Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren"

Transkript

1 Postboks Alta Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren På grunn av større omfang av tjenester fra Kultursenteret Sisa og med bakgrunn i vedlagte informasjon om Kultursenteret Sisa søkes det herved om en økning i tilskudd på kr fra Alta kommune. Hva kan en si om Sisa som ikke allerede er sagt? Sisa er unik i den forstand at en har klart å samle mennesker med ulik bakgrunn. Sisa har gjennom 7 år jobbet for at ulike mennesker kommer sammen, blir kjent med hverandre og lærer av hverandre. Sisa har klart å skape miljøer hvor mennesker som i utgangspunktet normalt ikke møtes får en mulighet til det. Samtidig får de som er på Sisa en mulighet til å vise seg frem i lokalsamfunnet og minne lokalbefolkninga på deres eksistens. Alta er et flerkulturelt samfunn. Her som andre steder finnes det mennesker som sliter med ulike problemer. Sisa har klart å skape et sted hvor ulike mennesker føler seg trygg og ivaretatt. Daglig ser vi at verdien av å ha et sted hvor en kan møtes og bli kjent med andre samtidig er med på å bryte ned redsel og fordommer om «de andre». Det er dette som er utgangspunktet for Sisa og som har ført mennesker fra fjernt og nær til Sisa. Sist sommer fikk Hans Majestet Kongen en omvisning på flyplassen hvor utstillinga «Vi maler Kongen» er satt opp til ære for han. Kronprins Haakon har tidligere besøkt på oss. Erling Borgen, tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og ikke minst professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen har vært på Sisa og bidratt på ulike vis. Sisa inn i fremtiden Sisa vil skape et nytt sted kalt «Sisa Huset». Her vil vi sammen med andre fagmiljøer i Alta utvikle et kompetansesenter for praktisk integrering basert på menneske møter og bruk av kunst og kultur. Tanken er integrering og lokal tilhørighet hvor et positivt menneskesyn ligger til grunn. Sisa Huset Altaveien 99 Bygget har 4 etasjer og inneholder både forretningslokaler og utleie leiligheter. Sisa Huset ønsker å utvikle seg til å bli et aktivitetssenter, bo tilbud og et Kultursenter. Vi ønsker å lage 2 hybler til bostedsløse, samt en leilighet for familier som sliter med å finne en plass i boligmarkedet. Sisa vil kunne gi et tilbud til personer som kommer fra f. eks soning eller som av andre grunner ikke har fast bosted. Sisa vil kunne gi et trygt botilbud. Sisa kan gi bo-veiledning og referanse til fremtidige huseiere, samt bistand til hva som skal til for å leie eller kjøpe egen bolig Dette er tiltak i tråd med mål og tiltak i kommunedelplan for sosial boligpolitikk, utredning av ruspsykiatritjenesten og kommunedelplan for helse og sosial. I tillegg vil dette kunne knyttes opp mot prosjektet «Byggeløfte», hvor Sisa ønsker å få til en dialog med NAV sosial og prosjektet boligdrømmen som har til målsetting å følge opp personer med behov for boligplan og boligveiledning.

2 På grunn av at vi allerede er i dialog med huseier og ser muligheter for å bli enig om en fornuftig pris trenger vi en rask avklaring fra Alta kommune om dere kan støtte oss med et årlig tilskudd på kr fram til Håper at saken kan sluttbehandles i Formannskapet slik at vi kan gi et bud på Altaveien 99. Vi har vært i kontakt med banken som er positive til å gi oss lån basert på vedlagte budsjett. Budsjettet har de formelle krav som banken stiller til egenkapital på 20 % det betyr at Sisa vil trenge et tilskudd på kr fra Alta kommune allerede nå. I tillegg er Sisa i en prosess der vi ønsker å inngå leieavtaler med Alta kommune for utleie av leilighet og hybler slik de er skissert i dette notatet. Banken ønsker en langtidskontrakt på anslagsvis 4 år noe vi håper å kunne inngå med Stiftelsen utleieboliger. Alta Vennlig hilsen John-Tore Martinsen Org. No Mobile: Besøksadresse Rådhuset Postboks Alta

3 Antatt budsjett kultursenteret Sisa Inntekter Diverse prosjektinntekter Alta kommune 700,000 Finnmark fylke 190,000 IMDi 360,000 Nav Arb. Og velferdsdir 300,000 Udi 80,000 Salg av tjenester i næringslivet 200,000 Bidrag fra organisasjoner på Sisa 150,000 Utleie av bygget til aktiviteter, kurs 100,000 Sum inntekter 2,080,000 Utgifter lønn inkl sosiale utgifter, feriepenger 1,250,000 2,80% stillinger Prosjektansatte/ kjøp av tjenester 140,000 reise, bilhold 45,000 husleie 400,000 strøm 60,000 administrasjon 35,000 prosjektutgifter 150,000 sum utgifter 2,080,000 Budsjettet er basert på grunnlag fra tidligere bevilgninger gjennom de siste årene. Budsjettpostene er på omtrentlig samme nivå som fjorårets bevilgning med unntak av Alta kommune som har en økning på grunn av endring av lokaler Det jobbes med å få en finansiering gjennom Statsbudsjettet. Dersom Sisa finansieres gjennom Statsbudsjettet vil det skje en reduksjon fra: IMDi og NAV Arb. Og velferdsdir. Da de er underlagt BLD. Det vil også skje en reduksjon i tilskudd fra Alta kommune

4 BUDSJETT PROSJEKT SISA HUSET Godkjennes av bank pga 20 % egenfinanisering av bygget. Kostnader Beløp Kjøpesum bygg/takst 3,200,000 Nødvendig renovering/oppussing/tilpasning av lokaler 100,000 Gebyrer/transaksjonskostnader 100,000 Inventar/utstyr 20,000 SUM KOSTNADER 3,420,000 Finansiering Beløp Kultursenteret Sisa egenandel forventa økt tjenestesalg ,000 Bidrag egenandel ansatte Sisa 200,000 Bidrag næringslivet 75,000 Lånefinansiering 2,725,000 SUM FINANSIERING 3,000,000 Årlige kapital- og driftskostnader SISA Huset Beløp Annuitetslån, 5 % rente, 20 år, 1. prioritet pant i bygget. Kapitalkostnader; renter og avdrag pr. år 270,000 Vedlikeholdsutgifter 120,000 Driftsutgifter; kommunale avgifter, renovasjon, strøm, forsikring 150,000 SUM KAPITAL OG DRIFTSKOSTNADER PR. ÅR 540,000 Finansiering årlige kapital- og driftskostnader SISA Huset Beløp Kultursenteret Sisa (andel fra prosjektmidler og forventa økt salg av tjenester) 400,000 Leilighet 140,000 SUM FINANSIERING KAPITAL OG DRIFTSKOSTNADER 540,000 I tillegg beregnes det å løse praktiske oppgaver for vedlikehold mv. gjennom dugnad/egeninnsats.

5 PROSJEKTPLAN «SISA HUSET» «DRØMMEN» Vi ønsker å virkeliggjøre en mangeårig drøm for SISA. Vi ønsker å kjøpe et hus som kan bli vårt felles hjem og kultursenter. Et hus som er vårt eget, der ideer fødes, og folk og kulturer smelter sammen

6 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Om Sisa 3. Målsetning 4. Prosjektbeskrivelse 5. Promotering 6. Kontaktopplysninger 7. Organisasjon 8. Linker og oppslag 2

7 1. BAKGRUNN Sisa er en ideell organisasjon med fokus på koblingen mellom kultur og folkehelse. Navnet «Sisa» er hentet fra samisk og betyr «inn». Sisa oppstod gjennom frivillig engasjement og aktive ildsjeler i Sisas filosofi er at kulturen skaper involvering, trivsel og bolyst som igjen skaper trygghet og god folkehelse. Det kulturelle mangfoldet er viktig for Sisa. Ulike mennesker og kulturer har felles møtested og skaper felles aktiviteter gjennom Sisa. Sisa jobber også i forhold til andre grupper i samfunnet som blinde, utviklingshemmede, psykisk helse og de som sliter med rusavhengighet. Det er møtet mellom alle disse gruppene som skaper aktivitet og mangfoldet på Sisa. Fysiske og mentale mulighetsrom Sisa har gjennom sitt arbeid med integreringsprosjekter og marginaliserte grupper blitt lokalt, regionalt og nasjonalt kjent for å skape gode resultater. Sisa får stadig større oppmerksomhet og anerkjennelse. Dette har også gitt større behov for fysiske rom og et lett tilgjengelig og funksjonelt møtested. Det er avgjørende for Sisas virksomhet og utviklingsmuligheter å ha et felles møtested. Det er fra etableringen benyttet ulike leide lokaliteter. Varierende funksjonalitet og uforutsigbarhet for lokaliteter har vært en stor slitasjefaktor for Sisas ildsjeler og frivillige. Sisa har per tiden lokaler i kjelleren på Alta rådhus. Lokalene er lite egnet for Sisas virksomhet. Sisa er åpen hele uka og hele året. Det er i snitt rundt 35 personer som bruker Sisa hver dag. I tillegg kommer arrangementer i og utenfor Sisa sine lokaler. Dette er likevel en betydelig nedgang etter flytting fra Alta sentrum til rådhuset. Sisa er mangfoldig. Mange mennesker fra inn- og utland med ulik bakgrunn kommer sammen. Det er viktig for deltakere, besøkende, frivillige og ildsjeler at Sisa har en sentral beliggenhet, med god tilgjengelighet og lett adkomst. Lett tilgjengelige, trivelige og funksjonelle lokaler betyr svært mye for Sisas mange frivillige, og gir både praktiske og mentale mulighetsrom for å utvikle felles aktiviteter. 3

8 Drømmen om et eget SISA Hus Sisa har fra etableringen hatt et ønske og en drøm om å kunne etablere en permanent møteplass og et kultursenter med et langsiktig perspektiv. Det har over lengre tid vært arbeidet med å finne funksjonelle lokaliteter for Sisas mange aktiviteter. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å finne lokaliteter på Alta sentrum med tilstrekkelig arealer til en pris som er overkommelig for Sisa. Altaveien 99 i Bossekop er nå til salgs med takst/markedsvurdering kr Dette er et bygg som med noe renovering og tilpasning vil være svært egnet for Sisas virksomhet. Bygget er over 4 etasjer, og vil gi plass til kulturhusdel/forsamlingsrom, kjøkken, grupperom/kursaktiviteter, forenings-/prosjektkontorer, atelier, utstillingslokale, lagerplass mm. Bygget ligger ved E6, nært busstopp og med gode parkeringsforhold. Det er 2 km mellom Bossekop og Alta Sentrum. Store boligfelt ligger i gangavstand fra Bossekop. Bolig- og sentrumsområdene er godt utbygd med gang- og sykkelveier. Sisa har gjennomført møter med byggeier, Alta kommune, bank og næringsaktører i Bossekop som alle har vært positive til en mulig etablering av Sisa i bygget. For Sisa er det viktig at de nære omgivelsene er positive til aktiviteten som genereres gjennom Sisa. Bossekop Bossekop (nordsamisk: Bossugohppi, 'bardehvalbukt'). Bossekop har perspektiver og samarbeidsmuligheter som gjør at det er interessant for Sisa med en permanent etablering i bydelen. Stedet er fra gammelt av brukt som møtested og markedsplass på høst og vår for det samiske innlandet og kystbefolkningen i Finnmark. Tradisjonen med markeder er tatt opp igjen, og Sisa vil kunne bidra med aktiviteter og utsalg under disse. Den samiske kulturen inngår som en viktig del av Sisas aktiviteter. Bossekop Ungdomslag har sin idrettspark med stor barne- og ungdomsaktivitet i området, og kan bli en naturlig samarbeidspartner dersom Sisa etablerer sin virksomhet i Bossekop. 4

9 2. OM SISA Sisa Kultursenter er en ideell organisasjon, registrert i Frivillighets- og Enhetsregisteret. Sisa har de siste årene omsatt for ca. 1,7 millioner per år som er finansiert gjennom ulike prosjekter med forskjellige bidragsytere og avtalepartnere. Inkludert i dette er også samarbeidsavtalen med Alta kommune. Sisa er prosjektfinansiert der ulike prosjekter definerer arbeidsoppgaver og inntekt til Sisa. Sisa jobber innenfor folkehelseperspektivet. Det er kunst og kultur som er verktøyene og metoden i Sisa sitt arbeid. Det er en samfunnsinvestering å jobbe godt og langsiktig med å tilpasse de flerkulturelle miljøene til det norske samfunnet slik at de både finner en plass og samtidig kan være en ressurs og til nytte for lokalsamfunnet. Sisa er et sted der alle ønskes velkommen uavhengig av bakgrunn. I tillegg til prosjekter bruker ulike organisasjoner Sisa til møter og festlige arrangementer. Sisa samarbeider også med NFU (funksjonshemmedes forbund), Blindeforbundet og andre særorganisasjoner. Sisa jobber med å blande ulike mennesker slik at aktivitetene i stor grad bærer preg av deltakere med ulik bakgrunn. Sisa har en usedvanlig evne til å skape nye og spennende aktiviteter som gjør at mennesker med ulik bakgrunn møtes og gjør ting sammen. Sisa har laget kokebok for fattige, internasjonale kafeer, informasjonsarbeid i skoler, besøk på eldresentre, deltar på konferanser i forhold til integrering og folkehelsearbeid. Det er laget egen TV serie på lokal TV fra miljøet rundt Sisa. Sisa jobber nå med en barnebok skrevet av ei utviklingshemmet jente. Sisa får ofte henvendelser fra næringslivet om ulike oppdrag og er ofte med på kulturarrangementer i lokalmiljøet i tillegg til enkelte oppdrag i andre Finnmarks kommuner. Sisa er en sosial entreprenør, og er som andre sosiale entreprenører fokusert på løsninger. Sisa er en samfunnsaktør som bidrar på områder det offentlige ikke selv har kapasitet til, men som kan utgjøre en stor forskjell i livet for enkeltmennesker og utsatte grupper. Sisa finner utradisjonelle løsninger på problemer. Sisa har også et spesielt fokus på fattigdom og jobber nå med å utvikle et program sammen med regionorganisasjonene Bikuben, Batteriet nord og Velferdsalliansen som skal jobbe med fattigdomsproblematikk i hele Nord-Norge. Sisa har som prinsipp om at alle aktiviteter i regi av Sisa skal være gratis. Det være seg sommerferie for barn, konserter, fester, turer i nærområdet, kurs og andre arrangementer. 5

10 Organisering og ressurser Sisa sysselsetter 2,7 årsverk. All inntekt kommer fra prosjekter: 1/1 daglig leder er sosialantropolog med fokus på integrering 1/1 aktivitetsleder er utdannet kokk med fagbrev og medlem av kokkenes mester laug 20 % data og info ansvarlig er utdannet dataingeniør 30 % Tidligere næringsleder, dramautdannet 20 % Helse og sosialarbeider I tillegg kommer mange frivillige med ulike erfaringer og bakgrunn. Det er viktig å organisere de som kommer nye i gode og positive fellesskap, samt anerkjenne og støtte ildsjelenes utrettelige arbeid. Dette kan gjøres ved å vise vei for de som kommer nye og er med på å skape god bolyst for mange flere mennesker enn det som er tilfellet i dag. Offentlig sektor klarer ikke alle oppgavene alene og kan derfor nyte godt av et supplement fra frivillig sektor. Samarbeidspartnere som bidrar med økonomi til Sisa: Alta kommune, NFU, Finnmark fylkeskommune, NAV Arbeids og velferdsdirektoratet, IMDi, Sametinget. I tillegg lokale organisasjoner og næringsliv: Alta Røde Kors, Eltele, Avinor, FUNKIS, Grieg Seafood, Sparebank1 Nord-Norge og Verte. Sisa har hatt nær kontakt med professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen, som har berømmet Sisa sin måte å jobbe på. Hylland Eriksen har ledet et 5-årig forskningsprogram i forhold til integrering. Sisa har tatt i bruk mye av de erfaringer og metoder som dette programmet påpeker. Sisa bruker sosialantropologi som faglig fundament. Foreninger tilknyttet SISA: Afghansk komitè Alta Røde Kors Norges Blindeforbund Finnmark Butansk forening Eritreisk forening Filppinsk forening Alta kunstforening NFU Alta Palestinsk forening Russisk forening Somalisk forening Thai forening 6

11 3. MÅLSETNING Virkeliggjøre en mangeårig drøm for SISA: «Vi ønsker å kjøpe et hus som kan bli vårt felles hjem og kultursenter for vår virksomhet og aktiviteter. Et hjem som er vårt eget, der ideer fødes, og folk og kulturer smelter sammen.» Effekter og merverdi: Styrke SISAs aktiviteter, gi ulike mennesker og ulike kulturer større utviklingsrom. Motivere og gi ny drivkraft til SISAs ildsjeler og frivillige, og rom for å rekruttere flere. Realisering av flere ideer og aktiviteter, skapt av ulike mennesker og ulike kulturer. Måling av effekter og merverdi: Antall kurs, aktiviteter og arrangementer som gjennomføres. Antall deltakere på kurs, aktiviteter og arrangementer. Antall ildsjeler og frivillige som deltar i SISAs arbeid. 4. PROSJEKTBESKRIVELSE Sisa har gjennom sitt ideelle arbeid med integreringsprosjekter og marginaliserte grupper blitt lokalt, regionalt og nasjonalt kjent for å skape gode resultater. Dette har også gitt større behov for fysiske rom og et funksjonelt møtested. Det er fra etableringen av Sisa i 2007 benyttet ulike leide lokaler. Varierende funksjonalitet og uforutsigbarhet for lokaliteter har vært en stor slitasjefaktor for Sisas ildsjeler og frivillige. Sisa har per tiden lokaler i kjelleren på Alta rådhus. Lokalene er lite egnet for Sisas virksomhet. Sisa er åpen hele uka og hele året. Det er i snitt rundt 35 personer som bruker Sisa hver dag. I tillegg kommer arrangementer i og utenfor Sisa sine lokaler. Dette er likevel en betydelig nedgang etter flytting fra Alta sentrum til rådhuset. Lett tilgjengelige og funksjonelle lokaler betyr svært mye for Sisas mange deltakere og frivillige, og gir praktiske og mentale mulighetsrom for å utvikle felles aktiviteter. Sisa ønsker derfor å kjøpe et eget SISA Hus for en langsiktig om permanent etablering av et møtested og kultursenter for Sisas virksomhet og aktiviteter, for å motivere, styrke og rekruttere frivillige og for å gi praktisk og mentalt rom for utvikling av Sisas arbeid. Beregnet aldersfordeling: 30 % Barn (0-12 år) 33 % Ungdom (13-18 år) 35 % Voksne (19-64 år) 2 % Eldre (over 65 år) 7

12 Beregnet direkte nytte av prosjektet: Ca. 600 personer SISA har 13 frivillige foreninger tilknyttet virksomheten, med gjennomsnittlig 30 aktive medlemmer/deltakere = 390 personer I tillegg kommer uorganiserte besøkende/drop-in. Potensielt antall brukere innenfor 1/2 times kjøring: Ca personer % av befolkningen i sentrums-alta beregnes å være aktuelle deltakere i Sisas virksomhet og aktiviteter. Antall innbyggere i kommunen: pr

13 Beregning av frivillig arbeid/egeninnsats Beregning av dugnadstimer Antall pers. Timeverk Sum timer Frivillig arbeid/gjennomsnittlig frivillig timebruk: Arrangementer/dugnader - inntektsgivende arbeid ) Renovering/oppussing/tilpasninger - praktisk arbeid ) SUM TIMEVERK 3100 Arbeidet beregnes gjennomført over en periode på 6 mnd. (jan-juni) Verdiberegning av frivillig arbeid Timeverk Timesats Sum Inntektsgivende arrangementer/dugnader Renovering/oppussing/tilpasninger Grunnlag: - Resultatregnskap Sisa Takst/verdivurdering Altaveien 99 - Informasjon fra daglig leder Sisa John-Tore Martinsen 10

14 5. KONTAKTOPPLYSINGER Prosjektplanen er utarbeidet av Gunn Heidi Henriksen i samarbeid med daglig leder i Sisa John-Tore Martinsen. Kontaktinformasjon BarentsConsult Henriksen Gunn Heidi Henriksen Mobil: Sisa Kultursenter John- Tore Martinsen Mobil:

15 6. ORGANISASJON Organisasjonsnummer: Navn/foretaksnavn: KULTURSENTERET SISA Organisasjonsform: Forening/lag/innretning Forretningsadresse: Sandfallveien ALTA Kommune: ALTA Postadresse: Postboks ALTA Internettadresse: Registrert i Enhetsregisteret: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Virksomhet/art/bransje: Næringskode(r): Sektorkode: Særlige opplysninger: John Tore Martinsen Er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre. Er en sosial møteplass, foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted Ideelle organisasjoner Registrert i NAV Aa-registeret Registrert i Frivillighetsregisteret Styre: Styremedlem: Kristin Nicolaysen Hege Marie Igeland, J a n E r i k K a r l s e n, G r e t h e N i l l i m a M o n s e n, D e v i C h a m l a g a i Signatur: Daglig leder alene. Regnskapsfører: Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer VISMA SERVICES NORGE AS Kanalveien 52, 5068 BERGEN 12

16 7. LINKER OG OPPSLAG Altaposten Altaposten NVL Sisas FOU rapport Norske Samers Riksforbund Besøk på Sisa Kultursenter i Alta NSR har vært på besøk hos Sisa Kultursenter i Alta som er en internasjonal møteplass for ulike mennesker og kulturer. Publisert: Lørdag 21.mai var en gjeng NSR folk på besøk hos Sisa Kultursenter i Alta. En god atmosfære møtte oss i døra, der hovedsakelige frivillige har ordnet et møteplass med bla kafedrift som serverer internasjonale matretter med lokale råvarer. Sisa har utviklet ulike tilbud der kulturnæringer kan søke om hjelp hos Sisa bedrift, eller hjelp til søm og syarbeid hos Sysa og data- og it hjelp hos Sisa dataverksted. De ønsker å være kunst og håndtverk formidler for Barentsregionene og har markedsdager jevnlig. Sisa skal være et kultursenter og en kulturarena for Altas befolkning. De skaper møteplasser slik at ulike mennesker møtes og gjør ting sammen. Samisk kultur har også fått en naturlig plass fra første stund og samarbeid med Álttá sámi siida er en naturlig del av det. Navnet på kultursentert kommer fra det samiske ordet "sisa" som betyr "inn". Kultursenteret Sisa er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre. Sisa er en sosial møteplass, foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger. Sisa er også en paraplyorganisasjon for omlag 17 forskjellige lag og foreninger som har sine aktiviteter i Sisas lokaler. Gjennom foreningene og ulike prosjekter dekkes områdene flerkulturalitet, folkehelse, kulturformidling, kunst og internasjonale spørsmål. SISA koppen gies til alle SISAvenner- blandt anna har Kronprins Haakon fått en slik kopp. 13

17 14

PLANDOKUMENT FOR SISA 2015

PLANDOKUMENT FOR SISA 2015 PLANDOKUMENT FOR SISA 2015 Sisa Kultursenter www.sisa.no Er en ideell organisasjon som bruker kunst og kultur som verktøy i koblingen mellom kulturelt mangfold, fattigdomsproblematikk, generasjonsarbeid

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

FOLKEVENN PROSJEKTET.

FOLKEVENN PROSJEKTET. Norsk folkehjelp Malm. SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER I VERRAN KOMMUNE. FOLKEVENN PROSJEKTET. Søknaden gjelder: Malm lag søker Verran kommune om Aktivitetsmidler til innkjøp av utstyr til de ulike aktivitetene

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Fou rapport. Kultursenteret SISA. en erfaringsoppsummering av drift og innhold. Evalueringsperiode august til desember 2011 Prosjekteier Alta kommune

Fou rapport. Kultursenteret SISA. en erfaringsoppsummering av drift og innhold. Evalueringsperiode august til desember 2011 Prosjekteier Alta kommune Fou rapport Kultursenteret SISA en erfaringsoppsummering av drift og innhold Evalueringsperiode august til desember 2011 Prosjekteier Alta kommune Fou rapport Kultursenteret SISA en erfaringsoppsummering

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg

Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg Trondheim kommunes søkeportal for frivilligheten, idrett, friluftsliv, kunst- og kulturaktører Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg Logg inn Registrer organisasjon

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ

ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ En utstyrssentral er et folkehelsetiltak som skal bidra til å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet. Bodø Røde Kors (BRK)

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Hva skal jeg si noe om? Hva skal jeg si noe om? Bakgrunn frivillighetspolitikk Om undersøkelse i frivillige lag og organisasjoner på Askøy Intern undersøkelse i

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71 Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71 Sendes: Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo 1 Generelle opplysninger: Frivillighetssentralene

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

Møteplass Brygga (MB 9) «Brukerorganisasjonene i Kristiansund» som leietagere!

Møteplass Brygga (MB 9) «Brukerorganisasjonene i Kristiansund» som leietagere! 1 Tellef Raustøl Rådgivning (TRR) Oscarsgate 27, 0352 Oslo Org.nr.975 618 102 e-mail: tellef@raustol.no Mobil: 91 30 29 95 www.raustol.no Kristiansund kommune v/rådmann Arne Ingebrigtsen Oslo 29.10.2015

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25.

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. september 2014 Frivillighet Norge Interessepoli1sk samarbeidsorgan for frivillige

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode Bosetting av flyktninger og samspillet mellom frivillige organisasjoner og kommunen Refleksjoner

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Et møte med havet Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Norges vestkyst er kontrastenes rike Disse kontrastene har vi fanget og gjenspeilet

Detaljer

Innvandring, sosial integrasjon og deltakelse i samfunnsutviklingen

Innvandring, sosial integrasjon og deltakelse i samfunnsutviklingen Innvandring, sosial integrasjon og deltakelse i samfunnsutviklingen Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 3. Desember 2013 Susanne Søholt Innvandringens bidrag til befolkningsveksten 2008

Detaljer

Altaguiden. Rapport fra SISA kultursenter, periode sept.2012 sept.2013. Prosjekteier for Altaguiden: Alta kommune

Altaguiden. Rapport fra SISA kultursenter, periode sept.2012 sept.2013. Prosjekteier for Altaguiden: Alta kommune Altaguiden Rapport fra SISA kultursenter, periode sept.2012 sept.2013 Yamona og Maria under Åpne Hus Miljøsirkus 2013, en av Sisas kultursamarbeidere Foto: Freddy Ludvik Prosjekteier for Altaguiden: Alta

Detaljer

Komite for helse og omsorg, Asker kommune Vi gir støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta

Komite for helse og omsorg, Asker kommune Vi gir støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta Komite for helse og omsorg, Asker kommune 31.05.2017 Vi gir støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier. I begynnelsen

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/09 Oslo kommune Møteinnkalling 3/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 21. april 2009 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Morgendagens aktivitetssenter. Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter

Morgendagens aktivitetssenter. Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter 1 En Bakgrunn utvikling og fornyelse av dagens eldre og seniorsentre Det er en sterk økning av antall eldre i befolkningen. Det er viktig å engasjere

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik Samspillet mellom kommune og frivillighet Lars Nervik Leder Haugesund Røde Kors 36 år i frivillighet i Rogaland Røde Kors og Haugesund Røde Kors Frivillighetspolitikk hva legger vi egentlig i dette begrepet?

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer

Hvordan følges strategien opp regionalt

Hvordan følges strategien opp regionalt Hvordan følges strategien opp regionalt Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Bolig er for en liten gruppe mennesker en kritisk mangelvare, men

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle FOLKETS HUS LANDSFORBUND IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Interne virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2195-1 Saksbehandler Hege Solli Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige.

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. Sammen skaper vi trivsel og utvikling! Til Frivillige organisasjoner Enhetsledere

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF)

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) GHF har som formål å fremme og ivareta et godt grunnlag for handel og annen nærings-virksomhet i Gamlebyen i Fredrikstad. Foreningen er en uavhengig forening bestående

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer