Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller til Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. Kl Presentasjon av innspel til Gol sentrum Vest. Link arkitektur pva HMK eiendom. Kl Avreise befaring Herad, rehabilitering av vannledning Eiklid Saksliste Kl Lunsj Kl Avreise Guriset Kl Framhald av saksliste Avdelingsleiarane orienterer dersom det vert tid SAKSKART Side 20/12 12/ /12 12/ /12 12/ Saker til behandling Rehabilitering av vannledning Eiklid - Hemsil II - Ekspropriasjon Gnr. 26, bnr søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Søkjar: Ragnar Nils Hulbaklien. Gnr. 37, bnr. 8, gnr. 45, bnr. 12 og 24 - søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom /12 12/ Tildeling av rentemidlar frå Jordbruksfondet i Gol /12 12/ Endring i forhold til godkjent fradeling av Blakkestad 22 25/12 12/ /12 12/ Energi og klimaplan for Gol kommune Endeleg godkjenning gnr. 22, bnr søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom

2 27/12 12/ Gnr. 13, bnr søknad om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen - handsaming med synfaring i forkant 31 28/12 12/ Eventuell omregulering gnr. 23, bnr. 78 og 164, Solseter 40 29/12 12/ Fastsetting av Planprogram Hallingmo 45 30/12 12/ OMRÅDEREGULERING FOR GOL SENTRUM VEST - 2.GONGS BEHANDLING OG SLUTTVEDTAK 51 31/12 12/ Planstrategi Gol kommune Delegerte saker Gol, Jon-Anders Hefte, utvalsleiar 2

3 Saker til behandling 20/12 Rehabilitering av vannledning Eiklid - Hemsil II - Ekspropriasjon Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Hege Mørk 1 Utval for natur og næring /12 2 Utval for natur og næring /12 3 Utval for natur og næring /12 4 Kommunestyret Utval for natur og næring har behandlet saken i møte sak 4/12 Behandling Avd. leiar Truls Hanssen orienterte. UNN ønsker synfaring på høgdebassenget og vassverket på Eiklid i samband med denne saka, saman med grunneigar Guttorm Spillum. Votering Samrøystes vedtatt. Vedtak(omforeint) Saka blir utsett i påvente av synfaring. Utval for natur og næring har behandlet saken i møte sak 11/12 Behandling Synfaring ikkje gjennomført i samband med dagens møte. Votering Samrøystes vedtatt. Vedtak: Saka blir utsett til neste UNN - møte 24. april, og då i samband med synfaring. 3

4 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Gol kommunestyre Vedlegg: 1. Kartskisse tegn. nr. VA100, plan forprosjekt med kart over området, rehabilitering av hovedvannledning. 2. Rehabilitering av vassledning Eiklid-Hemsil II, vår ref. 08/990-1, datert Avtale mellom Gol kommune og Herad Kraft DA om bruk av tunnelbasseng tilhørende Gol Vassverk, saksnr. 43/08 formannskapet, datert Innkalling til møte , vedlagt standard avtaledokument, ref. 07/2-46, datert Vedr. Gol kommune sine anlegg/ledningsnett for vann/kloakk over eiendommen gnr.5, bnr. 4 i Herad. Mottatt brev fra Guttorm Spillum, ref. 07/2-61, datert Innkalling til møte , ref. 07/2-62, datert Framføring av anlegg/ledningsnett for vatn og avløp over gnr.5, bnr.4 i Herad. Møte mellom Guttorm Spillum og Gol kommune. Ref. 07/2-63, datert Vedr. Gol kommune sine anlegg/ledningsnett for vann/kloakk over eiendommen gnr.5, bnr. 4 i Herad. Mottatt brev fra Guttorm Spillum, Ref. 07/2-66, datert Framføring av VA-ledninger over eiendommen gnr.5, bnr. 4. Referat fra møte , ref. 11/430-1, datert Vedr. Gol kommune sine anlegg/ledningsnett for vann/kloakk over eiendommen gnr.5, bnr. 4 i Herad. Mottatt brev fra Guttorm Spillum, ref. 11/430, datert Varsel om igangsetting av ekspropriasjonsprogress. Ref. 11/430-4, datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud v/landbruk- og næringsavdelingen, datert Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen, datert Grunneieravtaler landbrukseiendommer. Fremføring av hovedvannledning over eiendommen til Guttorm Spillum Gnr. 5, Bnr. 4 i Gol kommune. Utarbeidet av Norsk landbruksrådgiving Østafjells v/aslak Botten. 3. utkast. 15. Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) -søknad om ekspropriasjon for grave- og vedlikeholdstillatelse på gbnr 5/4, Gol kommune. Dokument i saka: Dokument 1 følger som vedlegg. Saksopplysningar: Utvalg for natur og næring godkjente forprosjekt «Gol kommune, rehabilitering av hovedledninger» utarbeidet av Cowi AS, datert i sak 35/08 den I forprosjektet anbefales det at eksisterende ledning mellom Herad og Hemsil II, og Eiklid grunnvannsanlegg og Herad høydebasseng skiftes ut. Prosjektet var delt i tre etapper, I, II og III. Etappe I: Består av strekningene G-H, H-I og I-J samt A-D, (se tegning nr. VA 100). Strekningene G-H, H-I og I-J ble sanert i 2009 og Strekningen A-D måtte avventes pga manglende 4

5 grave- og vedlikeholdstillatelse med grunneier Guttorm Spillum eier av Gnr. 5, Bnr. 4 i Herad. Etappe II: Strekningen D-G. Denne ble planlagt sanert sammen med strekningen A-D fra etappe I. Guttorm Spillum er en av grunneierne på strekningen, Gnr.5, Bnr. 4 i Herad. Etappe III: Strekningen D-E. Guttorm Spillum er grunneier på strekningen, Gnr.5, Bnr.4. Tunnelbassenget ved Liaåni tilhørende Gol Vassverk var fram til 1980 hovedvannkilde til Gol tettsted. Etter etablering av Eiklid grunnvannsanlegg i 1980, var Liaåni fram til 2007 klassifisert som reservevannforsyning til Gol tettsted. Etter etablering av ny reservevannkilde på Eiklid i 2007 er Liaåni definert som nødvannforsyning til Gol tettsted. Etter søknad fra Herad Vatningsanlegg (nå Herad Kraft DA, 8 grunneiere i Herad) har Gol kommune inngått avtale med dem om bruk av tunnelbasseng ved Liaåni, jf. sak F43/08 Gol formannskap av og sak for UNN 85/08 den Guttorm Spillum og Erik Treverket er medeiere i Herad Kraft DA. Herad Kraft DA v/erik Treverket uttalte i brev innkommet at Gol kommune ville få «goodwill» fra grunneierene/medeierne i Herad Kraft DA til forstående gravearbeider. I avtalen gikk Gol kommune bort fra kravet om at hovedvassverket skulle være ferdig ombygd før Herad Kraft kunne knytte seg til tunnelbassenget. En forutsetning var at Gol kommune kunne etablere ny hovedledning på strekningen Eiklid-rv 7/Liagardsvegen i 2008/09 i tråd med prosjektplanene. Gol kommune fremskyndet på oppfordring frå Herad Kraft DA i 2007 boring under rv 7 og anla varerør til ny framtidig vannleding i det aktuelle området, slik at Herad Kraft DA kunne anlegge sin ledning til kraftverket i samme kryssing. Det følger videre av oreigningslova 12, 2. ledd at den som inngrepet retter seg mot skal ha anledning til å uttale seg om ekspropriasjonen. Varselet skal inneholde de relevante opplysninger som er nødvendige for at parten kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte. Minimumskravet må være å opplyse om omfanget av inngrepet, hjemmel og formål. Varsel om ekspropriasjon ble oversendt til Guttorm Spillum den med kart som viser omfanget av inngrepet. Det følger av oreigningslova 12, 2. ledd at partene skal forsøke å komme frem til en minnelig ordning før det blir igangsatt ekspropriasjonssak. Partene har siden 2008 forsøkt å komme frem til en avtale, både ved korrespondanse og møter. Til tross for godt samarbeidsklima har dette ikke lykkes. I mellomtiden har Gol kommune gjennomført den delen av prosjektet i etappe I som ikke berører denne grunneiers eiendom. Nedenfor listes opp de kontakter som har funnet sted; , ble det sendt informasjonsbrev til grunneirne vedr. rehabilitering av vassledning Eiklid-Hemsil II, og kloakkledning Hagaskogen-Hemsil II , Nabovarsel og brev fra Cowi AS ble avtaledokument mellom Gol kommune og Herad Kraft DA om bruk av 5

6 tunnelbasseng, tilhørende Gol vannverk underskrevet , telefonkontakt mellom parter , innkalling til møte vedlagt standard avtaledokument , møte mellom Guttorm Spillum og Gol kommune , mottat brev fra Guttorm Spillum , Gol kommune sender innkalling til drøftingsmøte , møte mellom Guttorm Spillum og Gol kommune , referat fra møtet og forslag til framdrift , mottatt brev fra Guttorm Spillum , Gol kommune henvendte seg pr telefon med invitasjon til møte , møte vedr. grave- og vedlikeholdstillatelsen hvor grunneiger fremmet diverse krav , referat fra møtet, samt hvordan Spillums krav kunne imøtekommes. Svarfrist var satt til , brev frå Guttorm Spillum hvor referatet underkjennes, og han fremmer tre nye krav/spørsmålstillinger , svarer Gol kommune v/rådmann. Nedenfor siteres deler av krav og svar. Pkt 1 «Gol kommune får et ordnet avtaleforhold for det etablerte røranlegget og pumpestasjonen ved Eiklidbrua og det planlagte og omtalte nye anlegget for VA-ledninger over eiendommen gnr.5, bnr. 4.» Svar fra Gol kommune: Gol kommune har tilbudt leie eller kjøp av grunn for avløpspumpestasjonen ved Eiklidbrua. Pkt 2 «Guttorm Spillum eier av eiendommen gnr. 5, bnr. 4 tiltrer en stedsvarig, uforbeholden og fri rett å benytte vanninntaket og fjellbassenget ved Liaåni for sine fallrettigheter i Liaåni. Eneste forbehold om forrang til bruken av høydebassenget til fordel for Gol kommune er nødsituasjoner. Eg anfører her at dette ikkje medfører økonomisk konsekvenser for Gol kommune og at de miljømessige forhold til avtalen kun er til gagn. Gjeldende avtale med Herad kraft om fri rett til å benytte vanninntaket og fjellbassenget ved Liaåni berøres ikkje av denne avtalen.» Svar fra Gol kommue: «Gol kommune har inngått avtale med Herad Kraft DA, som du er deleier i, om bruk av tunnelbasseng tilhørende Gol vassverk, jf. sak F43/08 Gol formannskap av og sak for UNN 85/08 den Gol kommune kan ikke inngå stedsvarige avtaler med enkeltpersoner om eksklusiv og uforbeholden rett til bruk av anlegg som er etablert med et samfunnsnyttig formål.» Pkt 3: «Det ytes en engangs ulempes-erstatning til Guttorm Spillum med kr ,- begrunnet i det etablerte røranlegget og pumpestasjonen ved Eiklidbrua og det planlagte og omtalte ny anlegget for VA-ledninger.» 6

7 Svar fra Gol kommune: Ulempeerstatning for landbruksintressene i forbindelse med anleggene må utbetales iht beregning utført av Norsk Landbruksrådgivning Østafjells. En annen fastsetting av ulempeserstatning vil skape presedens i forhold til utbetaling av erstatning i tilsvarende saker. Gol kommune har ikkje mottatt tilsvar på dette brevet. Plan og bygningsloven 16-4 inneholder bestemmelser som gir rett til ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg. Bestemmelsen gir imidlertid ikke rett til å ekspropriere kun til vannledninger, det er en forutsetning at det samtidig eksproprieres til avløpsanlegg. Denne sak gjelder utskifting av hovedvannledning og vi har derfor vurdert det slik at rett hjemmel for inngrepet er oreigningslova 2, nr. 47. Denne bestemmelsen fastsetter at det kan eksproprieres så langt det er nødvendig for vannforsyning og avløp. Bestemmelsen krever at det foreligger samtykke fra Kongen, dette er delegert til fylkesmannen. I dette tilfelle er det ikkje aktuelt å ekspropriere grunn for å gjennomføre tiltaket. Her vil det være snakk om å ekspropriere rett til å gjennomføre tiltaket. Kommunen vil ikke overta eiendomsretten til grunnen. Erstatningen skal da fastsettes til det tap som oppstår ved at man ikke kan dyrke grunnen i en periode. Dersom det blir fattet et ekspropriasjonsvedtak med påfølgende skjønnsprosess vil nødvendige advokatutgifter i første instans dekkes av eksproprianten, men ikke utgifter i forkant. Rådmannen viser til rundskriv (jnr. 3330/87 E) fra daværende Justis og politidepartement til lov om oreigning av nr. 3, vedlegg 5. I vedlegget står det bl.a. følgende: «Før en kommune sender inn søknad om samtykke til eiendomsinngrep, eller før det blir tatt opp spørsmål om inngrep for statens regning, skal det foreligge uttalelser etter reglene i 12, 1 og 2 ledd og de gitte uttalelsene skal være vedlagt saken når det sendes inn til avgjørelse.» Oreigningsloven 12 sier at saken skal være kartlagt best mulig og sakkyndige organ skal til vanlig ha hatt mulighet til å uttale seg. Sak om søknad om ekspropriasjon er derfor oversendt til NVE, miljøvernavdelingen og landbruk- og næringsavdelingen hos fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune Utviklingsavdelingen for uttale. Gol kommune har mottatt uttale fra Fylkesmannen i Buskerud v/landbruk- og næringsavdelingen datert Fylkesmannen legger til grunn at Gol kommune har vurdert andre mulige gravetraseer som vil gi tilfredsstillende kvalitet og som ikke er vesentlig dyrere for å unngå bruk av ekspropriasjon. Valg av trase er vurdert av COWI AS i samarbeid med kommunalteknisk avdeling i 2007, se kartskisse teg. Nr. VA100. Deler av prosjektet er å blokke ut eksisterende ledning fra pkt. D til K. Fra D E følges trase langs den private vannledningen til Herad Kraft DA. A B er elvekryssing med min. 355 mm PE rør og fra B til C direkte til tilrettelagt varerør under rv 7. Dessuten er trasevalget i seg selv ikke årsaken til at Gol kommune ikke får grave- og vedlikeholds tillatelse. Det er også mottatt uttale fra Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen, som e-post datert Fylkeskommunen har ingen innvendinger til at Gol kommune gjennomfører nødvendig ekspropriasjon for å kunne realisere nevnte gravetiltak. Gol kommune har mottatt uttale fra NVE datert NVE har ingen kommentarer til selve ekspropriasjonssaken. Det er ikke kommet uttale fra Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen. 7

8 I henhold til reglene i forvaltningsloven 16 er forhåndsvarsel om ekspropriasjon oversendt til Guttorm Spillum den Gol kommune har ikke mottatt uttale fra Guttorm Spillum. Forhold til overordna plan: Gol kommune hovedplan vannforsyning, vedtatt av kommunestyrets møte sak 40/03. Kommunedelplan for Gol tettsted , arealplan vedtatt i kommunestyrets møte sak k 049/06. Gol kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel i møte sak k 38/11. Sentrumsområdet som er omfattet av kommunedelplan for Gol tettsted skal fortsatt gjelde. Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Utskifting og fornying av vannledningsnettet er avgjørende for å opprettholde god kvalitet og tilstrekkelig vannforsyning til abonnentene i Gol og for å sikre god nok tilførsel på brannvann. Økonomiske konsekvensar: Dersom det blir fattet et ekspropriasjonsvedtak med påfølgende skjønnsprosess vil nødvendige advokatutgifter i første instans dekkes av eksproprianten, men ikke utgifter i forkant. Det vil alltid påløpe merkostnader ved å ikke gjennomføre planlagte prosjekter i rett tid, samt merutgifter ved saksbehandling. Avlingstap beregnet av Norsk Landbruksrådgivning Østafjelles for eiendommen er ca. kr Krav fra Guttorm Spillum om engangserstatning er på kr Vurdering: Det er gjennomført nettberegninger i 2007 for å bestemme dimensjoneringsforutsetninger på strekningen Eiklid grunnvannskilde og Gol sentrum for dagens og fremtidig situasjon. Med bakgrunn i prognoser for fremtidig vannforbruk ble det anbefalt å forsterke hovedledningen fra Eiklid vannverk-herad høydebassengs-hemsil II. Dette er nødvendig for å opprettholde kriteriene for hovedplanvannforsyning som krever nok, godt og sikkert vann. Utskifting og fornying av vannledningsnettet er en viktig del av hovedvannforsyningen til Gol vannverk for å opprettholde kapasitet, kvalitet og nok vann til abonnenter og til brannvann. For at denne type anlegg skal kunne realiseres er kommunen avhengig av at grunneigere gir 8

9 tillatelse til graving og vedlikehold. Når slik tillatelse ikke blir gitt til tross for mange år med forhandlinger er det nødvendig å nytte muligheten for ekspropriasjon. Herad Kraft DA har på vegne av medeierne i selskapet gitt forhåndsløfte om at grave- og vedlikeholdsavtaler på medeierens grunn ville bli godkjent hvis selskapet kunne ta i bruk tunnellbassenet på et tidligere tidspunkt. Guttorm Spillum er medeier i Herad Kraft DA. Det finnes avtale fra 1979 for legging av ledning over eiendommen gnr. 5, bnr. 4 fra Eiklid vannverk mot renseanlegget. Det finnes ingen skriftlig avtale mellom Gol kommune og grunneier av gnr. 5 bnr. 4 om plassering av avløpspumpestasjonen ved Eiklidbrua. Avløpspumpestasjonen er ca 6m2 stort, og ble bygget rundt Det er plassert på grensen mellom gnr. 8 bnr. 1 eier Jan Eiklid og gnr. 5, bnr. 4 eier Guttorm Spillum. Gol kommune legger til grunn at det må være inngått muntlig avtale. Det er heller ikke i løpet av disse 30 år kommet opplysninger inn til kommunen som skulle tilsi at avløpspumpestasjonen er plassert der uten avtale. Gol kommune har tilbudt leie eller kjøp av grunn for avløpspumpestasjonen ved Eiklidbrua selv om Gol kommune her kan benytte seg av Hevdslovens regler. Gol kommune har avtale med Herad Kraft DA om bruk av tunnelbassengen tilhørende Gol kommune. Herad Kraft DA består av 8 grunneiere. Gol kommune kan ikke inngå stedsvarig avtaler med enkeltpersoner om eksklusiv og uforbeholden rett til bruk av anlegg som er etablert med et samfunnsnyttig formål. Kommunen betaler ingen leie eller erstatning for legging av vann- og avløpsledninger på privat grunn, men betaler ulempeserstatning ved graving over dyrket mark for avlingstap. Det er tilbudt erstaning for avlingstap etter beregning fra Norsk Landbruksrådgivning Østafjells. Beregningen er bestilt og bekostet av Gol kommune. Det er praksis å pusse opp etter graving til opprinnelige tilstand. Det betales leie for grunn til bygningsmasse etter avtale. Dette er også tilbudt Spillum. En annen fastsetting av ulempeserstatning vil skape presedens i forhold til eksisterende anlegg og til utbetaling av erstatning i tilsvarende saker. Rådmannen anbefaler kommunestyre å vedta ekspropriasjon og søke fylkesmannen i Buskerud om samtykke til ekspropriasjon med hjemmel i oreigningsloven 2 nr. 47, for grave og vedlikeholdstillatelse for vannledning over eiendommen til gnr.5, bnr. 4 strekninger A-B, B-C, C-D, D-K og D-E i Herad i Gol. Rådmannen si innstilling: 1. Med hjemmel i oreigningslova 2 nr. 47 vedtar Gol kommune å ekspropriere rett til grave og vedlikeholdstillatelse for vannledning over eiendommen gnr. 5, bnr. 4 strekninger A-B, B-C, C-D, D-K og D-E i Herad i Gol tilhørende Guttorm Spillum. Formålet med ekspropriasjonen er å gjennomføre plan for rehabilitering av hovedvannledning, vedtatt av UNN i sak 35/08. 9

10 2. Gol kommune begjærer rettslig skjønn ved Hallingdal tingrett for eiendommen gnr. 5, bnr. 4 strekninger A-B, B-C, C-D, D-K og D-E i Herad i Gol. Gol, 19. januar 2012 Hege Mørk, rådmann Hossein Karganrood, avd. ing. kom.tek. 10

11 21/12 Gnr. 26, bnr søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Søkjar: Ragnar Nils Hulbaklien. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 026/078 Saksbehandler Wilhelm Stake 1 Utval for natur og næring /12 Saka vert avgjort av: Utval for natur og næring Vedlegg: 1. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, datert Kartvedlegg til søknad, kopi av økonomisk kartverk, M=1: Detaljkart, M=1:1500 Dokument i saka: 1. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, datert Kartvedlegg til søknad, kopi av økonomisk kartverk, M=1: Detaljkart, M=1: Høyringsbrev frå Gol kommune, datert Svar på høyring frå Buskerud fylkeskommune, datert Saksopplysningar: Gol kommune har motteke søknad, datert , frå Ragnar Nils Hulbaklien om godkjenning av plan for nydyrking på eigedomen Granstad, gnr. 26, bnr. 78 i Gol. Eigedomen Granstad ligg i grenda Grønlio. Eigedomen har etter nye jordregistertal frå Skog og landskap 7,4 dekar fulldyrka mark, 81,3 dekar produktiv skog og 7,5 dekar anna areal. Jordbruksarealet vert leigd bort til ein nabo som nyttar arealet til grasproduksjon. Sakshandsamar var på synfaring saman med søkjar den 30. mars Arealet som skal fulldyrkast er etter søknad ca. 13 dekar. Etter økonomisk kartverk er arealet blokkrik skogsmark med middels bonitet. Området er hogd i åra og er i dag for ein stor del grasdekt med enkelte parti småskog. Terrenget har jamn helling mot nord. Feltet grensar mot eksisterande dyrka mark i nord, mot naboskog i sør, mot nabo (dyrka mark) i vest og mot to hytter i aust. Mot dyrka mark i vest er det tenkt å setje att ei smal gutu slik at ein får ei vegetasjonssone mellom jordene. Stein frå dyrkinga er tenkt frakta bort og skal nyttast til fyllmasse hjå andre gardbrukarar. 11

12 Det er ikkje funne registreringar i naturbase eller i artsdatabanken for planlagt dyrkingsfelt. Dyrkinga er vurdert til ikkje å få verknad for vesentlege miljøverdiar og vart dermed ikkje sendt på høyring til fylkesmannen. I databasen for kulturminne i Norge (Askeladden) er det ikkje registrert aktuelle kulturminne på eigedomen. Saka har vore til høyring hjå Buskerud fylkeskommune som i svarbrev (dok. 5) skriv at dei ikkje kjenner til automatisk freda kulturminne på staden. Dei ber om at følgjande vilkår vert teke inn i evt. vedtak om godkjenning: «Dersom det under anleggsarbeid framkjem automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppast og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varslast, jmf. kulturminnelova 8, 2. ledd.» Etter nydyrkingsforskrifta er det i utgangspunktet ikkje krav om nabovarsling. Kommunen har i dette tilfellet likevel valt å sende ein kopi av høyringsbrevet med kartvedlegg til dei næraste naboane som eit førehandsvarsel etter forvaltingslova. Kommunen har ikkje fått merknader til planane frå naboar. Forhold til overordna plan: Dyrkingsområdet er i gjeldande kommuneplan avsett til LNFR-område. Miljøkonsekvenser: Nydyrking kan påverke natur- og kulturlandskapsverdiar. I dette tilfellet er det ikkje påvist kjente negative verknader for natur og miljø. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad. Økonomiske konsekvensar: Ingen verknad for kommunen. Vurdering: Saka vert handsama etter forskrift 02. mai 1997 nr. 423 om nydyrking. Formålet med forskrifta er å sikre at nydyrking skjer på ein måte som tek omsyn til natur- og kulturlandskap og miljøverdiar som biologisk mangfald, kulturminne og landskapsbilete. Det skal under handsaminga leggast særleg vekt på verknader tiltaket kan få for natur- og kulturlandskapsverdiar. Det skal elles leggast vekt på å sikre driftsmessige gode løysingar og om det ut frå jordlova 1 er ønskjeleg å styrke driftsgrunnlaget for driftseininga. I tillegg må saka vurderast ut frå reglar i Naturmangfoldlova. Når det gjeld verknad på natur og miljø er arealet som skal dyrkast skogsmark der gran var dominerande treslag. Arealet er for ein stor del vakse til med gras etter at skogen vart hogd for nokre år sidan. Det er ikkje funne registreringar i naturbase eller i artsdatabanken for aktuelt felt. Ut frå dette samt synfaring er dyrkinga vurdert til ikkje å ha negative verknader for natur og miljø. Det er også positivt at det vert lagt opp til å ha ei udyrka gutu/vegetasjonssone mellom eigen dyrka mark og nabo. Det er heller ikkje avdekka konfliktar i høve til kulturminner. 12

13 Dyrkingsfeltet ligg inntil dyrka mark og dyrkinga vil ha god arronderingsmessig effekt. Dyrkinga vil styrke driftsgrunnlaget for eigedomen. Areal som ligg nær driftssenteret er spesielt verdifullt då ein unngår lang transport av fôr og gjødsel. Det skal takast ei avskjeringsgrøft i øvre kant av feltet. Grøfta får avlaup i eksisterande open grøft i eigedomsgrensa i vest. Det er truleg behov for nokre lukka grøfter i tillegg. Desse må koplast til grøftesystem i eksisterande dyrka mark. Dyrkingsarbeid kan påverke vassvegane og det er viktig at grøftinga vert gjort på ein slik måte at ein ikkje endrar vasslaupet. Spesielt gjeld dette i området ovanfor hyttene som ligg på nedsida av dyrkingsfeltet. Etter opplysningar frå søkjar har hus og hytter i området vassforsyning frå grunnvassbrunnar. Risikoen for påverknad av drikkevasskjelder er dermed liten, men det er likevel viktig at det ikkje vert drive djuparbeid eller store terrengforandringar oppstrøms grunnvassbrønnar. Ved dyrking til vanleg pløyedjubde er det lite truleg at dette vil påverke drikkevatnet. Ein er ikkje kjent med om det går jordkablar eller liknande i dyrkingsområdet, men ein føreset at søkjar sender gravemelding til aktuelle etatar før arbeidet tek til. Rådmannen si innstilling: Med heimel i forskrift 02. mai 1997 nr. 423 om nydyrking, jf. 11 i jordlova gjev Gol kommune Ragnar Nils Hulbaklien løyve til nydyrking av ca. 13 dekar på eigedomen Granstad, gnr. 26, bnr. 78 som omsøkt på slike vilkår: 1. Før arbeidet tek til må søkjar sende gravemelding til aktuelle etatar. 2. Arbeidet må utførast på ein slik måte at ikkje overflate- eller grunnvatn får vesentleg endra retning og at det vert teke særleg omsyn til drikkevasskjelder i området. 3. Dersom det under anleggsarbeid framkjem automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppast og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varslast, jmf. kulturminnelova 8, 2. ledd. 4. Er ikkje nydyrkinga satt i verk innan tre år etter at godkjenning er gjeve, fell løyve bort. 5. Når arbeidet er fullført skal kommunen varslast for sluttkontroll. Gol, 10. april Hege Mørk rådmann Petter Owesen avdelingsleiar Vedlegg til sak 13

14 22/12 Gnr. 37, bnr. 8, gnr. 45, bnr. 12 og 24 - søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 037/008 Saksbehandler Tove Solheim 1 Utval for natur og næring /12 Saka vert avgjort av: Utval for natur og næring Vedlegg: Dokument 1 og 2. Dokument i saka: 1. Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom, datert Takst for eigedomen, datert Skifteattest 4. Fullmakt Saksopplysningar: Astrid Engeseth (heretter kalla søkjar) har kjøpt eigedomen gnr. 37, bnr. 45, gnr. 12, bnr. 12 og 24 som ligg i Gol kommune. Søkjar eig anna bustad i Gol kommune. Søkjar ynskjer å kjøpe garden og søkjer om utsetjing av buplikta i fem år. Årsaken til at ho ynskjer å utsette tilflyttinga til garden er at våningshuset må byggast opp att etter ein brann. Huset må renoverast og det er ikkje mogleg å flytte til eigedomen innan eit år. Det vert difor søkt om konsesjon. Tunet på garden ligg 700 moh. og ca 8 km frå Gol sentrum. Garden ligg i eit godt jord- og skogbruksstrøk. I tillegg til hovudbruket har garden ein støl på Tunnetjern som består av stølsbu, vedskåle, fjøs og ei utleigehytte. I følgje opplysningar frå Skog og landskap har garden fylgjande areal: Fulldyrka/overflatedyrka Beite Skog Anna fastmark Sum 46,8 daa 14,9 daa 343,8 daa 32,6 daa 438,1 daa Vidare består eigedomen av Våningshus frå 1953 (total skadd av brann), driftsbygning frå 1966 og stabbur. 14

15 Det er også opplyst at eigedomen har andelar i Tunnetjern sameige. Forhold til overordna plan: Eigedomen ligg i LNF 1-område i kommuneplan. Dette er eit område der det er lov å føre opp bygningar det er behov for i tilknyting til stadbunden næring, det vil si jord- og skogbruk. Miljøkonsekvensar: Ingen så lenge eigedomen blir busett og jord og skog blir drevet. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad Økonomiske konsekvensar: Ingen andre enn dei som fylgjer av vanlege skattar og avgifter. Vurdering: Retningsliner for behandlinga av søknaden: Søknaden skal handsamas etter endringa i lovverket om bo- og driveplikten som gjeld frå Buplikta er i hovudsak heimla i konsesjonsloven, og problemstillingar rundt behandlinga av buplikta i konsesjonssaker er omtala i Rundskriv: M-2/2009 Konsesjon og boplikt. På eigedomen Svartebråten gnr. 37, bnr. 8 kviler det etter nytt regelverk krav om personleg buplikt ved eigedomsoverdraging. Det går fram i lov nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonsloven) 5 andre ledd at: Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig Dersom odelsberetta eller nære slektningar ikkje kan, eller vil, oppfylle den personlege buplikta på ein landbrukseigedom som nemnt i 5 må ny eiger søke om konsesjon. Ved behandling av en konsesjonssøknad er det viktig å sjå kva som er formålet med konsesjonsloven da det er med og skal legge grunnlaget for vidare vurderingar etter loven. Formålet i konsesjonsloven går fram i 1 kor det står: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. 15

16 Vidare har konsesjonslova 9 reglar for kva det skal leggjast vekt på ved avgjerd av søknad om konsesjon for erverv av eigedom som skal nyttast til landbruksformål. Vektlegginga er delt inn i moment som skal tilleggas særleg vekt, moment som skal tilleggas alminneleg vekt, og til sist moment som kunn kan vektleggast som korrigerande. I konsesjonssøknadar der eigedomen er overteke på odel, eller frå slekt, og søknaden gjeld å få fritak frå den personlege buplikta skal ikkje pris på eigedomen, og om søkaren er skikka til å drive eigedomen vera med i vurderinga. Retningslinjene for vurdering av slike konsesjonssøknadar ligg til grunn i denne saka, og konsesjonssøknaden skal vurderast og vektleggast etter desse: Særleg vekt: Om ervevers formål vil ivareta hensynet til busetting i området Om ervervet inneber ei driftsmessig god løysing Om ervervet varetek hensynet til heilheitleg ressursforvaltning og kulturlandskapet Blant anna skal det vidare leggast vekt på: Eigedomen sin storleik Avkastningsevne Husforhold Som korrigerande moment: Søkjar sin tilknyting til eigedomen Søkjar sin livssituasjon Vurdering av dei ulike moment Busetjing. Buplikta er oppfylt når eigaren har eigedomen som sin reelle bustad. Vilkåret om at eigaren har teke eigedomen som sin reelle bustad er oppfylt når eigaren er registrert busett på eigedomen etter reglar fastsett i, eller i medhold av, lov 16. januar 1970 nr. 1 om Folkeregistrering. Lovbestemt personleg buplikt på landbrukseigedom er normalt avgrensa til å gjelde i 5 år. I ein forskingsrapport publisert i 2008 er det konkludert med at sansylegheita for at eigar vil bli buande på landbrukseigedomen sin er stor for eigarar som sjølv har budd der i fem år etter eigedomsoverdraginga. Dette har lovgjevar lagt til grunn for regelen om 5 års personleg buplikt. Når det gjeld oppfylling av upersonleg buplikt ved bortleige er det ingen regel som seier at den skal vare i fem år, men den kan gjerne ha lenger varigheit. Der kommunen godkjenner upersonleg oppfylling av buplikta vil det vera naudsynt at kommunen til ei kvar tid får kopi av gjeldande leigekontraktar med leigetakarane på eigedomen for å kunne kontrollere at buplikta er oppfylt. Gol kommune ynskjer fast busetjing på eigedomar som er eigna for det. Dette er viktig for å oppretthalde busetjinga i grendene, og i utkantane av kommunen. I Handlingsplan for landbruket i Gol er det vedteke at Gol kommune skal ha ei streng praktisering av den personlege buplikta. For at det skal vera attraktivt å bu i grendene må det vera naboar og aktivitet. I dette området er det noko busetjing, og dei busetnadene som er i dag er viktige for å oppretthalde busetjinga også i framtida. Prosjektet Lys i alle glas syner at det er mange 16

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 09/442

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 09/442 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 09/442 Søknad om konsesjon på overtaking av Stokkenes gnr. 66, bnr. 1 og Åbyrge gnr. 75, bnr. 2 Rådmannen si tilråding: I medhald

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet. Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Lie gnr. 164/3, 165/6

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet. Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Lie gnr. 164/3, 165/6 Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2015/1996 Løpenr.: 19445/2015 Arkivkode: 164/3/165/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Thor Christiansen Søknad om konsesjon på

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2015/2871 Løpenr.: 1360/2016 Arkivkode: 136/7/136/30/1 36/34 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Thor Christiansen Klage - søknad

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 16/317

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 16/317 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 16/317 Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseigedom gbnr. 66/1 og 75/1 - klage Lars Tore Stokkenes Rådmannen si tilråding:

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunen som landbruksmyndighet. Jord og konsesjonsmyndighet (juridiske virkemidler) Tynset, 28. januar 2015 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Juridiske virkemidler Bestemmelse om deling av landbrukseiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Kvam herad. 139/05 Objekt: Søknad om dispensasjon frå LNF med føremål deling av 2 bustadtomter på gnr 7 bnr 9, Vikøy.

Kvam herad. 139/05 Objekt: Søknad om dispensasjon frå LNF med føremål deling av 2 bustadtomter på gnr 7 bnr 9, Vikøy. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 10.01.2006 003/06 ASGJ Kvam formannskap 21.02.2006 016/06 ASGJ Avgjerd av: Saksh.: Åsta Gjelland Arkiv:

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust Landbruk og naturforvaltning Opplysningsvesenets Fond v/ole Sperre Postboks 535 Sentrum Arkivsak: 13/874 Løpenr.: 13/9620 Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Driftsutvalet. Lena Landsverk Sande nestleiar Lasse Rindal Nils Olav Moen Harald Søvdsnes Idar Brekke

MØTEPROTOKOLL. Driftsutvalet. Lena Landsverk Sande nestleiar Lasse Rindal Nils Olav Moen Harald Søvdsnes Idar Brekke Vanylven kommune MØTEPROTOKOLL Driftsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Combisenteret, Fiskå Møtedato: 29.06.2006 Tid: 14.00 15.55 Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 23.03.06 Desse medlemene

Detaljer