Sikkerheitsvurdering Beredskapsplan 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerheitsvurdering Beredskapsplan 2010"

Transkript

1 Sikkerheitsvurdering Beredskapsplan 2010 Sikkerheit 1

2 1. Stordfest2010, 25.juni 28. juni 2010 Denne planen er skal nyttast som reiskap for å ivareta sikkerheita og beredskapen under arrangementet Stordfest2010. I denne planen er det medteke inn ressursar som Stordfest2010 ikkje har avtale med, men som det ved ei hending er naturleg å trekke inn. dvs. eksterne ressursar Arrangøren av Stordfest2010 vil under arrangementet sjølv halde normalt vakthald samt innleie av profesjonelle vakter ( International Security v/bilent Smakiqi) og førstehjelpspersonell (bl.a. Røde kors). Arrangøren av Stordfest2010 vil i forkant, under og etter arrangementet ha personell tilstades for å ivareta den ordinære sikkerheita i nærområde. Beredskapsvakter for ivareta vakthaldet: For årets arrangement er dette Stord Idrettslag som står for vakt og sikkerheitsopplegget. Det er satt opp eigen organisasjonsplan for sikkerheita. Arrangementet Stordfest blei fyrste gong arrangert i 2007 med eit estimert besøktal på ca publikummarar under heile arrangementet. Størst publikumspågang i Leirivk var det fredag ettermiddag og heile laurdag Stordfest2010 vil truleg samla like mange mennesker i Leirvik sentrum, samt at det er forventa fleire hundre småbåtar i tillegg til inviterte fartøy til Leirvik hamn. Dette medfører utfordringar vedrørande sikkerheita i hamnebassenget. I 2007 var konsertområdet på bussterminalen i Leirvik sentrum. Under arrangementet Stordfest2010 blir konsertarrangementa flytta opp til Torget. Dette minskar eindel risiko i høve til arrangement nær sjøkanten. Konsertområdet vil bli inngjerda og sikra. Salsboder og marknadsplass m.m. vil bli plassert på kaien (noverande bussterminal ) 2. Festivalleiinga Stordfest2010 Namn Funksjon Mobiltelefon Håkon Vatle Festivalleiar Åge Aadland Sikkerheit Grethe Brask Dugnad Øyvind Epland Rigging Richard Juvik Rigging Målfrid Nøstbakken Økonomi Tove Ås Lindahl Økonomi Bjørn Bunes Artistansvarlig Jostein Sydnes Mat og serveringsansvarlig Fredrik Litleskare Trafikk og hamn Reidun Myklebust Kontakt for Stord Kommune Sikkerheit 2

3 3. HMS Det vil under arrangementet Stordfest2010 bli lagt særskild vekt og fokus på sikkerheit for publikum både på land og sjøsida. I tillegg til å ha gode erfaringar frå Stordfest2007, har ein også hatt god dialog med liknande arrangørar frå både Bergen og Haugesund for å styrke sikkerheita enno meir under arrangementet Stordfest2010. Følgjande tiltak er blitt vurdert, eller vil bli vurdert noko som er føresetnad for avvikling av arrangementet: Sentrum og arrangementsområda vil bli trafikkregulert og avstengt for bil trafikk Faste plasser for dei forskjellige deltakarane (salsboder) Faste plasser for serveringsstader (sal av brus, pølser,is m.m.) Faste plasser for skuter og fritidsbåtar i.h.h.t. havnevesenet sin plan/kart Kartlegging av strømbehov/ kapasitet for arrangementet og skuter Kartlegging av behov for boss containerar, plassering, plan for tømming m.m. Skal ein bruke grill eller open eld til matlaging eller liknande må dette søkast om. Bruk av grill og levende lys er forbode om bord i småbåtar. Alle båtar skal få utlevert retningslinjer og informasjon ved ankomst. Det må utarbeidast beredskaps og sikkerheitskart som viser innsatsvegar for utrykkingskøyretøy Sikkerheitskart m.m. skal henges opp på synlige plasser. Det skal lages til kasser/depot med diverse sløkkeutstyr, dette merkes på kart, vakter skal informerast og få opplæring i bruk av utstyr. Det skal vera tydleg avklart kva ekstern beredskap som finnes 4. Beredskap kontakt og telefoner POLITI Innsatsleiing /02800 / 112 Stord Brannvesen Fagleiar brann / 110 Stord Hjelpekorpset Vakt telefon Helse Fonna Fagleiar Helse Legevakt / evt 113 Marinefartøyet KV TOR Kommer fredag Festivalkontoret Hagerups huset Festivalleiar Håkon Vatle Stord Kommune Beredskapsleiar kommunen / Beredskap og innsats. Det må være brei nok kjøreveg for utrykkings køyretøy fram til kaier, større båtar, samt arrangement område. Sløkkemidlar: det må være tilstrekkelig med sløkkemidlar utplassert på sentrale plassar. Dette må synleggjerast på kart og informerast om til vakter m.f. Sikkerhetskart samt varslingsplanar blir opphengt på synlige plasserer. 6. Tilgjengelig eksterne ressursar Marinen vil vera tilstades med fartøyet KV TOR. Skipet har vaktgåande personell ombord og kan stille på kort varsel ved brann og anna behov. Kan hurtig sette ut ribb båt med kvalifisert mannskap. Redningsskøyta R/S Halfdan Grieg vil komme til Stord. Redningsskøyta vil ha sin base på Leirvik denne helg, og kan dersom situasjonen krev dette bli brukt. Redningsskøyta kan forlate Leirvik dersom andre akutte situasjonar oppstår i område. Stord Brannvesen vil ha to mann og ein mannskapsbil i hamneområde / torget frå kl fredag til kl laurdag, samt frå kl til kl laurdag. Brannvesenet vil gå brannvakt i hamna heile natta. All mannskap frå brannvesenet har direkte samband med nød sentralen. Brannvesenet vil disponere og bemanna uniformert vaktbåt M/B Blåkraft frå fredag kl og utover etter behov. Båten vil lytte på BL/ nett kanal 53 og maritim kanal 16 Dykkarar er i Haugesund brannvesen, innsatstid ca 35 min. frå varsling. Varsling går via via naudsentral brann 110 Handikap toalett blir i Hagerups huset Sikkerheit 3

4 Helse : Arrangøren vil leie inn Stord Røde kors, hjelpekorpset. Hjelpekorpset vil være til stades under heile arrangementet med tilstrekkelig førstehjelps mannskap. Kommunelegen og Helse Fonna vil bli informert om arrangementet og med dei utfordringer dette kan by på. Utrykkingstid for ambulanse er stipulert til ca 3.min. Politi : Politiet vil være synleg tilstades under heile arrangementet. Det vil bli under kvelds arrangementet bli forsterka politivakthald. Profesjonelt vaktpersonell : det er innleidd 5 profesjonelle vakter frå godkjent firma.(konsert område artistar) Seglskutene: Samtlige store fartøyer (skuter) har organisert og bemanna mannskap som kan tre inn i ein beredskaps situasjon. Dette innber mønstringsrutinar for brann, evakuering og mann over bord alarmer. Skipa er ustyrt med eige sløkke og redningsutstyr i høve til klassifiseringa for skipa. MERK: seglskutene er ikkje rekna med som del av sikkerheitsberedskapen Brannvesenet og Hamnevesenet vil forsterka sitt vakthald under heile arrangementet ( eie vaktopplegg) Alle vakter skal få ein informasjon om oppgåver og rettigheiter måndag 21. juni kl i Kulturhuset. Det blir utarbeida eigen instruks for interne vakter. Ein vil prøve å få representantar frå Politi, vaktselskap, hjelpekorpset og brannvern til å vera tilstades ved dette informasjonsmøtet. Skulle ein større hending skje som har stor betyding for kommunen generelt t.d. større personskader evt dødsfall, større materielle skader e.l skal kommuneleiinga ha straks beskjed. Ansvaret ligg her i komité leiinga. 7. Intern sikkerheit og vakt organisering Sikkerheitsleiar Åge Aadland Hjelpekorpset Eksterne Vakter (International security ) Vaktleder Trafikk Vaktleder Ute område /kai/sentrum Vaktleder Konsertområde Vakter Vakter Profesj. Vakter + Fotball Fotball / Handball Handball/ skeiser Sikkerheit 4

5 Varslingsrutinar ved alvorlige hendingar ligg i linje leiinga.(unnatak akutte situasjonar) Festivalleiar er ansvarlig for varsling og informasjon til kommune samt uttalese til presse Beredskapsplanen bygger på følgende elementer: Brannberedskapsplan Havariberedskap Dykkarberedskap Skade- og ulykkeberedskap (Sanitetstjeneste) Rømningsvegar Kvart av punkta i planen bygger på følgjande: Hending Ressursar som kan settes inn Kven sit med ressursane Rapporteringar, rapporteringsvegar Tiltak 7.1 Brannberedskap Hending: Brann i ein eller fleire småbåtar/fartøy som ligg ved kai, brann i bodar, telt eller utstyr på kai, Sannsynligheit: middels Konsekvensar: kan bli omfattande Ressurser som kan settes inn o Beredskapsvakt (Vakter ) bruk av slokkeutstyr o KV TOR o Stord Brannvesen o Stord Havnevesen o Redningsskøyte (kan være ute i oppdrag t) o Fartøyer som er med i arrangementet, o Publikum Kven sit med ressursane: o Beredskapsvakt (alle vakter): er på stedet o Brannvesen: har få minutters responstid o Havnevesen: har båt lett tilgjengelig o Marinefartøy KV TOR ligg på Leirvik og kan stille umiddelbart(dette må avklarast ) o Redningsskøyte: dersom denne ligger på Leirvik kan den være på plass umiddelbart (kan være ute på oppdrag) o Fartøyer som er med i arrangementet: flere av fartøyene er av en slik størrelse at de er utstyrt for brannbekjempelse. o Publikum Rapporteringer, rapporteringsveier: o Dersom vaktene oppfattar noko unormalt skal dette rapporterast til relevante instansar utan opphald. o Festivalkontoret underrettes umiddelbart. Tiltak o Beredskapsvakt: først på skadestad, startar evakuering og redning, kutter trosser og forhaler fartøy om nødvendig, startar slukking om dette er forsvarlig. o Brannvesen: aktiv brannslukking frå land og sjø, røykdykking, evakuering fra fartøy. o KV TOR har både røykdykkarar, brannutstyr og skum om bord (avklarast) o R/S Halfdan Grieg har både sløkkeutstyr og dykkarar tilgjengelig straks o Hamnevesen/brannvesenet : evakuering av fartøy og personar o Informasjonsfolder til kvar båt ved ankomst Sikkerheit 5

6 7.2 Havari Hending o Lekkasje i fartøy (fartøy tar inn vann) o Sterk vind, sterk strøm o Kollisjon mellom fartøyer Konsekvensar o Fartøy synk, kan trekke andre fartøy med seg o Fortøying brekker, eit eller fleire fartøy kjem i drift Ressursar som kan settes inn o Utstyr frå KV TOR Utstyr frå Stord brannvesen, dykkere, o Fartøyer tilknyttet arrangementet, havnevesenets, brannvesenet Kven sit med ressursane o Brannvesenet/havnevesenet : Båt og pumper, tau, pumper o Redningsskøyte: Båt til tauing, pumper, dykker o KV TOR o Streifvakter: Besitter gummibåt kommer mellom fartøyer for å kutte fortøyninger Rapporteringar, rapporteringsvegar o Vaktleiar vil som regel være førstelinje og vidareformidlar det som måtte oppstå til relevante instansar utan opphald. Startar evakuering om nødvendig. Tiltak o Alle streifvaktar skal ha skarpe knivar lett tilgjengelig og samband o Alle streifvaktar skal ha kjennskap til kor sløkkemidlar er. 7.3 Dykkeberedskap Hending o Mann over bord, fall frå kai. Relativ stor sannsynligheit. Konsekvensane kan bli store Ressursar som kan settes inn o KV TOR (dykkere) o Overflatemannskap vert sett inn umiddelbart, dykkar blir rekvirert (110) o Redningsskøyta har dykkarar klart på kort varsel. o Stord brannvesen har både båt og overflateredere Kven sit med ressursane o Marinefartøy KV TOR har dykkar om bord og kan stille på kort varsel o Redningsskøyta o Stord brannvesen ( har ribbåt og hansabrett med overflatedykkarar) o Haugesund brannvesen har dykkarar o Politi /Brannvesenet/ Helse kan rekvirerer dykker frå Haugesund ved behov. Luftambulansen varsles, evt redningssentralen, nød etatene koordinerer dette. Rapporteringar, rapporteringsvegar o Varsler om nødvendig AMK 113 o Politi. 112 o Brann 110 Tiltak o Skjerpa vakthald lags kaier, kunnskap, opplæring, informasjon Sikkerheit 6

7 7.4 Skade- og ulykkeberedskap (Sanitetstjeneste) Hending o Førstehjelpsskadar, ulukke med større skadar, ulukke med fleire skadde. Akutte sjukdommer. Overstadig rusa personar som treng hjelp Ressursar som kan settes inn o Hjelpekorpset gir førstehjelp på stedet, skadebegrensning, rekvirerer transport til legevakt / sykehus om nødvendig. o Politi og brannvesen samt ambulansetenesten Kven sit med ressursane o AMK o KV Tor o Legevaktsentralen, o Ambulanser o Hjelpekorpset o brannvesen Rapporteringar, rapporteringsvegar o AMK 113 o Politi 112 o Legevaktkontoret ( ved mindre hendingar) o Alle skader skal rapporteres til Festivalkontoret kontaktes umiddelbart. Tiltak 7.5 Rømningsveier Hending o Ei kvar hending i arrangementsområdet som måtte medføre evakuering av publikum og andre Ressursar som kan settes inn o Rømingsvegar er merka med "nødutgang" skilt. Samt stengt for all trafikk o Gjennom Osen vis a vi Grand Hotell skal være nødveg. Denne veg skal nyttast av utrykkingskjøretøy. Andre privatbiler skal ikjke parkere her. o Rømming frå konsertområde er ut alle nødutgangar, rømming bak og ut mot Stomas /Esso bør ikkje brukast då denne blir veg for innsats styrker. Kven sit med ressursane o Vakter o KV Tor o Legevaktsentralen, o Ambulansar o Hjelpekorpset o brannvesen Rapporteringar, rapporteringsvegar o Politi, relevant instans i forhold til hva som utløser evakuering Tiltak o o o Rømingsvegar er merka med skilt. Vakter har ansvar for at rømingsvegar er lett tilgjengelig. Rømingsvegar skal ALDRI tildekkast eller stengast, (Sjå nødkart) Sikkerheit 7

8 Sikkerheit 8

9 Vaktoppgåver og instruksar 8. Vaktoppgåver og instruksar Organisering av vakt er tredelt, sjå organisasjons kart 1 Hovudleiar 3 Vaktleiarar (ein med ansvar for kvar gruppe) ca 100 Vakter ( totalt inkl. skift) Sjå organisasjonskart side 5 Alle vakter og andre medhjelparar skal registrere seg på festivalkontoret ved frammøte samt når ein er ferdig. Alle vakter på konsertområde skal vere over 18 år. Hovudleiar sine oppgåver: Ha det koordinerande ansvar for vakter, kontakt mot vaktleiarar, sekretariat, Politi, helse( hjelpekorpset), brann. m.fl. Ha tilgang på VHF samband og mobil, være tilgjengelig heile festivaltida. Bære vaktvest Vaktleiar sine oppgåver: Ha ei friare oppgåve, holde kontakten mellom hovudleiar samt sjå til at vaktene utfører sine oppgåver i.h.h.t. instruks samt oppfører høvisk. Ha tilgang på VHF radio og ha tilgang på mobiltelefon, bære vaktvest. Må også fungere som vakt dersom dette er påkravd. Bære vaktvest med tekst vaktleiar Vaktene sine oppgåver: ( alle vakter skal minimum gå to og to, ha vaktvest og merking samt VHF samband ) Vakter med ansvar for parkering/ trafikk: o Område: Kystbussane går frå provisorisk busshaldeplass ved parkeringsplass teknisk bygg (Esso)- Lokalbussane går frå gamle busshaldeplassen ved Grand hotell/kebabkiosken. o Alle bussavgangar skal gå frå dette område frå torsdag kl t.o.m. sundag formiddag) Særskilt behov for vakt fredag kl til kl og laurdag kl 08-24) parkering av privatbiler inne på bussplass skal ikkje fårekomma.være behjelpelig med å få bussene ut i hovedveg. o Vaktene skal sørgje for fri passasje både for busser og andre privatbilar, samt ha omsyn for mjuke trafikkantar i overgang frå lokalbuss til kystbuss. o Område inn mot konsertområde (Torget) skal kun ha nødvendig trafikk. Parkering ved Grand Hotell er tillat kun for gjester. Leirvik Taxier skal ha parkering i Osen( med front opp) Kun enveis kjøring gjennom parkeringsplass ved by tunet. Parkering ved by tunet (1. plan) skal kun brukas av godkjente biler, samt utrykningsbiler ( sjå oppmerka kart) Vakter med ansvar for uteområde samt patruljerande vakt o Vaktene (to-fire stk. ) går frå molen til hamnebygget, har oppsyn med kai område og båthamna. o Være obs på rusa personar, open flamme, drikking på uteområde, rydde flasker m.m. bære vaktvest og ein radio.(obs grilling eller anna open flamme ikkje tillat) o Alle vakter i hamneområde må sette seg inn i instruksen sikkerheit hamn. o Kaien ved Delis skal brukast til anløp av hurtigbåt på laurdag ca Sjå til at kaien er fri for småbåtar i god tid før dette tidsrom., ( tre anløp) o Vakter må være tilgjengelig på kaiområde når skutene kommer og skal gå ut. o Vakter til messe område så lenge dei har åpent o På kveldstid fredag og lørdag må det gås vaktrunder i Borggata Jens Hystads veg bak Torghuset Stomas gamle Posthus- bak Fokus bank, Fadnes m.fl. o Stord brannvesen vil ha to brannmenn samt brannbil i hamneområde frå kl (fredag) til kl lørdag samt frå lørdag kl til kl Sikkerheit 9

10 Vakter med ansvar for konsertområde og restaurant områder over 18 år o Inngangsvakter. Billettkontroll, bortvisa overstadige berusa o Born under 18 år må ha følgje med foreldre/føresette o Alle personar som kan få kjøpe drikke vil få eie armband o Evt. kontrollerer personer som ein har mistanke til å ha med seg medbrakt drikke, slagvåpen eller andre gjenstander som kan brukas til å skada andre. o Kroppsvisitering i stikkprøveform o Profesjonelle vaktar vil vera tilstades ved inngangen. o Nokre av inngangs vaktene kan gå over til inne -vakter når konsert har starta o NB: Følge til rullestol brukarar går gratis inn ved visning av bevis o Personar som går ut av konsertområde skal ha stempel merke på hand ( Politiet kan gi retningslinjer på kontrollen) Plassering av førstehjelp og brannpersonell under hovedkonsertene blir bak Rådhuset Inne vakter ( område) : over 18 år o Halde orden, sjå til at urinering, drikking frå medbrakt samt anna dårlig oppførsel ikkje førekjem. o Være behjelpelig med legitimasjonskontroll og påsetting av armband Scenevakter framme under konsertane 6 stk + profesjonelle vakter) o Sjå til at ikkje personar kjem i klem under konserten, foreta nødvendige inngripen i folkemassen om nødvendig. o Røde kors skal være til stede o Ved alle akutte hendingar skal umiddelbart varslast festivalkontoret o Alle vakter skal sette seg inn i denne instruks o Politiet disponerer vaktene fritt dersom det er behov for dette. o Arrangøren disponerer 25 UHF RADIOAR som blir delt ut på sentrale plasser International Security A/S har ( to mann) på vakt (konsertområde) frå kl til kl lørdag (egen prosedyre ) Båtvakt ( hamne område ) : (Hamnevesenet og brannvesene) Stord hamnevesen i lag med Stord brannvesen vil ligge med M/B Blåkraft i hamnebassenget frå frå kl fredag( lyttar på maritim kanal 16 ) og utover kvelden, same på laurdag. ( Egen plan ) i tillegg ligg Kystvaktskipet Tor ved kaien Stord røde korps hjelpekorpset : vil ha patrulje under heile arrangementet samt stend Møteplass for vakter er festivalkontoret som blir i HAGERUPSHUSET Handikaptoalett for rullestol brukarar blir i Hagerups huset Alle vakter møter her for utkryssing og utlevering / innlevering av vaktvester VHF og anna merking. Det blir også servering for vakter m.fl. i Hagerups huset Sikkerheit 10

11 8.1 TRAFIKKREGULERINGAR: Stengt: o gateområde framfor By-tunet vert stengt for all trafikk frå Tors. 28. juni (kveld) til Søndag( 1. juli ) morgon o Privatbiler kan kjøre igjen parkeringshuset (bak bytunet) (ein veg kjørt ) o Osen og Torgbakken blir stengt for all trafikk frå fredag kl Kun nødvendig trafikk får kjøreløyve. o Parkering utenom område t.d. Havne gata, Skulebakken eller lignende er ikkje Stordfest sitt ansvar Utrykkingsvegar: o Osen skal være ordinær utrykkingsveg for Politi- Brann og ambulansar. o Inn frå Esso bak Rådhuset skal også være utrykkingsveg, og må holdas fri for privatbilar. Kun nødvendig inn og ut kjøring her. Rømmingsvegar: o Rømming frå konsertområde blir hovudinngang samt begge sider av tribune sjå kart. Brannvesenet plasserer seg mellom Telebygget og Sparebanken. Brann og førstehjelpsutstyr: o Røde kors, hjelpekorps har fast tilhaldsstad mellom Fokus bank og Narvesen kontaktast pr. frammøte eller radio o Ekstra brannutstyr blir plassert ut bak senen og i hamneområde, sjå kart o Sikkerheit 11

12 Brann og sikkerheit kart Leirvik Hamn Sikkerheit 12

13 9. OVERSIKTSKART Leirvik Hamn Sikkerheit 13

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon TRYGGLEIKSDOKUMENT Innhold 1)Innleiing og mål... 3 2) Om Bratt Moro AS... 3 3) Om Fjellsportfestivalen 2015... 3 Program / aktiviteter / informasjon... 3 Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014

Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Vigrahallen Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Generelt: Vigrahallen er ein ubemanna hall. Det gjer at det blir stilt større krav til dei lag/ organisasjonar som brukar hallen.

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: 19.05.05 Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang

Detaljer

HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009

HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009 Tillegg 28. mai HANDBALLFESTIVAL NR. 20 HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009 Camilla kjem, kjem du? Erling og Maria avlegg eiden Møt opp og sjå festivalopptoget, laurdag 30. mai! Det startar frå Leirvik

Detaljer

Sikringsplan. Valdresmusea

Sikringsplan. Valdresmusea Sikringsplan Valdresmusea 1 Sikringsplan Innleiing Kulturminne er spor etter menneske. Gamle hus, båtar, gravhaugar og slåttenger er alle døme på kulturminne skapte av menneske. Mange av dei har estetiske

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9.

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til MEDIEHUSET Handballfestivalen 2012 Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5 Ungdommeleg mot Side 9 Stortalentet Side 6 og 7 Ekte skåringsglede Side 10 og 11 2 2012 Velkommen

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN

SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN MED ROS-ANALYSE Vurdering av sikkerhet knyttet til kretsleir 2015. Inneholdende beskrivelse av arrangementet, sikkerhets og risiko og sårbarhetsanalyse Fredrikstad Speiderkrets

Detaljer

R APPORT 2014 THE TALL SHIPS RACES 2014 BERGEN

R APPORT 2014 THE TALL SHIPS RACES 2014 BERGEN R APPOR 2014 HE ALL SHIPS RACES 2014 BERGEN 1. Innledning og bakgrunn 4 2. SI & SRB2014 5 3. Organisasjon: Hovedkomite, Arbeidsutvalg og underkomiteer 8 4. Økonomi, sponsorer og samarbeidspartnere 10 5.

Detaljer

Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet.

Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet. Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet. Christian Gavigan Advance production manager preproduksjon artist og sceneproduksjon.

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2010 HANDBALLFESTIVAL NR. 21. Møt opp og sjå festivalopptoget, laurdag 22. mai! kl. 11.30, og endar opp på Torget.

HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2010 HANDBALLFESTIVAL NR. 21. Møt opp og sjå festivalopptoget, laurdag 22. mai! kl. 11.30, og endar opp på Torget. HANDBALLFESTIVAL NR. 21 HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2010 Erik kjem, kjem du? EMMA og FREDRIK avlegg eiden Møt opp og sjå festivalopptoget, laurdag 22. mai! Det startar frå Leirvik Skule kl. 11.30, og endar

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum Bystyresak 046/15 behandlet i møte 6.5.2015 Innhold Innledning... 4 Retningslinjene er ment som en praktisk

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR

RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR RAPPORT KATASTROFEBRANNEN SØRNESHALVØYA I FLATANGER 27. JANUAR 2014 Den største brannen etter 2. verdenskrig Brannaksjon over 3 uker. Brannområde på 15 km2. 64 bygninger gikk tapt på under 12 timer i grendene

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA Mai 2008 1 INNHALD BEREDSKAPSPLAN Kapittel 1: Innleiing 1.1. Overordna mål 4 1.2. Når skal kriseplanen setjast i verk 4 1.2.1 Omdømmesvikt 4 1.3. Intern informasjon 5 1.4.

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2013/2014. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Styring av skolen

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016 Elevhandbok Elevhandbok Side 1 2015-2016 E-post: Gjermundnes.vgs@mrfylke.no Heimeside: www. Gjermundnes.vgs.no Revidert 10.08.2015 Elevhandbok Side 2 INNHALD Innhold VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 HUSREGLAR...

Detaljer