Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet /12 Bystyret /12 K2-L12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet /12 Bystyret /12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP , Arkivsaknr 11/1182 PLANID: DETALJREGULERINGSPLAN FORDEL AV TORGGATA OG KINNVEGEN (FV 545). PLANVEDTAK Kva saka gjeld: Det er utarbeidd forslag til ny detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg langs Kinnvegen frå Thor Solbergvegen til Torggata. Deler av Torggata er med i planen. Den nye planen er forankra i kommuneplanen, kommunal trafikktryggingsplan og gjeldande reguleringsplan for gang- og sykkelveg Kinnvegen (vedteken 1998). Ny reguleringsplan er ei omarbeiding av gjeldande reguleringsplan som er naudsyn på grunn av nye vegnormalar. Planforslaget er utarbeidd av asplan viak AS på vegne av Statens vegvesen og Flora kommune. Hovudfokus i planarbeidet har vore trase for ny gang- og sykkelveg og trafikktryggleik. Denne planen omfattar fortau og (delvis) gang/sykkelveg langs delar av Torggata (kommunal veg) og Kinnvegen (fylkesveg 545) på strekninga mellom Thor Solbergsveg og Torggata. Dette er ei strekning på 1390 meter. Planen omfattar også oppgradering av sjølve køyrebana og tilrettelegging av busshaldeplassar. Tilgrensande areal på begge sider av Kinnvegen og Torggata er teke med i varierande breidde for det meste for å få ei god tilpassing til tilgrensande planar eller for å integrera heile eller deler av tilgrensande planar i denne planen der det synest naturleg. Planavgrensinga er også lagt slik at dei eigedommane som vert berørt av vegutvidinga vert med i planen for å kunne knyte likelydande føresegner til heile eigedommane. Fortau (og g/s-veg) er eit viktig tiltak, ikkje minst for dei mjuke trafikantane i dette området, som har tett busetnad og mange kryss/avkøyrsler langs den relativt sterkt trafikkerte vegen. Planlegging/prosjektering av kommunalteknikk leidningsanlegg skjer parallelt med arbeidet med reguleringsplanen. Planforslag for Gbnr 28/135,550 m.fl. i samsvar med skiseforslag frå asplan viak AS, datert , vart lagt ut som alternativt planforslag slik at denne løysinga skulle kunne vurderast nærare ved vedtak av planen. Planforslaget vert tilrådd godkjent med dei endringane som går fram av forslag til vedtak.

2 FRAMLEGG TIL VEDTAK: Flora bystyre godkjenner framlegg til Planid: Detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen(Fv.545) samsvar med PBL Planframlegget er sist datert Føresegner sist datert Plankartet skal endrast på fylgjande punkt: Justering av Prof. Gjeldsvikvegen og gangveg til Storevatnet skal innarbeidast i samsvar med skisseforslag frå asplan viak AS, datert Avkøyring til Gbnr. 28/108 skal justerast i samsvar med merknad. Byggegrense på Gbnr. 28/223 skal tilpassast omsøkt nybygg mot Vågavegen PLAN- OG MILJØUTVALET Røysting: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. PMUV-027/12 VEDTAK: Flora bystyre godkjenner framlegg til Planid: Detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen(Fv.545) samsvar med PBL Planframlegget er sist datert Føresegner sist datert Plankartet skal endrast på fylgjande punkt: Justering av Prof. Gjeldsvikvegen og gangveg til Storevatnet skal innarbeidast i samsvar med skisseforslag frå asplan viak AS, datert Avkøyring til Gbnr. 28/108 skal justerast i samsvar med merknad. Byggegrense på Gbnr. 28/223 skal tilpassast omsøkt nybygg mot Vågavegen BYSTYRET Røysting: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. BYST-065/12 VEDTAK: Flora bystyre godkjenner framlegg til Planid: Detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen(Fv.545) samsvar med PBL Planframlegget er sist datert Føresegner sist datert Plankartet skal endrast på fylgjande punkt: Justering av Prof. Gjeldsvikvegen og gangveg til Storevatnet skal innarbeidast i samsvar med skisseforslag frå asplan viak AS, datert Avkøyring til Gbnr. 28/108 skal justerast i samsvar med merknad. Byggegrense på Gbnr. 28/223 skal tilpassast omsøkt nybygg mot Vågavegen

3 Terje Heggheim Rådmann Rolf Bjarne Sund Plansjef

4 Innleiing: Det er utarbeidd forslag til ny detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg langs Kinnvegen frå Thor Solbergvegen til Torggata. Deler av Torggata er med i planen. Den nye planen er forankra i kommuneplanen, kommunal trafikktryggingsplan og gjeldande reguleringsplan for gang- og sykkelveg Kinnvegen (vedteken 1998). Ny reguleringsplan er ei omarbeiding av gjeldande reguleringsplan som er naudsynt på grunn av nye vegnormalar. Hovudendringa i høve til tidlegare plan er at det i samband med kryssløysingar er sett av større areal til gangvegen (fortau er lagt med avstand til køyrebane i hovudvegen). Det er også foreslått kryss for ny tilkomstveg til Kystmuseet i samsvar med kommuneplanen. Denne planen omfattar fortau og (delvis) gang/sykkelveg langs delar av Torggata (kommunal veg) og Kinnvegen (fylkesveg 545) på strekninga mellom Thor Solbergsveg og Torggata. Dette er ei strekning på 1390 meter. Planen omfattar også oppgradering av sjølve køyrebana og tilrettelegging av busshaldeplassar. Tilgrensande areal på begge sider av Kinnvegen og Torggata er teke med i varierande breidde for det meste for å få ei god tilpassing til tilgrensande planar eller for å integrera heile eller deler av tilgrensande planar i denne planen der det synest naturleg. Planavgrensinga er også lagt slik at dei eigedommane som vert berørt av vegutvidinga vert med i planen for å kunne knyte likelydande føresegner til heile eigedommane. Fortau (og g/s-veg) er eit viktig tiltak, ikkje minst for dei mjuke trafikantane i dette området, som har tett busetnad og mange kryss/avkøyrsler langs den relativt sterkt trafikkerte vegen. Planarbeidet har vore varsla av Statens vegvesen som også har arrangert informasjonsmøte om planen på Florø Samfunnshus. I samband med utarbeiding av planforslaget har det komme innspel frå Hollevik eiendom as som ynskjer at det framleis vert to avkøyringar Gbnr 28/135,550 (butikktomt) som i gjeldande reguleringsplan og ein ser dette som vesentleg for å etablere ny butikk. Ein ynskjer også at krysset til Prof Gjelsvikvegen vert flytta noko mot nord for å gi betre parkeringstilhøve for ny butikk. Innspelet er illustrert med alternativ planutforming utarbeidd av asplan viak AS, datert I møte med kommunen har det også komme fram ynskje om at vert regulert til forretning og bustad. Det vart frå kommunen si side presisert at dersom Prof Gjelsvikvegen skal flyttast slik det illustrert i innspelet, må det gjerast avtale med kommunen om grunn og kostnad med å flytte vegen. Planforslag for Gbnr 28/135,550 m.fl. i samsvar med skiseforslag frå asplan viak AS, datert , vart lagt ut som alternativt planforslag slik at denne løysinga kan vurderast nærare ved vedtak av planen. Merknader: Gjennomgang av merknader frå private partar (utarbeidd av asplan viak AS i samråd med Statens vegvesen I samband med utlegging av planen til offentleg ettersyn vinteren 2012, har det kome inn følgjande merknader frå private: 1. Veberg og Gnananantham (vedk. Kinnvegen 15 og 17) Strømmen Helland m.fl. (vedk. Kinnvegen 3a, b og c og Furuholtvegen) Oddvar Isene (vedk. Kinnvegen på strekninga mellom kryssa med Vangsvegen og Vågavegen), Hollevik eigedom v/asplan Viak Bergen (vedkomande gbnr.28/135) Erna og Sigbjørn Stenseth (vedk. Kinnvegen 13 gbnr. 28/451 og 28/798),

5 6. (gjeld det same som 5) 7. Margot Liv Svarthumle (vedk.keilevegen 2 gbnr.28/621), Brendø og Stefanussen (vedk.kinnvegen 9), Astrid og Odd Standal (vedk. N.Astrupsveg 2 gbnr.28/530), Hatlem og Eikefjord (vedk. Kinnvegen 19, gbnr. 28/60), Opplysningsvesenets Fond (v/abo vedkomande fondet sin eigedom), Oddfrid Knapstad (vedk. Furuholtvegen 1), Frank Gundersen (vedk. gbnr. 28/634), , 15 og 16. (gjeld det same som 4) 17.Anders Espeset (vedk. gbnr.28/108), (gjeld det same som 17) 19.Jon Ole og Grete Heggø Solheim (vedk. gbnr. 28/771 og /180), Ulf Brendø og Marlen Brendø v/advokat Mardal (vedk.kinnv.11 og 9, gbnr.28/847 snr.1 og 2), Marlen M Brendø (vedk.kinnv.11), Anders Espeset (vedk.gbnr.28/108), Røde Kors Flora v/harald Engevik (Vedk.Nonskarv.1, gbnr.28/707), Merknadene vart drøfta på møte mellom Statens vegvesen (Svangstu) og AsplanViak (Johnsen og Husabø). Asplan Viak fekk i oppdrag å utarbeida dette notatet m.a. med utgangspunkt i det som kom fram på møtet. Førebels framlegg til notat, dagsett , er no justert i samsvar med attendemelding frå Statens vegvesen i e-post GJENNOMGANG OG KOMMENTARAR: 1. Veberg og Gnananantham (vedk. Kinnvegen 15 og 17) Profil Dei peikar på at utvida veg vil gripa inn i deira tomter og gje tronge tilhøve på den mest attraktive sida av huset når det gjeld sol (mot sør). Dei fryktar at den nye planen vil gje større inngrep enn gjeldande plan (1998). Dei nemner alternative løysingar: - bruk av mur med støygjerde - flytta Kinnvegen litt mot sør (inn på kommunal eigedom) Veglinja for fylkesvegen er minimalt endra i høve til gjeldande plan (1998), men det er no sett av større «anna vegareal» - dvs. areal for grøft, skråning m.m. Me meiner at det avsette arealet er realistisk. «Anna vegareal» kjem no ned til 3 meter frå huset på bnr.344, medan det i dag er ca.6 meter frå eigedomsgrensa langs vegen til huset Flytting av Kinnvegen mot sør vil gje inngrep på ei lenger strekning enn den kommunale eigedomen og vert ikkje tilrådd. Plasseringa av vegen er tilpassa best mogleg balanse i inngrepa på begge sider. Det kan, i detaljprosjekteringa, vera aktuelt å vurdera bruk av mur. Støytiltak er i utgangspunktet ikkje aktuelt i dette prosjektet, sidan det no gjeld fortau (gang/sykkelveg) og dermed ikkje auka støy.

6 2. Strømmen Helland m.fl. (vedk. Kinnvegen 3a, b og c og Furuholtvegen) Profil , JF. MERKN.12 Dei meiner det er unødvendig å slå saman kryssa for dei to bustadvegane sidan fortauet kjem på motsett side av Kinnvegen. Dette er grunngjeve med at vegane vert like smale som i dag, men får to bratte svingar - som m.a. vil gje problem om vinteren og dessutan føra til at store køyretøy får problem. Dei peikar og på at hagen til Furuholtvegen1 vert øydelagd. Samanslåing av kryss/avkøyrsle for Furuholtvegen og Kinnvegen 3a, b og c er ei endring av gjeldande plan. Løysinga er ikkje naudsynt for bygging av fortau, men vert tryggare enn i dag ved at det ikkje vert så bratte avkøyrsler og ved at dei går vinkelrett på Kinnvegen. Standarden vert meir i tråd med normene, og det er teke omsyn til at større køyretøy skal kunna bruka vegen/vegane. Det stemmer at nedre del av tomta Furuholtvegen 1 vert nedbygd av veganlegget. Dette er naudsynt for å få til denne forbetringa, sjå elles merknad Oddvar Isene (vedk. Kinnvegen på strekninga mellom kryssa med Vangsvegen og Vågavegen) Profil Han meiner vegløysinga vil gje store inngrep i terreng og bustadtomter særleg i samband med kryss Soldalsvegen. Sameleis vil fortau (gang/sykkelveg) gje inngrep. Han peikar på eit alternativ der strekninga mellom Vangsvegen og Keilevegen i hovudsak vert lagd i tunnel med rundkøyring i/nær desse kryssa. På den aktuelle strekninga vil vegen kunne ligge stort sett som i dag og ein vil eliminere 7 8 kryss. Han meiner og at den store trafikken som vil bli på Kinnvegen tilseier ei slik løysing, og peikar på andre potensielle fordelar t.d. utløysing av framtidige byggjeområde og fordel for fotgjengar(tur)trafikk til/frå Storåsen. Han meiner elles at om ein byggjer etter det alternativet som no har vore til ettersyn, bør det byggjast gangbru over Kinnvegen med tanke på den nemnde turtrafikken. Den skisserte løysinga i merknaden er omfattande: Ca. 500 meter av Kinnvegen vert i framlegget lagd om, ma. ved rundkøyringar og tunnel. Eit slikt omfang ligg ikkje innafor rammene for dette reguleringsoppdraget som er å planlegge gangveg/fortau med utgangspunkt i gjeldande reguleringsplan (1998). Merknaden er difor ikkje vurdert i detalj med omsyn til arealbehov, stigningstilhøve mm. for løysinga. Gangbru over Kinnvegen i Soldals-området synest og å falla utanfor mandatet, men merknaden peikar her på eit punkt (kryssande gangtrafikk) som vil krevja merksemd i detaljprosjekteringa for å få ei tryggast mogleg løysing. 4. Hollevik eigedom v/asplan Viak Bergen (vedkomande gbnr.28/135) Vert ikkje kommentert av Asplan Viak 5. Erna og Sigbjørn Stenseth (vedk. Kinnvegen 13 gbnr. 28/451 og 28/798) Profil Dei ynskjer at begge parsellane deira (gbnr.28/451 og 28/798) får tilkomst frå sørvest (frå den bratte vegen mot Storåsen). Dei ynskjer å byggja nytt bustadhus på den ubebygde delen, og har detaljerte ynskje til plassering av hus m.m. (m.a. fråvik frå avstandskrav). Dei to parkeringsplassane (P) i den planlagde oppkøyrsla deira protesterer dei på. Ber om presisering på at desse er tiltenkt deira tomt.

7 Løysinga i planframlegget er i samsvar med gjeldande plan (1998), men er noko meir detaljert når det gjeld tilkomsten til huset til Stenseth og privat veg vidare vestover mot Storåsen. Omsyn til veganlegga i seg sjølv er ikkje til hinder for tilkomst til dei to nemnde parsellane, heller ikkje ev. nytt bygg og vilkår knytt til dette dette kan kommunen ta opp i si handsaming av planen. Det lyt likevel strekast under at vegen mot Storåsen vert endå brattare enn i dag (pga.plasskrav ved ny kryssløysing Soldalsvegen). Dei to nemnde parkeringsplassane er tenkt knytt til bustadhuset til Stenseth (merka privat veg - PV), og dei eigar vil regulera bruken slik at det ikkje vert til hinder for tilkomst i oppkøyrsla til huset. Det kan presiserast i føresegnene at parkeringsplassane er tenkt knytt til deira eigedom. 7. Margot Liv Svarthumle (vedk.keilevegen 2 gbnr.28/621) Profil Peikar på at omsynet til tilkomst til huset hennar ikkje er ivareteke på grunn av at veganlegget vil sperra veg rundt huset i vest til hovudinngangen. Usikkerheita pga. planarbeidet (også den vedtekne 98-planen) gjer det m.a. vanskeleg å selja huset. Ho gjer framlegg om at eigedomen vert innløyst i sin heilskap eller at garasjen i vest vert riven og erstatta annan stad på eigedomen slik at tilkomsten kan ivaretakast. Planløysinga vest for huset er ikkje endra i høve til gjeldande plan, men det er no teke med dei reelle utslaga av veganlegget (fylling). Tilkomsten vert avskoren slik Svarthumle seier. Bruk av mur i staden for fylling kan truleg gjera det mogleg å behalda vegen vest for garasje/terrasse. Dette må vurderast i detaljprosjekteringa. Dei to løysingane som Svarthumle skisserer (total innløysing av huset eller riving av garasje) er berre aktuelle dersom det ikkje let seg gjere å oppretthalde tilkomst til huset. 8. Brendø og Stefanussen (vedk.kinnvegen 9) Profil JF. MERKNAD 20 og 21 Dei godtek stenging av Nic.Astrupvegen, men ynskjer å behalda dagens tilkomst direkte frå Kinnvegen for eigen del (dei meiner at alle andre stort sett får behalda sine avkøyrsler). Dei hevdar at den planlagde løysinga gjer det trongt og vanskeleg å snu, og at det vert vanskeleg å koma til med store køyretøy. Høvet til gjesteparkering vert og dårlegare dei meiner det no kan stå inntil 4 bilar på deira og nr.11 sine areal til saman. Dei peikar og på ev. vanskeleggjort snøbrøyting og lurer på kvar søppelspann skal plasserast. Dei meiner at redusert fart til 40km/t vil gjera det lettare å behalda dagens tilkomst. Dei ynskjer opphøgd overgang over Kinnvegen frå Nic.Astrupvegen til Vangsvegen slik at bilar tek omsyn. Sameleis ynskjer dei opphøgd gangfelt ved busshaldeplassar. Dei krev støygjerde viss hekken må fjernast (ev. beplanting og rydding av gardsplass). Meiner at det som er merka «annan veggrunn grøntareal» mot Nic.Astrupsvegen er deira tomt og bør merkast som gult (bustad). Arealet vert brukt til gjesteplass i dag. Dei er og redde for at parkerte bilar i enden (planlagd snuplass) på Nic.Astrupvegen skal gjera det vanskeleg å koma til eigedomane Endeleg peikar dei på at det kan vera eit problem at borna deira spring «snarvegen» rett over Kinnvegen. Dei ber om befaring.

8 Planframlegget er her i samsvar med gjeldande plan (1998) og inneber såleis ikkje reell endring av løysinga. Planen er no likevel meir detaljert og syner faktiske inngrep meir direkte. Avkøyrsla til denne eigedomen og til sørleg halvpart av tomannsbustaden (Kinnv.11) går i dag rett ut i Kinnvegen i stor breidde og ligg i ein sving der det er dårleg sikt til/frå biltrafikken langs Kinnvegen. Dagens løysing inneber også fare for rygging rett ut i Kinnvegen. Det er ikkje ynskjeleg å endra løysinga som ligg i denne og gjeldande plan. Eigarane av nr. 9 og 11 får rett nok trongare tilhøve men ein får samstundes ein mykje meir trafikktrygg situasjon. Gjennom detaljprosjekteringa og drøftingar knytt til grunnavståing, må ein prøva å gjera tilhøva for dei aktuelle best mogleg og då vurdera dei meir detaljerte punkta i merknadene knytt til dei to seksjonane. Å få i stand tryggast moglege stader for kryssing langs heile Kinnvegen, vert også ein del av vidare prosjektering. For Kinnvegen 9 og 11 sin del vil det å flytte avkøyrsla til Nic.Astrupsvegen gjera det lettare å hindre bruk av «snarveg» rett over hovudvegen (når avkøyrslene vert fjerna, står bebuarane fritt til å setja opp hekk eller gjerde på også denne strekninga) Støygjerde er ikkje noko tema i denne planen bygging av fortau/gangveg vil ikkje gje auka støy. Annan veggrunn (grøntareal) mot Nic.Astrupvegen: Planen bør ikkje endrast dette m.a. med tanke på snørydding her ved enden av vegen. 9. Astrid og Odd Standal (vedk. N.Astrupsveg 2 gbnr.28/530) Profil Dei finn det vanskeleg å forstå behovet for fortau på vestsida av Kinnvegen på denne strekninga som den einaste staden i planområdet. Dei peikar på at Dalvegen og Nic.Astrupvegen heng saman i ei sløyfe som er eit alternativ for gåande. Dei ber om at fortauet vert teke ut. Dei ber om at hekken som må fjernast, vert erstatta av effektivt støydempingstiltak. Dei peikar på at avkøyrsla frå Nic.Astrupvegen til tomta er forma slik at det føreset avkøyring frå Kinnvegen, at avkøyrsla er smal og bratt og at det må gjerast tiltak for å letta situasjonen no når Nic.Astrupvegen vert avskoren frå Kinnvegen. Endeleg peikar dei på parkeringsproblem langs Nic.Astrupvegen og trur desse vert verre med stenginga i enden. Ber om skilting «parkering forbode» Stenging av Nic.Astrupsveg mot Kinnvegen er i samsvar med gjeldande plan (1998). Fortauet er eit nytt framlegg og skal betre trafikktryggleiken på staden m.a.grunngjeve med barnehagen i Dalvegen og mykje gangtrafikk til denne. Omveg via sløyfa Nic.Astrupvegen Dalvegen vert truleg tungvint for mange. Ein bør sjå på sikttilhøva ved kryssing frå Nic.Astrupvegen til fortauet på austsida av Kinnvegen. Støydempingstiltak er ikkje eit tema i denne planen bygging av fortau/gangveg gjev ikkje auka støy. Erstatning for fjerna hekk vert teke opp i samband med grunntinging. Avkøyrsla er i planen retta noko opp mot Nic.Astrupvegen. Best mogleg løysing vil bli ivareteken i detaljprosjektet. Parkeringsforbod er trafikkregulerande tiltak og ikkje del av denne reguleringsplanen. 10.Hatlem og Eikefjord (vedk. Kinnvegen 19, gbnr. 28/60) Profil Dei er mot den viste avkøyrsla som i planframlegget er lagt om lag midt på tomta og vil gje inngrep i den delen av hagen dei brukar mest - peikar også på at løysinga fører til at flaggstanga må flyttast, og seier at det ligg kloakkrøyr og kloakktank i området der ny veg må koma. Dei meiner og at den nye avkøyrsla ikkje er på den mest trafikksikre staden.

9 Meiner at plasseringa av avkøyrsla vil gjera det vanskeleg å få til høgdevegg på store deler av eigedomen Dei har framlegg om at avkøyrsla vert slegen saman med naboavkøyrsla i sør og har drøfta dette med naboen, som skal ha godteke det. Dei nemner og ein del konkrete krav til avkøyrsla og elles til gjennomføring av prosjektet m.a. parkeringsplass til campingvogn, veg inne på tomta og høgdevegg langs heile tomta. Plassering av avkøyrsla som er vist i planframlegget er den same som i gjeldande plan og synest trafikksikker. Det vil likevel truleg vera heilt kurant å flytta avkøyrsla attende til der ho er i dag (rett nord for bustadhuset). Hatlem/Eikefjord sitt ynskje om avkøyrsle i sør saman med nabo er og i utgangspunktet kurant føresett at utforminga vert slik at bilar frå tomtene kjem ut vinkelrett på fortauet (av omsyn til sikt langs fortauet).løysinga vedlagt merknaden må såleis omarbeidast. Avkøyrsleplassering i sør vil redusera tal avkøyrsler langs Kinnvegen med ei. Høgdegjerde av omsyn til støy er ikkje eit tema i denne planen bygging av fortau/gangveg gjev ikkje auka støy. Krava elles kan diskuterast i grunntingingar. 11.Opplysningsvesenets Fond (v/abo vedkomande fondet sin eigedom) Dei gjer merksam på at arealet dei eig ikkje kan takast i bruk utan at det først er erverva 12.Oddfrid Knapstad (vedk. Furuholtvegen 1, gbnr. 28/424) Profil JF. MERKNAD 2 Samanslåing av dei to kryssa/avkøyrslene gjer at ein stor del av tomta Furuholtvegen1 vert øydelagd, noko som m.a. fører til at høvet til ekstra tomt i hagen vert borte. Opplyser elles at ho har lagt inn nye kloakkrøyr i huset og septiktank i hagen. Vil ikkje gå frivillig med på løysinga. Ho har framlegg om: 1. Vegen som no ligg mellom hennar tomt og Kinnhuset (og med avk. i Kinnvegen) vert tilknytt bak Kinnhuset, og det frigjorde området vert lagt til hennar tomt for å gjera tapet mindre. 2. Planlagt kryss mellom Furuholtvegen og Kinnvegen kjem lenger sør (v/poststativet) slik at hennar tomt ikkje vert rørd. Samanslåing av kryss/avkøyrsle for Furuholtvegen og Kinnvegen 3a, b og c er ei endring av gjeldande plan av trafikktryggleiksomsyn - jf. grunngjeving i kommentar til merknad 2. Det stemmer at nedre del av tomta Furuholtvegen 1 vert nedbygd av veganlegget. Dette er naudsynt for å få til betre stigningstilhøve (jf. merkn.2). Å få inn eit ekstra bustadhus ville truleg uansett bli vanskeleg pga. naudsynt byggjegrense langs Kinnvegen. Det er ikkje tilrådeleg å endra planen når det gjeld kryss for Furuholtvegen, men å føra vegen til Kinnvegen 3A mfl. bak Kinnhuset (pkt. 2 i merkn.) kan vera mogleg. Dersom m.a. brukstilhøve og stigningstilhøve gjer dette mogleg. Den eigedomen det gjeld er kommunal. Viss vegen kjem bak Kinnhuset, vil frigjort areal kunna tilførast Furuholtvegen 1. I planen no er arealet delvis tillagt Kinnhuset som bustadareal, og delvis regulert som «anna vegareal». 13.Frank Gundersen (vedk. gbnr. 28/634) Profil Ynskjer befaring med oppmåling vedk. tilkomst til garasje

10 Kommentar For eigedomen er det synt felles avkøyrsle (som i dag) med nabo i aust (gbnr. 28/178). Plassering av fortau gjer at plass for tilkomst/oppstilling vert trongare enn i dag, men planen er ikkje endra i høve til gjeldande plan (1998). Avkøyrsla er i framlegget regulert til privat køyreveg på første delen inn frå Kinnvegen/fortauet. Utforminga og plasseringa vidare bør avklarast og reguleringskartet ev. justerast. Ev. kan dette avklarast gjennom detaljprosjektet. Oppmåling/synfaring er ein naturleg del i samband med grunnforhandlingar.. 17.Anders Espeset (vedk. gbnr.28/108) Profil Ynskjer at avkøyrsla vert plassert midt på tomta dette for å få ho nærare huset og for å nytta ho som felles i fall frådeling av ny bustadtomt. Flytting av avkøyrsla kan tilrådast sikttilhøva vert dei same som med løysinga i planframlegget. 19.Jon Ole og Grete Heggø Solheim (vedk. gbnr. 28/771 og /180, Keilev.1)) Profil Går mot framlegget då inngrepet i deira tomt vert større enn det som går fram av gjeldande reguleringsplan (1998). Ber om at fortau/gangveg vert lagt på motsett side av vegen der det er ubebudd og for det meste dyrka mark. Ber om å bli innkalt til møte før noko vert vedteke. Det ser ut til at dei vil ha fortau/gangveg på motsett side (vestsida) av Kinnvegen. Dette er urealistisk, då traseen elles er planlagd (og dels bygd) på (sør)austsida. På denne strekninga er fortauet planlagt som gang/sykkelveg med rabatt 5 meter. Grunnen er at avstanden mellom kryssa med Keilevegen og med ny veg mot museet er så kort at avbøyginga som skal vera i kryssområdet er vidareførd på heile strekninga (ca. 40 m). Det kan vurderast å føra gang/sykkelvegen i ein boge, slik at avstanden mellom køyreveg og g/s-veg vert 3 meter på ei kort strekning midt mellom dei to kryssa. Ev. andre tilpassingar langs tomta fell inn under detaljplanlegging /grunnforhandling. Statens vegvesen bør delta på møte med grunneigarane. 20.Ulf Brendø og Marlen Brendø v/advokat Mardal (vedk.kinnv.11 og 9, gbnr.28/847 snr.1 og 2) Profil JF.MERKNAD 8 og 21 Gjennomføring av planframlegget vil gjera at ein stor del av hagearealet vil bli omgjort til vegareal. Det vert samstundes ei lite tenleg omkøyring gjennom bustadfeltet for å kome inn på fylkesvegen. Det vert tronge avkøyrsle/parkeringstilhøve inne på eigedomane ( i dag er det plass til 2 bilar på tunet framfor kvar bustadseksjon i tillegg til garasjar). Hevdar at framlegget vil gjera det nærast umogleg å parkera på nr.11 pga. trafikk til nr.9. Grunneigarane ynskjer å behalda dagens ordning men med utbetring av sikttilhøva. Alternativt må det utarbeidast ein endra plan som ivaretek parkeringsbehova - og slik at dagens parkerings-areal ikkje vert minska. Dei føreset synfaring i samband med politisk handsaming og at partane då får utdjupe sine merknader.

11 Planen er for denne eigedomen i samsvar med gjeldande plan (1998), og inneber såleis ikkje reell endring. Planen er no likevel meir detaljert og syner faktiske inngrep meir direkte. Det er ikkje ynskjeleg å endra løysinga som ligg i denne og gjeldande plan sjå nærare grunngjeving i kommentar knytt til merknad nr. 8. Gjennom detaljprosjekteringa og drøftingar knytt til grunnavståing, må ein prøva å gjera tilhøva for dei aktuelle best mogleg og då vurdera dei meir detaljerte punkta i merknadene knytt til dei to seksjonane. Statens vegvesen bør delta på synfaringa som det er ynskje om 21.Marlen M Brendø (vedk.kinnv.11) Profil JF.MERKNAD 8 og 20 Godtek stenging av Nic.Astrupvegen, men ynskjer å behalda dagens tilkomst direkte frå Kinnvegen - og kan ikkje sjå kvifor det skal vere naudsynt å stengja akkurat deira avkøyrsle. Meiner at redusert fart til 40km/t vil gjera det lettare å behalda dagens tilkomst og at opphøgd overgang nær avkøyrsla vil redusera farten Meiner det er urealistisk at born vil gå opp til Dalvegen for å kryssa Kinnvegen. Ynskjer opphød gangfelt også ved busshaldeplassen. Seier at den planlagde løysinga vil gjera det trongt og vanskeleg å snu og parkera på eigedomane, og det vert vanskeleg å koma til med store køyretøy jf. argumentasjon i merkn.8 og 20. Ho motset seg at nr.9 skal ha veg over nr.11. Krev støygjerde/gjerde viss hekken må fjernast og rydding av gardsplass. Krev kompensasjon for tapt areal ho misser ev. det flataste, og vil i så fall at resten av tomta skal planerast over to plan med tanke på leik osv. Meiner at det som er merka «annan veggrunn grøntareal» mot Nic.Astrupsvegen høyrer til nr. 11. Planen er for denne eigedomen i samsvar med gjeldande plan (1998) og inneber såleis ikkje reell endring. Planen er no likevel meir detaljert og syner faktiske inngrep meir direkte. Avkøyrsla til denne eigedomen og til nordleg halvpart av tomannsbustaden (Kinnv.9) går i dag rett ut i Kinnvegen i stor breidde og i ein sving der det er dårleg sikt til/frå biltrafikken langs Kinnvegen. Det er ikkje ynskjeleg å endra løysinga som ligg i denne og gjeldande plan sjå nærare grunngjeving i kommentar knytt til merknad nr. 8. Gjennom detaljprosjekteringa og drøftingar knytt til grunnavståing, må ein prøva å gjera tilhøva for dei aktuelle best mogleg og då vurdera dei meir detaljerte punkta i merknadene knytt til dei to seksjonane. Sjå elles kommentarar under merknad nr Anders Espeset (vedk.gbnr.28/108) Profil Ynskjer på sikt å byggja garasje og meiner byggjegrense 12,5 då er lite tenleg. Ein garasje vil t.d. fungere som le/støyskjerm viss han kan byggjast nærare vegen. Ynskjer at dette vert teke omsyn til slik at det ikkje vert naudsynt med dispensasjon i slike tilfelle. Byggjegrensa er alt redusert mykje i høve til det som er generelle krav langs fylkesvegar. Det er ikkje ynskjeleg at ho vert redusert endå meir men tanke på den store trafikken langs Kinnvegen.

12 23.Røde Kors Flora v/harald Engevik (Vedk.Nonskarv.1, gbnr.28/707) Profil Spør om det framleis vert mogleg å koma til ein garasje/depot som har opning mot vest (mot Kinnvegen) Har og spørsmål om tilkomst til inngang (frå austsida av huset) til leiligheitene, sidan parkeringsareal er synt heilt inn til huset. Dei spør og om nivået på parkeringsarealet. Kommentar Tilkomst til garasje/depot vert ikkje sperra. Arealet framom porten er sett av til byggjeområde B/K - bustad/-kontor, men ein kan sjølvsagt framleis ha privat trafikkareal her om det er ynskjeleg. Det avsette parkeringsarealet er eksklusivt for B/K (Røde Kors-bygget), men heile eigedomen kunne like gjerne vore avsett til byggjeområde bustad/kontor med parkeringskrav knytt til bygningsstorleik/bruk. Krysset mellom Nonskarvegen og Kinnvegen er, som i gjeldande plan, tenkt flytt nordover, og mellom tomta (parkeringsplassen) og ny Nonskarveg er det sett av «anna vegareal» pga. grøft/skjering, og det er ikkje tenkt avkøyrsle her. Det er på plankartet fastsett avkøyrslepunkt mot kommunal veg i sør, men det vil etter vår vurdering ikkje vera vesentleg endring av reguleringsplanen om ein flytter/tilpassar dette - med trygg utforming og i samråd med kommunen. Detaljering av høgder og utforming av parkeringsplassen vil bli meir fastsett i detaljprosjekt/grunntingingar, sameleis val av dekke osv. Asplan Viak, Leikanger Kommentar til gjennomgang av merknader frå private partar og gjennomgang av merknader som ikkje er kommentert av konsulent/statens vegvesen. Administrasjonen vurderer merknadene som grundig gjennomgått og støttar i hovudsak kommentarane. Hovudføremålet med planen er trafikktryggingstiltak, og det må vere rett å legge vesentleg vekt på dette ved vurderingane av dei einskilde merknadene. Det i høve til fleire merknader vist til at ein gjennom detaljprosjektering og grunntingingar kan bruke deler av areal som er avsett som anna veggrunn til avbøtande tiltak. Vi foreslår eit tillegg til føresegnene punkt 5.2.5: Område som er foreslått som anna veggrunn, som etter detaljplanlegging og grunntingingar vert opparbeidd som hageareal, kan regulerast til bustadføremål som mindre endring av reguleringsplanen og leggast til bustadtomtene. For fleire eigedommar kan hagearealet verte betre nytta ved samanslåing av avkøyrsler. I føresegnene punkt forslår vi eit tillegg om at mindre private avkøyringar kan slåast saman dersom det er semje mellom grunneigarar og Statens vegvesen. Dette kan handsamast som mindre endring av reguleringsplanen. Til merknad 5: Vi foreslår at det i punt i føresegne vert presisert at avsette parkeringsplassar skal opparbeidast for Gbnr 28/145,798. Til merknad 17: Merknaden vert tatt til fylgje og nedra plassering av avkøyring skal innarbeidast i plankartet. Til merknad 2 og 12: Kommunen vil vurder vidare om det er mogeleg å flytte avkøyring til kommunal eigedom bak Kinnhuset men rekk ikkje endeleg vurdering av dette i samband med dette planarbeidet og vi rår til at planen vert vedtatt som vist, men er open for å vurdere anna løysing i vidare prosess. Dette må vurderast som endring av reguleringsplanen.

13 Asplan Viak har ikkje kommentert alternativt planforslag for Gbnr 28/135 og merknad til dette fordi dei også er forslagstillar for alternativt planforslag. Alternativt planforslag er vurdert av administrasjonen ved tidlegare handsaming av saka, der vi rådde til at forslaget vart lagt ut som alternativt planforslag. Det er i merknaden frå Asplan Viak på vegne av Hollevik eigedom AS bedt om at det vert høve til auke tomteutnyttinga til BYA = 60% og auke til tre etasjar for å utnytte tomta til også å bygge intil 20 småbustader som det er stort behov for. Naboar har fått tilsendt denne merknaden med frist til å uttale seg. Jarl Magne Rognaldsen (Gbnr 28/10) viser til reportasje i Firdaposten og brev frå kommune, og protesterer på at det blir bygt bustader i 2 etasjar over eksisterande forretningsbygg. Dette vil gi tap av ettermiddagssol på uteplassar og gi innsyn til hage. Bygg med vindu vil hindre utvikling av eige næringsbygg Administrasjonen sin kommentar: Eit bygg på tre etasjar kan verke ruvande og framandt i høve til bygde omgjevnader, men vi vurderer det slik at med god utforming og tilpassing til nabo kan ein tredje etasje på deler av bygget aksepterast. Det er opna for dette i reviderte føresegner. Det er stillt krav om dokumentasjon av sol og utsiktstilhøve i samband med søknad om byggeløyve Kommentar til gjennomgang av merknader frå offentlege instansar - desse er ikkje er kommentert av konsulent/statens vegvesen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, datert , har ikkje avgjerande merknad til planen, men ber om at det vert tatt med i føresegnene at vegetasjon som kjem inn i mellombels anleggsone ved Storevatnet må sikrast i anleggsperioden. Administrasjonen sin kommentar: Slikt tillegg er tatt inn i fellesføresegnene C4. NVE, datert , har ingen merknad til planen. Statens vegvesen, datert , kommenterer i denne samanheng alternativt planforslag på fylgjande måte: I tillegg til planforslaget som Statens vegvesen har utarbeidd er det laga ei alternativ løysing for gbnr. 28/117 og 28/135,550. Den alternative planen inneber fleire endringar i forhold til vegvesenet sitt planforslag, m.a. for vegar og tilkomst til dei nemnde eigedomane. Prof. Gjelsvikveg er flytta om lag 10 meter nordover, dette må også sjølvsagt gjelde løysing for gangsambandet. Dette har vi elles ikkje merknader til. Avkjørsla til gbnr. 28/117 er flytta nordover, og det blir føreslege å utvide bruken til også å gjelde tilkomst til forretningseigedomen på gbnr. 28/135, 550. Dette fører ikkje til fleire avkjørsler frå Kinnvegen, men til meir trafikk i den aktuelle avkjørsla. Statens vegvesen meiner at dette er ei uheldig og unødvendig løysing, sidan eigedomen har god tilkomst frå Prof. Gjeldsvikveg. Det er lite ønskjeleg med ei sterkt trafikkert avkjørsle så nært inntil eit kryss. I vegvesenet sitt planforslag er det lagt opp til fortau på store deler av strekninga, men fotgjengarkryssingane er trekt fem meter inn i sidevegen for å oppnå ei trafikksikker kryssing.

14 I det alternative forslaget med felles tilkomst direkte frå Kinnvegen vil trafikken i felles avkjørsle gå rett over fortauet, noko som det elles berre vert lagt opp til i lågt trafikkerte avkjørsler. Av omsyn til trafikktryggleik rår vi difor sterkt frå at det alternative forslaget vert vedteke. Administrasjonen sin kommentar: Vi tilrår at vegvesenet sin merknad vert tatt til fylgje slik at butikkeigedommen berre får tilkomst frå Prof. Gjeldsvikvegen. For å få plass til butikk foreslår vi at Prof. Gjeldsvikvegn vert flytta i samsvar med alternativi planforslag på vegne av Hollevik Eigedom AS. Vurdering: Planframlegget er i hovudsak i samsvar med gjeldande reguleringsplan frå Hovudfokus i planarbeidet har vore trase for ny gang- og sykkelveg og tiltak for betre trafikktryggleik. Planen føreset til dels store inngrep i private eigedommar, og det er i utgangspunktet tatt med tilstrekkeleg areal til veg, slik at ein ikkje treng endre reguleringsplanen for justering av vegtraseen. Ved detaljprosjektering må det leggast vekt på at inngrepa vert så små som mogeleg og at avbøtande tiltak vert opparbeidd som del av tiltaket. Det er utarbeidd planomtale med vurdering av konsekvensar for naturmangfaldet og ROS-analyse knytt til nye tiltak i høve til tidlegare plan. Ved utarbeiding av planforslaget har ein lagt vekt på å fylgje gjeldande plan i størst mogeleg grad ved at det er tatt omsyn til tidlegare regulerte byggegrenser og avkøyringar. For området for butikk (B/F) er det vist berre ei avkøyring (frå Prof Gjelsvikvegen) med bakgrunn i tryggleik på gangvegen. Kommunen kan vurdere behovet for ei god butikktomt som så viktig at ein tek innspelet frå Hollevik eiendom as til fylgje og administrasjonen rår til at alternativt planforslaget for Gbnr 28/135,550 m.fl. i samsvar med skisseforslag frå asplan viak AS, datert , vert lagt til grunn endeleg plan bortsett frå direkte avkøyring frå Kinnvegen der vi tar tilråding frå vegvesenet til eterretning. Endringar elles er kommentert i samband med merknader. Planen vert tilrådd vedtatt med dei endringane som går fram av kommentarar og administrasjonen si vurdering. Økonomiske konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Prenta/uprenta vedlegg: Nr T Dok.dato Til/Frå Tittel Vedlagt (x) 1 I Statens vegvesen Kopi av varsling av planarbeid Region vest 2 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Flora kommune - reguleringsplan for Torggata frå Markegata til Michael Sarsgate og for fylkesveg 545 Kinnvegen frå Michael Sarsgate til Thor Solbergveg 3 I Asplan Viak Kinnvegen. Oversending av planteikningar 4 I Asplan Viak Kinnvegen. Oversending av

15 planteikningar 5 I Asplan Viak Reguleringsplan Kinnvegen - berørde planar 6 I Asplan Viak AS Hollevik Eiendom AS - Innspill til reguleringsplan for Kinnvegen. Justering i forbindelse med næringseiendom 7 I Asplan Viak AS Kinnvegen - førebels planutkast til kommunen 8 I Asplan Viak as Kinnvegen - innspel ved planoppstart 10 I Asplan Viak AS Kinnvegen - tekst og føresegner I Asplan Viak AS Kinnvegen - Torggata føresegner I Asplan Viak AS Reguleringsplan Kinnvegen - Torggata - føresegner og planomtale dagsett U Firdaposten KUNNGJERING PLANSAK 15 I Asplan Viak AS Kinnvegen - Torggata - plan for offentleg ettersyn 16 I Asplan Viak AS Reguleringsplan Kinnvegen - Torggata - naturmiljøvurderingar 17 U mottakere... PLANID: DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORGGATA OG KINNVEGEN (FV.545). 18 I Frank Gundersen Merknad til detaljreguleringsplan for del av Torggt. og Kinnv. (FV 545) 19 I Oddfrid Knapstad Detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen 20 I ABO Plan & Arkitektur AS Detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen (FV. 545) - Uttale frå Opplysningsvesenets Fond (OVF) 22 I Astrid og Odd Standal Torggata - Kinnvegen. Detaljreguleringsplan. Merknader 21 I Arild Hatlem og Camilla Irene Eikefjord Merknader angåande utbyggars planid , detaljreguleringsplan for sykkel- og gangveg i Kinnvegen (FV 545) datert I Anders Espeset Innspel frå I Ulf Brendø Merknader Planid Kinnvegen (FV 545) 29 I Asplan Viak AS Hollevik Eiendom AS - Innspill til reguleringsplan for Kinnvegen, Florø. Gnr/bnr 28/135, byggehøyde og tomteutnyttelse 40 I Atle og Bjørn Hollevik v Asplan Viak Anna Wathne Reguleringsplan for Torggate og Kinnvegen, merknad 28 I Margot Liv Svarthumle PLANID: Detaljreguleringsplan for del av Kinnvegen, vedr. eiendom 28/621,

16 Keilevegen 2, Florø 24 I Anna Wathne Reguleringsplan for Torggate og Kinnvegen, merknad 27 I Oddvar Isene Innspill til `Detaljreguleringsplan for del av Torggt. og Kinnv. (FV 545)` - Gjeld planløysing for strekninga mellom krysset Vangsvegen/Kinnvegen og krysset Vågavegen/Kinnvegen 25 I Gunn og Jan Veberg; Michelppillai og Rasakumari Gnananantham 31 I Advokatane Lothe & Mardal 30 I Erna og Sigbjørn Stenseth Merknad til PLANID: Detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen (FV. 545) Høyringsuttale - detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen (FV.545) Innsigelse til: Detaljreguleringsplan for del av Torggt og Kinnv (FV.545) 33 I Tor Rune Sandvik Planid: Detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen (FV.545) 26 I Grunneiere i Furuholtvegen og Kinnvegen 3A 3B 3C Merknad til Detaljreguleringsplan for del av Torggt. og Kinnvegen (FV. 545) 35 I Marlen Brendø Merknader planid: I Jon Ole Solheim og Grethe Heggø Solheim 38 I Røde Kors Flora v/harald Engevik Kinnvegen ( FV 545) Merknader reguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen Planid: Detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen (FV.545) 39 I Telenor / Senter for Mottakskvittering Nettutbygging Online 13 U Telenor - Servicesenter for nettutbygging; NVE - Region Vest; SFE Nett AS; PLANID: DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORGGATA OG KINNVEGEN (FV.545). Fylkesmannen i Sogn og Fjordane; Kulturavd. og Plan og Samfunn Sogn og Fjordane fylkeskommune; Rådet for funksjonshemma 37 I Anders Espeset Tilleggsfråsegn frå gbnr til regplan Kinnvn 34 U Statens vegvesen Region vest Detaljreguleringsplan for Kinnvegen og Torggata 41 I NVE - Region Vest Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen Fv U Jan Arild Kjellevold; Jarl Magne Rognaldsen Detaljreguleringsplan for Kinnvegen og Torggata. Evt. justering i høve til planforslag som

17 har vor på høyring. 44 I Jarl Magne Rognaldsen Hollevik Eiendom AS - gnr/bnr 28/135 - Byggehøgde og tomteutnyttelse 43 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for del av Torggata og Kinnvegen Utskrift til: Sakshandsamar m/saka

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 Arkivsaknr 12/34 DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer