ÅRSRAPPORT ÅR MED SYKEHUSDRIFT. hjertevarme KOMPETANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007 100 ÅR MED SYKEHUSDRIFT. hjertevarme KOMPETANSE"

Transkript

1 07 ÅRSRAPPORT ÅR MED SYKEHUSDRIFT KOMPETANSE MED hjertevarme

2 Innhold Direktørens kommentar side 3 Styrets årsberetning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7 Revisjonsberetning 2007 side 8 Organisasjonskart side 9 Medisinsk klinikk side 10 Kirurgisk klinikk side 11 Sunniva klinikk side 12 Medisinsk service side 13 Driftsteknisk avdeling side 14 Økonomiavdelingen side 14 Utviklingsavdelingen side 14 Personalavdelingen side 14 Statistikk side 15 Balansert styringsmodell side 15 Kompetanse med hjertevarme Hjertevarme og kompetanse skal prege omsorgen og den medisinske behandlingen vi gir pasientene. Alt skal være basert på et helhetlig menneskesyn. Vårt sykehus skal preges av våre verdier: Respekt for menneskeverdet, omsorg for hele mennesket og vi skal gi et godt helsetilbud også til svake pasientgrupper. Sykehuset skal utvikles gjennom samarbeid med pasienter, oppdragsgivere, primærhelsetjenesten og andre institusjoner. Utvikling av kompetanse, god ledelse og organisering skal gjøre medarbeiderne både dyktige og entusiastiske. Vi skal forbedre og utvikle tilbudet til pasientene innen alle satsingsområder. Pasientene og andre som er tilknyttet sykehuset skal oppleve kompetanse med hjertevarme på Haraldsplass. Nøkkeltall, Haraldsplass sykehusopphold polikliniske konsultasjoner 325 pasienter var tilknyttet Sunniva klinikk anestesier ble gitt fysioterapibehandlinger ble gitt til pasienter ergoterapibehandlinger ble gitt til 667 pasienter radiologiske undersøkelser ble gjennomført prøver ble utført ved laboratoriet 920 ansatte utførte 628 årsverk 488,3 mill kroner i driftskostnader Slik ser arkitekten for seg at en nytt bygg på Haraldsplass kan se ut. (Illustrasjon: CUBUS) 2 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

3 DIREKTØRENS KOMMENTAR 100 år med sykehusdrift I 2007 feiret Haraldsplass Diakonale Sykehus 100 år med sykehusdrift. Mange ansatte deltok aktivt i planleggingen av to åpne dager på sykehuset, en forelesningsrekke og en stor fest i Grieghallen. Det ble også gitt ut et eget bilag med Bergens Tidende om sykehusets spesialistområder og fremtidsplaner. Også revygjengen var i aktivitet i 2007, og resultatet var en revysuksess for fjerde gang på rad. Sykehuset merker at det er interesse for det frivillige arbeidet. En hyggelig overraskelse i fjor var Ildsjelprisen som i 2007 gikk til Phyllis Berge som representant for de frivillige på sykehuset og deres utrettelige arbeid for pasientene på Sunniva klinikk, som etter hvert er spredt til hele sykehuset. Sykehuset har lagt forholdene enda bedre til rette for dette arbeidet. Det nye pasientbiblioteket i første etasje er blitt et godt samlingssted for mer enn 60 frivillige som er tilknyttet sykehuset. I 2007 ble sykehuskirken flyttet fra tredje til første etasje. Sykehuset fikk et nytt flygel fra G C Rieberfondene, derfor er sykehuskirken godt egnet både til gudstjenester og til kulturaktiviteter. Aktiviteten har flatet ut de siste året. Sykehuset jobber kontinuerlig med styringsverktøy for å måle utvikling over tid. I 2007 greide ikke sykehuset å nå målsettingen når det gjelder ventetid for å komme til behandling. Også epikrisetiden er gått noe opp. På den positive siden, er korttidssykefraværet redusert i forhold til tidligere år. Sykehuset har kontinuerlig satsing på HMS-arbeid. Her er PIFF en viktig del, det samme er trening for utvalgte yrkesgrupper som står i fare for å få muskel- og skjelettplager. HMS-arbeidet ble belønnet med KLPprisen på kroner for Det viktige arbeidet med utviklingen av Nye Haraldsplass fortsatte, og reguleringsplanen ble vedtatt av styret. I planen er sengearealene lagt i forkant av eksisterende bygningsmasse, mens behandlingsarealene er plassert bak. Det ble også jobbet mye med fornyelse av pasientflyt i Nye Haraldsplass-prosjektet. Mange ansatte har vært engasjert på flere heldagssamlinger særlig for å jobbe med flyt og med hvilke oppgaver vi skal løse på Haraldsplass i fremtiden. I 2007 ble det holdt en stor pandemiøvelse for hele Hordaland hvor Haraldsplass deltok. Øvelsen ga nyttig gjennomgang av rutinene ved kriser og samhandlingen mellom de ulike aktørene. Ortogeriatrisk behandlingslinje startet, og i den forbindelse ble det også iverksatt et større forskningsprosjekt. Sammen med det nye orto-fysio senteret, som er et samarbeidsprosjekt mellom fysioterapeutene og ortopedene, har sykehuset utviklet tilbudet til flere av de ortopediske pasientene vi behandler. Flere samhandlingstiltak mellom første- og andrelinjetjenesten ble også satt i gang. Målet er å bedre samhandlingen om pasienten og styrke kommunikasjonen mellom sykehus og førstelinjetjenesten. Halvannenlinjetjenesten ved Storetveit sykehjem fortsatte også i 2007 og sykehuset mottok tilskudd fra Helsedepartementet til et samarbeidsprosjekt med nordhordlandskommunene. Ordningen med praksiskonsulenter som kom i gang i 2007, tror sykehuset kan være med å bedre samhandlingen med primærhelsetjenesten. Innføring av ny arbeidstidsordning for sykepleierne har krevd mye i Ordningen innebærer at overleveringstiden mellom vaktene reduseres. Resultatet er at ti årsverk er tatt bort, dette har vært vikariater og innleid arbeidskraft. Ordningen har slått positivt ut økonomisk for sykehuset og har vært viktig for 2007-resultatet. Økonomi og pensjonskostnader har vært en av de store utfordringene i Sykehuset har særlig arbeidet med å få staten til å dekke Haraldsplass sine pensjonskostnader, slik staten gjør for de offentlige sykehusene. Underskuddet på 26 mill kroner for 2007 skyldes i stor grad pensjonskostnader. Driftsresultatet uten pensjonskostnadene, er på minus 3,7 mill kroner. Eivind Hansen adm. direktør KOMPETANSE MED hjertevarme 3

4 Styrets beretning 2007 Virksomhetens art Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (HDS) er et privat diakonalt sykehus, eid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Sykehuset er det nest største somatiske sykehuset i Hordaland, og har inngått kontrakt med Helse Vest RHF. Haraldsplass er sektorsykehus i indremedisin for pasienter i Bergen og Nordhordland. Haraldsplass er både universitetssykehus og lokalsykehus i indremedisin og kirurgi. I indremedisin er Bergen lokalsykehusområde sektorisert, og Haraldsplass er ansvarlig for Bergenhus, Åsane og Arna bydeler i Bergen, samt kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Samnanger og Osterøy. Kirurgisk klinikk har lokalsykehusfunksjon med akuttbehandling av de fem første kirurgiske/ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter i Bergen, hver ordinære ukedag. I tillegg tar sykehuset ca 40% av pasientene med lårhalsbrudd i lokalsykehusområdet. HDS har en sentral funksjon innen geriatri og regional funksjon for lindrende behandling ved Sunniva klinikk. Som universitetssykehus er Haraldsplass ansvarlig for undervisning av medisinerstudenter og for andre fagutdanninger. HDS satser på forskning og utvikling, og klinikkene har fokus på dette. HDS har også et samarbeid med Kavlifondet gjennom Kavlis senter for aldring og demens. Det stimuleres til forskning både gjennom egne forskningsmidler som HDS deler ut årlig, og ansatte oppfordres til å søke offentlige midler til forskning, noe som har ført til ytterligere satsing på forskning. Noklus Senter, som er tilknyttet HDS, har også forskningsaktivitet som del av sin virksomhet. Nasjonalt Diabetesregister ble lagt til Noklus Senter i Fagutviklingssykepleiere i klinikkene er også med å drive viktig utviklingsarbeid i sykehuset. Fortsatt drift Helse Vest RHF var sykehusets oppdragsgiver i Sykehuset har en langsiktig avtale med Helse Vest RHF om leveranse av sykehustjenester, avtalen konkretiseres med årlige bestillinger fra Helse Vest RHF. På grunn av de økonomiske utfordringene sykehuset har hatt særlig i forbindelse med pensjonskostnader, er mer enn halvparten av aksjekapitalen tapt. Styret og ledelsen jobber målrettet med å få dekket disse kostnadene av staten, på lik linje med de offentlig eide helseforetakene. På bakgrunn av det arbeidet, samt den videre avtalen med Helse Vest RHF, mener styret det er grunnlag for videre drift. Regnskapet er gjort opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og personale I 2007 ble det utført 628 årsverk av 920 ansatte ved Haraldsplass. Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse bemanningen innen pleietjenesten, merkantiltjenesten og andre faggrupper. Sykefraværet i 2007 var på 8,7 prosent, som er en økning på 0,6 prosent i forhold til. Korttidsfraværet holder seg stabilt, mens langtidsfraværet er noe stigende. Det er et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet i virksomheten, og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Styret har med glede registrert at HMS-arbeidet knyttet til PIFF-prosjektet ble belønnet med arbeidsmiljøprisen fra KLP i Likestilling I styret for Haraldsplass Diakonale Sykehus er to av fem generalforsamlingsvalgte medlemmer kvinner. Kvinneandelen blant ansatte utgjør 82 prosent, 18 prosent er menn. Andel kvinner i ledende stillinger i selskapet er 64 prosent, og i sykehusets øverste ledergruppe er to av ni kvinner. Det er et mål at balansen mellom antall menn og kvinner i den øverste ledergruppen blir bedre. Ledelsen vil fortsatt ha fokus på likestilling. Miljørapportering Haraldsplass samarbeider med BIR om henting av restavfall og avfallsfraksjoner som gjenvinnes. Sykehuset leverer papir/papp, glass og blikk til gjenvinning. BIR håndterer også smitteavfallet fra sykehuset. Sykehuset er tilknyttet BKKs fjernvarmeanlegg, og bruker fjernvarme til oppvarming. På grunn av fare for legionellasmitte, er det spesielle rutiner for drift av varmtvannsanlegget. Årsregnskapet Regnskapet for 2007 er gjort opp med et underskudd på kroner. Av dette knytter 22,4 mill.kr. seg til ekstraordinære føringer av pensjonskostnader i forbindelse med innføringen av IFR6 som ny regnskapsstandard. Det har vært og blir arbeidet aktivt med dekning av disse kostnadene fra staten via Helse Vest RHF. Sykehuset har i 2007 investert til sammen kroner i ombygginger, medisinsk teknisk utstyr, IT og inventar. Likviditeten er tilfredsstillende og ved utgangen av 2007 var samlede midler i bank og kasse kroner inklusiv skattetrekk. 4 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

5 Bokført egenkapital er i perioden redusert til kr på grunn av underskuddet. Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2007 på 6 prosent. Finansiell risiko Sykehusets virksomhet er i all hovedsak finansiert av Helse Vest RHF og det er inngått langsiktig avtale om drift. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, og det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Brutto kredittrisiko (kundefordringer) på balansedagen utgjør totalt kroner. Styret følger med på likviditeten løpende, og vil dersom nødvendig gjøre tiltak for å styrke denne. Fremtidig utvikling 2007 har vært et normalt driftsår for Haraldsplass Diakonale Sykehus med omtrent samme aktivitet som året før. Men for andre år på rad har utfordringene knyttet til økte pensjonskostnader skapt økonomiske problemer. Sykehuset har ennå ikke fått klarhet i om de ekstra pensjonskostnadene for og 2007 blir dekket av staten, slik pensjonskostnadene blir for de offentlig eide sykehusene. Tilskuddet fra Helse Vest RHF dekket ikke inn den betydelig økning i pensjonskostnadene. De stramme økonomiske betingelsene er fortsatt en bekymring for styret. I 2007 har styret lagt vekt på stabilisering av driften og å oppnå balanse i økonomien, det vil vi og legge vekt på i Fortsatt vil langsiktige og forutsigbare rammevilkår være et grunnleggende krav i vår forventning til oppdragsgiver. Nye Haraldsplass I 2007 godkjente styret reguleringsplanen som nå er sendt til kommunen for endelig behandling. En av de viktige diskusjonene styret har tatt stilling til er plassering av det nye bygget. Styret er gått inn for en løsning hvor nytt sengebygg er plassert foran eksisterende bygningsmasse, mens behandlingsarealene er lagt bak. Funksjonsfordeling Arbeidet med avklaring av funksjonsfordelingen innen kirurgi mellom Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus pågikk i Frivillighetsarbeidet I 2007 ble frivillighetsarbeidet i sykehuset fokusert, og det ble lagt til rette for et felles møtepunkt for de frivillige i det nye frivillighetssenteret som er kombinert med pasientbiblioteket. Det at en av sykehusets frivillige medarbeidere fikk Ildsjelprisen 2007, viser at frivillig innsats blir verdsatt også av samfunnet. Ortogeriatri Ett av sykehusets satsingsområder er geriatri. For å kunne gi et enda bedre tilbud til de ortopediske pasientene, ble det i 2007 satt i gang en ortogeriatrisk behandlingslinje. Det betyr at alle pasienter over 70 år som har vært inne til en ortopedisk operasjon, også får tilsyn av en geriater. Kompetanse med hjertevarme Sykehuset har en visjon om at pasienter, studenter og medarbeidere gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme. Det som gir et diakonalt sykehus en identitet er blant annet et kontinuerlig arbeid knyttet til verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger. Fokuset på Haraldsplass verdier som ble påbegynt i 2005, fortsatte i 2007 med ukentlige verdirefleksjoner rundt Kompetanse med hjertevarme. Styret takker alle medarbeiderne ved sykehuset for flott innsats i Terje Steen Edvardsen Styrets leder Lars Gunnar Lie Styrets nestleder Eivind Hansen Adm. direktør Torill Stamnes Styremedlem Solbjørg Åmdal Sandvik Styremedlem Aksel Mjøs Styremedlem Arne Lillefosse Styremedlem Kari Bengtson Styremedlem Paal Naalsund Styremedlem KOMPETANSE MED hjertevarme 5

6 Resultatregnskap Balanse pr 31. desember NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2007 NOTER EGENKAPITAL OG GJELD 2007 Salgsinntekt Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskriving av driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat OVERFØRINGER Belastet annen egenkapital Belastet overkursfond Sum overføringer Balanse pr 31. desember NOTER EIENDELER 2007 Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 Aktiverte ombygginger og bygningstekniske endringer Medisinsk/teknisk utstyr IT utstyr Inventar, vaskeri og kjøkken Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalandel i KLP Netto pensjonsmidler KLP Fordring mot HelseVest Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer 11 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Innskutt egenkapital 8 Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 12 Andre avsetninger for forpliktelser ,12 Periodiseringer av tilskudd/gave Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 6,7 Gjeld til kredittinstitusjoner og HelseVest RHF Gjeld til morselskap 0 0 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter, feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Utvalgte noter Note 1 Driftsinntekter fordelt på pasientgrupper 2007 Inneliggende pasienter Polikliniske pasienter Andre inntekter Sum Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad 2007 Lønn Folketrygd Pensjonskostnader ex AGA og arbeidstakers andel Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret *) *) Oppgitt antall årsverk i var basert på feil i grunnlaget. >> 6 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

7 >> Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Adm.direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning. Adm.direktør har ingen avtale om etterlønn, bonus eller tidligpensjon. Revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen Advokathjelp 0 0 Sum Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av følgende aksjeklasser Antall Pålydende Bokført Aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Navn A-aksjer Eierandel Stemme-andel Stiftelsen Bergen Diakonissehjem ,0 % 100,0 % Note 3 Annen driftskostnad 2007 Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Verktøy, inventar Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Andre driftskostnader Sum Note 9 Egenkapital Overkurs- Annen Aksjekapital fond egenkapital SUM Egenkapital Omgjøring av gjeld til EK 0 Årets endring i egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 5 Fordringer som forfaller senere enn 1 år 2007 Andre fordringer Denne fordringen er knyttet til et forlik mellom Helse Vest RHF og sykehuset knyttet til oppgjør for driften før sykehusreformen. Pengene kommer til utbetaling ved ethvert opphør av avtaleforholdet mellom de to partene. Note 6 - Pantstillelser og garantier m.v. Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2007 Pant til HelseVest for investeringsmidler Gjeld til kredittinstitusjoner *) Sum *) Gjelden pantesikret i driftsmidler og løsøre. Note 7 - Annen langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 2007 Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld Note 12 Andre avsetninger for forpliktelser 2007 Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Verktøy, inventar Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Andre driftskostnader Sum *) * Dette er investeringstilskudd/gaver som blir periodisert i takt med avskrivning av tilhørende anleggsmidler. Note 13 Annen kortsiktig gjeld 2007 Annen kortsiktig gjeld I økningen fra til 2007 ligger kr. som er fakturert Helse Vest for ikke kompensert pensjonskostnadsøkning /2007. Beløpet er ikke inntektsført men ligger både som kortsiktig gjeld og som kortsiktig fordring. I økningen ligger også en testamentarisk gave på 5 mill kr. som stiftelsestilsynet har rådet oss å skille ut som egen juridisk enhet. Dette blir gjort i Ledergruppen ved sykehuset 2007: Fra venstre adm. dir. Eivind Hansen, økonomisjef Jon Arne Fauskanger, sjef for Kirurgisk klinikk Frank Petter Gullaksen, personalsjef Aase Soltvedt, sjef for Medisinsk klinikk Rolf Pedersen, sjef for Utviklingsavdelingen Tove Zakariassen, sjef for Sunniva klinikk Jan Henrik Rosland, sjef for Medisinsk service Roger Sørheim og driftsteknisk sjef Roald Hafsaas. 7

8 REVISORS BERETNING 8 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

9 ORGANISASJONSKART NOKLUS DIREKTØR ØKONOMI PERSONAL UTVIKLING MEDISINSK KLINIKK KIRURGISK KLINIKK SUNNIVA KLINIKK DRIFTSTEKNISK MEDISINSK SERVICE Forskning, fagutvikling og publikasjoner 2007 Kirurgi: Randomisert multisenterstudie (Tromsø, Ullevål, St. Olav og Haraldsplass) innen bruskkirurgi, J Bone Joint Surg Am. 2007; Torbjørn Strand Hennig R, Zanli J, Osman T, Esposito I, Berhane T, Vetrhus M, Søndenaa K, Büchler MW, Friess H. Association between gallstone evoked pain, inflammation and proliferation of nerves in the gallbladder: A possible explanation for clinical differences. Scand J Gastroenterol 2007; 42: Vetrhus M, Søndenaa K. Hospital volume is not the only quality indicator in surgery. Eur J Surg Oncol 2007; accepted for publication April. Sundlisæter E, Dicko A, Sakariassen PØ, Sondenaa K, Enger PØ, and Bjerkvig R. Lymphangiogenesis in colorectal cancer - Prognostic and therapeutic aspects. Int J Cancer Medisin: Wilhelmsen I. Utfyllende om psykosomatisk medisin. Bokanmeldelse av Psychosomatic Medicine av M. Blumenfield og JJ Strain, red. Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr ; Wilhelmsen I. Bokkapittel i Lidelsespesifikk kognitiv terapi. Festskrift til K.G. Gøtestam. Hypokondri, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, Wilhelmsen I, Mulindi S, Sankok D, Wilhelmsen A.B., Eriksen H.E., Ursin H. Subjective health complaints are more prevalent in Maasais than in Norwegians. Nordic J Psychiatry Wilhelmsen I., Jantschek, G. Psychotherapie bei Hypochondrie Sinnsuche in der kognitiven Verhaltenstherapie. Persönlichkeitsstörungen Theorie und Therapie Wilhelmsen I. Livet er som en fotballkamp Metaforspalten, Tidsskrift for Kognitiv Terapi, nr. 3, oktober Boye B, Jahnsen J, Leganger S, Mokleby K, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghvoen D, Wilhelmsen I, Sharpe M, Blomhoff S, malt UF, Lundin KEA. Different personality factors are related to disease specific quality of life (IBDQ) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn s disease. The INSPIRE study. J Psycosom Res Boye B, Lundin KEA, Leganger S, Mokleby K, Haugstad GK, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghoven D, Sharpe M, Wilhelmsen I, Blomhoff S, Malt UF, Jahnsen J. Personality traits in inflammatory bowel disease. A cross-sectional study of distressed patients with ulcerative colitis and Crohn s disease. The INSPIRE study. J Psychosom Res O. H. Gilja, S. Tefera, A. Berstad, E. Olafsdottir: Impaired gastric accommodation in children Sunniva klinikk: Loge JH, Haugen DF, Aass N, Huurnink A, Skarholt K, Nygaard UV, Frantzen T-L, Nandrup E, Søbstad G, Hviding K, Smedshaug GB, Sørensen BN. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet Kaasa S, Jordhøy M, Garåsen H, Aasen H, Ånestad G, Rosland JH, Paulsen Ø, Kvikstad A, Gjerberg E, Frantze M, Løken G. Samhandling. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet Rosland JH, Tjølsen A. Patofysiologisk mekanismer ved kreftrelaterte smerter. I: Kaasa S (red): Palliasjon. Nordisk lærebok. Oslo, Norway: Gyldendal Norsk Forlag AS, Rosland JH, Saunes TK, Bull AN. [Treatment of intolerable sufferings in a hospice unit]. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; von Hofacker S. Allmennlegers ansvar for alvorlig syke og døende. Paraplyen (2007); Abstrakter: Schmidt M, Schleer C*, Glambek I, Hausken T** og Søndenaa K. EN 24- ÅRS Oppfølgingsstudie av pasienter med asympotomatisk gallesten viste lignende langtidsrisiko for cholecystectomi som i befolkningen generelt. Vitenskapelige forhandlinger. Ed.: Vasli L. Storli, K, Furnes B, Kristoffersen, C, Kleiven K, Søndenaa K, Iversen, K, Gullaksen FP, Nesvik I og Bru T. 5-års overlevelse blant pasienter operert for colon cancer og betydningen av antall påviste lymfeknuter. Vitenskapelige forhandlinger. Ed.: Vasli L. Nøttveit B, Sigurdardottir K. Medikamentskrin Just in case. Erfaring fra Sunniva klinikk for lindrende behandling i Bergen. Abstract (poster), 10. landskonferanse om utfordringer ved livets slutt. von Hofacker S. Ambulanter Palliativdienst in Norwegen. Abstract (foredrag), 3. Ostsee-Anrainerstaaten Symposium Palliativmedizin, Lübeck, von Hofacker S, Haugen DF, Virkesdal O. Hvordan har du det i dag? En undersøkelse omkring bruken av ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) på en regional palliativ sengepost. Resultater fra 50 pasienter. Abstract (poster). Fysioterapi Bjordal JM, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bogen B, Chow R, Ljunggren AE. Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebocontrolled trials.bmc Musculoskelet Disord Jun 22;8:51. Review. Mala Naik1, Harald A. Nygaard: Diagnosing dementia - ICD-10 not so bad after all: a comparison between dementia criteria according to DSM-IV and ICD-10. 9

10 Medisinsk klinikk I 2007 hadde medisinsk klinikk for første gang på mange år en nedgang i antall akuttinnleggelser. Det er ingen åpenbare forklaringer på dette. I perioder har det gjort arbeidet og belastningen for ansatte noe bedre, men det har hatt en negativ innvirkning på økonomien og har medført lavere DRG-produksjon for medisinsk klinikk enn forutsatt i budsjettet, som igjen har vært ekstra krevende. De ansatte har som tidligere vist stor lojalitet, innsatsvilje og forståelse for de nødvendige innsparingstiltakene som dette har krevd. Den største endringen har vært omleggingen av arbeidstidsordningene for pleiegruppen, som har resultert i en reduksjon på 3,85 årsverk. Den økonomiske styringen har ellers vært god i forhold til budsjett. Aktivitet Sykehuset har hatt færre inneliggende pasienter i 2007 enn i. I 2007 hadde klinikken inneliggende pasienter mot i. Poliklinikken har økt aktiviteten fra i til i Rekruttering, kompetanse og kvalitet I 2007 ansatte klinikken en ny overlege med særlig ansvar for behandling av slagrammede. Dette betyr en styrking av fagkompetanse og fokus på moderne slagbehandling som er i stadig endring og utvikling. Alle overlegene har gjennomført veilederkurs for å veilede assistentlegene. Det er systematisert og gjennomført obligatorisk gruppevis undervisning i bruk av viktig medisinskteknisk utstyr for både lege- og pleiegruppen. På pleiesiden har det vært gjennomført en rekke kurs, kompetansehevende tiltak og etterutdanning. Ved noen poster har det vært særskilt fokus på å øke generell datakunnskap blant de ansatte innen avvik, elektronisk kvalitetshåndbok (EK) og e-post. Fagsykepleierne har i tillegg arbeidet godt med sykepleieprosedyrer og dokument i EK. Korridorpasienter og liggetid Antall korridorpasienter har gått marginalt ned fra i til i Dette er en reduksjon på 1,6 prosent. Liggetiden for inneliggende pasienter har endret seg marginalt fra 5,83 dager i til 5,77 i Sammenhengene her er komplekse og krevende å håndtere også i fortsettelsen. Epikrisetid Gjennomsnittlig ble 72 prosent av epikrisene ferdig i løpet av fem dager i Dette er bra, men kan bli bedre, og er en noe skuffende nedgang fra hvor gjennomsnittet var 81 prosent. Endringen skyldes blant annet sykefravær og ledige stillinger i merkantilgruppen. Målet for 2008 er 80 prosent. Ferdigbehandlede pasienter Antall ferdigbehandlede pasienter som ikke kommer ut av sykehuset, har økt noe fra 211 i til 243 i Gjennomsnittlig liggetid for disse pasientene samlet har imidlertid gått ned fra 15 dager i til 11 i Isolert sett er dette positivt, men her ligger fortsatt store utfordringer i arbeidsfordelingen og samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten. Ortogeriatri Høsten 2007 startet vi den nye orto-geriatriske behandlingslinjen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom medisinsk og kirurgisk klinikk hvor en geriater går visitt to dager i uken på ortopedisk avdeling og vurderer en pasientgruppe på ti pasienter som har gjennomgått operasjon for hoftebrudd. Hensikten er å tilby denne pasientgruppen et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud som også tar hensyn til indremedisinske, kognitive og sosiale faktorer. Mot slutten av året tilsatte vi praksiskonsulent som i 20 prosent stilling skal bidra til å styrke samhandlingen mellom første- og andrelinjetjenesten. Fokus er kvalitet og innhold på henvisninger og epikriser. Vi kan også glede oss over en fantastisk gave på hele 1,5 mill kroner fra Frank Mohns Stiftelse øremerket anskaffelse av nytt ultralydapparat som skal brukes i utredning og behandlingsvurdering av slagpasienter. Forskning Forskningsprosjektene innen geriatri med fokus på demens fortsetter. Inneværende år er i stor grad brukt til datasamling som har resultert i en originalartikkel. Innsamlede data danner basis for flere artikler i Sosialt Det sosiale engasjementet er godt med flere sammenkomster både i og utenfor sykehuset. Legekoret Cor Insuff har holdt to vellykkede konserter. Dette har som tidligere, gitt oss gode opplevelser og positive tilbakemeldinger. Medisinsk klinikk er lokalsykehus for en geografisk sektor som omfatter ca innbyggere i deler av Bergen og nordkommunene. Vi har bred kompetanse innen de fleste disipliner av indremedisinen: infeksjonssykdommer, hjertekarsykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, reumatiske sykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og geriatri. 10 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

11 Kirurgisk klinikk I 2007 hadde kirurgisk klinikk sykehusopphold. Kirurgisk poliklinikk opprettholdt det høye aktivitetsnivået fra totalt ble pasienter behandlet i prosent av de henviste pasientene hadde ortopediske diagnoser. Dagkirurgisk senter utførte operasjoner: 586 ortopediske inngrep, 513 generell kirurgiske inngrep og 116 urologiske inngrep. En kirurg opererer opptil ni pasienter daglig på de to moderne operasjonsstuene. Det høye antallet henvisninger viser at vi er en viktig helseaktør i regionen. Ortopedisk senter Som et resultat av det høye antallet ortopediske henvisninger, ble det i 2007 opprettet et eget Ortopedisk senter. Målsettingen er å få bedre pasientlogistikk og et tettere faglig samarbeid med fysioterapeutene. Aktuelle pasientkategorier vil være knær med hovedvekt på korsbånd, brusk og skulder. Funksjonsfordeling Helse Vest har tatt initiativet til en gjennomgang av oppgave- og arbeidsfordeling mellom HDS og Helse Bergen. Utgangspunktet for arbeidet er at HDS skal utvikles til et elektivt sykehus. Det foreligger en prinsippskisse som skal være retningsgivende, slik at Helse Bergen og HDS kan utvikle og tilpasse sykehusene til de oppgaver de skal ta seg av i fremtiden. Vi vil derfor øke produksjonen innen våre etablerte elektive satsingsområder, hvor vi både har historie og kompetanse. Operasjonsavdelingen Operasjonsavdelingen hadde høy aktivitet i 2007 med utførte operasjoner: inngrep bløtdelsoperasjoner, ortopediske. Tendensen er fortsatt at tyngden av inngrepene øker ettersom de lettere operasjonene gjøres dagkirurgisk. Ortogeriatrisk behandlingslinje Ortopedisk post behandler rundt 250 pasienter med lårhalsbrudd i året. Denne pasientgruppen er som oftest eldre mennesker som har flere tilleggsdiagnoser ut over lårhalsbruddet. HDS ønsker å gi denne pasientgruppen et utvidet behandlingstilbud. Høsten 2005 ble HDS tildelt midler fra Sosial- og Helsedepartementet og Helse Bergen til utvikling av et behandlingstilbud for eldre med bruddskader. Et slikt behandlingstilbud involverer kompetanse fra kirurgisk hold, fra geriatrisk/medisinsk hold og fra støtte- og rehabiliteringsressursene på sykehuset. Det ble satt ned en bredt sammensatt prosjektgruppe for å jobbe med anbefalinger for innføringen av en ortogeriatrisk behandlingslinje. Ortogeriatrisk behandlingslinje startet 5. november Åtte senger på kirurgen G er øremerket ortogeriatriske pasienter, det vil si bruddpasienter over 70 år som legges inn som øyeblikkelig hjelp. Takket være et engasjert og kompetent personale som har pasientene i fokus, har kirurgisk klinikk økt aktiviteten uten å øke bemanningen. Dette er vi spesialister på: Kikkhullskirurgi for galleveisplager og refluksplager Kreftoperasjoner i tykktarm og endetarm Operasjoner for åreknuter og andre sykdommer i venesystemet Brokkoperasjoner Mensikkirurgi Artroskopi med rekonstruksjon av korsbånd Operasjoner for skader i leddbrusk i kne og ankel Artroskopiske operasjoner i skulderledd Proteser i hofte, kne og skulder. Utredning av behandling av prostatalidelser og urologisk cancer. Innsetting av dialysekateter ved nyresvikt ( kikkhullskirurgi ) Urologisk dagkirurgi Kirurgisk klinikk har lokalsykehusfunksjon med akuttbehandling av de fem første kirurgiske/ortopediske pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp på virkedager. I tillegg mottar vi hver tredje pasient med lårhalsbrudd hele døgnet året igjennom. Kirurgisk klinikk består av fire seksjoner: ortopedisk seksjon, gastroenterologisk seksjon, urologisk seksjon og generell kirurgisk seksjon. KOMPETANSE MED hjertevarme 11

12 Sunniva klinikk for lindrende behandling I 2007 har Sunniva klinikk arbeidet målrettet med å sette fokus på samhandling i forhold til primærhelsetjenesten og det nyopprettede palliative teamet på Haukeland Universitetssykehus. Sunniva klinikk har hatt et stabilt driftsår. Totalt har 325 pasienter vært tilknyttet Sunniva klinikk i Sengeposten har hatt 176 innleggelser, dagavdelingen 944 dagopphold, og uteteamet har hatt kontakt med 304 pasienter. Mange av pasientene har benyttet flere tjenester. Sengeposten har i sitt femte driftsår merket stadig større pågang av kompliserte og krevende pasienter fra de store avdelingene på Haukeland Universitetssykehus (HUS) som kanaliseres gjennom vurderingsutvalget. Samarbeid i vurderingsutvalget for palliativ behandling i Bergen mellom Bergen kommune, HUS, Bergen Røde Kors Sykehjem palliativ enhet og Sunniva klinikk, har vært til stor hjelp for å få rett pasient på rett sted. Dessverre er det fortsatt problematisk å få pasienter som ikke er hjemmehørende i Bergen til tilrettelagte plasser når de trenger sykehjem. For unge kreftpasienter er det generelt også svært vanskelig å få en palliativ plass på sykehjem Å få til gode løsninger er en stor utfordring, spesielt fordi vi møter flere pasienter med et svakt sosialt nettverk der man ikke klarer å håndtere utfordringene med en alvorlig syk i familien. Uteteamet merker effekten av det nyetablerte palliative teamet på HUS ved at flere pasienter henvises til oppfølgning etter utskriving fra HUS. Mange dagavdelingspasienter har ustabil sykdom som gjør at de dropper ut på grunn av annen nødvendig behandling eller oppfølgning, og det er derfor vanskelig å nå målet på opphold. Pasientene har sammensatte behov som forutsetter oppfølgning i alle nivå. Dette inkluderer også oppfølgning av pasientens pårørende og etterlatte. Derfor begynte Sunniva klinikk i 2007 å arbeide mer målrettet for å optimalisere samhandling med primærhelsetjenesten og HUS. I 2007 deltok 40 etterlatte i samtalegruppen hjelp til å leve med sorgen. Etterlatte møter ti kvelder. Frivillighetsarbeid Ny frivillighetskonsulent ble ansatt på sykehuset i Over 60 frivillige er tilknyttet sykehuset, hvorav halvparten arbeider på Sunniva. Vår frivillige medarbeider gjennom en årrekke Phyllis Berge, fikk Ildsjelprisen Prispengene er brukt til et kunstbibliotek for pasienter og til utsmykning av fellesareal i og ved sykehuskirken. Undervisning Sunniva klinikk har også i 2007 hatt stor undervisningsaktivitet, med mange hospitanter og eksterne undervisningsoppdrag. Undervisning rettes mot videreutdanning i kreftsykepleie, tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg, videre- og etterutdanningskurs for leger, internundervisning, fagdager, seminarer og kurs for helsepersonell på sykehus og i primærhelsetjenesten. Fagutvikling Også i 2007 ble det arrangert et to dagers fagseminar for alle ansatte. To hovedtema: Kommunikasjon. Komplementær behandling. Fagutviklingssykepleieren er en nøkkelperson i intern fagutvikling og kvalitetssikring, og koordinerer interne og eksterne undervisningsoppdrag. Nye tilbud Palliativt legeforum: I samarbeid med Kompetansesenteret for lindrende behandling (KLB) og Bergen Røde Kors Sykehjem arrangeres det månedlige samlinger med et faglig foredrag. Dette ble høsten 2007 åpnet også for andre faggrupper enn leger. Medikamentskrin for lindring ved livets slutt: I samarbeid med KLB og Haukeland Sjukehusapotek er det laget en pakke med de fire viktigste medikamentene for lindring av plager hos døende. Det arbeides med å få medikamentskrinet etablert som en fast ordning. Innføring av Liverpool Care Pathway for Care of the Dying: Liverpool Care Pathway er en tiltaksplan for ivaretakelse av den døende og hans/hennes pårørende. Målet er å innføre LCP ved HDS og ved Løvåsen Sykehjem. Dette er vi spesialister på: Palliativ medisin: regionalt ansvar i Helseregion Vest sammen med Kompetansesenter i lindrende behandling Palliativ omsorg: nettverksarbeid, pårørendearbeid (inl. barn som pårørende) smertelindring, terminal pleie, tverrfaglig arbeid, kommunikasjon og veiledning Lymfødembehandling av kreftpasienter Oppfølgning av ALS i hjemmet Organisering av frivillighetsarbeid i sykehus. 12 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

13 Medisinsk service Sykehuset har samlet viktige støttefunksjoner i klinikk for Medisinsk service. Avdelingen omfatter 12 enheter. I 2007 disponerte Medisinsk Serviceklinikk (MSK) 152 stillinger ved utgangen av året. Avdeling for Hygiene ble overført til Utviklingsavdelingen (UA) mens Lærings- og mestringssenteret (LMS) ble overført fra UA til MSK. Anestesiavdelingen gjennomførte anestesier i løpet av 2007, en økning på 2 prosent i forhold til. Avdelingen har vært avhengig av tjenester fra vikarbyrå for å sikre tilfredsstillende bemanning for å serve kirurgisk klinikks operative aktivitet. Dette gjelder særlig anestesisykepleiere men også anestesileger. To stipend er gitt til sykepleiere for videreutdanning i anestesisykepleie. I forbindelse med sykehusets 100 årsjubileum bidro flere anestesisykepleiere med undervisning innenfor hjerte- og lungeredning samt omvisning på Dagkirurgisk Senter. Mer enn 100 personer besøkte avdelingens stasjoner. Overvåkningsavdelingen hadde kirurgiske og 969 medisinske overvåkningspasienter til behandling i Dette er en økning på ca 4 prosent i forhold til. Antall respiratorpasienter (37) økte med 32 prosent og respiratordøgn (201) økte med 5 prosent. Avdelingen har også i 2007 vært avhengig av tjenester fra vikarbyrå for å sikre tilfredsstillende bemanning. To sykepleiere har fått stipend til videreutdanning i intensivsykepleie. Ergoterapi- og fysioterapiavdelingen ble i 2007 slått sammen til Avdeling for ergoterapi og fysioterapi. Avdelingen består av fem seksjoner: fysioterapi-medisin, fysioterapi-kirurgi, fysioterapi-sunniva, ergoterapi og forskning og fagutvikling. 667 pasienter fikk ergoterapeutisk tilbud i 2007, en nedgang på 12,7 prosent i forhold til. Av behandlinger og utredninger, dreies bruk av tjenesten fra medisinske til kirurgiske pasienter inneliggende og polikliniske pasienter ble henvist til fysioterapi i Det ble gitt henholdsvis og behandlinger, en økning på 1,5 prosent for inneliggende og 17 for polikliniske pasienter i forhold til. Det legges til rette for nærmere samhandling og økt poliklinisk effektivitet mellom sykehusets ortopeder og fysioterapeuter. Et nytt ortopedisk senter skal gi pasientene et bedre og mer helhetlig tilbud. Avdelingen har hatt stort fokus på fagutvikling og forskning, og har fått et tett samarbeid med fysioterapiavdelingen ved HUS og Fysioterapeututdanningen ved HiB. Forskningsprosjektet Effects of orthogeriatric services for elderly people with hip fractures er driftet og styrt fra avdelingen. Laboratoriet økte antall analyser med 4 prosent til laboratorieanalyser. Ekstern poliklinikk økte med 15 prosent. Tidkrevende manuelt arbeid som blodbankanalyser har det siste året hatt en økning på 28 prosent. I 2007 har laboratoriet arbeidet med innkjøpsprosess for ny apparatur til koagulasjonsanalyser. Laboratoriet har også innført screening av multiresistente gule staffylokokker (MRSA). Raskt svar på MRSA prøver fra pasienter kan oppheve isolasjon. Vi har i samarbeid med Abbott en leverandører av medisinskteknisk utstyr, deltatt i en validering av en viktig analyse på vårt hovedinstrument, analysen kommer i rutine våren En bioingeniør har fullført videreutdanning i helse- og sosialinformatikk og to bioingeniører fullfører nå videreutdanning for bioingeniører. Merkantile/Journalarkivet har fem ansatte sekretærer. De fungerer også som postsekretærer for overvåkningsavdelingen og medisinsk observasjonspost. Prestetjenesten fikk ny hovedprest til erstatning for hovedprest som gikk av med pensjon. Sykehuskirken ble flyttet fra 3. etasje til resepsjonsområdet. Det arbeides med ny utsmykning i kirkerommet. Sykehuset mottok en gave fra GC Rieberfondene i form av et flygel. Foruten gudstjenestene hver søndag, ble det arrangert konserter i samarbeid med frivillige. Radiologisk avdeling har gjennomført 3,5 prosent færre undersøkelser i 2007 enn i, på grunn av mangel på radiologer. Reduksjonen har gått ut over det polikliniske tilbudet, antallet tyngre undersøkelser har likevel økt betraktelig i forhold til året før, antall CT-undersøkelser har økt med 18 prosent i 2007 i forhold til. Nytt universelt røntgensystem er installert. Radiologi har i 2007 vært svært avhengig av tjenester fra vikarbyrå for å sikre tilfredsstillende radiologbemanning. Etter en rekrutteringsprosess har avdelingen nå hentet en velkvalifisert tysk radiolog. Avdelingen har søkt og fått midler fra Høgskolen i Bergens utviklingsfond til prosjektet Rollebytte, samarbeid, kunnskaps- og fagutvikling, der studentene overtar avdelingen, og våre radiografer lærer om kunnskapsbasert praksis. Avdelingen har gjennomført 2/3 av det internasjonale Eclipseprosjektet, et forskningsprosjekt om KOLS. Avdelingen fikk ros for arbeidet fra den vitenskapelige ledelsen ved University of Vancouver. Rehabiliteringsteamet yter ambulante tjenester til pasienter med sammensatte lidelser, og har herunder systemansvar for oppstart og oppfølging av individuell plan. Teamet har hatt stabil bemanning, med en rehabiliteringskoordinator i full stilling og fire medarbeidere med tverrfaglig kompetanse, som hver har 25 prosent stilling. I 2007 mottok teamet intern henvisning på 39 pasienter. Flere av disse kom fra sosionomtjenesten ved sykehuset, særlig i forhold til pasienter med komplekse problemstillinger, og behov for omfattende oppfølging etter utskrivning fra sykehuset. Sosionomene er i ferd med å omorganisere sin tjeneste. I 2007 ga de tilbud til 497 pasienter, en økning på 33 prosent fra. Antall henviste kvinner økte i 2007 med 99 prosent. Antall henviste under 47 år økte med 29 prosent. Alderskategorien år økte med 84 prosent. Lærings- og mestringssenteret (LMS) har ansatt ny medarbeider. Det arbeides med å etablere gode rutiner for økt samhandling og bruk av tjenestene LMS kan tilby aktuelle pasientgrupper. Klinisk ernæringsfysiolog Det ble inngått en utvidet avtale med Helse Bergen om kjøp av tjenester fra klinisk ernæringsfysiolog. Dette gir økt tilstedeværelse og tilgjengelighet av tjenesten. Logopedi Det ble inngått avtale om leveranse av logopeditjeneste fra Helse Bergen etter at ansvaret for tjenesten ble overført fra Fylkeskommunen til spesialisthelsetjenesten. KOMPETANSE MED hjertevarme 13

14 Stabsavdelinger Utviklingsavdelingen Samarbeid sykehus-menighet. 95 pasienter ønsket besøkskontakt etter hjemreise fra sykehuset. 41 nye frivillige medarbeidere og fem nye besøksledere er kurset. Kvalitet. Flere interne revisjoner er initiert og gjennomført i 2007 enn tidligere år. Både hygiene, journallogger og legemidler har vært berørt. Fagsykepleiere og enhetsledere har fått opplæring i elektronisk kvalitetshåndbok. Det har vært arrangert IT-opplæring for ansatte i windows, word, excel, outlook. 32 kurs er holdt for 380 deltakere. Geriatri. Utviklingsavdelingen har deltatt i planleggingen av Geriatrisk fagdag 5. september og FNs eldredag 1. oktober på sykehuset. IT. IT-seksjonen videreførte fokuset på kontinuitet, tilgjengelighet og integritet fra. Arbeidet med overgang til gigabite nettverk er startet og delvis etablert. Konsolidering av servere og tjenester for å sikre stabile og kosteffektive tjenester er innledet og vil fortsette i 2008, spesielt med fokus på virtualisering. Følgende nye tjenester er etablert: Sharepoint til gruppe- og prosjektarbeid, forskningsserver for trygg lagring av filer og dokumenter. 50 pc-er er byttet ut. Med flere tjenester og systemer tilgjengelig, økte arbeidsmengden i 2007 særlig innen vedlikehold og support. Internasjonalisering. HDS igangsatte det tredje og det fjerde utvekslingsprosjektet med sykehuset KCMC i Tanzania. I 2007 sendte HDS to sykepleiere til KCMC og tok imot to sykepleiere fra KCMC. Likeledes har HDS sendt en IT-tekniker og tatt imot en radiograf. I samarbeid med Haraldsplass diakonale sykepleiehøgskole har HDS satt i gang et kompetansebyggingsprosjekt med vårt vennskapssykehus BCHP i Bangladesh. Årets innsamlingsaksjon gikk til en kuvøse for BCHP. Vi fikk inn kroner. Informasjon For første gang ga Haraldsplass ut et eget bilag i Bergens Tidende som omhandlet sykehuset og dets spesialistområder. Dette ble gjort i forbindelse med sykehusets markering av 100 år med sykehusdrift. Ved siden av arbeid med intern informasjon har det også i 2007 vært lagt vekt på eksternt profileringsarbeid ved sykehuset. Særlig i forbindelse med 100 årsmarkeringen, fikk sykehuset mye positiv medieomtale. Driftsteknisk avdeling Avdelingen utfører støtte- og servicefunksjoner for klinikkene med ansvar for drifts- og vedlikeholdsarbeid innenfor: bygninger/inventar, tekniske anlegg (VVS/elektro), medisinsteknisk utstyr, kjøkken/kantine, vaskeri, renhold, transport/portørtjeneste, sentrallager og resepsjon. I 2007 vi hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet. Det er iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak og oppfølgingssamtaler ved sykefravær. Ansatte har deltatt på flere kurs og seminarer innen sine respektive fagfelt. Kantinen har utvidet tilbudet til også å omfatte pasienter og besøkende. Det er etablert salatbar. Det er tilrettelagt for kildesortering av avfall. De ulike fraksjoner blir sortert til destruksjon, forbrenning og gjenbruk. Fraksjonene er papir, papp, glass, metall, tre, EE-avfall, matavfall og spesialavfall. Egne makulatorer er utplassert. Det er tilrettelagt for sortering på hvert kontor. Økonomiavdelingen I 2007 har Økonomiavdelingen lagt vekt på drifting av innkjøpssystemet og støttesystemer til regnskap. Avdelingen er pådriver for desentralisert målstyring i klinikkene, og arbeider for å forbedre det pedagogiske støtteverktøyet. Økonomiavdelingen fører regnskap for sykehuset eierstiftelsen samt ni andre mindre legater/stiftelser og er klinikkene ressurssenter i økonomiske spørsmål. Avdelingen utgjør 5,6 årsverk. Lønns- og personalavdelingen Arbeidstidsplanleggingssystemet Notus med elektronisk overføring til lønn er inne i sitt første driftsår. HDS var første sykehus i landet som innførte systemet. Innføringsperioden har vært lang og arbeidssom. Resultatet er blitt bra for brukerne og leverandøren arbeider kontinuerlig med forbedringer. Det er lagt ned mye ressurser på undervisning og brukerstøtte internt. Brukerne er fornøyd med systemet og det holder et høyt nivå. I 2007 ble det satt ned et forprosjekt for å vurdere om vi skulle ta i bruk i samme lønns-, ressurs- og personalsystemer som Helse Vest hadde vedtatt i MOT-prosjektet. Styringsgruppen besluttet å gå til innkjøp av MOT-systemene.Oppstartstidspunkt er planlagt våren Arbeidet med å lukke avvik etter Arbeidstilsynets pålegg gitt etter tilsyn i november, ble ferdigstilt i I 2008 arbeides det med oppfølging og ytterligere forbedringer. Muskel- og skjelettprosjektet ble startet i februar/mars Tre grupper hver med ca 24 personer, har hatt trening, undervisning og veiledning i 12 uker. To forflytningsveiledere per sengepost fikk opplæring i To HMS-dager og to Personalforumdager er gjennomført i Temaene var: Forebygging + Vårspretten Rusproblematikk og varsling Kjemikaliehåndtering (Fylkeskommunen) Helsefare ved nattarbeid (Arsane) Nattarbeidere med stillingsprosent på 50 eller mer fikk tilbud om arbeidsmedisinsk helseundersøkelse. Resultatene viser at nivået på den generelle helsetilstanden er god. Ingen av de ansatte rapporterer større helseproblemer som følge av nattjobbing. Utkast til nye verneområder er utarbeidet. Hovedverneombudet startet med jevnlige møter med de respektive verneombud. HDS ble tildelt Arbeidsmiljøprisen fra KLP for Prisen var på kr Begrunnelsen var at Haraldsplass Diakonale Sykehus viser at det går an å sette i gang tiltak uten store kostnader og satser på at ansatte skal ha smittsom god helse. KLP la også vekt på måten tiltakene ble gjennomført på. I september 2007 startet tilbudet om personaltrim/pilates. Dette er utvidet på grunn av stor etterspørsel og interesse. Rapporten Seniorpolitikk i praksis 2007 ble ferdigstilt og godkjent. Arbeidet fortsetter i Fjernvarme brukes til oppvarming. Brannvernopplæring for ansatte er gjennomført. Det har vært utført tilsyn fra Mattilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Merknader og avvik er fulgt opp. Spesielle rutiner for drift av varmtvannsanlegget er satt i verk for å hindre legionellasmitte. Vikarformidlingen er avviklet. 14 Å R S R A P P O R T 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

15 Statistikk * * * Dagkirurgiske inngrep er bare med i sykehusopphold, ikke i ekstern poliklinikk SUNNIVA KLINIKK Sum Mål Hittil Hittil Avvik RESULTAT DRG S-FRAVÆR 1,9 % 2,0 % 0,1 % EPIKRISETID 70 % 80 % -10 % STRYK-OPER 11,8 % 5,0 % -7 % KORRIDOR 2,8 0,0-2,8 LIGGETID 5,7 5,5-0,2 VENTETID m/rett 81,7 70,0-11,7 Ventetid Balansert styringsmodell 2007 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Mål Realisert Resultat DRG poeng Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Mål Realisert Mål Realisert Korridorpasienter Korttids-sykefravær 6,0 04 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Mål Realisert 04 % 03 % 03 % 02 % 02 % 01 % 01 % Mål Realisert 0,0 00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Liggetid Epikrisetid 6,5 100 % 90 % 6,0 Mål 80 % 70 % Mål 5,5 Realisert 60 % 50 % Realisert 5,0 40 % 30 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des KOMPETANSE MED hjertevarme 15

16 Jubileum ARTGARDEN Foto: Mariann Aspenes Folk hygger seg før festen. Cor insuff gjorde sitt for å bidra til at det ble en hyggelig kveld. Eget husorkester må man ha. Mange Haraldsplass-ansatte hadde satt av lørdagskvelden til en fest med kolleger. Livlig prat før middag, opptredener og dans. Også ansatte hadde laget herlige innslag i forbindelse med jubileet. Forelesningene på sykehuset trakk mange tilhørere. 100 år med sykehusdrift I 2007 feiret Haraldsplass Diakonale Sykehus 100 år med sykehusdrift. Det gjorde vi først og fremst ved at ansatte ble litt bedre kjent med de tjenestene et samlet sykehus yter til sine pasienter. Lørdag 8. september hadde vi åpent hus for publikum med foredrag, omvisning og utstilling om sykehusdrift i 100 år. Her er noen smakebiter fra dette og fra festen i Grieghallen 7. september. Mange besøkende ville lære hva man gjør i nødsituasjoner. KOMPETANSE MED hjertevarme Telefon: e-post:

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE MED hjertevarme Innhold Direktørens kommentar side 3 Styrets årsberetning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7 Revisjonsberetning

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer