Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren"

Transkript

1 Postboks Alta Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren På grunn av større omfang av tjenester fra Kultursenteret Sisa og med bakgrunn i vedlagte informasjon om Kultursenteret Sisa søkes det herved om en økning i tilskudd på kr fra Alta kommune. Hva kan en si om Sisa som ikke allerede er sagt? Sisa er unik i den forstand at en har klart å samle mennesker med ulik bakgrunn. Sisa har gjennom 7 år jobbet for at ulike mennesker kommer sammen, blir kjent med hverandre og lærer av hverandre. Sisa har klart å skape miljøer hvor mennesker som i utgangspunktet normalt ikke møtes får en mulighet til det. Samtidig får de som er på Sisa en mulighet til å vise seg frem i lokalsamfunnet og minne lokalbefolkninga på deres eksistens. Alta er et flerkulturelt samfunn. Her som andre steder finnes det mennesker som sliter med ulike problemer. Sisa har klart å skape et sted hvor ulike mennesker føler seg trygg og ivaretatt. Daglig ser vi at verdien av å ha et sted hvor en kan møtes og bli kjent med andre samtidig er med på å bryte ned redsel og fordommer om «de andre». Det er dette som er utgangspunktet for Sisa og som har ført mennesker fra fjernt og nær til Sisa. Sist sommer fikk Hans Majestet Kongen en omvisning på flyplassen hvor utstillinga «Vi maler Kongen» er satt opp til ære for han. Kronprins Haakon har tidligere besøkt på oss. Erling Borgen, tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og ikke minst professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen har vært på Sisa og bidratt på ulike vis. Sisa inn i fremtiden Sisa vil skape et nytt sted kalt «Sisa Huset». Her vil vi sammen med andre fagmiljøer i Alta utvikle et kompetansesenter for praktisk integrering basert på menneske møter og bruk av kunst og kultur. Tanken er integrering og lokal tilhørighet hvor et positivt menneskesyn ligger til grunn. Sisa Huset Altaveien 99 Bygget har 4 etasjer og inneholder både forretningslokaler og utleie leiligheter. Sisa Huset ønsker å utvikle seg til å bli et aktivitetssenter, bo tilbud og et Kultursenter. Vi ønsker å lage 2 hybler til bostedsløse, samt en leilighet for familier som sliter med å finne en plass i boligmarkedet. Sisa vil kunne gi et tilbud til personer som kommer fra f. eks soning eller som av andre grunner ikke har fast bosted. Sisa vil kunne gi et trygt botilbud. Sisa kan gi bo-veiledning og referanse til fremtidige huseiere, samt bistand til hva som skal til for å leie eller kjøpe egen bolig Dette er tiltak i tråd med mål og tiltak i kommunedelplan for sosial boligpolitikk, utredning av ruspsykiatritjenesten og kommunedelplan for helse og sosial. I tillegg vil dette kunne knyttes opp mot prosjektet «Byggeløfte», hvor Sisa ønsker å få til en dialog med NAV sosial og prosjektet boligdrømmen som har til målsetting å følge opp personer med behov for boligplan og boligveiledning.

2 På grunn av at vi allerede er i dialog med huseier og ser muligheter for å bli enig om en fornuftig pris trenger vi en rask avklaring fra Alta kommune om dere kan støtte oss med et årlig tilskudd på kr fram til Håper at saken kan sluttbehandles i Formannskapet slik at vi kan gi et bud på Altaveien 99. Vi har vært i kontakt med banken som er positive til å gi oss lån basert på vedlagte budsjett. Budsjettet har de formelle krav som banken stiller til egenkapital på 20 % det betyr at Sisa vil trenge et tilskudd på kr fra Alta kommune allerede nå. I tillegg er Sisa i en prosess der vi ønsker å inngå leieavtaler med Alta kommune for utleie av leilighet og hybler slik de er skissert i dette notatet. Banken ønsker en langtidskontrakt på anslagsvis 4 år noe vi håper å kunne inngå med Stiftelsen utleieboliger. Alta Vennlig hilsen John-Tore Martinsen Org. No Mobile: Besøksadresse Rådhuset Postboks Alta

3 Antatt budsjett kultursenteret Sisa Inntekter Diverse prosjektinntekter Alta kommune 700,000 Finnmark fylke 190,000 IMDi 360,000 Nav Arb. Og velferdsdir 300,000 Udi 80,000 Salg av tjenester i næringslivet 200,000 Bidrag fra organisasjoner på Sisa 150,000 Utleie av bygget til aktiviteter, kurs 100,000 Sum inntekter 2,080,000 Utgifter lønn inkl sosiale utgifter, feriepenger 1,250,000 2,80% stillinger Prosjektansatte/ kjøp av tjenester 140,000 reise, bilhold 45,000 husleie 400,000 strøm 60,000 administrasjon 35,000 prosjektutgifter 150,000 sum utgifter 2,080,000 Budsjettet er basert på grunnlag fra tidligere bevilgninger gjennom de siste årene. Budsjettpostene er på omtrentlig samme nivå som fjorårets bevilgning med unntak av Alta kommune som har en økning på grunn av endring av lokaler Det jobbes med å få en finansiering gjennom Statsbudsjettet. Dersom Sisa finansieres gjennom Statsbudsjettet vil det skje en reduksjon fra: IMDi og NAV Arb. Og velferdsdir. Da de er underlagt BLD. Det vil også skje en reduksjon i tilskudd fra Alta kommune

4 BUDSJETT PROSJEKT SISA HUSET Godkjennes av bank pga 20 % egenfinanisering av bygget. Kostnader Beløp Kjøpesum bygg/takst 3,200,000 Nødvendig renovering/oppussing/tilpasning av lokaler 100,000 Gebyrer/transaksjonskostnader 100,000 Inventar/utstyr 20,000 SUM KOSTNADER 3,420,000 Finansiering Beløp Kultursenteret Sisa egenandel forventa økt tjenestesalg ,000 Bidrag egenandel ansatte Sisa 200,000 Bidrag næringslivet 75,000 Lånefinansiering 2,725,000 SUM FINANSIERING 3,000,000 Årlige kapital- og driftskostnader SISA Huset Beløp Annuitetslån, 5 % rente, 20 år, 1. prioritet pant i bygget. Kapitalkostnader; renter og avdrag pr. år 270,000 Vedlikeholdsutgifter 120,000 Driftsutgifter; kommunale avgifter, renovasjon, strøm, forsikring 150,000 SUM KAPITAL OG DRIFTSKOSTNADER PR. ÅR 540,000 Finansiering årlige kapital- og driftskostnader SISA Huset Beløp Kultursenteret Sisa (andel fra prosjektmidler og forventa økt salg av tjenester) 400,000 Leilighet 140,000 SUM FINANSIERING KAPITAL OG DRIFTSKOSTNADER 540,000 I tillegg beregnes det å løse praktiske oppgaver for vedlikehold mv. gjennom dugnad/egeninnsats.

5 PROSJEKTPLAN «SISA HUSET» «DRØMMEN» Vi ønsker å virkeliggjøre en mangeårig drøm for SISA. Vi ønsker å kjøpe et hus som kan bli vårt felles hjem og kultursenter. Et hus som er vårt eget, der ideer fødes, og folk og kulturer smelter sammen

6 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Om Sisa 3. Målsetning 4. Prosjektbeskrivelse 5. Promotering 6. Kontaktopplysninger 7. Organisasjon 8. Linker og oppslag 2

7 1. BAKGRUNN Sisa er en ideell organisasjon med fokus på koblingen mellom kultur og folkehelse. Navnet «Sisa» er hentet fra samisk og betyr «inn». Sisa oppstod gjennom frivillig engasjement og aktive ildsjeler i Sisas filosofi er at kulturen skaper involvering, trivsel og bolyst som igjen skaper trygghet og god folkehelse. Det kulturelle mangfoldet er viktig for Sisa. Ulike mennesker og kulturer har felles møtested og skaper felles aktiviteter gjennom Sisa. Sisa jobber også i forhold til andre grupper i samfunnet som blinde, utviklingshemmede, psykisk helse og de som sliter med rusavhengighet. Det er møtet mellom alle disse gruppene som skaper aktivitet og mangfoldet på Sisa. Fysiske og mentale mulighetsrom Sisa har gjennom sitt arbeid med integreringsprosjekter og marginaliserte grupper blitt lokalt, regionalt og nasjonalt kjent for å skape gode resultater. Sisa får stadig større oppmerksomhet og anerkjennelse. Dette har også gitt større behov for fysiske rom og et lett tilgjengelig og funksjonelt møtested. Det er avgjørende for Sisas virksomhet og utviklingsmuligheter å ha et felles møtested. Det er fra etableringen benyttet ulike leide lokaliteter. Varierende funksjonalitet og uforutsigbarhet for lokaliteter har vært en stor slitasjefaktor for Sisas ildsjeler og frivillige. Sisa har per tiden lokaler i kjelleren på Alta rådhus. Lokalene er lite egnet for Sisas virksomhet. Sisa er åpen hele uka og hele året. Det er i snitt rundt 35 personer som bruker Sisa hver dag. I tillegg kommer arrangementer i og utenfor Sisa sine lokaler. Dette er likevel en betydelig nedgang etter flytting fra Alta sentrum til rådhuset. Sisa er mangfoldig. Mange mennesker fra inn- og utland med ulik bakgrunn kommer sammen. Det er viktig for deltakere, besøkende, frivillige og ildsjeler at Sisa har en sentral beliggenhet, med god tilgjengelighet og lett adkomst. Lett tilgjengelige, trivelige og funksjonelle lokaler betyr svært mye for Sisas mange frivillige, og gir både praktiske og mentale mulighetsrom for å utvikle felles aktiviteter. 3

8 Drømmen om et eget SISA Hus Sisa har fra etableringen hatt et ønske og en drøm om å kunne etablere en permanent møteplass og et kultursenter med et langsiktig perspektiv. Det har over lengre tid vært arbeidet med å finne funksjonelle lokaliteter for Sisas mange aktiviteter. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å finne lokaliteter på Alta sentrum med tilstrekkelig arealer til en pris som er overkommelig for Sisa. Altaveien 99 i Bossekop er nå til salgs med takst/markedsvurdering kr Dette er et bygg som med noe renovering og tilpasning vil være svært egnet for Sisas virksomhet. Bygget er over 4 etasjer, og vil gi plass til kulturhusdel/forsamlingsrom, kjøkken, grupperom/kursaktiviteter, forenings-/prosjektkontorer, atelier, utstillingslokale, lagerplass mm. Bygget ligger ved E6, nært busstopp og med gode parkeringsforhold. Det er 2 km mellom Bossekop og Alta Sentrum. Store boligfelt ligger i gangavstand fra Bossekop. Bolig- og sentrumsområdene er godt utbygd med gang- og sykkelveier. Sisa har gjennomført møter med byggeier, Alta kommune, bank og næringsaktører i Bossekop som alle har vært positive til en mulig etablering av Sisa i bygget. For Sisa er det viktig at de nære omgivelsene er positive til aktiviteten som genereres gjennom Sisa. Bossekop Bossekop (nordsamisk: Bossugohppi, 'bardehvalbukt'). Bossekop har perspektiver og samarbeidsmuligheter som gjør at det er interessant for Sisa med en permanent etablering i bydelen. Stedet er fra gammelt av brukt som møtested og markedsplass på høst og vår for det samiske innlandet og kystbefolkningen i Finnmark. Tradisjonen med markeder er tatt opp igjen, og Sisa vil kunne bidra med aktiviteter og utsalg under disse. Den samiske kulturen inngår som en viktig del av Sisas aktiviteter. Bossekop Ungdomslag har sin idrettspark med stor barne- og ungdomsaktivitet i området, og kan bli en naturlig samarbeidspartner dersom Sisa etablerer sin virksomhet i Bossekop. 4

9 2. OM SISA Sisa Kultursenter er en ideell organisasjon, registrert i Frivillighets- og Enhetsregisteret. Sisa har de siste årene omsatt for ca. 1,7 millioner per år som er finansiert gjennom ulike prosjekter med forskjellige bidragsytere og avtalepartnere. Inkludert i dette er også samarbeidsavtalen med Alta kommune. Sisa er prosjektfinansiert der ulike prosjekter definerer arbeidsoppgaver og inntekt til Sisa. Sisa jobber innenfor folkehelseperspektivet. Det er kunst og kultur som er verktøyene og metoden i Sisa sitt arbeid. Det er en samfunnsinvestering å jobbe godt og langsiktig med å tilpasse de flerkulturelle miljøene til det norske samfunnet slik at de både finner en plass og samtidig kan være en ressurs og til nytte for lokalsamfunnet. Sisa er et sted der alle ønskes velkommen uavhengig av bakgrunn. I tillegg til prosjekter bruker ulike organisasjoner Sisa til møter og festlige arrangementer. Sisa samarbeider også med NFU (funksjonshemmedes forbund), Blindeforbundet og andre særorganisasjoner. Sisa jobber med å blande ulike mennesker slik at aktivitetene i stor grad bærer preg av deltakere med ulik bakgrunn. Sisa har en usedvanlig evne til å skape nye og spennende aktiviteter som gjør at mennesker med ulik bakgrunn møtes og gjør ting sammen. Sisa har laget kokebok for fattige, internasjonale kafeer, informasjonsarbeid i skoler, besøk på eldresentre, deltar på konferanser i forhold til integrering og folkehelsearbeid. Det er laget egen TV serie på lokal TV fra miljøet rundt Sisa. Sisa jobber nå med en barnebok skrevet av ei utviklingshemmet jente. Sisa får ofte henvendelser fra næringslivet om ulike oppdrag og er ofte med på kulturarrangementer i lokalmiljøet i tillegg til enkelte oppdrag i andre Finnmarks kommuner. Sisa er en sosial entreprenør, og er som andre sosiale entreprenører fokusert på løsninger. Sisa er en samfunnsaktør som bidrar på områder det offentlige ikke selv har kapasitet til, men som kan utgjøre en stor forskjell i livet for enkeltmennesker og utsatte grupper. Sisa finner utradisjonelle løsninger på problemer. Sisa har også et spesielt fokus på fattigdom og jobber nå med å utvikle et program sammen med regionorganisasjonene Bikuben, Batteriet nord og Velferdsalliansen som skal jobbe med fattigdomsproblematikk i hele Nord-Norge. Sisa har som prinsipp om at alle aktiviteter i regi av Sisa skal være gratis. Det være seg sommerferie for barn, konserter, fester, turer i nærområdet, kurs og andre arrangementer. 5

10 Organisering og ressurser Sisa sysselsetter 2,7 årsverk. All inntekt kommer fra prosjekter: 1/1 daglig leder er sosialantropolog med fokus på integrering 1/1 aktivitetsleder er utdannet kokk med fagbrev og medlem av kokkenes mester laug 20 % data og info ansvarlig er utdannet dataingeniør 30 % Tidligere næringsleder, dramautdannet 20 % Helse og sosialarbeider I tillegg kommer mange frivillige med ulike erfaringer og bakgrunn. Det er viktig å organisere de som kommer nye i gode og positive fellesskap, samt anerkjenne og støtte ildsjelenes utrettelige arbeid. Dette kan gjøres ved å vise vei for de som kommer nye og er med på å skape god bolyst for mange flere mennesker enn det som er tilfellet i dag. Offentlig sektor klarer ikke alle oppgavene alene og kan derfor nyte godt av et supplement fra frivillig sektor. Samarbeidspartnere som bidrar med økonomi til Sisa: Alta kommune, NFU, Finnmark fylkeskommune, NAV Arbeids og velferdsdirektoratet, IMDi, Sametinget. I tillegg lokale organisasjoner og næringsliv: Alta Røde Kors, Eltele, Avinor, FUNKIS, Grieg Seafood, Sparebank1 Nord-Norge og Verte. Sisa har hatt nær kontakt med professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen, som har berømmet Sisa sin måte å jobbe på. Hylland Eriksen har ledet et 5-årig forskningsprogram i forhold til integrering. Sisa har tatt i bruk mye av de erfaringer og metoder som dette programmet påpeker. Sisa bruker sosialantropologi som faglig fundament. Foreninger tilknyttet SISA: Afghansk komitè Alta Røde Kors Norges Blindeforbund Finnmark Butansk forening Eritreisk forening Filppinsk forening Alta kunstforening NFU Alta Palestinsk forening Russisk forening Somalisk forening Thai forening 6

11 3. MÅLSETNING Virkeliggjøre en mangeårig drøm for SISA: «Vi ønsker å kjøpe et hus som kan bli vårt felles hjem og kultursenter for vår virksomhet og aktiviteter. Et hjem som er vårt eget, der ideer fødes, og folk og kulturer smelter sammen.» Effekter og merverdi: Styrke SISAs aktiviteter, gi ulike mennesker og ulike kulturer større utviklingsrom. Motivere og gi ny drivkraft til SISAs ildsjeler og frivillige, og rom for å rekruttere flere. Realisering av flere ideer og aktiviteter, skapt av ulike mennesker og ulike kulturer. Måling av effekter og merverdi: Antall kurs, aktiviteter og arrangementer som gjennomføres. Antall deltakere på kurs, aktiviteter og arrangementer. Antall ildsjeler og frivillige som deltar i SISAs arbeid. 4. PROSJEKTBESKRIVELSE Sisa har gjennom sitt ideelle arbeid med integreringsprosjekter og marginaliserte grupper blitt lokalt, regionalt og nasjonalt kjent for å skape gode resultater. Dette har også gitt større behov for fysiske rom og et funksjonelt møtested. Det er fra etableringen av Sisa i 2007 benyttet ulike leide lokaler. Varierende funksjonalitet og uforutsigbarhet for lokaliteter har vært en stor slitasjefaktor for Sisas ildsjeler og frivillige. Sisa har per tiden lokaler i kjelleren på Alta rådhus. Lokalene er lite egnet for Sisas virksomhet. Sisa er åpen hele uka og hele året. Det er i snitt rundt 35 personer som bruker Sisa hver dag. I tillegg kommer arrangementer i og utenfor Sisa sine lokaler. Dette er likevel en betydelig nedgang etter flytting fra Alta sentrum til rådhuset. Lett tilgjengelige og funksjonelle lokaler betyr svært mye for Sisas mange deltakere og frivillige, og gir praktiske og mentale mulighetsrom for å utvikle felles aktiviteter. Sisa ønsker derfor å kjøpe et eget SISA Hus for en langsiktig om permanent etablering av et møtested og kultursenter for Sisas virksomhet og aktiviteter, for å motivere, styrke og rekruttere frivillige og for å gi praktisk og mentalt rom for utvikling av Sisas arbeid. Beregnet aldersfordeling: 30 % Barn (0-12 år) 33 % Ungdom (13-18 år) 35 % Voksne (19-64 år) 2 % Eldre (over 65 år) 7

12 Beregnet direkte nytte av prosjektet: Ca. 600 personer SISA har 13 frivillige foreninger tilknyttet virksomheten, med gjennomsnittlig 30 aktive medlemmer/deltakere = 390 personer I tillegg kommer uorganiserte besøkende/drop-in. Potensielt antall brukere innenfor 1/2 times kjøring: Ca personer % av befolkningen i sentrums-alta beregnes å være aktuelle deltakere i Sisas virksomhet og aktiviteter. Antall innbyggere i kommunen: pr

13 Beregning av frivillig arbeid/egeninnsats Beregning av dugnadstimer Antall pers. Timeverk Sum timer Frivillig arbeid/gjennomsnittlig frivillig timebruk: Arrangementer/dugnader - inntektsgivende arbeid ) Renovering/oppussing/tilpasninger - praktisk arbeid ) SUM TIMEVERK 3100 Arbeidet beregnes gjennomført over en periode på 6 mnd. (jan-juni) Verdiberegning av frivillig arbeid Timeverk Timesats Sum Inntektsgivende arrangementer/dugnader Renovering/oppussing/tilpasninger Grunnlag: - Resultatregnskap Sisa Takst/verdivurdering Altaveien 99 - Informasjon fra daglig leder Sisa John-Tore Martinsen 10

14 5. KONTAKTOPPLYSINGER Prosjektplanen er utarbeidet av Gunn Heidi Henriksen i samarbeid med daglig leder i Sisa John-Tore Martinsen. Kontaktinformasjon BarentsConsult Henriksen Gunn Heidi Henriksen Mobil: Sisa Kultursenter John- Tore Martinsen Mobil:

15 6. ORGANISASJON Organisasjonsnummer: Navn/foretaksnavn: KULTURSENTERET SISA Organisasjonsform: Forening/lag/innretning Forretningsadresse: Sandfallveien ALTA Kommune: ALTA Postadresse: Postboks ALTA Internettadresse: Registrert i Enhetsregisteret: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Virksomhet/art/bransje: Næringskode(r): Sektorkode: Særlige opplysninger: John Tore Martinsen Er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre. Er en sosial møteplass, foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted Ideelle organisasjoner Registrert i NAV Aa-registeret Registrert i Frivillighetsregisteret Styre: Styremedlem: Kristin Nicolaysen Hege Marie Igeland, J a n E r i k K a r l s e n, G r e t h e N i l l i m a M o n s e n, D e v i C h a m l a g a i Signatur: Daglig leder alene. Regnskapsfører: Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer VISMA SERVICES NORGE AS Kanalveien 52, 5068 BERGEN 12

16 7. LINKER OG OPPSLAG Altaposten Altaposten NVL Sisas FOU rapport Norske Samers Riksforbund Besøk på Sisa Kultursenter i Alta NSR har vært på besøk hos Sisa Kultursenter i Alta som er en internasjonal møteplass for ulike mennesker og kulturer. Publisert: Lørdag 21.mai var en gjeng NSR folk på besøk hos Sisa Kultursenter i Alta. En god atmosfære møtte oss i døra, der hovedsakelige frivillige har ordnet et møteplass med bla kafedrift som serverer internasjonale matretter med lokale råvarer. Sisa har utviklet ulike tilbud der kulturnæringer kan søke om hjelp hos Sisa bedrift, eller hjelp til søm og syarbeid hos Sysa og data- og it hjelp hos Sisa dataverksted. De ønsker å være kunst og håndtverk formidler for Barentsregionene og har markedsdager jevnlig. Sisa skal være et kultursenter og en kulturarena for Altas befolkning. De skaper møteplasser slik at ulike mennesker møtes og gjør ting sammen. Samisk kultur har også fått en naturlig plass fra første stund og samarbeid med Álttá sámi siida er en naturlig del av det. Navnet på kultursentert kommer fra det samiske ordet "sisa" som betyr "inn". Kultursenteret Sisa er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre. Sisa er en sosial møteplass, foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger. Sisa er også en paraplyorganisasjon for omlag 17 forskjellige lag og foreninger som har sine aktiviteter i Sisas lokaler. Gjennom foreningene og ulike prosjekter dekkes områdene flerkulturalitet, folkehelse, kulturformidling, kunst og internasjonale spørsmål. SISA koppen gies til alle SISAvenner- blandt anna har Kronprins Haakon fått en slik kopp. 13

17 14

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo Prospektet er utarbeidet av foreningen Breivolls Venner Rikke Soligard (Red.) 28.12.2012 Side 1 Innhold

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Sammendrag, Prosjekt bolighjelp...4 1. Introduksjon...6 2. Introduksjon av prosjektdeltakere...7

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer