Sikkerheitsvurdering Beredskapsplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerheitsvurdering Beredskapsplan 2010"

Transkript

1 Sikkerheitsvurdering Beredskapsplan 2010 Sikkerheit 1

2 1. Stordfest2010, 25.juni 28. juni 2010 Denne planen er skal nyttast som reiskap for å ivareta sikkerheita og beredskapen under arrangementet Stordfest2010. I denne planen er det medteke inn ressursar som Stordfest2010 ikkje har avtale med, men som det ved ei hending er naturleg å trekke inn. dvs. eksterne ressursar Arrangøren av Stordfest2010 vil under arrangementet sjølv halde normalt vakthald samt innleie av profesjonelle vakter ( International Security v/bilent Smakiqi) og førstehjelpspersonell (bl.a. Røde kors). Arrangøren av Stordfest2010 vil i forkant, under og etter arrangementet ha personell tilstades for å ivareta den ordinære sikkerheita i nærområde. Beredskapsvakter for ivareta vakthaldet: For årets arrangement er dette Stord Idrettslag som står for vakt og sikkerheitsopplegget. Det er satt opp eigen organisasjonsplan for sikkerheita. Arrangementet Stordfest blei fyrste gong arrangert i 2007 med eit estimert besøktal på ca publikummarar under heile arrangementet. Størst publikumspågang i Leirivk var det fredag ettermiddag og heile laurdag Stordfest2010 vil truleg samla like mange mennesker i Leirvik sentrum, samt at det er forventa fleire hundre småbåtar i tillegg til inviterte fartøy til Leirvik hamn. Dette medfører utfordringar vedrørande sikkerheita i hamnebassenget. I 2007 var konsertområdet på bussterminalen i Leirvik sentrum. Under arrangementet Stordfest2010 blir konsertarrangementa flytta opp til Torget. Dette minskar eindel risiko i høve til arrangement nær sjøkanten. Konsertområdet vil bli inngjerda og sikra. Salsboder og marknadsplass m.m. vil bli plassert på kaien (noverande bussterminal ) 2. Festivalleiinga Stordfest2010 Namn Funksjon Mobiltelefon Håkon Vatle Festivalleiar Åge Aadland Sikkerheit Grethe Brask Dugnad Øyvind Epland Rigging Richard Juvik Rigging Målfrid Nøstbakken Økonomi Tove Ås Lindahl Økonomi Bjørn Bunes Artistansvarlig Jostein Sydnes Mat og serveringsansvarlig Fredrik Litleskare Trafikk og hamn Reidun Myklebust Kontakt for Stord Kommune Sikkerheit 2

3 3. HMS Det vil under arrangementet Stordfest2010 bli lagt særskild vekt og fokus på sikkerheit for publikum både på land og sjøsida. I tillegg til å ha gode erfaringar frå Stordfest2007, har ein også hatt god dialog med liknande arrangørar frå både Bergen og Haugesund for å styrke sikkerheita enno meir under arrangementet Stordfest2010. Følgjande tiltak er blitt vurdert, eller vil bli vurdert noko som er føresetnad for avvikling av arrangementet: Sentrum og arrangementsområda vil bli trafikkregulert og avstengt for bil trafikk Faste plasser for dei forskjellige deltakarane (salsboder) Faste plasser for serveringsstader (sal av brus, pølser,is m.m.) Faste plasser for skuter og fritidsbåtar i.h.h.t. havnevesenet sin plan/kart Kartlegging av strømbehov/ kapasitet for arrangementet og skuter Kartlegging av behov for boss containerar, plassering, plan for tømming m.m. Skal ein bruke grill eller open eld til matlaging eller liknande må dette søkast om. Bruk av grill og levende lys er forbode om bord i småbåtar. Alle båtar skal få utlevert retningslinjer og informasjon ved ankomst. Det må utarbeidast beredskaps og sikkerheitskart som viser innsatsvegar for utrykkingskøyretøy Sikkerheitskart m.m. skal henges opp på synlige plasser. Det skal lages til kasser/depot med diverse sløkkeutstyr, dette merkes på kart, vakter skal informerast og få opplæring i bruk av utstyr. Det skal vera tydleg avklart kva ekstern beredskap som finnes 4. Beredskap kontakt og telefoner POLITI Innsatsleiing /02800 / 112 Stord Brannvesen Fagleiar brann / 110 Stord Hjelpekorpset Vakt telefon Helse Fonna Fagleiar Helse Legevakt / evt 113 Marinefartøyet KV TOR Kommer fredag Festivalkontoret Hagerups huset Festivalleiar Håkon Vatle Stord Kommune Beredskapsleiar kommunen / Beredskap og innsats. Det må være brei nok kjøreveg for utrykkings køyretøy fram til kaier, større båtar, samt arrangement område. Sløkkemidlar: det må være tilstrekkelig med sløkkemidlar utplassert på sentrale plassar. Dette må synleggjerast på kart og informerast om til vakter m.f. Sikkerhetskart samt varslingsplanar blir opphengt på synlige plasserer. 6. Tilgjengelig eksterne ressursar Marinen vil vera tilstades med fartøyet KV TOR. Skipet har vaktgåande personell ombord og kan stille på kort varsel ved brann og anna behov. Kan hurtig sette ut ribb båt med kvalifisert mannskap. Redningsskøyta R/S Halfdan Grieg vil komme til Stord. Redningsskøyta vil ha sin base på Leirvik denne helg, og kan dersom situasjonen krev dette bli brukt. Redningsskøyta kan forlate Leirvik dersom andre akutte situasjonar oppstår i område. Stord Brannvesen vil ha to mann og ein mannskapsbil i hamneområde / torget frå kl fredag til kl laurdag, samt frå kl til kl laurdag. Brannvesenet vil gå brannvakt i hamna heile natta. All mannskap frå brannvesenet har direkte samband med nød sentralen. Brannvesenet vil disponere og bemanna uniformert vaktbåt M/B Blåkraft frå fredag kl og utover etter behov. Båten vil lytte på BL/ nett kanal 53 og maritim kanal 16 Dykkarar er i Haugesund brannvesen, innsatstid ca 35 min. frå varsling. Varsling går via via naudsentral brann 110 Handikap toalett blir i Hagerups huset Sikkerheit 3

4 Helse : Arrangøren vil leie inn Stord Røde kors, hjelpekorpset. Hjelpekorpset vil være til stades under heile arrangementet med tilstrekkelig førstehjelps mannskap. Kommunelegen og Helse Fonna vil bli informert om arrangementet og med dei utfordringer dette kan by på. Utrykkingstid for ambulanse er stipulert til ca 3.min. Politi : Politiet vil være synleg tilstades under heile arrangementet. Det vil bli under kvelds arrangementet bli forsterka politivakthald. Profesjonelt vaktpersonell : det er innleidd 5 profesjonelle vakter frå godkjent firma.(konsert område artistar) Seglskutene: Samtlige store fartøyer (skuter) har organisert og bemanna mannskap som kan tre inn i ein beredskaps situasjon. Dette innber mønstringsrutinar for brann, evakuering og mann over bord alarmer. Skipa er ustyrt med eige sløkke og redningsutstyr i høve til klassifiseringa for skipa. MERK: seglskutene er ikkje rekna med som del av sikkerheitsberedskapen Brannvesenet og Hamnevesenet vil forsterka sitt vakthald under heile arrangementet ( eie vaktopplegg) Alle vakter skal få ein informasjon om oppgåver og rettigheiter måndag 21. juni kl i Kulturhuset. Det blir utarbeida eigen instruks for interne vakter. Ein vil prøve å få representantar frå Politi, vaktselskap, hjelpekorpset og brannvern til å vera tilstades ved dette informasjonsmøtet. Skulle ein større hending skje som har stor betyding for kommunen generelt t.d. større personskader evt dødsfall, større materielle skader e.l skal kommuneleiinga ha straks beskjed. Ansvaret ligg her i komité leiinga. 7. Intern sikkerheit og vakt organisering Sikkerheitsleiar Åge Aadland Hjelpekorpset Eksterne Vakter (International security ) Vaktleder Trafikk Vaktleder Ute område /kai/sentrum Vaktleder Konsertområde Vakter Vakter Profesj. Vakter + Fotball Fotball / Handball Handball/ skeiser Sikkerheit 4

5 Varslingsrutinar ved alvorlige hendingar ligg i linje leiinga.(unnatak akutte situasjonar) Festivalleiar er ansvarlig for varsling og informasjon til kommune samt uttalese til presse Beredskapsplanen bygger på følgende elementer: Brannberedskapsplan Havariberedskap Dykkarberedskap Skade- og ulykkeberedskap (Sanitetstjeneste) Rømningsvegar Kvart av punkta i planen bygger på følgjande: Hending Ressursar som kan settes inn Kven sit med ressursane Rapporteringar, rapporteringsvegar Tiltak 7.1 Brannberedskap Hending: Brann i ein eller fleire småbåtar/fartøy som ligg ved kai, brann i bodar, telt eller utstyr på kai, Sannsynligheit: middels Konsekvensar: kan bli omfattande Ressurser som kan settes inn o Beredskapsvakt (Vakter ) bruk av slokkeutstyr o KV TOR o Stord Brannvesen o Stord Havnevesen o Redningsskøyte (kan være ute i oppdrag t) o Fartøyer som er med i arrangementet, o Publikum Kven sit med ressursane: o Beredskapsvakt (alle vakter): er på stedet o Brannvesen: har få minutters responstid o Havnevesen: har båt lett tilgjengelig o Marinefartøy KV TOR ligg på Leirvik og kan stille umiddelbart(dette må avklarast ) o Redningsskøyte: dersom denne ligger på Leirvik kan den være på plass umiddelbart (kan være ute på oppdrag) o Fartøyer som er med i arrangementet: flere av fartøyene er av en slik størrelse at de er utstyrt for brannbekjempelse. o Publikum Rapporteringer, rapporteringsveier: o Dersom vaktene oppfattar noko unormalt skal dette rapporterast til relevante instansar utan opphald. o Festivalkontoret underrettes umiddelbart. Tiltak o Beredskapsvakt: først på skadestad, startar evakuering og redning, kutter trosser og forhaler fartøy om nødvendig, startar slukking om dette er forsvarlig. o Brannvesen: aktiv brannslukking frå land og sjø, røykdykking, evakuering fra fartøy. o KV TOR har både røykdykkarar, brannutstyr og skum om bord (avklarast) o R/S Halfdan Grieg har både sløkkeutstyr og dykkarar tilgjengelig straks o Hamnevesen/brannvesenet : evakuering av fartøy og personar o Informasjonsfolder til kvar båt ved ankomst Sikkerheit 5

6 7.2 Havari Hending o Lekkasje i fartøy (fartøy tar inn vann) o Sterk vind, sterk strøm o Kollisjon mellom fartøyer Konsekvensar o Fartøy synk, kan trekke andre fartøy med seg o Fortøying brekker, eit eller fleire fartøy kjem i drift Ressursar som kan settes inn o Utstyr frå KV TOR Utstyr frå Stord brannvesen, dykkere, o Fartøyer tilknyttet arrangementet, havnevesenets, brannvesenet Kven sit med ressursane o Brannvesenet/havnevesenet : Båt og pumper, tau, pumper o Redningsskøyte: Båt til tauing, pumper, dykker o KV TOR o Streifvakter: Besitter gummibåt kommer mellom fartøyer for å kutte fortøyninger Rapporteringar, rapporteringsvegar o Vaktleiar vil som regel være førstelinje og vidareformidlar det som måtte oppstå til relevante instansar utan opphald. Startar evakuering om nødvendig. Tiltak o Alle streifvaktar skal ha skarpe knivar lett tilgjengelig og samband o Alle streifvaktar skal ha kjennskap til kor sløkkemidlar er. 7.3 Dykkeberedskap Hending o Mann over bord, fall frå kai. Relativ stor sannsynligheit. Konsekvensane kan bli store Ressursar som kan settes inn o KV TOR (dykkere) o Overflatemannskap vert sett inn umiddelbart, dykkar blir rekvirert (110) o Redningsskøyta har dykkarar klart på kort varsel. o Stord brannvesen har både båt og overflateredere Kven sit med ressursane o Marinefartøy KV TOR har dykkar om bord og kan stille på kort varsel o Redningsskøyta o Stord brannvesen ( har ribbåt og hansabrett med overflatedykkarar) o Haugesund brannvesen har dykkarar o Politi /Brannvesenet/ Helse kan rekvirerer dykker frå Haugesund ved behov. Luftambulansen varsles, evt redningssentralen, nød etatene koordinerer dette. Rapporteringar, rapporteringsvegar o Varsler om nødvendig AMK 113 o Politi. 112 o Brann 110 Tiltak o Skjerpa vakthald lags kaier, kunnskap, opplæring, informasjon Sikkerheit 6

7 7.4 Skade- og ulykkeberedskap (Sanitetstjeneste) Hending o Førstehjelpsskadar, ulukke med større skadar, ulukke med fleire skadde. Akutte sjukdommer. Overstadig rusa personar som treng hjelp Ressursar som kan settes inn o Hjelpekorpset gir førstehjelp på stedet, skadebegrensning, rekvirerer transport til legevakt / sykehus om nødvendig. o Politi og brannvesen samt ambulansetenesten Kven sit med ressursane o AMK o KV Tor o Legevaktsentralen, o Ambulanser o Hjelpekorpset o brannvesen Rapporteringar, rapporteringsvegar o AMK 113 o Politi 112 o Legevaktkontoret ( ved mindre hendingar) o Alle skader skal rapporteres til Festivalkontoret kontaktes umiddelbart. Tiltak 7.5 Rømningsveier Hending o Ei kvar hending i arrangementsområdet som måtte medføre evakuering av publikum og andre Ressursar som kan settes inn o Rømingsvegar er merka med "nødutgang" skilt. Samt stengt for all trafikk o Gjennom Osen vis a vi Grand Hotell skal være nødveg. Denne veg skal nyttast av utrykkingskjøretøy. Andre privatbiler skal ikjke parkere her. o Rømming frå konsertområde er ut alle nødutgangar, rømming bak og ut mot Stomas /Esso bør ikkje brukast då denne blir veg for innsats styrker. Kven sit med ressursane o Vakter o KV Tor o Legevaktsentralen, o Ambulansar o Hjelpekorpset o brannvesen Rapporteringar, rapporteringsvegar o Politi, relevant instans i forhold til hva som utløser evakuering Tiltak o o o Rømingsvegar er merka med skilt. Vakter har ansvar for at rømingsvegar er lett tilgjengelig. Rømingsvegar skal ALDRI tildekkast eller stengast, (Sjå nødkart) Sikkerheit 7

8 Sikkerheit 8

9 Vaktoppgåver og instruksar 8. Vaktoppgåver og instruksar Organisering av vakt er tredelt, sjå organisasjons kart 1 Hovudleiar 3 Vaktleiarar (ein med ansvar for kvar gruppe) ca 100 Vakter ( totalt inkl. skift) Sjå organisasjonskart side 5 Alle vakter og andre medhjelparar skal registrere seg på festivalkontoret ved frammøte samt når ein er ferdig. Alle vakter på konsertområde skal vere over 18 år. Hovudleiar sine oppgåver: Ha det koordinerande ansvar for vakter, kontakt mot vaktleiarar, sekretariat, Politi, helse( hjelpekorpset), brann. m.fl. Ha tilgang på VHF samband og mobil, være tilgjengelig heile festivaltida. Bære vaktvest Vaktleiar sine oppgåver: Ha ei friare oppgåve, holde kontakten mellom hovudleiar samt sjå til at vaktene utfører sine oppgåver i.h.h.t. instruks samt oppfører høvisk. Ha tilgang på VHF radio og ha tilgang på mobiltelefon, bære vaktvest. Må også fungere som vakt dersom dette er påkravd. Bære vaktvest med tekst vaktleiar Vaktene sine oppgåver: ( alle vakter skal minimum gå to og to, ha vaktvest og merking samt VHF samband ) Vakter med ansvar for parkering/ trafikk: o Område: Kystbussane går frå provisorisk busshaldeplass ved parkeringsplass teknisk bygg (Esso)- Lokalbussane går frå gamle busshaldeplassen ved Grand hotell/kebabkiosken. o Alle bussavgangar skal gå frå dette område frå torsdag kl t.o.m. sundag formiddag) Særskilt behov for vakt fredag kl til kl og laurdag kl 08-24) parkering av privatbiler inne på bussplass skal ikkje fårekomma.være behjelpelig med å få bussene ut i hovedveg. o Vaktene skal sørgje for fri passasje både for busser og andre privatbilar, samt ha omsyn for mjuke trafikkantar i overgang frå lokalbuss til kystbuss. o Område inn mot konsertområde (Torget) skal kun ha nødvendig trafikk. Parkering ved Grand Hotell er tillat kun for gjester. Leirvik Taxier skal ha parkering i Osen( med front opp) Kun enveis kjøring gjennom parkeringsplass ved by tunet. Parkering ved by tunet (1. plan) skal kun brukas av godkjente biler, samt utrykningsbiler ( sjå oppmerka kart) Vakter med ansvar for uteområde samt patruljerande vakt o Vaktene (to-fire stk. ) går frå molen til hamnebygget, har oppsyn med kai område og båthamna. o Være obs på rusa personar, open flamme, drikking på uteområde, rydde flasker m.m. bære vaktvest og ein radio.(obs grilling eller anna open flamme ikkje tillat) o Alle vakter i hamneområde må sette seg inn i instruksen sikkerheit hamn. o Kaien ved Delis skal brukast til anløp av hurtigbåt på laurdag ca Sjå til at kaien er fri for småbåtar i god tid før dette tidsrom., ( tre anløp) o Vakter må være tilgjengelig på kaiområde når skutene kommer og skal gå ut. o Vakter til messe område så lenge dei har åpent o På kveldstid fredag og lørdag må det gås vaktrunder i Borggata Jens Hystads veg bak Torghuset Stomas gamle Posthus- bak Fokus bank, Fadnes m.fl. o Stord brannvesen vil ha to brannmenn samt brannbil i hamneområde frå kl (fredag) til kl lørdag samt frå lørdag kl til kl Sikkerheit 9

10 Vakter med ansvar for konsertområde og restaurant områder over 18 år o Inngangsvakter. Billettkontroll, bortvisa overstadige berusa o Born under 18 år må ha følgje med foreldre/føresette o Alle personar som kan få kjøpe drikke vil få eie armband o Evt. kontrollerer personer som ein har mistanke til å ha med seg medbrakt drikke, slagvåpen eller andre gjenstander som kan brukas til å skada andre. o Kroppsvisitering i stikkprøveform o Profesjonelle vaktar vil vera tilstades ved inngangen. o Nokre av inngangs vaktene kan gå over til inne -vakter når konsert har starta o NB: Følge til rullestol brukarar går gratis inn ved visning av bevis o Personar som går ut av konsertområde skal ha stempel merke på hand ( Politiet kan gi retningslinjer på kontrollen) Plassering av førstehjelp og brannpersonell under hovedkonsertene blir bak Rådhuset Inne vakter ( område) : over 18 år o Halde orden, sjå til at urinering, drikking frå medbrakt samt anna dårlig oppførsel ikkje førekjem. o Være behjelpelig med legitimasjonskontroll og påsetting av armband Scenevakter framme under konsertane 6 stk + profesjonelle vakter) o Sjå til at ikkje personar kjem i klem under konserten, foreta nødvendige inngripen i folkemassen om nødvendig. o Røde kors skal være til stede o Ved alle akutte hendingar skal umiddelbart varslast festivalkontoret o Alle vakter skal sette seg inn i denne instruks o Politiet disponerer vaktene fritt dersom det er behov for dette. o Arrangøren disponerer 25 UHF RADIOAR som blir delt ut på sentrale plasser International Security A/S har ( to mann) på vakt (konsertområde) frå kl til kl lørdag (egen prosedyre ) Båtvakt ( hamne område ) : (Hamnevesenet og brannvesene) Stord hamnevesen i lag med Stord brannvesen vil ligge med M/B Blåkraft i hamnebassenget frå frå kl fredag( lyttar på maritim kanal 16 ) og utover kvelden, same på laurdag. ( Egen plan ) i tillegg ligg Kystvaktskipet Tor ved kaien Stord røde korps hjelpekorpset : vil ha patrulje under heile arrangementet samt stend Møteplass for vakter er festivalkontoret som blir i HAGERUPSHUSET Handikaptoalett for rullestol brukarar blir i Hagerups huset Alle vakter møter her for utkryssing og utlevering / innlevering av vaktvester VHF og anna merking. Det blir også servering for vakter m.fl. i Hagerups huset Sikkerheit 10

11 8.1 TRAFIKKREGULERINGAR: Stengt: o gateområde framfor By-tunet vert stengt for all trafikk frå Tors. 28. juni (kveld) til Søndag( 1. juli ) morgon o Privatbiler kan kjøre igjen parkeringshuset (bak bytunet) (ein veg kjørt ) o Osen og Torgbakken blir stengt for all trafikk frå fredag kl Kun nødvendig trafikk får kjøreløyve. o Parkering utenom område t.d. Havne gata, Skulebakken eller lignende er ikkje Stordfest sitt ansvar Utrykkingsvegar: o Osen skal være ordinær utrykkingsveg for Politi- Brann og ambulansar. o Inn frå Esso bak Rådhuset skal også være utrykkingsveg, og må holdas fri for privatbilar. Kun nødvendig inn og ut kjøring her. Rømmingsvegar: o Rømming frå konsertområde blir hovudinngang samt begge sider av tribune sjå kart. Brannvesenet plasserer seg mellom Telebygget og Sparebanken. Brann og førstehjelpsutstyr: o Røde kors, hjelpekorps har fast tilhaldsstad mellom Fokus bank og Narvesen kontaktast pr. frammøte eller radio o Ekstra brannutstyr blir plassert ut bak senen og i hamneområde, sjå kart o Sikkerheit 11

12 Brann og sikkerheit kart Leirvik Hamn Sikkerheit 12

13 9. OVERSIKTSKART Leirvik Hamn Sikkerheit 13

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning BEREDSKAPSPLAN SILDAJAZZEN 2013 - Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning - Fortøyningsplan Hensikt: Denne beredskapsplanen

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

Fremtidens brannvesen

Fremtidens brannvesen Fremtidens brannvesen Dagens situasjon og utfordringar for kommunale brannvesen deltidskorps Grete Nesheim 1 Kvinnherad brannvern Tatt utgangspunkt i : Areal: 1137 km 2 Folketal: 13 200 Brannstyrkar: 8

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014

Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Vigrahallen Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Generelt: Vigrahallen er ein ubemanna hall. Det gjer at det blir stilt større krav til dei lag/ organisasjonar som brukar hallen.

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

VENNEBUSSEN Vennebussen Skavøypoll barnehage Skavøypoll barnehage

VENNEBUSSEN Vennebussen Skavøypoll barnehage Skavøypoll barnehage VENNEBUSSEN Vennebussen Mob. 951 92 616 (mellom 08.00 15.30) Skavøypoll barnehage V/styrar Janne Halsør tlf. 57 84 53 61 / 990 28 763 Skavøypoll barnehage V/sjåfør Magnar Bakke tlf. 944 87 404 (berre viss

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune For pedagog/assistent/vikar som jobbar i skule og barnehage i Naustdal kommune Krav til aktivitet 1.) Du skal ha regelmessing gjennomgang av og opplæring i prosedyrer for rutiner ved brann, brannøvingar,bruk

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Otta, torsdag 13. mars 2014 13. mars inviterer Ungt Entreprenørskap Oppland til elevbedriftsmesse for «nord-fylket». Arrangementet vil gå parallelt med fylkesmessa

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km.

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014 Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Varsling og flåtestyring Varsling mellom naudetatar AMK Førde varsla ambulanse, luftambulanse, legevakt

Detaljer

FJELDBERG RUNDT 2015 13.september KL. 1100 Seilingsbestemmelsar

FJELDBERG RUNDT 2015 13.september KL. 1100 Seilingsbestemmelsar 1. REGLAR Regattaen vil vere underlagt reglane slik dei er definert i Kappseglingsreglane for 2013-2016. Båtane skal tilfredsstille ISAF s reglar for kappsegling, tryggleikskategori 6. 2. TIDSPROGRAM FOR

Detaljer

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015 Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 015 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag, publikumsperiode

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012. Påmeldingsfrist 15. september.

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012. Påmeldingsfrist 15. september. Fyresdal Ungdomsklubb Dalen Ungdomsklubb Inviterer deg til årets SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 Påmeldingsfrist 15. september. Kven kan delta? Alle frå 8. klasse til 18 år.

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013.

Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013. Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013. Etter vogntogbrannen i Gudvangatunnelen 05.08.2013. Fullverdig versjon med tekst. Brannsjefen og ordføraren sine innlegg. 17 vegtunnelar

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag,

Detaljer

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk 1 Forskrifta regulerar 2 Stenge og skjenketider for serveringsstader 3 Salstider for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 (under 4,7 %) 4 Ambulerande skjenkeløyve

Detaljer

Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6

Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6 Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6 1. Campingkvartal Kvart campingkvartal/ oppstillingsområde for ei gruppe campingeiningar skal ikkje

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år.

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år. FLORA HAMN KF VEDERLAG 2014 Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14 Vederlaget blir kravde ved alle Flora hamn KF sine kaier. Vederlaga er like for alle Flora hamn sine kaier Vederlaga skal godkjennast av

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser.

Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser. Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser.! Jobbeskrivelser for Stavanger Open 2011. Stavanger Open komiteen består i år av: Kjell Anders Pettersen, Mobil 90763740 Kathrine Moller. Mobil 98827359 Eldar Larsen.

Detaljer

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndboken er en veileder for arrangører med arrangement i Busterudparken, Storgata, Gjestekaia, Fisketorget

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 3. september 2015. Utstillere Forskningstorget 18. og 19. september

INFORMASJONSMØTE. 3. september 2015. Utstillere Forskningstorget 18. og 19. september INFORMASJONSMØTE 3. september 2015 Utstillere Forskningstorget 18. og 19. september Agenda 1. Deltakere og kart over torget 2. Praktisk informasjon 3. Informasjonsboden 4. Brosjyre 5. Nettsider 6. Presse/PR

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

FRIVILLIG- INFORMASJON

FRIVILLIG- INFORMASJON FRIVILLIG- INFORMASJON I DETTE HEFTET FINN DU INFORMASJON OM: FRAMMØTE FRIVILLIGTELTET OPNINGSTIDER OMRÅDEKART PARKERING IKKJE TILLATE RETNINGSLINJER MAT OG DRIKKE ARMBAND FESTIVALADGANG BILLETTOPPGRADERING

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Tryggleiksstyringsforskrifta gjeld for jernbaneverksemder på det nasjonale jernbanenettet, jf. tryggleiksstyringsforskrifta 1-1.

Tryggleiksstyringsforskrifta gjeld for jernbaneverksemder på det nasjonale jernbanenettet, jf. tryggleiksstyringsforskrifta 1-1. Rettleiing og skjema for årleg rapportering av tryggleiksindikatorar etter tryggleiksstyringsforskrifta 8-1 første ledd (rettleiing om årleg rapportering av tryggleiksindikatorar) Utgjevingsdato: 08.01.15

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Konsekvenser ved langvarig straumutfall

Konsekvenser ved langvarig straumutfall VA-dagane på Vestlandet 2015 Konsekvenser ved langvarig straumutfall Konsekvenser ved strømutfall for pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Sett i sammenheng med orkanen Nina Lindås

Detaljer

HOLMØYSKARRENNET 2002

HOLMØYSKARRENNET 2002 HOLMØYSKARRENNET 2002 - INSTRUKSAR FOR GRUPPENE - SKJEMA FOR RENNRAPPORT/INSTRUKSENDRING INSTRUKS FOR PREMIENEMND - Skaffe annonsar og premiar til rennet - Få annonsane tillaga i samarbeid med rennleiing

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Formålet med beredskapsplan? Formålet er å beskrive: Hvem, gjør hva,

Detaljer

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport.

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport. Kjekt å vite om beredskapsvakter på Ådneram 2016 Ådneram beredskapsstasjon har telefon 38 37 19 60 Styreleder/hjemmeleder har vakt på 51 59 39 00. Reise og påmelding Påmelding til vaktene skjer på hjemmesidene

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 05.12.2005 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 05.12.2005 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 05.12.2005 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Herlof Nilssen Per Karlsen Parkeringsavgift ved sjukehusa Styresak

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS!

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Dere finner navn, bilde og telefonnummer på deres kontaktperson i mappen. Denne personen er der for dere i tilfelle spørsmål. Eventuelt kan dere få hjelp på INDØKS-standen

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? NY DATO! Laurdag 19. SEPTEMBER 2015. Påmeldingsfrist 11. september 2015.

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? NY DATO! Laurdag 19. SEPTEMBER 2015. Påmeldingsfrist 11. september 2015. Fyresdal Ungdomsklubb og Dalen Ungdomsklubb Inviterer deg til årets SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? NY DATO! Laurdag 19. SEPTEMBER 2015 Påmeldingsfrist 11. september 2015. Kven kan delta? Alle frå 8.

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

I tillegg er det premie til alle i klassen "Timeklubben" som fullfører på under timen.

I tillegg er det premie til alle i klassen Timeklubben som fullfører på under timen. ORGANISERING "TUR TIL 1000" 5. og 6. september 2014 Endringar i 2014: Skigruppa tek i 2014 over arrangementet 100%, då det er lite aktivitet i friidrettsgruppa for tida. Neste år må dette avklarast før

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Plan ID 1426-2011001 Arkivsak 10/2936 Til 1. gongs handsaming 1 Bakgrunn for planen Luster kommune har inngått avtale med Helse Førde om å etablere

Detaljer

Vedtak / Varslingsblankett

Vedtak / Varslingsblankett Vedtak / Varslingsblankett Plan nr.: 74/10 VP74/10VT (Tegning plan nr. LO14-L020 (FASE 2) Strekning: Del av Strandkaien,Skagenkaien og Kongsgårdbakken Sted: Stavanger Arbeid som skal utføres: Avvikling

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 8.september-11. Utstillere Forskningstorget 23. og 24. september

INFORMASJONSMØTE. 8.september-11. Utstillere Forskningstorget 23. og 24. september INFORMASJONSMØTE 8.september-11 Utstillere Forskningstorget 23. og 24. september Agenda 1. Deltakere og kart over torget 2. Praktisk informasjon 3. Underholdning 4. Informasjonsbod og nettsider 5. Brosjyre

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndboken er en veileder for arrangører med arrangement i Busterudparken, Storgata, Gjestekaia, Fisketorget

Detaljer