Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren"

Transkript

1 Postboks Alta Søknad om økning i økt tilskudd og orientering om Kultursenteret Sisa I forbindelse med flytting fra Rådhuskjelleren På grunn av større omfang av tjenester fra Kultursenteret Sisa og med bakgrunn i vedlagte informasjon om Kultursenteret Sisa søkes det herved om en økning i tilskudd på kr fra Alta kommune. Hva kan en si om Sisa som ikke allerede er sagt? Sisa er unik i den forstand at en har klart å samle mennesker med ulik bakgrunn. Sisa har gjennom 7 år jobbet for at ulike mennesker kommer sammen, blir kjent med hverandre og lærer av hverandre. Sisa har klart å skape miljøer hvor mennesker som i utgangspunktet normalt ikke møtes får en mulighet til det. Samtidig får de som er på Sisa en mulighet til å vise seg frem i lokalsamfunnet og minne lokalbefolkninga på deres eksistens. Alta er et flerkulturelt samfunn. Her som andre steder finnes det mennesker som sliter med ulike problemer. Sisa har klart å skape et sted hvor ulike mennesker føler seg trygg og ivaretatt. Daglig ser vi at verdien av å ha et sted hvor en kan møtes og bli kjent med andre samtidig er med på å bryte ned redsel og fordommer om «de andre». Det er dette som er utgangspunktet for Sisa og som har ført mennesker fra fjernt og nær til Sisa. Sist sommer fikk Hans Majestet Kongen en omvisning på flyplassen hvor utstillinga «Vi maler Kongen» er satt opp til ære for han. Kronprins Haakon har tidligere besøkt på oss. Erling Borgen, tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og ikke minst professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen har vært på Sisa og bidratt på ulike vis. Sisa inn i fremtiden Sisa vil skape et nytt sted kalt «Sisa Huset». Her vil vi sammen med andre fagmiljøer i Alta utvikle et kompetansesenter for praktisk integrering basert på menneske møter og bruk av kunst og kultur. Tanken er integrering og lokal tilhørighet hvor et positivt menneskesyn ligger til grunn. Sisa Huset Altaveien 99 Bygget har 4 etasjer og inneholder både forretningslokaler og utleie leiligheter. Sisa Huset ønsker å utvikle seg til å bli et aktivitetssenter, bo tilbud og et Kultursenter. Vi ønsker å lage 2 hybler til bostedsløse, samt en leilighet for familier som sliter med å finne en plass i boligmarkedet. Sisa vil kunne gi et tilbud til personer som kommer fra f. eks soning eller som av andre grunner ikke har fast bosted. Sisa vil kunne gi et trygt botilbud. Sisa kan gi bo-veiledning og referanse til fremtidige huseiere, samt bistand til hva som skal til for å leie eller kjøpe egen bolig Dette er tiltak i tråd med mål og tiltak i kommunedelplan for sosial boligpolitikk, utredning av ruspsykiatritjenesten og kommunedelplan for helse og sosial. I tillegg vil dette kunne knyttes opp mot prosjektet «Byggeløfte», hvor Sisa ønsker å få til en dialog med NAV sosial og prosjektet boligdrømmen som har til målsetting å følge opp personer med behov for boligplan og boligveiledning.

2 På grunn av at vi allerede er i dialog med huseier og ser muligheter for å bli enig om en fornuftig pris trenger vi en rask avklaring fra Alta kommune om dere kan støtte oss med et årlig tilskudd på kr fram til Håper at saken kan sluttbehandles i Formannskapet slik at vi kan gi et bud på Altaveien 99. Vi har vært i kontakt med banken som er positive til å gi oss lån basert på vedlagte budsjett. Budsjettet har de formelle krav som banken stiller til egenkapital på 20 % det betyr at Sisa vil trenge et tilskudd på kr fra Alta kommune allerede nå. I tillegg er Sisa i en prosess der vi ønsker å inngå leieavtaler med Alta kommune for utleie av leilighet og hybler slik de er skissert i dette notatet. Banken ønsker en langtidskontrakt på anslagsvis 4 år noe vi håper å kunne inngå med Stiftelsen utleieboliger. Alta Vennlig hilsen John-Tore Martinsen Org. No Mobile: Besøksadresse Rådhuset Postboks Alta

3 Antatt budsjett kultursenteret Sisa Inntekter Diverse prosjektinntekter Alta kommune 700,000 Finnmark fylke 190,000 IMDi 360,000 Nav Arb. Og velferdsdir 300,000 Udi 80,000 Salg av tjenester i næringslivet 200,000 Bidrag fra organisasjoner på Sisa 150,000 Utleie av bygget til aktiviteter, kurs 100,000 Sum inntekter 2,080,000 Utgifter lønn inkl sosiale utgifter, feriepenger 1,250,000 2,80% stillinger Prosjektansatte/ kjøp av tjenester 140,000 reise, bilhold 45,000 husleie 400,000 strøm 60,000 administrasjon 35,000 prosjektutgifter 150,000 sum utgifter 2,080,000 Budsjettet er basert på grunnlag fra tidligere bevilgninger gjennom de siste årene. Budsjettpostene er på omtrentlig samme nivå som fjorårets bevilgning med unntak av Alta kommune som har en økning på grunn av endring av lokaler Det jobbes med å få en finansiering gjennom Statsbudsjettet. Dersom Sisa finansieres gjennom Statsbudsjettet vil det skje en reduksjon fra: IMDi og NAV Arb. Og velferdsdir. Da de er underlagt BLD. Det vil også skje en reduksjon i tilskudd fra Alta kommune

4 BUDSJETT PROSJEKT SISA HUSET Godkjennes av bank pga 20 % egenfinanisering av bygget. Kostnader Beløp Kjøpesum bygg/takst 3,200,000 Nødvendig renovering/oppussing/tilpasning av lokaler 100,000 Gebyrer/transaksjonskostnader 100,000 Inventar/utstyr 20,000 SUM KOSTNADER 3,420,000 Finansiering Beløp Kultursenteret Sisa egenandel forventa økt tjenestesalg ,000 Bidrag egenandel ansatte Sisa 200,000 Bidrag næringslivet 75,000 Lånefinansiering 2,725,000 SUM FINANSIERING 3,000,000 Årlige kapital- og driftskostnader SISA Huset Beløp Annuitetslån, 5 % rente, 20 år, 1. prioritet pant i bygget. Kapitalkostnader; renter og avdrag pr. år 270,000 Vedlikeholdsutgifter 120,000 Driftsutgifter; kommunale avgifter, renovasjon, strøm, forsikring 150,000 SUM KAPITAL OG DRIFTSKOSTNADER PR. ÅR 540,000 Finansiering årlige kapital- og driftskostnader SISA Huset Beløp Kultursenteret Sisa (andel fra prosjektmidler og forventa økt salg av tjenester) 400,000 Leilighet 140,000 SUM FINANSIERING KAPITAL OG DRIFTSKOSTNADER 540,000 I tillegg beregnes det å løse praktiske oppgaver for vedlikehold mv. gjennom dugnad/egeninnsats.

5 PROSJEKTPLAN «SISA HUSET» «DRØMMEN» Vi ønsker å virkeliggjøre en mangeårig drøm for SISA. Vi ønsker å kjøpe et hus som kan bli vårt felles hjem og kultursenter. Et hus som er vårt eget, der ideer fødes, og folk og kulturer smelter sammen

6 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Om Sisa 3. Målsetning 4. Prosjektbeskrivelse 5. Promotering 6. Kontaktopplysninger 7. Organisasjon 8. Linker og oppslag 2

7 1. BAKGRUNN Sisa er en ideell organisasjon med fokus på koblingen mellom kultur og folkehelse. Navnet «Sisa» er hentet fra samisk og betyr «inn». Sisa oppstod gjennom frivillig engasjement og aktive ildsjeler i Sisas filosofi er at kulturen skaper involvering, trivsel og bolyst som igjen skaper trygghet og god folkehelse. Det kulturelle mangfoldet er viktig for Sisa. Ulike mennesker og kulturer har felles møtested og skaper felles aktiviteter gjennom Sisa. Sisa jobber også i forhold til andre grupper i samfunnet som blinde, utviklingshemmede, psykisk helse og de som sliter med rusavhengighet. Det er møtet mellom alle disse gruppene som skaper aktivitet og mangfoldet på Sisa. Fysiske og mentale mulighetsrom Sisa har gjennom sitt arbeid med integreringsprosjekter og marginaliserte grupper blitt lokalt, regionalt og nasjonalt kjent for å skape gode resultater. Sisa får stadig større oppmerksomhet og anerkjennelse. Dette har også gitt større behov for fysiske rom og et lett tilgjengelig og funksjonelt møtested. Det er avgjørende for Sisas virksomhet og utviklingsmuligheter å ha et felles møtested. Det er fra etableringen benyttet ulike leide lokaliteter. Varierende funksjonalitet og uforutsigbarhet for lokaliteter har vært en stor slitasjefaktor for Sisas ildsjeler og frivillige. Sisa har per tiden lokaler i kjelleren på Alta rådhus. Lokalene er lite egnet for Sisas virksomhet. Sisa er åpen hele uka og hele året. Det er i snitt rundt 35 personer som bruker Sisa hver dag. I tillegg kommer arrangementer i og utenfor Sisa sine lokaler. Dette er likevel en betydelig nedgang etter flytting fra Alta sentrum til rådhuset. Sisa er mangfoldig. Mange mennesker fra inn- og utland med ulik bakgrunn kommer sammen. Det er viktig for deltakere, besøkende, frivillige og ildsjeler at Sisa har en sentral beliggenhet, med god tilgjengelighet og lett adkomst. Lett tilgjengelige, trivelige og funksjonelle lokaler betyr svært mye for Sisas mange frivillige, og gir både praktiske og mentale mulighetsrom for å utvikle felles aktiviteter. 3

8 Drømmen om et eget SISA Hus Sisa har fra etableringen hatt et ønske og en drøm om å kunne etablere en permanent møteplass og et kultursenter med et langsiktig perspektiv. Det har over lengre tid vært arbeidet med å finne funksjonelle lokaliteter for Sisas mange aktiviteter. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å finne lokaliteter på Alta sentrum med tilstrekkelig arealer til en pris som er overkommelig for Sisa. Altaveien 99 i Bossekop er nå til salgs med takst/markedsvurdering kr Dette er et bygg som med noe renovering og tilpasning vil være svært egnet for Sisas virksomhet. Bygget er over 4 etasjer, og vil gi plass til kulturhusdel/forsamlingsrom, kjøkken, grupperom/kursaktiviteter, forenings-/prosjektkontorer, atelier, utstillingslokale, lagerplass mm. Bygget ligger ved E6, nært busstopp og med gode parkeringsforhold. Det er 2 km mellom Bossekop og Alta Sentrum. Store boligfelt ligger i gangavstand fra Bossekop. Bolig- og sentrumsområdene er godt utbygd med gang- og sykkelveier. Sisa har gjennomført møter med byggeier, Alta kommune, bank og næringsaktører i Bossekop som alle har vært positive til en mulig etablering av Sisa i bygget. For Sisa er det viktig at de nære omgivelsene er positive til aktiviteten som genereres gjennom Sisa. Bossekop Bossekop (nordsamisk: Bossugohppi, 'bardehvalbukt'). Bossekop har perspektiver og samarbeidsmuligheter som gjør at det er interessant for Sisa med en permanent etablering i bydelen. Stedet er fra gammelt av brukt som møtested og markedsplass på høst og vår for det samiske innlandet og kystbefolkningen i Finnmark. Tradisjonen med markeder er tatt opp igjen, og Sisa vil kunne bidra med aktiviteter og utsalg under disse. Den samiske kulturen inngår som en viktig del av Sisas aktiviteter. Bossekop Ungdomslag har sin idrettspark med stor barne- og ungdomsaktivitet i området, og kan bli en naturlig samarbeidspartner dersom Sisa etablerer sin virksomhet i Bossekop. 4

9 2. OM SISA Sisa Kultursenter er en ideell organisasjon, registrert i Frivillighets- og Enhetsregisteret. Sisa har de siste årene omsatt for ca. 1,7 millioner per år som er finansiert gjennom ulike prosjekter med forskjellige bidragsytere og avtalepartnere. Inkludert i dette er også samarbeidsavtalen med Alta kommune. Sisa er prosjektfinansiert der ulike prosjekter definerer arbeidsoppgaver og inntekt til Sisa. Sisa jobber innenfor folkehelseperspektivet. Det er kunst og kultur som er verktøyene og metoden i Sisa sitt arbeid. Det er en samfunnsinvestering å jobbe godt og langsiktig med å tilpasse de flerkulturelle miljøene til det norske samfunnet slik at de både finner en plass og samtidig kan være en ressurs og til nytte for lokalsamfunnet. Sisa er et sted der alle ønskes velkommen uavhengig av bakgrunn. I tillegg til prosjekter bruker ulike organisasjoner Sisa til møter og festlige arrangementer. Sisa samarbeider også med NFU (funksjonshemmedes forbund), Blindeforbundet og andre særorganisasjoner. Sisa jobber med å blande ulike mennesker slik at aktivitetene i stor grad bærer preg av deltakere med ulik bakgrunn. Sisa har en usedvanlig evne til å skape nye og spennende aktiviteter som gjør at mennesker med ulik bakgrunn møtes og gjør ting sammen. Sisa har laget kokebok for fattige, internasjonale kafeer, informasjonsarbeid i skoler, besøk på eldresentre, deltar på konferanser i forhold til integrering og folkehelsearbeid. Det er laget egen TV serie på lokal TV fra miljøet rundt Sisa. Sisa jobber nå med en barnebok skrevet av ei utviklingshemmet jente. Sisa får ofte henvendelser fra næringslivet om ulike oppdrag og er ofte med på kulturarrangementer i lokalmiljøet i tillegg til enkelte oppdrag i andre Finnmarks kommuner. Sisa er en sosial entreprenør, og er som andre sosiale entreprenører fokusert på løsninger. Sisa er en samfunnsaktør som bidrar på områder det offentlige ikke selv har kapasitet til, men som kan utgjøre en stor forskjell i livet for enkeltmennesker og utsatte grupper. Sisa finner utradisjonelle løsninger på problemer. Sisa har også et spesielt fokus på fattigdom og jobber nå med å utvikle et program sammen med regionorganisasjonene Bikuben, Batteriet nord og Velferdsalliansen som skal jobbe med fattigdomsproblematikk i hele Nord-Norge. Sisa har som prinsipp om at alle aktiviteter i regi av Sisa skal være gratis. Det være seg sommerferie for barn, konserter, fester, turer i nærområdet, kurs og andre arrangementer. 5

10 Organisering og ressurser Sisa sysselsetter 2,7 årsverk. All inntekt kommer fra prosjekter: 1/1 daglig leder er sosialantropolog med fokus på integrering 1/1 aktivitetsleder er utdannet kokk med fagbrev og medlem av kokkenes mester laug 20 % data og info ansvarlig er utdannet dataingeniør 30 % Tidligere næringsleder, dramautdannet 20 % Helse og sosialarbeider I tillegg kommer mange frivillige med ulike erfaringer og bakgrunn. Det er viktig å organisere de som kommer nye i gode og positive fellesskap, samt anerkjenne og støtte ildsjelenes utrettelige arbeid. Dette kan gjøres ved å vise vei for de som kommer nye og er med på å skape god bolyst for mange flere mennesker enn det som er tilfellet i dag. Offentlig sektor klarer ikke alle oppgavene alene og kan derfor nyte godt av et supplement fra frivillig sektor. Samarbeidspartnere som bidrar med økonomi til Sisa: Alta kommune, NFU, Finnmark fylkeskommune, NAV Arbeids og velferdsdirektoratet, IMDi, Sametinget. I tillegg lokale organisasjoner og næringsliv: Alta Røde Kors, Eltele, Avinor, FUNKIS, Grieg Seafood, Sparebank1 Nord-Norge og Verte. Sisa har hatt nær kontakt med professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen, som har berømmet Sisa sin måte å jobbe på. Hylland Eriksen har ledet et 5-årig forskningsprogram i forhold til integrering. Sisa har tatt i bruk mye av de erfaringer og metoder som dette programmet påpeker. Sisa bruker sosialantropologi som faglig fundament. Foreninger tilknyttet SISA: Afghansk komitè Alta Røde Kors Norges Blindeforbund Finnmark Butansk forening Eritreisk forening Filppinsk forening Alta kunstforening NFU Alta Palestinsk forening Russisk forening Somalisk forening Thai forening 6

11 3. MÅLSETNING Virkeliggjøre en mangeårig drøm for SISA: «Vi ønsker å kjøpe et hus som kan bli vårt felles hjem og kultursenter for vår virksomhet og aktiviteter. Et hjem som er vårt eget, der ideer fødes, og folk og kulturer smelter sammen.» Effekter og merverdi: Styrke SISAs aktiviteter, gi ulike mennesker og ulike kulturer større utviklingsrom. Motivere og gi ny drivkraft til SISAs ildsjeler og frivillige, og rom for å rekruttere flere. Realisering av flere ideer og aktiviteter, skapt av ulike mennesker og ulike kulturer. Måling av effekter og merverdi: Antall kurs, aktiviteter og arrangementer som gjennomføres. Antall deltakere på kurs, aktiviteter og arrangementer. Antall ildsjeler og frivillige som deltar i SISAs arbeid. 4. PROSJEKTBESKRIVELSE Sisa har gjennom sitt ideelle arbeid med integreringsprosjekter og marginaliserte grupper blitt lokalt, regionalt og nasjonalt kjent for å skape gode resultater. Dette har også gitt større behov for fysiske rom og et funksjonelt møtested. Det er fra etableringen av Sisa i 2007 benyttet ulike leide lokaler. Varierende funksjonalitet og uforutsigbarhet for lokaliteter har vært en stor slitasjefaktor for Sisas ildsjeler og frivillige. Sisa har per tiden lokaler i kjelleren på Alta rådhus. Lokalene er lite egnet for Sisas virksomhet. Sisa er åpen hele uka og hele året. Det er i snitt rundt 35 personer som bruker Sisa hver dag. I tillegg kommer arrangementer i og utenfor Sisa sine lokaler. Dette er likevel en betydelig nedgang etter flytting fra Alta sentrum til rådhuset. Lett tilgjengelige og funksjonelle lokaler betyr svært mye for Sisas mange deltakere og frivillige, og gir praktiske og mentale mulighetsrom for å utvikle felles aktiviteter. Sisa ønsker derfor å kjøpe et eget SISA Hus for en langsiktig om permanent etablering av et møtested og kultursenter for Sisas virksomhet og aktiviteter, for å motivere, styrke og rekruttere frivillige og for å gi praktisk og mentalt rom for utvikling av Sisas arbeid. Beregnet aldersfordeling: 30 % Barn (0-12 år) 33 % Ungdom (13-18 år) 35 % Voksne (19-64 år) 2 % Eldre (over 65 år) 7

12 Beregnet direkte nytte av prosjektet: Ca. 600 personer SISA har 13 frivillige foreninger tilknyttet virksomheten, med gjennomsnittlig 30 aktive medlemmer/deltakere = 390 personer I tillegg kommer uorganiserte besøkende/drop-in. Potensielt antall brukere innenfor 1/2 times kjøring: Ca personer % av befolkningen i sentrums-alta beregnes å være aktuelle deltakere i Sisas virksomhet og aktiviteter. Antall innbyggere i kommunen: pr

13 Beregning av frivillig arbeid/egeninnsats Beregning av dugnadstimer Antall pers. Timeverk Sum timer Frivillig arbeid/gjennomsnittlig frivillig timebruk: Arrangementer/dugnader - inntektsgivende arbeid ) Renovering/oppussing/tilpasninger - praktisk arbeid ) SUM TIMEVERK 3100 Arbeidet beregnes gjennomført over en periode på 6 mnd. (jan-juni) Verdiberegning av frivillig arbeid Timeverk Timesats Sum Inntektsgivende arrangementer/dugnader Renovering/oppussing/tilpasninger Grunnlag: - Resultatregnskap Sisa Takst/verdivurdering Altaveien 99 - Informasjon fra daglig leder Sisa John-Tore Martinsen 10

14 5. KONTAKTOPPLYSINGER Prosjektplanen er utarbeidet av Gunn Heidi Henriksen i samarbeid med daglig leder i Sisa John-Tore Martinsen. Kontaktinformasjon BarentsConsult Henriksen Gunn Heidi Henriksen Mobil: Sisa Kultursenter John- Tore Martinsen Mobil:

15 6. ORGANISASJON Organisasjonsnummer: Navn/foretaksnavn: KULTURSENTERET SISA Organisasjonsform: Forening/lag/innretning Forretningsadresse: Sandfallveien ALTA Kommune: ALTA Postadresse: Postboks ALTA Internettadresse: Registrert i Enhetsregisteret: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Virksomhet/art/bransje: Næringskode(r): Sektorkode: Særlige opplysninger: John Tore Martinsen Er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre. Er en sosial møteplass, foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted Ideelle organisasjoner Registrert i NAV Aa-registeret Registrert i Frivillighetsregisteret Styre: Styremedlem: Kristin Nicolaysen Hege Marie Igeland, J a n E r i k K a r l s e n, G r e t h e N i l l i m a M o n s e n, D e v i C h a m l a g a i Signatur: Daglig leder alene. Regnskapsfører: Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer VISMA SERVICES NORGE AS Kanalveien 52, 5068 BERGEN 12

16 7. LINKER OG OPPSLAG Altaposten Altaposten NVL Sisas FOU rapport Norske Samers Riksforbund Besøk på Sisa Kultursenter i Alta NSR har vært på besøk hos Sisa Kultursenter i Alta som er en internasjonal møteplass for ulike mennesker og kulturer. Publisert: Lørdag 21.mai var en gjeng NSR folk på besøk hos Sisa Kultursenter i Alta. En god atmosfære møtte oss i døra, der hovedsakelige frivillige har ordnet et møteplass med bla kafedrift som serverer internasjonale matretter med lokale råvarer. Sisa har utviklet ulike tilbud der kulturnæringer kan søke om hjelp hos Sisa bedrift, eller hjelp til søm og syarbeid hos Sysa og data- og it hjelp hos Sisa dataverksted. De ønsker å være kunst og håndtverk formidler for Barentsregionene og har markedsdager jevnlig. Sisa skal være et kultursenter og en kulturarena for Altas befolkning. De skaper møteplasser slik at ulike mennesker møtes og gjør ting sammen. Samisk kultur har også fått en naturlig plass fra første stund og samarbeid med Álttá sámi siida er en naturlig del av det. Navnet på kultursentert kommer fra det samiske ordet "sisa" som betyr "inn". Kultursenteret Sisa er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre. Sisa er en sosial møteplass, foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger. Sisa er også en paraplyorganisasjon for omlag 17 forskjellige lag og foreninger som har sine aktiviteter i Sisas lokaler. Gjennom foreningene og ulike prosjekter dekkes områdene flerkulturalitet, folkehelse, kulturformidling, kunst og internasjonale spørsmål. SISA koppen gies til alle SISAvenner- blandt anna har Kronprins Haakon fått en slik kopp. 13

17 14

PLANDOKUMENT FOR SISA 2015

PLANDOKUMENT FOR SISA 2015 PLANDOKUMENT FOR SISA 2015 Sisa Kultursenter www.sisa.no Er en ideell organisasjon som bruker kunst og kultur som verktøy i koblingen mellom kulturelt mangfold, fattigdomsproblematikk, generasjonsarbeid

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

Fou rapport. Kultursenteret SISA. en erfaringsoppsummering av drift og innhold. Evalueringsperiode august til desember 2011 Prosjekteier Alta kommune

Fou rapport. Kultursenteret SISA. en erfaringsoppsummering av drift og innhold. Evalueringsperiode august til desember 2011 Prosjekteier Alta kommune Fou rapport Kultursenteret SISA en erfaringsoppsummering av drift og innhold Evalueringsperiode august til desember 2011 Prosjekteier Alta kommune Fou rapport Kultursenteret SISA en erfaringsoppsummering

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Møteplass Brygga (MB 9) «Brukerorganisasjonene i Kristiansund» som leietagere!

Møteplass Brygga (MB 9) «Brukerorganisasjonene i Kristiansund» som leietagere! 1 Tellef Raustøl Rådgivning (TRR) Oscarsgate 27, 0352 Oslo Org.nr.975 618 102 e-mail: tellef@raustol.no Mobil: 91 30 29 95 www.raustol.no Kristiansund kommune v/rådmann Arne Ingebrigtsen Oslo 29.10.2015

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg

Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg Trondheim kommunes søkeportal for frivilligheten, idrett, friluftsliv, kunst- og kulturaktører Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg Logg inn Registrer organisasjon

Detaljer

ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ

ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ En utstyrssentral er et folkehelsetiltak som skal bidra til å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet. Bodø Røde Kors (BRK)

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF)

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) GHF har som formål å fremme og ivareta et godt grunnlag for handel og annen nærings-virksomhet i Gamlebyen i Fredrikstad. Foreningen er en uavhengig forening bestående

Detaljer

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Hva skal jeg si noe om? Hva skal jeg si noe om? Bakgrunn frivillighetspolitikk Om undersøkelse i frivillige lag og organisasjoner på Askøy Intern undersøkelse i

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Altaguiden. Rapport fra SISA kultursenter, periode sept.2012 sept.2013. Prosjekteier for Altaguiden: Alta kommune

Altaguiden. Rapport fra SISA kultursenter, periode sept.2012 sept.2013. Prosjekteier for Altaguiden: Alta kommune Altaguiden Rapport fra SISA kultursenter, periode sept.2012 sept.2013 Yamona og Maria under Åpne Hus Miljøsirkus 2013, en av Sisas kultursamarbeidere Foto: Freddy Ludvik Prosjekteier for Altaguiden: Alta

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik Samspillet mellom kommune og frivillighet Lars Nervik Leder Haugesund Røde Kors 36 år i frivillighet i Rogaland Røde Kors og Haugesund Røde Kors Frivillighetspolitikk hva legger vi egentlig i dette begrepet?

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Sendes: Kulturdepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@kud.dep.no

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til:

Frist: 24. april Sendes til: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KRD Fra: KUN senter for kunnskap og likestilling Dato: 01.12.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Årlig rapport BOLYST Hadsel, Sortland, Bø,

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

BURKELAND, LÅNG & CO ADVOKATFELLESSKAP

BURKELAND, LÅNG & CO ADVOKATFELLESSKAP 1 8 APR2016 BURKELAND, LÅNG & CO ADVOKATFELLESSKAP Luftfartstilsynet P.b. 243 LU FTFA - 8001 Bodø, d(`:,3 MNA I kontotfellesskap: Advokat Paal Olav Berg Advokat Ingrid Lång Advokat Johnny Melnæs Advokat

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25.

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. september 2014 Frivillighet Norge Interessepoli1sk samarbeidsorgan for frivillige

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 134/09 09/1406 ØKONOMIRAPPORTERING NR. 9.09 PS 135/09 09/1325

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer

Arbeidsprogram. Folkets Hus. Innhold

Arbeidsprogram. Folkets Hus. Innhold Arbeidsprogram Folkets Hus Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Intern virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og kulturen Folkets Hus for alle 2 Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer