ÅRSRAPPORT ÅR MED SYKEHUSDRIFT. hjertevarme KOMPETANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007 100 ÅR MED SYKEHUSDRIFT. hjertevarme KOMPETANSE"

Transkript

1 07 ÅRSRAPPORT ÅR MED SYKEHUSDRIFT KOMPETANSE MED hjertevarme

2 Innhold Direktørens kommentar side 3 Styrets årsberetning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7 Revisjonsberetning 2007 side 8 Organisasjonskart side 9 Medisinsk klinikk side 10 Kirurgisk klinikk side 11 Sunniva klinikk side 12 Medisinsk service side 13 Driftsteknisk avdeling side 14 Økonomiavdelingen side 14 Utviklingsavdelingen side 14 Personalavdelingen side 14 Statistikk side 15 Balansert styringsmodell side 15 Kompetanse med hjertevarme Hjertevarme og kompetanse skal prege omsorgen og den medisinske behandlingen vi gir pasientene. Alt skal være basert på et helhetlig menneskesyn. Vårt sykehus skal preges av våre verdier: Respekt for menneskeverdet, omsorg for hele mennesket og vi skal gi et godt helsetilbud også til svake pasientgrupper. Sykehuset skal utvikles gjennom samarbeid med pasienter, oppdragsgivere, primærhelsetjenesten og andre institusjoner. Utvikling av kompetanse, god ledelse og organisering skal gjøre medarbeiderne både dyktige og entusiastiske. Vi skal forbedre og utvikle tilbudet til pasientene innen alle satsingsområder. Pasientene og andre som er tilknyttet sykehuset skal oppleve kompetanse med hjertevarme på Haraldsplass. Nøkkeltall, Haraldsplass sykehusopphold polikliniske konsultasjoner 325 pasienter var tilknyttet Sunniva klinikk anestesier ble gitt fysioterapibehandlinger ble gitt til pasienter ergoterapibehandlinger ble gitt til 667 pasienter radiologiske undersøkelser ble gjennomført prøver ble utført ved laboratoriet 920 ansatte utførte 628 årsverk 488,3 mill kroner i driftskostnader Slik ser arkitekten for seg at en nytt bygg på Haraldsplass kan se ut. (Illustrasjon: CUBUS) 2 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

3 DIREKTØRENS KOMMENTAR 100 år med sykehusdrift I 2007 feiret Haraldsplass Diakonale Sykehus 100 år med sykehusdrift. Mange ansatte deltok aktivt i planleggingen av to åpne dager på sykehuset, en forelesningsrekke og en stor fest i Grieghallen. Det ble også gitt ut et eget bilag med Bergens Tidende om sykehusets spesialistområder og fremtidsplaner. Også revygjengen var i aktivitet i 2007, og resultatet var en revysuksess for fjerde gang på rad. Sykehuset merker at det er interesse for det frivillige arbeidet. En hyggelig overraskelse i fjor var Ildsjelprisen som i 2007 gikk til Phyllis Berge som representant for de frivillige på sykehuset og deres utrettelige arbeid for pasientene på Sunniva klinikk, som etter hvert er spredt til hele sykehuset. Sykehuset har lagt forholdene enda bedre til rette for dette arbeidet. Det nye pasientbiblioteket i første etasje er blitt et godt samlingssted for mer enn 60 frivillige som er tilknyttet sykehuset. I 2007 ble sykehuskirken flyttet fra tredje til første etasje. Sykehuset fikk et nytt flygel fra G C Rieberfondene, derfor er sykehuskirken godt egnet både til gudstjenester og til kulturaktiviteter. Aktiviteten har flatet ut de siste året. Sykehuset jobber kontinuerlig med styringsverktøy for å måle utvikling over tid. I 2007 greide ikke sykehuset å nå målsettingen når det gjelder ventetid for å komme til behandling. Også epikrisetiden er gått noe opp. På den positive siden, er korttidssykefraværet redusert i forhold til tidligere år. Sykehuset har kontinuerlig satsing på HMS-arbeid. Her er PIFF en viktig del, det samme er trening for utvalgte yrkesgrupper som står i fare for å få muskel- og skjelettplager. HMS-arbeidet ble belønnet med KLPprisen på kroner for Det viktige arbeidet med utviklingen av Nye Haraldsplass fortsatte, og reguleringsplanen ble vedtatt av styret. I planen er sengearealene lagt i forkant av eksisterende bygningsmasse, mens behandlingsarealene er plassert bak. Det ble også jobbet mye med fornyelse av pasientflyt i Nye Haraldsplass-prosjektet. Mange ansatte har vært engasjert på flere heldagssamlinger særlig for å jobbe med flyt og med hvilke oppgaver vi skal løse på Haraldsplass i fremtiden. I 2007 ble det holdt en stor pandemiøvelse for hele Hordaland hvor Haraldsplass deltok. Øvelsen ga nyttig gjennomgang av rutinene ved kriser og samhandlingen mellom de ulike aktørene. Ortogeriatrisk behandlingslinje startet, og i den forbindelse ble det også iverksatt et større forskningsprosjekt. Sammen med det nye orto-fysio senteret, som er et samarbeidsprosjekt mellom fysioterapeutene og ortopedene, har sykehuset utviklet tilbudet til flere av de ortopediske pasientene vi behandler. Flere samhandlingstiltak mellom første- og andrelinjetjenesten ble også satt i gang. Målet er å bedre samhandlingen om pasienten og styrke kommunikasjonen mellom sykehus og førstelinjetjenesten. Halvannenlinjetjenesten ved Storetveit sykehjem fortsatte også i 2007 og sykehuset mottok tilskudd fra Helsedepartementet til et samarbeidsprosjekt med nordhordlandskommunene. Ordningen med praksiskonsulenter som kom i gang i 2007, tror sykehuset kan være med å bedre samhandlingen med primærhelsetjenesten. Innføring av ny arbeidstidsordning for sykepleierne har krevd mye i Ordningen innebærer at overleveringstiden mellom vaktene reduseres. Resultatet er at ti årsverk er tatt bort, dette har vært vikariater og innleid arbeidskraft. Ordningen har slått positivt ut økonomisk for sykehuset og har vært viktig for 2007-resultatet. Økonomi og pensjonskostnader har vært en av de store utfordringene i Sykehuset har særlig arbeidet med å få staten til å dekke Haraldsplass sine pensjonskostnader, slik staten gjør for de offentlige sykehusene. Underskuddet på 26 mill kroner for 2007 skyldes i stor grad pensjonskostnader. Driftsresultatet uten pensjonskostnadene, er på minus 3,7 mill kroner. Eivind Hansen adm. direktør KOMPETANSE MED hjertevarme 3

4 Styrets beretning 2007 Virksomhetens art Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (HDS) er et privat diakonalt sykehus, eid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Sykehuset er det nest største somatiske sykehuset i Hordaland, og har inngått kontrakt med Helse Vest RHF. Haraldsplass er sektorsykehus i indremedisin for pasienter i Bergen og Nordhordland. Haraldsplass er både universitetssykehus og lokalsykehus i indremedisin og kirurgi. I indremedisin er Bergen lokalsykehusområde sektorisert, og Haraldsplass er ansvarlig for Bergenhus, Åsane og Arna bydeler i Bergen, samt kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Samnanger og Osterøy. Kirurgisk klinikk har lokalsykehusfunksjon med akuttbehandling av de fem første kirurgiske/ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter i Bergen, hver ordinære ukedag. I tillegg tar sykehuset ca 40% av pasientene med lårhalsbrudd i lokalsykehusområdet. HDS har en sentral funksjon innen geriatri og regional funksjon for lindrende behandling ved Sunniva klinikk. Som universitetssykehus er Haraldsplass ansvarlig for undervisning av medisinerstudenter og for andre fagutdanninger. HDS satser på forskning og utvikling, og klinikkene har fokus på dette. HDS har også et samarbeid med Kavlifondet gjennom Kavlis senter for aldring og demens. Det stimuleres til forskning både gjennom egne forskningsmidler som HDS deler ut årlig, og ansatte oppfordres til å søke offentlige midler til forskning, noe som har ført til ytterligere satsing på forskning. Noklus Senter, som er tilknyttet HDS, har også forskningsaktivitet som del av sin virksomhet. Nasjonalt Diabetesregister ble lagt til Noklus Senter i Fagutviklingssykepleiere i klinikkene er også med å drive viktig utviklingsarbeid i sykehuset. Fortsatt drift Helse Vest RHF var sykehusets oppdragsgiver i Sykehuset har en langsiktig avtale med Helse Vest RHF om leveranse av sykehustjenester, avtalen konkretiseres med årlige bestillinger fra Helse Vest RHF. På grunn av de økonomiske utfordringene sykehuset har hatt særlig i forbindelse med pensjonskostnader, er mer enn halvparten av aksjekapitalen tapt. Styret og ledelsen jobber målrettet med å få dekket disse kostnadene av staten, på lik linje med de offentlig eide helseforetakene. På bakgrunn av det arbeidet, samt den videre avtalen med Helse Vest RHF, mener styret det er grunnlag for videre drift. Regnskapet er gjort opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og personale I 2007 ble det utført 628 årsverk av 920 ansatte ved Haraldsplass. Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse bemanningen innen pleietjenesten, merkantiltjenesten og andre faggrupper. Sykefraværet i 2007 var på 8,7 prosent, som er en økning på 0,6 prosent i forhold til. Korttidsfraværet holder seg stabilt, mens langtidsfraværet er noe stigende. Det er et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet i virksomheten, og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Styret har med glede registrert at HMS-arbeidet knyttet til PIFF-prosjektet ble belønnet med arbeidsmiljøprisen fra KLP i Likestilling I styret for Haraldsplass Diakonale Sykehus er to av fem generalforsamlingsvalgte medlemmer kvinner. Kvinneandelen blant ansatte utgjør 82 prosent, 18 prosent er menn. Andel kvinner i ledende stillinger i selskapet er 64 prosent, og i sykehusets øverste ledergruppe er to av ni kvinner. Det er et mål at balansen mellom antall menn og kvinner i den øverste ledergruppen blir bedre. Ledelsen vil fortsatt ha fokus på likestilling. Miljørapportering Haraldsplass samarbeider med BIR om henting av restavfall og avfallsfraksjoner som gjenvinnes. Sykehuset leverer papir/papp, glass og blikk til gjenvinning. BIR håndterer også smitteavfallet fra sykehuset. Sykehuset er tilknyttet BKKs fjernvarmeanlegg, og bruker fjernvarme til oppvarming. På grunn av fare for legionellasmitte, er det spesielle rutiner for drift av varmtvannsanlegget. Årsregnskapet Regnskapet for 2007 er gjort opp med et underskudd på kroner. Av dette knytter 22,4 mill.kr. seg til ekstraordinære føringer av pensjonskostnader i forbindelse med innføringen av IFR6 som ny regnskapsstandard. Det har vært og blir arbeidet aktivt med dekning av disse kostnadene fra staten via Helse Vest RHF. Sykehuset har i 2007 investert til sammen kroner i ombygginger, medisinsk teknisk utstyr, IT og inventar. Likviditeten er tilfredsstillende og ved utgangen av 2007 var samlede midler i bank og kasse kroner inklusiv skattetrekk. 4 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

5 Bokført egenkapital er i perioden redusert til kr på grunn av underskuddet. Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2007 på 6 prosent. Finansiell risiko Sykehusets virksomhet er i all hovedsak finansiert av Helse Vest RHF og det er inngått langsiktig avtale om drift. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, og det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Brutto kredittrisiko (kundefordringer) på balansedagen utgjør totalt kroner. Styret følger med på likviditeten løpende, og vil dersom nødvendig gjøre tiltak for å styrke denne. Fremtidig utvikling 2007 har vært et normalt driftsår for Haraldsplass Diakonale Sykehus med omtrent samme aktivitet som året før. Men for andre år på rad har utfordringene knyttet til økte pensjonskostnader skapt økonomiske problemer. Sykehuset har ennå ikke fått klarhet i om de ekstra pensjonskostnadene for og 2007 blir dekket av staten, slik pensjonskostnadene blir for de offentlig eide sykehusene. Tilskuddet fra Helse Vest RHF dekket ikke inn den betydelig økning i pensjonskostnadene. De stramme økonomiske betingelsene er fortsatt en bekymring for styret. I 2007 har styret lagt vekt på stabilisering av driften og å oppnå balanse i økonomien, det vil vi og legge vekt på i Fortsatt vil langsiktige og forutsigbare rammevilkår være et grunnleggende krav i vår forventning til oppdragsgiver. Nye Haraldsplass I 2007 godkjente styret reguleringsplanen som nå er sendt til kommunen for endelig behandling. En av de viktige diskusjonene styret har tatt stilling til er plassering av det nye bygget. Styret er gått inn for en løsning hvor nytt sengebygg er plassert foran eksisterende bygningsmasse, mens behandlingsarealene er lagt bak. Funksjonsfordeling Arbeidet med avklaring av funksjonsfordelingen innen kirurgi mellom Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus pågikk i Frivillighetsarbeidet I 2007 ble frivillighetsarbeidet i sykehuset fokusert, og det ble lagt til rette for et felles møtepunkt for de frivillige i det nye frivillighetssenteret som er kombinert med pasientbiblioteket. Det at en av sykehusets frivillige medarbeidere fikk Ildsjelprisen 2007, viser at frivillig innsats blir verdsatt også av samfunnet. Ortogeriatri Ett av sykehusets satsingsområder er geriatri. For å kunne gi et enda bedre tilbud til de ortopediske pasientene, ble det i 2007 satt i gang en ortogeriatrisk behandlingslinje. Det betyr at alle pasienter over 70 år som har vært inne til en ortopedisk operasjon, også får tilsyn av en geriater. Kompetanse med hjertevarme Sykehuset har en visjon om at pasienter, studenter og medarbeidere gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme. Det som gir et diakonalt sykehus en identitet er blant annet et kontinuerlig arbeid knyttet til verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger. Fokuset på Haraldsplass verdier som ble påbegynt i 2005, fortsatte i 2007 med ukentlige verdirefleksjoner rundt Kompetanse med hjertevarme. Styret takker alle medarbeiderne ved sykehuset for flott innsats i Terje Steen Edvardsen Styrets leder Lars Gunnar Lie Styrets nestleder Eivind Hansen Adm. direktør Torill Stamnes Styremedlem Solbjørg Åmdal Sandvik Styremedlem Aksel Mjøs Styremedlem Arne Lillefosse Styremedlem Kari Bengtson Styremedlem Paal Naalsund Styremedlem KOMPETANSE MED hjertevarme 5

6 Resultatregnskap Balanse pr 31. desember NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2007 NOTER EGENKAPITAL OG GJELD 2007 Salgsinntekt Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskriving av driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat OVERFØRINGER Belastet annen egenkapital Belastet overkursfond Sum overføringer Balanse pr 31. desember NOTER EIENDELER 2007 Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 Aktiverte ombygginger og bygningstekniske endringer Medisinsk/teknisk utstyr IT utstyr Inventar, vaskeri og kjøkken Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalandel i KLP Netto pensjonsmidler KLP Fordring mot HelseVest Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer 11 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Innskutt egenkapital 8 Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 12 Andre avsetninger for forpliktelser ,12 Periodiseringer av tilskudd/gave Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 6,7 Gjeld til kredittinstitusjoner og HelseVest RHF Gjeld til morselskap 0 0 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter, feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Utvalgte noter Note 1 Driftsinntekter fordelt på pasientgrupper 2007 Inneliggende pasienter Polikliniske pasienter Andre inntekter Sum Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad 2007 Lønn Folketrygd Pensjonskostnader ex AGA og arbeidstakers andel Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret *) *) Oppgitt antall årsverk i var basert på feil i grunnlaget. >> 6 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

7 >> Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Adm.direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning. Adm.direktør har ingen avtale om etterlønn, bonus eller tidligpensjon. Revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen Advokathjelp 0 0 Sum Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av følgende aksjeklasser Antall Pålydende Bokført Aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Navn A-aksjer Eierandel Stemme-andel Stiftelsen Bergen Diakonissehjem ,0 % 100,0 % Note 3 Annen driftskostnad 2007 Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Verktøy, inventar Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Andre driftskostnader Sum Note 9 Egenkapital Overkurs- Annen Aksjekapital fond egenkapital SUM Egenkapital Omgjøring av gjeld til EK 0 Årets endring i egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 5 Fordringer som forfaller senere enn 1 år 2007 Andre fordringer Denne fordringen er knyttet til et forlik mellom Helse Vest RHF og sykehuset knyttet til oppgjør for driften før sykehusreformen. Pengene kommer til utbetaling ved ethvert opphør av avtaleforholdet mellom de to partene. Note 6 - Pantstillelser og garantier m.v. Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2007 Pant til HelseVest for investeringsmidler Gjeld til kredittinstitusjoner *) Sum *) Gjelden pantesikret i driftsmidler og løsøre. Note 7 - Annen langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 2007 Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld Note 12 Andre avsetninger for forpliktelser 2007 Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Verktøy, inventar Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Andre driftskostnader Sum *) * Dette er investeringstilskudd/gaver som blir periodisert i takt med avskrivning av tilhørende anleggsmidler. Note 13 Annen kortsiktig gjeld 2007 Annen kortsiktig gjeld I økningen fra til 2007 ligger kr. som er fakturert Helse Vest for ikke kompensert pensjonskostnadsøkning /2007. Beløpet er ikke inntektsført men ligger både som kortsiktig gjeld og som kortsiktig fordring. I økningen ligger også en testamentarisk gave på 5 mill kr. som stiftelsestilsynet har rådet oss å skille ut som egen juridisk enhet. Dette blir gjort i Ledergruppen ved sykehuset 2007: Fra venstre adm. dir. Eivind Hansen, økonomisjef Jon Arne Fauskanger, sjef for Kirurgisk klinikk Frank Petter Gullaksen, personalsjef Aase Soltvedt, sjef for Medisinsk klinikk Rolf Pedersen, sjef for Utviklingsavdelingen Tove Zakariassen, sjef for Sunniva klinikk Jan Henrik Rosland, sjef for Medisinsk service Roger Sørheim og driftsteknisk sjef Roald Hafsaas. 7

8 REVISORS BERETNING 8 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

9 ORGANISASJONSKART NOKLUS DIREKTØR ØKONOMI PERSONAL UTVIKLING MEDISINSK KLINIKK KIRURGISK KLINIKK SUNNIVA KLINIKK DRIFTSTEKNISK MEDISINSK SERVICE Forskning, fagutvikling og publikasjoner 2007 Kirurgi: Randomisert multisenterstudie (Tromsø, Ullevål, St. Olav og Haraldsplass) innen bruskkirurgi, J Bone Joint Surg Am. 2007; Torbjørn Strand Hennig R, Zanli J, Osman T, Esposito I, Berhane T, Vetrhus M, Søndenaa K, Büchler MW, Friess H. Association between gallstone evoked pain, inflammation and proliferation of nerves in the gallbladder: A possible explanation for clinical differences. Scand J Gastroenterol 2007; 42: Vetrhus M, Søndenaa K. Hospital volume is not the only quality indicator in surgery. Eur J Surg Oncol 2007; accepted for publication April. Sundlisæter E, Dicko A, Sakariassen PØ, Sondenaa K, Enger PØ, and Bjerkvig R. Lymphangiogenesis in colorectal cancer - Prognostic and therapeutic aspects. Int J Cancer Medisin: Wilhelmsen I. Utfyllende om psykosomatisk medisin. Bokanmeldelse av Psychosomatic Medicine av M. Blumenfield og JJ Strain, red. Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr ; Wilhelmsen I. Bokkapittel i Lidelsespesifikk kognitiv terapi. Festskrift til K.G. Gøtestam. Hypokondri, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, Wilhelmsen I, Mulindi S, Sankok D, Wilhelmsen A.B., Eriksen H.E., Ursin H. Subjective health complaints are more prevalent in Maasais than in Norwegians. Nordic J Psychiatry Wilhelmsen I., Jantschek, G. Psychotherapie bei Hypochondrie Sinnsuche in der kognitiven Verhaltenstherapie. Persönlichkeitsstörungen Theorie und Therapie Wilhelmsen I. Livet er som en fotballkamp Metaforspalten, Tidsskrift for Kognitiv Terapi, nr. 3, oktober Boye B, Jahnsen J, Leganger S, Mokleby K, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghvoen D, Wilhelmsen I, Sharpe M, Blomhoff S, malt UF, Lundin KEA. Different personality factors are related to disease specific quality of life (IBDQ) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn s disease. The INSPIRE study. J Psycosom Res Boye B, Lundin KEA, Leganger S, Mokleby K, Haugstad GK, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghoven D, Sharpe M, Wilhelmsen I, Blomhoff S, Malt UF, Jahnsen J. Personality traits in inflammatory bowel disease. A cross-sectional study of distressed patients with ulcerative colitis and Crohn s disease. The INSPIRE study. J Psychosom Res O. H. Gilja, S. Tefera, A. Berstad, E. Olafsdottir: Impaired gastric accommodation in children Sunniva klinikk: Loge JH, Haugen DF, Aass N, Huurnink A, Skarholt K, Nygaard UV, Frantzen T-L, Nandrup E, Søbstad G, Hviding K, Smedshaug GB, Sørensen BN. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet Kaasa S, Jordhøy M, Garåsen H, Aasen H, Ånestad G, Rosland JH, Paulsen Ø, Kvikstad A, Gjerberg E, Frantze M, Løken G. Samhandling. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet Rosland JH, Tjølsen A. Patofysiologisk mekanismer ved kreftrelaterte smerter. I: Kaasa S (red): Palliasjon. Nordisk lærebok. Oslo, Norway: Gyldendal Norsk Forlag AS, Rosland JH, Saunes TK, Bull AN. [Treatment of intolerable sufferings in a hospice unit]. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; von Hofacker S. Allmennlegers ansvar for alvorlig syke og døende. Paraplyen (2007); Abstrakter: Schmidt M, Schleer C*, Glambek I, Hausken T** og Søndenaa K. EN 24- ÅRS Oppfølgingsstudie av pasienter med asympotomatisk gallesten viste lignende langtidsrisiko for cholecystectomi som i befolkningen generelt. Vitenskapelige forhandlinger. Ed.: Vasli L. Storli, K, Furnes B, Kristoffersen, C, Kleiven K, Søndenaa K, Iversen, K, Gullaksen FP, Nesvik I og Bru T. 5-års overlevelse blant pasienter operert for colon cancer og betydningen av antall påviste lymfeknuter. Vitenskapelige forhandlinger. Ed.: Vasli L. Nøttveit B, Sigurdardottir K. Medikamentskrin Just in case. Erfaring fra Sunniva klinikk for lindrende behandling i Bergen. Abstract (poster), 10. landskonferanse om utfordringer ved livets slutt. von Hofacker S. Ambulanter Palliativdienst in Norwegen. Abstract (foredrag), 3. Ostsee-Anrainerstaaten Symposium Palliativmedizin, Lübeck, von Hofacker S, Haugen DF, Virkesdal O. Hvordan har du det i dag? En undersøkelse omkring bruken av ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) på en regional palliativ sengepost. Resultater fra 50 pasienter. Abstract (poster). Fysioterapi Bjordal JM, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bogen B, Chow R, Ljunggren AE. Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebocontrolled trials.bmc Musculoskelet Disord Jun 22;8:51. Review. Mala Naik1, Harald A. Nygaard: Diagnosing dementia - ICD-10 not so bad after all: a comparison between dementia criteria according to DSM-IV and ICD-10. 9

10 Medisinsk klinikk I 2007 hadde medisinsk klinikk for første gang på mange år en nedgang i antall akuttinnleggelser. Det er ingen åpenbare forklaringer på dette. I perioder har det gjort arbeidet og belastningen for ansatte noe bedre, men det har hatt en negativ innvirkning på økonomien og har medført lavere DRG-produksjon for medisinsk klinikk enn forutsatt i budsjettet, som igjen har vært ekstra krevende. De ansatte har som tidligere vist stor lojalitet, innsatsvilje og forståelse for de nødvendige innsparingstiltakene som dette har krevd. Den største endringen har vært omleggingen av arbeidstidsordningene for pleiegruppen, som har resultert i en reduksjon på 3,85 årsverk. Den økonomiske styringen har ellers vært god i forhold til budsjett. Aktivitet Sykehuset har hatt færre inneliggende pasienter i 2007 enn i. I 2007 hadde klinikken inneliggende pasienter mot i. Poliklinikken har økt aktiviteten fra i til i Rekruttering, kompetanse og kvalitet I 2007 ansatte klinikken en ny overlege med særlig ansvar for behandling av slagrammede. Dette betyr en styrking av fagkompetanse og fokus på moderne slagbehandling som er i stadig endring og utvikling. Alle overlegene har gjennomført veilederkurs for å veilede assistentlegene. Det er systematisert og gjennomført obligatorisk gruppevis undervisning i bruk av viktig medisinskteknisk utstyr for både lege- og pleiegruppen. På pleiesiden har det vært gjennomført en rekke kurs, kompetansehevende tiltak og etterutdanning. Ved noen poster har det vært særskilt fokus på å øke generell datakunnskap blant de ansatte innen avvik, elektronisk kvalitetshåndbok (EK) og e-post. Fagsykepleierne har i tillegg arbeidet godt med sykepleieprosedyrer og dokument i EK. Korridorpasienter og liggetid Antall korridorpasienter har gått marginalt ned fra i til i Dette er en reduksjon på 1,6 prosent. Liggetiden for inneliggende pasienter har endret seg marginalt fra 5,83 dager i til 5,77 i Sammenhengene her er komplekse og krevende å håndtere også i fortsettelsen. Epikrisetid Gjennomsnittlig ble 72 prosent av epikrisene ferdig i løpet av fem dager i Dette er bra, men kan bli bedre, og er en noe skuffende nedgang fra hvor gjennomsnittet var 81 prosent. Endringen skyldes blant annet sykefravær og ledige stillinger i merkantilgruppen. Målet for 2008 er 80 prosent. Ferdigbehandlede pasienter Antall ferdigbehandlede pasienter som ikke kommer ut av sykehuset, har økt noe fra 211 i til 243 i Gjennomsnittlig liggetid for disse pasientene samlet har imidlertid gått ned fra 15 dager i til 11 i Isolert sett er dette positivt, men her ligger fortsatt store utfordringer i arbeidsfordelingen og samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten. Ortogeriatri Høsten 2007 startet vi den nye orto-geriatriske behandlingslinjen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom medisinsk og kirurgisk klinikk hvor en geriater går visitt to dager i uken på ortopedisk avdeling og vurderer en pasientgruppe på ti pasienter som har gjennomgått operasjon for hoftebrudd. Hensikten er å tilby denne pasientgruppen et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud som også tar hensyn til indremedisinske, kognitive og sosiale faktorer. Mot slutten av året tilsatte vi praksiskonsulent som i 20 prosent stilling skal bidra til å styrke samhandlingen mellom første- og andrelinjetjenesten. Fokus er kvalitet og innhold på henvisninger og epikriser. Vi kan også glede oss over en fantastisk gave på hele 1,5 mill kroner fra Frank Mohns Stiftelse øremerket anskaffelse av nytt ultralydapparat som skal brukes i utredning og behandlingsvurdering av slagpasienter. Forskning Forskningsprosjektene innen geriatri med fokus på demens fortsetter. Inneværende år er i stor grad brukt til datasamling som har resultert i en originalartikkel. Innsamlede data danner basis for flere artikler i Sosialt Det sosiale engasjementet er godt med flere sammenkomster både i og utenfor sykehuset. Legekoret Cor Insuff har holdt to vellykkede konserter. Dette har som tidligere, gitt oss gode opplevelser og positive tilbakemeldinger. Medisinsk klinikk er lokalsykehus for en geografisk sektor som omfatter ca innbyggere i deler av Bergen og nordkommunene. Vi har bred kompetanse innen de fleste disipliner av indremedisinen: infeksjonssykdommer, hjertekarsykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, reumatiske sykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og geriatri. 10 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE MED hjertevarme Innhold Direktørens kommentar side 3 Styrets årsberetning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS I N N H O L D MED HJERTEVARME DIREKTØRENS KOMMENTAR Direktørens kommentar side 3 Styrets beretning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport 2005 Bassengtrening gir varme til ledd og muskler og bidrar til god trivsel. Innhold 4 Innledning 5 Direktøren har ordet 7 Organisasjon og personal 8

Detaljer

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 2012 HSR Å rsra p p o r t 2012 Innhold: 2 03 Direktøren har ordet 05 Organisasjon og personal 06 Milepæler 10 Nøkkeltall 11 HMS 12 Terapienheten

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... Innhold Forord 1-3 2 Forord Artikler 3-7 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... 6-7 Lærings- og mestringssenter... 8-10 Dugnadsåret 2002 Styrets beretning 13-16 12-16 Styrets beretning Regnskap 17-26 18

Detaljer

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen».

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». Årsrapport 2004 «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». INNHOLD Adm. direktør 3 Brukermedvirkning 4 Avdelingene i Helse Nordmøre

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap»

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap» Årsrapport 2005 2 Innhold Administrerende direktør har ordet stadig nye utfordringer.............. 3 Styrets beretning.................. 5 Hva er brukerutvalget opptatt av..... 11 Sjeflegen har ordet Et

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer