INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen. Informasjon og drøfting under ledelse av Henning Sunde fra Asplan Viak as. Møtestart: Fellesnemndas møte begynner kl Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL ORIENTERINGSSAKER...9 UØNSKET DELTID I KRISTIANSUND KOMMUNE - SLUTTRAPPORT...10 LOKALISERING AV MOTORSPORTSENTER...17 ORDFØRERGODTGJØRELSE SAMT LØNNS-OG ARBEIDSBETINGELSER FOR RÅDMANNEN I NYE KRISTIANSUND KOMMUNE...23 MØTEPLAN HØSTEN KONKURRANSEGRUNNLAG MED KRITERIER FOR ANBUD PÅ VALG AV PENSJONSLEVERANDØR FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE...30 VEDLEGG 1: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE 19. APRIL VEDLEGG 2: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE 3. MAI VEDLEGG 3: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV PROSJEKTGRUPPE 10. MAI Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Notat om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen. Informasjon og drøfting med fellesnemnda 31. mai under ledelse av Henning Sunde fra Asplan Viak as. Dato: 31. mai 2007 Sted: Frei rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: kl (inkl lunsj) I henhold til vedtatt planprogram er utkast til kommuneplandokument nå produsert av Asplan Viak i nært samarbeid med administrasjonens arbeidsgruppe for kommuneplanen. Plandokumentet følger de hovedtema som ble bestemt gjennom SWOT-analysen på Sunndalsøra 1. juni 2006, og planprogrammet, og vil bli sendt ut før møtet sammen med aktuelle underlagsanalyser. I møtet 31. mai skal utkastet til plandokument gjennomgås grundig, og Henning Sunde fra Asplan Viak vil bistå med denne prosessen i møtet. Vi håper derfor å få dette til å fungere som en god og kreativ "workshop". Dokumentet er forsøkt holdt innenfor en ramme på ca 20 sider, noe som medfører at det blir kort og prinsipielt i formen. Kun de overordnede og viktigste langsiktige momentene får plass i hvert av kapitlene, og teksten er også formulert slik at den skal kunne vært aktuell også 1-2 år fram i tid. Dagsaktuelle detaljer og vurderinger m v skal derfor ikke være med her. Det aller viktigste nå er å få en god drøfting av forslagene til mål og strategier på de ulike temaene, men innspill til tekst, formuleringer, illustrasjoner mv. tas selvsagt også i mot. Etter denne gjennomgangen vil dokumentet bli bearbeidet videre hos konsulenten og i administrasjonen fram til neste møte i Fellesnemndas møte den 21. juni, der planforslaget blir lagt fram som ordinær sak med forslag til utlegging til offentlig ettersyn. Ved lesningen av dokumentet som ettersendes, så vær klar over at dokumentet er i midlertidig versjon, produsert opp til det er ansett som fornuftig i forhold til gjennomgangen med Fellesnemnda 31. mai - det meste av teksten er på plass, men deler av den vil fortsatt trenge videre bearbeiding. Det mangler også layout, illustrasjoner m v., som vil komme i den siste bearbeidingsrunden. 2

3 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /034 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 26. april 2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer Administrasjonen Astrid-Iren Brevik (permisjon etter sak 07/028), Roger Hagen, Anne Grethe Holmen (inhabil i sak 07/028), Steve Runar Kalvøy, Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Gerhard Sæther, Nora K. Wårle, Steinar Berge, Per Kvalvik, Dagfinn Ripnes, Joachim Røsandhaug, Kirsten Skaret Gulla, Maritta Ohrstrand, Terje Fugelsnes, Ellinor Røsandhaug, Olaf Torvik, Per Kristian Øyen, Bjarne S. Elde Anette Thomsen, Kirsti Dyrnes, Per Eirik Bentz Ove Todal (for Anette Thomsen), Andreas Sandvik (for Per Eirik Bentz), Anne Elisabeth Nilssen (for Kirsti Dyrnes), Birger Saltbones (for Anne Grethe Holmen i sak 07/028, og for Astrid-Iren Brevik etter sak 07/028) 22 Anton Monge, Just Ingebrigtsen, Inge Martin Måløy, Karl Kjetil Skuseth, Kjell Sæther, Petter Ingeberg, Arne Andresen, Ingard Warvik, Margrete Magerøy, Laura Koivisto (prakisstudent) Caroline konferansesenter Møtested Møtedato Torsdag 26. april 2007 Tidspunkt Kl Referent Margrete Magerøy Merknader til innkalling og saksliste Laura Koivisto ble presentert for fellesnemnda. Hun studerer offentlig styring ved Høgskolen i Oslo og har praksis i kommunesammenslutningsprosjektet i perioden Anne Grethe Holmen viste til sak 07/013 i fellesnemndas møte 29. mars 2007, og gav positiv tilbakemelding til prosjektledelsen på at merknadene var tatt til etterretning vedrørende bruk av skilleark i innkallingen/saksdokumentene. Ekstra saker: Høringsuttalelse til regionreformen blir satt opp som sak 07/032. Bibliotekreform 2014 høringsuttalelse, blir satt opp som sak 07/033. 3

4 07/025 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 29. mars 2007 Innstilling Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 29. mars 2007 godkjennes. Vedtak (enstemmig) Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 29. mars 2007 godkjennes. 07/026 Orienteringssaker Ordfører i Frei Maritta Ohrstrand orienterte om siste nytt fra Frei kommune. Ordfører i Kristiansund Dagfinn Ripnes orienterte om siste nytt fra Kristiansund kommune. Prosjektleder Petter Ingeberg orienterte om siste nytt fra/om nye Kristiansund. Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen orienterte om budsjettprosessen 2008 Dagfinn Ripnes orienterte fra møte i valgstyret 12. april Terje Fugelsnes orienterte om: Brosjyre fra Kristiansund brann- og redningsvesen om boligalarm Brosjyre om Atlanterhavstunnelen og at første salve på tunnelåpningen fra Kristiansundssiden ble avfyrt 25. april. Innstilling Fellesnemnda tar sak 07/026 til orientering. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda tar sak 07/026 til orientering. 07/027 Balansering av sammenslutningsbudsjettet Innstilling 1. Kommunesammenslutningsbudsjettet for 2007 justeres med kr i samsvar saksutredningen til fellesnemndsak 07/ Eventuelle ekstra utgifter som ulike enheter, seksjoner og avdelinger måtte få i forbindelse sammensutningsarbeidet, og som ikke er dekket innenfor det vedtatte sammenslutningsbudsjettet, må dekkes over det ordinære kommunale driftsbudsjettet innenfor eget rammeområde. Vedtak (innstillingen enstemmig vedtatt) 1. Kommunesammenslutningsbudsjettet for 2007 justeres med kr i samsvar saksutredningen til fellesnemndsak 07/ Eventuelle ekstra utgifter som ulike enheter, seksjoner og avdelinger måtte få i forbindelse sammensutningsarbeidet, og som ikke er dekket innenfor det vedtatte sammenslutningsbudsjettet, må dekkes over det ordinære kommunale driftsbudsjettet innenfor eget rammeområde. 07/028 Utvikling av Festiviteten Distriktsoperaens hus Forprosjekt Anne Grethe Holmen ble erklært inhabil i sak 07/028. Birger Saltbones tiltrådte som vara for Anne Grethe Holmen i denne saken. 4

5 Operasjef Thomas Chr. Thomassen og rådmann i Kristiansund Anton Monge orienterte om forprosjektet og bakgrunnen for innstillingen i saken. Pause Innstilling 1. Arbeidet med om- og påbygging av Festiviteten gjennomføres som vist i forprosjektet med en kostnadsramme på kr. 160 mill. kr.. Det tas forbehold om at nødvendige plan og byggetillatelser vil bli gitt og at prosjektet fullfinansieres. 2. Det etableres et eiendomsselskap for bygget, organisert som et kommunalt aksjeselskap. Selskapets navn, vedtekter og styresammensetning forelegges Fellesnemnda/bystyret i nye Kristiansund, til godkjenning. 3. Eiendomsselskapet gjennomfører om- og utbygging av Festiviteten som byggherre. 4. Eiendomsselskapet inngår leieavtaler med OiK og eventuelt andre leietakere. 5. Rådmannen i Kristiansund sitt utkast til driftsbudsjett for eiendomsselskapet legges til grunn for det videre arbeid i saken. 6. Kristiansund kommunes finansielle medvirkning gis i form av tegning av aksjekapital, inklusiv eventuell overkurs og finansieres med kapitalmidler. Kristiansund kommunes finansielle andel av byggeprosjektet er avgrenset inntil 32 mill. kr. 7. Kristiansund kommune går inn med eiendommen Festiviteten i eiendomsselskapet som "tinginnskudd", verdien fastsettes etter avholdt takst. Tidligere budsjettvedtak i Kristiansund bystyret om å benytte 23.4 mill. kr. av kapitalmidler til ekstraordinær nedbetaling av lån oppheves. Disse 23.4 mill. kr. brukes til å delfinansiere kommunens andel, jfr. pkt Tidligere budsjettvedtak i Kristiansund bystyret om å benytte 23.4 mill. kr. av kapitalmidler til ekstraordinær nedbetaling av lån oppheves. Disse 23.4 mill. kr. brukes til å delfinansiere kommunens andel, jfr. pkt. 6. Bjarne S. Elde fremmet følgende alternative forslag på vegne av Arbeiderpartiet: 1. Festiviteten rehabiliteres for kr. 40 mill., innenfor den eksisterende bygningsmassen. Fellesnemnda ber om at tidligere budsjettvedtak i Kristiansund bystyre om å benytte kr. 23,4 mill av kapitalmidler til ekstraordinær nedbetaling av lån oppheves. Disse 23,4 mill kr. brukes til å delfinansiere kommunens andel. 2. Det utarbeides et forprosjekt for realisering av et fullverdig nasjonalt senter for distriktsoperaen, med utgangspunkt i idèutkastet til arkitekt Nils Fiske. Administrasjonen foretar en parallell mulighetsstudie av evt. andre realiserbare prosjekter. Forprosjektet legges frem for Fellesnemnda i løpet av oktober Kostnadene med forprosjektet bes innarbeidet i budsjettet for Kristiansund kommune 2007 ved behandling av økonomirapport for 2. tertial Fellesnemnda gir sin tilslutning til den eierform for Festiviteten og "Nasjonalsenter for distriktsoperaen" som er mest økonomisk gunstig. Det ble votert alternativt mellom innstillingen og Bjarne S. Elde sitt forslag. Det ble avgitt 14 stemmer for innstillingen, og 8 stemmer for forslaget til Bjarne S. Elde I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda, med 14 mot 8 stemmer, følgende: Vedtak 1. Arbeidet med om- og påbygging av Festiviteten gjennomføres som vist i forprosjektet med en kostnadsramme på kr. 160 mill. kr.. Det tas forbehold om at nødvendige plan og byggetillatelser vil bli gitt og at prosjektet fullfinansieres. 5

6 2. Det etableres et eiendomsselskap for bygget, organisert som et kommunalt aksjeselskap. Selskapets navn, vedtekter og styresammensetning forelegges Fellesnemnda/- bystyret i nye Kristiansund, til godkjenning. 3. Eiendomsselskapet gjennomfører om- og utbygging av Festiviteten som byggherre. 4. Eiendomsselskapet inngår leieavtaler med OiK og eventuelt andre leietakere. 5. Rådmannen i Kristiansund sitt utkast til driftsbudsjett for eiendomsselskapet legges til grunn for det videre arbeid i saken. 6. Kristiansund kommunes finansielle medvirkning gis i form av tegning av aksjekapital, inklusiv eventuell overkurs og finansieres med kapitalmidler. Kristiansund kommunes finansielle andel av byggeprosjektet er avgrenset inntil 32 mill. kr. 7. Kristiansund kommune går inn med eiendommen Festiviteten i eiendomsselskapet som "tinginnskudd", verdien fastsettes etter avholdt takst. Tidligere budsjettvedtak i Kristiansund bystyret om å benytte 23.4 mill. kr. av kapitalmidler til ekstraordinær nedbetaling av lån oppheves. Disse 23.4 mill. kr. brukes til å delfinansiere kommunens andel, jfr. pkt Tidligere budsjettvedtak i Kristiansund bystyret om å benytte 23.4 mill. kr. av kapitalmidler til ekstraordinær nedbetaling av lån oppheves. Disse 23.4 mill. kr. brukes til å delfinansiere kommunens andel, jfr. pkt. 6. Astrid-Iren Brevik fikk permisjon etter sak 07/028. Birger Saltbones tiltrådte som vara. Pause /029 Kristiansund lufthavn Kvernberget Rullebaneutvidelse Kristiansund kommune Innstilling 1. Fellesnemnda godkjenner at Kristiansund bystyre går inn med inntil 20 millioner kroner i aksjekapital inklusiv overkurs i Rullebaneutvidelse AS (s.u.s.). Tiltaket finansieres med kapitalmidler i samsvar med forutsetningene i økonomiplana. 2. Fellesnemnda godkjenner at Kristiansund bystyre finansierer opparbeidelse av turvei rundt rullebanen med opptak av lån på 7 millioner kroner. 3. Fellesnemnda gir Driftsutvalget i Kristiansund fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Avinor om de forhold som er beskrevet i saksutredningen vedrørende arkeologi, grunnerverv og lignende. 4. Fellesnemnda godkjenner at dagens Kristiansund kommune inngår avtale med Rullebaneutvidelse AS (s.u.s.), basert på det fremlagte utkastet til avtale. Det tas forbehold om at Stortingets behandling/presisering blir vedtatt slik at en eventuell tilbakebetaling av tilskudd fordeles likt mellom brukerne og kommunene. Vedtak (innstillingen enstemmig vedtatt) 1. Fellesnemnda godkjenner at Kristiansund bystyre går inn med inntil 20 millioner kroner i aksjekapital inklusiv overkurs i Rullebaneutvidelse AS (s.u.s.). Tiltaket finansieres med kapitalmidler i samsvar med forutsetningene i økonomiplana. 2. Fellesnemnda godkjenner at Kristiansund bystyre finansierer opparbeidelse av turvei rundt rullebanen med opptak av lån på 7 millioner kroner. 3. Fellesnemnda gir Driftsutvalget i Kristiansund fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Avinor om de forhold som er beskrevet i saksutredningen vedrørende arkeologi, grunnerverv og lignende. 4. Fellesnemnda godkjenner at dagens Kristiansund kommune inngår avtale med Rullebaneutvidelse AS (s.u.s.), basert på det fremlagte utkastet til avtale. Det tas forbehold 6

7 om at Stortingets behandling/presisering blir vedtatt slik at en eventuell tilbakebetaling av tilskudd fordeles likt mellom brukerne og kommunene. 07/030 Kristiansund lufthavn Rullebaneutvidelse Frei kommune Innstilling Fellesnemnda godkjenner at Frei kommune inngår avtale med Rullebaneutvidelse AS (s.u.s.), basert på fremlagte utkastet til avtale. Det tas forbehold om at Stortingets behandling/presisering blir vedtatt slik at en eventuell tilbakebetaling av tilskudd fordeles likt mellom brukerne og kommunene. Vedtak (innstillingen enstemmig vedtatt) Fellesnemnda godkjenner at Frei kommune inngår avtale med Rullebaneutvidelse AS (s.u.s.), basert på fremlagte utkastet til avtale. Det tas forbehold om at Stortingets behandling/- presisering blir vedtatt slik at en eventuell tilbakebetaling av tilskudd fordeles likt mellom brukerne og kommunene. 07/031 Opprettelse av læreplasser for helsearbeidere Innstilling Under forutsetning av at dette kan innarbeides i de årlige budsjettene, opprettes det hvert år, fra og med høsten 2008, ni læreplasser for helsefagarbeidere i nye Kristiansund kommune. Dette innebærer at det vil være 9 læreplasser for helsefagarbeidere høsten 2008 og deretter konstant 18 plasser fra og med høsten 2009 og inntil videre. Nora K. Wårle fremmet følgende alternative forslag Det opprettes hvert år fra og med høsten 2008, ni læreplasser for helsefagarbeidere i nye Kristiansund kommune. Dette innebærer at det vil være 9 læreplasser for helsefagarbeidere høsten 2008 og deretter konstant 18 plasser fra og med høsten Prøvevotering: Det ble votert alternativt mellom innstillingen og Nora K. Wårle sitt forslag. Det ble avgitt 13 stemmer for innstillingen og 9 stemmer for forslaget til Wårle. Etter prøvevoteringen ble det alternative forslaget trukket. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Under forutsetning av at dette kan innarbeides i de årlige budsjettene, opprettes det hvert år, fra og med høsten 2008, ni læreplasser for helsefagarbeidere i nye Kristiansund kommune. Dette innebærer at det vil være 9 læreplasser for helsefagarbeidere høsten 2008 og deretter konstant 18 plasser fra og med høsten 2009 og inntil videre. 07/032 Høringsuttalelse til regionreformen Innstilling 1. Prinsipielt begrunnet preferanse for forsterket fylkesmodell eller regionmodell Fellesnemnda for sammenslutningen av Frei og Kristiansund kommuner går inn for en forsterket fylkesmodell med bakgrunn i de positive erfaringene fra prøveordningen med enhetsfylket og effektivisering av tjenestene fra fylkesmann og fylkeskommune. Møre og Romsdal er et næringsfylke med en positiv næringsutvikling og stor styrke i et svært innovativt miljø. Nærhet til beslutningstakere er en forutsetning for en slik videre utvikling. Intern fordeling av regionale arbeidsplasser vil være viktig for videre utvikling av regionen. 7

8 2. Forslag til egen tilknytning innenfor a) foretrukket modell - Fellesnemnda for sammenslåing av Frei og Kristiansund kommuner ønsker primært tilknytning innenfor en forsterket fylkesmodell og ønsker tilknytning til enhetsfylket Møre og Romsdal. b) øvrige modeller - Fellesnemnda for sammenslåing av Frei og Kristiansund kommuner synes de to andre modellene virker uferdige og vil derfor ikke prioritere en øvrig modell. Vedtak (innstillingen ble enstemmig vedtatt) 1. Prinsipielt begrunnet preferanse for forsterket fylkesmodell eller regionmodell Fellesnemnda for sammenslutningen av Frei og Kristiansund kommuner går inn for en forsterket fylkesmodell med bakgrunn i de positive erfaringene fra prøveordningen med enhetsfylket og effektivisering av tjenestene fra fylkesmann og fylkeskommune. Møre og Romsdal er et næringsfylke med en positiv næringsutvikling og stor styrke i et svært innovativt miljø. Nærhet til beslutningstakere er en forutsetning for en slik videre utvikling. Intern fordeling av regionale arbeidsplasser vil være viktig for videre utvikling av regionen. 2. Forslag til egen tilknytning innenfor a) foretrukket modell - Fellesnemnda for sammenslåing av Frei og Kristiansund kommuner ønsker primært tilknytning innenfor en forsterket fylkesmodell og ønsker tilknytning til enhetsfylket Møre og Romsdal. b) øvrige modeller - Fellesnemnda for sammenslåing av Frei og Kristiansund kommuner synes de to andre modellene virker uferdige og vil derfor ikke prioritere en øvrig modell. Steinar Berge leverte på vegne av Frp og Høyre følgende uttalelse som de ønsker skal følge saken: Uavhengig av ovenstående vedtak mener Fremskrittspartiet og Høyre at landet kun bør ha to forvaltningsnivå, et statlig og et kommunalt. 07/033 Bibliotekreform høringsuttalelse Innstilling Fellesnemnda støtter intensjonene og strategiene i Bibliotekreform 2014 med de merknader som ligger i denne høringsuttalelsen. Gjennomføring av reformen vil være avhengig av to viktige vilkår: At strategiene får den nødvendige legitimitet, og at det blir gitt tilstrekkelig statlige bevilgninger både til nasjonal og lokal satsing. Vedtak (innstillingen enstemmig vedtatt) Fellesnemnda støtter intensjonene og strategiene i Bibliotekreform 2014 med de merknader som ligger i denne høringsuttalelsen. Gjennomføring av reformen vil være avhengig av to viktige vilkår: At strategiene får den nødvendige legitimitet, og at det blir gitt tilstrekkelig statlige bevilgninger både til nasjonal og lokal satsing. Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 26. april 2007 godkjennes. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 8

9 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /035 Orienteringssaker Siste nytt fra Frei (v/ordfører). Siste nytt fra Kristiansund (v/ordfører). Orientering (2) om prosessen omkring budsjett 2008 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe Referat fra møte i administrativ styringsgruppe Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/035 til orientering. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 9

10 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/129/4303/07 406/&11 Monica Aarønes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /036 Uønsket deltid i Kristiansund kommune - sluttrapport Administrasjonsutvalget i Kristiansund fattet i møte følgende vedtak om prosjektet uønsket deltid: 1. Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av 3 fra administrasjonen og 3 tillitsvalgte. 2. Prosjektgruppen har følgende mandat: Prosjektgruppen skal innen oktober 2006 ha fremlagt en sluttrapport med forslag til mål, retningslinjer og virkemidler som Kristiansund kommune skal ha mot uønsket deltid. Prosjektgruppen skal prøve ut tiltak mot uønsket deltid i utvalgte virksomheter som viser interesse for å utprøve virkemidler mot uønsket deltid. 3. Prosjektgruppen rapporterer til Administrasjonsutvalget underveis. Under bystyret behandling av budsjett-/økonomiplan ble følgende verbalforslag oversendt driftsutvalget: Bystyret ønsker å intensivere prosjektene for å hindre uønsket deltidsstillinger. En målsetting må være å fase ut stillinger under 40%. Det etableres ikke nye stillinger under 40% i Kristiansund kommune. Driftutvalget vedtok den å oversende forslaget til rådmannen. I denne saken har man valgt å se mandatet for prosjektgruppen/rapporten i sammenheng med siterte forslag fra bystyret. Prosjektgruppa har hatt følgende medlemmer: Fra arbeidsgiversiden Stein Kulø utviklingsseksjonen, Pål Jakobsen enhetsleder Tildelingstjenesten, Monica Aarønes personalseksjonen (etterfulgte Harald Worren). Fra arbeidstakersiden NSF v/ Britt Engvig Hjelle, Fagforbundet v/ Liv Jørgenvåg Aksnes og Geir O. Kanestrøm. I prosjektperioden har det vært foretatt en kartlegging av omfanget av uønsket deltid i kommunen innenfor skole/sfo, barnehage og helse. Resultatet for barnehagene er som følger: - 18 personer meldte fra om uønsket deltid o 10 personer fikk utvidet stillingsstørrelse fast o 5 personer fikk utvidelse midlertidig (driftsåret 06/07) o 3 personer har uendret stillingsprosent 1 langtidssykemeldt, maxdato juni 06 2 som har 80% fast stilling Arbeidet i forhold til driftsåret 2007/2008 er igangsatt. De ansatte hadde frist til med å meldt fra om ønsker. 10

11 Resultatet for SFO/skole er som følger: - 16 personer meldte fra om uønsket deltid o 11 personer fikk utvidet stilling for skoleåret 06/07 o 5 personer har uendret still% De fleste har fast 50% stilling og får økt stillingsprosent midlertidig grunnet ekstraressurser som varierer fra år til år. Det er også meldt fra om nedgang i elevtallene for Bekkefaret skole. Dette fører til behov for å flytte ansatte til andre enheter. Etter kartlegging i SFO/barnehage ble det for driftsåret 2006/2007 økt stillingsstørrelser for ansatte så langt det var mulig. Det førte til at en ikke lyste ut stillinger eksternt men bemannet med de som hadde signalisert dette gjennom kartleggingen. Resultatet for sykehjem, hjemmetjenesten samt tiltakene for funksjonshemmede: personer meldte fra om uønsket deltid o Rokilde 2. etg. ble med i delprosjekt for å prøve ut tiltak (eget avsnitt) o Bekkefaret bo- og dagtilbud viste også interesse men trakk seg da endringer i turnus ville påvirke arbeidsmiljøet for mye i negativ retning. Enhetsleder vurderer dette slik: så blir altså konsekvensen at alle i enheten, uansett stillingsstørrelse og funksjon må jobbe hver 2. helg.. blir satt i en spesiell negativ situasjon med økt helgebelastning for de i store stillinger sett i forhold til alle andre enheter i pleie- og omsorgstjenesten. Dette kan påvirke stabilitet og rekruttering i disse stillingene negativt. Vedrørende delprosjekt på Rokilde På bakgrunn av mandatet, pkt. 2 Prosjektgruppen skal prøve ut tiltak mot uønsket deltid i utvalgte virksomheter som viser interesse for å utprøve virkemidler mot uønsket deltid, ble det gjennomført forsøk ved Rokilde sykehjem 2. etg. Her kunne man øke/endre stillingsstørrelsene grunnet bystyrevedtaket om 5 nye sykehjemsplasser. Det ble gjennomført kartlegging fellesmøter med ansatte endring av turnus prøveperiode fram til februar 07 samt en spørreundersøkelse i nov-06. Kartleggingen for hele Rokilde sykehjem viste at 23 av 45 ansatte ønsket større stillingsstørrelse. Sykehjemmet mangler 7,83 årsverk for at alle skal få ønsket stillingsstørrelse. Rokilde sykehjem 1. etg 2. etg. 3. etg 4.etg sum: ansatte mangler årsverk 2,93 3 0,9 0,95 7,83 I prosjektperioden økte alle stillinger i 2. etg. til over 40%, helgebelastningen var 3. hver og 2. hver skillet gikk på 75%. Stillingene ble besatt etter vanlige regler om kvalifikasjonskrav. Spørreundersøkelsen gir ikke klare svar på om endringen har vært positivt. Det har vært mye støy rundt turnusen, endringer som av de fleste blir oppfattet som negativt (på grunn av økt helgebelastning). Av 13 er 10 fornøyd med stillingsprosenten sin nå men 7 syns sykefraværet er høyt og halvparten mener avdelingen ikke har tilstrekkelig stabilitet. Rapportert sykefraværet i 2. etg. har vært slik: 2. etg 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,70 % 8,90 % 5,80 % 18,50 % ,70 % 9,10 % 18,10 % 16,80 % Sykefraværsstatistikken over inneholder ikke vikarer eller langtidssykemeldte over ett år. En sammenligning med prosjekt uønsket deltid vil kreve grundig og detaljert analyse og sammenligning med stabile parameter før, underveis og etter prosjektperioden. Dette har ikke vært inkludert i prosjektet. 11

12 Rokilde 2. etg. har nå avsluttet prosjektet og holder nå på å lage ny turnus som skal settes i verk så snart som mulig. Det er ikke ønskelig å gå tilbake til gammelturnusen men prosjektperioden var heller ikke udelt positiv. Nå lages en turnus etter prinsippet om å få til størst mulig stillinger og unngå stillinger under 40%. Unntaket er student/rekruttstillinger som heller ikke skal økes. Avdelingen ble tilført 4 årsverk grunnet opprettelse av 5 nye sykehjemsplasser. Alle nye stillinger er derfor over 40%. Av eksisterende stillinger har 5 fått økt stillingsstørrelse. 2. etg. har nå 2 x 25% stilling som ikke kan få økt stillingen. Enhetsleder forklarer dette ut fra turnustekniske forhold (helgedekning). Forholdet til kommunens rekrutteringsbehov I det siste halve året har ca. 50 stillinger blitt utlyst. Hvis en ser nærmere på antall søkere til deltidsstillinger under 50%, har det vært svært varierende antall søkere. Det var 30 søkere til en 50% bibliotekmedarbeider mens ingen ville ha 67,8% nattstilling på Rokilde. Bergan sykehjem sliter med rekrutteringen mens Bekkefaret bo- og dagtilbud hadde 27 søkere til 5 stillinger på 15,5 25%. Det har vært dårlig søknad til studentog rekrutteringsstillingene i det siste, noe også tillitvalgte har påpekt i sine uttalelser ved utlysningene. Kommunens tilsettingspolitikk I gjeldende retningslinjer for utlysning av stillinger følges Hovedtariffavtalen 2.3 i forhold til ansattes rett til å få utvidet sin stilling. Dette fører til en utstrakt bruk av intern utlysning i fellesområdet Kristiansund og Frei kommune. Resultatet er at det blir de minste stillingsstørrelsene som blir eksternt utlyst, sammen med en del av vikariatene. På sikt fører det til at de som i denne runden ble kartlagt med uønsket deltid kan øke sin stilling. Nytilsatte i små stillinger vil opprettholde antall ansatte med uønsket deltid, dette forholdet kan bare endres ved å gjøre et vedtak i forhold til hvor små de minste stillingene skal være. Selv om vi internt ivaretar de som har krav på større stilling, kan denne strategien gi et inntrykk utad av at vi har langt flere småstillinger en hva som er tilfelle. Dette bør være et bevisst valg selv om vårt omdømme kan påvirkes. Oppsummert i hele prosjektet har 171 personer meldt fra om uønsket deltid. Det mangler ca. 70 årsverk for at de skal få ønsket stillingsprosent. Forutsatt en årslønn på kroner inkl. sosiale utgifter, vil dette bety en merutgift til lønn på ca. 28 millioner kroner. Da prosjektet startet ble antall deltidsstillinger opptelt og satt opp i en tabell. Ved opptelling i januar 2007 ser en følgende endring fra 2005: St.% sum % totalt Tallene er ikke helt nøyaktig da man ikke har opplysninger om fra hvilken del av systemet tallene fra 2005 ble tatt fra. Ved en grovgjennomgang av stillingene i lønnssystemet, er det ca. 110 stillinger under 40%. 12

13 For å øke disse småstillingene til 40% stilling trengs ca. 15 årsverk. Hvis man legger samme forutsetning til grunn, at et årsverk koster ca. kr inkl. sosiale utgifter, vil samlet merutgift til lønn bli ca. 6 millioner kroner. Oppsummering av prosjektet sentralt. Det foreligger nå en kort oppsummering av Prosjekt uønsket deltid, gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet AS. Hovederfaringene er: Bemanning på tvers av arbeidsområder. o Dette er forsøkt gjennomført / brukt i Kristiansund kommune. I kartleggingen ble ansatte spurt om de kunne tenke seg å arbeide på andre/flere områder. Over halvparten (100 av 170) svarte at de ønsket å være på arbeidsplassen de var kjent.. Et problem med å arbeide på tvers av arbeidsområdene er at krav til kompetanse og personlig egnethet er forskjellig. En annen utfordring kan være arbeidstiden. I barnehagen er det 5 dagers uke for å kombinere med helgestilling trenger man 4 dagers uke minimum annenhver uke (for å oppfylle kravet om en fridag pr. uke) Omgjøring av faktisk arbeidstid til avtalt arbeidstid: I prosjektet gjort på to måter; 1. Ansette de med uønsket deltid i en mer ønsket stillingsstørrelse i en pool eller ressursbankordning. 2. Øke grunnbemanningen slik at den tar høyde for erfaringsmessig fravær. Resultatene og erfaringene er gode gjennomført bl.a. i Rendalen kommune (30% reduksjon i bruk av ekstravakter og nedgang i sykefravær) o Kristiansund kommune har tidligere hatt en vikarpool den ble nedlagt i en tidligere økonomisk kuttrunde. Årsaken til nedleggingen lå også i behov for økt ressurs på Kringsjå sykehus og Bergan boligfellesskap. Arbeidstidsordninger som ikke er basert på småstillinger: 1. tretre (3+3 = 3 dager på jobb / 3 dager fri), fører til en litt høyere ressursbruk enn vanlig. inneholder derfor en innebygd vikarbank vakter i en pott som disponeres av arbeidsgiver ved fravær. (Ikke utprøvd i Kristiansund tiltaket har en økt kostnad for enheten.) 2. ønsketurnus (brukes i Roligheten omsorgsbolig), passer best for små enheter der de ikke har 100% stillinger. I prosjektet har denne muligheten vært presentert for enhetene, uten at noen har ønsket å prøve det ut.) Andre arbeidstidsordninger har man eksempelvis ved brannstasjonen. Der har alle brannfolka 100% stillinger. Dette er mulig fordi de har en helt jevn bemanning uka rundt. Den sentrale særavtalen til brannfolk gir en arbeidstid på 42t. uke (turnus i helsetjenesten har 35,5t uke). Aktiv tjeneste utgjør 20t, resten skal være passiv vakt. Denne avtalen gjør at de kan benytte seg av langvakter eksempelvis om helgene. Ordningen er egentlig ikke sammenlignbart med andre områder. Såkalt oljeturnus har vært prøvd, eksempelvis ved en barnebolig tilknyttet Karitunet avlastningsbolig. Tiltaket ble ikke varig godkjent av Arbeidstilsynet, årsaken var begrensninger som Arbeidsmiljøloven gir, i forhold til arbeidstidens lengde pr. dag/uke. Oppsummering av prosjektet lokalt For skole, barnehage og SFO: I barnehageområdet ser det ut som om en ved felles utlysning, god planlegging og de retningslinjene som er laget, kan få ønsket stillingsprosent for de fleste. Ved SFO/skole er det vanskelig å få til mer enn 50 75% stillinger, enhetene trenger som regel ikke fullstillinger (grunnet åpningstiden). Kombinasjonsstillinger krever at enhetene samarbeider på tvers, eksempelvis hvis en skal se på å kombinere dag- med helgestillinger. Alternativet er at dette koordineres sentralt. Det foreslås at retningslinjene for tilsettingsprosessen ved barnehager, skole og SFO videreføres. Før fellesutlysning i mars hvert år foretas en gjennomgang med sikte på å få økt stillingsprosent/tilsatt fast de som 13

14 har arbeidet over tre år i midlertidige stillinger. Dette gjøres av tilsettingsutvalget for området, i samarbeid med personalseksjonen og tillitsvalgte. For pleie og omsorg Når det gjelder stillinger i pleie og omsorg, er det her de fleste og de minste stillingsstørrelsene er. Prosjektgruppen ser at gjennom mange år med nedskjæringsrunder er bemanningen redusert ned til grensen av det faglig forsvarlige. Selv om arbeidsområdene er forskjellige og at en viss forskjell i helgebelastning må tåles, må det være noen absolutter som gjør at enhetene ikke ligger i stadig konkurranse med hverandre basert på vaktbelastning. De enkelte enheter bør innbyrdes dele byrdene og ha noen goder for de som tar de største byrdene, eksempelvis for de som jobber 2. hver helg. Dette kan også testes ut på frivillige enheter. For den enkelte ansatt kan endringene lett føre til at noen må få det verre for at andre skal få det bedre. Prosjektgruppen er av den oppfatning at ytterligere vaktbelastning på den enkelte kan gjøre det vanskelig å rekruttere men også beholde de vi allerede har ansatt. I denne sammenhengen gjelder beholde også forholdet til sykefravær. Enhetsledere som har vært involvert er av samme oppfatning. Det er de som faglig må vurdere hvordan arbeidsbelastningen i enheten skal fordeles. Hvordan skal enhetene øke stillingene Deltidsstillinger under 40 % bør omgjøres ved ledighet i stillingen. Stillingene kan enten da slås sammen med en eksisterende stilling, eller holdes vakant inntil man kan koble denne stillingen til andre ledige stillinger. Den ledige stillingsprosenten lyses ut internt blant de som er kvalifisert for stillingen. Den best kvalifiserte søkeren tilsettes. Konsekvenser ift. å innføre minimum 40 % stillinger De negative konsekvensene av å ha mange små stillinger er følgende: økte kostnader for å rekruttere ansatte i stillingen ( det er generelt høyere turnover i lave stillingsprosenter) økte kostnader knyttet til innlegging i timeregistreringssystem, turnussystem, lønnsystem evt. timelister. økte kostnader knyttet til kommunikasjon og opplæring. økte kostnader ift. etterinnmelding av ansatte i pensjonsordningen (mer enn 14 timer pr uke) økte kostnader knyttet til sykefravær( ansatte i små stillinger har mindre tilhørighet til arbeidsplassen enn ansatte i større stillinger.) De positive konsekvensene av vedtaket er bedre arbeidsmiljø som følge av økt kommunikasjon med kolleger og ledelse bedre tjenester da den ansatte kjenner brukerne bedre samt at brukerne får færre ansatte og forholde seg til mindre administrasjonskostnader de ansatte omfattes av tjenestepensjonsordningen de ansatte får en mer forutsigbar arbeidstid. Negative konsekvenser av vedtaket turnusen går ikke opp? ansatte må arbeide oftere på helg? mindre vakter å fordele for de andre deltidsansatte mindre fleksibilitet for enhetsleder når det skal leies inn på fraværsvakter Økonomiske konsekvenser: Hvis man forutsetter at uønsket deltid må løses ved å øke stillingsprosenten til de med små stillinger, har vedtak om dette følgende konsekvenser: For at alle som har meldt fra om uønsket deltid skal få ønsket arbeidstid, betyr det en årlig merutgift for kommunen på ca. 28 millioner kroner. For å øke alle stillinger opp til 40% betyr dette en årlig merutgift på ca. 6 millioner kroner. For å nå det første målet; å redusere stillinger under 40% fra 110 stillinger til 55 (tabellen om antall deltidsstillinger betyr det en årlig merutgift på ca. 3 millioner kroner. 14

15 Hvis det vedtas en grense på 40% for stillingsstørrelser i Kristiansund kommune, vil dette ha økonomiske konsekvenser for nye tilbud (merutgifter). Eksempel: Nytt tilbud til bruker krever mer personell. Hver stilling må da være på minimum 40%. Et tilbud med 4 personer (for å dekke helg) vil koste 1,6 årsverk. Uten grense på 40% kunne en som minimum ha opprettet 4 x 15% stillinger som utgjør 0,6 årsverk. Dette under forutsetning av at en hadde tilstrekkelig personell resten av uka. Forskjellen her er 1 årsverk, ca (for fagarbeider). Konklusjon/mål: Det anbefales følgende mål, retningslinjer og virkemidler for å motvirke uønsket deltid: - Stillinger under 40% fases gradvis ut i Kristiansund kommune. - Det etableres ikke nye stillinger under 40%. - Antall stillinger under 40% skal være redusert fra 110 til 55 ved utgangen av Virkemidler Her ser prosjektgruppen for seg en kombinasjon av økt grunnbemanning, endring av turnuser og tilføring av økonomiske ressurser til de med mest belastende turnuser. I tillegg må man i enkelttilfeller se hvordan det er mulig å kombinere stillinger mellom enhetene. Dette må gjøres i samarbeid med personalseksjonen. Dessuten må videredelegasjonsreglementet endres da man bør ha forbud mot ytterligere oppdeling av stillinger. I videredelegasjonsreglementet, brev fra personalsjefen til enhetslederne, står følgende under pkt.7: Opprette, endre og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan, Kommunelovens 24. nr.1. Virksomhetslederne får delegert myndighet til å opprette, endre og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan slik det fremgår av kommunens personalhåndbok. Virksomhetsleder skal avholde drøftingsmøte med berørte tillitsvalgte ved opprettelse, endring og nedlegging av stillinger. Virksomhetsleder skal sende vedtaket om å opprette/endre/nedlegge stillingen vedlagt drøftingsreferatet til personalsjefen. Personalsjefen ønsker å endre videredelegasjonen til enhetslederne. Endringen gjøres som en konsekvens av denne saken. Forslag til ny formulering i videredelegasjonsreglementet: Inntil videre er slik opprettelse, endring og nedleggelse av faste stillinger tillagt personalsjefen. Hvis/når enheten har behov for slike endringer, tas dette først opp med personalsjefen, deretter gjennomføres drøftinger med tillitsvalgte. Enstemmige vedtak i Administrasjonsutvalget i sak nr: PS 07/4 og i det partssammensatte utvalget (PAU) ble som følger: 1. Stillinger under 40% fases gradvis ut i Kristiansund kommune. Det etableres ikke nye stillinger under 40%. Antall stillinger under 40% skal være redusert fra 110 til 55 ved utgangen av Videredelegasjonsreglementet endres i henhold til saksframlegget. 3. Lokale retningslinjer mot uønsket deltid vedtas i henhold til vedlegg Saken legges fram for Fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK 1. Fellesnemnda slutter seg til intensjonene i sluttrapporten i prosjekt Uønsket deltid. 2. En helt eller delvis gjennomføring av punkt 1. i Administrasjonsutvalgets og det partsammensatte utvalgets vedtak om uønsket deltid må, sammen med andre foreslåtte nye tiltak, vurderes i forbindelse med budsjett-/økonomiplanen for Videredelegasjonsreglementet justeres slik at det er rådmannen som tillegges myndighet til å opprette, endre og nedlegge innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan. 15

16 4. Følgende lokale retningslinjer mot uønsket deltid gjøres gjeldende i samtlige enheter fra 1. januar a. Innenfor vedtatte budsjettrammer skal nye stillinger i størst mulig grad lyses ut som hele stillinger. Ved ledighet i stilling, skal enhetsleder vurdere om det er mulig å endre bemanningsplanen, slik at deltidsansatte får økt sin stilling. Alternativt skal arbeidstiden endres slik at de ansatte gjennom lengre arbeidsdager får mulighet til å utvide sin stilling. b. Stillinger skal ikke deles opp, med mindre særskilte forhold tilsier dette. Avgjørelsesmyndigheten for dette ligger hos rådmannen. c. Fast ansatte som ønsker høyere stillingsprosent, kan få det ved ledighet i tilsvarende stillinger. Krav til kompetanse i stillingen fremgår av enhetens stillingsplan. Stillingen lyses ut internt i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser om utvidelse av stilling. d. Enhetsleder skal ha oversikt over ansattes behov og ønsker for endring i stillingsstørrelse. Den ansatte må skriftlig melde fra om sine behov både for stillingsøkning og reduksjon. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 16

17 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /037 Lokalisering av motorsportsenter I møte den 24. oktober i 2006 behandlet fellesnemnda sak om lokalisering av framtidig motorsportsenter og fattet følgende enstemmige vedtak etter å ha vært på befaring i det aktuelle området på Kvennbergmyran: Fellesnemnda viser til det arbeidet som styringsgruppen for utarbeidelse av kommuneplan for nye Kristiansund har utført når det gjelder lokalisering av motorsportssenter, og styringsgruppens tilråding om legge motorsportssenteret på Kvennbergmyran. Fellesnemnda ber rådmannen i Kristiansund om å iverksette en saksbehandling som raskest mulig kan føre til en bindende beslutning om lokaliseringssted og vilkår for etablering av et motorsportsenter. Etter forutgående behandling i utviklingsutvalget ble saken lagt fram for Kristiansund bystyre i møte den 30. januar 2007, og følgende vedtak ble fattet med 41 mot 3 stemmer (44 representanter i salen under voteringen): 1. Bystyret viser til uttalelse i fellesnemnda hvor det ble pekt på Kvennbergmyran som lokaliseringssted for motorsportsenteret. 2. I lys av at Kvennbergmyran er det siste større næringsareal som er til disposisjon i Kristiansund og det store bortfall av salgsinntekter som en eventuell disponering til motorsportsenter vil innebære, ber Kristiansund kommune om at sak om lokalisering av motorsportsenter oversendes Frei kommune med sikte på en egnet lokalisering av motorsportsenteret i Frei. 3. Kristiansund vil stille administrative ressurser til disposisjon i utredningsarbeidet hvis Frei kommune ønsker det. Utredningen fremlegges for politisk behandling innen 1. juli Formannskapet i Frei vedtok i møte å opprette en arbeidsgruppe bestående av ordfører Maritta Ohrstrand (leder), Steve Kalvøy, Karl Kjetil Skuseth, Stein Roger Hopmark (fra motorsportsmiljøet) og Geir Aakvik fra Kristiansund kommune som sekretær, til å utrede mulig lokalisering av et motorsportsanlegg på Frei. Formannskapet ba arbeidsgruppen om å prioritere utredning av tre områder; Sødalen, Nerlandsflata og Kvalvågdalen. Det ble bedt om at resultatet av arbeidet legges frem for formannskapet den og kommunestyret den Saken ble, uten innstilling, lagt fram for kommunestyret i Frei 22. mai Etter befaring i Sødalen, med innlagt praktisk demonstrasjon av motorcross og trial, fattet kommunestyret følgende vedtak med 17 mot 6 stemmer: 1 Frei kommune legger til rette for etablering av motorsportsanlegg begrenset til motorcross og trial i nordenden av Sødalen i Frei. 2 Hele anlegget søkes lagt på vestsida av veien innover dalen i forlengelse av området for slamdeponi. 3 Området avgrenses i samarbeid med grunneierne. 4 Frei kommunestyre ber Kristiansund kommune forlenge midlertidig brukstillatelse for Motorsportklubben ved Kvernberget flyplass til nytt anlegg tas i bruk. 17

18 5 Det vil ikke bli innvilget en midlertidig brukstillatelse i Sødalen. 6 Reguleringsplanen for området vil inneholde nødvendige restriksjoner for bruken av anlegget. 7 Frei kommune inngår avtale med Jens Lien og Dag Bjerkestrand om opsjon på kjøp av nødvendig grunn til etablering av motorsportanlegg i Sødalen på de vilkår som fremgår av vedlagte avtale. Rådmannen i Kristiansund ser positivt på vedtaket i Frei kommunestyre unntatt punkt 4 om forlengelse av den midlertidige brukstillatelse for Motorsportklubben ved Kvernberget flyplass. Årsaken til dette er at det vil føre til forsinkelser i forhold til den planlagte byggingen av vei samt anlegg for vannforsyning og avløp mellom flyplassen og Dale (Pilotveien). Igangsetting av arbeidet med Pilotveien er planlagt til ca 1. november i Vei og vannforsyning kan da stå klar til sommerferien Den vannforsyningen man i dag har til de store boligområdene på Dale og Torvhaugan er for øvrig svært sårbar på grunn av gammel/dårlig ledning i Melkvika, og det haster med å få på plass et ringledningsystem og forsyning til området via flyplassen/pilotveien. Byingeniøren kan ikke sende ut anbudsdokumenter for den planlagte vei- og vannforsyningen mellom Dale og flyplassen før det blir en nærmere avklaring rundt disse forholdene. Motrorcross-aktivitetene er i dag er lagt direkte på en sentral del av Pilotveien. Aktiviteten nå delvis sjenert av det nye deponiet med stein fra Atlanterhavstunnelen. Tunnelstein er blant annet planlagt brukt til bygging av Pilotveien. Det vil redusere kostnaden med anslagsvis en million kroner hvis tunnelsteinen kan tippes direkte i veitraséen uten mellomlagring i steindeponiet. Prosjektet for flyplasshotellet er avhengig av at hotellet blir koblet til planlagt avløpsledning i Pilotveien med selvfall mot Dale. Løsning med føring av avløp mot flyplassen og avløp der må frarådes både på grunn av fare for tilstopping og fordi det er begrensninger knyttet til utslippstillatelsen avløpet til flyplassen, som går til bekk i Byskogen. Flyplasshotellet skal ifølge planen åpne senhøsten Eiere av hotelltomt er i kjøpsavtalen sikret tilkobling til offentlig vannforsyning og avløp, og kommunen kan her komme i erstatningsansvar. Fortsatt motorcross vil forsinke andre nye etableringer på Kvennbergmyran. Det er flere konkrete henvendelser om etablering av nye bedrifter, som må stilles i bero inntil de kan tilkobles vei og vann og avløp. En forlengelse av brukstillatelsen for motorsportklubben på Kvennbergmyran vil trolig føre til en betydelig utsettelse av planlagt vei og vannforsyning mellom Dale og flyplassen. Pilotveien og ledningsanlegg kan selvsagt delvis bygges utenfor området der motorcross foregår. En eventuell oppstykking vil medføre økte byggekostnader. Spesielt avløpsanlegget vil ikke være til noen nytte før alt er sammenkoblet, og også de øvrige anlegg vil ha begrenset verdi før alle anlegg kan tas i bruk i sin helhet. Skal man vente til nytt anlegg kan tas i bruk anslagsvis våren/sommeren 2009, vil vei, vann og avløp på Kvennbergmyran ikke være ferdigstilt før høsten 2009, med de fordyrelser dette medfører. Det er sett på de ennå ikke disponerte areal på Kvennbergmyran om disse kan egne seg for aktivitetene til motorsportklubben. Utenom arealene som disponeres av henholdsvis hotellprosjekt, Smart Club og Briksdal Eiendom AS, pukkverk og tunnelsteindeponi (se vedlagt kartskisse), er det nå bare randarealer av begrenset størrelse, som dessuten for en stor del er ganske brattlendt. Disse ledige arealer synes derfor uegnet for motorcross. Det tidligere påtenkte området for motorsport på Kvennbergmyran ligger hovedsakelig utenfor reguleringsplanen for området. Arealene utenfor reguleringsplanen eies av private. Denne delen av Kvennbergmyran anses derfor heller ikke som aktuell for noen midlertidig base for motorsportklubben. Etter råd fra byingeniøren anbefaler rådmannen i Kristiansund at motorsportklubben får anledning til å drive aktiviteter på Kvennbergmyran frem til , og at området må være ryddet innen Fra det tidspunkt må området være frigjort til igangsetting av veiarbeider etc. Ut fra de forhold som er nevnt over legges saken fram for Kristiansund bystyre den 29. mai følgende forslag til vedtak: 1 Kristiansund bystyre slutter seg til pkt 1, 2, 3, 5 og 6 i vedtaket i Frei kommunestyre 22. mai 2007 vedrørende lokalisering av motorsportsenter. 18

19 2 Kristiansund bystyre anbefaler at Frei kommune iverksetter en regulering av området i Sødalen til motorsportsenter. 3 Kristiansund bystyre anbefaler at kjøp av tomtegrunn i Sødalen til motorsportsenter finansieres gjennom låneopptak og søkes innarbeidet i økonomiplanen for På grunn av den planlagte bruken av området ved Kvennbergmyran til vei, vannforsyning, avløp samt utvikling av næringstomter går Kristiansund bystyre imot forlengelse av midlertidig brukstillatelse for Motorsportklubben ved Kvernberget flyplass ut over 15. oktober Saken oversendes Fellesnemnda for endelig behandling. Utskrift av møteboken til Kristiansund bystyre vedrørende denne saken legges fram for fellesnemnda i møtet 31. mai Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak 1 Fellesnemnda slutter seg til pkt 1, 2, 3, 5 og 6 i vedtaket i Frei kommunestyre 22. mai 2007 vedrørende lokalisering av motorsportsenter. 2 Fellesnemnda ber Frei kommune iverksette en snarlig regulering av området i Sødalen til motorsportsenter. 3 Kjøp av nødvendig tomtegrunn i Sødalen til motorsportsenter finansieres gjennom låneopptak og søkes innarbeidet i økonomiplanen for Etablering av motorsportsenter må, etter søknad fra motorsportklubbene, søkes innarbeidet ved hovedrullering av kommunedelplan for idrett, lek og friluftsliv. 5 På grunn av den planlagte bruken av området ved Kvennbergmyran til vei, vannforsyning, avløp samt utvikling av næringstomter går fellesnemnda imot forlengelse av midlertidig brukstillatelse for Motorsportklubben ved Kvernberget flyplass ut over 15. oktober Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 19

20 20

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 26. april 2007 Tid: kl 11.30 14.00 fellessamling mellom enhetslederne og fellesnemnda om

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 29. mars 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Kristiansund Sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 61 MØTE NR.: 05/9 TID: 18.10.2005 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/10 TID: 14.09.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 16 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/1 ETTER KONSTITUERING TID: 30.10.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer