten kan Bergen Røde Kors Hjelpekorps årlig frigjøre ca. kr ,- Dette er midler som heller kan benyttes til kjøp og drift av nytt utstyr fremfor til vedlikehold av en gammel hytte. Samlet vil også organisasjonen trolig komme bedret ut av det da vedlikeholdskostnadene for en ny og moderne hytte vil være mindre enn det som har vært og vil være nødvendig ved vedlikehold av nåværende Føykely. Økonomi: Hjelpekorpset ser at økonomisk er forslaget fra Bergen Røde Kors er en «gullfugl» eller en «gavepakke» for dem. Forslaget om å bygge ny hytte på Kvamskogen, gagner alle og det er et gode for beredskapstjenesten. Eierskap i ny hytte: Det ble tatt opp til diskusjon om midlene som Hjelpekorpset frigjør ved et eventuelt salg av Føykely, gir et formelt eierskap i en ny hytte. Styreleder mener at det er viktig med en god rammeavtale og ser ikke noe problem i at Hjelpekorpset blir deleiere ved at de skyter inn pengene ved salg av Føykely i det nye hytteprosjektet. Vedlikehold av Føykely frem til ferdigstillelse av ny hytte: Løpende nødvendig vedlikehold av Føykely må selvfølgelig prioriteres mens nytt hytteprosjekt utredes. Vedlikeholdet bør imidlertid bære preg av å være av mer ordinær karakter fremfor oppgradering. Eventuelle stoppere for prosjektet kan være: A) vi ikke får dispensasjon fra reguleringsplanen for området (grunnet størrelsen på hytten). B) at noen grunneiere ikke vil selge tomt til oss. Men det vil tiden vise. Vi jobber ut fra at dette skal gå bra. Tidsperspektivet: Saken er ikke formelt styrebehandlet i Bergen Røde Kors. I etterkant av en formell styreaksept, må det settes ned en prosjektgruppe. Hjelpekorpset må komme med en behovsanalyse til denne prosjektgruppen. Hjelpekorpset må informere sine medlemmer, gjerne i samråd med Trond Drager/Steinar Sellevoll. Det er også viktig å informere/ivareta prosjektgruppen for Føykely slik at de kan prioritere viktige vedlikeholdsoppgaver. Avsluttende ord rundt bordet: Referent: Henni Aasen «Å slippe vedlikehold fristiller penger!» «En unik mulighet!» «Gullpakke for samarbeid!» «Ny hytte gir bedre bruksverdi» «Generøst av Bergen Røde Kors!» «En gylden mulighet for samarbeid på tvers i Bergen Røde Kors!»

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer